Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

IV. M Voritn 209 
— 2407 — 
Straße 119 Tegel 
1 Dichtelmüller, F., Bnnl- 
beauit. 
Melxner. A, Lehrerin T. 
'Jiad]6, 3., Sei». Sekret. 
Siede, Gärlner. 
Seipp, 81., Ww. 
Wafchow, Sl., Postsekr. 
Mictzer, E„ Pol. Ob. 
Aachlinstr. 
Woche, F„ Eisenhobl. 
Zellmer, E., Seucrroefjtm, 
yicarg, SB., Behörbew 
angest, 
8 Bcgenianii,H.1echn.Niigest 
Gehrl.E. LaudschaftSgärl» 
Hagen, 81., Buchdruck. 
Köhler, P„ 6au$bieiu 
DlubniJ, ffm. Singest. 
Schulze, W., Wagenmftr. 
2r,iel, St., Arbeit. 
'Jiicllj, S}., Schlosser. 
B elidiert nicht. 
I Arlt, H., techn. Kalkulai. 
Eelirmann,Ch,Museums 
anfiel). 
Grope, ©., SSetljeujnt. 
Loenig, W., Bersich. 
Seaml. i. 91. 
Murr, A, Asm. 
Stciiiitann, Jt„ itfm. 
SJtä&cf, P„ Pol. OB. 
aliadjlmflr. 
Snlomoit, 3i,, Sammler' 
neljm.T. 
Schulz, I., Rentner. 
Waller, H„ Pol. Ob. 
Wachlmstr. 
Weikwerth, SB., HandelUm. 
> Ernst, B., jtjm. 
Freitag, O., Schneider. 
Henuig, E„ Pol. Ob. 
Wachlmstr. 
fioidjottei, G., Signal« 
schloff. 
Lambrecht, M.< Bugler. 
Langhaus, 3., Ob.RellnCL 
Pohl, 5., Boleninjtr. 
Wechsung, G., Pol. Ob. 
ÜBfldfjtmflr, 
II fflierbnum, P.< Prokur. 
Säumet, F.Mifcheczeichn. 
Solfje, O, Sattler. 
Budewitz, Ä, Technil. 
Fandiich, 5, Brandmstr. 
Fleischer, P., Bankangest. 
Sünä, F., Dipl. Jng. 
Maaß, SS., fljm. 
Viel, H„ fflro. 
Vieru-.P, Versich.Beami. 
Beigt, 313., Nersich. Angest. 
Rechte Seite. 
Staustellen. 
•<r Tile-Bnigge-Aeg -> 
Straße 37 
(Cicdlg. ant Flietzlal.) 
-<-Herni§dorser Sir. ->• 
Linie Seite. - 
Parzelliu. 
Zeplien'scheSHau«. 
E geplien, W,Direkt.i.R. 
Scheele, O.. Ingen. 
ElSner'scheS Hans. 
E GlSner, iß„ Jnspelt, 
Herrlich'scheS Haus. 
E Herrlich, A., Werkmstr. 
Baustellen. 
Rechte Seite. 
Juichka'scheS Hans. 
E Inschka, ü(j„ Asm. 
Dowe'sches Haus. 
E Sonic, SB!., Buchhalt. 
Neubau neben Dowe'sches 
Haus. 
S)n!ch’iche5 Haus. 
E Becker, B, Pensionär 
Baustelle». 
-*r SantoBaSftr. 
Straße 104 
(Sichtung Waldidyll) 
Strafet 108 -> 
Linke Seite 
I fiel), z. Clratze 108 Nr. 6. 
8 E Verlach, Sl., Angestellt. 
6 ESchäser, F, Beamt. 
7 ESd)ii[jc,E.,!UctticMleit. 
i> Baustelle. 
II ciiflicil nicht. 
-*r Slraße 103 
13 EBölcle.Ütnna,Kolonial¬ 
waren. 
SüöLctc, 0., Expedient. 
15 E tiingnet, I., Fil. 
Pannlcke, O-, techn. Jtfm. 
