Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

Rosenthal Hauptstr. - 
— 2328 — 
CG E. stillt),£>., 3]lnuvenu|tr.|140 E Sctgcr, 81, ililiitzet 
Birtfiolz.'SI., Sltbcit, 
Müller, 15., Fleischer. 
-<r Buchhorsier Sir. ->• 
08 SDortpfoti- 
E Stobt Berlin. 
V. Sfaitofjl, '■!>., Ä». 
loalirin. (Prinz-He!n> 
rich-Sir. CG). 
70 ESel°s,H,Pvl.Be°»it. 
Schränk, F., Führ, 
72 E ungenannt. 
74 E FaV, 3)t., Frau. 
Sfnij, A., Sicnftm. 
76-82 »wifMJtii. 
81 EfinbtlMaiilinc.Oksto, 
Schütze, 8t., Schlöffet. 
88. W »mistellcn. 
90 Efflnif, <L gnr;rgc|ir>T. 
Marx, Ä!., Arblri». 
Ziuii»erinaiiii,H,Arblriii, 
92 SSitiicrlurm. 
114 E Stadt Berlin. 
V.Ort$amtä[lcllc Slosen 
isjitl T. 
Bei. Wohlfahrtsamt 
Sltl. XIX ii. XX. 
Pol. Meldestelle Jstco. 2S3 
J). M. ii. liaubpojteii. 
Pol. Wache T. 
Standesamt Rokenihal T. 
Sienerkasse 1911 
9Iosenihal T. 
Fischer, P, Pol. Haupi 
wachtmslr. T. 
St.S.D.A.P, @.S(.eiurm 
Nr. 13/12 T. 
91 ü(iner, H, 6ienicinbe< 
Mroclt. 
Gnlziucicl, 21, Hausinslr, 
90 £ Nieder, P.. «üro. 
Hi^e,F, Fiihrnnlernehni, 
93 E Müller, K.. Gigciitiim. 
Sanbsjaif, 6., Steiicc» 
iiispitt. 
100 E 6lni)t Berlin, 
Bilder, 01., Rohrleg. 
Haase, E„ Bolciifrau. 
Klammer, H,, Nenlner. 
Jtiicfe,3t„Kiittict).5iifpct|. 
Schneider, H., üiricit 
Schulze 21, 9!eniner. 
Stolle, ®., Pensionär. 
Thiele, 0.. Arbeit. 
102 E Ilffelniann, H„ ffilc. 
Silliiiniiit, SL 3Sm. 
Drieiuer, St., Kürschner. 
Helle. 2U., Transportarb. 
'■Hchte, ö. arbeit. 
101 E Schnitze, O, Lands«. 
106 E Siltnimm, F., 
Schaukm. T, 
iyri(ft, ö)„ Prloaüer. 
Steijer, P„ Bäcker? 
108 Eiöraioogel, G„ Sandle. 
Rabe, SB., Bnchdriillinstr. 
110E@aiijtIi</,?(., Eigentum, 
(ffiocttjcftr. 37). 
ßaiigli||,2lniio, Fleischerei 
Miether, M., 23®. 
Salzwedel,W,Maz. SliB. 
-<r Wilteittiuer Etr, ->■ 
U2 EVn(5e,3t.,S16l.i8oi[tclj. 
i. 91. 
Dessin, 9t., Arbeit. 
Salomo», St., Friseur. 
114EBinSc£iimitit,{y.,l'aiii>to. 
116 E Slad! Berlin. 
Slljlert, A, 25m. 
ivvtöticsj, G., SBlv. 
Lehinann, st., Rechnung! 
Demut. 
Pacholsli, I., Rieselwärt. 
Priebe, R„ Arbeit. 
Siigoronj, SS., Renlner. 
Wendel, <!., itmfiiu. Uhr. 
Werk, fl„ Slcitlcncmtf, 
•118 E Ganerl, E., Ww. 
