Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

Iir. Teil Osten 163 
— 2170 — 
Trcökiiwallee K<rrlshorst 
ISEVU'pel, W, Eisenschneid. 
Fr't,ch, M., Lehrerin T. 
Hojfrnann, ($., Wio. T. 
Xlcljuimm, M„ Ww. 
Moitok, W., Bankrat T. 
Müller, I., Landes Ob. 
Eelr. r. N. 
Nenmann, K., Bk. Kfm. 
Mctmdorf, P., Telegr. 
Inspekt. 
Schmidt, H.. Slfm. 
Schwinge, I* Lokomotiv 
iüfir. a. D. 
Gfip!e,ß., Slfm, 
14 Baustelle. 
15 E Becker, F., Glasbläser 
«ifir. 
Benz, A., {vitflcit. 
D.nnnichenH.Reg.Jnspekt 
Hoher. P» RcichSangest. 
Micke, O., Gkfdjaftsfrau, 
vJtslu;u!3, W., Kfou 
15u E wie Nr. 15. 
ilUUcdc, (?., Sänger T. 
tfufdie, ö., Ww. 
WortiinL 91, Ob. Ldjmitt. 
iHtiomuffen, O.. Prokurist, 
»liebe. ©., Lehrerin. 
Schleiff, Or Lokomotiv- 
führ. 
Tietze, Bertha, Pläklerei. 
Wttehrke, P., Rentner. 
Wolfgramm, Dt., Ww. 
1G E wie Nr. 17. 
Baehr.'''l.,Krim.Assist.a.D. 
Bock. A. Arbeit. 
Ennulat, 9L, ReichSb. 
Schaffn. 
Aajcl, 48., stöffcnlcit. 
LkeiUcr,W., Dersich.Deamt. 
Liesegang. (?., Rbk. 9latT. 
Mn'hcrgaff, E., Mechanik 
Paui,Äv HandelSbevollm. 
17 E Dorn. W., Derlret. 
Bergen, 33rv itfm. T. 
Böhnig, A., Bankangest. 
Born. E., jtm., ScrtteL 
Dienste. B., Wascha»st.X 
Ötimmiitger, I., Bank- 
beamt. 
flvmti. W.,Postinsp. a. D. 
Stroitfe, St, Dekoration-. 
rrisrr. 
Menge, E., Ww. 
Loreleystr. 
13-26 E Stadt Berlin. 
V. Gemeinnützige Banges. 
Berlin Oft rn. b. H. 
l01i2,Rigaer Sir. 66). 
13 Schaele, 28., Reg. Insp. 
Schlomberg, F.. Rbkinsp. 
Glillflcr, d., Asm. 
Strauchmarrn, A., Kfm. 
2iiiera<5,M,Ob.SchuUehr. 
Weber, 9t, Krim. Sekr. 
11) Andö, Dipl. Ing. T. 
CvcrS.H..Stadtajfisicntin 
CiörujS, F., 5lfm. T. 
Holzwedel, ÜL, Ob. Zoll- 
inipell. 
Raukr.A^Buchdrtlck.Bes.X 
Titte. W., Konditor. 
Truhe, L. Vew.Ob.LebrX 
Weise, F* Baumstr. X 
20 iüolM, L.. Asm. T. 
<i)ittitmim,2i.,$tt>l3itff.X 
Lange, E., Just. Insp. i.R 
Dieuboucr, E.. Frau T. 
Otto, 6., Ww. T. 
«3d)ibcUSft, Lehrer. 
Line, 1L, Hauptm. 
Tillner, DL, Kfm. 
21 Bertram,G^Fleischmnflr. 
Eichborst H., tffjemÜ 
viitfelbctger, W^Stadtob. 
In'pekc. 
(Stnert, E., Lande- Ob. 
Setr. 
Aoesch. Derlret. T. 
iflötel, H.» Ingen. 
22 Borgmann, P., Stadt- 
impett. 
Hellbach, A., Ww. 
Hofmann, (?., fJroiL 
Kieltet, (L, Beamt. 
Neubert, 8L, Ksm. 
