Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

IV. Xcil 'Osten 245 
— 2241 — 
Daiizigcr Str. Mahlsborf 
26,25 E Beysen, M., Ww. 
(Schöneba.). 
Carl, M., Näherin. 
Nosenau, H., Rentner. 
29 E Heese, Th., Eigen» 
tüm. (AllhelmShag.) 
Kahn, L., Frau. 
30 E Wolter,H., stSdt.Arb. 
31 Garten. 
Hohenzollernftr. 
32 E fröhlich, F., Dreher. 
33 E Tippmann, F„ kfm. 
Abtl. Seit. 
84 Baustelle. 
Köuigiu-Luise«Str. ->• 
35 Baustelle. 
G c markung Dahlwitz->- 
l*G Sommerhaus. 
KöuigiN'Luise«Str. 
37 E Thiche,H.,Auloschlofs. 
38 EDicdler,M., Schlosser. 
Baustellen. 
Hoheuzollemstr. ->■ 
39a E Hainke, 8L, Haupt« 
wachtmstr. b. Sch. 
40 E Hirsch, H., Ksm. 
Blauk, Schneiderin. 
41 Garteu. 
42. 43 Baustellen. 
44 E SobiechowSki, 8L, 
Pensionär. 
43 EHorn. W., Autoschloss. 
Zipscr Weg -> 
40 Warte». 
47 E Heiuicke, W., Krim. 
Sekr. a D. 
48—49 Gärten. 
50—61 Baustellen. 
r>2 E Barth, E.. Asm. 
.'»UEVUcraubcr M..Privalier. 
51 E Pseil, ©v Maler. 
Koch. F., Schlosser. 
n5 E John. O., Packer. 
50 E Tischler, M^Buchhalt. 
57 Garten. 
Pilgramer Str. ->■ 
r>3 E Albert. 15* Ksm. T. 
n9 Baustelle. 
-«£- WolsSberger Str. -> 
Baustellen. _. 
(32 E Klein, F., Maler. 
Buber, P., Stadlsekr. 
G3 E Jachim-ki, I., 
Zemeulierer t. 91. 
Iahn, Ä., Invalide. 
Micyner, W., Telegr. 
811 hst. 
G1 E Gollmer, I., Maurer. 
Dlonhy. F.. Steindr. 
C5 E LieLke, W., Gärtner. 
Herzte. G., Frau. 
LUesow,W.,Postbelr.Aisist. 
Rackow. P, Postschaßn. 
Baustellen. 
Hultschiner Damm -> 
Blattsternweg 
(Sie^lg. (Sichentioi) 
Linke Seite. 
Butlerblnmeusterg 
Parzellen. 
3 E Schröpser, M., Ww. 
r. E Paul, W., Gartenbau. 
7 EBeukert, P.,Bankangest. 
u E Stöcke!. Medjamf.T 
Liömsch, A., Znnmerm. 
Parzelle. 
Kurz'schcS HauS. 
E Kurz. H., Schweiger. 
17 EBollberl, P.. Schlosser. 
19 E Schulz, M., Eigen¬ 
tümerin. 
21 E Liebfcher, E.. Ww. 
Phloxstr. 
27 E Dalski, H., ksm.Anlest. 
29 E Schenk, G., Stratzb. 
Fahr. 
31 EDieirich.O..Pensionarin 
33. 35 existieren nicht * 
37 E Schnlzki, St, lilclhro» 
mechamk. 
39 E Mieschke, F., Versich. 
Agent. 
Parzellen. 
Rechte Seite. 
Metzer Str. -> 
Wiesenstr. ->• 
2—20 existieren nicht. 
22 E Ulrich, H., Maurer. 
Baltinke, 28., Gürtler. 
• Phloxstr. -> 
Parzellen. 
38EBreitenbach, F. Slädt. 
Arb. 
40E Paul, W., Kakteenzüch!. 
42 E straft Hv Angestellt. 
Kraft, 81., HaudelSm. 
— G., Stniiner. 
44ESchmidf.O.Branereiarb. 
