Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

Kanlsdoi:? OybinwE 
— 2190 — 
Osten 194 Seil IV 
l. E ungenannt, 
h E Kunz O, Arbeit. 
10 E ^ic'ener. St, Arbeit. 
81 m Birkenwerder -£> 
Pcnkiiiier Weg 
9lm ?ircderscld 
Linie Seite. 
I Garlen. 
3 E hinter, P., Rl'hn. 
Pensionär. 
Wülhtfdxif, 9t, Slrbeit 
5—v Parzellen. 
II E Buhl. I, Monteur. 
33. 15 seriellen. 
17 E Lernte, B, Gärtner. 
19 E ^'ehmariir. W. Eigen- 
lüm (0 112, Loigl,tr. 
Wr vü Jo) 
Polier f», Vtnlcocun. 
— K, Tianvpotmtb. 
21 E Sroka, F. Maurer. 
23 E Rabl'arh, O,Topjer's 
25 Par;elle 
27 E Srrehmel, fx, Eigen 
litmcrut 
GfrJjmel H.Schloi'ermstr. 
Mo5bacher isfr 
29 E jtulccnti;, (?„ rechn. 
Lndwiq F., Maurer, 
ül E. Marimner, O, Tischler. 
EThom, 3. Maurer. 
Liebe, 'A, Raherut 
Tdom, D, Maurer. 
— tr, 'Arbett. 
*3 ernt tichr 
.'3EMarcfuardr,A,Zugsühr 
37 E Keim, K, Echriltkey. 
Dallinann, 1?., Borarb. 
Bau'tellen. 
01 ces)te Seite. 
2. 4 Gärten. 
0. b E X'ltU, %, Magistr. 
Arbeit. 
Still, P, firmt. Sekr. a D 
30 E tL?cmcrMt^25crt3arb. 
32 Parzelle. 
31 lo «-ommerhaur 
18 E Knoth, LVaichinw 
bau 
20 Parzelle 
22.24 EOronciiicf, N., Frau 
ESckörug, H,Krallwführ 
Gros^emck. M, Kfm T 
26 E Frank, W., Lagermstr. 
2* Parzelle. 
Mosbacher Sir. -> 
SlaueUcn. 
$1 E Wolf, 91, Maurer. 
JG E Stont) 9t., Arbeit. 
38 ELett'chner.T-.Ergcntüm. 
4U E Sctmcfi, H, Hutm. 
Schlich. Eh, Arbtrm. 
42 E Fröhlich, A., Eigen» 
lumenn 
44 E Paei,old. 2J„ MeU. 
4h 13 Somulerhüuier. 
^aufteilt n 
."chard'.r 
Plairitzstr. 
Linke Seite. 
-<-Vilhelrr'-mühlei'weg-> 
I geh i Vill'elmZmuhtcuweg 
iKr. 2. 4 
3 eri'rreri nicht. 
5 E Soitirö ?L,Bd)u^iumftL. 
Stuitcr, L., vtveue X 
Ortmmld, 21, Krausen* 
pric^enn. 
7 E Wurzel. S*. Ksm. 
(Duisburg). 
Borckardk, I, Versich. 
Ai'gesr 
Holwiü 6., Dreher. 
Mullcr, F, Gdrmiedemslr 
9 E Sdicnt. ^..«djloffcc, 
Barkow^lr, £„ Holiarb. 
Bilack, 9L, ©piruuoicn 
Bohn, Ci, Elektro-Iugen. 
(2>city, (?„ Postalsi^ennn. 
Lnrse. Anfwärtrm. 
Masche, L. Frau. 
Sachs. Frieda, Sckmhror. 
Schenk. Anna, Äa'chern. 
Schneider, 8%, chem. 
Reruig'tna. 
Schulz, E^'Krankenpfleg. 
— 0, Stenotypistin. 
II rieh. z. Ferdlitandstr. 1. 
FerdmaudUr. ->► 
13 geh z. Ferdtnandstr. 4 
13 E Sigfc, Pensionär. 
17 emuliert nicht 
13 E Edle v. d. Planitz, 2t, 
Frl. 