26 Heister, P.H.,Schriftteit 
Acrriß, 2V., 5lfm. 
Mlagt3, 0., ISartenarb 
finlbc, G-, ölbtlgSleit. 
Maurer. Prokurist»!! 
Pawlicki. Ä., Buchdruck. 
Bef. T 
Schuttes, N., kfm. Singest. 
Tchnlz.P^Lokomolivjühr 
2ausch. Lt.. Aanlbeamt. 
27 Bellmer. H.. Obering.a. 
Vckloff.C. !km yiitflfll. 
fröhlich, <£., Bankbeamt. 
v.Geiblec, Dr.jar. 
<j)ii5ko, ß., Dr. jur., 
Schrisileit. T 
Cchlicpcr, E., Äankksm. 
Tiedow, E., Asm. T. 
23 Boccker, G„ stjnt. 
«TÜifler, H.. Schauspiel. 
<Ärnnm,K.,DivlHdlslehr 
Hansen, F.. Ww. T. 
Niebel, 8l„ Versich. Beamt. 
Echöppe,<k^Hauptm.d.Sch 
Ehrenseksttr. ->• 
Äaldowattee 
29 E ungenannt. 
V. Nnispel, (5. (?., Dev 
walt. T. 
Doehrins,D»Kassieruin1'. 
30 E Klar, H., Ingen. 
3L 32 E 85icrfd;kc, 
Ciaeniüm. 
Herzvera, IDt., Gastw. T. 
viscnbttlm ->• 
«<- Treökowallee ■> 
Nasche, F., Bnchhalt. 
23 Barm, Jnspekt. 
Knchholz, (9^ iömtfbeamt 
Lthmann. Werber. 
Aertz. $L, Werkzeugm. 
Saienüer, H., Kfm. 
LchtinzküL B.. Afm. 
24 L'ena. H.. De, Dtpl. 
Architekt. 
Bock, P., Bote. 
Vöhmer, Gartenbau- 
Architekt T 
Schräge, St, Dz,€(aM« 
ob. Tierarzt. 
Spieler, Öv Buchhalt. 
Aogker, H.. Kfm. 
25 Albrecht, öl.. Verwalt. 
Jnspekt. 
Halonga. Friseur, 
«ado, M.» Lw. 
Atltoge, 5Ü SfcfoL 
itänje, 3m stfm. -X 
Lind. L., Kbhn. Ob.Äng. 
— M, Äv. 
Straße 84 
. Jllrstr. ->■ 
Baustellen. 
E. Mäder, F.. flfm. 
<- Fürstenber^allee 
Straße 100 
Kötztingec Etr. 
Suire'fches Haus. 
E. Busse, W, Handels 
vertr. X 
Suffe, Hebtvig. Lohn» 
gewerbetreib. X 
Straße 121 
Eleyerveg ->- 
Linke Seite 
E unngtnanr.t 
3 E Kramp, F., Arbeit. 
" £ Schröder, £>., 
Maschineuschloss. 
7 E Delzer, 5ö, Arbeit. 
U E Schüler, A., Mechanik. 
11 E Ulrich. B., Technik. 
13 E Bernhardt, st., 
Angestellt. 
15 E Schwieger, I., Bize 
mstr. 
17 E flran/e.W^ Laborant. 
19 ESchweter.W.^aborant. 
21 ENilsche. A-, Eigentum 
23 E tziibncr.E., Richimstr. 
Rechte Seile. 
2 unbewohnt. 
6 E Scheunert, kfm. 
Angest. 
8 E Krug. A.. Dipl. Optik. 
10 E Marx.O., tfm. Äugest. 
Hansche, 2Q„ Boot-m. 
12 Franke. Ä, Ingen. 
14 E.Köppe.R^Ange!tellt. 
1Ü E Schwar, K.. Brrchhalt. 
©trüfee 134 
Straße 134 
Straße 121 -> 
Linke Seite. 
1—23 erst nicht. 
25 E Krause. (£., Arbeit. 
Krause, Dos.Assist.a.D. 
27EPeterS.W^Elelrromont. 
