Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

Mahlsdorf 
Straußstr. 
- 2194 — 
Osten 226' Seit IV. 
Baustellen. 
Offenbachslr. -> 
25.26 E Storni, 0.,tiip ediern. 
27 E@(f)u6mnnn,2l),9>ngcn. 
-4- Bachstr. -> 
2S E Trnbach, A, Ww. 
29 Baustelle, 
au E ungenannt. 
Gicmtrt, R., Renlncc. 
MendelSsohnstr. -> 
31 Baustelle. 
32 E Sprotte. M., Arie». 
33 E Polakiewicz, (£., 
9lcnlnctiiL 
31 E Scljmami, 35, Pol. 
Beamt. 
-<r Meyerkeerflr. -> 
Baustellen. 
Slll-MahlSdarf -> 
Taxusweg sNord) 
Sülldtosengehölz 
1 (Sorten. 
2 E Menzel, D„ Stmuimd). 
Thüringer, P., Eisendreh. 
3 E Gäriuer, H, Dreher. 
Stein. F, Feucrocljtm. 
4—0 Baustelle». 
7 E Rcinke, P, Vürogeh. 
8 E Grande!. F, Kürschner. 
!) EMijchkowsli,F.Schloffer. 
Schneider, G, Näherin. 
10 E Schulz, P, Tischler. 
Groszer,H, Fleischermstr. 
HE Smt, P., Revisor. 
Frischmnlh, 91, Schlasw. 
Schaffn. 
12 E SJoif, O, Gigenliiui. 
Schubert, H., Stfiit. 
13 E Heidenreich, IS, Buch 
hdlgS. Geh. 
StBohlflCiimts;, S(„ 91ci<65- 
äugest. a. 2. 
11E Slrenbel, 91, Heilgeh. 
o. D. 
In Baustelle. 
GreifSwalder Sir. -> 
16 Baustelle. 
17 E Trapp, H, Minist. 
AintSobergeh. a. D. 
18 E Jnnck, ,v>, Hobler. 
Leimn, {y„ Schlosscrinsir. 
19 E Strauch, 91., Stelln,ach. 
20 E SltnM, ff., Klempner. 
Lange, SL, Schmied. 
21 EBierdel, A, Eigentum. 
E Bierdel,W,Bürovorst. 
Rantenberg, K.,Llcnipner. 
22 E Piper, 0, Schlaffer. 
23 Baustelle. 
24 E Fiedler, P„ Chemigr. 
25 Baustelle. 
20 E Lauge, H„ Maurer. 
Slllvaler,F,Fachgt»ppen- 
wall. 
Lange, S}„ ZeilungSbote. 
27 E Schaas. Th, Silo. 
28 E stalisch, P» Tischler. 
Kalisch, P, Schloff«. 
Baustelle». 
31 E Lausch, H„ Tischler. 
Wildrosengehölz -> 
Tcrwestcnstr. 
BerSistr. -> 
Baustellen. 
91eschke'>ches Haus (2). 
E uiiflEimimt. 
Wiuzcr'lcheL HauS (3). 
E Winzer, W, Schlosser. 
Baustellen. 
Fetsjiicr’sdjeS tzaus (4). 
E nngenanni. 
Himmler^sches Haus, 
E Himmler.J.,Schneider. 
Slrlü, 6., Schneider. 
Aurich, ©. Jt[m. 
Gebe«, SL, Fran. 
Kühn. W, Orthopäd. 
MietiS, 5, Maurer. 
Weflphal. O., Schlaffer. 
Greguletz'scheS HauS. 
E Greguleh, P„ Arbeit. 
Lehmann'lches Haus. 
ELehmann,N,Bankangest 
Siebert'scheS HauS. 
E ungenannt. 
Gülden. 
-*r Straft 127. ->■ 
Slilertand. 
Starde'schis Haus. 
E ungenannt. 
Lerdlslt. ->• 
Theodorstr. 
<- finrlslr. -> 
1 Baustelle. 
2 E Otaschke. 50., HauSdien. 
3 E Stühndorf, Sl,Mafchinen- 
mstr. 
4 EHeilmami, P., Postassist. 
o. D. 
Loyal, ffi„ Schlosser. 