17 E Heeckl, P., Ingen. 
19 SJauitelle. • - 
Slraße 109 ->• 
21 Baustelle. 
23 EffiäOler, M, Gigcniiim. 
25 Eitoldjigfe, ®., Heizer. 
27 E BewerSdorff,E»Fran. 
Bewerrdorss, G„ Marine 
Ob. Fachschnllehr. i.8t. 
29 Baustelle. 
81 E GotllMd,,^ Technik. 
3SEWande>ielis,H., Ob« 
mltr. 
26E2tdermamt, 6.,9lb icisflB. 
Icit. 
Bnekhardi, S„ Sladlinsp 
i. 91. 
37 E Gauler, ©., CBermstr. 
Knall, 3., Dreher. 
Reichel«. E, Architekt. 
39 E Reschke, W.. Tischler. 
Gnoyle, St., Schlaffer. 
41ERadelli.M,GleNri>mstr. 
-<r Schöneberger Str. -> 
43 E Bohr. 31., gigairen. 
Schmitz, St,, fljm. 
■15 Baustelle. 
47.49 ESchiwietz.A.,Ob. 
Rech. Reois. i. R. 
Eimie 111 -> 
51—57 Baustellen. 
59 E Boeck, F„ Slutoücf. 
61—63 Vansiellen. 
Slratze 113 -> 
65 Baustelle. 
Stratze 114 -> 
67—75 Baustellen. 
Straße llo -> 
79—85 Baustellen. 
Straße 116 -> 
87 E Hartinann, Ella, 
Gigciitüm. ('Berlin). 
Wiemer, <8„ Rentner. 
89 Äanstelle. 
~<r Stratze 117 -> 
91—95 Baustellen. 
Breiter Weg -> 
97 «eh. z. Breiter ffltg. 
99 E Eysen, E, Ingen. 
Bernhart, k„ Rentner. 
101 Baustelle. 
103 geh. z. Straße 12C. 
Straße 126 -> 
105—109 Baustelle». 
-<r Straße 123 -> 
111-119 Baustellen. 
121 E Konradi, G, 
Dipl. Ina. 
Berg, M., Frim. 
123 Baustelle. 
<- jtmmpuhlec Weg -> 
Baustellen. 
i- Straß« 127. -> 
Baustellen. 
-e Straße 132. -> 
Baustellen. 
Rechte Seite. 
2. 4. Banstellen. 
6 E Rohde, St., Angestellt. 
10 E Ersnrth, S}., 
Schlosser. 
Gänge, M., Nenlnerin. 
Rohr. ®„ Invalide. 
12 E Stnbbe, H„ Fräulein. 
ESlube,W.,Stndienaffeff. 
Dietrich, 33., Schlosser. 
Mühlhanser, H„ Einrichi. 
Nieder, H., Tischler. 
Stichler, K, Dreher. 
14 E Mehmel, F., Jlsnt. 
Paacndorf,IS.,8ahnlcch». 
16 E Haale, ÜB., Technik. 
Ziemer, H.,Echneidermstr. 
18 Parzelle. 
20 E MajewSki, 
Schneider. 
Hol,. M., Pol. Haust 
Wachlmstr. 
Köhler, 6., Schneider. 
Jltinte, W., Ksm. 
Sioll, SB,, Katafterprakti!. 
22 E Krüger, Clara, Frau. 
Margras, P, Ob, Feuer. 
wehrm. 
Schmidt, Q, 1lfm, 
24 Parzelle. 
26 Neubau. 
28 Parzelle. 
30 E. Friede, St„ Musik. 
32 E Pclj, 8t., Rentner. 
34 Parzelle. 
36 EKeI>elmann,An»a.Frau. 
Wannilke, iR„ Dreher, 
i. 40 Parzelle». 
42 E Schulze, F., Stelln,., 
Friede, iß!., Ob. Heizer. 
44 och. 3. SchüntiScrgcrStr.?. 
Schönchergir Str. -> 
46 Parzelle. 
48 E Stubbo, Hilde, Eigen' 
tüm. 
®la|e. St., Pensionär. 
Göbtl, I., floiiftriitt 
Langenberg. ©..ffoustrult, 
50—54 Parzellen. . 
56 E Wlelli»Sli,E.,Liquidat. 
filei», L, Arbeit. 
53 Parzelle. 
60 Sommerhaus. 
62. 64 Parzellen. 
