Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

1T. Tril Korden 133 
— 2331 — 
Forstiveg Frohnau 
89 Baustelle. 
31 E Taub- SBerlinftr. 
38—35 Ömifleltcn. 
37 Eliiil)r.3t.,5)ip[.3lig.T 
33—17 ©arten. 
•<- Am Grüne» Hos -> 
49—71 SUoufleICen. 
5igi5mimMi>tfo -> 
73 Baustelle. 
75 E Abild, St-, Sngcn. 
77 E Miiller, l£„ film. 
Glanitmflt. -> 
79 Staustelle. 
81 geh. z. Slm9htuinmtl32. 
91 crf)ic ©eile. 
2 nclj. z. Xauncnflt. iß. 
4 löottiicCfc. 
8 E Bache, (?., Äugest. 
(NW40 Werstsir. 21). 
Hoch, B„ Postbetr. Arb. 
8 E ungenannt. 
10EPeper,F,Schmiede,nstr. 
J2 E Clautzcu, P, H. O. 
3iiipett.T. 
14 E :!>!arti»S,Sl,Ob.Jngeu. 
T. 
10 E Scheu, R„ Schriflseh. 
Sortier, 3.,  Dj.vSlpl.3ug. 
18 E Pest, IS„ grifeutmllr. 
Pest, Ey-, flwlcildimled. 
20 E lSude,.(?.,S3aittnugcit.T. 
Ei>geliuaun,W,Peufiouär. 
22 flcfi. j. Franzislauer- 
weg 48. 49. 
21—2d gel). j. 1tt|ciimimcii. 
jiriifjc 34. 30. 
Sllemanueustr. -> 
80 fltl). ]. Slscnmimeitflr. 33. 
32.34 E Schwell»,A., Gigciv 
luntcmi T. 
E. Schwenn,W, SlmtSratT. 
80 Baustelle. 
An, Ouersdjlag ->■ 
88 - 40 Baustellen. 
2(iu grünen Hos 
48-51 Baustellen. 
50EFriedrich,P..Postschafiu. 
3iiiiii>ii,3.,Gicin|e|im|ir.7 
68 SoiiimctljSuidjcit. 
00 E tielcljll, ÜB., gngeii.T. 
Zeletzli, K„ Pensionär. 
02 Laustelle 
Aui Ktingil -> 
04 33a,ificrfe. 
00 E tomlfjcl), H,Eigenlüm. 
. (FraiijiSlaiteiweg 45). 
V. Lenz. F, Mnhlenksm. 
Sonniger, ili., Bankbeamt. 
v. Killisch-Horn, H. D., 
Inge». T. 
05 E Slrumme, ß, flrim. 
Seit. i. 3t. 
70. 72 existieren nicht. 
SigiSmiuibkotso -> 
74 existiert nicht. 
70 E Sloegiier, M., Lehrer. 
Rnbin, H, Bnchhalt. 
78 E Fleischer. @.,2!rd)ile!tT. 
Ewert,E,Ermiillgs.AW. 
80 Sommerhäu Scheu. 
82 E Wüt, Sfm. 
84 ESiebenhaar.H.,Staal§- 
angest. 
80 E Witte, H., Malermstr 
88 E Schumann, ©, Ingen. 
90 Baustelle. 
Artuswall ->■ 
Bcrgsclder 
Stadtweg 
<• Jägerstieg -> 
(Unbebaut). 
Am Biberbau 
Turgsranenstr. ->• 
ti i it 1 c Seite. 
I geh }. Siurgfiauenstr. C9, 
3 EonimcrljäuSdjen. 
6 Staustelle. 
7 ESieimann,M,Eiaenlüm. 
(Oranienburg«®*»). 
Marx, P, Ifm. Singest. 
9 E Elvett, .£>., Ww. 
II E$l)ciä,8i.,(Hgcntümctm. 
konzack, O, Lehrer. 
ThciS, !S„ Ziefbrudledjn. 
13 SommerhänZche». 
Banstelle».- 
Rechte Seite. 
2, 4 E Ente; ©, SBfo. 
Malkowsti, W, Steuer 
Eck. 
6 E Sorge. E, Magisir. 
Singest. 
Echolz. A., Frau. 
8—10 Baustelle». 
12 E Schramm, W., Flug- 
zengsnnk. T. 