120 E wie Nr. 118. 
SMmanit ,p, Tchneidev 
• mstr. 
Talken«, Dliiiienschncld. 
Pelh, 28., Arbeit. 
Slsitfcrfc M, Ww 
122 E gtönncbctf, (J, sto 
lonialwr. T. 
121E8iitj|t,G,GiÜ!nicbcmsir. 
126 E Horning, 91., Landn,. 
Soigt, I., Pensionärin. 
123 E Ni-der, E„ Krau T. 
Llisch, 0„ Arbeit, 
130 E Schuld». F, Sliito. 
fallieret T, 
132 EStabcli(j,®.,Cniibto.T. 
Groth, O., ititltotr. 
Salzwedel, P, Arbeit. 
Siegt, W„ ffliicftr- 
134 E SBriifeCfrg,^,, ©oflto, 
Navroth, Ob. 
jyciierroeljrm. t 8L 
130 EBmseberg, G„ Land!,, 
133 EEv.jlirchcngem.Roseii. 
V. Schönwald, 0., Pfarrer 
.(lliitnerl, H, Tischler. 
Sprenger, Hjljsard. 
(Nr. 112), 
Dann,, ©„ Lanbw. 
Schefflet, (B, illcntner. 
ftitgibel, SB., »lenlneriii. 
142 E Steg«, 23.. Sandro, 
Seeger, 51., Alisitzer. 
— ©., Fleischerei T. 
144 E (ioeriitfl, SS., Landni, 
Ludwig, 0.,MaIchincusetz, 
Müller, P., (Sinbcnroöit 
146 E Seeger. M., Ww, 
Krüger, 91., Plältri». 
Monlag, L„ Landlv. 
148 E luic Nr. 118. 
AnrIH,F,B»llergros;hbIg, 
T. 
150 E Miiller, F„ Dw. 
Dessin, O., Strn|tw. Führ. 
Schulze, O., Postschaff». 
162 E. Plisch, St., Landw. 
Staats, B„ Antoschtoss. 
154Ellfcrt,$t.,Sc()rct i.'Jt. 
Dessin, R., Arbeit. 
Kirschtowski, F,, Maler- 
mslr. 
Sure», P., Ww. 
Ufert. M„ (iinflro. T. 
156 ESchudoma.W-,Landni, 
158 E Scfjnciber, 3)(.. Ww. 
SBnrlet, U„ Ncutncrin. 
fiiioBloch, O., ä'iagtflr. 
Angelt. 
Lüsch, F., Arbeit. - 
160 Baustelle. 
162 E Jtitujf, {?., Landw. 
164 E Loseries. Sf, 2üro. 
©cotge, jlranslihr. 
Hanisch, H, Renlcnemps, 
Klick, H., Postschassn. 
SBiirtcubcrg, F,, Stacht' 
Wächter. 
SSciBiimmi, St., Pensionär. 
Wunderlich. S!„ Arbeit. 
Wünsche, O., Arbeit. 
16!! E Bcetz, SS., Saiidlv. 
168 E MarlS, P., Wiv. 
inictfjliaiim, Si, Frau. 
illödcr, F., Fleischer. 
Schreck, SS., Schristsetz. 
Schulzc, ©., Arbeit. 
170.172 Baustelleii. 
«Irafie 126 ->■ 
Mönchmühler Sir. -> 
Kastanicnallcc 
1—36 s.ii.Riederschönhansen. 
ReichSlanzleroainui 
37 Baustelle. 
1 E Sind! Berlin. 
Geineindeschnie. 
Henschel. 23., HanSmstr.1'. 
39—40 Bansiellen. 
41 E Bollstädt, Berlha, 
Waagenbau. 
42 EBajencr,F.,A»ilsmsIr. 
43 SJaniicUc. 
44 E Golall«,J..Maschinisl. 
45 E Kern,er, F., Raltor, 
46 E Sinn ha, SJ., Gigciv 
tfnn. (voppegarteiil. 