Schmidt, A!, Poslgehilkiii. 
5. ßE Pseffet, St.. Mechanik. 
GanSky, P., HilsSlade» 
ichaß». 
Laustellen. 
Gärtneiel. 
E HcuBndj, Gärlnerelbcs. 
(Wilhelmllr. 12. 13). 
Wehncr'IcheS HauS. 
E Wchner.L, Gärtnerei 1 
Alt-MahlSdors -> 
18 Gärtnerei. 
E Wendland, A, Garleu- 
vanbetr. (Sllt-MahlS 
dors 43). 
Gärtnerei. 
E Baukowlak, M, 
ßSärtiicieibel. T, 
Brandt'scheS Haus. 
E Brandt, lt„ Gärlnerei- 
bis. T. 
Brandt, A, Rosenziichl. 
Stratze 48 ->• 
Gärtnerei. 
EH endlich,L,Gärtnereibes. 
Baustellen. • 
43. 44 E BoilowSki, G, 
Stadl Ob. Sekr. 
Frlihbrodt,P,StadtinspckI 
ilotzur, Th, GeschästSsühr. 
Mac ManuS.TH, Asm. T. 
Slciumar, A„ Sottitotl- 
beamt. 
43 ©ommctfjäuSdjeit. 
-16 E Feld, I., Slroltw. Führ. 
47 EKretschmer, H.,Hulmach. 
Molliww, F, Schnstsetz. 
48 E Slck. K, Rabitzputz. 
Karlstr. -> 
Thorncr Sir. 
Waldowslr. -> 
1 E Dobriudt,R,Tapezier. 
Müller, 91., Technik. 
2 Baustelle. 
3 E tzansadel, P, Schlaffer. 
Borck, St., Raminer, 
I E Pelschnlat, tä„ Zu¬ 
schneider. 
Baustelle». 
Danziger Str. -> 
Gärtnerei geb. z. Danziger 
Str. Popke'jches HauS. 
Aanstelleii. 
Grandenzer Str. -> 
Baustelle. 
Gärtnerei geh. z. Danziger 
Stci.nc 10—12. 
-<r Danziger Str. ■> 
Baustelle. 
Garten. 
18 E Wehbeck, F, Tischler- 
ui str. 
Lorenz, H., Flieseuleg. 
19 E Tietz,L,Ob.Postschaffu. 
a. D. 
Tietz, 6„ Stellmach. 
— fl, Telegr. Banhandw. 
20 E Schulze, 51, Steuer- 
selr. 
21 E Haberland, P, Pofl- 
betr. Assist, a. D. 
Daustelle!!. 
Waldowstr. r> 
Thorwaldsenstr. 
(Giib) 
Berte! Thorwaldseu 
Dänischer Bildhauer. 
Hirschgarten>tr. ->• 
Bauslellen. 
3 E Thiel, P„ Hilssarb. 
Noack, SB1, Itonltnilleut. 
Paizellen. 
7 E Stönig, ©„ gitnlncr. 
Parzellen. 
Dahlwitzer Eli. -> 
II E Held, W,ksm. Äugest. 
Parzelle. 
13 EBart,C,Schiicideriustr. 
Gärten. 
19 E Pähold, H, Manrer. 
Vasa. F» Ww. 
Hirschgartenstr. -> 
Tizianstr. (Nord) 
-<r Slmlsunder Str, -> 
t E Heilige. S., Tischler. 
2—4 Baustellen. 
5. 0 E Schulze, N.. Tischler. 
Weidn», «, Pl-l. Ob. 
Wachtmstr. i. 11. 
7 Baustelle, 
8 E Rechenberg, O, 
HauSdien. 
9 Banslelle. 
lvE Albrecht, 8., Werlsühr 
Kolbergee Sie. -> 
Hausapla« ->■ 
11 lingeimimt. 
12 Baustelle. 
13 Baustelle. 
14 E Fischer, I., Minisir. 
Slmtigch, 
Pu?ger, O, Maurer. 
15.18 BauMeu. 
17. Sommerbänschen. 
-<r Dahlwitzer Sie, -> 
18 Baustelle. 
19 E Schutid, QL Mitfahr. 
20 E Hoersiua, A, Ww. 
21.22 Banslelle». 
23 E Nicmehcr, I, 
Schneider. 