66 E Qieljrmann, D.. 
ReichSd. Ob. Sekr. 
-4r ©lwlic 113 -> 
68—72 Parzellen. 
74 E Schütte H, Feuer¬ 
wehr»,. 
76 E Siiestroj, D.,Fräulein. 
Benldt, M., Frau. 
«lein, L, Dipl..Jng. 
78 Parzelle. 
" E Zikall, 91, Eigentim. 
82 E Werth, 39., Verirrt. 
84 E Stiehl, H., Kim. 
Thoelon, H., Maler. 
86 E L iinse, R.. Technik. 
88 E Werner, 23., Dreher. 
Werner, Maria, Eisenwar. 
90—96 Parzelle». 
Breiter Weg. 
98—100 Parzellen. 
102 E Schönemann, H., 
Sattler. 
•<- Straße 126 -> 
101 EW!pPich,C„Hande>im. 
(Dragonerftr. 19). 
Maasch, R„ Arbeit. 
Schaeser, 51,, Schaffner. 
106 Parzelle. 
108 E Hat,elf, P., Kraslw. 
Rül)t. 
110 E Lüdeike, F.. Stöbt. 
Landmeff. 
112. 114. E Reinholt, E., 
Eigentum 
116 E ailäptig, E, DEir. 
»istr. 
Blasmg, H, Korrespond. 
118 Parzelle. 
I2NESchulz.F.,Zimniermstr. 
lL2EHeld,M.,Fl!ischermslr. 
124 Parzelle. 
<- Krumpuhler Weg -> 
Baustellen. 
-<r Straße 133 
Straße 105 
(Siedlung'Waldidyll). 
Straße 104 -> 
Linke Seite 
t Barzelle. 
3 E Bauer, {f., Pensionär. 
E Rabe, SS., Äärtner. 
E iSinller. 3L, Friseur. 
Winller, P., Dreher. 
E 8erBig,SL,itanen6otc. 
11 E Breitzke, R., Arbeit. 
13 E Polte, L, Frau. 
Polte, F., Meister. 
Rechte Seite - 
2—8 Parzellen. 
10 E Badl, R„ Dreher. 
Aahl, Gertrud, Äugest. 
12 Parzelle. 
Straße 109 
Straße 106 
(Siedlung Waldidyll). 
Straße 109 -> 
Linke Seite. 
1 Baustelle. 
3 E Höppner,!?., Eigentum. 
5 E K-»,schal, D, ffl.S.6. 
Singest. 
7—9 Baustellen. 
11 E Fischer, st., Heizer. 
Fischer, 38.. Arbeit. 
13 E Doehring, M., Ksm. 
15 E Schwarz, G.,Autobes. 
Wie. D.. Frl. 
17 E Rabe, C, Frau. 
Rabe, R., PeusionSr. 
19—21 Baustellen. 
Rechte Seite. 
2 Parzelle. 
4 E itabetft, M., Kraflv. 
Führ. 
6 Parzelle. 
" E Hendel, 3., 53.58.®. 
Singest. 
Schröder, H, B.B.G. 
Slngcst 
10 E Speer, G, ksm. Slngcst, 
12.14 Parzellen. 
16 E SjljmanSli, I, 
Krastw. Führ. 
18 E Höh». 0., Ingen. 
•<- Schöneberger Str. -> 
Straße 107 
<- Siedlung 
'Waldidyll -> 
Straße 109 -> 
LinkeSe > te. 
1 E Weidemann, A., Ob. 
Fcncrtoeliim. 
Draiischke, P., Maschinist. 
Weiden,ann,ü.^He!amme. 
3 E Knaak, E., Kraslw.gühr. 
5 E Böttcher, Selina, Frl. 
Erahl, M„ Hobler, 
tzelterscheidt, G, 
Mechanil. 
7 E Schüler, E.< Werkmsir. 
■ Heln. H., Kontoristin. 
9 E Wittstoik, SB., Bilchdritlk. 
11-19 Baustellen. • 
cchleSeitc, 
2—6 Parzellen. 
8 E Heidenreich. SB., 
Rentner. 
Thiel, 51., Schlosser. 
10 ETSoljlfe, W., Schlosser. 
12—18 Parzellen. 
