Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

■ 
■ I 
IV« Teil 
Osten 191 
— 2187 — 
cv 
zugolstadtcr Str. Kaulsborf 
21 Parzelle. 
Lenbachstr. -> 
22. 23 Banstellen. 
Wühle -> 
Hamsterstr. 
flut Kornfeld ->• 
(Unbebaut) 
Himsaplatz 
Utfci-matffir. -> 
Baustellen. 
Boller'scheS Haus. 
B Böller, W., flfm. 
Metzner'scheS Hank. 
E Meyner, T., Drechsler 
mflr. 
■<- Aiu Söstlfauiiifl 
«<— Hansastr. -> 
<- UtfcrniatftlL ->• 
Hansastr. 
•<- Gemarkg. HellerSdf. -> 
Parzellen. 
Ucfcnimtlfic. 
Hausaplav 
<- Am Ballenrtng. ->• 
Bettstellen. 
Grauhering'kcheS HauS (4) 
EGranhering.R.Schlosser. 
Schonick.B.Ob.Postlchann 
n. D. 
Sommerhaus. 
Wuflau»^JistI;ler*Str. 
iöauf'cUcn. 
ytoil’trfjcä HauS (7). 
E Rost, Werkmslr. 
8 E imgcitaimt. 
•<" Schönherrstr. *>• 
Btuirelle. 
Heirie'scheZ HauS (10). 
E Heine, H., HoUbildh. 
Stegemann.O., Pensionär 
Gnstav.Mahler-Str.->- 
SfjftritststeridjcS Han§. 
EThiirnagel,O.,Welknislr, 
Schmidt. H., Neunter. 
Baustellen. 
<- Am Balle nring ->• 
Aarlh'scheS HauS (15). 
E Barts). I., ctfm. 
Schvntaa'scheS HauS (16). 
ESchontag. O.. Pensionär 
Krackenberger'sche:Han2(17) 
EKrackcnberger, W., 
Kordm. 
Meyer, E., Bnchhalt. 
Udermatfstr. 
arzellen. 
Gemarkg. Hellerödf. ->• 
Hecrstr. 
BieSdorf-^- 
An der Wühle ■> 
Banstellen. 
6 E StaHeiirobc, N., Lehrer. 
•<- Tieflandslr. ->■ 
Bamtelleu. 
Schilling'lcheS .60113 (S) 
ESchllllNgS.F^^igentüm. 
Garle». 
X’iiugc’fdjcS HauS (10). 
E Lange, K., Schlosser. 
Mallcke, 9f., DiSponent. 
Cchmidt'schcS ßaii6. 
E Schmrdt, St., Plissee- 
brennerei T. 
Enge!, §r., Stanzer. 
-<r grnkenstr. -> 
Banste lte. 
Nenmann'scheS HauS. 
E ftcimiamt, P., RLhn. 
Bet- AssiU. 
Echnndt'scheö Haus. 
E Schmidt, E.,Wer!sühr 
Banstellen. 
Chemnitzcr Str. ->» 
Baustellen. 
14EPappay.K.,Rbhn.Assi't. 
Rieruer/LZ-Motorenschloss. 
15 E Jlmsch, O., HiljS- 
monieur. 
Adolf-L'renzel'Str. ->• 
Baustellen. 
NnVenSstr. -> 
Baustellen. 
«<- LammerSdorferWeg -> 
Baustellen. 
An der Wühle *> 
-^-Gemarkung Biesdors->- 
Heinrich-Heine- 
Straße 
•<- MahlSdorser Str. ->• 
Banstellen. 
Krlnzflr. 
Danstelleir. 
Tolstoistr. -> 
Banllellen. 
CzarnowSky'scheS HauS. 
E (5zamowSky, S., 112to. 
Baustell'en. 
•<- Gorlistr. 
Banstellen. 
Ernst Häckcl-Sir. •> 
Banstellen. 
Gorkistr. -> 
Baustellen. 
MahlSdorser Slr. 
Hellersdorfcr Str. 
Gemarkung 
Bln.'HellerSdorf -> 
1—6 SchÜyenhanS. 