29 E ungenannt. 
31 exist. nicht. 
33 E Mariner, if«. 
Angest. 
35 E Jäger, S., Architekt 
Rechte Seite. 
2—24 exist. nicht. 
23 E Lamm, W.. Mechanik 
23 EPallick, E , Farhenreib 
dO E rmgenannt. 
32 E Selchow, P., Packer 
34 trift, nicht. 
36 Garten. 
Gleyeweg -> 
Stühlinger Str. 
Prinz Heinrich-Str. -> 
11. a. Prinz »Heinrich-Str. 
Nr. a 9. 
E BootS, 2B». 
BulchhauS, H., yakrkt. X 
Graff, H.» ÄetriebSleit.7. 
Günther,D^ Lerw.Direkt. 
ßoffmtmiv 8b Tischler. 
Joachim, St, AmtSrat. 
Sirint«, £« Äammer- 
. cmfiL X 
Rodiger^ 3» Frau. 
2 E Lnl'rechl, Ä>!., Frau. 
(Vcl)llbotffHv. 3). 
V.Lubiecht. C., Ob. Post 
sekr. a. D. 
Aeihke, H., Siadtiusp. 
Lehinann, E., Urv Stud 
Aö-ss. 
Nitndorf. H., Frau 
Ol-zewSki. H.. viu. Viech«. 
9tat. 
Najchke, F., Vuchhalt. 
timtac, Lehrer. 
31. Frendenberg, P^Kfm. T 
4 E. M., Eigen¬ 
tümerin. 
2h$foit>5ff, O., Angest. 
Lnrghardt, Eise, Sekret. 
Hennins. F.. Ww. 
Htnlschel, E.. Weitlitetin 
5 L Schüler, E., Gewerbe 
ob. Lehr. X 
Druhm, E., Ww. 
Fricke, H., Kjm. 
G E Liepe, ($., Zigarren X 
-<-Auguste-Biktoria'Sir.-> 
7 E Zutz,O.,Büc1ierrevis.X 
Wehser. G.. Erped. 
3 E Nohde, Margarete, 
Lehrerin. 
E Rohde, F., Pfaner, 
(KanlSdorfj. 
Framm, M., Ww. X 
Rebhan, K., kjm. Äugest. 
9 E Hintze. E.» Dr. med, 
tzlerzlin X 
.hinye, I., Privatier X 
LegiinSti, Crv Konreklorin 
n. D. 
LO E Bolle. W.,Dr» Stud. 
Direkt. (TreSkow 
allee 4 t). 
Anders, H. I., Apoihek. X 
Äogafch, C., stfm. 
Eisenträger,^ LerlagS 
bevollmächr. 
Degener, A., Konrekiorin 
a. D. 
— H., Städt. Lehrerin. 
11 E Slacker, Telegr. 
3n!p. 
DuckeU, W« Dr phüv 
Äeg. Skat X 
DoelSke, A., Buchdruck. 
11a E Brennmehl. L., Ww. 
£ Priebe. P.. Ww. 
ISIafiuS, B., Ingen. 
HoUnaael, P., Hemden« 
schnell». 
Müller, E.. Frarr. 
Schmidt, 5fw HandelSm. 
111) E Plonski, H.. Inst. Rat 
NechlSanw. X 
Hain, 6, Ww. 
Knoblauch, 21., Konrektor 
a.D.X 
PortiuS, SL DankVeamt. 
a. D. X 
Neinitz, 23., Reich-b. 
Ob. Rat X 
Walter, Lander Ob. 
Änspekt. T. 
Prinz-Friedrich^All. 
helm-str. 
12 E Liepe. E.. Kfm. (Nr. 6). 
L>ender,W.,Neichrvankrat 
Berg, Av vw. AmtSger, 
Rat. 
Gragert, Posibeamt. 
Hantha^Geschw./.'iäherin. 
Hegewald, F„ Äertsühr. 
Milarch. P.» Packer, 
^enman», E., StuS. Rat. 
Paul. SB., Just. Insp. 
13 E Härtung. &, Frau. 
£ Härtung. Drvl. 