Schöneberger Str. -> 
Straße 108 
(Siedlung' Wald!byll>. 
•<- Bernaxer Sir. -> 
Linke Teile. 
1 Parzelle. 
3 E Gntschow, C„ Itsin. 
Dill, E„ Straßenb. Führ. 
5 E Knack, I., Dreher. 
7 E GemperIe!n,J.,Dreher. 
Btüller, E„ Frau. 
9 E (Stoffcr, F„ Schlosser, 
Hentschke,R.,Reichra»gest. 
U E Lurke, H., Slsrn. 
Koffot», F., flsin. 
13 E Dobkowicz,J.,Dreher, 
liallm, H., Prooaganb. 
15 E Fisch, M-, Dollzieh. 
Beamt. 
17 Parzelle. 
19 E Link, fi„ Gigciillint. 
2t. 23 E Bernan.M,, Arbeit 
25 E Knhuert, P.. Tischler. 
27 E Pijel, ÜB., Dreher. 
2D—33 Parzellen. 
35 E Och!, P„ Maschinist. 
Klutzni, P., flcajt» 
droschk. Bes. 
-<r Stiaße 109 
37 E stlimraef, K., Schlosser. 
39 ERehseldt, P., Ranluier. 
41 E (Soul, 61), Frau. 
43 E<Eö|mict,2B,Po|tbcamt, 
45 Parzelle. 
47 E. Göriich, P„ Stfra. 
49 E Frank, 6- Gigciitüm, 
51 E Weber, 3S„ Btau. 
53 E. Liyk, P.. Werkmstr. 
55 E Raffael, 3t., Eigentum. 
Slftctbt, Gh., Frau. 
Raffael, 28., Maschinen¬ 
schlosser. 
57 Parzelle. 
Rechte Seite, 
2. i Parzellen. 
Straße 104 -> 
6—10 erislieren nicht. 
12 E Pfeiffer, W, {fuhr» 
gesch. T. 
Fritsch, I.. 31,gen. 
14 E. Magdeburg, R.» 
Werkmstr. 
16 h. Schulz, H., Stau. 
Röhl, ®., Schlösset. 
18 Parzelle. 
20 E PinLke, H., jtfm. 
E Pinsle, W. Erpedien!. 
Belhge, H, Ingen. 
Pinsle, M., Ob. Post 
schalst,, a. D. 
22. 24 Parzellen. 
26 E Stritzle, 81, Eigentum. 
Pohl, A„ BoullcnipneteL 
28 E 11 llitich, M., Pensio¬ 
närin. 
30. 82 Parzelle». 
H4 E Schier, H„ Frau. 
■<- Straße 109 -> 
36 E SifimilinSIg, 0„ 
Jugen. T. 
Kämmerer, flf., Finanz- 
gcrichtSprai. t. R. 
38 E Lagodziniki, P, 
Schlosser. 
Etrehmei, 6., Nieter. 
40 E21ioum5,0.,!8enmtUR. 
42 E. Hertramps, 33., 
Aiiqestellt. 
44. 46 Parzellen. 
43 E Ladwig, W,PoI. Ob. 
Wachtmstr. i. 9t. 
Meyer, 8L, GaSarb. 
50EWippermann,W.,Ingen. 
!Äippen»au»,W.,Rentner. 
52 E Scibolb, R, Maurer. 
54. 56 geh. z..Schöneberger 
Straße 33. 
Schöneberger Sir. 
Straße 109 
(Siedlung Waldidyll.) 
Straße 101 -> 
Sinke Seite. 
1 Baustelle. 
3 E Kilschke, G„ Ob. Kellner. 
Dobraz, 91., Ww. 
Richter, 6., Ingen. 
5 E Foelske, B., Frau. 
(Scljtt, St., Stiaßcnb. 
Schaffn. 
Straße 105 -> 
7 E Lortz, E, Iran. 
CzerwinSki, B, Mechanik. 
Parzelle». 
Rechte Seite. 
2—4 Baustellen. 
-4r Straße 106 -> 
6 Baustelle. 
6 E ISuggcnBtim, S., jtfm. 
Straße 107 -> 
Baustellen. . 
