Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

I 
IV 
Zelt 
Osten *165 
2181 — 
Wildenstemcr Str. Karlshorst 
87—93 Vorwerk AU-starls- 
horst. 
E u. TreSkow, S., Ritter- 
gutsbefitz(FriedrichSfid) 
CzaplewSki. E., stutfdjer. 
— 3-, Arbeit. 
Gehring. st., Schlosser 
Heiu, W.. stfm. 
Atnebcl, W.. Koch. 
Michaels, 23., Trainer T. 
Stalin. I., 9teutenempf. 
— W., Arbeit. 
Schambacher,A.,Bürobote 
Schiller. 9t.. Schlosser, 
iüoiflt M„ ffm. Ättgeft. 
Zechtiu, A., Kutscher. 
97 E Ernst, W., Fachlehr. 
Baustellen. 
yihcinflciitslr. 
Bansteslen. 
103 E Weinitschke, E.,Dipl. 
Iuqcn. T. 
Äauslellen 
Bergknecht'scheS 6nu3. 
E Bergknecht, W., llfm. T. 
Parzellen. 
Rechte Seite 
Tankstelle. 
Holzplah. 
E ungenannt. __ 
20 E'.vniutiiig, H., Schuh 
machmi. 
(rbelt, S, (£titfiutf. T. 
Wimlcr, G, BuchhaU. 
Liesegang, st., Setr. 
ytodhtcr, 9!., Asm. 
L6rase. H, Laborant. 
‘28 Baustelle. 
20 E Gieie, 6., Wro. 
DrewS, <3., Masch. Mslr. 
Lenzen, L., Betr. Uvit. T. 
Schon, Reg. Suspekt. 
Strauß. Vl, Entlauf. 
Zimmetmmw, W. 5lfm. 
32 E Gontab, I.. Stau 
(Rheingoldsir. 4C). 
Beiger, G. Ziegelei' 
Produkte T. 
Kosten. K., Asm. 
Jehnke, E.. Frau T. 
itnoli, (£•., Bertret. 
Lcilmeijcr.M. Ov.Lchr.7. 
Weber. Eh, ©w. 
Werte, (5)., ffm. Äugest. 
RoianSseck -> 
Bamtellen. 
ül> E Stiller, I., Ingen 
dost; M.. Ob. Jnq. T. 
58 £ Belzlg. M.. Ww., 
Eigeulüm. 
v. Hactewiy, R., Berwalt 
Iurisr 7. 
00 EOrtenbnrgcr,E.,stsin.E 
MarkSburgslr. 
02 flef;. z. M<tif5M?rflftr. 64 
Ot E Magier, F., ß-tmt. 
Magier, H., stfm. T. 
G> E Dietrich, 21., lügen 
tümctiu. 
Dietrich, H., 51 int, 
CS E stnackftcdt, F., 
Bankangest. 
Adler, 2, Rbhn. Assist 
70 E Neubauer,A,Slcncrob. 
Inspekt. 
EReubaner,F..Dipl.Jng 
(?tnstcrhalb). 
9ieu6aucr, H., 25cifmf(r. 
o. D. 
72 existiert nicht. 
71 E diitst, Ä.. Kim. T. 
Heriel, W., Dipl. Jng. 7. 
Luter3.M.,techn.Afsistentin 
70 t, J&nnislji», W., jf?m. T 
-<r FalkSburgstr. -> 
Baustellen. 
•<r 9iheinfteiristr. -> 
Baustellen. 
1J0 £ Bleich, st. Postbcamt. 
Ztcnmmt, G., Tclegr. 
Beamt. 
112 E Frankenftein. 
Bankbeamt. a. D. 
114 E Lradenberg, 6., 
Musik. n. D, 
stopf, P.A. O., Äfm. T. 
Andcrnachcr Str ->• 
2'austcllcn. 
121 E Nenncrt. G., 2Sw. T. 
Galm, §., Asm. 
Mückner. St., Büroangest. 