14 Baustelle. 
10 E Broek, Erna, D!pl. 
HanbelSlehrerin. 
-<-31m Roimenget -> ' 
Bieselheidcr Weg 
-<- ©eiimrfiwo ©litniiJt -> 
Linke Seile. 
1 E Siijdict, 3o|., (Friede. 
nail, Saarslr. 6). 
(JoHnsiiiS, jjj, Asm. T. 
Baustelle», 
ü unbewohnt. 
Bundschnliweg -> 
7 geh. z. Buudschuliweg 21. 
9—31 E iüolitiib öcmeiiiii. 
WohiinngSban ». Set' 
tonllflä'öcs.’lii. 6. 6. 
(WO Gichljociiflr. 6). 
9 SiemS, VI., Stirn. 
— Slnim, Maschiueuslrick. 
- ©..ctfm. 
11 Gli>»ert, 31., Prokurist 
13 ©iiiibio,SB.,Dr,8liic[f.T. 
lBMicimii, SB., Setr. Seiler. 
17 Schade.W, lfm.9(iifle|I.T. 
19 Dietrich, B, äiolKluirt.T. 
21 Pollnow. H, Asm. T. 
S trabe 93 -> 
23<toSlomätij,iy., SSecieteit. 
Machuitzky, H., Miuist. 
Stnilra. a. D. T. 
25 Tillman», F, Stadtrat's. 
27 B. d. ©ollmeii, O. H., Dr.' 
. rcr. pol. T, 
29 ungenannt. 
31 äiogolfnug, G., Nbk. 
Ob. Jn>v-It. T. 
33 geh. 3. Schönsliester Slt.OG. 
-<r Schöitfliesjec Sir. -> 
Banstelle. 
37 E Wir, D, fifm. T. 
39 lingeimmtt. 
-4- Still Pilz -> 
41 geh. 3. 51m Pilz 20. 
43 Sommerhaus. 
45EDiilbreiiuer,A.,Behörd. 
Singest. 
Baustelle». 
51 E BölIger,R.,Vcrkiustr. 
Baustelle. 
55 E Jahnke, n, Bauarb. 
ftnilncr, tz., Packer. 
57 EAuding.TH.,B>ichhdlg.'s. 
Echlcnrjliltcliceg 
Rechte Seile. 
Bausiclleii. 
»loseuplülciwcg ->■ 
Baustellen. 
32 E Barlsch, SB.. Buchbind. 
Schön,liesicr Sir. -> 
34 geh. j. S(f)öiitliesciSti,9S. 
Bailslelle». 
42 E lingcimniit. 
44 E Anders, F.. Dr. Arzt 
(Britz, Outel-Herse- 
Strabe 52). 
Sier»berg,H.L.,Werkstait< 
migeit. 
40 Baustelle. 
48 E Krause, 6., Eigentum. 
Lenz. Elsa, Fernsprech- 
flthill. 
50 E Fuhlbrügge, H, 
Eigentümerin. 
V. Müller, A, Pol. Anaest. 
60 E $06, itfm. 
02 Sommerhaus. 
<• Forst -> 
Bifröstwcg 
21m Eichenhain -> 
(linbcliaiit) 
Bockstcincr Pfad 
Oppenheimet Weg ->■ 
(llnBcbiuit) 
An der Buche 
-<r Siglöiiinndkolso -> 
Linke Seite 
1 geh. z. Sigismnndkorso82 
2 t Hcssc, ist., Dr., Univ. 
Pros. T. 
3 E Wolf, 2s)., (Lankwitz, 
Kaiser-Wilhclm-Slr. 
Rr. 137). 
Slusterhoff, I.. Dr. med„ 
Facharzt T. 
4 E Allianz (Smibeiiftr. 4). 
Janseir, Dr., Prof.T. 
5 E Schiller, L., Eigentum. 
(WaidinaimSliist). 
Chauibo», 3, Pfarrer T. 
fiatniclilertoeg -> 
6 E Borchardt, B„ Ba»k- 
keamt. 
7 E Helfe, 33., Baumstr. T. 
Ehrhardt, 6., asm. 
SchitaSet,ip.,Dr,3itgen.T. 
Baustelle». 
Barvaroffakorso -> 
Baustelle». 
Rntniclilcttocg -> 
Baustellen. 
