Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

Buchholz Chamissostr. 
— 2322 — 
Norden 62 Itil IV 
1J E. Becker, (8.. Ob. P°I>. 
schaffn, a. D. 
Becker, E., Schneider f. H. 
Daue, K., Stereotyp. 
15 fe. Iärsch, 58., Postassist. 
a. D. 
)7 E Bahr, H., Eigentum. 
19 Baustelle. 
Elsenallee 
21—26 Banstellen. 
27EBetlile,G^Papiermstr.1'. 
Harlsch. B.. Ob. Äacht- 
mslr. d. Sch. 
29 E uuflcnonnr. 
Schiller, 91., Postschassn. 
•<- Edda^lc. 
»1—35 iöstiislcslcu. 
37 E Lake. ft., Siraßenb. 
Schaff::. 
Dummer, 23, Schlosser. 
Rech te Seite. 
2.4 geh. z. Hauptstr. 72. 
ttLFrödlirrff.G.,Banworsteh. 
S E Diehn.W..DeSinsektor. 
Stange,E.,Schuhmacherei. 
10 E Zernicke, R., Masch. 
Sey. 
12 E Notzoll, 6., Schuh,n. 
iUiutier, A^ Zuschnerd. 
Baustellen. 
Wodanstr^ -> 
Aai'iteUeri. 
18 E LZestennann, A. 
Anschlag. 
Lv E Maaß^ Sckilossermstr. 
Klehr. (£., Tischler. 
Ollrogfl. M* Ww. 
«<- Elfenallee 
Dauüellen. 
23 E Pacholeck, I., Voll. 
streck. Sekr. 
30 E Hossrriann. 9JL, 
OulnrbuSschaffn. 
Hoffmonn. W., Trühler. 
•<- Eddastr. 
Baustellen. 
-<r Gemarkung 
Blankenburg 
Eddastraße 
-<*■ Straße 53 
Linke Seit«. 
Baustellen. 
7 E ungenannt. 
Baustellen. 
Neubau. 
39 E Nest. I.. Ksm. T. 
Koch, E., Kfm. T. 
21 EMooSlehner,8t»llbahn 
ichaffn. 
Chamissostr. -> 
Daunellen. 
'Ä E Lnx, Fleischer. 
31 E ÄlattkowSki, tiL 
Werkmstr. 
33 E Ütogt SL, Pensionär. 
Baustellen. 
43 fc. Srolzmann, 
Mechlvuk. 
43a £ Tiemann, F. 
Scchanit 
BUtoriastr. -> 
Parkanlagen. 
Parkstr. ->» 
^aufteilen. 
Rechte Seite. 
Öflttfirllcit. 
^!owoc;in'scheS tzauZ. 
E Skowocztn, F., Arbrit 
Kl'cinaS'icheS Haus. 
E ungenannt. 
Ctnnbring. 8L, Arbeit. 
Chamissostr. 
Baustellen. 
Gellerisrr. 
Baustellen. 
28 ERaeck.H., Fleischermstr. 
Hemze. H., HarrdelSm. T. 
Kabath, O., Asm. 
Kiejow, E* Lehrerin a-D 
Rmrck,H. u.K^Fleischereil'. 
— St, Fleischer. 
Ba i stellen. 
41E Sticpert. 0„ Rentner. 
Parkanlagen. 
Parkstr. 
Worten geh. Parkstr. 7. 
Hrundst. geh. z. Gravenstein- 
straße 7. 
Gravensteinstr. 
Elsenallee 
Straße 55 -> 
Linke Seite. 
Baustellen. 
6* E Schojan. R.. Landw. 
Hecke, H* Arbeit 
Ölli<t 3-, Stellmach. 
— Si,Sm. 
7 EBUniewSki. J^Tischler. 
D E Lenz, Ä., Zementier. 
Reffte. <5., Crbltin. 
U E Oldenburg, 2Jt, Frau. 
<8 E Meier, Ö* Schmied. 
13a E Sckojan, 91., Allsitz. 
tRr. ti). 
Griebenow, H., Rentner. 
Iß E Löffler, 9L, 9tenhicr. 
17 E ungenannt. 
Conrad, F.. Dauarb. 
Banstellen. 
Chamissostr. -> 
Danstelle. 
33EBrückner. E^ itcfS» 
bäckerei 1. 