E Berl. Schützen Gesell 
fchaft (Berlin). 
V Wahl. .{x YnsPekt- 
Scher, N., Ocfottom T. 
Wahl, N./Büchfenmrnstr.l 
Zettel, ?l., Zinimerin. 
■<- OTontstcnfir. ->• 
6—7 E Wahl. R, Buchsen 
macherei T. 
3 EMleyelscldt.H..Maurer 
Mieyelseldt,M.,Mechanik 
0 aistictt nicht. 
10 E Stelyner, A., sTrau T. 
Robner,H.,Lokomol!vlühr. 
ö. D. T. 
Steltzner, 23., 23irlschasl§' 
vrüs. T 
10a Banstelle. 
geppettnstr. --- 
11.12 E Stmf. M., Ww. 
Schönrock. A., Rei6i6b. 
Ob.Selr. a.D.'r. 
Stnff, G-, Knnstgcwerbe 
zeichn. 
13 SonnuerhanS. 
14 E Adam, 3v mech. 
Werkst. T. 
Kaczmarek, 10?., Ww. 
Hönower Slr. 
13—22 Baustellen. 
23 E Bandnra, II., Gigciv 
tüm. (Frtcdr,ch§s^ 
Walderseestr. 51;. 
24—20 Baustellen. 
27 E Nather. 23., Packer. 
28 E Pohle,^.,TischIelinstr. 
Milbrav. C., Pslegerin. 
— W., Älbett. 
Schmidtstr. -> 
29-31 E Hanfe, 
Gärtnerei bef. 
Baustelle. 
<- Geniarkuna 
Bln.-HetlerSLorf 
Hartwkgswalder 
Steig 
f. Zopveliustr. 
Hirsinger Str. 
Lenbachstr. 
Linke Seite 
-G Banftelten. 
LaitimerSdorfer 23eg->- 
—19 Baustellen. 
EljenbornerWeg - 
21 exist. nicht 
23—41 Baustellen. 
Rechte Seite 
2—f» Baustellen. 
-^-Larnmerrdorser 9Ecfl^* 
8—30 Baustelle». 
38 E Niete, W..8ttnmet>n. 
40—12 Baustellen. 
«<- Adolf Menzel.Slr. -> 
15 SommerhäuLchen. 
10 E Bogt, ÜJ., Liraurerpol. 
Buder, Sl., 2la!>laj,lst. 
17 ECzerwonka.J.,NcntNlr. 
Ncntwigstr. ->• 
18 Garten. 
1U geh. 3. Nentwlgstr. 15. 
*<- Feldmark -> 
Holbeiltstr. 
<- Habshelmer Ctr. 
ETrogisch.H., Postschassn 
SommcrhauH. 
E Götzke, F., Nohrleg. 
Pac;elleu. 
Honöselder Str. 
Ban'lellen. 
S E Kanl. E., Schneider. 
Lomnierhäuscr. 
Baustellen. 
•<r Feldweg ->» 
Ackerland. 
Anton.von'Werner« 
Stras;e ->• 
Ackerland. 
Feldweg -> 
13 E luiociuutitl. 
U tvarteu. 
13 E Matthee. (?., ArBttiii 
Schreiber, W-, Maurer. 
Weymann, H., Vtcuhtciii!. 
Iß E Pasternack, F., l'UUctt. 
17 Sommerhaus. 
Banstellen. 
HonZfelder Sir. 
Baustellen. 
20 E Bosrci,P.Po''ischassu. 
Heilig, H„ Werlmslr. 
21 E ‘Xrogtjch, Po.!- 
schalsn. 
Merö. :)l, Metalldreh. 
22EDuwel, (r„ Schlosser. 
EDllwel,Ä.blgclüumer:n. 
23 E Wohlgemuth, 
HabShcimcr Str. - 
Hönower Str. 
Ostbahn 
Gulenbergstr. -> 
Linke Seit«. 
Hirtschulzstr. 
Feldmark -> 
E Mang!er.J..Sekretärilu 
Guilleanme. Ä., iclcqr. 