10 E Heyl,L.M.,vw.Reg. 
SlatT. 
Sfmgcl B-, Dc, Stit- 
eirettot T. - ' 1 
11E Eoieatie.SI., Pensionär. 
E Soroabe.ß.Gigcitli'mtti» 
Laue. C., Ziiumeriii. 
SigiSmuudlorso -> 
BttlgcirbachllicA 
öeninrliing ßilicnide -> 
Ccharssrr'scheS Haiiö. 
E Folgiuaun, tf., Büro 
angelt. 
Bausieileu. 
IHo|ciipliilerlutg ->• 
Ba«iiellcn. 
©eimulnngWIifiiitfe -> 
Buildschlthweg 
ÜiemSlaler Weg 
Linke Seile 
3) anstelle. 
3 fcJ£ciiger,ff., JUaslw.Süljr. 
Baustellen. 
-4r Ora»ieiiburgcr Str.-> 
13 Parzelle. 
15 E iUiiger, 33,, Dr, 
Pros. T. 
17 E Rolaud G. 111. S. H. 
(W 9, Eichhornslr. 5). 
Richter, ff.,Piokiiusl1'. 
19 E wie 91 v. 17. 
Bergemau», Seilen, Dr. 
weck., Facharzt T. 
Schaesfer, G.. Platter 1.31. 
Bausieileu. 
Rechte Seite 
2 Parzelle. 
4 E. Palnch,J.,Krasiw,Führ. 
0 Parzelle. 
8 E Iljietoto, SS., Angeslellt. 
Bnuslcde. 
Oranieubiirgcc TIr.-> 
12 Parzelle. 
14 E Sarnow, F-, Maurer. 
33olf, B., Ingen. 
10 E Grob. 3-, Slonsellitm- 
Franz, S., Schneibctiit. 
(Sroil. 31., Lireliricc. 
18 E Zanke, E., Technik. 
Eiiaei, H., Maschinenarb. 
20 E LcflmgljnnS, S„ 
Pensionärin. 
22 E GngcI,lB.,2u6bitcTtT. 
Bieselh'ider ißeg-^- 
Burgfrancustr. 
Ceriiicuplatz -> 
1 Baustelle. _ 
3 E (SeHciiseli), 3B.,itsm.T. 
5 Baiistrtle. 
7 E Sieiieltttlf). 66., iyrou T. 
Liebeiruth,!)!., aierlict. 
9 E Stodtmeister,F.,3»geu. 
-(r Der Zwinger 
11a E WenLke, Th., Ww. 
13 Baustelle. 
15 E Holz, 6i., Stndienrat. 
17-21 Forst. 
23.25 E Elaubrechl, F, 
Syndikus. 
Muggelberg,P.,Posiassi>i. 
Schwartz, 3-, Ww. T. 
27.29 Baustellen. 
-<r Im Fischgrund -> 
31 geh. z. JmFiichgiund 1.2. 
33 E Pfuhl. ®„ Statt. 
Beimeff. Rat T. 
Silber, 3>, Ww. T. 
35 E Heil, it„ Eigentümer. 
37 E Berlin, O, DiPI. 
Haudelölehr/ 
39 E Faerber S.,$ircll.T. 
Slnt Biberbau -> 
41 E Gene, H.. Frau. 
6rne, H., Ksm. 
Romani, E„ Ww. 
43.45 Sommerhäuser. 
47 Baustelle. 
Olterutoeg 
49.51 Banstelle. 
53 bis 131 (. HermLdorf. 
Rechts Seite 
Eisenkahugeläube 
©cmMlnng 
HenuSdors 
2. 1 Landgias.W., Dr. mcd., 
Arzt T. 
iliaeijiiiif, (?., fiiiriror. T 
3!alula. I„ Ob. Jng. T.. 
Rolin6l(itl,y.,S chiieiderei 
Weber, 2S„ Jahlmstr. 
Schmiickaiilage. 
■4- Burgsrancnstr. ->■ 
Tonilersmarckallcc 
SoiiiierSiiinrdpliiii -> 
Linke Seite. 
1 Baustelle. 
3. 5 Baustelle. 
-<r Äawaustr. 
7 Baustelle. 
ü E Beuosfeiildi. Bank 
Moabit (NW 40/ 
A»>Moabit II). 