35 E «»genannt. 
Bahr, (5., Schlosser. 
SOfliicrmciftei, M., Ww. 
Braun, G., Schlosser. 
Fabert, G., Arbeit. 
Ieroch, 91., Sattler. 
Luhnau, Qt., Ww. 
Moldenhauer, St, Zeitung. 
Pktereit, 91., Buchhalt. 
Schlcmm'mger, O., Werk' 
nislr. 
Schmidt, F., Technik. 
Tosch, H., Ww. 
Wockensub,A»Lotomoliv' 
führ. 
37 E Hll-eörandt, F» 
Zimnlerpolier. 
Bauch, F.. Asm. 
Busam, Laborant. 
Httvevranöt, W, Nyhr- 
leg. 
.<lroH, H.. Schlosser. 
Mittler, Slratzeub. 
Fuhr. 
Royn. H., Tischler. 
Baustelle»:. 
43.45 E Richter, 61., Eigen¬ 
tümerin (Bin* Zimmer« 
ftratze 84). 
Jachmann. t?L Ww T. 
NrauShaar,W.klm.Angesl. 
Baustelle. 
E Krause. 50IV Flug» 
zeugschloss. 
^anstellen. 
Parkstr. ■> 
Baustellen. 
Recht« Seite. 
Baustellen. 
8* E Schojan, R., Lanbw. 
Puhle. H.. Dauarb. 
10 E Stutzern W., Dreher. 
12 ETank, ReichSd.Arb. 
Kollewe, Tischler. 
14 E Wieezorek, tft, Pen¬ 
sionär. 
Parzellen. 
-4- Chamissostr. -> 
34 E Mauer, W., Zentner. 
36 E Warney. F, Tischler. 
38 E Schnell. 9t, Stadt» 
insvekt. 
Brüaner.G^Bürovorsteh. 
Keller. R., Buchdruck. 
40 Baustelle. 
42 E Fifcher'lche Erben. 
44 E Hange, Koch. 
46 E Jahnte, P., Bez. 
Schornsteinfeg. SZItr. T. 
Schaar, Sfv Krim. Se/r. 
o. D. 
18 E Dittrich, O„ Ww. 
Brktoriastr. 
Baustellen. 
58 E 2eroch,A.,Fleischermstr. 
Bothmann. B., Rentnerin. 
Mai, JJ|, Ob. Wachtmstr. 
OlschevSki, H., Friseur. 
Cchunke,K,Ob.Wachtmstr. 
d. Sch. 
Baustellen. 
m r<- Parkstr. -> 
Baustelleru 
Gravensteinstr. -> 
15 E 502illlcv,Ö.,(9orlciibQuT 
10 E Ö»!)ot K., Landw. 
17 E Haupt. G.. Gartenbau 
betr. T. 
18 ESchmelZ,W« Lanbw. 
19 E Piel, D«. Landwirt. 
Schröder, 21., Arbtria. 
20-2-1 Baustellen. 
Mühlcnstr. 
25 Baustelle. 
2G E Zuhlke, O., Ob. Werk 
mstr. 
Ritter, 23., Spediteur. 
Sachtleben. B„ Expedient. 
27—Ä Baustelle». 
30 EGrunou'.P.,Stellmmstr. 
31—37 Banstellen. 
38 E Schacht, I., Laudw. 
Goschke, 3m Arbeit. 
LcSniewSli, Brunnen 
bau. 
Schacht, <S.. Kutscher. 
— I., Arbeit. 
39 Baustelle. 
40 E Blume, I.. Äng. T. 
Paul, Fleischer. 
Reinhardt. F., Gelderheb 
41E Giese. R.,  Pol.Ob.Sekr. 
Bitter, L, Holzbildhauer. 
Rehse, 9L, yahrlehr. 
12—47 Banstellerr. 
48 E Bock. <S., Kfm. T. 
Brandt, ifl.» BetriebSleit. 
40 E Sperber, Ow Maler 
mstr. T> 
Marlow, 9f„ Dücherrevif. 
Trautmann, H„ Ärbeit. 
50 E Schulz. K^StadlOb. 
Jnspekt. (Buch, Karower 
Chaussee 3). 
Braun, H» Darmgrotz» 
handl. 
Hörbemann, K., Ksm. 