Mangler, (5., Eigenlüm. 
geh. 311 yicitiivtg]ir. 17. 
3!entwigstr. ->• 
E Carlhenser, (r., 
Schneidrlinstr. 
E Jacob. Ob.Kalknlal. 
Winck, O., Schmied. 
Banstelle. 
«<- Lehuestr. -> 
E Kriutl», E., Gt.jciiJüntc 
rin (Nr. 7). 
E Knuth. H., Zimmer¬ 
polier (Nr. 7). 
jlnitll), Ä., Werkmstr. 
— E, Ww. 
E Götsch'sche €rßcn 
Großmann, SS., Schlosser. 
Knuth, H., Zunme^pol. 
Baustelle. 
■<- Mahlsöorfer Str. ->• 
— Gemarkunq 
Bln.»MahlSdyrf ->■ 
Baustelle. 
1 E Wichert, Tastw. 
11E «och, A.» Wm. (N4, 
Hackescher Markr 1). 
Rfllgraf, H., Ban fangest. 
Schulze, A., Buchdruck. 
12 E Krüger, 25., 28w. 
Lernte, P., Sladtfekr. 
13EKnut§sche Erben. 
Knuth, Ärchitekt. 
— Ingen. 
14. Garten. 
E Bovey, B.; Gasilv. T. 
Adam, H., Ww. 
Heising, F.. Postschassn. 
Trapp, P., Klempner. 
3 E Hantsch, H, Fleischer 
(N113 ZeUec Slr.). 
Mielrny, V-, Bottswirt 7. 
Schulz. A., ZahnpraxrS T. 
" E Stlchternoth, 
Gärtner. 
E WorS, O., Kf»n. T. 
Schleimer, L., Fuhrberr T 
9 E Freymark, (£., Backer T. 
^ielitz, W., Photokopier. 
Hnck, E., Maler, 
jkrüger, G\, lfm. Anqest. 
Röntgenstc. -> 
11 e;lst!ert nicht. 
18 E wie Nr. 15. 
Nensch, W., Tabakwr. 
10 E Dzikowskt. r/l., Ingen. 
H«V. tiv Asm. 
17 EConrad, 21., Sio. 
E Dnnlke, H., Konzert». 
sängelin T. 
Borchert, L., Fran. 
— W.. Assrss. 
Bremm, Hedwig, Dr, 
Zahnarzt T. 
Dorau, E., Frl. 
— M., Ww. 
Graey, G., Stenolypiflin. 
Rilchel, H., Krmikeupslcg. 
Schulz, 5^ Poltsekretärin 
a. D. 
Btehbeck, 23., Mechanik. 
19 E Relnert, H., Schlosser 
nistr. T. 
21 E Bloedow, 6v NeichSb. 
Jnsp. 
»jarks, P., Ww. 
23 E Philipp, O., Oö.Feuer» 
wehrm. 
Tarlipp, 9t., Lavorank. 
Swiderek, ü., Kranken- 
pfleg. 
25EHinz. I., Schneider. 
Klink, (])., HilsSdib. 
HellerSdorfer Str. -> 
27—41 Banstellen. 
43 existiert nicht. 
Fillsterberqer Etc. ->• 
45 E Böttcher, P., Schlosser. 
47. 49 Garten. 
51 E Schwiyer, Hotel« 
fingest. 
Gerhardt, 2L, Ai5(citt. 
Ortlepp, Lelegr. Arb. 
SchlLier, U.,Qö. ^ajöclu 
Schmidt, 9L, Ob. Weichen» 
wärt. a. D. 
53 E «Sprenger, 91., Ww. 
(0 25, LandSberger 
Straße 64). 
ÖBcrSbflch, K., Schlosser. 
Wendland. E., Banschloss. 
Zastrow, G* Bohrer. 
55 Garten. 
57 EPtitich/S., 3uinncnT. 
Betrich, B., Jlsnt. 
Schmidt. I. S. ». dt>, 
Tabalfbr. T. 
Trnstedt, W., Assessor. 
59a Baustelle. 