Petzei, P., Ob.Wachtmslr. 
S6)üb,jk., Asm. 
Seisert. R.. Lcrtret. 
126 E wie Nr. 124. 
LebuSmaun, W., Bank. 
angest. T. 
Gracie, E., Ww. 
«irchberg, Slv Korre. 
spond. 
Neunelk. W., Dausühr. 
Pache. 23., Stfm. 
12b ESchriiver,O.,Prokurist 
Baustelle». 
Lorclcystc. -> 
Vausteüen. 
EhrcnselSslr. 
SlolzellfeIZslk.->- 
Aaustellen. 
PereiushauS. 
E Lereitt f. Hindernis- 
iciiucu e.jß. (NW7 
Schadowstr. 8). 
V. Falk, 33., Neuubahn- 
inspekt. T. 
Boche. 2V„ Gärtner. 
Hildebrandt, O., Rutscher. 
Maune. C., Trainer T. 
Smuda, O., ilulftsjcr. 
i). Jitzewiv'scheS HanS. 
E v. Zitzewitz. H., Ob. 
Seittit. a. D. T. 
Narlshorstec äicitcrucrctn 
EisenliahnbealutenliauS. 
E Dtsch. ytcichdb. Ll. G. 
ÄeIbrecht,K.,Weichenwärt. 
Speckmauu. 9L HilfS- 
weichenwarl. 
Werner, H., LeilnugSanss. 
^Üpenicker Llllee 
Wuhlheide 
Walkürenstr. 
«<- Odiustr. 
3 E Äcrl. Bau- n. SiedlgZ. 
Ges. (\V 0 Heunanu. 
GöUng-S!r..y. 
Doltub. H., kjm. Angest. 
Heil, 6., Mnyuiu. 
MatsZ)ur, I.. iUUncr. 
Schulz. F, ffm. Äugest. 
Einher, H., Ww. 
Siltfc, I., H'Mv. 
3a E u. V. wie Nr. L. 
BlokknS. P., Fleischer. 
Borrinauu. dl., Fcut« 
mcchsljiif. 
Dcutschrnann, H., lsrn. 
yiitocft. 
Volke. P..Peunonar. 
Pudlitz. H.. Angestellt. 
Ziitf, jt., Frau. 
3b £ u. V. wie Nr. 3. 
Blohmer, ksm.Angest. 
Frovbacher, H., Schlafw 
Schafs«. 
Köhler, 91., Schlosser. 
Jtiilmcl, St., Dekorat. 
Maler T. 
SslHgc, M>. Tattfmfir. 
Llaniyli, L.. Ingen. 
Ziska. I., Pensionär. T. 
4 Parzelle. 
t> E 0cm5-jäflcr, st., 9Ictch86. 
rttoitenfiihr. 
Zanstelleu. 
Tannhäuscrstr. -> 
Parzellen. 
14 E storczak. F., Peusiouär. 
15 EEberl:ar!>t,K..Ääclner. 
10 E Lehniann. O., Ob. 
Telegr. Sekr. a. D. 
Günther, <r».,SteuotNpistin. 
Schnupt, B., x'htgcstcUt. 
Lattklcllcn. 
>Z E Meyer, G., Dreher 
(N O55,3abloi;3fi}ir.31) 
9BtIfc, F-., Klempner. 
24EGr'lipe. W., ^(fchdziif.T 
danslelleu. 
Odiustr.-^- 
Wcrllenstcinstr. 
Fiirslenbergalsee -Z 
Lauslellcn. 
iD2ar!lplo|;. 
3 E Eisbrecher, M., Ww 
vaujtcllen. 
Jljeftr. -> 
önuflcIJfZL 
50 E Ae:lcr, O., Pensionär, 
öaustellen. 
55 E Weisigk. F., Neichsb. 
Betr. Aisist. 
Weisiyk, H.,.RbhiuAngest. 
Wojahn, u., Ww. 
56 E iJJtUropst ‘sl.©. (N W7 
Uuiversilätöstr. 2. 3a). 