V. Deichsel, ©.. ©astw.7. 
ilniser. §., 3ibhu. itictr. 
Assist, 
flott, 0„ Kmusuhr. 
Marschner, H., ftclliict. 
Müuch, St., Ww. 
Schmidt. W., Beamt. 
11—15 Baustellen, 
flutmclilcriucg 
17—25 Banstellcn. 
Clmensir. -> 
27 E Vateil. Siniiucteiii 
@.iu.6..v. (M 31, Site. 
litzer Sir. 43). 
Slpcl, Sl„ Teilhab. 
Arnold, O.. Amlm. 
Bender. O., Aanlbeaint. 
Uebler, G. Dr. Dipl. 
rcr. pol. T. 
ötligci, K., floirell. 
Wöhile, F„ Stndienasseff. 
23 E wie 31 r. 27. 
giöstner, C„ Dr. mcd., 
Univ. Pros. T. 
ilnnnl, 6-, Ingen. 
Stroppel, III., Iugcn. 
Boigt. W., Bürgermsir. 
i. 31. 
3idel, R.. Dr. pbii., 
Gchriftstell. T. 
-e- Forstweg -> 
^austeilen. 
3icch 1 c Seite. 
2 nubcbaut 
4. 6 Staustellen. 
S E Sdjneiber, ff„ LebeuS- 
liiittcl T. 
Brandt. G.. Schlosserei. 
■<r Gawanstr. 
10 Baustelle. 
12 ETehmel, P., Werkzeug- 
Irelicr. 
Eeitert. 33., Ww. 
14.10 existiert nicht. 
•<- Sfltmeliterweg -> 
18-20 Baustelle». 
-<r Olwenstr. -> 
28 Sommerhäiischeii. 
30 E wie Nr. 27. 
SJiener, SB., Dainin- 
kchneid. 
32 E MarkwaUh, K., 
öcsdjäftiftifjr. ■ 
Forstweg -> 
34. 30 Baustellen. 
■<r ©eniarkiiug Segel -> 
Cccilicnplatz 
Am Kaijerpark -> 
Linke Seite 
1.3 E Herrmann, O., 
RmtMlomhcf.T. 
Born, 31, Dr, prnlt. Arzt, 
etmi0erg,2K.,5ri[cnri«T. 
Heilman», Postrat. . 
Krause, P., Malerinsir. 
Linke, Fleischerei t 
Eteinljauä, Ella, Papier. 
— Asm. 
Thiel, 15., Feinkost T. 
Zictlani, 38., Etseuiiir. T. 
Rechte Seite 
2:4 EBarlebe»,K..Jtfin. T 
Baslian, R., Schuhm. 
Boister, P.< Friseur. T. 
Sinn. E., Echnciberin. 
Dolff, M., Reulner. 
öetloff, 0., Blumen T. 
Doniicrsmarckplatz 
Sllcmanncnslr. ->• 
1 E Norlh, G?-„ Direkt. T. 
Baüstelle». 
3 E migcimimi. 
SoniieiSmardallcc -> 
©ruiidst., geh. a. Sigis- 
»iiiiibkorso 73. 
SigiSmimblorfo -> 
Griinbst., geh. 3. Sigii- 
innnbkorso 74. 
Sllkiiiauueustr. 
Ebcrhardtstr. 
^-Alberl>Heinrich-Sir. ■> 
(Unbebaut.) 
Am Eichenhain 
Segelet Forst. -> 
Sinke Seite 
I E Blenl, K., Buchdruck. 
Laustellcit. 
©rmtetoeg -> 
Baustelle. 
II Sommerhänschen. 
13—17 Parzelle». 
Helweg -> 
Baustelle». 
<- Bisröstweg -> 
37—4lEHor»ik, 
Straße 103 
Parzelle». 
47E3inbt, P,C5.5lcucr= 
inspelt. 
Strafte 197 
63 E Pnlliu, W.. Fleischer. 
Ludwig. ©.,' Biickermstr. 
Bauslelleu. 
31edjtc Seite 
Baustellen. 
JZaimelitcrtoeg 
Bausieileu. 
10 E ^ilinS C„ Ikraslwsiihr. 
Baustellen. 
UiilgcrSioisec Weg -> 
Baustellen. 
Eigieimmblotso ->• 
Bausteiien. 