Jahuel, 21., Baukbeamt. 
a. D. 
Parzellen. 
«<- Goldregenstr. -> 
Blttcherstr. 
f, Pilfeuer Str. 
Blnmenthalstraßc 
Hultschiner Damm -> 
1 E Hänel, K., Tischler. 
2 E Ealcrubera'sche Erben. 
3 EBethmann.Liua.Verkäuf 
4 E Plume, W.. Tischler. 
Plume.A., Maschinenbau. 
4a E Hattwig. 3t, Lehrer. 
5 EGartmann, W., Maurer- 
pol. 
SchrobSdorssstr. 
0 E LaueuS, Ov Schneider« 
nistr. 
Gtesow, %, Kfm. 
7—10 Baustellen. 
Pilgrcuner Str. ->• 
11 E Gilzer, A., Frau. 
E Äi!.;er,F.,Schlossermstr. 
12 Garten. 
Baustellen. 
■<- Mirower Str. ->• 
Baustellen. 
Ifflaudstr. ->■ 
15 Baustelle. 
IG E Hallerrnann,B.,Kauffr. 
(Berlin). 
Melchior,W.,Drauereiarv. 
17 E Bussert, Dk., Ww. 
Diehr, O., Schlosser. 
18 E Liedtke, A., Autoschloss. 
Hoheuzollemstr. 
19 E Baer. Ä. Eigentum 
>0 E GUtzky. F., Dach¬ 
deckerei T. 
Schroeder, (5., Sekretärin. 
Baustellen. 
Köniaiu'Luise-Str. -> 
Baustelle. 
GomarlttugDahlwitz ->• 
Bau'telle. 
•<- Köniqrn-Luije'Str. 
Baustellen'. 
22 Neubau. 
23 E Schramm, %, Kellner. 
Koßack, W.« Bäcker. 
24 E Berndt, 91., Fabrkleit. 
(Kopenick). 
Zaustellerr. 
Hoheuzollernstr. r 
•25 £ Görsch, W., Monteur. 
26 E Schmidt, Damen* 
foufctl. T. 
Isslandstr. -> 
Baustellen. 
29 E JornS, H, Wchrm. 
Äugest. 
Baustelle. 
Mirower Str. ->» 
29a Garten. 
30 E Mener, M., Eigen- 
tüm. (HoLt-nschönlis.). 
Poy. W., Zimmerm. 
Baustellen. 
Pilgramer Str. 
Baustellen. 
Ech.2bsdorfsstr. ->■ 
Äaustelleu. 
Hultschiner Damm 
Böcklinstr. (Nord) 
Landsberger Str. -> 
(Unbebaut) 
Brachctweg 
(Cladtrandsiedluttg) 
Maipfad -> 
Linke Seite. 
1 E Euchsot, 93j Flug- 
zengschloff. 
3 E Hansel, H.,Kraftwsühr 
5 E Stadt Berlin. 
Schmidt. 23, Kontorist. 
7 E Äeiü., P.,Galvanisenr 
9 E Gurel.K., Feuerivehrm 
11E Simon, (?., Sleinlräg 
Rechte Seite. 
2 E Schulz. 9L Zimmerm 
4 E siern, K. Schlosser. 
6 E Bartel, F., Maurer. 
3 E Heuselin, N., Maurer. 
10 E Wende, P.. Dachdeck. 
12 E Schulze. W., Tischler 
■<r Heuetsteig -> 
LremcrStr.(Nord) 
-<-L'al1er-Lerstrkokv-Str.-> 
l—10 Friedhos geh. -. 
Walter»^eistikow»Str. 
9lv. 10. 11. 
Baustelle». 
Kieler Sir. 
11 E Sie!, H., ÜLw. 
12. 13 Gärten. 
14 E Müller. Kellner. 
SiewecS,- Qcblofiec. 
l.oESchnlze,E.^lartolithogr. 
Fermum, (5., Pflegerin. 
Schulze, SB., Ww. 
Iß E Müller, (£., Bäckerei. 
17< 18 Gärtcu. 