V. Mitropa Abtlg. Bin.* 
staULHorst, Lerwalt. T. 
Hantel, 223., stoiitrolL 
Michel. I., Ov. Kontroll. 
Baustelle. 
58 ENeinsandt.E., Juvalidr 
Sita, 20., Aiirobote. 
Aanstelleu. 
62—04 E Clanseu.H.. Bank> 
beanit. (Zehlendf. 
Kronprlnzenollee 343). 
62 Bauer, I., Rbhn. Ässist. 
GlakLinski, B., Rbhru 
tioiotb. 
Jüdick, F., Schlosser. 
Schonhifl, 91., Statistik. 
SchwibZ, E., Meßgeh. 
Sioma, A.. Zollbeamt. 
63 Lackner, P., Kat-Techn. 
fichmmm, Baumstr. 
aiauct, L., Stadtfekret. 
Srrelchhahn, L, kjm. 
Äugest. 
Wiese. G., Lokomot. Führ 
Zander, W., Küchenchef. 
i>4 Baer, H., Reg. Jnspekt. 
ixToeie, H.. Malerei T. 
Kubttz.F.^ilfsBetr.Astist. 
Müsebak,V,NVhn.Beautt. 
64 Pottlitzer. B., Bertret, 
Sichlers,• N., KeichSb. . 
Beamr. 
Schute, K, Einricht. 
Tanuhä»!crstr. ->■ 
'Üaustellen. 
07 E Schmidt. P.. Eigeutüm 
(O 27, Frnchtirr. 7-8) 
Alumschem, P., Masch. 
Arb. 
Fiber, I.. 2(ilieU. 
Brnnuuack,E..(?Icktromout 
Hinz. F., Silberpuy. 
Llranse, Ä., Nbhu.Äugest 
Liesse, M.. Äw. 
Seidler, F., Nenlner. 
Slieler, 91., Likörfbrk. T. 
— H., Weinhdl. T. 
«<- Eisenbahn 
Baustellen. 
BeamlenwohubanS. 
E Teutsche Reichsbahn 
Ll.G. 
Bahnbetriebswerk finilS 
horst T. 
BetriebL-wagenwerl 5kga 
Bache, F., Kantine T. 
Hart siel. st., rechu. 
aieichSö. Ob. Insp. 
— Panl, Nbhn. Arnlm. 
LabenSky. 123., 
'-'ist, 9t., Werkjiilir. 
Schulz, P.,yreichsb. Assist 
Schulze, ilicicht-b. Vttb 
Baustellen. 
UO E PeriS, L.Haudelsul 
(RttNttueIsbg.,LlirIslr.8) 
Burtzlaff, O., Lokomotiv 
führ. 
Klein,A.. NeichKb. Augesl 
Malln, F., Maschiueuarb 
Roth. A.. Ww. 
Sachtleber, E., 
Werkzen^m. 
Schlecht, O.. Silberarb 
Sommerfeld, VieichSb 
Ärt>. 
' Tietz, N., NeichSb. Beamt 
a. D. 
••üßiijiclscji. 
-<- Jlfeftr. -> 
Baustellen. 
Fnrslcnberflallee «> 
Warmbadcr Str. 
Gregorooiu^wez ->• 
Treölowallce --- 
Linke Seite 
L E Schöueruann, 0)., Ob. 
Tele^r. Sekr. a. D. 
Klaevke, E., Frau. 
Meier, W., Konditorei T. 
Baustellen, 
y.ll E Räther, I.. Nektor. 
Xiangc, (£., Ob. Schwester 
a. D. 
13.15 Solunlerhciuser. 
17 EDreger.B.,Bürovorsteh 
10 E Rau. ?l., Pol. Beamt. 
Henfchke. K.. 22tu. 
21 ertfiieri rricht. 
23 ESeverin,K.. Prokurist. 
Gierloff, G.. Stadlimpekt. 
25 E Görsdorf. 9t., ytÜHii 
Hochbauafjist. T. 
