Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

IV. Zeit ■ Norden 153 
—2351 — 
.Schlosjstr. Hermsdorf 
,68 E Jtcilcl, F, Frau. 
Jteitel, 28., Slraflw.Führ. 
Siiiiitc, F., Hobler. 
65—60 Baustellen. 
71 E SBcubi, 3- Arbeit. 
Odilostr. ->■ 
73 —75 Baustellen. 
77 E 9!etzehmndl,L,Veaint. 
Baustellen. 
OSloinsieig -> 
81 E 9timmaim, W.,Ingen. 
Nitzsche. St., Maller T. 
,83 E Krüger, M., SSlo, 
(D3n>iiifltig 30). 
91imz, P„ Monteur. 
g5—91 Sommerhäuser. 
iiiirgfrniiciiiic. ->■ 
Oswiilsteig 
■<- Aerliuer Sie. -> 
Linke Seite 
•1 Dausielle. 
3 E ungenannt. 
George, 91.. Milch. 
.5—7 Baustellen. 
Roederiistr. 
0 Staustelle. 
il E Schramm, M., Frau. 
Säjcamm, F., Lagerarb. 
Baustelle. 
15 E Schraniin,A!.Mcchaiiit. 
Äanslellen. 
Gilucilctlucg ->• 
19 Baustelle. 
21 E Krüger, M.. li'to. 
23 E Hirsch, E, Werkzeug»!. 
Blni!icnancr,F,Ob.Lcntn. 
a. D. 
85ESoltf)oIj.3i.,3lidjtmflL 
Glaser, P, Ingen. 
27 E Fohl, Eigciitüuu 
(Olniilt. SO). 
-4r Ölafflr. 
29—39 Banstellen. 
-<r Am Psingslberg -> 
41 E Pawslowsky, ?(., Pen< 
|ioiiär(8i6mard(tr.l31). 
SlredlicS, H., invalide, 
ä3 E Baer, ©., Schneider. 
45 E ungenannt. 
47 EPrlem, ß, Wiegemsir. 
49 Baustellen. 
Siechte Seite, 
2—S Baustellen. 
Roedernslr. -> 
10—14 Baustellen. 
16 Baustelle. 
18 gehört zn Silvesletweg 
Nr. 62. 04. 
-<r Silvesletweg ->■ 
20—28 Baustellen. 
Olasstr. 
30 E Krüger, !!)?., ffllu. 
Snriiot, F, Postiusp. 
33 E Belhge, il, Lehrer. 
Hörner, I., Ww. 
31—40 Baustellen. 
Slut Psingslberg -> 
42—46 Baustellen. 
48 E JaworowSki, H., 
Postschaffn. 
JaworowSli,O..Jnoalibc. 
BO Sommerhliu4che». 
62—54 La,»teilen. 
Hoheseldsir. -»■ 
14 E Schröder, A., Stadt 
Ob. Jnsprlt. 
15 E Koeisgen, G„ KfM. 
16 Barten gehört zu 91 r. 17 
17 E. Lnfat, 0., Stadt Ob. 
Jnspek». 
Gt!er, 5t„ Ww. 
17a E Schulz, A., Rentner. 
18 E Döge, I., Former. 
Soolqnellstr. -> 
Anlagen. 
-^-'Schildower Sir, -> 
A»l Pfingstberg 
Odilostr. 
Linie Seite 
1 Baustelle. 
3 E Bieth, 0„ Privatier, 
fiintje. .6, Cladwb. 
Jnlpelt. 
Baustellen. 
OZWinsleig -> 
Baustellen. 
19 E «lähr, P„ Siud.Rat 
lPrenzlan). 
Jllnfjr seu., P, Jnspekl. 
i. 3t. 
21 Bauslelle. 
23 E Silberlnhl-Schnlte, 
M., Dr., Dozentin 
(@öimcr8bot|). 
Paetzmann, H., Dr. pliil. 