•<- Schiindtstr. -V 
01 E Suchers, B., Ww. 
DlfchctuSli, W., Postbetr. 
Arv. 
Oppcnkowski. CT., 
Kolonralwr. T. 
Wagner, Anna, Frisier 
salon. 
63 E Ouas;,I., Tischler. T. 
05 E Ke»l, tit., Weber. 
07—73 Dauüellen. 
Feldweg ->■ 
Tu E Lelchtcnberger. K 
Neichsö. Bcniiil. 
77 E Fiedler, (5.. Ckgen 
tüinerii! (Lichtenbcrg 
Hagcnklr. 1*3). 
70 Danitelle. 
81.83 custicrcit nicht. 
85 Parzelle. 
Uckermarlstr. 
87 geh. v Nckermarkstr. 1. 
89 E Huth, (?., Arbeit. 
01E^anpt,(5.,äUciiipucunstr. 
03 Baustelle. 
95 E stutcr, F.. Pennonär 
1/7 E Brumme, O., Ke^iilrat 
Baustelle. 
101 «ommerhanZ. 
lü t Banstelle. 
105 eilst, nicht. 
Windber^iveg -- 
107 ojnrlciu 
109 E ungenailut. 
Giille, M., Schwester. 
MicSke. 51.. Rentner. 
111 E Krause, ft., ytcitUcv, 
113 existiert nicht. 
115» E Mücke. N.,Pensionär 
117 geh. z. Äusrav-Mahlcr 
Strake CU. 
GnstLv'Mah!er>S!r. 
119. 121 existieren mcht. 
123 Banstelle. 
125 E Rubert, A.. Maurer. 
127—131 Baustellen. 
133 E Hochwald, W., 
Mechanik. 
135. 137 existieren nicht. 
Schönherrstr. ->• 
139ESchmidt,M^Schneide 
rin T. 
14lELanffer,A.,Möbelpol 
143 E Keiirhold, K., Tischler. 
115 E Härtelt, A„ Ww. 
Schul-, H« Rentner. 
(0 34 DLemeler SlrloJ. 
Zotzmann, W., Lehier. 
147. 149 Baustellen. 
tzusrrower Slr. -- 
151 existiert nicht. 
153 E Zank, H., Buchdruck 
Mahlsdorscr Slr. -z- 
125. 157 existieren nicht. 
159. 161 SonirneihäuSchcn. 
103 E Bnsch, Mv Eiücn- 
tnmeriir. • 
165 E Knak, F., Arbeit. 
167 E Schnlz, M., Eleltro- 
technik. 
169EUrban,F.,Motorschloss. 
l71EBraatz,E.,^Ieuchermstr. 
Schulz. Rentner. 
173 Garten. 
Striiidvergstr. ->» 
75 existiert itichr. 
177 E Kirschbanni,P.,N icfcl 
märt. 
79E Herrmann.V.,Nentner. 
181.188EBrosrn,B.,Neichdb 
Schaffn. 
85 Banstelle. 
Grottkaner Str. 
187 Banstelle. 
189 E Gieseler, Ww. 
Qfreiijcl, P., Mechanik. 
Rechte Seite 
Bahnhot Kaulvdorf ->» 
2 existiert nicht. 
•1E Deutsche Reichsbahn 
Bahnmelsterei 03. 
Krüger, 9t., Arbeit. 
Laben§ki.F., Rottenausseh 
6—3 E Bartnich, (zv 
Eigentümerin. 
Bartnsch, O« Prokurist T. 
Henkel, B., Tabakwr. T. 
Schiller. 3k., Schuhn». 
10 Baustelle. 
12 E Schwarz, 0., 
Baugejch.il 
Damiels, Po!. Cekr. 
Dick, G., Snpernum. 
Gollmer, P.» Gastw. T. 
Lehmcurn, K.. Maurer. 
Mäkelburg, 3L, Werkmstr. 
Schlpke, St, Monteur. 
Stegemann, A., Pförtner. 
Ziehe, Maler T. 
Limmermann.Ä^ Drehe:. 