Neifeck, Ä, Bankbeaml.1. 
27 E Ternick, 28., stfni. T. 
Dnring. O., ülbk. Beamt. 
29 E ungenannt. 
Klein, fe., Betc. Assist. 
Schulz. P.. Fleischermstr. 
31 existiert nicht. 
33. 8o. EPabisch.Ka1harina, 
Leöensmiltl. T. 
Pabisch,A.,Lischlcrmsir.I. 
Horlerweg -> 
Banstellcu. 
47 E Franke, H., Frau. 
grause, H, .HauSbes. 
Ktönino, 9t., Versich. 
Bertret. 
Lindner, H., Frau. 
Miethe, B., Ww. 
49 existiert nicht. 
51 Restaurant Wariubader 
Garten. 
E ungenannt. 
Waterbergstr. 
53 Friedhos der (Dem. Fried- 
richSfelde. 
E Stadt Berlin. 
Schonrock, E., Gärtner. 
55 Sternmetzplay. 
E liiiflciiannt. 
57 Fnedhof d. @<m. Bln.- 
KarlShorft. 
E Ev. Kirchengemeinde 
Karls horst T. 
V. Beer, H., Verwalt. 
(Friedrichssld. Luisen« 
; trabe 15). 
statt I., Gartenbau« 
techn. T; 
Tjß E ungeuauut. 
Merke, K.. SriifmälcrT 
CL E ungenannt. 
Kopra. A., Grabsteine. 
03 E nngenauuk. 
05. 07 E Fnedhof. Lvangel. 
Kirchougenieiube KarlS 
horst T. 
Dorn^eld, A., Friedh. 
Jnspekt. T. 
93 E Pipahl, E., Schneider- 
mstr. T. 
95 E Ptip, E., Mechanik. 
97 E Schwarze, A., jOiv. 
Schran. O.. NcichSangeft. 
-<r- Kötztiuger Slr. ->■ 
99—117 Banstellcu. 
Zwiescler Str ■> 
119—12J Baustellen. 
125 E Pocholi). E., Hau« 
öcldiichr. T. 
Neubanleu. 
139 E Aiuuiitin, 22., 
Stereotyp. 
Schubert, H., Bertret. 
Rechte Seite 
BöuiieJscj;. 
20 E Lauge. F., Gastw. 
(XOläPrtn|n6ciiitr.4G). 
Grelle, SV.. kirn. Äugest, 
l'nitfie, Vl., Ww. 
22 E Walzer, M.. Frl. 
beu Ahmed. M., Artist T 
Sauder, fy, Nhbn. 
Bebicuii. 
Walzer. iS., Daukaugest. 
21 EZlnke,P..Gesct,äslHteit. 
Bauiuann, ö-, Arbcitcriii. 
Baujtelle. 
23 E Hornig. A, Cigeutürne» 
INI. 
Dalliuauu.P..Stud.?lssess. 
Hornig. H.. Tischleruistr. 
LÜitdeu.A.,Kriui.Sekr.aD 
30 EKirschke. W., Kouwrist 
Kämmerling, W., ![m. 
Äugest. 
Kirichke. W., Pensionär. 
32 E ÄessolowZki, A. Lehrer 
34 E Sessel, P., Ofenuistr 
36 E Krüger, 'S.. Graveur. 
Nanch, 21., stfm. 
33 E Kösterke, tit„ Lager- 
verwalt. 
10 E Slriepe. H., Neutuer 
Sennewald, M„ Fran. 
42 E Krüger. F., Stfm.T. 
44 EStraub. F.,ksrn.Angesl 
46 E imgciifliutt. 
Ge|che, I., Buchhalterin. 
Heijer, (5., L)r# Dipt. 
AolkSw. 
Koch. 23, Magistr. 
Anflcil. 
43 E Schmidt, H., Frau 
(SW 01, Plaunfer 63) 
Hoppstock.H.. Nentenempf 
MiitiUcdit, K.,Baukveamt 
Minak, F.. Reuluer. 
