Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

IV. Zelt Norden 63 
— 2323 — 
Pctrrstr. Buchholz 
G9 Henze, M., 25 tv. 
Neumann, H., 28 w. 
Rohde. O., Arbeit. 
70 E Siebke'sche Trben. 
Karkow, P., HaudelSm. 
SLilSky, E., Tischler. 
70a E Grohmann, W., 
Korbmmstr. 
Grohorann^E.,Korbmmstr. 
Stufe, A, Vorarb. 
Neubauer, O., Arbeit. 
Obenhoff, 91., Ww. 
D.'Nski, A., Bäcker. 
70b L ©rosjmonn, 
Korbmmstr. (Haupt 
flra&c 7oa). 
Koppelt, F., Gemüse. 
— M., Kellner. 
71 E^Rossark, I.,Gastwirtin 
GsjstmttTosir. -> 
72 E Schöfifch, Ch., Eigeu 
tumctiit T. 
Herrmann Aachf.. Jnh. 
F. Schösisch, Bausiofse'f. 
73 Baustelle. 
74 Kohleuplatz. 
E Blankenburg. 233., 
Kohlen. 
75 Baustelle. 
■<- Berliner Sir. ->■ 
Margaretcnaire 
Pasewalker Str. ->■ 
1 E Meitthardt. 3,2Btr. T. 
Brotz, H.. Bankbeamt. 
Gieftmaim it.r'Sipl.^it^T. 
Hack. 2l., Aertret. T. 
Jädicke, E., NechtSanw. T. 
Meuer, B., Küster a. D 
Müller, R., 9)aii(6camL 
Bolkmann. H.. Arbeit. 
Zimmer, (§., Lehrer. 
2 E wie Nr. 1. 
Hasselberg, 23., Mineral¬ 
öle T. 
Krieger. K., Blirovorsteh. 
Sahner. G., lochn. flfm. 
Sell. Q, StnMicfc. 
Waller, A., LebenStnittel 
Wobig, (£., 5lfm. 
3 Baustelle. 
4 existiert nicht. 
StroRC 42 
5-7 E Hillebrecht. iUL 
Eigentümerin T. 
E Nagel.B.. Buchhalterin. 
8 E Berry. H., Bankangest. 
9 E Steinkopf, A., Ban- 
nnternelun. 
10—14 Baustellen. 
Pasewalker Slr. ->■ 
15—17 Banstelleu. 
18 E Weise, E., Pianistin. 
Meise. A.. Kapellnrstr. 
19 E Schnell'jche Erbm T. 
Laame. (v., Bankbeamt. 
Schnell, Werlzeugm. 
20 Banltelle. 
Pa'ewalker Str ->■ 
Marienstraße 
Pasewalker Str. ->• 
1 E Drehn, R.. AmtSmstr. 
Janke. Assilt. a. D. 
3. 5 E Treche. Fleisch 
beschau. 
BausteUen. 
-<- Schönhauser Sie. 
Baustellen. 
Pasewalker Str. -> 
Mühlcnstraße 
Hauptsir. ->• 
Grnndst. geh. zu Hanptstr.21. 
Baustellen. 
Gartenstr. 
Baustellen. 
<r Ro^entaler Weg ->> 
Friedhof. 
©emarrmtfl * 
Slcitfcitfelie 
Baustellen. 
1 ESchaerf.W^ Kfm. 
(Schönebg.,AmPark20) 
Schaerf. Landbrot» 
tbrk. T. 
Hügel, H., GeschältLsühr. 
Baustellen. 
Zriftiir. -> 
2 E Schleusener. Uf., Sütz» 
Mosterei T. 
Boddenberg, M., 6lc!iro» 
mont.„ 
GeVhar-t. P., Wcrkzeugm. 
Rathke, M., Frl. 
Wandericheck.H^Hilfsarb. 
3 E Lusche, Ö., Ladejchafsn. 
Bloch. Bto. 