Straße 103 
Straße 110 
<- Verläug' Schöneberger 
Straße -> 
Linke Seile, 
1-5 Parzellen, . 
Rechte Seite. 
2 Parzelle. 
E jttiiger, H„ Schlosser. 
Straße 111 
Straße 111 
(Sicblg. Waldidyll.) 
•<- Straße 104 
Linke Seite. 
1—5 Baustellen. 
7 ECordeS,H,Bankangest. 
9—11 Baustellen. 
13 existiert nicht. 
15 E Behrndt, M.. Stca 
ßenb. Singest. 
Behindl, D, Maler. 
17—19 Baiiftellen. 
•<- An den Freiheiten -> 
21. 23 Baustellen. 
“ E Lettner, Th., Bcrstch. 
Suspekt. 
Vartoschak St., Frau. 
27 E Sltire, O„ Ob. 
Wachlmstr. 
29. 31 E Sadlotoäki, H., 
(Hgenlüm. 
33 E Gellert,H„ Eigentum. 
-<r* Straße 108 
Baustellen. 
39 E fliest, (?., Frau. 
S! ech 1 e Seite. 
2 E Aßmami, Maleo 
uiilr. (Schlieperstr. 68 
Müller, E, Revisor. 
Olschner, H, Frau. 
Otten, 5., Slngestellte. 
— L., grau. 
4 Parzelle. 
6 E Bartels, SB., Schristsetz. 
GraSnickel, O., Steindruck. 
8 E Sleple, M., grau. 
Stepte, H., Postschaff,^ 
10 E Stroh, Ingen. 
12 E Allmann, E., 06. 
Richtn,str. 
14 E Barz, SL, Kraftw.Führ. 
16 Eüodeioatd.A.,Schlosser. 
Rodewald, I., Dreher. 
— St» Arbeit. 
18 geh. z. An den Freiheiten 
Nr. 8. 
<r An den Freiheiten -> 
20 E Will, H., Werkmstr. 
Will, Eise, Kolonialwr. T. 
!2 E Wolff,SL.,Brnnnenbau> 
uislr. T. 
24 Parzelle. 
26 E Wille, «., Postassist. 
2llüllir, F., Zeichner. 
28 Parzelle. 
dO E Richter, M,,Straßenb, 
Singest. 
32 E Daniel, H, Schlosser. 
Daniel, S(„ Frau- 
34 E QajeluSki, Ä, SB.S.8, 
Singest. 
Dnsse, 8t, 33.33.®. Singest. 
36 E Lüthke, St., Fngen. 
33 Parzelle. 
40 E Mönle, O., P-slassist. 
Forst -> 
Straße 114 
(Siedlung Waldidyll). 
Straße 104 -> 
Linke Seite. 
1 Sommerhaus. 
3 E (8abe, O., SanIBcamtT 
5 E Böttcher,G., Haukdien. 
5» ESchmurr, B» Drogist. 
" E Lorenz, H, Tischler. 
Gvttschalk. S8„ Fein- 
mttljamk. 
9 E Schmidt. $?., Ob, 
Postschaffn. 
Wellmann, O, Frau. 
11. 13 Parzelle». 
15 E Heinze, Kalkulai. 
Henkel, SL, Schlossermstr. 
17. 19 Parzelle». 
•<- 'An den Freiheiten -> 
21 Baustelle. 
23 E KoMek, L, 
Privaibeamt. 
25 E Huhn, SB., Krasiw.Bes 
27 E Paegler, Sl„ E'gentüm 
29. 31 Parzellen. 
33 Sommerhaus. 
35Eschloaule5,C.,angestellt 
37 Parzelle. 
39 Sommerhaus. 
41 E Krüger. <S„ Fräulein. 
43 existiert nicht. 
Straße 119 -> 
45 E Glänrc, 23., Slpolhek. 
echte Seite. 
2 Packelle. 
4 E Unnge, F., Eigenlüm. 
Hosmann, S„ Dreher. 
6 ESpeer,R.,<Reinickends., 
Wacholderstr. 60). 
itihka, O., Pol. Beamt. 
8 E Lusche, W., Schlosser. 
10 E Iah», P, Exped. 
Behrendt, W.. Stenlncr. 