Lemke, H., Apotheleuhelf 
19 Parzelle 
21 enstrert jtidjf. 
Seopotbur. -> 
MJiünftcc6ecacr £>c(!•*>• 
2*3 E Felder.E,Töplermftr.X 
23 E Helbig, SL, Auchhalt. 
27 Banstet . 
29 E Dur.E. ilfm. (Neu- 
Zepemrck). 
Ioachrm, 6, HandelS- 
uerhet. 
31 E Kollatz, Ingen. T 
33 E 2lhne, E., Stoffen» 
verwalt. 
35 E Schient, H.. Ingen. 
37 E. Duensing, H., lechn. 
Jnivekt. 
39 E Barrels, 23^ 
NcicliSdruckeremrb. 
41 EGae bler,Ä,2ust.Inspett 
a. T 
45 E Stengel. K.. Telegr. 
Ob. Werkmltr. 
Rechte Seite. 
<- Wrlhelmstr. -> 
Parkanlagen. 
^-Munsterberger 23cg -> 
2—20 eti|ticren nicht. 
22 E Lehman», 23ro. 
Weibrauch, Schlosser. 
24 E harwardt F^Stlckerm 
Belnrg, ti-., LUHogr. 
Bock, Pcnüouar. 
Anchl,olz.F,Kronlenpfleg 
3aut]dj, Tischler. 
Pape, R., Bertret. 
Pendler, 91, Dreher. 
Schaser, M, Ww. 
Schwarz, P., Dersich. 
Angeit. 
^6EWie,e,M.,Ob.Postserr 
a. D. 
Leddiir, G., Posischaff«. 
23 a^stiiUcIIe. 
30 cnilteil nicht. 
32 E Hahn, F, Slellrn. 
Slmiemalb, LLw. 
Neimmann, Kfm. 
34 E Philipp. 3„ Arbeit 
Nüsier.K,Ob.Poit!chaisn 
a. D 
JG geh. 5 Augnstitr 10. 
Jlugujiitt. 
Bauitelle t 
- MyLlowrtzer Sir. -> 
14 E Henschel, Möbel- 
tischl. 
Pratich, Auguste, Kleiber- 
konfekt. T. 
15 Baustelle. 
16 E Gläser, K., Rbhn. 
Zn^schasfn. 
17Grnnvst geh - Landröstr.V. 
•<- L‘aitbt6slr. 
Baustelle. 
19 E ltzr;enia, 91, Polier. 
E Ärzenia, Th, Frau. 
20 E Kreisch. H,kfm. Vngest. 
SauiieDcit 
Hosemannsir. -> 
Ncetzcr Weg 
•<- Achardstr 
Vauitetlen. 
Moskacher Str 
Baustellen. 
.i(m Niederfeld ->• 
SBauticlIeiu 
Aus der Höh -> 
DausteNen 
All.KaulLdors -> 
Baustellen. 
Aus der Höh 
Daustellerr. 
Am Niederfeld ->• 
Baiislellen. 
14 E Schanz. Pv Packer. 
Laustellen. 
Mokbacher Str. ->• 
Baustellen 
2-1 E Baumann, I, Slell- 
mach. 
Maslock M., Frau. 
26 E Gudat, ytv Maler. 
28 E Meier Jy., Schlosser. 
30. 32 Baustellen. 
Achardstr 
Pvlitzer Str. 
^-LIilhelmSmühlenweg->- 
Linke Serie. 
I DaufteUe. 
3 E Danmgart, P., Flerzcher 
nvrr. 
Malter, M., Buchhalterin. 
Baus.ellen. 
II unbewohut. 
Baustellen. 
1U E Geschke. D„ fifm. 
LatchmLti, ^Kontrolleur 
21E «Äru lba.H,3tnimereiT 
Haiiiiteiitc. 
23 E Brandt H., Tilchler 
einiteit nicht. 
27 E Knorr, A., Arbeit. 
2U E Schöpfe,©., Gigcntüm. 
Schöpke. L3., Ingen. 
Baustellen 
37 E Tietz, I, Maurer. 
39 E ungenannt. 
Lanae, Former. 
SauncUetL 
Rechte Seite. 