Lerbia, W., Schlosser. 
Breutz, 3JL, Ww. 
4 E Wegener. 9U Mel/erei T. 
Braun, Maschinenbau. 
Llndner, F.. Bäcker. 
Grundst.-geh. zuHauptstr.22. 
•<r Hauptslr. 
Okarinastr. 
Akkoldionwcg -> 
Linie Seite 
Laubengelänöe. 
17 E Müller, H..Haupt- 
wachlmstr. d. Sch. 
Müller, 91., Ww. 
1OESielter.R.,Rbhn/.'lsflst 
21—27 Baustellen. 
21) E Gliech, Postassist 
31 E Manrhey, Ä., Kraft 
droschkcnbctr. 
33 E Blicke, §.. Lenin. a.D 
35 EHamann,A.,Brandmst 
37 E Damerolv, H., Stadt 
Ecfr. 
30 E Citimvr, K., Gigcu- 
t sun c rin. 
Linnar,P.. Handelsm. 
41 E NogaschewSli. I., 
HeereSbeanit. 
13 E Morlork.E.,Saborank. 
Strahe 182 
Batistenen. 
*<- 3t»iÖcI|lr. 
Baustellen. 
Rechte Seite. 
Baustellen. 
Strabe 182 -> 
Baustellen. 
Zimbelstf. ->■ 
76 E Lesnnann. B.. Technik. 
78 E Klofe. <&., Pensionär. 
SO E CaöpcrS. P.. Beamt 
82 E Dvrchert, W..Prokurist 
81 E Äoigk. O.. Feuerwehr 
mann a. D. 
60 E iWMCitauiih. 
83 E Schwabe, G., NeichS- 
auqeit. 
00 E Schulz, O., Ob. Post 
ftfcajfn. 
^ithcrslr. -> 
Paukower Str. 
Pajervalker Str. 
L fleh. z. Pasewalker Str. 13. 
2 EKornetzkv,Betta,Elgen 
tüm. 
Albrecht, W, Uhrnr. 
Braner, 9l., Elclriomont 
Lrler, H., Bäcker. 
NenselV, Postsekr 
Schoel, C., Monienr. 
2a E Schwyri, U3., Polizei 
mstr. a. D. 
Greul, Sl., Droschkenbes. 
3 ESietaff, W..Banlbeamt. 
(Pankow, Kissingenstr. 
Nr 25 a). 
Sielaff, A.. Ww. 
4. 5 Baustellen. 
6E Westphal, K^ Reg. Ob 
Jnspekt. a. D. 
Döhnl. Pensionär. 
Bork, B., Reichsb. 
Ranaiersühr. 
Erler, 5)2., Tischler. 
Fehmer, G., Gendarnr. 
Wachtmltr. 
Nicolay. E., kirn. Angest. 
Sachse, I.. Näheriir. 
Weslphal.M..Bnchhalterin 
7 E Kaluzny, 0., Eigentum. 
Müller, Ä„ Dreder. 
ytlrrotl)# Ä.. Handels- 
vrUret. T. 
8.9 E Schäfer. 2., Gärtnerei 
bct.T. 
Berkefeld, 23., 3oCfcfc.T 
10 E Neiche,T..Stras>enseg. 
(Nti5/-SotueiitQiuiiic.l3) 
11 Baustelle. 
12 E Krause. H^ Heizer. 
13 E Ucfcct, Metterei. 
14 Baustelle. 
15 E Güthiing, Asm. 
(W30, Trauustciner 
Straße 6). 
16 Sommerhäuöchen. 
Blan5enburger Str.-> 
17 E Kremzolv, (S., Biersahr 
Hennig, 3- Ww. 
Kremzow^Rbhnbedienst 
18 E Lorenz, 21., Zimmer» 
pol. 
19 E Thleme, 9T., Frau. 
Brandt. G., Stadt. 
Krankenjchwest, 
Jendreyke. St, Gärtner. 