14 E ungenannt. ' 
16—13 existieren nicht. 
«<• Bausdorjstr. ->• 
iO—122 EHm;e. C., Ban!» l NENvhmamr.O.,Schneider 
beamt. (Bülowstr. 19). |43—15 Baustellen. 
AjorlL, P., Obst. 
EverS it. Klapper, Ban 
stoffc T. 
(Berstittcycr, B.. Larven T. 
GleiLberg, Gerda, Tqtil 
wr. 
Pöfchke. W., Gefeit T. 
Schmidt, fy, Nänchcrwr. 
21 unbewohnt 
26EiTmm, F.. Werkzengel 
Arndt, B.» jiiVfcu 
Schmidt, K., Schlosser. 
28EBanSddrs,Th.,Schwcsicr 
'10 Kohlenplatz. 
E. Schrlle, F.. Kohlcnhdl 
E Sellier, 2l., Ger. Beamt 
(Lichleiiberg) 
32 E»)enurth,M.,Schneidcr 
mstr. 
Api». E., Stenoiyprst. 
<j)ttsv A., Ww. 
’1 Banstelle. 
Doßltr. -V 
30 E Stuhuast, E, Pimoitcr. 
Grolhe.S., Postbetr. Arb 
— M., Ww. 
Klokow. P.. Mechanik. 
Micp, H., Bäckcrmstr. T. 
Rabbatz, (5., Kolonralwr. 
—Schncidcrmstr. 
Neimer, (r., iVcmptictmfir. 
Neinharö, T, Packer. 
Schmidt, I.. Wächter. 
Sperling, <£., Ww. 
38 E Nenner. (§..Klemv 
uermstr. T. (yjr. 36). 
40—42 Gärteir. 
14—46 Baustellen. 
Kranoldrtr. 
Zandersir. 
48.50 gel). z. Zanderstr. 27. 
52 E Lamaschkc, A., 
Schachtmltr. 
Locke. H., Drogist T. 
54 E SzlnnanowSlr, P., 
Maichinenarb. 
Bostek, P., Tischler T. 
56 Garte». 
58 6. Stremetzne, K.. Ksm 
Stremehnc, P» Ksm. 
60 Baustelle. 
Schmidtstr. 
62. 6t E Petrich, Kfm. 
(Nr. 67). 
Blank & s?lemmig. In» 
dnsirieofcnban-ByUe- 
öfett T. 
Krause 11. Breltenfeld, 
Molch. Schlosserei T. 
Schmidt. I. S. «L (£0., 
Ä.m.b.H., Tabak T. 
66 Baustelle. 
68 ELnbatsch,P.,Masch!nen. 
mstc. 
Lubatsch, E., Werkzeug, 
dreh. 
SonnenkalV, H., Friseur. 
Feldweg. -> 
70—142 Baustellen. 
Berl. Nentwlgstr. -> 
Baustellen. 
148 SommerhanSchen. 
Mahlsdorfer Str. 
ÜanfleUciu 
Am Lnpinenseld ->■ 
Banstellen. 
Jngolstadter Str. -> 
183 Baustelle. 
<- Gemarkuug HellerS» 
dors 
Honsfcldcr Str. 
SBithIe ->* 
E Miereck. P« Schmied. 
Baustelle. 
Lenbachstr. 
E Seifert,H., Pol. Beamt. 
—0 Parzellen. 
Sect. Holßcinür. 
E Steinberg,E., Kutscher. 
E Motor, W., Negistrar. 
Baustelle. 
«<- iPfilUthict Str. 
lüEGrothe,G.,Eleklromont. 
Kessler, 2H., Hanblgöaeh. 
HEBiedermann.F.,Schnhm. 
Bonnet, 31., Frl. 
12 Parzelle. 
Holbeiltstr. ->» 
Baustellen. 
15 E Walter, St., Bäcker. 
10 E Kersten.W., Pensionär. 
«<- Lenbachstr. ->• 
Baustellen. 
Wnhle ->* 
Hornsteiner Weg 
Linke Seite. 
—29 Ackerland. 