Rechte Leite 
2 Baustelle. 
4 E Papenjich, (r, Lehrer. 
Baustelle». 
10 E Doms, il., Bahnpol. 
Beamt. (K 20, Aadstr. 
91t. 61). 
Sirius, 33., Zimmern!. 
Oswinsleig ->■ 
Baustellen. 
18 E ungenannt. 
20. 22 E. Fischer, §.,Apoth. 
21 Baustelle. 
Burgsraucnsir. -> 
Ringstr. 
Parkstr. 
-<r Schildower Sir. -> 
1 E Heroen, 23., Ingen, 
la E Bolkmaun, 91. B., 
Missions Juspett. T. 
2 E Brille, 81., asm. 
ZaE Vogler, G,3ngtiuT. 
31) EHartz, 8., Asm. T 
4 E Boldi. 9t, Stirn. 
5 EIeremcl, A.. Lerwalt. 
06. Sekr. T. 
Rothschild.K, Disponent. 
6 E Ollesch, l£„ Schneider' 
meister T 
GiSbertastelg -V 
7. 8 E 9!ö!te, A, Privaliere. 
V. ülölle, Sl, Dr. jur, 
Amtsger. Rat. T. 
Eauler. 31t., SS tu. 
Schönslicher SIr.-> 
9 E Reffel,H.,Major a.D.,1'. 
(BeeSlow). 
E VlciiEiitmtf. 
Reichkbk. Ob. Jnsp. 
10 E Slciieudoif, 9)1., Srou. 
Schmied, P„ Schlosser. 
- Schöne, L., Dr., Anitsger. 
Rat. 
11 EHauiiaiid,W>Mechi»iik. 
(SO 36, Harzer Str. 3). 
Diekelman», 6., Gewerbe- 
rat i. R. 
11a E ©icjc, 51., Ww. 
Giese, Fra». 
Sceblickstr. ->■ 
12 E Braun, S„ Frau T. 
Braun, J„ Lehrer T. • 
13 E Boichert, <B„ Revisor 
fSW19Aomnmnlianien> 
. strafet 15)., 
Gitflminii, Direkt. T. 
, Marlin-Lulher-SIr. 
1 E. Damieubcrg, 6., Heilt» 
kost T. 
la E Seiftet. P., Strini. 
Bez. ©etc. L 3t. 
2 E Schulz, P., Schlosser. 
Gampert, St., Rentner 
Haack, K., Werkiiistr. 
Huth, M., Pensionärin. 
Slidet, 91., Stiblinlycl". 
Pansin, .6., Maschinen- 
schlols. 
Schiriner.E., Peitiionarin, 
Schulz, P, Schlosser. 
Schulze, l£„ Stratzenb. 
ütevis. i. 9t. 
Sonntag, 51.. Nentnerin. 
3 E Misch. P.. Ww. 
4. E Boeller.O. Heil- 
praltil. T. 
5 E Schüpke, 5L Zngffchr. 
Oblsen, (?., Rentner. 
E Illsert, A., Ww. 
Banstelle. 
E Beckmauii-Tube, M., 
Stau T. 
Seilt, H„ Sladtarchitelt. 
E ganb. !>., Ob. Ingen. 
10—18 E v. Decker, H., 
Barouin. 
Thieine^ P., Steinsetz. 
19 Baustelle. 
20 E Specht, F., Polier. 
Baustellen. 
Schnlzendorser Sir. -> 
Marlin<Luthir-Str.->- 
Forst. 
26 E Streit, !L {vtaiiT. 
Slrkst, 61., Bauschlossereil'. 
27 geh. z. Melanchlhonste. 28. 
Melanchthoustr. -> 
27a E ungenannt. 
2tf Banstellen. 
29 E Hansen, Gigcttiünu 
0V8 Tanbenslr. 4—6). 
Groll, £>., Pol. Hanpt> 
wachtmeistec. 
