Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

IVir-Scit- mim-137 
— 2335 — 
Schönfließrr Str. - Frohua» 
43 EBornma»»,i5.. Jngeii. 
44 E Frans, 8)., Reg, Ob. 
Snspe/t. 
Maximiliankorso 
NiLelMgenstr. 
Maximiliankorso -> 
Linke Seife 
1—7 geh. 3, Maximilian- 
lotfo 13.JI 
9 Eitoe6e,it,Dr,6tu6.3iat. 
11—17 Parzelle». 
-<- Otltoinflr. -> 
19 QCl). j. •Otltoinflr. 9 
ül E Robert, W, SitclIovT. 
EaHoinon,'H., Dipl.Jiig. 
23 Parzelle. 
25 £ Schaeser, P., itfm. 
Parzellen. 
ItoiiatiieimHee 
Baustellen. 
39E48illi<nn,S3.,®(intrat 1.31 
41 E Schadwinkcl, it, 
Postsekr. 
43 E Schulz. W.. Ob. 
Steuerinspelt. 
Straßenbaukaffe Froh- 
naitcr SI<mtBb<mtgc< 
lande e. 'S. 
45 E Sicgafi, P„ Ban Ingen. 
47-51 Parzelle«. 
63 E Tiiiel,F..L»st.Angesi. 
Ki-öj Sommetljäu-Scheti. 
67 E Schmitz, 81., Eewertsch. 
Sekr. a. D. 
69—01 Sommerhäuser. 
Rechte Seite. 
2 fleh. g. Maximilifliiforso 12. 
4 E Biedermann, A-.Reichs- 
drnck. Snjp. 
Biedermann, H., Ingen. 
6 EiRottmnnn,6.,WictocflT 
Rottmann, Ch,, Pholo- 
(irneljic T. 
8.10 EAller, M, Privatiers 
12 existiert nicht. 
14. Iß E ungenannt. 
-<-iHichatb<3Baonet--Sit.->- 
18—20 Baustellen. 
22 E hoffmann, §.,Dr.pl)il 
Sind. 'Jiat 
2-1 Banstelle. 
26 E Lnbbe, P.. Maurer. 
28 E ungenannt. 
30—32 Parzellen, 
italtmucnalicc ->■ 
34 Parzelle. 
36 LommerhäuSchen. 
38 !>!e»ban. 
40 ENurz,C,,BuLhalieri!!.7. 
NoSke, Fabrlt. 
42. 44 Parzellen - 
46 E Flohr, '48., Zahnarzt. 
SieroS, £, Ingen. 
48 Paizelle. 
60 E L>uschow,H..Prokurist. 
62 E Regler, ffl.,21utoid;laji. 
64 Parzelle. 
66. 68 Eommerhä,ischen. 
60 Parzelle. 
jpeititiiiflädorfetSit. -> 
3 Dahlmmm. d.. Sichrer. 
Delcring, D.,!flcu.Seirail. 
Änmif, g., Jngeii. T 
Leseber, it., Lehrer. 
Raßmann, B, Buchhalt, 
Schaarschniidt, H., 
Buchhalt. 
6 Emunds, M, Lehrerin 
i. R. -7. 
, Jtiiler, SS., 2Blo. T. 
■ Schmidt, $?., Finanzinsp. 
Schüneniann, 6., Lehrer 
i. R. 
Zoll. ®„ ©ieiierafpfl. 
Tiieschmam^ 6., Brnik- 
beamt. 
7 Brand hon, M., Forst Ob, 
Rentmstr. i. SB. 
Olwenftr. 
Alemannensir. -> 
Rechte Seile. 
2 Sauilclk. .. 
4 £ Heiligenborff, W.< Dr, 
Fabrlt. (Schönebg.). 
Hadert, H., Schristleit T. 
verlach, H„ OB. Jng. T, 
Hopp. E., Postschaffn, 
Baustellen. 
10 E Schulze, H., Renbant. 
Bauslellcii. ■ 
14 Neubau. 
' Baustellen. 
SoimctimtmMce 
Baustellen. 