HandelSlehr, RecheNl 
dandmatze X 
Äriinwald, D.. Schlosser 
Aothe, W., Ob. Reg. 
Apothek. a. D. X 
14 EPlaua. G.,Korkengrotz 
hdlg. X 
Plaug. tü* Kontoristin. 
15 E Krüger, Oh Direkt. T. 
Schwarz, V., Kfm. X 
Suler-Lange. I., Physik. 
16 E Nesemann, M., Eigen 
tümerin. 
E Nesemann. M., Ingen. 
(Wildenfleiner Str. 10). 
Arnold, Hv Bertret. 
Haibel, P., Rea. Rat X 
«scheele, Poftinfpekt. 
a. D. 
Steuer. E., Buchhalt. 
2(J Kühn?. (?>., Ingen. T. 
Sesch. Q>., Plej;vergo!de 
anst. X 
21 E. yicörkorn, £>., Ww. 
Bletz, 9t., Nalimenm. 
Güillher, E., 'S tu. 
Kirmf.", A„ Barrlvorsteh. 
illoöi. F., verri d. Sach 
verft. X 
Prochnow, M.. ReichSb. 
Bcamt. a.D. 
Gwtt, H.. 23>o. 
Welzer, Schrauben 
dreher. 
22 E Mrcliriimcr, E, Frau. 
CRastendttro. Osrpr.). 
V. jltcfchmrr, Ü., Frau. 
Bitlcrols. G„ Söw. 
Atrctjrfjmer, W., Äeaml. 
Lange, A., Ww. 
Lehmaiur, Sv Mineral« 
ülc T. 
Meyer. H.. Shfioc X 
yidsl, Dreher. 
UJoÖmaurt, ss., Ksm. X 
Lr'aliher, Ä., Äertret. T. 
23 E Wllutzko.A./.'lpolher.X 
Iüterbock, O. H., Bez. 
Direkt. X 
Skohki, G., slfm. X 
<r Pcui3»Hci»ric1j»3tr. -I 
17 E Urbantzyk. E.. Ww.X 
El'cher, Th^ 9lfL, Kohlen X 
Lotto, E., Rektor a. D. 
— H, Prokurist. 
lSEPoSner.Ruih.Elgentüm. 
PoSner, G., Fabrkt. X 
-^-Anguste^BMoria-Str.-^- 
19 E Otto. SK Amtm. 
(Troffen a. O.). 
Gebauen. 6L, chem. techn. 
Artik. 
Wafchov, M«. Lebrer. 
20 E Knppert, G., Kfm. X 
taetfer, 0, ct[nu 
acobS, P. H.. Kfm. X 
Jrnre^ F„ Ww. 
Tliniihü'lserstr. 
Wallensteinstr. ->• 
L—3 E Elausen. H., Bank. 
l'cantt.(Zeh!endf.,5kron» 
pruizenallee 343). 
Bark, ft, Finan.Mül. 
C^rslf, K., (rltklronicchanik. 
Heulschel, St., Ptistschastrr. 
Hirschseld, E., NeichSb. 
Beamt. 
Lang. H., Dnchhalierin. 
Leiser, tf!., Dipl. Ing. 
Schmidt, O., ä»giühr. 
Splichal. L. vrmicht. 
jlaimtemtch,9t.,Dr.rer.poI 
Aerf. Malhcmalif. 
Mielke. A., Rbhn. Belr. 
Assist. 
Nadicke, W., Res. Soso- 
motiv. Rühr. 
Neimann.J.. Kontrolleur. 
SalewSki. Av NeichSb. 
Affift. 
Zick, Eh.. Angestellt. 
Grnve, H., Bnchhalt. 
Heidemamr, LÜ., NcrchLb 
Assist. 
Müller, F., Zrizschasfn. 
Cltom, 6., Bankangest. 
Paschollek, Rbhn. 
Assist. 
Raeune, F» Zrkgführ. 
Banstelleru 
Walkürenslr. -> 
Baustellen. 
Odinlir.. ->• 
Skienzistr. 