47 E Ml»erzok,E.,GärI»er. 
GG Bansiellcn. 
, Haiiptilr. -> 
67—64 Baustellen. 
85 E (fort, E., Fran. 
E Carl. {?., Sachter. 
1 E Köbeniick, H., Arbeit. 
Baustelle. 
87a EGriinle,P.,l>igenlüni. 
(Äenniail). 
Sender, I., Kraslwagen, 
führ. 
Zabel, ®„ Krasiw. Fuhr. 
<- StraBc 76 ->■ 
88 E Lobner,O., Handeirni. 
88a E Hain, K., ilRngistr. 
Bkamt. 
OnooL. M., strastwsühr, 
89-98 Bansiellen. 
Slngerweg ->• 
Rcichslaiizlcrdamni -> 
99—123 s. it. Niedcrschdn- 
Hausen.  
Kirchstraßc 
f. li.Niederschönhansen 
Lessingstr. 
(1—37geh. r. Wilhelmriuh, 
Bez. iRetmlcndots;. 
Hanplslr. -> 
•<- Hohcnzollernstr. 
28 E iliissoct, 9t„ Fabrlt. 
(^rii,z.Hcinrick-Str,S3) 
©roße, tz., Krastwsühr. 
«uffack, P., 5tsm. 
Pvinä'Hei„ri(l).Slr.-^- 
29 E Deeg, F„ Echuhunnstr. 
29a. E Hich, I, Schlosser. 
Seegersir, 
30 E Hahn, H., Fabrlt. 
Gryziewicz,H..Postschassn. 
Kleist, at„ flfm. 
Schiiikowski, 9t., Maurer. 
Dos. F., Buchhalt. 
Werner, P., Postschaffn. 
31 E Cinrm, F., Wertmstr. 
o. D. 
ThoittaS, Sücifjeugm. 
32. 33 Baustellen. 
34 E Gäde, K., Ob. 2adt- 
schaffn. 
^ llhlandstr. ■ ^ 
33—39 Baustelle». 
Felbweg 
Ackerlaiid. 
Reinickendors- 
Liebenw. Eisenbahn-> 
Liibarser Str. 
■<r Sittenstiter Sir. -9 
Rechte Seite. 
2—8 E Höhr, fifm. 
(N20, Reinickendoifer 
Sirasjc 92). 
Freund, 81., ILärincr T. 
Banstcllcti. 
22.24 E 3!icbcr, SSlo. T 
E SSoltljcr, W,. grau X 
V. 2S»ltI)cr, E„ Sicrtret. T, 
Aahnentann, L, SlrStit. 
Gronau, ($., Beamt. i. ilt, 
Marschke F., Arbeit. 
Sahlnion, K-, üliasseuse. 
Schalow, E., Feuerivehri», 
Tempkllios,F., Verwallgs, 
CD. Gefr. 
Vogel, SB., Jlfin. 
SJicsf, O„ Pol. 2)camt. 
WiMver, F-, Pol. Ob, 
Mstr. i.!». 
— Sicto, ©astlu. T. 
26 Staust elfe. 
28Bahnhos9IoscnIhaI l.Stci- 
nickendors-Liebenwalder 
Eisenbahn. 
Ediern, (S., Bahuagent. 
Holzpsatz. 
EHSIjr, 6.,6oh(NG5')lcr 
iiirttiiborfer Str. 92). 
Frcundi, Sl„ Eärlncr T 
Stinte Seile: 
l geh. *. Wittenauer Sir. 
Bansiellen. 
13 E Sinrsche, A„ flfm. 
15* E ©mtglili, VI., ISigcu. 
iii»iciiii(Hauptsir.ll0). 
Vlümel, O., Schneider. 
Telow, H, ütentner. 
Gclsort, P.. Posiassist. 
SBciiigcr, ü., Sltbeil. 