«<- Feldmark 
L—35 Baustellen. 
Finkenwalder Dez ->• 
37 Baustelle. 
39E MübraLt, F.,NcichSb. 
Zugjühr. 
47 E Waehuer. A., Ingen 
Waehner, 9t., HandelSm 
19 EPolenzli.W,Buchhalt. 
51 E Henkel, P.» Mecljanrl. 
Huhn. I, Wfiihtcr. 
53 Baustelle. 
Rechte Seite. 
2—32 Ackerland. 
31E Hoppe, W.. Bnchhalt.7 
Hoppe, (5.,2iichlerin}ir.T. 
36 Baustellen. 
■<- !>iiikeuwalder Weg -> 
38 Baustelle. 
10 E. Gtusch. L.,Angeslellt.'f. 
•12 E, Pausch, H., Pol. 
Beamt. 
11 E. Autle, P., Haupl. 
wachtmstr. d. Sch. 
Krilger, A., Äw. 
46 Parzelle. 
43 E yritsch,H..Schris'tseh 
Reimer, I., Mechanik. 
50 Baustelle. 
52 existiert nicht. 
54 Baustelle. 
Am Kornfeld ->» 
Hoscmannstr. 
«<- BauLdorjstr. -> 
1 Garten. 
2 EGava,J^Stellwerlmstr 
a. D. 
Koscholleck, $y., Arbeit. 
3.4 Evrozet, Hedwig. Milch. 
Brozek, VI., Eigentum. 
Ebert, 5., Derlagsangest. 
Ttey, O., Tischler 
E Kaiser, G., Postveamt. 
Steinhoff, A., Rbkbeamt. 
6 Garten. 
7 E Engelbracht, H„ Ww 
E Weidner, K., Ob. 
Postschaffn. 
Sindermann, K., Krastw. 
^ühr. 
E Fi>cher,E.,Bankbeanlt. 
10 E Wöllert, H., Jusu 2n 
spekt. 
Rahueslr. -> 
Baustellen. 
11 EMiclmtonfa,H,Ingen. 
Gtesestr. -> 
Baustellen. 
15—17 E Kunze. M., 
Straßenb. Beamt. 
Herold, A.. Stenersekr. 
Ritzkowöli. F., Pensionär. 
•<- Feldmark ->• 
Baustellen. 
25 Garten. 
20 E Lasch, Dentist T. 
Tos^ M* Ww. 
27. 28 Banstellen. 
Giesestr. 
29 Garten. 
30 EKakerow.F.,Postassist. 
31 E Kahl, E., Ww. 
32 E Schneider. S., Ww 
Kutz, O., Weichenwärt. 
33 Garten. 
31 E Dramm,H., Invalide. 
31a E Mathnse, H., 3iifL 
Inspekt. 
Kranoldstr. 
35 existiert nicht. 
36 E Rönisch.A., PoUBeamt. 
Rothenberger,^ A. Der»* 
walt. Angest. 
Thal, H., Pensionär. 
37 E Michael, W., Drelier. 
38 L Strelow, F., Rbhn. Ob. 
Schaffn. 
39 E Hocst, I., Rentner 
lStralau, Alt-Siralan 
Nr. 51). 
40 E Ohlew, M., Eigen. 
tüm. 
Bork, 2T., Kkenipner. 
Gülle, DL.,Werkzcttgschloss. 
Ohletv, K., Monteur. 
41 unbewohnt. 
BanSdorsslr. ->• 
20 E Schade, C., Bor» 
handw. 
21 Garten. 
Eichenstr. 
22 (ich. (zichcnslr. 4. 
23 E Sus;ke, H., Pensionär. 
24 E Dischereit, W., -roll 
Ob. Sekr. a. D. 
25 E Sommers'ane. 
Seebadstr. 
Banstellen. 
4* Sadowastr. -> 
31 Somiueihauz. 
32 unbewolint. 
33 Sommi'il-auZ. 
31 Garten. 
35. 30 E. Riebet, F., 
Reichöbk. Rat. 
Moltkestr. 