19 Banstelle. , 
20 E Dolezal, I., Schneider 
f. D. 
Attonaer Str. ->• • 
21 E Zimmer>nann, O, 
Maurer T. 
Kehrn!, Gertrud, Lebens¬ 
rnittel T. 
22 E Renner, W., Beamt. 
Jii SommerliauS. 
24 E Priske. (£., Mab- 
schueider.- 
25 Garlen. 
20 Baustelle. 
27 Garten. 
23 Baustelle. 
29 EHerrniaiin,I.,Dierbrou. 
o. D. 
30 Baustelle. 
31 E Soll Mario, Kolo- 
uialwr. T. 
Düchle. H„ Faktnristln T 
Kipf, ^ atbhn. Beamt. 
NeinolvSki. Ll., Ww. 
Lübecker Str. ->• 
32 E Böhine,F.,Werkzeugm. 
43 E ungenannt. 
31. bo E Scharsettberg, P., 
Saltlermstr. 
JG E Werchiro, K^ 05. 
Posisckaffn. 
37—39 Söcmitcllcu. 
10—42LHanifl.E.,Schlciser. 
Baber. I., Stanzerin. 
WelS. $)., Tapez. 
GretfSwalder Str. -V 
Baustellen. 
Tahlwitzer Str. 
43. 41 Garten. 
t5EJodscheit,W., Schneider. 
BogelSberg.E., Schneider. 
16 Baustelle. 
17 E OchS, F., Bauarb. 
Cybulrri, P., Kranführ. 
49.4V E ungenannt. 
50-51 E LrierS. Th, 
Beamt. d. Baupol. 
52 Baustelle. 
53 E Drobuitza, 
Lateruenwärt. 
Hoffmaun, Mv Schnei¬ 
derin. 
51. 55 Baustellen. 
Lübecker Str. 
56 Baustelle. 
57. 53 E Samolarz, 
Monteur, 
59 Baustelle. 
60 Garten. 
61 E Kucher. H., Pensionär. 
George, G., Retoucheur. 
62 E LZalochuik, Post¬ 
assist. o. D. 
03 E ungenannt. 
Karge, H., Ww. 
tiocdi, 21., Technik. 
61 E Behrendt.L.. Schleifer. 
Behrendt, H., Dreher. 
65 Baustelle. 
06 E Wisjmann, 
Bieneuzüchü 
Altonaer Str. 
67.68 E Derthold,H^9ngen. 
Tebuer,N.Nbhn.Assist.a.D 
69. 70 E Stübbe, ^ 
Krastwsüyr. 
7lEMüller,E..Eigentümerin 
Kringel, E., Zlmmerpol. 
Leider. R« Angestellt. 
72. 73 Somkrrerhüufcc. 
74 E Eckablin. Av Wäsche» 
verleilibes. 
75 Parzelle. 
76 E Freund, Eigen¬ 
tümerin. 
Freund, Bankangest. 
— P» Maurer. 
a ©eitlen. 
Kieler Str. ->■ 
73 Baustelle. . 
79—81 E Thron, G* 
Kasseubote. 
82 Baustelle. 
83 E Schürbel, Pv Kraftw. 
Führ. 
SlEMaUoalb, E.,Kaffeubote 
a. D. 
35 E Briukmanu, 5L, Ob. 
Postschafsn. a. D. 
86 Garteu. 
37 Baustelle. 
55 Parzelle. 
^-Valler»Leistikow'Str-^- 
Brnchsalcr Sir. 
Hultschiner Damm -> 
1 E Schienstock, I., Post» 
auqeslelile. 
Carlüschek. Former, 
la—2 Baustellen. 
3 E Torriow, P.. Polizei 
. Beamt. a. D. 
Lrlebfch. Ä.. HUf-fchkoff. 
4 EWeiß.G.,Postasjill.a.D. 
o E Berg,A., Buchdruckcrei 
(KaulSdf., Karlstr. Ll). 
VooS. Pianöbaumstr. 
6. Bauktelle. 
7 E Frankow?ak,C.,Malerei« 
betr. 