9 E Berliner Lau» u. 
Siedlungs«G. rn. b. H. 
<^VS,Hermarur-Göling' 
Straße 4). 
Decker, E., Reich-b. flef. 
Lokomotivführ. 
Henkel. G., NeichSb. 
Znglühr. 
Klingsporrr, N., RerchSb. 
Angest. 
Kuase.F,Nbbn.Betr.Aiklst. 
Nengebauer, F, ReichSb. 
Beamt. 
Wischer,NeichSb.Werk^ 
nt|ir. 
10 Daustelle. 
11 E Fuge, ift., GißcniüuL 
(Lichtenbg.,Mü!lerstr.ü). 
Arntzen. 0- Buchbind. 
Ball. E.. Ww. 
Banmgrrtner.A.Schneider 
Bühler, 1L, Just. Sekr. 
ftriVdj. P., Schuhm. 
^ladySzewSti, W. Tisenb. 
Werlhelf. 
Gleffe, st, Rentner. 
Hokfmann. G., Futtermstr. 
Krüger. E., Holzarbnl. 
V3. 01 Ett.ielhardt, 2>., 
Bcrk.'iiserin 
Klein. pusten. X 
Müller, 26.. Prvliuisi 
Nv'enhain, 0.. Reg. Ob 
^liipett. a. D. 
Eckierrknnrr, F., 
Schröder, K.. Vlibcu. 
Wobbe. H.. Tip!. Ing. 
Magistr. Bniual X 
Odllli'tr. ->• 
03 E ü-cmciiiiiftlt. Siedle 
il. jüohiuiim^^uiiUl. 
BeUin Ost (f> 1 j 
Wiicicc Str. fiO). 
ycfiti'itS, M., tfw.V/ttflfft 
ButoivSli, O., kfm. i’litflcst 
V'hirlner, K., ReichSb 
.'vijirintüu. 
Mnvuhn, K., kfm. Angest 
Netzlasr, H, Slädr Angest 
Nicpel, 9t., Bnchhalt. 
:)G E wie Nr. 1)5. 
Gidhoff, W., kfm. Angest 
Ennzelmann, I., 
Angest. 
Mafsltto.I.,Battll'ttchl)alt 
Äinteimeyer.P., Bersich 
Angest. 
flnlf'cr, P., Nbhil.Bedtcnsr 
’BaitflcIlcu. 
101 E Hamvel, Friseur 
WL!cn>nfcc). 
Streich. 'Jt., llientner. 
Saiihcncit. 
tr Wallcnsteinstr. 
Trautenaiier Str 
«<- (Gemarkung 
Bln.«Lichtenberg. -> 
<-HönowerWie,enweg.->- 
2 EGemeinniitz. Märt. 
Baugenossensch. E. (it, 
m. b. H. (Treskow» 
allee 114). 
Peck, I., Ob. Telegr. Sekr. 
Büttner. I.,Stenerinspekr. 
Geister,L^ Stener-nspekt. 
HiihnerLdorf, §* Wehr 
machtSbeamt. 
Klock. C.. Ingen. 
Lampe, Fr., Äerkmstr. 
Lücke, K., Reg. Inspekt. 
Müller, I., Konsrrutt. 
Rusch/e, K-, Düsettier. 
WerwinSN,W.Ob.2nspekt. 
Wolf, &, Reg. Inspett. 
ÄrouSki. fc, Gelderheb 
Güntherstr. 
3a. 4 E Krust, Ä., Eigentuur. 
(StolzenselSstr. OJ, 
Andreae, K., Rbhn. 
Bedienst. 
DrttfchSr, Ange«7. 
yimitstetn, 0, ÄeschSstS 
fuhr. 
Doscö O., Krafttvführ 
Grande, Eh., Wagnermfir. 
Hillebrand, St, Dipl. Ing 
Pahl, O., Telephonist. 
L'aepke, H., kfm. Angest. 
Schröder, Bünklfur. 
Schumann, Kfm. 
SBeifing, 5* NeichSaugeft. 
Wenvr, C, Büroangeft. 