30 E Seidler, $., Eigentum. 
Legcmia»n,M.,Pc»sionLr. 
Nörner, 6., Pensionär. 
Strauch, Sl., Frau. 
31 Baustelle. 
32 E Skcssclring. F.,Dr.-Jng. 
33 E Hinz, 91, Gigciitüm. 
(Sctd)lcBgaben). 
Äarwclki, 81., Technik. T. 
yimmmiionn, M., Ber» 
trct. T. 
Baustellen. 
Martiii-LnIher>Slr. -> 
Roedcrnstr. 
<■ Waldseesir. -> 
Rechte Seite. 
2 E PietrowSli, Elisabeth, 
Smnenmäiilcl, 
4 E ungeimnnl. 
Hossman», SB., DipI.Jng 
4 Slubisch. O., Wagistr. 
ffleamt. 
Lange, B-, vr.weck.,Prok. 
U E Ricdcl, St., Sclreiärin. 
8 E Schöbe». 153., Reichst. 
Ob. Setr. T. 
Blume, (S., Dr. Maaisir. 
Rat. 
Eggert, R., Siullat. 
10 E Springhorn.tL, jJtauT 
Sprtnghorn, tz., stfui. 
12 Baustelle. 
Sleue Vismarcksir. 
14—24 Sommeihänser. 
26 E Gäbe, D„ Arbeit. 
25 E Snsemihl, W., Stsin, 
Lindenberger, 15., 
Schneidermstr. 
Siiseiuihl. F., Maler. 
30. :12 Baustellen. 
3t E Prange. ®.. Äfm. 
35—38 Soiunierhäuscr. 
Odilostr. -> 
10—44 Bauslellen. 
46 E Ziorliewikz/ F., 
Ge>chäit«iuh. 
Sloggan, 0., ttzpedient. 
4ü E Spcinit, I., Fliesenleg. 
Horu, G„ slädl. Arbeit. 
-4r Oswiusteia ->■ 
50-58 Baustellen. 
-<r Buigsranenstr. 
Linke Seite, 
t. 3 ELangcr,M,Abt.Direkt. 
T. 
7 E. Sloppehel, F, 
Privaliere T. 
E Äruschwiy, H.. Asm. 
11. 1H E Aelgeuträger, H. 
Schwerhörigenlehr. 
15—19 Banitclleit. 
21 Baustelle. 
:3 E. Skienschcrpir, SS» Oo. 
Inge». T. 
Bergmann, B., Mechanik. 
25 E Bnllerjahn.TH., Banl- 
beamter i. 91. 
Ulrich, it., Arbeit. 
Noswithastr. ->■ 
7 Ciifliett nicht. 
29 Banstelle. 
31 E Kappel, M.,Postschassu. 
33 E Hoppeurath, ti., Slfm. 
35 E ungenannt. 
37ELaabig,J.,Schloffenns!r. 
i. 9t. 
Odilostr. -> 
39 erisiiert nicht. 
41 Baustelle. 
43. 45 Sommerhans. 
47 Baustelle. 
OSwinsteig -> 
49 Baustelle. 
51 SommerdäuScheil. 
53 - 59 Baustellen. 
-<r Aurgsrauensir. -> 
Roonstr. 
-<r Brandtstr. ■> 
Schnlzendorler Str.-> 
1 E Thiem, M., Fran. 
Rtiefe, H., Reois. 
illeummm, SL, Lehrer. 
Siliern, M., Bearnt. i. 91. 
2 E «oiikc, :!>!., Ob. Sein 
3 E Maris, W.,1leberwach. 
Beamt. 
Na»jokS,B., Feuerwehr:». 
■1—6 Baustellen. 
7 E GorgaS. F.. 
Baninspelt. i. 9t. 
Itimueiljaje, SB., Post- 
ui|(ielL 
8 E Schmidt, F., Lehrer. 
Chill, H., Lehrer i. R. 