24 Baustelle. 
25 EPliulisch, ST., (figentnm, 
Richter, B, Ww. 
26 E Heus cheI,E., Dilagraph 
-4r Äolberger Str. -> 
27.28ERchseld.N, Tischler. 
Rehfeld, 81., Saugest!}. 
29—31 Baustellen. 
35 E Windisch, W, Eigen- 
tniuerin. 
V.Pischkitl.O, SßcnftonörT. 
Stmlsimier Sir. ->• 
Trcskowstr. 
Bahnhossir. ->• 
1 E Bolle, A, Betten T. 
Grnndst. geh. z. Waldow- 
slratze 27. 28. 
Waldowstr. -> 
Gatten geh. z. Waldow» 
stroljc 26. 
2 E nngenannt. 
3 E Schwedat, F, Tischler. 
Baustellen. 
Danziger Str. -> 
4 E Schulze, S!, Pensionär. 
5 E Dzomba, 6, Tischler. 
5a E Putzlus, F, Dreher. 
G Parzelle. 
7 E Schicke, M, Bit). 
Baier, M., Frau. 
8 Garten. 
9 E Fischer, 91, @djneilcr- 
mstr. T. 
10 SommerhänScheil. 
Graudeuzer Str. ->■ 
11 E Holz, (r, HanielL- 
virtret. T. 
12 E iingcnaititL 
itriitoon, 'S-, Frau. 
Miillcr^k..Bandagist.MsIr. 
Rcinsch. A„ Postschaffn. 
13 E9licboIdI,P,Nlcmpucr< 
mstr. T. 
Brauer.i»ii,S.,Ziinmcrm. 
14 E Brasset, G, AmtLrat 
a. 2. 
Schmidt, E., Mechanik. 
15 E Hoffmauu, 0, Stsni. 
Hoppe, B, Feilenh. 
ülni Karnseld ->• 
10 E Bietz, Ä„ Heizer. 
Rohrbeck, St., Fleischer. 
17 Bauslelle. 
Baustellen. 
Eeiuarkung 
Kaulsdors -> 
19 E Genge, P» Schlosser 
Schlvarz, H, Musik. 
Baustellen. 
20 E (Salastc, M, Maler- 
mstr. T. 
21 SommerhäuSchen. 
22 E Panlat, B„ ftfra. T. 
23 E Stiller,K.,TeIegr.Assist. 
(IfoiilSdf. Bahnhof- 
stratze 20). 
24 E itilter, 31, Postassist. 
25 ETauberl, B, Malerei. 
Lindemnth, R, Schiffs¬ 
agent. 
Zaubert, 23., NeichSV. 
Schaff», i. St. 
26 E Willuda, A, Fugen. 
E Aillnda, O, Reichsb. 
• Assist. 
27. 28 E Freude,G,Jngen- 
E ütitWci'.H, Bug- 
führ. a. D. 
29 E Cicberh, 6., Phologr. 
Siebeitz, E, Phatogr. 
30—32 existiert nicht. 
33 E Maschlanla. M,J»st. 
Sekr. 
Heyinanu. SB, Berlret. 
Klinlort, O, Buchdruck. 
Obst, F, üteutueriu. 
Baustellen. 
44 E Scmtc’icht Erben. 
V. SBiÜimczit, H., Verlvalt. 
(Schönebg.). 
jluetsch, G, Rentner. 
Krause, 9(„ Äsin. 
Schnwmel,O,!Irastwsiihr. 
Schwabe, 6, Rentner. 
45 E Rosenkranz,A,!klemp- 
ueiel T. 
46 E Koch, I.. Meister. 
47 E Groll), P, Mechanik. 
V. Olrotl), SL. Mechanik. 
Nehiinanii,W,ksm.Angcst. 
Groth,Valeria.LcbeiiSmitt 
Jachniaiin. O.. Lehrer. 
Krüger. G, Ww. 
Rohrlach, Ksm. 
48 Garleu. 
49 Stuften geh. z. Aahnhosstr. 
Mr. 31.' 
Bahiihoffir. -> 
Triststr. 