Garten. 
oorsi. -> 
*<- Gernarknnft 
Blu.»Kvpenick 
Garten. 
Mol!keslr.-> 
Baustellen. 
16 EBnrde,K..Lademftr.a.D 
Thiele. F.. If 1:1. Angest. 
47 £ Llppert, K., Gas- 
n. Wassa Anlag. T. 
48 Parzelle. 
Sadowastr. 
49. 59 Gärten. 
51 E Sommer. A., Mechanik!. 
52 E Bnrde, St Pensionär. 
(Nr. 46). 
ASmnS. K., Laborant. 
Liebscher, O., Pensionär. 
Baustellen. 
Scebadsir. -> 
Baustellen. 
«<- Allchenstr. 
55—68 Nestaulant Qagcr» 
heim. 
E Schultze, St., Gasltv. T. 
Eichensir. -> 
59—62 Gärten. 
Birkenstr. -> 
61. 60 SommerhänSchen. 
66 E Schlenkrich. W, 
Mechanik. 
<- Waldslr. ->• 
®atlciu 
68 E Meyer, W., Gfcklto» 
mont. 
V. Krohne. 6., Verwalt. 
Saudisch, tz., Montenl. 
Lanttelle. 
70 E Grabsch, O., JnUcr» 
Mittel. T. 
^ Chemnitzer Str. ^ 
'Lanstelleil. 
<- Finkensir. -> 
Banstelle. 
70 E Katz. A., Ksm. (PaU3), 
Karge, M., Frrsenr. 
77 E Schwelsser,G.,Näberiu 
(Lhemniyer Str. 181). 
E Usyball, B.. Ww. 
Tieslandstr. 
Jägerstr. 
Tiejlanostr. -> 
Garten. 
EHahn, I., ReichSb. 
Schaffn, a. D. 
E Dreck, P., Ww. 
4. 5. Gärten. 
Chemnitzer StL 
7 Barrstellen. 
E ungenannt. 
_ Garten. 
10 ERudolph,G.,Eigent!liu. 
Schwarz. (£., Pol. Beamt. 
Simanovzkr, ^ Schaffn. 
11 EDroßert, G., Bürogeh. 
tzuiischede. S., Ww. 
12 E Jentsch, R., Schlosser. 
WcUdstr. -> 
Baustellen. 
15.16 Sommerhäuser. 
BaMlelle». 
Birkenstr. 
18. 19 (Sartciu 
Jirgolstadter Str. 
hönower Str. -> 
L E Dornbrack. A^Renlner. 
Baustellen. 
Sommerhänser. 
Babft'scheö HauS. 
E Babst, (9., Rbkm.Be. 
dienst. 
Ewald, Heizer. 
Gorlrstr. 
7 CommerhäuLcheii. 
Baustelle. 
E Nosemann. E. Ww. 
10. 11. E Eeeseldt. K., 
Eigentum. 
12 Aau'telle. 
13 Baustelle. 
14 E Krüger, I. Ksur. 
15 E Hendigk, H.. Minist. 
Amtkgeh. <l D. 
16 E Schulz, Reicköb. 
Arbeit. 
Baustelle. 
'stritte 123 ~^ 
Liesr'scheS Hau2. 
E Lleß.R.Baunnterncl.m. 
(Biesdors.Att-Biesdors 
Nr. 71). 
Domke, K.. ArVeil. 
Lih, VL, Maurer. 
Klitzke'scheL HauS. 
E Kliyke, ty., Eigeniunr. 
(SUausberg). 
Herrmann, K.. Rbhn. 
Bedienst. 
20. 21 E Hoppe, (?., (Eigen» 
1Ü11L 
22 E Jüngling, 5L, 
Maschinist. 
Mehlberg. T., Ksm. 
Teuchsrt.E., Just. Angest. 
23 E Bnrhoff, F., Reitmct. 
<- Ernst-Hackel-Str. 
24—26 Gärten. 
«<- Gemarkung 
MahlSdorf. ->• 
Baustellen. 
Ernst-Hcickel»Str. ->■ 
Baustelltlu
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.