26 E Stilett,.6fj„ Eigen¬ 
tümerin (Brannschweig). 
Reiter, tiaulbeamt. 
Sonimerhäusche». 
Baustellen. 
32 E (SoeCel, E, Werkmstr. 
Morst weg 50). 
Wiesimann, <$., Schlosser. 
Winde, Th„ Ww. T. 
Baustellen. 
38 E Bentz,K.,Betriebrwnb. 
E Knebel, O,, <5)ejtfjä|t? 
Bmillellcir. 
42 E Pielerek, P,, Büro-, 
vorsieh. 
Baustellen. ■ 
r Pfadstnderweg -> 
Baustellen. 
Im Eichenhain. -> 
Linke Seile. 
Baibaroffakorso -> 
1—ISEVaterländischerBail- 
verein e.T:in.b.H. (tf 31 
Strelitzer Str. 43). * 
1 Busch. 31; Jnduslriebeamt. 
i. R. 
ithiicteie, -./Frisemmstr. 
Otto, 8„ BbteUgSleit. ' 
Rückert, st., Feinkost. T. 
öt[ig«i 8t,, itfuuT 
Hesse, F„ Archil. T. 
Ioeres, H,, Dipl. Jng. 
Iköhn, W., Asm. 
Leder, Anni, Shidientät. 
Oderrnöller^k., Schristleit. 
Zwergenweg -> 
9-13 existiert nicht. 
15 Kaczmariyk, ©., Ksm. T. 
Michaelis, ’Jt.,Dr.,.yaupt' 
schristleit. T. 
Stiuck, N,, Äfnt.T. 
Wollschina, h,, Banlvorst, 
17 Albrecht, H., Äitnstmal, 
Brosig, H„ Sibtiün- 
Dahse, 6., Zollinspelt. T. 
Mächting, F., Si»l.3iig.T 
Psannstiel, F„ M?l. Jng, 
SPenn,H.,Berl>>aII.Amtnu 
19 gilchS, Reg. Jnsp, 
handle, !Si., Bnchhalt, 
Jürgens, St., AnLl. 
Korrespvud. 
März, L,, vw. llitio. Pros. 
Slüdemann, 23., lsin. 
Angestellt. 
Wunderlich. 3t., Aeilvalt. 
Ob. Sekr, 
21 eiiltietl nicht. 
-<-Donner§marckallee-> 
23—25 Parzellen. 
27 E Rother, M. Ksm. 
A Parzelle. 
31 E Schulz, H., Maurer. 
Kabel, 81, Ww. 
SchintzeI,W. Bürobote, 
33 Parzelle. 
35 existiert nicht. 
-<r üatmeliierrocg 
37a E äBitlig," F„ Elcllro. 
Jng. T. 
Baustellen. 
Im Eichenhain. ->■ 
OMilheimcr Weg 
Enkircher Str, 
Linke Seite. 
Baustellen. 
7 E Bölie,9s.,Wa|iifi.i.3t. 
Loienz, Ww, 
Biüstellen. 
29 E Tollmien, §., (Eigen 
tfim, 
SchroiebtiU, H., Maler. 
Werner, F.. Frl. 
31 geh. z. Gnlitdier Str.28, 
33 geh. i.CnkircherStr. 28«. 
!9techtc Seile. 
Baustellen. 
20—S4aeh.z.Buddhii,HauS. 
Culitchef Sir, ->■ 
36. E.&niiicl, jun., St-, 
Ofenset. 
Daniel, St-, Dfcnlauaejdj. 
ThänS. SB., Söpser. 
Staiieutoler Sir. -> 
37 E Brede, I., Bäcker. 
Biede, M., Friseur. 
— P,, Händler. 
Parikllen. 
Schönslikber Sir. -> 
Banstellen. 
Lanlstelle Nr. 19. 
E 3IeichSkrast>pr!t 
6. H. ^Charlv., Adols. 
tzitler-PI. 7-9). 
45 -68 E Noland Gemein 
nüh. WohuunsSbau- n 
BeiwaltungSges. m.6.6. 
(W 9, Eichhornstr. 6), 
V. Wunderlich. H., Sau 
mstr. (91t. 45). 