SlahuSdorfer Str. -> 
Baustellen. 
4 E ungenannt. 
Arlt, H, StoMflisiB. 
Berhein, H, Ingen. 
5 Baustelle. 
<- Griiumsir. -> 
0 E Ra»,M, Eigentümerin 
(X6öOste»derSir.A). 
JahnS, G, Schiieidermstr. 
7 EFriedrich,W,Eigentüm. 
gnedrich, A, Simttit» 
konselt. 
8 E PlonicS, 6» 
Kiirschnermstr. T. 
Nerlich, F., ölüljec. 
9 Baustelle. 
•<- Biülleislr. ->• 
10 E Schüler, O., Mettill- 
schleif. 
11 E Dütz. Gfj, Steno» 
tljpisliiu 
Banstelle. 
12 E Gollh, e, Ww. 
13 Garten. 
Bisiuarlistr. 
14 E Freier, K, Schlaffer 
15 Baustelle». 
10 E Braune, H, itfm. 
17 E Bahls, P, Gigcu» 
tümriu. 
18 E ungenannt. 
Ruske, F, Rentner. 
19 E DBtnauS, O, 06. 
Postschaffn. tu D. 
20 E Kaschke, &>., Rbhn. 
HilsSbetr. SlsHst. 
E flanschte, 3$., Sto. 
Eigentümerin. 
-<r Laiigeubetlstr. -> 
21 Sommerhaus. 
22 E Heslliug, W,Schlosser. 
23 E Klose, St., Zischlet. 
24 E Mictie, A, Gigcu* 
tümtiu. 
Ge»r, 50, Sltasjeitli. 
Schaffn. 
Mierse, O, Arbeit. 
Baustellen. 
Ahornallee ->• 
27. 2ä Garte». 
29 E Wirth. O., GijcutSm. 
Paetzald, E, SlftiuT. 
Wirtli.Martha.Äollwl.l'. 
30 E Dittmer, (£., Tischler. 
31 E fieijlcr, E, Rohrleger. 
32 E Aschwanden, M, 
(iigciitürattin. 
33 E Seiet, .£)., ffwii. 
Silier, G, Bäckeimslr. 
Glüht, &., Fleischermstr. 
34 E Suffe, P.. SJöifcrmstr. 
Sahnst^ ->• 
35 E Kühn, 21?., Stil. (Neu- 
löll». Kopf>tr. 40). 
Schröder, E, fflohtlcg. 
36 E Slemier, 91, X'ager. 
verwalt. 
37 E tzeinpel, 39» Siaitrcr. 
Baustellen. 
-<r Vlücherstr. 
Schrobsdorffslr. 
39 E Köhler, H., Eigen- 
tiimerin. 
Cornelius, P., Qngi-iu 
Köhler,«, Bnchdmckerei's. 
Skoliironsri, S, Friseur. 
40 Parzelle. 
41 EZeschke,TH, Buchhalt. 
42 E ^eschke.O., Glasmal. 
Baustellen. 
Aöpenicker Allee 
44 E Pinnig. R., Sthaffner. 
Baustellen. 
45 E Bully, O, Pensionär. 
46 E ctuljii, (£., Mcntncr. 
Palull, St, Krastwsühr. 
47EFreudcnvergir, 6..8raii, 
Freudenberger,V, Maler. 
Kaluschle. B, Buchdruck. 
43. 49 E Warnsledt, tS, 
Eigentümerin. 
Bnth, 81, Ism. Slngcsl. 
Warmltcdl, W, it|m. 
Baustellen. 
Boltastr. -> 
50 E Rüst, St, iiotlj. 
51 Gärten. 
52 E iiimcnmmt. 
Lömensieiu, I, Ksm. 
Ahoriiallee -> 
Lanstelle. 
Konstanzer Str. -> 
Baustellen. 
-<r Lnlhiistr. -> 
01 Vauitelle. 
BiSmarckslr. 
62 E Claiche», I, Inge». 
Wollgatt, 33, Iran. 
63 E Aalh.W, Mechanik. 
John. H, Kontoristin. 
Liebeiww, E, 
61 £ Haniieuianii.H. Ksm. 
«nebusch, E, Borsähr. 