Ttzicme. 9L, Minist. 
ArrrtSgeh. 
20.20a E Ncnmann, 33v 
Beamt. 
21 E Krause, H., Verwalt. 
Sekr. 
22 E Scho'z, L^Lankbeamt. 
- (Pankow,LejallusstrL9) 
Bacr, 9L, Bügler. 
Fischer, M., Arbeit. 
Kratzlck). V., Gärtner. 
Gehrke, C.^rankenschwest 
Jaschke. H., Kfm. w 
Jaschke, Dr., Frü 
MehliS, F., Schlosser. 
Paael. 0„ Kfm. 
Radebold. L-H BanürLeit. 
Scholz, St. Rentiere. 
Scehawer>-M^ Aw. * . 
22 Lauschwitz, K., Schristsetz. 
Weseuberg. P..ksm.Angest. 
-iiemann, E., Schlosser. 
23 E Rittel, 2-, Ob. Postsekr. 
a. D. 
Dielrich, A., 25iy. 
Lauser, R., Schriftsetz. 
Machatzky, L., Ww. 
Schröder, 23- Manrerpol 
24 E Lenartowicz, -JJL 
Eigentümcrin. 
Brauer, M., Sio. 
Jmhoff, y., Klempner. 
Kersten. I., 'Arbeit. 
Nouvel, P., Gärtner. 
Weinke. (?.. Dnchhatt. 
2Jendland. 5P., Lagerhalt. 
Ettelm. Nosa.Fischhdlg.I. 
Abendroth. W., Zimmerm. 
Klciir, Öv Nentncr. 
Nagmlst, M, Ncntnerin. 
20 E Kaarz. ©.. Melkeret. 
Melchert, [y., Schneider. 
27 E Reich, N.. Glasbläser. 
Bartnschek, 2S., Kutscher. 
Frommert, Maschinen 
arb. 
tennann,M^Klaviermach. 
renzel, K., Bankbeamt. 
Jä E Ulrich, H., Brotsblk. 
X 48 30 öl. 
Peter, K., Bäckermstr. T. 
Wittstock, 2-, Ww. 
20 E tote 31c. 23. 
■<r Pasewalker Slr. ->• 
Pankstraße 
Bahnhosslr. ->■ 
1—2 geh. 3, BlankenVnrg. 
3 E Pasora, W, Motoren- 
schloss. 
(Biese, D, Rutichf. 
Lmke, A., Gärtner. 
Strafe 50 
t Baustelle. 
5 E wie yic. 8. 
Becker, W.. Ledcrarb. 
Luthardt, K., ÄütlgSmsir. 
— 2B.. Dreher. 
Meckelburg, Ä., Leöerarb. 
C E wie Nr. 8. 
Baumeister. Ll., Tiirbiil- 
®/o»Dto3fi, 2t., Lcderark. 
Hihe, Färber. 
Kiefer. F.. Lretkrusir. 
Kleinschmidt,^.. Lederarb 
Lndicke, A.. Gchloiicimut. 
PlotrowSN, (£., Schlosser. 
Schlemmer, ^, Werkmstr 
7 E Siedler, F., Gtäitnc* 
reibes. 
3 E Lederfabrik Dlanktn- 
Vnrg.Mark Akt. Ges. 1 
Einfeldk.J., Schloffernlstr. 
Kürschner, Plörtner. 
LZaichk, Fabrkarb. 
— O., eicftiDuislr. 
Gemarkung 
Blankenbnrg 
Parkstraße 
<- Hanptstr. -> 
Garten, geh. z. Hanptstr. 61. 
Elfeuallee 
Baustellen. 
•<- Eddaftr. ->• 
Garte». 
E Schade. F, Pol. Ässist. 
st. D. 
Gerlach, O., Geh. Neg.Ra» 
a. D. 
Hoffmann, 2W Ww. 
Katzsutz, F-, Rentner. 