8 E uitacunmit. 
Stufche. W., LaSorat. Geh. 
9 E Groh.F-rieda,Eigentum. 
Metier Str. 
10—11 Baustellen. 
12 E Slretichinnnii# 
Privatier. 
13 E Couradi, Masseur. 
14 E Stange. H.. Schlosier. 
15 E Köh1niann.K.,Reisend. 
16 E Krüger, Eigen 
tumerin. 
Krüger, Kfm. 
17 Baustelle. 
18 Garten. 
10 E Ludwia.H^ Angestellt. 
20 E Buls;. Erna,Eigentum 
21—23 0)flvtciu 
21 Baustelle. 
KarlSncher Str. 
25 Baustelle. 
26 Garteu. 
27 E Lange, 91., Eigen¬ 
tümerin. 
Lange, E., Schlosser. 
L-. - Krautenh. Angest 
28. 29 E NöLler, ist., 
Klempner. 
30 Somuierhau?. 
30a EBehreud,M.,Bu^halt. 
J1 E Lawniczak, Th., 
Autoichloff. 
32 E Wysrup, F.: Böttcher. 
J3 E Kevel, W.. Fleischer. 
Kcvel. Lencheu, Gastw. 
3-1 E Hirt, O., Tapez. T. 
Hirt, H.. HandlgSgeh. 
35—37 Baustellen. 
Meher Str. -> 
J8 E Borovsky. A.,Schrist-^ 
stell. 
BorovSty, Clara. 
Schneiderei. 
Baustellen. 
41 E Hartmaun,P.,Rentner 
12 E Lehmanu.E., Stanzer 
43 E ungenannt. 
14ECaNttschek,P.Dool-bau 
15 E Böcker, N.. Pensionär T. 
Bäcker, Aw Sanität. T. 
16 £ Nagel, 371., Eigen¬ 
tümerin. 
17 E Casper,E..Silberpress. 
Bellert, N., Tijchler. 
Hultschiner Damm -> 
Buddestr. 
s. Sudermannstr. 
Bülowstr. (Süd) 
KonigSweg 
1 EPaeyna. A., Eigentums 
riit (Neukölln Donau' 
straße 19). 
Gülzow, H., kfm. Angest. 
Wandrey, W., kfm. Anlest, 
la E Plön, E., Eigentum. 
Krantwurst, E., Ww. 
2 E ytoft, P., Platterei. 
(Neuköllu,KaiserFried» 
rich.Str. 91). 
Müller, Arbeit. 
3 E Kühne, Hv Eigen¬ 
tümerin. 
Warzecha, 
Hauptwachtmflr. d. Sch. 
Weber, B., Ww. 
t E Burghardt, O* Krim. 
Sekr. 
Boua, O., Pensionär. 
5 Baustelle. 
0 E Beschel, E., Ww. 
E Pejchel, N.» Sängerin. 
Poerschke, S„ Arbeit. 
Nötzuer. H^ Dentist. 
taar, 2hv Hotelier. 
. ungenannt. 
Ebereschenallee -> 
Ulrichsplatz -> 
■<- Akazienallee 
3—11 existieren nicht. 
12Garteu,geh.z.?Lkazienallee. 
13 Garten. 
11 EScharnow,G.,Schlosser. 
Prothmann. H« Maler. 
15. 16 Vaustelleu. 
17 Garten. 
Steinsir. ->■ 
13 Baustelle. 
19 Garteu. 
20 E Milster, L, Ww. TL 
Hauisch, F.. Werkmstr. 
Kimmei,W.,Kolonralwr.^. 
Koch. E., Buchhalt. 
Netzlaff. G.. Maschinen» 
schloss. 
— H.. Landw. Jnspekt. . 
21 E Jache, S0, Tischler.' 
E Jache, W., HilsS- 
mechanik. 
Hennrmcruu, Schuh¬ 
macherei. 
Kaiser. M., Ww. 
Linke, E^ Ww. 
Mehlhas^.O.. Krastwsühr. 
dtogflc. if.. Maurer. 1 
Woytjeck, <B* Ww. 