4 Parzellen 
E Mamkow'ki. 
Telegr. sbanhand». 
Derkcnhagen.ss. Schloffer. 
§—3 t ^ar,ellen. 
16 E Gieie, (rv Kraniühr 
18 Parzelle. 
20E.MobiuS O.Kaffenbote. 
22 E Müller.W. Ab.Zngführ 
Ham;terstr. ->• 
24 E Folger, M., Arbeit. 
26 E 23ciJmer. O, Schlosser. 
Majsenkh. B, Arbeit. 
28 E Haase, Qn Zuschirerd 
30 Parzelle» 
32.34E Richter,H^Jngen. 
E Richter, K, RnchSb. 
Triebw. Zühr. 
36EAnderS, SBV Postschaffn. 
38 E Hemrlch. H, stfm. 
40 E Gcoihe.?Ü, Tischler. 
42 Bausrellc. 
Münfterberger Weg -■ 
Rahncftr. 
■<- Hofnnannstr. -> 
Bailsrelle. 
E Looie. Ergentüm. 
Baustelle. 
E Schramm, K, Rentner. 
Lanbrösrr. -> 
Baustelle 
E Äillert, Schlosser. 
Neide, Rentner. 
7 SommerhLnschcrr. 
8 E (Samte, 2L, Haupt- 
waihtmstr d Sch 
9 E Maurr, Pen'wnLr 
10 Baustelle. 
Duddestr 
11.12 Baustelleu. 
13 E Thiele, O., Former. 
Eroß. C.. Lagerverwalk. 
ffuiacf 5-Krankcnpflegnn 
Drerke, A, Frau. 
Nidbacher Str. 
1. Äalrlkdorfer Str. 
Ningstr. 
33aU|rr. -> 
Bau|lcllen. 
3 E Ahr, H3m. 
4 E Rack, Pw Korrektor T 
Rack H.Bauau^tührung T 
Baustellen. 
«<- Münfterberger Weg 
Gnmdstuck geh. z. Münster 
berger Weg 36. 
Baustelle. 
6.7 Zäoccnz, A., Kraftroag 
Führ. 
Schulsir. ->■ 
E Drehl, (T„ Zigarren. 
Butten. 
Müwrerbergkr Weg->- 
Grundu. geh. z Münder 
berger Leg 
Baustellen 
SolliU. -> 
28 30 Poijcllciu 
32 E Matlym. E. u.F, 
Keltere» T. 
34 E FuchS, Friseur 
36 E ,r«chS, E., Buchdruck. 
38 E Preutz, N, Lokomotrv> 
führ. ^ 
10 E MaluS, M, Dw. 
^kratkestr. 
Nogancr Weg 
Achardstr. 
Linke Seite. 
1—7 Gärten. 
9.13 E Kubenz, E, Kfm. 
13 E Steuer, W., Konditor 
Garten. 
Rechte Seile. 
2 E Leiienberg.P.,Schreib« 
, geh. 
i E Kobelt. H.Backeimstr.7' 
6. 8 E Mernitz, 51$»., Tapez. 
10 E Nanb, Rentner 
12 E Schulz. O , Eigentum 
(N 113 Ezarmkauer 
Strabe 1) 
Kohn, E, Telegr. Da». 
handw. 
Nickel, ©., Neuiner. 
Garten 
Striegauer Str. ->» 
Robcrt-Koch-Str. 
Ernst-Hackel'Str. 
Luise Seite. 
1—7 Laustcllen 
9—llEÄern, ^PenfionörT. 
13 E Sperling, O, Schmied. 
15 SommerhauSchen. 
17 E Ieichke ©., Ergerriüm 
Mattem, E» Malermstr. 
Simmrtmonn, E.. Arbeit. 
19 SommerhauSchen. 
21—25 Baustelle. 
<- MahlZdorfer Str. ->* 
27 Garten. 
29 Sommerhaus. 
31 E Klein. P, Frau. 
(MahlSds.) 
Krause, S., Ifm. Angest 
Lrebe. E.. Ww. 
säuberlich, M.,Rentnenn 
33 E Nadler. K., Ob. Post 
jefr o D. 