45 Brett, it., Konditorei. T. 
Franlenieig, h., Dr., 
Konstrnli. 
Leichner, F„ Ptiunller. 
Sammler, (£.,®itctl.i.3I.T. 
46 d. Breitenbach, (f., ffm. 
Diielt. T.’ 
47 Heide, R.E. A, Ksin. T 
48 «irtz, C„ Prokurist. T. 
49 Jnraschal, W„ Ksni. T. 
50 Stichel, W„ Dr., phil.T 
51Rosenlranz,J„Jo»nialist, 
52 Rotzoll, E., Dr. Ins. T. 
Weidner, E, Dr. pbil. 
Weislingenstr. -> 
53a Müller, 81.. Ob. 
:otslmstr. T. 
53b Lilie, O-, BezirkSleit. T 
51Lemi),3;.,Dr.,Rechtfall lu.T 
65 SängliitflS« u. Älein- 
tindcrnesi T. 
Miehe, F., Oberin T 
56 o. Bälden. <£., Dr, 
Aerziin T. 
57 Gebhardl, H.. Konter^ 
admiral a. D. T. 
58 Pal>e, F„ itaiiit. Lenin. 
WeItstein,F.,T!pI.Landw. 
Bundschilhweg ->■ 
69 Tankstelle. 
E WodzinSki, Leo, 
Krastdroschkenbetr. T. 
Römer, F., Lebensinitt. 
Viebranz, 0-, Anto- 
reparat. Willst. T. 
60 E Kiinnemann, Marga> 
rele, Milch. 
E Äünueman», R., 
Krastdroschkenbetr.1^ 
61 E Voigt. !K., Eiseilwr. T. 
Schulze, Td., Ww. 
62 E Ü)tüller.3t»Sporttcl)r.T. 
63 E Bebronneik, £.. 
-Klenchncimstr. T. 
64 E RempuSzewskt, I, 
Steinsetzmftr. T. 
Kamutzky, K„.Wn>. 
fiiill, O.i ihaUto. Führ. 
65 E Kehm.Jlse.Kohlen T. 
66-67 Baustellen 
68 E‘Äül)uc;S(, itfm. T. 
tzoche, O-, t|iiL An gest. T. 
Krüaer, ÜB., Reg. Bau* 
- mstr. O.S. T. 
Duiflinm SB., Apotheken 
6e[.' X " 
Leipziger Str. -> 
Gemarkung Glienicke-> 
Oratticnburger 
Chaussee. 
Am Kaisripark 
Saufteireit. 
Jostweg -> 
Baustellen. . 
20 unbewohnt. 
21 E Müller, <?., Serie all. 
Assist, i. fll. 
22 E Beier, F„ Rentner: 
23 E Adolph, M,, Frail. 
Adolvh. H-, Ksm. 
24 £ Heibt, F.,Ste„erinsp, 
(N 65, Suriner Slf.l). 
Bandow, F., wilsenschastl. 
Slaliltik. 
Schwarze, M., Bmr,efch. 
Etpolb, ®„ Prokurist T. 
25 E Huppe, A„ Maurer. 
Lenmann, F., Zimmerm. 
26 E Tiedemaml,'E,Eig«ii> 
tülli. 
Flor, H., Ob. Ingen, 
»tiffen, 3t.; Or,BollSloirt. 
27 E Matz, H., Dipl. I»g. 7. 
28 Baiiitelle. 
' Ämidschiihwcg -> 
Baustellen. 
33 E May, ß„ 59attingen.-T. 
Riffel & May. Straßen 
ii. Tiesbau T. 
-«-Äeirlingenslr. 
34 Aaustclle. 
35ESü6lte, E-, Frail. 
' Lippke,' A„ Uhrin. 
Lüdlke, C, Topsermstr. 
— R., Töpsermstr. T. 
Maximowitjch. D., 
B«amt. o, D.' 
22.24 eiiji. nicht. 
■4~ Waliusriedstr. -> 
26 E Kniger, P„ Maler. 
28 E- Schober, F., Dipl. 
BollSw.7. 