22 E Dache, H.. Neutuer. 
Schul.;, D,")emeindeZchwest 
>3 Baustelle. 
•<- Kastanienallee -> 
21 Baustelle. 
2a EHecker.E..Schnriedemstr. 
20EKruschiilSki,F.,rttentuer. 
E8iuske.E.,Eigen!ümeriu. 
27 Garteu. 
Bicrradener Weg -> 
2d E Kunze. E.. 
, t Eigentumerin. 
29 E Döppmann, E., Ww. 
Bär, K., Werkzeugm. 
JG. 31 ©rtrtf«. 
Kiekemaler Str. ->• 
Karten, geh. & Kiekemaler 
Strasze 15. 
Gemarkung Kopeuick->- 
j-2 E Buchiitcior. E.,Magistr. 
Äugest, st. D. 
S2a E faselt, Py Kfm. 
13 E Birrurnjin, L., Ww. 
>1 Garten, gey-z. Wllestr.4 
Willestr. 
r2 E 2iöhm. 23.,OeIo»om.T. 
Latzke, G„ Arbeit. 
Lücke. E., Vensionär. 
Schae'er, W., Kunstmal. 
>C Garten. 
37 Bausreile. 
>ä E Maltzahn. Eigen-* 
tümerru. T 
Lichuock, Frl. 
Maltzahu, £B„ Major 
a. D. T. 
Daldow. T., Ob. Telegr. 
Juspckt. 
',0 Garten. 
10 E Hasse, 9L Direkt. T. 
NEKahlert.A.Eigenlümerill 
Mertke, (?., Fachlehr. a.D. 
Zwick, G., Werlmstr. 
•<- Kastanreuallee -> 
12 Baustelle. 
13 Garteu. 
41 Aausielle. 
to E Laudschulz, Dol. 
Ob. Rentmstr. a. D. T 
MLKohlgarth.R-Buchdruck. 
Strel)lau, 21., Tischler. 
!7EKahl, !Dtw Sotcnntstr.T. 
Kahl, F., Osenbaugesch.1'. 
Steinstr. ->• 
13 EDorlmüller, Fabrikl. 
ÖriDfc. Kammach. 
Plielh, A., Buchhalterin. 
Vortmülker, Gv Kfm. 
19 E Sinioneit. 9L, Ww. 
^oose, K. H., Bäcker. 
Schneider, Gertrud, 
Dentist. T. 
50. 51 Gärten. 
32. 63 Gärtnerei. 
E Klimpei, G., Gärtnerei 
Akazienallee 
>1 Baustelle. 
55 E ^ioschig, A, Gürtler. 
yG E Tegge, E, LokomoUv« 
führ. a. D. 
Nohl. E., Ww. 
>7 E Bredereck, Ch, Eigen« 
tümrin. 
Vredereck.T^ Stadti'nsprkt. 
Dmucke, M.. Frau. 
Felds, 0., Maschiuenschloss. 
Mai, W., Kuultglaf. 
Nengert. tilentnet. 
',8. 59 Garten. 
«<• Ebereschenallee 
>50 Baustelle. 
;1 Garten. 
>2 Baustelle. 
63 E Hohlwein. R., Der- 
sich. Jnspelt. 
LaSki, L., Krau. 
64 Parzelle. 
. rsU>tdoruallee 
35 Baustelle. 
36 E Bohrn, B« Lehrer. 
67 E Brauner I., Ob.Jna. 
a. D. T. 
Berfelde.M,ttorrespond.1'. 
53 Baustelle. 
KouigTwez 
Bnrggrafcustr. 
(9tori>) 
Gemarkung KaulLdorf, 
Eriist-Häckel'Str. 
l E Hübner, G., Former. 
Blankenburg. QL, Gen. 
' Dertret.7'. 
Müller, H., Korrefpon- 
•dcittuu 
Scheel, W» Photogr. 
i Garten. 
Mcdrichsir. 
Sin'rockplatz •> 
i existiert nicht. 