Scheller, £>., K[m. t 
Walter. 1L. Dr., Dipl. 
Laudw. T. 
50—52 Baustellen. 
Fubweg 
54ENcyher,W,MittcralöleI 
56 Bq]||!cÜc. 
-<r Frankestr. 
58. 60 geh. z. Frankesir. 24. 
62 EChüdoba,H..Friedho;s- 
gärtnerer T. 
G1E Chnvoba.tz.,Gärtnerei« 
bc}. X 
Neuwieder Str. -> 
66 E ungenannt. 
Lehniann. R., Steinmetz!. 
68 E ungenannt. 
Steiner, M., Blnmen. 
70 E Dulltn.G., iechn.Angest. 
72 Baustelle. 
74 E Neubert.J., Lebensm 
Nenbert, B., Kellner. 
76 E Palm. F., Maurer. 
78. SO Baustellen. 
82 E Schlegel,Ll.,Eiseuhobl. 
81 Parzelle. 
86 E Berudt. G.. Schlosser. 
88 - 92 Baustellen. 
94 E. Schnlze, F., Drogist 7 
Schneider, F.. AngeiteUt. 
96 E Batiut, M., Betr Leit T. 
98 E Lade, P., Berf. Beamt. 
a. D 
100 E Krause, P.. stfm. 
Knappe, 23., ffm. Äugest. 
100-113 Baustellen. 
Zwieseler Str. 
120-148 Baustellen. 
«<- Gemarkung 
Blu.-BieSdorf -> 
Waterbergstr. 
Warrnbaöer Sir. -> 
Baustellen. 
£ Gottschalk, G., Post» 
inspekt. 
Huwe.W-, Dr.ntiuptin.(@) 
4 Baustelle. 
5 E Gaseuzer, (SM Bau Pol. 
Assist. 
Zänkert, E.. Vers. Beamt. 
6 E Bieget, P., Xlehier. 
üiieffe, H.. Dr.phil., Aifift 
Stoclhausen.J..Bä^ermilr. 
Äehrhalin, Cb.. Ver¬ 
käuferin. 
7 E Nichter. st.. Nentier, 
Oderwoid, 2\i., Arbeit. 
Stichler. A., Arbeit. 
8 EFenske,A.,Schneiderms!r 
Priese. F.. Iran. 
Broksch. B.. Kfm. 
St-ibtttcrlv, P, Fbr/t. T. 
9 E Ncjalsohn. (51?., Eigen 
ifunerm 
Neiaisohu. 81., Bertret. T. 
10 E Gciueiuhardt, G., 
2üertmstr.(tzentigstr.30) 
Mücken, H., Seinüifcr, 
Bauüellcn. 
Naullnststr. ->• 
(fiieiiVnhii 
Baustellen. 
16 EKttmm. vl..strim.Acami 
Dounnack. K, Pensionär 
18 Baustelle. 
19 E Ende, Mechanik. 
Eude. M., 2öw. 
20 E Liehr. 51., Schneider. 
Hübner. D„ Pressestenogr 
21 E Boehrne. M.. Äw. 
Meise, H.. Ks«r. 
2Leber. N.. Ingen. 
22 E Jauchen, VI., Schlosser 
mstv. 
23.24 E Clsencr. H., EiIen« 
tnrnerin (Sofia). 
Bonnn, 2L-. Ww. 
Matthics, F.. Vokomoüo« 
Führ. 
Nenner, F.. Werkmstr. 
i E Schierz.A., Postinfpekt 
Bnchhol^, A., Stadt Oo. 
Jnfpeft. 
gtabciistcm, P.. 23crfntsir. 
25a E Schubert, (5., GlaZ- 
verlret. T. 
Grüuewal^P^Siadtiusp. 
Lehman». 21'., Ktm. 
2GE Sittig, ÜL, Just. Kz! 
Sekr. a. D. 
Ahmcr, tz., ^ankaugest. 