Krieg, A., Lehrerin a. D. 
Kichkrr, "St, 2vw. 
Schalla, P., Ktinr. Assist. 
Schmerde. A, Ob. 
wachtmstr. d. Sch, 
Baustellen. 
-<r Stratze 72 
10-17EFueb.P..Favrk0es. 
(Steglitz.Düntyerstr.L). 
V. Hostmann, P. 
Hnttdepension. 
Bischoff, St., Zwinger« 
Meisterin. 
Eh!ke, B., Schriftsetz. 
Putbrefe, Aussichts* 
beamt. 
Schramm, H,Krastwführ. 
Eddastr. ->• 
Parkanlagen. 
Leuschner'scheS Sans. 
E Leuschner, W.. 
EigentMnerin. 
Siebauer, O., Lichtfpiel- 
theat. Bes. 
Elfeuallee ->• 
Sanatorium, geh. z. Haupt« 
stratze G3. 
Banstelleir. 
•4r Hauptstr. ->* 
Pasewalker Str. 
Gemarkung Niedev 
schonhansen -> 
Schlos;allee ■ 
1—3 Garten, geb. z. Nieder 
jchötir)rtti[cii,Schloi;tiUce 
4 E ungenannt. 
V. Wulf, Ä., Schmied. 
Andermantt,G.,Schileider 
Batrgert, M., y'tait. 
Weit, M.. Kfin. 
Krupicka, yt., Arbeit. 
Müller, F., Malcrmstr. 
Wulf, Ä., Schmied. 
5 E HalaSka. F-.. Bcrkäuf.7 
Bastubbe, K.. Arbeit. 
Baumeister, R., Helzer. 
Doege, H., Frau. 
Schirmer. Expedient 
G E Äernholy. M.. Ww 
Saner, D., Arbeit. 
Scheel, 2V., Bahnangest. 
Treisch. E., Schlosier. 
7 E Nieolay,O..Schnciderm 
Brentling, W-, Laborant 
KlanS, Maschinsühr. 
LasiuZ, K., Arbeit. 
Lohmann.H »ttraftw.Führ. 
Mahlitz, H„ Kransnhr. 
Schul;, P., Bauarb. 
— M., MusenmZde.imt. 
8 E Schulze, (5.,'iigarren. 
Gie^mann. Q.t Pensionär 
Schulze. W., Technik. 
9 E Schnepcl, B., 
Eigentümerin. 
Kowalski, A.. Heizer. 
Marqnardt, N., Lebens 
r.iilt. 
Pnttlltz, E. Nes. Lokomot. 
Führ. 
— M.. Ww. 
Ziemer, G., ötlrfm. Beamt 
10EBecrer.A.,Eigenlülnerur 
Beck. W, Arbeit. 
Grobmann, N.,Banschloss 
Schulzi», R., Schneider. 
Segendorf, F.. Arbeit. 
11E Erdmann, yL, Gast¬ 
wirtin t 
12EBecker, I., Bäckennktr. T. 
Ley. K., yicichdd. Arb. 
Lör-rer, vJl., 2Biv. 
Michaelis, fv., Monteur. 
Rentel, 9L, Ww. 
Zielstorff, Slraßenb 
Beamt. 
13 E Langenberg, 23„ 
Lehrer (Pankow. 
Berlmer Str. 10). 
V. John, Mechanik. 
Abend, G.. Pe»ftonar. 
Baumann, B., Wiv. 
Bolvnan. J.,Pensiottäritt 
BStlche. H., Maurer. 
jCinniamt, P., RcirijSö. 
Beaint. 
Jaschke. K., Lederznricht. 
Lemm, G-, Weiter. 
Neinhardt,K.H..Bnchdruck. 
Rouvel. Maria, LebenL 
Mittel. 
Schrire, 29» Stratzenb. 
Führ. 
Schwarz, F., Fleischerei.!. 
Seegebart!> F. Bäcker. 