17 SJnn'lttUe. 
19 E 8!oü,5l..Gioeitlümtrin, 
iVfaiilliei), il, Rentner. 
Baustelle». 
Üleinilkendors-Lieben' 
walder Eisenbahn -> 
Mittelstraßc 
f. n. Niederschönhaiisen. 
Möllcrsscldcr Str. 
-<r Vnchhorster Str. 
Rechte Seite. 
L E Grilschke,x..Melallarb, 
CcchanowSIi, S., Eleltro 
IllOllt. 
E SUtz, St., SSertjcngm. 
5EWimscholI,W.,Pol.Äcamt 
7 E ungenannt. 
Fridsche, O., Dreher. 
9 E Schulze, l£„ Gigcnliim. 
Aichncrt, R., Maurer. 
Schulze, P., Kraslw. Fuhr. 
11 Baustelle. 
Linie Seite. 
2 EDietrich.P., Postschalfn. 
4 E SBool, M, Drahtwalz. 
Bansiellen. 
-<r Feldmark ->■ 
Mönchmühler Str 
Hauptstr. -> 
Linie Seite. 
I—3 Baustellen. 
5 E Schnmanu, 31., Heizer, 
lltcr, L>., Mechanik. 
Schumann,28.,Nrasmsühr 
7 Baustelle. 
0 E Bratuogel, F„ Landw. 
Bratvogel, P, Landw. 
Gliffow, R., Kutscher, 
italies, P., Kiitschcr. 
Jfaiiiiner, 6, Schmied. 
SBntlcnbcrg, 23., Arbeit. 
Web, X., Rutscher, 
II—17 Kirchhof. 
Bansiellen. 
Jiiditsiriebahn •> 
Bansiellen. 
Rech tc Seite. 
Baustellen. 
-<r öcnmitung Vlanken- 
selde 
Nesselwcg 
Neichsianzlerdaniin -> 
1 Barten. 
2 E Roh, S- SagtriietiMlt. 
Charles, O., Frau. 
ZEHeyn scn.,9!i..©lm6iliB. 
Schaffn, i. 3t. 
Hei,» jtm., W., @tro§6' 
Map. 
14 E .(ittimenmnii, i!l„ Frau. 
Thierbach. O., Schlaffer. 
-<-An bet Priesierkoppel->- 
5—11 Banilellen. 
Schöuhauser Str. -> 
12—23 Bausielletl.' 
Reichslanzlerdannn 
Nordendstraße 
|. u. Niederschöiihausen. 
An der 
Priesterkoppel 
Nelselluez -> 
1 E21)icl16i.,g|rc(fcnniärl. 
i. 9t. 
Stmg, 3(„ fliirfchuer. 
2 E Mliller. O.. itsin. 
3 E Stadt Berlin. 
Hellner, O., Glclltomont. 
Eigene Scholle 
i ©aricii. 
6 SoiiiuierhäuSchen. 
6.7 Gärten. 
8 E Knehsner, A-, Zugsahr. 
Böhme. B„ ksm. Singest. 
Jtispenireg -> 
9 E j!ariiowsti,F.,Ziigführ, 
9totl)enburg. ß., Baul- 
(iiigcst. 
10 E Adam. E„ Invalide. 
EAdain, E„ Frau. 
Miiller, SB., Arbeit. 
11 EOschwald.tz.,Pensionär. 
12 E Wie«, P., Si. 25.6). 
Singest. 
13 E .Mein, $., Klempner. 
14 E Aehr, 28., Bnchbind, 
15 E lmgenmmi. 
16 S flitsl eile. 
Eigene Scholle 
17 E itaifl, W.. Arbeit. 
18 Bausieiie. 
18a E Buchhotz, H., Post 
Sekr. 
19 E Stcu, 9t., Schlosser. 
Kasianieualtee -> 
Baustellen. 