35—39 Gärten. 
41 E Abraham. Das- 
Tisch lermstr. 
Kühne, Pol. Beamf 
Rechte Seite 
SommerhauZ. 
t Parzelle 
0 E ungenannt. 
Saudow, P., Schloffer 
8 E Langner, K,Frii,ur. 
10 E Ricmann. K., Res. 
Lokomot. Fützr. 
Grunow, A., Bauschloff 
Rosen!.cngel.E.,Schriffey. 
12—14 E Hantel, G^Äutts. 
«eh. 
E5ranlel.M,Eigentümerin. 
16 E Haffner, F., Ww. 
18 E Ode. 2L, Stellm. 
Böhm. P., Gärtner. 
20 Garten. 
22 E Schulz, G., Möbelvol. 
24 E Stehr, Angestellte. 
E Stehr, 9R~ Ww. 
2ß geh z. MahlSdorferStr 
Mahl-dorfer Str. -> 
Röntgenstr. 
Honower Str. 
Linke Seite. 
1—3 Baustellen. 
5 E Muliol, I., Arbeit. 
7—9E yicmccke, I, Telegr 
auffelj (kharlb,Holtzen- 
dorfisir. 12) 
Zevpelinstr. 
11 Bmiuclle. 
13 existiert nicht. 
15 Baustelle. 
17 E Lipke, A., Ww 
19E^odenbach I.Verwalt. 
Ob. Sekr 
21 EHocpmier. W,Kfm. T 
23 E Ärsop, (?., jtfm. 
25—37 Gruudit. d. Berl. 
Schützenbundeö. 
39—43 SchuyenhauS geh.z 
Hellersdorser Sn. 1—5 
Rechte Seite. 
2 Baustelle. 
4 E Dz,kowSk^ Anneliese 
Eigentum. 
DzikowLki. H, Dauingen 
Spola, E. Dreher. 
Wulkke, P., Siipetmicnd 
a. D. 
6 E Lehman». Makler'!' 
8—30 Baustellen. 
^eppelin'tr. -> 
12 Baustelle. 
14 E ungenannt. 
16 Baustelle. 
18 E Schulze F„ Frau. 
Schulze, B, Rohn.Bearnt 
20 Sommerbauschen. 
22 E Poburski, R., Schneid 
f. H 
Ho"maiiil. H, Berlret. 
24—20 Baustellen. 
23 E Schulze, Arbeit. 
30 E PawlowSki, 3L, 
Stadtiekr. 
32 Sornrrer Häuschen. 
6i Parzelle. 
L6 E Kausert, F., Mörtler. 
Schild. H., Fnieurin. 
— W. Vorncht. 
33 E Thiel. E, Pott 
Betriebkaffrn. 
Lindner, Fv Rbhn. HilfS 
belr. Assiit. 
40—44 geh 3 Hellerstorser 
Strar,e 0.7. 
Hellersdorfer Str. 
18 E Killten, R, Fleischer 
mstr. (03-1 Gubener 
Straße 36). 
19 EHanrann, O., Hilf- 
ausseh. 
■<- Krätkeslr. *> 
Rubcnsstr. 
Ehcmiiitzer Str. 
(Unbebaut). 
Rudolf-Birchow- 
Straße 
<- Krätleilr. ->■ 
Baurtelle. 
2 E Pohl, M, 22m. 
FiUck, G., Lesirec. 
SommerhäuLcheir. 
4—6 Garten. 
—11 Baunellen. 
Mahlsdorler Sir ->- 
12ERattke, ©„Solljckr a D. 
Schul), (3V Ingen. 
13 Parzelle. 
14 E Beyer. Sl., Eigentum. 
Läck. SS., Klempner. 
15 SommerhauSchen. 
16 E Selig. K., Malern 
(017 Müncbeberger 
Stratze 17). 
17 E Klemm, tz, Arbeit. 
Rügenwalder Weg 
-<r Gülzower Str 
Lrnke Seite. 
1. 3 nist. nicht, 
5 Baustelle. 
7.9. exist. nicht. 
11 E Dziergwa, L, Koch 
1 i E Nannt. H., Uhrm. 