Suter, H., Gastw. T. 
tollte, tm„ Musik. 
«<- Pankower Str. ->■ 
14. 15 Baustellen. 
16.17 L ungenannt. 
Bollbehr, B., Schneider» 
Meisterin. 
— 29, Zugsühr. a. D. 
18 E Troschack, t?., Krinr. 
Sekr. T. 
Buchwald, M., Ob. Tel. 
Sekr. a. D. 
Tyrus, Th„ Bürovorsteh 
Genge, 29.. Krim. Ajftit. 
Arid. T. 
Kotland, S9, Schlosser. 
OrlowSli, M-. Pensionär 
Ploetz,W.,Mo:orenschloks 
KoLlenplay. 
E Krause, H„ Frau (XGu 
Seestr. 101). 
Matz. H, Kohlen. 
Banstelle. 
Haits-Lürgen-Str. 
Laubengelänve. 
27 E Straßbnrg, A., 
Steinseymsir. T. 
Gloeck & Stratzburg, 
Steinsetzmstr. T. 
Stratzburg. E., Kfm. T. 
Blankenbnrger Str. 
Feldweg 
28ERohn.Geschw.Etgeütüm. 
Rohn, G., Tischler. 
— $B., Möbcltbrf.T 
Nenban. 
Lailbenaelände. 
Indus,rreba'rn ->■ 
Laubengelande. - 
60 SounnerhäuLchen. 
Baustellen. 
r Maiicitstc. ->» 
Baustellen. 
53 EVuttn,Ov Gäriuereibes. 
ol E Reich. E.. L>w. 
Brnckner. 2L*„ Maschinen 
setz. 
Milhsal. tz« Näherin. 
Scholz. E., 22iu. 
Sodmann. H, Schlaffer. 
65 E Franke, ^ .Klempner 
mstr. 
Bütow, G., Kraftwführ. 
LaabS. K., Arbeit. 
Schmidt. K, Sie. 
©erntet, W, Nbhn.Assist 
56. 57E Groft. A.. Wartn». T 
Bler, (?., Lb. Posticha'f» 
a. D. 
Gaeck, Ww. 
Gehlich, W., Zigarren. 
Gottlieb, ^anarb. 
Ärändorf, (r, Schmied. 
LuslschnhbnndOrlSgrnppe 
Bnchhol; T. 
Schersf, F.. Lederarb. 
Schliiter. ff., Herlrermstr 
Weife. F, iLleltrik. 
Wlllin, A., Stellwcrkmstr. 
a. D. 
Woblscihl. A., Arbeit. 
53 E Klemz,E.,Gärtnerei 7°. 
E Klemz. G., öathicrciT. 
52 E Lu'.tcr, F., Eigentum 
Cutter, ($., Gemüsebau. 
Pasbrich, P., Arbeit. 
Steineke, F, Arbeit. 
00 E Dorschan, A., Ww. 
Bahnemann, A., Nenten 
einpf. 
Manthe, E., Backermstr. 
Mielke, 21., Peustonar 
NSKOB, Ortsgruppe 
Buchholz. 
Schmidt, M., Ww. 
Scymonowicz. AcBtriit 
»31 E Schneider, K-, Crbhoj 
baner. 
Amdt, T., Arbeit. 
Dühmcrt, M., Fran. 
Neumann. A., Ww. 
Ossevorth, G., Postangest. 
Schmidt, -v-, Bauarb. 
Thttrack. W., Allsiy. 
62. 03. E Schreiber, yt, 
Zimmermsir. 
Boldna». (f.. Schlosser. 
Bilder. G., Frau. 
Teutsche Arbeitsfront. 
Ortögrnppe Buchholz T. 
Hasse, O., Arbeit. 
Müller, 2L., Lalouslen T. 
NSDAP BolkSwohlfahrr 
915 FraitcitschösL 
Schneider. H, Bahn« 
spedlteur s. 