Aesselweg -> 
Prinz-Hemrich- 
Strasie 
f.«.  Sifjeln1st1ch.Be3.9tci' 
nirfendf. 
Reichskanzler 
bitmttt 
(35—43 Posi »Iii..Jliebet. 
schbnhauseii) 
<- Hanptslr. ->■ 
1—9 Aauslellen. 
10 E Stadt Berlin. 
V.SchubotH.SU., Drahizieh, 
Atbiii, F„ Schloffen 
Harluiann, H., Bersich. 
Bcaiiit. 
Iahn, 0., Maurer, 
a'folt, i!l„ Mechanik. I 
Sal,wedel, F„ Dreher. 
H—18 Bansiellen. 
19 E Panlel, Jt„ Arbeit. 
20-22 Bansiellen. 
23 Eäiufd)inann,it, Ninleiu 
Clllllf. 
24—28 Brnisielleii. 
fr jlollaiiiciianec ->• 
Slnacrwcg -> 
29—84 SnnftcDeii. 
-e- Siitflcrgiabeit -> 
35 E ungenanui. 
36 E Gebser, 25, Gfcflto 
nioiit. 
36a Äansillle. 
36b E Olitc, H,, Ww. 
37 E Eaabcl, Ww. 
38 E ate$, P.. liiflciitüm. 
Brodhage. R„ 9tentner. 
Frieske,K.,Rctlamesi>chni, 
T. 
Pick, G„ Näherin. 
Nordendstr. 
Kastanienallee 
29-48 Lansielleii. 
48a E Gohlke, B, Ob.Poft, 
Gelt. i. 9t. (Nieder« 
schönh,, Lindeustr. 29b). 
K Hoeser, I., Qiütlncr. 
ffioljlfe, B„ Gartcuban. 
Baustelle. 
50 E Sau, W„ GaSwäri. 
50a E 3JlüHer,&.. gimmctii!, 
MciocS, F, Pcnfioitür. 
51 Baustelle. 
51a E (Eier, 8(„ Maurer. 
R»senke, B, Äügler. 
52 flohIeliPlatz. 
E flrsiger, F„ Kohlen. T, 
62a E. Wille, SB., Arbeit. 
53 E Weicht, 8t„ Gürtler. 
Jtiiolelsboif, ®„ 
Kontoristin. 
54 E. Haack,M.,Bäckermstr. 
(Serliit, Snoalidcnfir. 
Str. 89). 
Schwan, St.. Brillier. 
55 E Gericke,F„PoslIchaffn. 
55a. 56 Baustelleii. 
tiii[|)iiuneg -> 
57 Baustelle». ■k - 
58E Fuchs,9t.,B.B.G.Beauii 
Bergemann, H., 3)toiitcnr. 
Bierjahn, 25)., Ob. Zoll- 
selr. i. 9t. 
59 E SSeniger, ö„ Ob, 
Poslschaffn. 
Achterberg, H., Revls. 
Weniger, H., Slrdjitett. 
fiO E ffiloitcrt, O., 'JtcichSB. 
Sljiist. i. 9t. 
61 E Bnrkert,B., Mechanik. 
62 E Biers, SB., Schneiber- 
iiistr. 
tzartseil, SB., Buchhalt, 
Kerl, 9t., Tischler. 
63 EHersiirlh, Sl„ SBcitmstr. 
Funke. St., Slenlutr. 
64 Baustelle. 
Kejfclweg -> 
65 Vausiclleu. 
68 E Krüger, SS., Putzer, 
67 E ungenannt. 
Stochow, 2i!., Parkarb. 
63 E Endrnhn, ®., Renlner. 
69 E 9>cw!tzti, O.. Schlosser. 
70 E itlnäolD, H., Steltin. 
Mstr. (Blanlenfclde). 
ffilnitoiD, 2B„ Pensionär. 
Woschei, F.. Schneider. 
■<r Strafte CO -> 
71. 72 Banstelten. 