— W» kfm. Angst. 
Wetzel, 6» Rentnerin. 
Schenkesrr. -> 
tU E Vlliriilirtni, P.. Ban 
Stiai'.e 1U). 
T. 93slii»l;slu|ctt, Ifm. 
VI il gest. 
Dülli1, Cr., Stildiernal. 
UranFii'fmh«. 
i'Vlcmtnmt, F.. Bertret. 
yicinicfc, W, Bci’ich. 
Vluqcft. 
Iciniljsliti, O-, Bcrsich. 
xMüftrllm. 
^un^'Heüirlch'Str. -> 
-<r Blüclvammweq ->• 
li—'S) E Kr.igeltt'rilrs, 11, 
Vhd'iiclt (;'hifliistc» 
Ü?iflOria‘3ir. 31). 
I? Oictf;, P., Banlbeamt. 
E'litttcrmann, W, Dipl. 
2ng. X 
Kcrkiuig. W. ksm. Angest. 
Klolh, B., Lehrer. 
LindjlrÜm. Rentiere. 
Nicslcr, M.» ?»geit. 
Schulz, W., A'fess. 
19 Bnttiiieiirann, 9«, Stadt, 
iufpclt. 
Lanjenbcrg.D., Bicfuriit 
Mebrom, M., Ingen. 
Oel-e, F., Buchhalt. 
Rvttchcr, sK Belr.2ng. X 
Sclineller. £)., Bantbeamt. 
Schulz A. Rbhn. Inspekt. 
20BnrtheL M.,Cbemikantin. 
Bock, H., Lehrerin X 
Heinrich. M* Post« 
assisteniin. 
Iöhnk, W., Reg. Jnspelt. 
Kohlmeyer,R..Sekret.a.D. 
Köhn, 23., kfm. Angelt. 
Koppen, M., Pensionärin. 
KrauS. C., Ingen. T 
Lieh.K., Taubstum'n. Ob. 
Lehrer. 
PoUi», 81., Pensionärin. 
Wagner, BuchhaU. 
Jincke, Ö., Ww. 
<<-Anguste.Bittoria.Str.->- 
Baustellen. 
-<-Hönolver Wiesenweg ->• 
Gemarkung 
Bln.'Lichtenberg -> 
Lischetzki, O., Ww. 
Meuack, H- Werkzeugm. 
Vioü, H., Schriltley. 
Rebagen, F, Äertsiatt. 
schreib. 
Schweißer, E-, Prüfernr. 
Scymredecke,H.. Möbclpol. 
Skotzki, M» LZw. 
Banftellen. 
Trcrlorvallee -> 
Danstellen. 
d9.yi E^ciic,FwDc,E6fmtL 
(Helligenderger Src. 
yfr. 32-31;. 
Bol;. $Z„ Kraft». Führ. 
Hcite, F., Djv Eyem. 
Fabrk. X 
92 Baustelle. 
93. 94 E Kopcke, Frau 
(Odiustr.) 
Dilke, H. Lcbensmilr. X 
Crenzien, H., Kfm. j 
Ebelt. ®., Äerkäuierilt. j 
ötfert E., Aulwartefr. | 
ka. Schenkestr. Ga. 
^iriicr, 3%, Fabrikbes. 
tBelten). 
Erdmann, V., kfm. Angest 
Otto, K., Technik. 
Richter, A^ Weber. 
Rüdiger, 28., Iugen. 
Schulz, R, Schnftjetz. 
Tinnn, 23., Frau. 
Rödelstr. ->■ 
1. o. Rödelstr. L 
E Herrmann. M.. Kfm. 
lZichfel, (£v Einrichter. 
Knuppe, Hw Beamt. 
Lemnr, A., Ww. 
Nieihe, ©., Frl. 
Rorrenberg, Ev Ww. 
— St, techri. flfnu 
Rausch. A., Ww. 
Nödke. W., Schneider. 
Rostock. H., Ww. 
Schmidt, yt., kjm. Angest. 
Schulz. S^ Graveur, 
v EJobst» 6., Rentier 
(BorgSdorfHirschallttl) 
Deaurepalre, IV Modifrin. 