Schreiber.R..Zimmerms1r 
Schwitalla, 5- Steinmetz- 
gesch. 
WakS, P.. Ww. 
Wendel, St., McchaittL 
64 E Schreiber, M., Eigen- 
tümenn. 
ESchreiber.W., Maurcv 
mstr. 
284. Polizeirevier T. 
Hackbart. P., Schueider. 
Wölk, F., Bauacb. 
65 E Wittstock. L-, Frau. 
Fischer. N^NeichSb.Afkist. 
a. D. 
Junge, O., Post.Sekr. 
Klink, Ä.. Pensionär. 
Martin, H., Werkzeugm. 
Meißner. G., Frl. 
Rademann, 2k.. Krau. 
Schimrning. R.. Arbeit. 
Schobhik. H., Rentner. 
Scholz, F., Friseurmftr.'f. 
Ttetze, B.. Ww. 
Zander, 3JL, Ww. 
66 ELiersch.K.,Selterwasser» 
fbrk. T. 
Hoffmann, Hm Steward. 
Taube, 2L, Äbhn. Beamt. 
67 E Bmtniaun'sche Ürben. 
V. Banmann, M, Berwal» 
terin. 
Baumanir, (?., Musik. 
Besosche«, 2t, Gastlv. T. 
Gall, G., Bahnarb. 
Kocppe, G.,LebensmiiteI., 
— H., Kfnr. 
Linch, I., Arbirln. 
Neivns, K., Ww. 
Scherf, F., Arbeit 
Seilst- K., Maler. 
Siebauer, O.,Filmpalast. 
Nosentalcr Str. 
Bahnhofstr. 
68 E Eckert.D.,Eigen1ümcr!n 
(Pasewalker. Str. 91). 
E Hartmann, E.. (iigeu* 
tümeri» (Pasewalker 
Straße 91). 
ERaapke.E..Eigentümerin 
«Pasewalker Str. 91). 
Adam, A.» Fabrkarbtrin. 
Bieveck, P., Tischler. 
Bleit, G., Arbeit. 
Fechoer, Wilhelmine, 
Eisenwr. T. 
Feilsch, Bankangest. 
-varke, £>., Pol.Mstr. a.D., 
68 Kleinfchm'dt, E., Maschi> 
neiischloff. 
Knsel, C., FaVrkarb. 
Lehnrann, v-. 23tu. 
Leu;. 21.. ftmfchci'. 
Mann, O., Gastw. T. 
Nijalke K„ Mnfrftittetitiistr, 
Nakowiv, 26., Rentner. 
Schentke, (£., Ww. T. 
Schneider. F., Zentner. 
Taschenberq.A..Pcnsionar. 
— P., Schlosser. 
Thiele, tzc-wig. Kolo» 
itinlrur. 
— K.. Kfm. 
Thut:. M., Schul)in. 
Zastrow, Jnsttererin. 
69 E Lehnrann, N., 2Serbe. 
Kktii. 
Baumann. K., Buchdruck. 
Danke, A.. Pensionärin. 
Eckbretl, 15W RetchSb. 
Beamt. 
Gesch. E., Schlosser. 
Klein, I.. Schtihm. 
Ma^er. E., 9ml)criit. 
Schlmming. iy.. Lederarb 
Weile. W., Malermstr. 
0EFischer.2l..^igentümeritt 
Fischer, M..Schlossermsir. 
Gräber, O* Lederznrichr. 
Kühn. 29.. Steinmetz. 
Otto. 9L, Maschinenbau? 
Sommerfeld, W^ Arbeit 
Tuscht), 2., Angestellte. 
Ullrich, H., Vücherrevis. 
Weigel, H., Pensionär. 
71 E Hirthe, Oh Anto«Re 
paratur T. 
Hanel, W.» Mitfahr. 
72 E Kadebolbt'sche Trben 
V, Radebolöt, H„ Arbeit. 
Endler, M., Ww. 
Foth, F., Znricht. 