12 EBiisch.F., Ob.Monteur. 
14 E Spindlir, K.,'Mechanik, 
16 E Hahn, Straßenb. 
Singest. 
18 »ei) z.Sinden^>eihei>r»12. 
Än den giciljcitm -> 
20 Vaizelle. 
22 E ilomit|ch,8.,Sigeiitüin. 
21 Efl»|nct, H..§ahrituhl 
iühr. 
26EHerd!n.M.,Schwin>mslr. 
Herden, SL, Rentner. 
28 ESchmldt, St.,Straßenb. 
30 E «laschte. M.. grau. 
Senn, S, Feinmechanik. 
32 BarzeDc. 
34 E Buht, H.. Pensionär, 
Müller. S(, Kraflwsühr. 
36—40 Parzellen, 
Straße 119 -> 
12. 14 Parzellen. 
Forst 
Straße 115 
(Siedlung Waldidyll) 
■<r Straße 101 -> 
Linke Seite. 
1 Parzelle. 
3 E Kühubaum, 3., Frau. 
5 E. Schmidt, B., Frau. 
Schmidt. E., Ksm. 
7 Varzelle. 
9 E Sperling, O., Kran. 
keupfleg. 
11E Babi, (8.,flcaiilcnePeg. 
13—21 Parzellen. 
A» den Freiheiten -> 
23 E Boese, St, Eigentüm. 
25 E Barz. P., Sogctotb. 
(Stoßmann, SL, Stau. 
27 E iM&un, 6, Reniner. 
29-31 Parzellen. 
33 E Probst,O., Schristsetz. 
35 E Mellenthin, A, Frau. 
Mellenlhin, F., jlrn|t». 
Führ. 
37—41 Parzelle», 
echte Seite. 
2 Banstelle. 
4 E Schmibl, D., Stau. 
Schmidt, 6„ Kellner. 
Gubling.Elise, Ifm.Stngest. 
6 E Lentz, M.. Schuhm. 
Lehrke, Sl, $cii|ioimr. 
Schmtdt,R.,Kuperschmied. 
8 E Müller, P., Schristsetz. 
10 £ Milz, 9t„ Maurer. 
Gropcngteßer,Sl,Schlosser 
12 E Stolbt. (£., Maurer. 
La»z, W„ Mechanik. 
14 E ungenannt. 
Trosse, M,Stadtrnsp.i.R. 
16—18 Baustellen. 
An ben Freiheiten -> 
20 Baustelle. 
22 E Mock, P., Hausbcnoall. 
24 ERedlich. F, SanIBtamt. 
26. 28 E fletschte, F., 
Tischlermstr. 
Kerschke, F„ Invalid». 
30. 32 Baustellen. 
34 E Just, St., Baukangest. 
36 Parzelle. 
38 EDrescher, O., Retchsb. 
Äugest. 
40. 42 Parzellen. 
Slraße 119 ->■ 
116 
Straße 
(Sieblung Waldidyll) 
Straffe 101 -> 
tiinie Seite. 
1.3 Parzellen. 
5 EGtdmann, E„ Bücher- 
reois. T. 
7 E Kühn, St, Rasfcnbote. 
9 Parzelle. 
11 E Petz, R., Schneider. 
Äurgan, K., Böller. 
13 E Becher, F.. Eigentum. 
(X65, SlfüHerstr. 129). 
Hanke, W„ Motorenschloss. 
Helmdach. 28., Detorat. 
15 E Goimor, E., jtfm. 
(Stonemonu, W., Maler. 
17 Parzelle. 
Slit den Freiheiten. 
19 E Wille, SI„ llfm. 
Sillc, E.,Jusirumentenm. 
21 Parzelle, 
23EPawlowSki,E.,<rleltro 
m ant. 
E h!äbler^H.,8le!tromont. 
27 E geller, B., (Hgenlüm. 
29. 31 Neubauten, 
33 E Spiegelberg, L., Frl. 
35 Neubau. 
Parzellen. 
Rechts Seite, 
ach». Straße 104 Nr.87. 
E Rnhle.W., Bankangest, 
6 Banstelle. 
8 E Lechner, F„ Eigenlüm. 
Sauer, A,. Rentner. 
10. 32 Baustellen. 