9 Baustelle. 
10—16 Gruudst. d. Feuer, 
wehr. 
E Stad! Berlin. 
Bricscmcislcr. H, Polier. 
Meyer, F., Mechanik. 
Will, f?., Hausinstr. T. 
17 Wochenmarkt. 
-<r Kaiserslr. ->■ 
■4r Sudeingang zum 
Bahnhof -> 
18 s. o. Staiserstr. 1. 2. 
E 5künzel,W.. Eigentum. T. 
Abel, L, Schlosser. 
Breffem, Hcdwig, Korsett» 
«eich. T, 
Heineinami, H., Fahrrad. 
Leipzig, SS., 'Jtnsio. T. 
Zeltler, 9t., Konditorei. 
19—24 EDenlscheReich post 
Postamt T. 
ConSbriich, Gertrud,Bnch^ 
tlMg. 1. 
Fürftenan.W., Postbeamt. 
Slawisch, P., Telegr. 
ISeilmflt. 
Mc>>er, F., Ob.Postinstr T. 
Müller, Ä., HanSmstr. 
25 E Stadt Berlin. 
Sparkasse d. Stadt Berlin 
T. 
Slpiamt, S„ Obst. 
Brelscr-Haerlcl. M„ Dr. 
" med., jiraft. Aerztin T 
25 ». Büuau.G., Isiu.Beainl 
CouSbruch, G., «LeschästS- 
inhaberin T. 
Diedrich, O-, Schlosser. 
Stjuoio, F., Direkt. T. 
Gerhardt, ©., Zigarren. 
Jtriiger, H., Stadtselr. 
SWeierei Bolle, 51. ö. T 
-<r Slordeingang zum 
Bahnhof ->■ 
26 E Temvliner, B., Eigen, 
tüm. (Steglitz Heinrich- 
Seidel- Sir. 11). 
V. Stürz, A., Ww. 
Braun, (!., Sicuerinsp. 
Äeschäsisst. d. Beil. Lola! 
AnzeigerS T. 
Hering, St., Ingen. 
3linier, F., Ingen. T. 
Siaezmarck, G., Ob. Ingen. 
Stornicker, P, Dr, Zahn» 
arzt T. 
Stofch, Gerda, Konfil. 
Stillste, SB., Gastw. T. 
Marek, I., Bäckcrmsir. 
Nehbock, B^Ww. Reichs» 
äugest. 
Schulze, H., Ctadt. Jnsp. 
27. 28 Stohlenplav. 
E Brilettvertrieb Marl 
@. m. 6. .£>. (WW 7 
Bnnscnsir. 2). 
Stohleuverlrieb HermLds., 
6. m. b. H., T, 
29 E Techam,A.,EigentüiU' 
rill. 
Anersch, B., 91tid)5B. 
Beamt. 
Böttcher, E>, Telegr. Leit. 
Au»eh. 
Ebert, E., Ziminerin. 
Handle, G., Schlosser. 
Jtuuil). St., Elektro-Mont. 
Aiesel, F., SteiudruL 
Schulz, H., Aw. 
Techam, il, Stijcunnstr.T. 
I E Stempel, P., Bäiker- 
mstr. <!I!o-withastr. 12). 
Töliler, 91. Obst. 
Heisig. H„ Aleischet. 
SCbnig, H., Architekt T. 
tttuiipfa, SL, Geflügel T. 
Venslh.F., stleiupuerei T. 
Albrechtstr. 
Waldstr. -> 
32 EStrause.y., StinuT. 
Bartel, W., Dentist T. 
Feige, ÜB., Hcttciiattil.T. 
Propach,E.,vibtiolhclarin 
Thürman», O., Lebens¬ 
rnittel T. 
33 E Lardulju, SB., Maler 
mslr. r. 
34 E Bacrh, 2B.,(SoIStoc.T. 
Äöpkc, M„ Opiik. T. 