30. 32 E ZaezewLki, M., 
Augen. 
30stlages,T., Ob.Zollinspekt. 
32 Drechsler, E-, 5Ban[- 
beamt. 
Seydel, 3t., BanIIsm. 
Gralsburgstelg -> 
Otternwcg 
Burgsrauenstr. -> 
Roelte'scheS HanS. 
E Noelte, <51., Ifnt. Stand. 
Baustellen. 
Forst -> 
Baustellen. 
Bnrgsranenstr. 
Pfadfindcrwcg 
©ntuoiiftc. 
(Unbebaut). 
Ai» Pfingstlicrg 
©emartfl 
HermSdors 
Stm Roienanger ->• 
(Unbebaut) 
Pilgcrsdorfcr Weg 
Olwenftr. 
(Unbebaut). 
Am Pilz 
Rauenlaler Sir. 
Linie Seile. 
Baustellen. 
Wildkan-elweg 
Schoenian'icher HauS. 
E Schoenian, Hit., 
Eigentümerin. 
Förster, H., Dr. jar., 
«er. Slfsels. 
Schoenian. I., vw.Postrat. 
Sommerhaus. 
echte Seite, 
Baustellen. 
14 E Schwau, Th., itfm. T. 
16 E Hardq Hnpotheten- 
Lreichand G. >n. 6. H 
(Berlin). 
Beuiter, C. Fabrkt. 
18 E Bauye, 6., Eigen¬ 
tümerin T. 
Bautze, G., Dipl, Ob. 
Jng. 7. 
20 ESdjloiett, 5., Personal 
dies 7. 
Bieselheider Weg 
Ortwinstr. 
■<- Aleinannensir. •> 
Linke Seile. 
3 E NeMaiiik, Z,, Dr, 
Syndikus X 
E wie Nr. 7. 
Biesteg, W., Büroangest. 
E Robert, SB» Direkt. T 
9 E M»tuschke,W..DrM., 
Gigeitlüm. (W 35 
flutjürHenilt. 66). 
©autlet, L., Reg.Baiimstr. 
a. $. T 
Nibelunaenweg -> 
Baustellen, - - 
15 E Qcnfilcr, ffi, -apell- 
mstr. T 
15a-E Bankman»L.,Themik. 
<- gnt Ams-Ital -> 
17 geh. z. Im Amseltal 28. 
19 E Bülow,E..Pol.Beamt. 
21 E Seiler, R-, Töpfer. 
Fangeuberg, 6., Ingen, 
23.25 exist nicht. 
-<-Wahnsriedstr.-> 
27 E Waller, itfm. 
29 E Dittmanii.W.,Fleischer 
31 Parzelle.' 
iechtr @dite, 
2 Baustelle. 
E Blenke, H., Fräser. 
Baustellen. 
Nibelungenweg -> 
10 geh. z. Nibeluugeimea. 
12 Garten. 
14 ESmir,S-2»misLSidiT 
' <■ Im Amseltal -> 
Bamtelle». 
20 Parzelle. -• - 
11 Sommerlanbe. 
Schwarzkitlelwiu ->■ 
5 E Friedrich, A., berat. 
Ingen. 7. 
0 E Brandt, F,, Dipl. 
Ingen. 7. 
7-8 E ikoll. P„ ÜSw. 
9 E Rüdiger'sche Erben 
Drescher,R,Schülerhcim7. 
flupta, iß., Dachdeck. 
Nadge, H., Holzksiu. 7. 
Forst. 
©itnfie 51 —> 
Forst. 
Stratze 39 -> 
Forst. 
Straße 40 -> 
Forst. 
Rosamundeweg -> 
Forst. 
Jägerstieg -> 
Jorft. 
Hubertnsweg -> 
Forst. 
Straße 23 ->• 
Forst. 
Jägerstieg -> 
Forst. 
Rosamnnbeweg •>- 
Forst. 
Siraße 40 ->• 
Foist. 
Slraße 39 ->• 
Forst. 
Slraße 54 
Forst. 
Echwarzkittelweg 
Forst. 
10 E Balke, B., Ingen. 
Kaich, P., Ingen. 