Am Prieslerlueg -> 
Baustellen. 
Hainbncheiisir. ->• 
©rmarkiing Elolpe -> 
Elfricdcftr. 
HnberluSweg -> 
(Unbebaut) 
Eltvillcr Str. 
Fürsteubamm -> 
Lanslelleii. 
Sfarlgrafeiiili, -> 
Baustelle». 
©reiiicr'jched Hn»z. 
EGre>uer.:».,AugkUlü»stl. 
Söriiig, O.< Saiitbcaml. 
Sanstelleii. 
Lauslclleu. 
■<r 3'ürslcitbsltnni -> 
Enkirchcr Str. 
31m Kaiscrparl -> 
Schmitt’idjeS Hans geh. z. 
?lm flaiseiparf 22. 23. 
E Hnot,Gharlolle, Eigen 
tiim. 
2 E iVvcr. St, Sanbmesf. 
Ptl'pke, 8 , Ob. Post- 
schaff». T 
.(tiüger’jcheS HanS geh. z. 
Hoiieiiheiiner Str. 15. 
Hohenheimer Sir. -> 
Banstelle. 
-<r 3liibccl;ehiiet Sir. -> 
Bausieileu. 
Strafe 104 -> 
Baustellen. 
Fiirstendamm -> 
Banstelle. 
Slinberget Psab -> 
Banstellen. 
Oppenheimer Weg -> 
18 E Ghroseinsti, F., 
Edjlosfcnnftr. T. 
19 Eötainiijki, A.Frausühr. 
SJeSke, C„ Banlbeaml. 
20. Parzelle. 
21 E Weiuee, H., Finanz 
Suspekt. 
22 EWei erts, H.,P roknristl. 
Banstellen. 
25 E Wcnglcr, G.,Dr.mcd., 
Kinderarzt T. 
23 E Posuatzkli, I.. Frau T. 
Posuatzky, O., Kürschner 
infir. T. 
27 E Setter, P. 6, 3ngcn.T. 
Speer, S., SclepfiomfttiiT. 
28 E Morian, 3., st|m. T. 
2:a E Brauu, 3t., Röntgen* 
sacharzt T. 
33taetcr, SS., fifm. 
29 Baustelle. 
Oppenheimer Weg -> 
30 BndbhistischeS Hans. 
E Dahlke'sche Erben. 
Neu-Buddhistischer Berlag 
Am Kaiserpart -> 
Eßlingcr Steig 
-<r CppcnDcmiec Weg -> 
(Unbebaut) 
Fenrirweg 
Henningsdorfer Etr. -> 
(Unbebaut). 
Im Fischgrmid 
<- Burgfraueustr. ->■ 
t E Wols.M.. Ksm. T. 
la E Ahleseld, SS., Eigen¬ 
tum. T. 
2 E Schulz, Eigentum. 
(ffiaibmaim»liijt). 
Laupenmül)Ieu,3l.,Fran 7. 
Banstelleu. 
-4r Am Rosenauger -> 
E Koch Gigcittüm. 
Baustelle. 
Albrecht, 31., SlugesttllL 
Rohe, L.» Frau. 
Seeliitg, O-, Krastw.Führ. 
E Lnchterhanb, H., Asm. 
Baumgart. Ch., peiis. 
Beamtin. 
8 E ©oehe, 91., Ksi». 
Bnth, ii., Sludienrat.' 
9 E Schönl>«ig.E.,Ehemik.7. 
Echmulkaiilage. 
11 E Brinkmeycr, A., 
Volkswirt T. 
Wohlgemnth, I., Steno 
topistiu. 
12 E Iieger. 91., Buch. 
brudeieibcs. T. 
Baustellen. 
Hasensprung -> 
Fürftenbamiit ->- 
Daitflellcii. 
I!) E 3Jteijer, Th., .11 sm- T. 
Baustelle. 
21E. Berger, Margarele. 
Fabrlbes. T. 
Schäfer. SibljUe. Seifen. 
22 E. Landgraf, ii<„ Dr, 
Arzt T. 
n E Satilf- A., Frau T. 
E 3nrili. H., Ingen. T. 
-<-3SnlportSljciincrElr.-)- 
23E'2iroillänticr^.,3ngcit.T. 
■u E. 'DlüIIer, G„ Jlsm. 