Otto. 23., Stadtinspekr. 
27 E Mrosau, C., Stadt» 
oberinsp. 
25 E Sergel. A., Dr. phil. 
Stand'esbeam!. 
Banstellcu. 
-<— Äannbadcr Slr. 
Aur Weihenhorst 
•<- Hegemelsierweg 
Linke Seite 
L geh. z.Hegemeisterweg 61. 
3 E Heinrich. F, Gießer. 
; E Üahn, P.. Arbeit 
7 E ThomaS, I., Sattler. 
Rechte Seite 
2 aeh. s-HegcrztctfteovcflCO, 
4 E Brückinann, M.. Arbeit. 
0 E Maigatter, E., 
Werkzcugdreh. 
Sackgasse -> 
Weselcr Str. 
Rheinsteinstr. -> 
DracheuselSstr. 
t E Hossmann, G., Bäcker, 
mstr. (O 34, Gubener 
Strafe 62). 
Bast, E., Schneidrin. 
Binder, G., Betriebsinsp. 
Brandenburg. Just. 
Änspekt. 
Brill, H., Ksm. 
Dehnicke, M., 93 n>. 
Frenzel, P.» Laukangest. 
Grall, Geschto., Tetegr. 
Sekretär! im. 
Hmtcf, O., Lehrer. 
Heil, Sl., Gewerb.Ob.Lehr. 
Henuig, E., Tischler. 
Üinz. 23., 2"gcn. 
Klahre. E., Äw. 
KorkowSki. E., Baukkafsier. 
Lepkö.H,.Teltgr.Asnstentin 
üUat|chc»3, L.. Ww. 
Neueudorff, P.. Ww. 
yiifoiicm. Ä., Postsekr. 
Skaatz. E., Ww. 
Wiitstock, P.. Ingen. 
2 E Mallou, M., Eigen» 
luntrin. 
Vliedtuer.J« Peustouariu. 
Franke, E., Ww. 
Grunz. B-, Wrv. 
Hempler,M-, Bers.Beamk. 
Henneinann, 91» Exped. 
Longkowski, F., Werkmstr. 
Malion. O., Dü jur. 
StadlauitSrat 
OstuSkii. 3R., Hüte T 
van Rcmmeil, Th., kftn. 
9sugest. 
Schoeler, B„ stfnt. T. 
Schulze. 91., Peusiouäriit. 
LLildenbain, H^ ©chom»: 
stciitfeg. 
3 |. a. Goveöberaer Sir. 3. 
E Schulet', SL Eigen- 
tumerin. 
E Üyiltfolf), E.. Rektor 
(Mühlcnbcd). 
Hiuper. Eh., 23iu. 
Labivke, H., Jugen. 
Parysch, A., Dr., Pijijfif.l 
Schueiver. E.. stfm. f. 
Zöllner, st., stfm. 
-<-GodcSbcrgcr <5lr. 
4 l. st. GodcSbcrger Llr. t». 
E stöiiig. C., Architekt. 
Damczor.P., Verkauf. 
Lafatmirf. d)l., stfm. s. 
Neumeistcr, I.. Beamt. 
iliahneusührcr, 91., Lehret 
a. D. 
Schiilt. C.. Dn. Sind. ötat. 
Staudl. F, Ingen. 
Szartoivic.;, Mv 22w. 
Tegetrneyer, A., stfm. T. 
Baustellen. 
Grundst. ge). z. Lahusleiner 
Strafe 1. 
Lahnsteiner Sir. ->■ 
6 Zkirchengrttndstüa. 
EEvaug.^ircheugemeindk. 
Küsteramt T. 
Einziger Str. -> 
Ga E Schumauu, F., 
Rechlsauw. u. ytotnr. 1 
7 EKöhler, 23., Hol;hdIg.I. 
Dampfsngewerk Biesen» 
that 23 Köhler T. 
7a E Dietrich.^.. Architekt!. 
MarkLdurgstr. -> 
8 £ Zimmccniami, st.. 