Lettner, &., Lederwr. 
35 E wie Sir. 3-s. 
Sei, SB., Dr. Radjarzt T. 
tigoua, G.in.b.tz., Lebens. 
milt. T. 
36 E Ületigcbaucr, A, 
Drogenhdlg. T. 
Moltlestr. -> 
42 geh. z. Freiherr-vom- 
Elein-LIr. 1 
13 E Köple, 91., 9!li»gier 
aufsei). 
Becker, 9t., 9!cittenein|>f. 
Herdam, F., ksm. An- 
qcllclllc. 
41 E ffischer, (8., Tapezier. 
mslr. T. 
45. 46 iitcnbmi. 
17—49 Banstellen. 
50 ELenz,O.,Schncidern>slr. 
T. 
2 tu inner, A» Ww. 
HauSotter, 211t., Ww. 
Jllmer, B, Rodclltischl. 
äoliu, P., Elcllromont. 
Slosack, 33., ülohrlcg. 
Micrle, F» tim. Hingest. 
Slnnlec, H„ Ww. 
'Jteifiling, »t., Feinkost 
Schall, UB„ Buchdrillk. 
Schmidt, Ingen. 
Soijmuj, 91'., Friseur- 
mslr. 
Stcinicfc, sy., Kontorist. 
Waegner.L,Fleische raistr. 
Wernicke, St., Schlosser. 
Echnlzcndarser Str.-> 
Lraudlstr. -> 
37 E Staitf, P., üsitu 
(Sanzig). 
E Herrmena», I., grau. 
V.6etrmenaii,0.,SetroalL 
Jnspekt. i. 9t. 
SBcrgtmauu, D., Dr.meil., 
Facharzt! _ 
Brick, A> Pensionär. 
Lejder, B„ Bnchhaltrin. 
Olkeucy, 51., Äcnhicriii. 
Schüler, O., Schlosser. 
Slephan, P.. Asm. 
TeSke, B, Ncntncrin. 
Wein» n. Spiritussen 
ij>. in. b.H. T. 
Wust, F., Staffier. 
33 ESchoeiihcrr.A, Wn>. 
lWilntcrSds. Hildegard- 
ftinsjc 21 n). 
V. Schutz. B.. Arbeit. 
Abend, 91., Neichsb. Ob. 
Jnspekl. 
Jung, lij Ww. 
üiiitft, O„ Lithogr. 
Scheidgeii, H., Ww. 
Tinz, A.. Ingen, 
39 E Hanzig, Major 
a. D. T. 
Ammon, F., Ob. Jng. 
Hahn, M., Stsm. 
Ziiudar?.b.,S»e>ierii!fpekt. 
Staiserstr. -> 
-<r Kaijerplo# -> 
40 E Wohitnngriürsorgc 
©. in. b. H. (Berlin). 
Gtlling, B., Fran. 
Joachim, it, .Simiiicrm. 
Sfrictel, 33., Jtjin. T. 
9!ensch, 'S., Dr. phii. 
wissenschastl. Assist. 
Riese, G, Aanköeanit. 
Salonmn, A.. Dr: mcd. 
Facharzt T. - 
Stcuimchslr. -> 
® allen je[|.i>.Sleiuiiic|)flf.3S. 
41 Baustelle. ■ 
<- Frhr.-v.-SIeiil-SIr. ->■ 
Noswithastr. 
9!oedcr»str. -> 
Linie Seite. 
1-9 Baustellen. • 
eilucstcrtecg ->• 
11 E. uiigcninnl. 
Holz, iS., Dipl. Jng., 
311)1)11. 91 at. 
Lehman», Eh, Frl. 
ilVcintde, St., Ingen. 
Meister, A., Ingen. 
Peinett, H., Ww. 
Schreiber, W,Manrerxol. 
13—19 Baustellen. 
Olasstr. 