— N., Kfm. 
Blankenlelder Str. 
Fagottstr. 
Attordionweg -■ 
(Unbebaut). 
Gartenstraße 
«<- Blau/enfelder ©k -> 
1 E Totz, G., Landw. 
Schnndex, M., Altfitzerin. 
2 E Wittstock,Geschw.,Land« 
Wirtinn. 
3 Baustelle. 
4 E Steeger, K.. Landw. 
Kolleve. W., Monteur. 
Dtoch, 9JL Arblrin. 
Schulze L. Arbeit. 
Sonntag, H., Frau. 
5 E Blume. Fv Gärtnerei« 
bef. T. 
6 E Koenig,E^Trl^ Psteae» 
heim f. D. T 
E Hinze, G., LeikgSaufseh. 
a. D. 
Wteuholh. R., Sleniitfr. 
8—12 Baustellen. 
13 EDomsch, L.Bangesch.1'. 
Loeschke, Lokomotführ. 
o D. 
Ludwtg, (?.. Ob. Wacht»! 
mstr. d. Sch. 
L4 Baustelle. I 
Gellertstraße 
Eddastr. -> 
Linke Seite. 
1—3 Baustellen. 
5 EMeyer,A. Cigentümerin 
Meyer. K., Konstrult. 
7 Baustelle. 
9 E Klewer, F., Maurerpo! 
Müller, (£., Platterer. 
— W, Elektromont. 
11 Baustelle. 
13 E Kollajch, A., Schacht 
mstr. 
Rechte Seite. 
2 Baustellen. 
4.6EMelchert. H.. Schlosser. 
8 E Petransch. Mv Pen 
sionär. 
10 E Koglin, Ww. 
Wernecke, H„ Arbeit. 
Wernicke, F., Kraftwführ 
12 Parzelle. 
14 t. Hantle, M„ Ww. 
16 E ungenannt. 
Feldmark ->• 
Gravensteinstr. 
Hauptstr. 
Linke Seite 
Banstellen. 
21 E Fäuste^ R., Zr'mmer- 
nrstr. T. 
Lemcke, Ksm. 
'Baustellen. 
27-31E Drenke.F^ Demüje 
(Hauptstr. 32). 
Brenke, L., Ww. 
33—45 E Lenz, 8L, Ww. 
Berghoff, Hv Arbeit. 
Doil, ©., Krankenschwest. 
Holz, R., Gärtner. 
Lenz, C.. Gemüsehdl. 
Nickel, A., Ww. 
Naeck^ E.» Arbeit. 
RelSly. G., Arbeit. 
Schere, it* Sattler. 
Schumann. Schneider. 
Wirrster, flt, Technik. 
47 E ungenannt. 
49 E Raatz, O« Schlosser. 
49a E unbewohnt. 
<• Straße 171 ->» 
öl gift. nicht 
53 E Flach, P., Dreher. 
55 E Franz, G., NechtSanw. 
OV3S Zietenstr. 17). 
Haupt, jt„ öetfistbmu 
57 E ungenannt. 
JenzewZkv, G„ Stellmach. 
KafüSke. (£., Wafchmstr. 
59 oeh. z. Straße 76. Nr. 1. 
E Stutz, P., Arbeit. 
Straße 70 
61 £ Gittwer.M., Registral. 
63.65 Baustellen 
67EKaas,W..Kolouialwr.1'. 
Straße 77 ->• 
69 EHamann,H.,Expedient. 
Heike, Rlchtmjtr. 
71 Baustelle. 
73.75" E ungenannt. 
Rechte Seite. 
2 geh. z. Hauptstr. 60. 
4 £ TottSdort, O« 
Handel-m. 
6—12 Fenerwehrdepot. 
E Stadt Berliru 
Buth, P., Schlosser. 
Ttly, 5t, Lederarb. 
Äansielle. 
Elfenallee -> 
Hippler'fcheS Ha«S. 
E Hippler. Cigentiim. 
Eddastr. 
Hodpe'scheS Hau?. 
E.voppe,F^Bücker(TranL 
vaalstr. 04). 
Hovpe, Rentner. 
Strafte 73 
-4- Straße 74 ->• 
42 steh. z. Süaire 74 Nr. 1. 
14 Sommerhaus. 
46—58 E Kaatz.A., Gärtner. 