1.5 EKoIz.JUÖautprotur.T. 
Hiit$ 914 Meckianit. 
tocidner. St., Sienlicr. 
6 E Marjchle. F., LaudeS 
ob. Juspelt. 
7 E GchroUj, Univers. 
Beamt. 
KallieS, A., Nentnerln. 
Schrojh, G., Beamt. 
Schul;?, Dorothea, Buch 
Ijsllt, 
Ulrich. 91., Nentnerin. 
3. 9 SommerhäuSchen. 
Hönower Str. 
10 Garten. 
11 E Marguardt, 
Eigentumerin. 
Marqrmrdk, SL Bufibzuä. 
Arendt, I., ReichSb. 
Beamt. 
12 E Kruck, D., Rentner. 
Palur. A.. Versich. Jnspekt.. 
13 Baustelle. 
Melauchthonstr. 
L4 E Trümper, A- Schul« 
hnuSmslr, o. ©#X 
Kollmnim, gr* Bez. 
Stelleulett. T. 
15 E Franke, E.. Schweißer 
(X31, Hussitenstr. 7u). 
Blandschuu, E., Schlosser. 
Walle, H„ Jokey. 
Weiuert, E., Schlosser. 
10 E Zöller, H., Klempner. 
Tredt. A., Klempner T. 
■<- Florastr. *>• 
17 Baustelle. 
13. l'J Sommerhäuschen. 
20 SounuerhäuSchen. 
Melanchthoustr. ^ 
21 Baustelle. 
22 E ungenannt 
Ulfert. Th.. Wachtm. 
23. 21 Baustellen. 
<- Hönower Str. ->* 
25 Bauslelle. 
23 Sommerhäu-chen. 
27 E Hense, Ch^ Tischler. 
28-30 E Wrchmanu, tL, 
Frau. 
Müller, M.. Tabakwrgrotz- 
hdlg. T. 
Porth, A.,8ollzieh.Aeamt. 
31.32 E Mozer.F..Melkerei. 
Egidy. 21, Pensionärin. 
GuSke, A., Minist. Lektor. 
Lehmann, G., Brbtrin. 
Michaeli-, K., Angestellt. 
Friedrichstr. 
33 Baustelle. 
34 E HeiuS, V, Univers. 
Beamt. 
35 SommerhauSchen. 
-<• Gemarkung KanlSdors 
Erust-Häckel'Sbe. ->• 
Btttterblumensteig 
-<r Metzer Str. 
Linke Seite. 
Gärten. 
Lavendelweg. 
Gärten. 
Georgiuenweg. 
Gärten. 
Klose'scheS HauS. 
EKlose. Rbhn.Ängest. 
Balsam tuenweg. 
Parzellen. 
Halsar'icheS HauS. 
E Haisar, I., Tischler. 
Parzellen. 
Rechte Seite. 
G ärteiL 
Lavendelweg. ^ 
Gärten. 
«<- Georgiueuweg.-> 
Gärten. 
Balsaminenweg. -> 
Parzellen. 
Krefseweg. 
DalMitzer Str. 
(Nord) 
Gemarkung Dahlwitz 
1 E NeSke, E, Eigen¬ 
tümerin. 
Neste, F., Zimmereigesch. 
2 Sommerhäu-chen. 
3 Garterr. 
Terwestenflr. 
4 unbewohnt. 
5 Baustelle. 
6. 7 E Walter, D„ Metall« 
dreh. 
3—10 Baustellen. 
Liebermannstr. 
11 E AocrS. 6» Werlmstr. 
Nagler. Gätt.'ier. 
12 Baustelle. 
<- Tiziansir. 
13 Baustelle. 
14-20 E Meitzuer. E, 
Eigentümerin (W8, 
• Jägerstr. 61). 
stiebiger, »* Packer. 
Furgeit. A., Arbtrin. 
Herbert, Kürfchuer^ 
14-20 Maay, A., Abhn. 
Anqest 
Meiyner, A., Gärtnerei. 
Pöhland, A, Arbeit. 
Schaller. G., Buchdruck. 