21—27 Baustellen. 
29. 31 E Waage, M., Frl. 
Waage, 6, Silo. 
— Sl.. Straslw. Führ. 
33 E Niediger, 9t, Schmiede, 
mslr. 
35 E 9Jtiibn3, 81., Musik. 
Edel,O.,Maschiiteiibaumsir 
91 e dj 1 e S c i t c. 
2 Baustelle. 
4 E ungeummt. 
Fallenlbal, E.,Modellban. 
- St, Melallschleis. 
6-10 SJauflellen. 
Siloeslerwe» ->• 
12 ENempel, P,Privaticr.7! 
14 Schesslet, F, 91eid;5Ii(. 
Ob. Jnsp. 
©ietft, G, Putzer. 
Prawos, (S, Ww. 
16—20 Baustellen. 
Olasstr. -> 
22—32 Baustellen. ■ 
31 E Weber, W, «,'m. 
Bachernick, 6, BerusS« 
gen. Seit. 
36 Slaullclle. 
-<r Hoheseldslt. -> 
Schildower Str. 
Berliner Str. ->■ 
Linke Seite. 
Bauslellen. 
7 E Knhlow, O, SRechait. 
Mslr. 
Stuhlolu, 9t, Werlzcngm. 
9 Somiiierhans. 
Baustellen. 
Margarelenslr. -> 
•Bnujlellen. 
19 E Müller, ft, Stadtselr 
Bc«, (Tl, SBffl. 
Sleiitfr, B, ijnt. Angestellt. 
Baustelleiu 
Soolguevstr. 
!5 geh. z. Soolgnellslr. i) 
27 E Stein, Setla, 
tSigcnlüin. 
29 Sommerhaus. 
31 ESSilliiig.läi, Einricht. 
33 E Schntmaiiit, F, 
Schneidennstriil. 
91a|d)lc, 6, Stransühr. 
35 E Gravenhorsl, H„ 
Technik. 
Baustellen. 
Waldseestr. -> 
Lesüngpark. 
Parkstr. -> 
53 ach. j. Parkstr. 1. 
55 E Erjnrlh. (S, Pensionär. 
E Schuber!. !B, Schlosser. 
57 E M°iewSli,F,91eichb. 
Beamt. i. 91. 
59 E ületlowsii, A., Post. 
schaffn. 
Etanienda, v-, Ingen. 
Fischer,P,Bn4biiidclmstr 
i51iftcr,e„$tini|l.9lnit5ob. 
Äeh. 
61 E Stltngiicr, G, Chemi. 
graul). 
Liil, H., Dr, Siigeiu T. 
03ES8il)flnlln,V.,5iondilor. 
-<r Scrlastr. -> 
Banstellen. 
-4r Gerlrndslr. -> 
73 E Linke, W, Dr. mcd. 
prall. Arzt T. 
75 E Wille 91, Büro- 
vorileh. (Wilmerk-ds. 
Skoblcnzcr Str. 21). 
U.ecljam, H, Dipl.Jng. 
77 Baustelle. 
Elsesir. ->• 
'9 E Gräber, H., Tischler, 
jl E Brackroik, M, Ww. 
Schulz. I, Ww. 
83 E Zmmitrmattn, F, 
Slalccmslr. 
85 E 9lichlcr, 9t, Reittier. 
SB-guer.LKriin.Bez.Selr. 
Sicllljciutstr. 
87—93 Bauslellen. 
95 E Jimdaht, B., Musik. 
Siechte Seite. 
Bauslellen. 
Henriellcustr. -> 
SJauttellcu. 
18 E Peittow.H,Buchbiud. 
20 E Öcnjntatiii, 91, Lackier. 
22 E Sattel, O., Ob. Post- 
schaffn, 
giniiueiiimiiu, E, Maler. 
1 £ Knorl'sche Erben. 
Cheiuaiki. L„ Gärtner. 