Much, SB., Schichni. • 
Schüler, 81., Schiffer. 
-i4a E Sitng, S., SBto. 
aierflcrimim, St, Strofieiib. 
Ftihr. 
Jung, 91, Ledechdl. 
65. 65u E Jarosch, ß, 
Schloffermslc. 
Müllerstr, -> 
66 Sommerhaus. 
67 Garten. 
68 Sommerhaus. 
69 E ungenannt. 
70 E Bode, 6en„ W., 
Schneidernistr. (K64, 
Millackstr. 6). 
71 E Jedile, 6, Friseur. 
Gmnowstr. -> 
72 Baustelle. 
73 E üümniel, M.. 
Fleischermstr. T. 
Baustelle». 
NahnSdorser Sir. -> 
Trifttteg 
Hirschgarieuslr. -> 
Parzellen. 
10 E Slorff. W, Sfrn, 
iFichtestr. 25). 
Giebecke, O, stjm. 
11 E Deutsch»,an,i. H, 
Bauunterncdin. T. 
Nadei»acher,P, Postassist. 
i. 91. 
12 E Fröscher.H.,Pensionär. 
13 E SeifcweiS.ß-, Lehrer. 
14 E Balle, 91, Reklor i. !>1. 
15 E Sicht, Ö, Ingen. 
Brand, it., Posibeanit. 
16 E Zilch, 6, Stadaniliu. 
17 E Weinn; G„ Eigen¬ 
tümerin (0112,Scham- 
weberstr. 8). 
Oertel, B, Postschaffn. 
18 EHillmann,R,Eigeutüm. 
■<- Dahlewitzcr Str. 
Forst. 
Hirfchgarteiistr. ->■ 
Nhlandstr. (Siib) 
-<r Hci„rich-Heii,«-Str. -> 
l E SkaSmierczak.W. Tischler. 
Viedt, S3, Telegr. Acb. 
EPoKmonii, G, Poslhelf. 
Deckert, Ä, Ü3w. • 
;3 E Höbst, 3t.. fflm. 
Mönch, 91„ Tischler. 
-<r üSiiilserflr. -> 
4 E (jitsiger, (£, Ob,Stand» 
mstr. a. D. 
—7 Baustellen. 
-<r Sctitr. -> 
-<r Köruerplatz -> 
StoIjliSflr. 
8 E Hoff, P, Goldart. 
Krüger, 3, Ww. 
Geniarkiing Siöpeuitf -> 
9. Garten geh. z. KohliS- 
slrajzc 28. 
SohliSSlL ->■ 
1P.11  Sommeihiusche». 
12 EStirflcn, B.Äücherrevis. 
13 E Willaiuowsly,A-, Kfiu. 
14 E Lehiuami, H, Schuh¬ 
macher. 
Lehmaun, 6, Ism. Angesl 
15 E liitgcitaimr. 
16 Baustelle. 
17 E Gerlich. A.,Pensionär. 
Gtaiibtiuni, 38, GltiS- 
schneid. 
£oltotit,0.. Straft». Führ. 
Metzger. B, Stroftl«. Führ. 
Mohr. 6, Airzestellt. 
Trinkö, H„ SBle. 
18 E Draber, A, Gaslm.T. 
Faudrey, C, jliiwopkrat. 
Häuschel, A, 28». 
Hoffniann, tz, Metallarb. 
aä|iel,SJl,Ob.[vciiei:tocljciiL 
Winklerstr. -> 
19 E Meyer, St., Scitilarb 
20. 21 Baustellen 
Heinrich-Heuic-Str. -> 
Ullrichplatz (Siib) 
Aülowstr. -> 
Ulliichstr. -> 
(Sqmnikplilj). 
Nllrichstr. (Siib) 
Ebcrescheillillce -> 
1 E Wüst. e, Fron. . 
Wüst, 6, Burhverlag. 
EPiatet.5,'JJo|lasrift.o.a>. 
Sogt, A, Maurer. 
3 E Pischon Sl. Fra» 
lSchöneba. aierbergftr. 
Nr. 12). 
Krüger, 5t, Bewarb. 
Lehmaiin.W./lraslw.Führ 
4 Garten geh. z. Akazten- 
tillcc 7. 