Hegennamt.E., Schlosser. 
Höpsnec, O., Mechamk 
Jähnert, P., Schrlsrsey. 
Limp, M., Arbtrin. 
Mielke, M„ Schneider. 
Rutkowrri, P., Arbeit. 
Schneider, W.. Lederarb. 
Stechow, W^ Arbeit. 
Tauoert. ©., ©löfccmstrT. 
73. 74 Baustellen. 
75 ERaapk^N..Malermstr.7'. 
Beier, Erika. Friseur. 
Dietrich, Ww. 
Dumke, 9., Ww. 
tzähnel, M.. Arbtrin. 
Heise. St, Pol. Broms. 
Henker, H^ReichZb.Beamt. 
Matzel, A., Angestellt. 
Persigehl,A..Rbhir.Beamt 
Raapke. 9t., Kfm. T. 
Schlegel, H.» Gemüsehdl. 
Schüler, A^Ww. 
Schul», A., Maschinist. 
Sptthl, Bankangrst. 
— F., Bahnbeamt. u.2), 
Tome, Kutscher. 
Bormelcher. 23.. Maurer. 
76 E Bottle. H., ctfirtT. 
Binder, F., Verwalt. Ob. 
Jnspekt. 
Bottke jun., Hw Kassier. 
Happel, 3., LebcuSmitt.T. 
Ltecsch, K., Beamt. 
Morawe, P., Kutscher. 
Müller, W, Jalousien T. 
Reinhardt, H-, Schrii tleU. 
Trever. Pensionär. 
Walther. Vk..Abe. Angest 
Wiese, F., Maschinenmstr. 
Pcicrstn •> 
77—80 Baustellen. 
81 E Kritgcr, I., Futter¬ 
mittel T. 
82—85 Baustelle». 
66. 87 Holzplay. 
E Göbelt, 23. & To., 
Nuhholz-dlg. T. 
Industriebahn ->• 
88. 89 Baustellen. 
90 E Meyer, Eigen tüm. 
Bauer. W., Dekorat. 
Klatte, G., Bankbeamt. 
— R.» N^n-ierlelt. 
Köppen. 933., rllbhn.Beamt. 
KowalSki.F.Lademstr.a.D. 
Kühnel, 21., Ww. 
Meyer, W., Motor. Werkst. 
Vlewe, <$.. Schlosser. 
Rebsch, Lokomotiv« 
führ. 
Rohn, K.. Tischlermstr. 
Wochensutz. H.. Rangier- 
mstr. a. D. 
91' E Treit'mann'sche Crbetu 
Deck, W., kfm. Angest. 
Ectert. ö* Äw. 
Hartmann.L.SrenerJnsp. 
Krüger, T., Sattler. 
Mielke. O., Schuhmnistr. 
Biolrowski, F., Schlosser. 
Raapke, L. Frau. 
Rammelte 23., Angestellt. 
Schleese, L. Ww. 
Wonnbcrgec, F., Versich. 
Angest. 
Zimmermam», K., Glas. 
jchleif. 
92EOrthmann.§, Mahmif. 
Mstr. 
Veck. P., Arbeit. 
Bentln. W., Arbeit. 
firensclati,0..?Ttirii>i  ii.it. T. 
Gürch. F.. Schneiderin. 
Jachnirtiui, P. VliiiL’U. 
Wotfeitsiiy. 2L., 
93 ©anstelle 
91E Gabbeit, E., m x 
Abendroth, Hv ctntiiu*. 
Führ. 
Botcher. A., Ww. 
Kiesewetter, 2t, ^lclitik. 
Krslenfbrk. dlord-Oit 
Dullat & Xlrfiarf T. 
Manderla, 91., yirdiift. 
OnoohS. Frau. 
— Blankcnbnrqer 26cg ->■ 
05 E Onak. Gitienliim. 
(Lanlivitz. Bce!l)2'.'e:r» 
strasje 40). 