23 Baustelle. 
<- Soolqnellstr. -> 
Baustellen. 
30 E Bliesener,V,Aiisellict. 
Iljomii, E., 91entnerin. 
Soolqnellstr. -> 
32 E Meyer, G, Sleichsbk. 
Bedienst. 
31E91eeh,Ä,91eg.Baumstt. 
a. D. T. 
36 E Schwiuu, F., Reise, 
bütobeamt. 
Lindenberr, E, Ww. 
Baustellen. 
38 E Biethe, H, Klempner 
(N 65 Liebenwalder 
Strotze 31a). 
WoIf,M,Gr»il!>st.Maller. 
10 E Hillmann, §., Pol. 
Hanplwachtmstr. 
42 E Majewski, O, 916hu, 
Auge». 
{4 E Kühn, it, Behörden. 
äugest. 
40 Baustellen 
48 italisch, E, Siereolyp. 
Stiilifch, 91, Auchdriük. 
50 E Finte, W, Schnljnt. 
(9!iederichönhs.>. 
Hkitlrich. 6, Banleit. i. 91 
ZoblinSly, ®, HandelS. 
ricrtret. 
■2 E örofeinä, ®, Frau. 
Gra8NiLG,Dipl.ArchiieIt 
t E Paessler, O, Radio T. 
Corsa, (£., Ww. 
•<r Marthailr. -> 
56 E Wuslrow, 0., Tischler. 
Schüder, 9t, Ingen. 
Baustelle. 
UO E Lichierseld, H, 
Lehrer. 
Beriastr, -> 
Baustellen. 
66 E Mlinke, SB, stsm. T. 
Manie, F, Feinlost T. 
Zachect, I., k?rau. 
68 Sommerhaus. 
70 geh. z. Gerlrndstr. 18. 
Ättlrudllr. 
Baustellen. 
78 E Weseiier, SB, Slfm. T. 
Elsestr. -> 
80. 82. Baustellen. 
84. 86 SoinnierhäuSchen. 
V Banstille. 
90 E Wldhorn. H, Wäger. 
Bellheimslr. -> 
96. 98 E Grude, H, 
Pensionär. 
Sticsincr, 91., Malerinsir. 
Baustellen. 
-4- (Semarlung Gllieiiictc 
Schloßplatz 
Auguste-Biktoria- 
Slrabe -> 
Schloyslr. 
Schloßstr. 
Bahuhosstr. -> 
1. 2 E Wiesen, Dr. pliil, 
LandcS-91abbincr 
(liifeimd)). 
Stimnijat, (8„ Schiihnintslr. 
lESpcnljasjir, 31., Stsm. 
Hossniann. M, SB». 
Ätanfe, W, Arbeit. 
LoeSner, SL, itfiu. 
Mepet, 91, Sladtob. 
Juspett. 
Pfeiler, H.. Gätlnec. 
Plog. M., Ww. 
Schubert, M, Ww. 
1.2 Westphal, B., Dr. mcd., 
vet Stillt. Tierarzt X 
Will, 9l, Gärtner. 
Wolff, M, Pripatiere. 
3.4 Garlen, geh. z. Berlinek 
Strasse 117a. 
5 EtiIi|nl)el!j.Sli|"t,Stilltet« 
Ijcini('i!a'linci5lr.U7a) 
-<-Auguste-S>ikioria-Sir.->. 
li E.Striiger,A..Eigeniilmr!n. 
(iV2! Elfasser Sir. 15). 
V. Miiller-Hehde», 6., 
Acanil. 
Wntlid), O, Süiilber. 
Ionische, E, Lalernenwärt, 
Krause, N„ Slnlscher. 
Lehi»ann,St,Bangesch. T. 
Piiljlnmmi, F., Siuimtrm. 
Thiel, 81, Privaliere. 
IllschakowSki, 9t, Bahn» 
votsleh. o. D. 