60 SommerhänSchen. 
Straße 70 a ->• 
62 E Ziellow. G.,Klempner 
W E Mnth. E.. Ksm. 
(Zehlendors). 
Muth. Renlner. 
66 E May, R., Lagerarb. 
63 E HolQ, 23. Buchhalt. 
70 E ungenannt. 
Straße 77a 
72—93 Gärten. 
100 EAlbrechL. Ä..Nenlnerin. 
Albrecht, E, Brutanstalt. 
— K., Tischler. 
102 E wie Nr. »00. 
Fischer, F.. Dentist. 
Merlins, H* Rentner. 
104 E nngenannt. 
Fe:dmark ->• 
Hans-Jürgen-Str. 
Pasewalker Str. 
Linke Seite. 
1—3 Baustellen. 
E Schulz, F.. Kohlen T. 
Radel. P.. asm. 
7 E Rose. 58., Schlosser. 
Pahl. (?., MaZchmenjchloss. 
9—13 Äallstellen. 
Rechte Se ite. 
2—8 Baustellerl. 
10E Schwanz,R^Glasermslr. 
T. 
12 E BierhalS,H..HmldelSm. 
Radebold. I., Näherin. 
Schocke!, G., Ksm. 
Blankenburger Slr. -> 
Harfenweg 
«<• Akkordionweg -> 
Linke Seite. 
1 neh. z. Akkordionweg 47. 
3 E Götzc. K.. Aerkführ. 
5EEchterna^,H..Kontortstin 
7 E WteSner, Feuer« 
Echternach, G., Rentner. 
wehrvr. 
FucbS, Arbeit. 
9.11 existieren nicht 
13b. Hernr!ch,H.,Ob.Telegr. 
Sekr. a. D. T. 
lo E Kowalt W., Meister 
d. Sch. 
17 E Schmidt, H, HilfSlade 
schaffn. 
Schütz. Herta, Post Assist. 
19—25 Baustellen. 
Rechte Seite. 
2 geh. $. Akkordionweg 49 
4 E Schulze, G., Buchhalr. 
Reimund. $D1, Tischler T 
6 E Höfiy, W., Buchbalt 
8 E Lietze> 20. Schnflsetz. 
10 E Weber. L.,Telegr. Arb. 
12 E Mispelhom, iC Ksm. 
14 E Mispelhorn, A., Der. 
walt. Sekr. a.D. T. 
16 E Brauer, Kv Eleltro- 
mstr. T. 
18 EDuringH.,S1adtasslst 
20EMiehlke, Zint. Angest. 
EMrehlke. L. Steuer) etr. 
22 E Kämpe, Ä., AmtSgeh. 
21 E Opiy, P., Gelderheb. 
26 E Schütz, F„ Ob. Post. 
schafft:. a.D. 
Kühn, dt. Ww. 
Limbelstr. 
Hauptstraße 
Blankeufelder Str. -> 
Schönhanser Str.->- 
1 E Parlow, Frau. 
Becker, K., Elektromont. 
Schmidt, P.. Tischler. 
Sryölecke. Dauarb. 
Borgt, B« Frau. 
Dölkner. R., Tischler. 
2 E Lusche. St. Landw. 
Luiche, H„ Altsitz. 
E Ohms. ffl., Handettm. 
E PomaSka, A, Eigen» 
türnmiL 
Bloch W., Schuhmmstr. 
4 Dankworth, Rentner. 
Feige, H., Pensionär. 
14. Herrmann Nächst Jnh. 
F. Echöfisch, Eisenwr. T. 
Klnwtz. ©., Änntner. 
Kowalski. B« Frau. 
Menz, M., Schneiderin, 
Schlobach, W-, LebenS« 
Mittel. 
Schmidt, W., Arbeit 
Schöfrfch. F., Baustoffe. 
5 E Kettlitz, F., Gartenban 
Vetr. T. 
Hirschmeler, Rv Klempner 
mstr. T 
6 E Müller, G., Landww. T 
7 E fifeindt, Agnes, Eigent. 
E TiSmar, S., Zigarren 
Bnlnner, K., Arvett. 
Dubisch, G., Vers. Agent 
Krause. Renten» 
empsgrin. 
Krüger, <£, Gärtner. 
Lewerenz. I., Gärtner. 