73 E Müllcr.A., Bantbeailit. 
71 E Wurstmacher, O„ 
Amls. 9toL 
Haupttir. -> 
Rispenwcg 
•<r Neichskanzlerdamui -> 
1 E Wagner, B., Schlaffer. 
Collier, L, 9tentiicrin. 
Hepach,A., 9!otalionsar<>, 
SBciiicI, 9t., Arbeit. 
i E Sntta, 9t, Ww. 
Bendig, W„ Maurer. 
Hamanu, B., Schristfetz. 
Kicll,E.,!i!audschaiisgärIn, 
Eigene Scholle -> 
3 E Naumann, e, Hochb 
Schaffner. 
Hanipe, SB., Invalide. 
Tamchli, K., Ziumicr. 
t Baustelle. 
5 geh. z. Eigene Scholle 5, 
6—8 Laubeuland. 
•<r Au der Pricfiet' 
koppel -> 
9—21 existieren nicht. 
22EKrasczyk,E.,Weichensiell> 
23 Banflelle. 
Eigene Scholle -> 
24 E Steiiilrautz, O-, 
25 E Pella, !R„ Arbeit. 
Petka, P., Tischleiei. 
Praffe, 3t., Arbeii. 
■Baustelle, 
NeichSkauzlerdainm 
A»l Rollberg 
. II. Niederschönlianfen. 
Schönhanser Str. 
(24-66 f. 11. Bln.. 
üUederschönhausen.) 
•<- Hauplslr. -> 
1 Baustelle. 
2 E Ritze, ®„ 23to. 
(Socii, SB., Slngesiellt. 
Harz. 6., Kolonialwr. 
9Iasch, E., Angestellt. 
3 E Jürgen. (£„ Manier. 
Forkert, 23., Maurer. 
Jürgen, 2B„ Ingen. 
Lange. A„ Erdarb. 
Scheffler. 23., Fuhrh. T 
4 E wie Nr. 3. 
Blitzner, E.. Walzer. 
Grenz. Knischer. 
Krüger, R., Stellmmslr. 
Wirth, G., Arbeit. 
SESch»iidt,F,Schmiedcmstr. 
Dolsmaiin, SB., Kuischer, 
Schmidt. <$., Schmied. 
Willgrubs, A., Fleischer. 
6 Bansiellc. 
7 E Fclätc, E„ Geld erheb. 
8—9 Äaiistcllen. 
■<r Kiffingenweg -> 
Laubengelande. 
Baustellen. 
Straße 141 -> 
Baustelle». 
12 E migcimimt. 
- Dohs, G„ Fleischer. 
Erd?, <5., Photograph, 
itriiger, H., Arbeil. 
Plilt, F„ Maurer. 
Schipver, O., Arbeit. 
Schmidt, St., Arbeit. 
Werner, M., Maurer. 
13 EHerzberg,ff.,Strabb.F. 
14 E Lageriiiaiin, F., 
Stellmaiher B. B. ö. 
15 E Albrecht, St, Rektor. 
16 Baustelle. 
17 E Sticgcuiann. SR., 
Sigentiira. 
18 Baustelle. 
19 E Borik, P., Peysionär. 
Schmidt, tz., Pensionär. 
20 E Prcnb, (?., Ww. 
Siege, F., Ww. • 
Drciftig, F„ Bauarb. 
FnchS, H., Arbeit. 
Heck, 28., ttletlroltchn, 
tkalweit, G., Arbeit. 
Maschiniki, I, Arbeit. 
Pirr, M, Arbeit. 
Schelle, F., Arbeit. 
Witt, H, Rino Sieb. 
21 E Teuipelhof, SB., 
ßiitiiicteibci. 
22 E iingenannt. 
Barz, B, Former. 
Beer, H., Malergeh. 
33ci)cr, St., Steinsetzer, 
©übt, ©, Borarb. 