10a EKalliiooda, 0., itnni 
Assist 7. 
11E Werner, L.Korrcspoiid. 
E Werner, it., ätnm. 
Wachlmslr. a. D. 
12 E Meeimami, it., 
Finanzinspekt. 
Rtiau, SB., Ban! Ob.Jnsp. 
Schumann, A., Ww. 
13 E Gregor, 6., Sind, 
Assess. 
14 Eirapina,B,,RenIner!n, 
ksrennd. H..Zollselr.i. R. 
Pohl, F-, Klempner. 
CraniciiBurgcc Slr.-> 
Poloplatz 
Schönfließer Sir. ->■ 
Sporwark 
E Stadt Berlin. 
TenniSIlub Frohnan 6. P. 
Lüddemann, O.,Plahv>art. 
Restaitcnnt u,8teitinftitiit am 
Poloplah. 
E Stadt Berlin. 
V. Geirler, Sl„ Oefoitorn T. 
Am Priesterberg 
Hambuchenstr. -> 
Tauschwitz'scheS HauS. 
E Tauschwitz, E„ itfm. T 
iBmilleCen. 
Forst -> 
Baustellen. - 
Haiubuchenstr. -> 
Am Querschlag 
Benedtktinerstr. -> 
Li-nke Seite. 
Baustelle. 
E Draht, A., Pastor i.R. 
-9 Parzelle». 
11 E üBebcr, E,. Rettor 7. 
itloffef, 8L, Musil 7. 
13 Baustelle. , 
15 geh.z.Franz!skLiierweg42. 
Rechte Seite. 
Baustelle. 
E ßoffiiiann'lt;, GeschästS- 
führ. X • • 
E Hüiner, it., Revis. T 
König,b-, Postbeamt. a.D. 
E Sangen, M., Ksm..,7 
10—12 geh. z. Franziskaner' 
weg 43. --- 
Franziskanerweg -> 
Raueittaler Str. 
Oranienburg« Sir.--- 
Am Pilz ->• 
E Smiemtamt, ffi.u. M-, 
Baugesch. 7. ■ 
E SBiutler, ©., Ksm. 
E Jgnattirs, E., Schnei 
dermstr. - •• 
Remstaler Str. 
Am Kaiserpark ->• 
Linke Seite. 
Baustellen. 
7 E Pelikan, L., (Eigen« 
itimeriit. 
V. Pelikan, F, Bersich. 
Äeamt. 
tmerwehrkans. 
Stadt Berlin. 
Morzik, 81., Ww. 
Müller, K„ Arbeit. 
Echwenbeck, Th., Ww. 
11-15 Alter GulShos. 
E Dtsch. Hzpothel. Trew 
han» (NW7, giielrich: 
straße 100). 
Bebler, H., iltim. 05. 
ffiachtmllr. 
Flügge, C., Arbeit. 
Krappitz, L„ Bildhml. 
itreu, I., Gärtner, 
Roock, H-, Banschloff.7. 
Eteinemann, E-, Technik. 
<r Zerndorser Weg ->• 
Bonstefftiu 
<r Joiiweg -> 
21 E EngelhardI. S» itfm. 
Zabel, T, Postassistentiu. 
Parzellen. 
J3 E Rybotzti, 0., Ingen, 
Kuchel, P„ itfm. 
35E Szvmura.L., Schriftsetz. 
Wildaeztik, I., Portier. 
37 E Brambick, H„ Ingen. 
Thor, SS., Rentner. 
Baustelle. 
41 E AlirenS, 0.. Drogist 
Barlsch, M„ Ww. 
43 E Kanthak, E., Lehrer. 
Baustelle». 
Gulrhosslr, -> 
■ Rechte Seite. 
!—Sgeh.z.KaiserparI36—38. 
10 Eytich,®., ©gentümiint 
Senke, 58,, Gärtner. 
Müller, 6„ Philatelist. 
Quinkel,TH.,i>w.Stud.Rat 
fflex, R„ slallitlat. 
Storch, LH.»Schlastvagen 
schaffn. 
Arede, A., Prokurist. 