Bez. Direkt. T. 
9 E Peterseu. 3.. stfm. T. 
10 E Nielbock, 23^ Brau 
mciitcr T. 
Krant.W..Dr.,2ipl.Ksm 
11 E Reich, F., stfm. T. 
Boppslvöcc Str. 
stay'ichcS Haus. geh. z. 
Bovpardcc Str. 2. 
lla E 2Üiegner. H., Dr. 
jur.. Fabrkdirell. T. 
12 s. a. GodesbergerStr.Oa. 
EHeiuL6w.,Eigeutiimerin 
(>steglitz, 9iheiusrr. 43) 
Bande, E., Ww. 
Behlendorf, F.» Lebrer. 
Böde. P., Krim. Beaml 
Kamphansen.G., Handets- 
beiiict. T. 
Kubisch. F., stfm. T. 
Lewke, E. Autoverkänk. 7. 
Melzolv. E., KurSmakt.s. 
Äehrmaun, st, Stadt. 
Ob. Apothek. 
Weisse, (j„ Frau. 
GodeZberger Sir. 
13 f. a. GodeSbergcrStr. 2 
£ Öuadftlfcl, M., 2Z3zv. 
Ammoti, P., Lsslirer. 
Becker, E.. Regifiralor.' 
Bröthcr, P., Packer. 
Habei, E.. Siudienrat, 
Prof. a. D. 
Hinz, it., Gen. Vcrtret. 7. 
Jansa. Ä., Apolhek. 
Kranse.H.. Aantvorsteh. 7 
14 E Schmidt, B., stfnu 
(StolzenfelLstr. 2). 
Ankiewicz, Th^ Prokurist 
Biuncöessel, A., Weröeleii. 
DomanSli, I., Aw. 
Hervberg. 9i., (Sjpeö. 
stierzek, 'S., Kfm.T. 
Martin, st.. Dipl. Iug. 7. 
Mautf, L., kfm.AngcsreÜje. 
Rier, 9t., Stfm. 
OelfchlSgcl, H., Kfm. 
Schnieling. 9tv Boiifkfuu 
Schmidt, M., stfm. 7. 
23ehlack, G., ftellv. Direkt 
Wodrich, F., Lagerarb. 
15 E Panzenhaaeir, A., 
Malermstr. (Spaudan). 
Baunianu. st., Lager» 
verwalt. 
Borchert, M.. DoNwr. 
Funk, S., stfm. 
Hcutfchef, W., Ob. Post« 
inspekt. 
Lehn. 15., Ww. 
strüger.F.,9ieichSb.2lmim 
a. D. 
Monlhorst.E.,D!vl.Jng.7. 
'^oraizke, MusiL 
Neichmanu, st.. Ob. 
Ingen. X 
Schonwols, E. G., Dipl. 
Boltsw. 
Zoozmanlc, 23., Vers. 
Bcaiut. 
16 E sto|sliift, H.. Staatl. 
Förkier(Schnsidemühl). 
V. Wald, W., Schlosser. 
BUeski. M., Ww. 
Frontmolor.st., Schristsetz. 
Gohlke, I.. Sekretärin. 
Heinrich, K..Tekegr.2nfp. 
Lohnjen, L., Ww. 
Jordan, F., Stadtarchi» 
iekt. 
Linack, L., Ww. 
Paul, F, Ww. 
10Pawel,F.,Handel8vertret. 
Bogel, M., Arborr. 
Welker, 2).. Berkänfrin. 
17 i. a. Rheinsteiustr. 9. 
E Miiliug. B.. Holz» 
OiohhMfi. lFriedeuau, 
Wiesbadener Str. 8). 
Bärhold, il., Scliul'mnislr. 
2Uuiu, 9t., Schnfisetz. 
Aucker, E., Morrcjvonb. 
CSnifl, (5., Onitivirtiii 7. 
Courad, st., Photogr. 7. 
Fiebig, E, lll.rmochmftc. 
Grbauer, H., itassenbore. 