Haberland, F., Bürogeh, 
Knölschke, 21., Arbeit. 
Lehinann, O, Banal b. 
SucAijiiSIi, St., Sleinsetz. 
Onischka, st., Kraslwsühr. 
Petersilge, St., Schlosser. 
— P„ Schüruistr. 
Wetzet, B, Kraslwsühr. 
23 Baustelle. 
<- ©emärtung Nieder- 
schönhaiiscn -> 
24—50 s. 11. Nioderschöii' 
Hausen. 
©cnmttg. Nicderschöw 
Hansen -- 
:ff[ictz’ichrS Haus. 
E ungeuannt. 
Jtl)cill;(iiict’jchc5 Hank. 
E ungenannt. 
Zmger Graben -> 
Beinstellen. 
<- Bcrgrntcnpfad -> 
65 E ©ras, L, Stmsiciib 
Führ. 
66 Baustelle. 
66a E Behr, t>„ 9leiiliiet, 
DickS, 21., Plnlntmal. 
Flick, ©., Werkzengin. 
Führer, ©., Fräser. 
Kopie, P.. Schmied. 
Itrnnmel, B.. Werkzengni, 
Lübke, tz., Ksm. 
Panknin, K,, Kteiupuer, 
Schalk«, 3-, Maschinen^ 
schloff. 
Seelbinder,P.,Kraslwsnhr 
Winlelinann, It., Bauarb. 
Woller, O., !l>!aschinen- 
schleis. 
G7 E «litkner, Jt„ Musik. 
67a E Gohlke, ‘Jt„ Biet», 
niaterial. r. 
Beriai, G., Slrbtil. 
Bansiellen. 
-<r Nesselweg 
75 E Nachenow, Helene, 
Landw. 
itleinert, 91., Altsitz. 
Matnsch, I.. 9tei|citi. 
76. 77 Bmtslclleiu 
78 E Schmidt, F„ Schmiede 
mslr. (Nr. 6). 
79 E Hetiich, Th., firaitkciv 
schwest.i. R, 
Oti, D., Rentner. 
Padszkns, M„ 9teiitnetin. 
80 E Döberis, <$., Frau. 
51 E Thiele, F., Eigentum. 
Bendeleit, 21., Näherin. 
Bctg, E., Arbeit. 
Ewald, L., Ww. 
Finn, B., Arbeit, 
(ilröniim, H.. Tischler, 
filiern, K„ Näherin, 
itriininami Büro- 
äugest. 
Schulz, H., Slellm. 
Thiele, F., Stibcit. 
Haiiplflt. -> 
Schönholzcr Weg 
Hauplfir. ->• 
l Baustelle. 
” 3 E Schaesser, 9i, Eigen 
. filmet, 
Beethovcnstr. -> 
4 E L-ichold, ©., Posiassist. 
E Nürnberger, «., Ww. 
E Walsli, Jt., Ksm. 
5—7 Banstellen. 
Mozattslr. -> 
Hohenzollernstr. -> 
Banstell-n. 
10 E Kirchhöfel, 21., Ww. 
(Eharlb. Schtüierstr. 7). 
itcini, F„ LagerauSgeb. 
11.12 Baustelle». 
Knrfürstciiftr. -> 
13 E Pnclsch, O., {Rentier. 
Biedermann,E,Eängeri». 
Franz,F.,Daine»ko»sekt,1'. 
- H.. flfm. T. 
Griiiler, H., Schlosser. 
Ernbe, F.. Schlosser. 
Joeftek. P., t'ltbcit, 
Klar, W.. Malerei T 
Kühne, H., LebenSmittel. 
Pactsch, H., Sängerin. 
£Üe$in, SB., Fabrkt. 
Schroeder, F, Arbeit. 
StacherowSki,F., Nenlner. 
13Treichelt,R., Schneider f. 
D. n. H:  
Wagenknecht, W., 
Schweißer. 
■SnusltUcii. 