■<r illtazieimLic -> 
Anlagen. 
■<- Eberescheyallee -> 
Uslarcr Str. (Nord) Biktoriastr. sNord) 
•<-5önoleet,Slr.,->- 
1 E Änrlh, 0., Schlosser, 
2 E Höhne, P, Lacket. 
Kolodziej. M, Äfm. 
3 E Escheuroeder.P, Sknops 
arb. 
Günther, 91., Mechanik. 
-4r Srielrichsir. -> 
Baustellen. 
4 E Pritzet, SL, Staffier. 
Hinz, E.. HandlgSgeh. 
5 E Quappe I, Frau. 
Kurth, E., Frau. 
Wolff, SL, Schlosser, 
■<r Eimarkimg 
ilaulädorf -> 
6 E Schimioiiii, F, Rrichkb 
Äugest, 
Baustelle. 
Ftiedtichstr. -> 
8 E Scheithaucr.P., Schrist- 
sctzer. 
Neumann.M.,Metalldreh. 
8a E ungenannt. 
9 E Lrüggcma>m, H.,B»ch- 
biud. 
Arüogemann.W, Buchhalt. 
10 E Süd, P, Pensionär. 
Baustellen. 
Höuower Sir. ->• 
Berdistr. (9Zotb) 
StuiiSSergcrSlc. ->• 
L Äaultelle. 
2 E Seife, St., Arbeit. 
3 Garten. 
I E Aath, G, Bahnarb. 
E Schweiushaupt, A., 
Zilchlcr. 
0. E Schulz, St,, 91entner. 
7 8 Baustelle,l. 
9 E Stöhne, O-, Gigcu- 
iünteviu. 
10 E Kalbitz. F„ Schlosser. 
II E Both, 31, Telegr. Leit. 
Slufseh. 
12 E iingenaiuil. 
Ä-ebcrstt. -> 
13 E Teichmaun,O.,Tischler. 
14 E Butt, SL, Bahnatb. 
15 E Schultze, 9t„ Buchdruck 
Stubniijir. -> 
Gärtnerei. 
E ungonaiiut. 
Kaulbachslr. -> 
Baustellen. 
Stralfiiliier Str. -> 
56-60 Baustellen. 
61-63 E Hoffmaun, Sl, 
Gartenbanbctr. 
Kolbetger Str. -> 
61 Baustelle. 
65 E Wolf, 0., Graveur. 
66 E Bolz. I, Arbeit. 
67 Baustelle. 
Dahlwitzar Slt. -> 
Laiistellen. 
-<-Genia»knng Dahlwitz-> 
Baiistellen. 
Dahlwiicr Sie. -> 
16. 77 E Nengebauer, (£.. 
Nhi»ii»s!r.lGrunstvald) 
78—82 Baustelle». 
;3 E Koiieiliy, A, Monteur. 
84 Aaiistelle. 
85 E Dirisen, Cb, Tischler 
E Dirisen, M, Frau. 
56. 87 Baustellen. 
-<r Stralfunlct Str. -> 
Staustellen. 
1U0—108 Gäiinerei. 
E nngenannt. 
Buscher, 21., Rentenemps. 
109.111 Bauslellen. 
112 E Hoffeit, 0„ 
.«tastn. Führ. 
113 E Holzky,G, Schlosser. 
Sanstelle. 
115 SumnicrhäuSchen. 
116 E Wilnat, 0, Just. 
Jnsp. 
117 E Dnmke, 2, Schlöffet. 
Kopf. 33, Stereotyp. 
118 EFt»hnet,!Ii, Fleischet- 
mstt. 
Pretzel, E., Schriftseh. 
119 E Ülebitzle, R, Pen¬ 
sionär. 
120 E Beck, Fv Postschaffi: 
121 E Wiillel, E, Fleisch er 
(0112Uro5tauerStt.8a) 
122 E Buchholz, M, Ww. 
(Wu, Stoihenet Str. 46). 
123-126 Baustellen. 
127 E imgcnmiiit. 
Hoffmaun, 6, Fra«. 
Muskat, 3)1.. Srait. 
Roeder, O, Pensionär. 
Wttlstock, Z, Schneider. 