Glacscr. st., iWasl. Bcanii. 
Golom, 5„ 2)itdjhalt. 
Kuopp. G., Dr,Dipl.Juq. 
Lischewsti, kfm. Äugest. 
Reumanu, M., 2-erwatt. 
Beanu. 
Raabe, A., Rbk. Juspckt. 
9iosenthal, H., Betriebs- 
leit. 
Schmalz. 01., Schristsetz. 
Schüler-Rndcr-Berbaus. 
T. 
Schnlze-Delitzsch, H., 
Bdiifoiigcit. 
Tbeucr, st., Maschinen» 
schloss. 
Vahldie<F.,stucheuiui'1r.7. 
23ctziM, Q. 6itiO. Rat 7. 
Witte, Mv Fran 7. 
Ztheiusteinslr. -> 
DracheuselSstr. -> 
Wildcnstcincr Str. 
Priiiz-^cinrich-Slr. ->• 
Linse Seite 
i geh z.PrinZ'Heiurich Str 2. 
■i E Hein,Geichw..Eigentnm. 
(Rliciiiitciiiitr. 43). 
v. Manny. P., Klinik T 
5 existiert nicht. 
7 E ungenannt. 
Aanmanu. il., Konrektor 
a. D. 7. 
Croon, 23., Lehrer. 
Goetze. st., yramt 
Kühn, W„ Arbeit. 
Lichtcnberg, E.. Baning.7. 
Merke, (?., stfm. 
Schwesternheiin Haus 
KarlZhorst 7. 
Wildensteiner, Pavier. 
U E EwojdztnLki.B., stfm.X 
Beil,P„ Lokoinvt. Führ. 
a. D. 
Löw, E., Dr. 
Schrape, il’t., kfm. Ange» 
ftcütc. 
11.13EAccuiuu[ü(oicn5a5tL 
21. G. (Berlin). 
V. Llccumulat. Fcrbrk.A.G. 
Werk OV-rschöneweide 
strmiShaar, W., Drekt. 
Noftdenischer, st.,strofiwg. 
Führ. 
^-Angnsie»Dikloria»Str.-^- 
15-19 E N22ÄP. Gau 
5öctliit(NVöBobstr.lll 
V. Gewies;, O, Kreiökass. 
Lcit.(MahlSdors.Faust» 
flroßc 0;. 
Haberzeltl, 2t„ Gärtuer. 
stolb. 91.. Hauswart T. 
RSDAP. strei-3 IX 7. 
21.23 ELZinde, Ä.,Jngen.7. 
Winde, Ät., stfm. 
25 E Berg. Jrnrgard,Eigen« 
liimctin 7. 
Berg. G., Vrokur. 
Sera, H., stfm. T. 
Loroeer, H., StaotZbk. 
Inspekt. 
27 EBcrg,9Jt.,Eigentumerin. 
E Berg, 21!., stfm. T. 
Knopke, 23.. Dankbeamt. 7. 
Reist. G.. stfm. 7. 
29 £ Bewag (Berlin). 
Wrlliliann, 23., Dr. 2ng.. 
Bclt. Dirett. T. 
<- Prinz-Friedrich- 
Wilhelm»Sir. ->■ 
jl E Helle, G. 27t« stfm. 
E Helle, O., stfm. 7. 
Eopriari.G.,storresponb.7. 
Griepe, F., Sladtob.Dnsp. 
Helle, R.. stöhlen 7. 
33 £ Schulz. F., (Ltgentüm. 
Saut. K., stfm. 
35 £ Habicht, P., AnfsichtL- 
aitgcst. 
37 E King. 5-, Mitr. d.Sch. 
39 E Körner. 21, Ingen. 
Burkardt, E., Buchhalt. 
4t £ OlittiSkY, F-, Dr, 
Journalist. T. 
CliinSfi), M., Ww. 
43 £ Borchardt, K>m. 
Treyse, Hanna, Modrlt. 
15 geh. z. Lehndorffitr. 85.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.