12.14 geh. z. Zerndorser 
Weg 67. 
Zerndorser Weg -> 
16.18 ejifL nicht. 
20 geh. z.ZernborferWeg 57, 
22 E Äititk, Pensionär. 
24 E Jakob, H, Snuing. 
Baustellen. 
*(— Josltveg -V 
30 E itlif, W, Kassier. 
(jkaröw). 
Seyn, E„Dblehr. 
scholz, P,, ÄrmaliiriN 7. 
32 E Rodloff, «., itfm. 
3!odtoff. .6., Maschinen 
schloss- 
34 Parzelle. 
Bnndschnhweg -> 
Baustellen, 
40 unbewohnt. 
42 E Lanbert, E., Näherin, 
Banstellen. 
Weiklingenstr. 
Richard-Wagner 
Straße 
s. Orhoin|lr. 
Rosamtlndcweg 
Gertrndstr. -> 
Am Jägerstieg -> 
(Unbebaut) 
Am Roftnangcr 
■<r 3m Fischgrnnd -> 
Sinke Seite, 
1.3 existiert nicht. 
5 Banstelle. 
7—11 jit). z. Im Fischgrnnd 
13 Banstelle. 
15 E Schypulla, it., Wer!' 
mstr. 
Scherer. F., Dipl. itfm. 
17 E Illivelli, M, GigeiUst 
merin (NW21 Buken 
slraße 21). 
Apitz, E., Metallarb. 
19 E Schwarze, M., Mau» 
gesch. 7. 
21E Ueui, $t, Scbertor. 7. 
23 Parzelle. 
25Etza,fe,A.,Ob.Sieuerfekr. 
Dflorct. F, Werkzeug,n. 
27 E®eibitt,3B.,Sleuciinsp. 
Goetzke, H., Privaiier. 
29 E ungenannt. 
31 Parzelle. 
33 Baustelle. 
35 E Patzer, G., Ksm, 
37 Baustelle. 
39E Schulz, M, Schlosser 
mstr. 
41E Heide, M., Ww. 
43 E itlest, E., Lehrer 
(N113Si)cheiteiSlt.70> 
Klest, ®„ Sipel. i.R. 
j5 E Westphal,H., Brauer. 
E Westphal, W., Gigeit' 
tümeriii. 
Baustellen. ’ 
echte Seite, 
2—4 Baustellen. 
6E Btttwald, I., Maler. 
8E Heumann, 0., Zuschneid, 
Sickert, H., Angestellt. 
10 Baustelle. 
•<- Am Biberbau -> 
12E8»fludi,3, Monteur. 
14 E Schnelter, R., 
Lithograph. 
Herrmann, 6- Straßenb, 
Beamt. L R. - 
16E. Schulz, 0., Buchhbl. 
Rttdesheimer Str. 
ffltdj te @ eile. 
<- Fürsteudainm -> 
<- Trabener Sir, •> 
Baustellen. 
»EBoist,G„GeschäsI-siihr.7 
8 E Filcher, H„ Baumstr. 7. 
Herlach, F.,Fabrtdir°ll.7 
10 Sommerhaus. 
12 E ungenannt. 
14 E itnop, 26., Pol. Ob. 
Siispelt. o. D. 
Aehne. SL, Dipl. Jng. 
Gerber, (£., itfm. 
: Baustelle. 
18 E Krüger, 28., Pros. X 
20 Baustelle. 
22 E Blüning, O., Minist. 
Beanii.' 
Neu. Vt., NeichSangest. 
Stöpple, G.. Lehrerin a.D. 
Wiche«, SB., Handelsjr. 
24 unbebaut. 
26 E itelni, SS.. Eigentum. 
Mark, I., Ww. 
28 Garten. 
Maikgrofenslr. -> 
30 geh. z. Martrasenstr.30 
32. 34 cjist. nicht. 
36 "E So rsner, %; Dr.« 
Jng., Fabrikbes. X 
SS E wie Sir. 3 >. 
tzanlitschke, G„ Ww. 
Laeast. it., Lrastwsühr. 
40EHenlschke,H„Garle»mstk 
Hellmann. SB., Prokurist. 