Ludwig, G., MöbeltrSg. 
Mach, <£., Arblrin. 
Nenmann. H., Gärtner. 
Ostermanu, F-, Schneidet, 
Ott, M., Angestellt 
Tonke, P., schristsetz. 
«tzkurat, W., Fahrrad. 
3 E Steeger, ©„ Landw. 
Guyot, tft, Ww. 
Pantben. F., Rieselwän 
3 E Friedrich. I., Sattler 
mstr. T. 
Baade,A»Hochbahnschaffu 
Franke, Auswänerin. 
Hahn, Schnhm. 
Schmidt, 91, Reuten 
enrpfänger. 
Tiedt, £)., Tischler. 
Wrchert, Ww. 
Zemke, K., Kbhn.Angest 
10 E Gorkow, E.. Ban« 
Materialien T. 
tl EHagen, W., Tiaentum. 
Dnbisch, Mv Friseur. 
Götze, W., HanSdten. 
tzeisig, OL Bäckerei T 
Köppen, 8t, Arbeit, 
flrnmbrtfc W^ Kartosset 
Laß. L. Ww. 
OmS, W., ZeitgSfahr. 
Onafch, <3^ Näherin. 
Panzer, H„ Rentenempk. 
Ptettdhmann,6..ÖntfcteiT 
Schart F.. Mechanik. 
Wegener, P., Pensionär. 
12 E Müller, K» Bäckermstr. 
Brandenburg, G. 
Postasfist mt 
Dre/cher, R., Dhologr. 
Harenz, E.. Elektromont. 
äähnike, E., Bäckerei T. 
Käserstein, P.. Postschaffn. 
Kluge, E.. Stadtrat 
Kürntzer, W.. Gemüse T. 
Reffke, Rentnerin. 
Zobel. St. Monteur. 
13 E Evaugelijche Kirchen- 
gemeinde T. 
Fritja.. R.. Pfarrer T 
14 E Calckhof, E.. vw. 
Apothekenbej. T. 
Calckhos'S Apotheke T. 
15 EGuuot,R. Landwirt. T. 
Meiset 8L, Dipl. Bers. 
Mathenr. 
16 E Guyot, SI« Lanbw. 
Druwmel, ©., Gärtner T. 
Falkenberg. O., Schlosser. 
17EMatthieu.P^Sigentüm. 
Abraham, A.. Bäcker. 
Bütow,F.,  tzleischermstr.il 
Hantte. H.. Kolonialwr. 
Iahncke, M-, Schuhmmstr. 
Krüger, E., Privatiers. 
Lajchitzkt M., Rentnerin. 
Majchrzak.F.Aklnladestat 
Szczurek. 6» Zuricht 
18 E Döring, Ä., Bauer. 
Becker, E.. Schneidermstr. 
Brostn, E., Bahnarb. 
Matthreu, H.. Altsstz. 
19 E Guyot, Sianbtü, 
Guyot, K„ Bauer. 
20 E Machnich Mv Eigen- 
tümrin. 
Burdt K., Arbeit 
Heimburger.M., Monteur. 
Biethe, F, Kraftw. Führ. 
Schröder, O.» Müller. 
Selleutin, 
Kolonialwr. 
Werner, E.» Tischler. 
Wieland, E., Ww. 
21^E Zwerg. M.. Kfm.(N31, 
Bernauer Sir. 27). 
Doering, F., Gastw. T 
— H.. Kfm. T. 
Eberr. 8L, Bäckermstr. 
Franz, Arbeit, 
.vanfchild, 9t* Rieselwärt. 
Patzig, R.. Technik. - 
Rolack, 01., Arbeit. 
Mühlenstr. -> 
: E Bnrde, Ksm. T. 
Bauer, O., Fron. 
Werner, Fnltervrittel. 
23 E Torge, 0„ Landw. 
tHohennnrryenl. 
V fsriedrich, R., Melkere! 
Vefitzer. 
23 ü E Blankenburg, O» 
Landw. T. 
23b E ungenannt 
Wellenberg, M., Arbtrin 
Fuchs, 9lw LebenSmittet 
Helmerich. G., Pensionär 
Kirchner, H., Schriftfetz. 
Kriiger, E.,Bersich.Beamt 
Miefchle, B.. Maurer. 