Doström, Lampen¬ 
schirme X 
Brodel, O^ Buchhalt. 
Äurghoff. F., Rroir. 
Gärtner, W.,Ref.Lok. Fuhr. 
v)erstmann,E^EHemikal.X 
Haupt, L., Frau. 
«noll, K.» Dersich. Beamt. 
Rother, A., Ww. 
Schroeder, E.» Lehrer. 
Speer. Lagerverwalt. 
Suschke, 6- Wächter. 
Wäschle, Mv Ww. 
yeittMotoier, ÖL. Ingen. 
Pa^anlageu 
Baustellen.' 
^-Änguste»DiktoriarTtr.->' 
Treskowaller 
(Nr. 1—35 u. 155 ßiS Ende 
geh. z. Bln.-FriedrichSfelde.) 
(yemaiktnig 
Bln.-;?riednchSselde 
36—10 Baustellen. 
Trifiweg. -> 
41 Baustelle. 
Ersenbahn. 
2 Baustelle. 
13 E v.TreSkow, Eigentum. 
lnnedrichSfelde). 
Gahrow. S^ Ww. 
44. 44a E Stadt Berlin. 
Bolle, W.0r,Od.Stud. 
Direkt. X 
AmtSstelleFriedrichSfld.X 
Kautschule Relorm-Real» 
fltmmaf. m. Realschule. 
KarlShorster Lyzeum T. 
SiadtauSschnv. Abt. V X 
Städt. Baupolizei. 
Standesamt X 
Sterierkaffe 17 O X 
Tray, A- ScbulhauSmstr. 
Wille, R.. Oberheiz. 
ZiemS, W., Restaurant X 
Römerweg ->• 
45—to Baustellen. 
Hönower 61t. 
50 f. <l Hönower Str. L 
£ MisL K. Frau lRV87 
Tile-Wardenberg» 
Straße 13). 
Darlbe( SRw Derkmftr. 
Goericke, K- städt. Ärzest. 
Gnhl, P., Ksm. 
Iaap, R-. 28w. 
Kleiber, C., Ksm. 
Müller, Gw Ww. 
MundeliuS, 23v Privatier. 
?!ather, A.. Kellner. 
Pinscher, D., Ww. 
Rohloff, Th. Ww. 
Thirme, E., Zigarren. X 
WoizikowSki. Ww. 
23mkt(, E.» Kalfulat 
lESpindler^H.. Werkmstr. 
Fechitcr, Oh Tischler. 
Vlielhc, Ql, Ww. 
Walier, A^ Dankvorsieh 
52 E Huschte, Rentier. 
Bienek. H- Werkzeug«. 
Eichhorst. K., Büroangest. 
Gtiihl. Leben-mitt. 
Koppe, 9L, Ww. 
Kuhnt. W.. Ksm. 
Mahlke, A., Stellwerk»« 
rnftr. a. D. 
Röder.H^ stfm. 
53 E Molenda, M- Gast» 
wirt  (\V8Kroneiistr.2). 
Bienek, G., Ww. 
Rüdiger, H., Pensionär. 
Schmidt (r„ Frau. 
SenS, St. Schuh«. 
Lasche, E^ Frl. 
*>L> lonl’crl, Q., Priiiioniuiit. 
Waiiiat. H., l'i’edjatilr. 
>1 E i'.:ni;iVkinp,e, H.. Frau. 
Blvulti'r'.u.ll’i., ^icjitbilfc« 
Im«. T. 
— U*„ etc»JtiUü'jiit. 
— M., iUbht:. Bett. Assist. 
Erich, x^uft. Ob. 
Wachliuslr. n T. 
ihiein?, E., Mechanik. 
»5 E osthlLT. 
(Vntt'o, H.# Mtlch T. 
Sterilen, yi.. Ülfnt. 
Mict!;ti!a.A.,yout['cam(.X 
Bofffcf, ,T„ 
RakowSky. F. Pol. Gelt. 
Schilling. <f., Lehrer. 