7 E Streimeljct, St, (Eigen* 
lümtriu_ (SO 36 ftotl» 
busser islr. 6). 
Saiiinauit, W, Arbeit. 
Holz, 9t,Silciiipiicniistr, T, 
Schmidt, P, Tipser. 
Schulz, A, Ob.Postschassn. 
Tack, E-, Bäcker. 
8 E wie Nr. 7. 
Abrundet. G, Rraii. 
Bchreudt, O, Töpfer, 
Gorgiel, I, Arbeit, 
.yerjort, 33., Lebcnämillel, 
Hohberri. St, Waschinen« 
schloss- 
Madet, P, Siito. 
u. ftttcfoioSIi, St, 
Siertzeugm. 
U E Gefch.A, MöbelltanS, 
porlt.T 
Batgmann, H, Strbeit. 
Bartitowski, P, Laternen» 
anznnd. 
Binggeiuann, I, flrahtt- 
l'üljr. 
Dalli), G, Miiuzarb. 
GergS, R, Büglet. 
©iOBinaim, P, Frau. 
Grnschko, O, Postbeamt 
Held, SL., grau. 
Jätgan, M, fitl. 
Jlappcll, 0, Maler. 
StraiiSiiiif, M, Lande!« 
infpelt. i. 9i. 
Krug, SB, Pianist. 
Slüsserle, 91, Privatier, 
Lohmann, Sl, Portier. 
Meitzner, F, 9!eisend. 
Poeihe, E, Frau. 
Raatz. 3, Arbeit. 
Slaictvld, Sl., Arbeit. 
91einicke, 91., Fran. 
Stocket, H, Slrbeit. 
Tesch, Sl, Arbeit. 
Watsow, M, 91eiiliicr, 
Zinckc, ®, Werlmstr. 
10 Baustelle. 
11 E jtiiwiiil, C, Äülchhdl, 
Busch, I, Iflcnlutrin. 
Wenzel. O, Bitdhau. 
12 E Bellack, Johanna, 
Spedit. s. 
Stnolhc.L, 9!eichsb. Assist, 
i. 9t. 
ffllarcuä, 91, Mechanik, 
iltoroatf, W, Borarb. 
9to&, Th., Maler. 
iSintler. Sl, Am. 
13 E Wemper, A, Stsm. 
14 E Müller, E, Stadtselr, 
Balzet, A, Slcnlucrin. 
Birke, SB, Arbeit. 
Finneiker. SB.. 9lbs)ii.SttB. 
Stellmacher, H, Skrastw. 
Führ. 
Bolkholz, B, Ww. 
t5EKrcisclcr,F,Vüchcrrevis. 
Czeczor, M, LerbaudLoh. 
rlteois. 
Herrn, ti„ Ww. 
Lcibl.L.Dr.Schrisilcii.l'. 
Zmzen, Ä, Dr., Ob. Jng. 
16 E Herdjiter, M„ SB tu. 
(Ztljleuöf., Eidonic- 
Schars-Stisi). 
Brode, t!, SIsm. 
Lehder, Sl, Banlbeamt. 
Piotraschie. H, Frau. 
17 E • Blanlenhagen, St» 
Milch T. 
Banmann, 61., Kellner. 
Harl»ianii,h,j!assicr.a.D. 
Heger, P, Stöhlen T. 
Sollte, W, Dentist. 
Jmiela, A, Malereigesch. 
Skayser, E, Berm. Jnjpell. 
Merh, W, Frisentgesch. 
Tciimcr. M, Answärtetin. 
-4r SBaldfccUt -> 
lSE<!alnz»y,B,Jtiimobil. T. 
Aiir. H, Blumen T. 
©lass, Sl, Feinkost T 
Snsemihl, Ä., Texlilwr. 
19 E Härtung, SB, Pri¬ 
vatier. 
Mischer, 53, Strtist. 
Stijio, H, Drogerie I
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.