128 E (sritnoui.e, StohIcnT. 
129 E Gitel W.. Bahnwärt. 
Sttutj, H., Maurer. 
130'Saiifielle. 
131-141 Gärten. 
<r LandSberger ©It. i 
-<-GlmarkungKa»lrdorf-> 
1.2 Baustellen. ' 
-<r Friedrichstr. -> 
3.4 Baustelle». 
5 E Zobel, B, PostinspeU. 
6 E Cchieme»!, Maleriiistr. 
(Neuköllii jliemchllr.7). 
Kubb«, H, Schneiderin, 
— P, Arbeit. 
E Wollcnburg, O, Posi- 
insp. 
CzudiiochotoSki, M, 
Pensionär. 
8—9 Baustelle», 
10 E Wollenburz, 51. 
Pensionär; 
Beer, St, Pol. Haupl- 
wachtwstr. T. 
11 E Schnbeti, I, Rentner. 
Höuower Str. -V 
12 Baichelle. 
13 Gart™. 
14 E St .iencr, F, Rentner. 
Stornier, 5, Maler. 
15 EBrüuing, 26, Maurer. 
16.17 Baustellen. 
<- Melauchthonstr. ->• 
18 E Gindeta, F„ Beleucht. 
Gotcke, F, Bnchhalt. 
19—22 Baustellen. 
23 geh. z. Florastr. 22, 
Florastr. -> 
24 Banslelle. 
25 Garleu. 
26. 27 Baustellen.' 
28 Garteu. 
29 Baustelle. 
Melanchthonstr. 
dO Baustelle. 
31 E FeiiSle, P, stellucr, 
MaltheS, B, Bote. 
32 E Richtet. E,SlaSschleif. 
Konetznh, M, Reichsb. 
Bedienst. 
43 Gatten. 
<- Hönowet SIt.->- 
34 Garten. 
35 EHartlkPP, F, Tischler- 
untr. 
36 E niibekannt. 
37 Baustelle. 
3j E Galvenda, Ph, Ma- 
schinenschloff. 
39 E Morse, SL, itfm. 
40 E Friedrich, 6, Ww. 
-<r Friedrichstr. -> 
41.42 Baustellen. 
-<-Eciuarlu»gStanlsdorf-> 
Voltastr. 
Siöpeiiicker Allee -> 
1 Garten. 
2 E Toepel, E, Magistr. 
Beamt. 
Toepel, P, Echneiderinstr. 
j E (Breite, W, Buchhalt. T. 
Grcue.Hcdnng.Lebensm.T'. 
Stosch", SB, Mechanik. 
Sioigt, 38, Stlcwsner. 
E üngelhardt, W, Dr, 
BibliothekLiat. 
Teichmaun, IS, Architekt T. 
*E EchweinShanpl, (£» 
Eigentümerin. 
SchweinShaupt, A, Bildh. 
Baustelle. 
7 Garten. 
8 Baustelle. 
9 geh. z. TristÜr. t>0. 
<- Triststr. -> 
10 Baustelle. 
11 EFranle^),Vlliik.D!rekt. 
i. St. 
12 Garten geh. z. Nr. 1L 
13 E Zimmer, S, Sau- 
nnteruehm. T. 
Schutze, H, Frau. 
14 E Semit, F, Postbeomt. 
15 E Siraich, E, Sljuu 
E Strand, #, Ksm. 
16 Garteu. 
Stöpcnidcr Allee ->• 
Wacholderheide 
sNord) 
Marktpla) -> 
1 Baustelle. 
2 E Stmiile, O, Kohlen. 
6 Baustelle. 
-l E Schulze, M, T°p». 
Müller, SB,.5ilf5beirie6i 
Assist. 
5. 6 E Lehman». E, Dr. 
SlitbientoL lFriedrich- 
straße 17). 
Saum, Eh, Frau. 
Luft. 58, Poilschaffn. 
Baustelle, 
d E uiigcnoiiut 
Kuruseit, H, Dreher. 
Niggemami, G, Arbeit. 
8>ei>er. C, Frau 
<r Wildrosengeliölz -V 
9 E Franz, O, Schlosser. 
Schwarz, H, Schmied.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.