Sll'N'arz. E., BcrwatlgS« 
ti:?pirr, 
2Vidi)t:?fi, P., Kfm. 
JaitstcUe. 
»7 E Miisicr.R.,SstnjtJch.X 
icclkeii, F, IVMu. 
tiraOoiüZft, F., Bauarb. 
Oppenheimer. R., Kfnr. T. 
Paul, E., Air.ttvnt. 
17a E Dchmel, A., Neniier. 
lRiederfchönew. 
Brückenstr. 6). 
Färbcr,E,Bib!iotlre5arlnX 
(^ebaner, B., Kfln. X 
Liebich, Heizer. 
Kietfch. R-, Kleiupner. 
Wetzet, W.. Steucrinjpekt. 
3 Baustelle. 
5tia E Hossmann, Eefchw.» 
Eigentum. 
Borcher1.E..Stadtinsp a.D 
Fieguth.G.Ob.Stencrinip. 
a. D. 
Giiebenow, 3)2., Dw. 
Ho,'r.;cinn.W, Mag.Baurat 
Högner, G., BuqvruL X 
Ztaerger. C., Ww. 
Kranz. I., Krankcnschwest. 
PeterS, K.. TisHI-r. 
Rabjaht, ö„ Bärfcrmstr. 
Rolef,F..Han!'clZvertretX 
Ziminermann, E., Rbyn. 
Beamt. a. D- 
53b E Ung erb cr^F., Eigen« 
tümernr. 
Allerdt, M* Tischler. 
AngerZbach. A., Ww. 
Böynr, Angestellt. 
Hansel, O., Monteur, 
vägrr. O., Bnchhdlr. 
Karger, *U Maschinenbau. 
Kempa, 0^ Rentner. 
9tackow, 23* K'or. 
ritoestel, M, Rentner. 
Rückert, 9L Ingen. 
Schmidt. R.. Pojrrrrfp.a D. 
L^achSmundt, £)., Ww. 
59 E Holz, 0„ Lebrer 
(<^nndelsin-er Str. 35). 
Jacob, %, Jlfm. 
Körtschau, 23., Ob.Telegr. 
Sekr, a. D. 
KroinlooSIi, M, Arbeit. 
Rnigeltaube, H., Vebrer. 
60 E l$runer, Direkt. 
(GundelfingerStr.8). 
V. Hohite, R^FIeitchetmftr. 
Wiabowig, 5k Seifen X 
Grat». Milchhdls. X 
Haentschke, O, Telegr. 
Ob. ^nspe.'t. 
Hilme, L., Fleischermstc. 
Hübsch. E^ Ww. 
König, B., Bostaffist. 
— F., Ob. Postiere. a,Sk 
Robert. F« vw. Ob. 
Sreuerwjpekt. 
61 E Lange, H, Dw. X 
©elterlich, M|m X 
02 E 92testier, Fabrü 
Direkt. (Katscher, 
Obcifchlcs). 
V. Wegener, H^ Kfm. 
Teutsch,^Postrat a.D.7. 
53 E Foiytk. Ww. 
Braun I..Ger.Reserendar. 
Gretzler, Fw Telegr. Sekr. 
-rohlbase, 3-, Werkzengm. 
LtschewSti, L., Maler. 
Lorenz, 23» Schuhmmstr 
Slidel, H., Sienerinspekt. 
Pufch, Ww. 
61 ER»ster,M^KolonialwL 
Hellmann.O., Lehrer a.D. 
IoreL ¥L Angestellt. 
Martin, D* Gürtler. 
Meyer, F., Dreher. 
— I.. Äw. 
65 E Krerjchmonn,E.. Fra» 
(PriiiZ'Heinrich'Slr. 7). 
V. Peter. Stadt Ob. 
Inspekt. a.D. (Hönower 
Stiatze 9). 
Allerdt, M., Drogerie X 
BockShammer, Ww. 
Caüer. W^ Monteur. 
(SreuzendSrfer, H., 
Sargträg. 
Hcitt, P„ Lischlenuslr. 
Hollmig.S^ Postinipett. 
IV138'
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.