24 E Schnmacher.H., Landw 
Schulz, Sl-, Rentner^ 
Schumacher, G., Landw 
Zehm, M., Näherin. 
25 Baustelle. 
26 E Schmidt, Tb.. Frau T 
Balitschewlseff.W.,Arbeit 
Böttkher, O., Arbeit 
§oetschke, E., Rentnerin 
anaschi, R., Frau. 
27 E wie Nr. 26. 
Deyhl. H„ Werkmstr. a.D. 
Bogoan, I., Rentner. 
Böhmrrt, B., Dreher. 
Bohlt, L., Frau. 
Buchwald, Sl., Schneider 
n:;tr. 
Fahrenholz.W.Steindruck 
HendrickS, Th., Renten 
emyf. 
Knötzjch, F.. Kutscher. 
Lentz, P., Ofeusetz. 
Metz, I., Dauarb. 
Niebrchr, W., Arbeit 
Reichert. Pw Tischler. 
23 ELkählert, Landw. 
•E Kählert. £).. Landw. 
Maratzl. tz., Maurer. 
29 EWodrig, 91.. Ww. 
Breuer. S., Ww. 
Frankenstein, E-, Modistin. 
«Srohmann. W.. Rentner 
i'cit.v O., Arbeit. 
Schiefke, t?7 Gastw. T. 
30 E Brasch. W., Landw. 
31E Günther,H., Pensionär. 
Aahncrnann, 21.; Renten 
empf. 
Frendenberg, P., Rohrleg 
Schnegelsberg, Be« 
rnebswart. 
Weber, Ä., Postbelr. Arb 
32 ELchmann. F., Garten 
barrbetr. 
Sßrente, F., Landw. X 
33EPolet,L.,Gartenbaubetr. 
34 E Rofi, Schlosser. 
Mill, W., Lederarb. 
Soft, 6., Schlosser. 
Satz, 23., Schaffner. 
35 £ Kant, SL, Schlössen 
mstr. T. 
<- Schönerlinder Sir. 
Bücher Str. 
36—40 Baustellen. 
41E Chartron.A.,Landwirt 
4In E Jähnichen. F.. 
PoUzeiassist a. D. 
pol. Assist 
Giedow. H..Pol.Ob.Sekr. 
Scholz. W.. HandelSsr. 
42 E Henning. H..Gemüse T. 
Häffer. £>., Schnriedemstr. 
Hänsch. 95., Kraftw. Führ. 
43 E ungenannt. 
Hacker, O., Schmiedemstr. 
44 ENette,.G^Gärtnere(bes. 
45 E Marquardt, M., Ksm.1. 
Rademann,W.,Zimmerrn. 
SchilSky, K^ Arbeit. 
Schmidt, ®, Bauarbeit. 
Trettin,K.^Holznrasch.Arb. 
46 E Blankenburg. Hv 
Landwir! 
47 E Blankenburg. M. 
Eigentümerin. 
E Blankenburg. SSV Holz 
48.49 ETöpper,A.,Landwirt. 
Toppen W., Landw. 
50 Baustelle. 
51 E Blume, F., Gärtnerei 
lGarienstr. 5). 
FalkowSki, S., Arbeit. 
— F^ Arbeit 
Lebmann, E., Ww. 
Priebe, E., Schirhm. 
Reiding. K.. Zrmmerm 
Schröter, E, Gärtner. 
Strauß. GL, Ww. 
Aotzmann, W., Stellmach 
52 Gemeindehanü. 
E Stadt Berlin. 
Baumgart, B* Frau. 
Luyke, M* Rentnerin. 
Mahlendorf,P.,Jnvalidin. 
Pietrack, St, Ww. 
Zimmermann, (?„ Arbeit. 
53 E De Walt N.. 
Eigentüm.(Niederschöu- 
hanscn). 
Zimmermann, 93.. Arbeit. 
53a E Stadt Berlin. 
BdngS. R^ Fleischer. 
Matzm:ke. K.. Fleischer 
Müller, Q* Arbelt. 
53b E Slabt Berlin. 
Kaczor. F., Arbeit. 
RSseler, P., städt Angest. 
Zimmermann, W., Dauarb. 
54 E Ziekow, R.. Gastwirtin, 
(Berliner Str. 29). 
Dsehle. St, Arbeit. 
Geisenheiner, G., Ww. 