Schulz, L.. Ww. 
SfcÜett, H., Jiiaeii. 
42 Baustelle. 
2 f ii (e S c i f e 
I pelj. z. Trabener Str. 8 
3 EHahn, E.,Eigentümerin. 
Lahn. SB., Ksm. 7. 
E Stellrecht, H., 
Dr,-Jna. Ob. AetriebL- 
siihr. 7. 
Garage». 
E itohInian».A„Mechanik. 
(Bergselde). 
0 E Schaarschmidt, O., 
Rentner. 
II E Otto,K,,FabrhDirekt, 
i. R. 7. 
13—17 Baustellen. 
19 E ungenannt. 
21. 23 Baustellen. 
Markgrasenstr. -> 
25 E Baum, ©, Dipl.-Jng. 
27 Carlen. 
29 E Behken-, H., Ksm. 7. 
Baustellen. 
-<r Cnkircher Sir. -> 
Ludloig, 3t., Buchhalt. 
Schulz, O., Sdiiielbennsli. 
18E Laich. E, Weamliit, 
20 Parzelle. 
22E Stefsenhagcir. G., Pol. 
Haiiptlvachlinstr. 
Haman«, M., Postinspekt, 
24 Sommerhan». 
Am Plingstberg -> 
26—48 Baustellen. 
50 E Quast, P» ^Schneider. 
52 E Ilse, 6., Frau 
(Schönebg., Uieraner 
. Platz 1). 
Baustellen, 
Hasengrund -> 
Roseuplütcrweg 
Bieselheiderweg -> 
Linke Seite. 
Baustellen. 
5 E. Senilst, it, Technik. 
Baliskellen. 
9 Sommerlanbe. 
11 E SSutl, W, Klempner. 
Baustellen. 
19 ESteinborn,ft.,Manrer. 
Bomlh, 3t, Landschaft^ 
flärln. 
PutliiiS, $., Frau. 
21 E Herrmann, P„ 3te» 
gifttat. 
HerrmannN,K, Angestellt. 
Baustellen. 
25 E Schrader, F, 
Rohrleg. 
Rechte Seite. 
Baustellen. ' 
14 E Thurm, SB., 
'Krastwführ. i 
Baustellen. . . 
Beimirkg. Vlir»ickr>-> 
Schiiitsließer Str. 
<- HennigSdorser Str,-> 
Linke Seite 
—3 Banstelle. 
E Stictschkc, W„ Sani- 
.fchajtägärln. X 
Lodystr. -> 
—11 ges). z. Speejir. 20. 
Stieg z. Poloplo- > , 
Erholnngs- u. Sportplätze 
der Slabt Berlin. 
13-19 Baustellen. 
Senhetmer Sir. 
Zerndorser Weg 
21—25 existiert nicht. 
27—55 Baustellen. 
KönigSbacher Zeile ->• 
67-83 Baustellen. 
Oranienburgei Sir. ,->■ 
85—93 efiliiert nicht. 
95 E ungenannt. 
97—99 Hauslellen. 
■<r Bieselheider Scg ->■ 
Banstellen. 
3ted)te Seite 
Banstelle, 
existiert nicht. 
Baustelle. 
Lodystr. -> 
i—10 Baustellen. 
2 E itienke, 31.,23ctEcscil.r. 
Parkanlagen. 
Baustellen. 
Senheimer Sir. 
’2 geh. z. SenheimeiSIr. 18. 
' E lEolinStcv W» ilmftui, 
• - 
Zerndorser Weg -> 
aey.z. Zerndorser Weg 5. 
E Briemaiin,F,Maglstr. 
Beamt. 
ESIenzeC W, Betriebs- 
techntl. 
34 Baustellen. 
E Netzband. S, Ww. 
Baustelle. 
E itruse, H. MechauiL 
[—48 existieren nicht. 
HuUeustr. 
geh. j. Huttenstr. 82. 
i2 E Leo, SL, Ww. ~ 
E HInterthau, H„ Ww. 
h.z.KönibibacherZetle57 
KönigLhachergeue ->
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.