15 SommerhauSchen. 
17—21 ejist nicht. 
23. 25 Banstellen 
27 EBriele,H,Rbbn.Angest 
29 Baustetle. 
-il. U enjt. nicht. 
35 Baustelle. 
37 E Vöftlcr. H.. Jlfm 
39 E Arlt, ©., Werkmstr. 
41 E Schulz, ©., Frau T. 
E Schulz O., Schlosser. 
43 exist. nicht 
45EHellwig,A,Iust Beamt 
47. 4U eyift Nicht. 
51. 63 Baustellen. 
Rechte Seite. 
2. 4 Baustellen 
6 E ParezniSki, M„ Isolier. 
Küster. W.,Rlhn Beamt. 
8—10 Baustellen. 
12 E Krevner, B..Z,mmerm 
14 Baustelle 
16EKrauie,W,Vüroangest. 
Prohkv, E., Rbhn Arb. 
Walter. P, Rbhn Angest. 
18 20 Baustelle 
22 EKrauieM Buchhalterin. 
Schmidt, H, Rbhn Gel) 
24 E SkorupSki.O.Arbeit 
Knutb 23.. Roljrmstr. 
KrenSke, K^ Kraflwlühr 
26 Baustelle. 
28 E Mode. K, Schuhm. 
Römer. 23., Lklempner. 
30 Baustelle. 
32 E Fröhlich, 91, Maurer 
34EÄebensee. R.. Tischler 
30 E Zinke, H.. Schuhm. 
Reduhn. Ä..Werchenlvärt 
38 E Hir^chmaun, I.. ffrau 
Gehrke. F, Krasiwfubr. 
tzrrichmann. A., Werk' 
zengm. 
40 E LNüger, E.. Maurer. 
Serdler O., Fleiicher 
42EManthey H Bodenieg 
Buchgert, W« Registral. T 
44—54 Baustellen. 
Gutcuberqitr. -> 
Sadowastr. 
r Gemarkung Bin» 
Köpenick 
Parzelle. 
Waldstr. -> 
Baustelle. 
E Keßler. H., Kffr. T. 
Keülcr^n. Co„ O. 8L# 
Berslcherung T 
Garten. 
0 E Kuhmann. A, 
Fleircherer T. 
Faust. St, Ks.n. 
7—10 Gärten 
11 E Bredow, L. Rohrleg 
12 E Ritze, G, Seilen. 
Frenzel.A.M^Schneiden«. 
Kust, B., Kartomiiet. 
13 Garten. 
14 E Standke, F.,Ksm. 
15 E Rother, G. Ingen. 
16 E Standke, F., Eigen 
lumerrn. 
Standke. Schlosser. 
17 E Lauche. H . Aäckermstr. 
18 E Maiche R.. Meliere« 
(Treptow) 
Agilen, A, Fiau. 
«ruger, H, Schlosser. 
Moab, R, Tapez. 
Pcilcrt, H, Steiuietz. 
^ruttlitz. E, Klempner. 
Schm dt. W, Motoren« 
schloss. 
Sterocrt, O., Schmied. 
L9E Grabfch,E.Fuyrgesch.l' 
20 Baustelle. 
21 E Igel, B.. Frau. 
22 E Kurz, E, Frau^ 
Baehr. G, Rentner. 
Rosteck, R., Rohrnetz. 
23 E Kropat. A.. Ww. 
(N 03 Xraa8ocalstr.20) 
Iägerstr. 
24EKretschmer,D» Rentner 
‘ E Pakuschor, <5V Eigen« 
lumenn T. 
Jacobsohn, I, Kfm.T. 
Pa!aldber,(?-Ifjn AngcfLT. 
26 E Nölte, Tapezier- 
mstr. 
27EMcnH P, Fabrkt. T. 
28 Garten 
29 E Barichdorf. B, Ww 
Trexler, K., M'echamt. 
30 E Krren, H* Pförtner. 
Adler, E, Ob.Wachlmstr 
d. Sch 
31 E Lemke, ft., Werkmstr. 
n. D 
Ulinciistt. 