Karger, H., Arbeit 
Knoop, A., Rieselwärt 
Pieper, F., Schlosser. 
Salzmann, R>> Arbeit. 
Treichel, P., Gärtner T. 
55 E Steeger, ($., Ww. 
Falkenberg. M.. Ww. 
Friedrich, P., Malerei. 
Jlling, Slise Ww. 
Kollewe, H., Tischler. 
56. 57 E Mucho. H., Dr., 
Sän. Rat Nervenarzt-X 
Beetz. A* Arbeit 
Booth, H., Arbeit. 
Büssorv. A., Ww. 
— <fc, Arbeit. 
Geiseler. H.. Schlosser. 
Görz. E., Ww. 
Heimburger. Ä., Hdlsrn. 
— Arbeit. 
Pfanner, C., kfm. Angest. 
Radlow, R., Bäcker. 
Nebbich, 5t, Dreher. 
Rembacher, HandelSm. 
Schmidt, V., Beamt. 
Stanlke, M., Arbeit 
Trubwasier, I.» Arbeit 
Berchorv, 9f., Klempner. 
Werners H., Haudelsm. 
Wilkennann, W.,Rohrleg. 
Winkelmann, Renten» 
empfa. 
53 EDtsch.Eoangel.Kirchen- 
gemeinde Berlin« 
Buchholz. 
U Ratzlasf, H» Rendant. 
DierhalS, E., Diakontsse. 
Küsteramt Buchholz. 
Naumanu, H.,Organistiru 
Mademann, F., Fnftur, 
Gcopt Mm Ww. 
59 E Maithren, G^ Gastw.1'. 
Hahn, W-. Kutscher. 
Rehfeld. I., Arbeit 
Kirche 
Kriegerdenkmal. 
Gravensteinstr. -> 
60 E Schreit«, Clara.Wlv- 
Beknke, M., Ww. 
Blasig, Gastw. T. 
Dumke.Johanna,Weis;wr. 
Geiseler, W„ Schlosser. 
Gründel,J^Postajsisr.a.D. 
Gürtel, K., Bollz. Beamt 
a. D. 
Hasenbank.tz^Tiesbanarb. 
Hrimonn L. kjm. Angest. 
Kornetzly, OL Tischler. 
Krrlla, Monteur. 
Meier, H., Rentner. 
Mendler, K., Straßbsahr. 
Pannewltz, M^ Fran. 
Schenk, F., Makler. 
Schröder, W» Brauer. 
WachSmulh, P, Leder- 
zuricht. 
61 E Schwennicke. C. H., 
Dipl. Ing. T. 
Lengow-ki.tz* Maschinen* 
Ichloff. 
Schwennicke, vw. Reg. 
Rat T. 
Parkstr. ->• 
62 E Stadt Berlin. 
Ezenknlch, Bv Kinöer« 
garrnerin. 
Sacfimanit P^LandelSrn. 
Kinoergartcn 1. 
Kuipp, G., Portier. 
Marquardt. F., Arbtrirr. 
Müller, Tb., Gärtner. 
Reimer. ÜB* Butzmstr. 
Stange, E.. Schuhmmstr. 
Szczurek, (Sinridjt. 
63 E Stadt Berlin. 
Atter-hetm Duchholz T 
Bärmann, P., Heizer T. 
BeratungSst. f. Erb« u. 
Raffenpflege T. 
v. Böhm, I., Vorsteherin. 
Fürsorzesr. t.Tuberkulvje 
Graf. M., Schwester T 
Noack, O.. Gärtner T. 
Rosenthat Wv Schuhm. 
Mstr. 
Sanitätswache T. 
BolkSbucherei T. 
64 E Paterka. A.. Ww. 
BuratF.,Maschinenschloss 
Heyer. O« Bäcker. 
Lümmrtzsch, G, Maurer. 
Niegisch, W.. Tischler. 
Prochnow, F.» Schlosser. 
Renrel. O. Gastw. T. 
UteS. A., Bandagist 
65 E Stadt Berlin (Bez. 
Slntt Pankow. Brette» „ 
. Slraße 24/26). 
Schneider, M„ Landw. T. 
65<i E ungenannt. 
KC—63 Dauüellen. 
69 E Renmann. L., Ww. 
Bader, R., Fleischermstt.7'.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.