Schciwe, H., Kellner. 
Walentin, I., Dachdeck. 
— M., aicntner. 
Doigt, W., Technik. 
Wayig. A., Arbeit. 
Slrasjc 41 ->- ' 
16-20 Baustellen. 
■<- LandSberger Str. 
21 unbewohnt. 
22EJanuSkowSli,'P.Arbell, 
23 Parzelle. 
Bremer Str. 
<- GreiiLwalder Str. -> 
24—25 Baustellen. 
Hamburger Str. -> 
26-27 Lanstellen. 
28 E Feierabend, A., 
Eigentümerin. 
Feierabend, W., Arbeit. 
29 E Stamm,H.,Maschinen* 
stib. 
30 Baustelle. 
Lemkestr. 
31 Baustelle. 
Gemarklmg Hvnow 
32 Baustelle. 
Stettiue: Str. ->• 
33. 34 u. 36 Sommerhäuser. 
•35 E Guderley. P..Rentner. 
37 E Böse, H., Sekr. 
38 E Foka, A, Maurerpol. 
Hamburger Str. -> 
33 E Qtzeu. B.. Ww. 
Jurgeir. A.. Ww. 
Schwenke, I., Ww. 
10 E Bartczak.Th..Mechanik. 
11 Baustelle. 
42 E Korke, P., Invalide. 
13 E Kronstein. Q., Dr, » 
Kfm. (Holcn/ec, 
Nestorsrr. 11). 
Deck. F., Verkauf. 
Aechiuier, E., Werkzeug«. 
Beddenberg. F., Schubm 
Deilitz. C.. Maurer. 
Dietrich, W., Mechanik. 
Ehrlich, Schlosser. 
Haerlel, R., An»treich. 
JurczkL L., Äerüstban. 
jliiact 5t„ Mitsahr. 
Kopvehl, O., Telegr. 
Bauhandwerk. 
Kuske, VI., Stellm. 
Marquardt, B.. Packer. 
Poguntke, A., Arbeit. 
Schnitze, F., Schnstsetz. 
Schulz. N., HaudelSm. 
Schwemmer, <?., Rbhu. 
Angestellte. 
-Staaen, W., Tischler. 
Stollen, M., Ww. 
Tamm, A^. Beleriuär Geh. 
Ungenannt, P„ Erpedienl. 
Feldmark. 
-<- Slrabe 95a ->• 
Be»khuseu'scheS Hauß. 
E Beckhusen, H., Tischler. 
Beckhusen, H., Tischler. 
Knobloch. Eh., Ww. 
-^-Gemarkung Dahlwitz->- 
Danzigcr Str. 
Alt.MahlSdors > 
Münsterberger Str. -> 
1—3 Gärtnerei. 
E Solp,H« Gärtnereibes. 
4 E Felix, E., Bonlbcamt. 
Baustelle. 
Dirschauer Str. 
6—9 Gärtnerei. 
EPoppke,F„Gär1nerelbes. 
«<• Thorner Str. ->* 
10—12 Gärtnerei. 
E Schulze, Gärtne» 
reibes. 
13. 11 E Kollath, L. Post- 
direkt, a. D. 
^<-WiihelmSmi'ihlenweg-> 
15 E Schilling, B3W Kfm. 
Schilling, H.. Wächter. 
16 E Rast, L, Eigentümerin 
(Frankfurt a. M.). 
E Bater^ ÖL, Beamt. 
(5036, SülzhayuerStr. 
Ölr. 27). 
V. Rast, K Ww. 
Hoffmann, Hv Ww. 
Rast, E., Maler. 
17.18 Baustellen. 
19 E Lemke'sche Erven. 
Späthe, Öl, HilfLschloff. 
20 E. Steffen, P.. Posthelf. 
2lEBuchholi,Or Eigentum. 
Laustelle. 
TreSkowstr. ->• 
Baustellen. 
23 Sommerhäuschen. 
29 E Nabe, H.. PensionLr. 
Baustellen. 
'-<-WiiyekmvNtühk?rrwSL^>'
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.