32 EMarkgras.R.Buchdruck« 
urstr. 
32a E ungenannt. 
Bnesenick, O.Schrislgieb 
— K, Kfm. 
Merkel, M, (Sicher. 
ThreS, F, Kontoristin. 
Tomyak, W., Autosattl. 
33—36 Gärten 
37EWitii!Mf, A.Straßenb. 
Führ. 
Gumpert, (?, Bauarb. 
Lauruger, E. Frau. 
38ESchleejc.O,Beamt. a D. 
Müller, H. Revolverdreh 
— K.Ob Tele n Sekr.a.2 
39 E Wcnphal, O. 
Maschinenietzer. 
Hübner.G.,Lokomotrvführ 
n. D. 
We>lphal, O, Maschinen« 
sei,. 
40 Baustelle. 
<- Iagerstr. -> 
41. 42 Baustellen. 
43 E Hocker A. Schuh« 
rnacherer. 
44 E MewiI,F,Ob.Telegr 
Sclr. 
Hoene, G., Rentner. 
13 b. Sccgcr, R, Klempner 
ruur. 
Philipp, F, Anleger. 
46 SommerhauSchen. 
47 E -UmHcr, A. Tischler 
Iebl, G. Tr'chler. 
Merhieffel. A, Elektrik 
43 E Butjke. L., Rentner. 
49—30 Garten. 
51—3 5 E Marsch. N.,Blumei! 
(Äarlshorit). 
Hrntz. R, Angestellt. 
Schmidt, R, IfipcbieuL 
5-1 E Tuluweit, P, OptiLT 
55 EKnoll, F, Peuuonär. 
56 E Eichler, B, Ww. 
«<- Birkenstr. ->» 
57 E itccitcbohm, 23., 
Telcqr Assijt 
Blum, üö, Frueur. 
Theuerkauss, K., Mechanik 
53 Parzelle. 
Waldstr. -> 
59. 60 E GallonLka, 
Sttanciiö Führ a. D 
Arnbt, -S, Schlosser. 
Gallousla, 26., Tischler. 
Hobendois. H. Frau. 
Mehnert, R., Brauer. 
Rau]ch, H. Maler 
^-Gcmartung 
Bin -Köpeuick--' 
Scharnaner Str. 
(Post Köpeinck). 
Strafe 30 ■> 
Linke Seite. 
Baustelleri. 
- Drausucher Str 
geh z.DraurmtzerStr.3 
15 Sommerhaus 
17 E Mehrte, G.,PoUschassn 
19 E OpiY, Eh, Frl. 
Opry. 2B, HandelLm. 
21 E,^ranzke. Privatier. 
23 E Wi?l'ar,Frrcda,LcbenS 
rntt. T 
Wrsbar, O., Maschinist 1° 
25E Baaöke. 9L, Kohlen T 
27 Somm erhaus. 
29 E Aogniy,K..Postseki ctar 
Rcruhardt, K^. Rcitnec. 
31 E unaenannt 
33J5 E Boal, H, Hand« 
schuhm T 
V. Bogl. W. Asm. T. 
Hand, W.. Schneider. 
Norbhetmcr Sir. ->■ 
37 E Denlsch,C^Händleirn 
AulileS, A, Vertreterin. 
39 E vahn, E. Bauarb. 
Hahn. G, Baugeich. 1°. 
41 E Gahl, 23« Dreher. 
43 Baustelle. 
45 E Lebmanu, J,Dersich. 
Vertret. 
47 EStern, P., Aollbamt. 
Eichmann. Lucre, Steno« 
lyvist. 
<- KaulSdorseiStr. 
Baustellen. 
53ESichermaim.<A.,Kohlen. 
53 Sommerhaus. 
Baustelle. 
Rechte Seile 
Baustellen 
DrauLuitzer Str. ->• 
Baustellen. 
16 Sommerhaus. 
Baustellen. 
Münsterwaldcr Sir. -> 
24E23il(fe,Ji. Milch Tempel. 
h| ,EscherLhermerStr 8). 
Stephan, R., Dreher. 
26 E Sommerhaus. 
28EScrdler,P.Moniagemstr 
Sadler, W, Ingen. 