25 E Langer, tz., Eigen¬ 
tümerin. 
E Langner.M-,Am! Seats. 
2d E Siadl, M., Bcaint.T. 
27E©endi-,S.,Elabl.C6. 
3ngen. 
28 E. Kampf, O.. Ww. 
29 E. WamStorff, ©., 
Baimikister T. 
30 E Horrinann, H., Ingen. 
Banstelle». 
Anbcr Steig -> 
Baustelle. 
Halteuheimec Sir, -> 
Baustelle. 
33EZ!i»iner»ia,iii, P., $ud> 
druckbes. T. 
34 E Maudler, H., Ww. T. 
SliigSburger, K., Miisahr. 
Wandler, G„ Sattler. 
Manbler, H, Sattlerei T. 
35 E Weydemann. H.. Dr. 
mcd., Sau. Rat T. 
3Bei)beinann, Ä., tsm. 
Dlrellor T. 
-<• Burgsranenstr. -> 
Forstweg 
Hermsdorjrr Steige -> 
Linke Seite. 
I geh. j. HenuSdorser 
Steige 20. 
E Schastock. 31., Kirn. T. 
Woll!», G„ SipL»3ng. 
_ E Stemme, H., flsm. 
7 E Orlamüuder, M., 
Bäckermstr. (Haleusee, 
Kursürltcndamm 112). 
Werner, I., Pros-, Dr. 
Stilb. Rat a. D. T. 
9 E Michaelis, W., Eigen- 
tümcrin T. 
Wolf, I., Jngeli. T. 
II E Traeger, D, General' 
inaioe n. D. 
13 ESfarcI, G.,Postins?ekt. T. 
15 E Wohlfeil,E. ».Paula, 
Fabrlies. T. 
Habanu. E. Dr. Pros. 
Wolsf. M., Hauswart. 
17. 19 E Schcifal, Jtritc, 
Eigeiiiüm. T. 
Tetzlass, ©., Ksm. 
Weitimami, E., Technik. 
21 E Schillz-Heidorf, W, 
Stafienootstefi. 
23 E Möhring, H., FraiiT 
Siiljring, W-, Korn* 
prefsore» T. 
!Btaticr5bnrgct3Srg-> 
Banstelle». 
25E’Sinimcr.@.,9cir.Seit.T 
29 E. Scheffler, 3t, Dipl. 
Asm. 
Hemiiug, O., Asm. 
31 E Mühlnickcl, E, Büro- 
iiorstch. T. » 
AlinaebeiI,L.. Kontoristin 
Aarbarossatorso ->■ 
33 E Klein, H., Maschiucn- 
fchloff- 
Baustellen. 
55 E ©ehl, 3B., Dr., Stud. 
Rat T. 
Äatmclilcitoeg -> 
Banstelle. 
75 EMarquardt,PeusioȊr. 
77 E ungenannt. 
79 E ©leleler, 33., Siabt 
Ob. Cckr. 
©iefeler, VI., Ww. 
81 E ©riinsselder, M., 
Mechanik. 
83 E Hople, H, Frau. 
tzople, H., yimmtrmaiui. 
Baustelle». 
Rechte Seile. 
2—6 geh. z. Barbarossa, 
korso 35. 
8 E ©öbel, F.. Laborant. 
10 E Schmilt, E.. Fron 
(Frauksurt a. M, 
ESchmitt, 3., Dr, itfm. 
(Fmiilsurt a. M.). 
Frank. L., Dr., Stfm. T. 
12 E Schütze. 31, Pol. Ob. 
Mstr. i. in. 
14 E Becker. SS, Ksm. 
16 E Reumaim. St, Ob. 
Telegr-Sekr. i. R. T. 
Schütt,©.. Stud. Ral. 
MattertburgelWeg -> 
Baustellen. 
22 E Lohr. ©., 33(ticall. 
Direkt, t. VI. T. 
21 E Rogalöli.O, Klipscr- 
siech. 
atognlSti, 51., Ww. 
20 E Albrecht. M.. flsm. 
2j E Solle, iv„ Dipl. 
Haudelslehr. T. 
E Solle, M.. Frau. 
30.32 E Belgarb, E, 2öw. 1°. 
E. Kühne, ©., Frau T. 
»Iiihlie, F.. Stirn. T. 