Born, K., Ksm. T. 
Pecschmann, A., Mtlch T. 
Peter-, 29., Bcaiifteiitil*. 
WEWillnow. OnttdcUn:. 
Titze, H., Tischler. 
97 E Werson. tir.. Äfui. T. 
Werson, I., Tr.baurr. 
93—99 Banstellen. 
100 E Meinhardl, xrViv. 
(Straße 42 :^r. t.»»). 
Kluge, A., i^slffeuuntr. 
Kostta. t?., Jjtflcti. 
Lelunaiut, E.. 2^:v. 
Schöler.22..Haiidcl'.lt (teilt. 
Margarelenauc 
101—101 Banstellcn. 
Margareleitanc 
105 Sommersiänkchen. 
106—108 E Wcnh.ii.nuk, St., 
Fbrft. T 
Werthurann, H., St» 
— K., Blechdrirckerci T. 
109 E Kolesrki. I.. iSiftnttttm. 
V.Koletz!i, P..Neii1)ob Alb. 
Dachmann. R.. Mmtrvr. 
Benthin. Ö., Technik. 
<?wald, P., Htls-^ittoiir. 
Giesa, G., Schmied. 
Haak, 9t, Dreher. 
Herlet. F., 23tv. 
Krey, Äeichsb. Beamt. 
Krisis, E., Bäcker. 
Lesttkow, K., firafn^führ. 
Ludolff,.B., Hilfkald. 
Matthieu, I, Ww. 
Neiden, t’U Ww. 
— ©.. ffitgefiillf. 
Petrat, D. Wu». 
Pickart,2l..Behörd.?liigest. 
Scholz, M, Gerber. 
Schulze. A.. SS tu. 
Wittstock, E., Ww. 
110 Baustelle. 
111 E Richard, Alaia, 
Gärtnerei. 
112 Garten, gel». z. 91 r. l l l 
113ESchwerdt,H..^lei'cher- 
mstr. (N 119. ^armeti* 
• Syloa»Str. 31). 
Alt, H.. Dertret. 
— H., Zcllulot-lvrsblk. X 
Coltrast, R., Rentner. 
Grzenia, F., Sdjtthrn. 
Hanlsch. O.. Fenerwehrrn. 
Hofmann, Erpedieut. 
Kuffack, L, 25tu. 
Lieofchwager. H.. Fuhr- 
tfiitcriKhin. 
Mithling. M.. Ww. 
Müehee, S., Frntr. 
Pahlke, H., Krattwfübr. 
Raschke. (?., Bandagist. 
Reinisch, F.. Mechomr. 
Wefenick, Th.. Werkmsie. 
Winkelmann, 3L, 'Jlcichsd. 
Beamt. 
113a EGnse,5?..Ctgetttüm. 
Dehn, 91., Wrv. 
Holtz. E-, Sekretärin. 
Rommhttch, 2L, Wer km str. 
Nawrotzki. F., Konrektor 
a. D. 
Rogalla, H., KrofMofiiHr. 
Schenk, E., Duchhau. 
Schneemann, 
Renlnen'n. 
Schnster,P.Loko«'ot Fn'rr. 
114 Lagerplatz. 
EVer!.GlaSbe<nbeitmt^S- 
Werk G. m. b. H. T. 
115 E Kroll. Pv Gärtnerei. 
Banstelleir. 
.^-Gemarkung Pankow-»- 
Peterstraßc" 
Bahnhosstr. 
EKachow, P.. Echneivor» 
mstr. (Berliner Str. N ). 
Bahuemanu,G..Scha!iner. 
Franke, L. Straszenb. 
Schaffn. 
Grunenberg, 2^ Post« 
schaffn. 
Knop, H-, Konlortiirn. 
Kühne. H.. Jnsrallat. 
MaSke. L., Mheritt. * 
Pröhl, tz . Technik. 
SchUrgel,R,Rdhtt.Ang<t.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.