30 existiert nicht. 
32 E uttgcnannt. 
Witiig, H., Kraslw Führ. 
34 E Renner, W, Putzer. 
Giebkborf,K.,Paviermstr. 
Nordheimer Str. ->• 
Äauitcllen. 
42 E Bunte, & Rbhn. 
Zugfuhi. 
44 E Paschke. A, Ksm. 
Grotlie.O.Knm.Lb Ässtst. 
46 E 23rabc, M, Technik. 
KaulSdorfer Str.-^ 
Baustellen. 
54 E Gülle P, Maurer. 
56 E tzaack, Xi, Telegr. 
Banhandwrrker. 
30a existiert nicht. 
36b E Grerz, M, Eigentüm. 
5üc Banslelle 
öfid E Raajch,E,Postasfrst. 
30e Baustelle. 
■<- Prlvatstr ->• 
58 E^adow, I« Ww. 
LllmuS, F., Arbeit. 
Fauselau. A., Arbeit. 
Schmidt, B., Ww. 
Sciftit, P., Rentner. 
53a E Schnly, P, Maurer. 
Kuitig, W, Atbeit 
58b EDemento.W, Dreher. 
5SLESduübc,@ ,ksm Angelt 
öäd ERowchki.J .^rgentum. 
5Eo E stühl,2j.,Maichmcn« 
tchloil 
•<- Gemark. ßovcmcf 
Schmidtstr. 
HellerSborfer Sir. -V 
1 gelr ^ ^>ellersdorferStr26. 
2 vjoilcit. 
3 E Bartel, M,Knm Sekr. 
Re(k», A., Penrionarur. 
4 Garten. 
Finiterberger Str. ->• 
5 geh z. Finsterverger Str. 
Rr 19. 20. 
S Gatten. 
7 E Hadeball, P., Theater» 
rnstr 
3—12 Gärten 
Hönower Str. 
13 Baustelle. 
L4 E Bnnn, 23., 23w 
Schillmger, A, Buchdruck« 
hits.arb. 
15 E Schier,F. Beamt a,D. 
Schier. H., Mechanik. 
16 E Tragant, F, Frau. 
Trogant, Pv Wachlmstr. 
d Sch. 
17 geh. z Siowestr. 26. 
■<r Stöwestr ->■ 
18 E Fischer. H. Werkmstr. 
19 E SchaubtcnU, G« 
Beamt a. D 
Hirschse!d,A Kaifter. 
19a E Bleck, Mm Ww. 
Bleck, K, Pensionär. 
Gbur W.Schlohermstr. 
20 Bauilcllc. 
-<r vonower Sir. 
21 Baustelle. 
22 E Berget Th., Werkmstr. 
Hauplmann. H., Gürtler. 
23 E tiilz. E., Zoohdlg 
Iatschmann.W.Prrvatter. 
24 E Stubcnz. P., Maurer. 
23 E Engelmann. 
©cidurtSbicn. 
26 E Schindler, A., Frau. 
Pensionär. 
27 E Müller. R, Maler. 
28 E Lörfler, P., Stichler. 
29 E Müller,K., Galvano» 
planik. 
30 E Ktrschbein. B^ 
Ob. Postschassn. a. D. 
31 geli ^ Hellersdorfer 
Strafe 29.31 
HellerIdorfer Str ->■ 
Schönhenftr. 
<- Hönower Str. -> 
I Baustelle. 
ELausser,A.,Möbelpoiter. 
3—5 Baustellen. 
Gustrower Str. 
Baustellen. 
Tlchudistr. 
E Drechsler,K /Mechanik. 
10 ESchilling,R..Eigen!üm. 
Miedet), Hauswart 
II EStantitzki. D.. Frau. 
Starnltzky, G.,Gcpäcktrag. 
Wurst, O., Arbeit 
Strrnbbergftr. ->■ 
Gärten 
Grottkauer Str 
15 fleh. z. GrottkauerStr^ 3. 
16 E. Freundt H^ Buch¬ 
bruckarb 
17 E Rabtke, F., Lackier. 
Lcuschner, 23., Metallarb.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.