31 E JaeobS, 51, Frau. 
E. Jacobs, O.. 3iifltii. 
yticolci, G„ Sitljogv. 
Baustelle». 
ilarbaroffakorso 
33—70 E. Batcrl.Baulierelli 
©.m.b.H. (N 31, 
Strcliger Str. 43). - 
38 Ballschmiede, H, Dr., 
Slub. 31 nt. 
Stiele, Eh, Dr. plxil, 
Sliii». Assess. T. 
Lauklistcin, SI, Dr, 
Siiibicimfseii. T. 
Müller, R, Dr, Studien¬ 
rat. 
40 Behrend, V, fifm. 
SlaSninU, E, ksm Singest 
Richter, E, ©eiverßeob. 
Lehr. 
Schüfchke, P, Sleucr« 
inspelt. 
WallSgolt, W, Asm. 
SSillncr, G, Tipi. jlsm. 
42 Haberiand, W, ßO.joll- 
infpe/t. 
flai; W, Verbandsrevis. 
Kurts), 3- Reg. Baurat. 
Schulze, B, Postiulpekt. 
44 Heutze, E, itietlDoll. 
Selttlärin. 
Müller. M, Lankaiigest. 
Sabrolvsky, O, Post- 
inspekt. 
Schaif, F, Siel. 5»g. 
Sommer, E, Bautiiisp. T, 
ZurlieS, 31, ZcitgSbotc. 
40 ffliumcisier, 3, Ob. 
Steu crinlpcll. 
tansen<©.Aevollmächl!gt. 
chlcgclbergcr, !ti, I)r. 
Pol. Tierarzt T. 
Schröber, ©., Stadtamtm. 
i. 8t. 
18 tzorschuer, H, Ingen. T. 
Gchrke. F, Baulbeanit. 
Klobsleiu, G, Frau. 
Mollangk E., Lb.Post- 
schassu. a. D. 
Jachar, L.. Ww. 
50 Böhme, K, Bank Ob» 
3nsp. 
Damm. M, Ww. 
Schreedcr, E, um. Miuist. 
Anilin. 
Valentin. 3, Asm. 
Wille, E, 5lfm. 
Sieglet, SS, Finaiizsekr. 
52 ©ommmtn.G,'Prokurist. 
Ker», 91, Bank>3uiPekl. 
Kiihn. St, Stadt Jnspekl. 
2Si(6erg, ®, Post-Amtiu. 
a. D. 
51 Herold, St, Stadt Ob. 
Juspett. 
Kuhlig, 0, Konrelt. i. R. 
Lachniann, O., Bauitfnl. 
3tiige, W, Stciictinsutll. 
S5ictcmcistcr,G. Ob.Jligeu. 
a. D. 
50 ©teiser, M, Ww. 
fiamcS, H„ Dr, Dlpl. 
S!olkZw,ri. 
Jurisch. P, Bürovorsieh. 
filerne, SB, Krim. Selr. 
Koch, O, Bantbeamk.a.D. 
Schnull, 31, 3iiae». T 
58 Dcegcner, P, Dr. lilul. 
Um». Pros. 
Siemens,K, tiandger.Rat 
T. 
Sltöm, 38„ Belr. Inge». 
Siinttle, I, Superiiucnb. 
i. 9t. T. 
00 Gießt-, SB, Asm. 
Kwarniak. M., Ssut. 
Slrube, Ch, Slrchilelt T. 
Siemens, tz. Reg. Rat T. 
02 Moschke, 31, Ww. 
Stooif, E.. Ww. 
Schäfer, SB, Slerirel. 
Schmidt, H, Dr.-Jng. T. 
— SB, Ingen. 
Schwarz, SB, Belr.Jngeu. 
Simon, H, Poslinsp. 
Awergenweg -> 
64 Graf, ©, Bäckerei. 
Hecht, O, Fabrkl. T. 
Sense, F., Fachlehr. 
Knhlig. B, Dr.-Jng. T. 
Ohse, SB., Stiib. Rat. 
Sliilbt, Sj,Dr,Sl)nbilu?.T. 
60 Stube, B, Physik. T. 
Sticling, M, Lehrer 1.3t. 
R»pprecht,W,Baukau«i>t. 
Sinianowski, ©.. Ingen. 
Spanner. H, Pfarrer i.31. 
Treu», », Bankbraiiit.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.