Edelweibstr. ->■ 
-<-7 Marthastr. -> 
<• ©emarlnng 
Niederschönliausen -> 
Sliigttoeg -> 
flaiiflcDon. 
24 E Schaeser, F.,' SlbtlgS. 
Borneh. 
Mtlhihause, H., GiiitichL 
!5 E Schaeser, 6., Ww. T. 
26. 27 E ungenannt, 
ijiifjfcl, I, Arbeit. 
Götze, Jt„ Posthetr. Arb' 
Sievart, {?,, HandlgSgeU. 
Eil), G, Arbeit. 
24 E Knoche, U., Bäcker. 
Martin, VI., Dreher. 
23 E Schaar, SB., (Eigciitsim. 
üO E «tups, I,, Fabrlt, T. 
Beil, H., Slrblnii. 
Dieckgräber, St., Slrbeit. 
SymanSIy, E„ Arbeit. 
'■L E Steinet, 91., ftfm.'-T. 
Slrajjc 118 -> 
Saiislelleii. 
Hauptstr. -> 
Straße 52 a 
f. ii. Niederichönhausen. 
Straße 60 
9t!ichSkanzlerdainin -> 
Bansiellen. 
Feldmark --7 
Baustellen. 
2 E Paiiiel, P., Koire« 
spoudent. 
Bietsch, O., Pcuiionär. 
!»eichSkanzlcrdau»n ->■ 
Straße 90 
s. ii, Niederichönhausen. 
Straße 118 
Schönholzcr Weg 
Linke Seile 
1 ESchinIowS!i,G,, Kohlen, 
ilfiblc, H., Sltbcil. 
EPieper,H..Krn>iw.Fülir. 
5 E Buht, 21, Büglet. 
Bansiellen. 
7 E Hninmel, ©., Lackier. 
U.E Schulze, Sä., Handetsm. 
11 E Polraske, SB., Arbeit. 
Rechte Seile 
’—i Baustellen. 
6 E Meyer, A, Arbeii. 
8 E Spielmann, 21, Frau. 
E Sptelniann, SB, 
Schlöffet. 
10 E Snchlich. 51, Fleischer. 
12 E Koptin. F, iUinogeh. 
Strafet 119 
Straße 119 
Angctwcg -> 
Linke Seile 
geh. z. Slngerweg 9. 
evi|t. nicht. 
EBehrend,28„!krastwsühr. 
7 E Ziialcr, F, Limmer. 
9 Eitierich,8.,51ci|ditrmslr.' 
11 E Schmidt, 81, Schti|t* 
mal. 
13. 16 ci'ist. nicht. 
Straße 118 -> 
19 exisi. nicht. 
21 geh. z.6lraBell89tr.lL 
23 £ Kalweil, St, Invalide. 
25E Poet>chnkat,E.,Ti!chlcr. 
27.29 Banilellcn. 
Rechte Seite 
2 geh. z. Slngetiueg 11. 
4 E Zunkc, £>., HanbelSm. 
6 Baustelle. 
E Pnphal, F, Lackierer. 
Schmidt, P. iltaitro. F. 
10 E Schiuidt, ©, Eigen¬ 
tümerin. 
12E©rabowSki,F„9!cnlner. 
14 EShmanski,!!B,IiivaIide. 
Slratze 12u —> 
16 exift. nicht. 
18 E Slesiler, <51., Arbeit. 
20 E Sieglet, 3ft„ Dreher. 
20a Es Neuenseldt, H, 
SJtonteur. 
22 E Haas, L., Schitstsetz. 
22a Eiltcchlin, M, Cis< 
verlad. 
24 E DembowSki, 51, 
Zimmerer. 
Baustelleii. 
Feldmart -> 
sttüplao 
etratie 119 -> 
Linke Seite, 
l geh. i-SimtiellUSiir. 18. 
E iltolvaif, P, Bangesch.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.