14 E Birkhölz.A,, Giflcniüm. 
18 E Glogau, E., Dreher. 
Mönke, E„ Ingen. 
-<- An den Fleihiile» ->■ 
20 Baustellen. 
22 E Rehm, I., Frau. 
Reh«. St.. Sloulwt. 
24 E Raasch, P, ttigentiim. 
20 E Lmdeuberg, 51., Krasiw. 
Iühr. 
Lindenberg. I., Monteur. 
28 E Tag, G., Frau. 
Kicbat.22.,Pol.Lb,Wacht- 
»lstr. 
jO Neubliii. 
T2. .".| Parzellen, 
iti E. Niipsch, H., Kim. 
yaätuisli, 'j, Schlösset. 
Parzelle». 
Straße 119 -> 
ScusicOi. 
<- Mimusir. -> 
Baustelle. 
Borowrky'schek Haus. 
E Borowsky, lJt» Revis. 
Baustellen. 
Thomas'schei Hans. 
E Thomas, S„ Richlmstr. 
Rübe'IcheS Haus. 
E Nübe. W.. Richimslr. 
Schleuder, O., ffifui. 
Flöter'sches Ha»«. 
E Ftötcr, Borarb. 
■HcuEecPfchei Haus. 
EHenbeck, P., Werkmp. 
Slenzel'scheS Haufl. 
E ©lenzet Technik. 
Icppet, Technik. 
Märter'fches HauS. 
E Marter, ÜB., Kohlen X 
Gerwason, P., Slngellellt 
iflailie, Q, Straßenb. 
Schaffn. 
<- Straße 180 -> 
Laustkllen. 
Feldmark 
Straße 117 
(Siedlung Waldidtzlh 
Straße 104 -> 
Linie Seite 
Parzelle. 
3 E Heer, H., Monteur. 
5 Parzelle. 
7 E Lutsch, M.. Schlaffer. 
9. 11 Parzellen. 
13 E Fehlow, St., Post¬ 
schaffn. 
15. 17, Parzellen. 
An den Freiheiten. -> 
19 E Schönefelder, O., 
BeiriebSteit. 
21 E Knebufch,O., Schuhn,. 
Fichtler, SB., Steindruck. 
23-25 Baustelle,,. 
27 E Mangle, H„ 
Maschiniiunarb. 
29—36 Parzellen. 
37 E Brauer, W» Eigenlü«, 
Henschcl, St-, Rentner. 
Rechte Seite 
geh. z. Straße 104 Nr. 83. 
4. 6 Parzellen. 
8.10 E SReichelt, H,33erlr«t 
12 Parzelle. 
14 E Hein,L., Betr. SlusstL 
16.18 Parzellen. 
An den Freiheiten -> 
20 E Engelhardt, SB, 
Mechanik. 
22 EiRoggef6.,göierhie)t*. 
24 E Glanzdori, F., 
Technil. 
26—30 Parzellen. 
32 E Seiner!, F., Dreher. 
E Bohnchammel,St,Frm>. 
34-38 Parzellen. 
40 E Meineck,J., Dipl.Jng. 
Straße 119 -> 
Straße 119 
(Sieblung Waldidyll) 
Forst -> 
Linie Seite, 
I—3 Baustellen. 
5 Parzelle. 
Slraße 114. -> 
E Müggenburg,W, 
Mechanik. 
9 E Schlicke, Sf„ Rentner. 
II—15 Parzellen. 
17 EBaiimert.F., Fleischer« 
nistr. 
19 E Schars?, B.,Pcnsion!lr. 
Scidlcr, Ksm. 
21 E Ntillitz, R., Bürobote, 
23 E Kleinschmidi, F, 
Fleifchcrmlit. 
25 E ilitliC, W„ Gigentüm. 
(LandSbergj. 
Krüger, G„ Lehrer. 
Scbialjrt, SB., Kartograph. 
27 Parzelle. 
29 EAnstSdi.V, Klempner. 
31 E Hofft, P,, Seit. 
Hnbner, M., Innen¬ 
architekt. 
33 Parzelle. 
35 EKowasch,J, Gigentüm 
37 Parzelle. 
39 E R-hselbt,A.,Werkmktr. 
SSilke, F, Schloff».
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.