Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

Mahlsdorf Kvmgjn-Lilise-Str. 
— 2188 
Osten 270 IeU '£V. 
73- 77 Baustellen. 
78—79 Gärleit. 
80 Baustelle. 
«IfazioitaUce ->■ 
81 Baustelle. 
82 Garten. 
83—85 Baustellen. 
Sleiustr. -> 
86 B Kirstein, H„ Post 
Beir. Arb. 
87 E Lina-, I, Aiigcstklll. 
88 Baustelle. 
L8»EEtcphan,O,Pcnsio»är. 
SRaudjftr. -> 
89. 90 Baustelle». 
Steinstr. -> 
91 B Sonett, 3!., Renlner. 
»laE Ziegel.O,, Gthriflfei;. 
92 B Üicbtfc, 51., Bäcker. 
Baustelle, 
94 E Seniler, E, flm|lro. 
FA>r. 
Baustelle». 
Akazienallee -> 
Vanstellen. 
58 Sommerhaus. 
99-103 Baustellen. 
Heidestr. -> 
104 E Frankl, W, itsm. 
Frankei, E, PeüenSmitt. 
Ücrrich, P, Sattler. 
Hübner, 38., Metalldreh. 
10la E Weise, F, Kassen 
böte. 
Baustellen. 
103 E Mutig, E.. Kohlen 
(SO 36, Manicnsscl- 
strafte 24). 
Ailliz. o„ Kohle». T. 
109 EZiinmcrma»n,!!t..Ww. 
SlüstcinaUce -> 
Baustellen. 
Psattstt. -> 
Baustelle». 
120.12t ESchnlze.!t,Fuhr, 
wetksbcs. 
Bole, F, Arbeit. 
122 E Bcimo, 0.,'-BäfdjeT. 
JüötlficIJciU 
Bliimenthalslr. -> 
Baustelle. 
127 E Eli tzky.son, F., Dach- 
dkll.tBlilmeuthalstr.20). 
Baer, W., Arbeit. 
vlitzty,iun,F,Zimmerm. 
123. 129 E Schubert, <?., 
Manier. 
130 E Piiniow. D, Post- 
beamt. (Britz). 
Lewer, H„ Lieherped. T. 
131 E Wildner, H„ Mnfik. 
13j E Lücke, ©., Mechanik. 
133 E IBogiiStnroSti, SB» 
Säuger. 
Baustellen. 
135 Garten. 
Btnchersir. ->• 
Baustellen. 
142 E SBegnet, O., firaftlo, 
Rühr. 
Baustelle. 
144 E Fahrend orffH, Auch 
halt. 
Baustellen. 
-<r Ahoruallee -> 
147. 148 Aansiellen. 
149.150 E Danit!, 9t., Sladt 
Jnspekl. i. 3t. (tierhtt, 
üolhringcr Str. 5a). 
151 E tslreiibel, S!., Just. 
Selr. i. R. 
152 iSnrleit. 
153 E ungenannt, 
itlawilowiti, SB« Arbeit. 
154 E Haase, W., Kalkulat. 
155. 156 Baustellen. 
-4r Bismarckstr. -> 
157 Baustelle. 
153 E Böller. St, Maschi 
nenarb. 
159 E Setter, D. Maler. 
160 Baustelle. 
161 Garte». 
162 Baustelle. 
-<r Müllersir. -> 
163-104 E Endrulat, O. 
Schlosser. 
165 Baustelle. 
lOti unbebaut. 
Baustelle». 
-4r ©nmotoslt. -> 
103 Garten. 
IGSft—170 Baustellen. 
-*r RahnLdorjer Sir. 
10 Garten. 
11 E Pnhle. M., Schlosser. 
Ringlet. Ww. 
12 E Kolbe, 6.. grau. 
Galepp. tii.. «rastiahr. 
Kalbe,»!., Metallschleis. 
13 E LosenSty, Packer 
Lentz. B., Ww. 
Mitofch, 3!., Schmied. 
Schniiitcn, B.. Ww. 
Specht, 91., Rentner. 
Strcmplcr, M., Wu>. 
14 E Vehrendl, 3t. Ober- 
ingen. T. 
15 Baustelle. 
16. 17 (Sattelt. 
18E3imiicn(jaitfcii,5I.,it[m.T 
19 E Krieschebuch, H„ 
Agent T. 
Mintel, W., Erped. 
19a Garten. 
20 Garten. 
21 E «ura,K.,Ob.Jiispclt. 
22. 23 Gälten, 
24—25 Baustellen. 
26 E Hahn, H„ Hilssarb. 
26a E Sieget, iß., Magislr, 
Senmf. 
Theophil, W., Bett. Buch 
halt. 
27 Garten. 
28 E Bremer, O., Verwalt. 
Sck. 
29 E Blüniel, 6.. itfm. T. 
Stliijicnallec -> 
30 unbebaut. 
31 E Rasolat, G., Pol. 
Haivlwachtmstr. 
32 E Barlet, M. Maler. 
33 Baustelle. 
SIeinfir. -> 
34 Garte». 
34a E Settniet I., 25to. 
Thiele, M., Werkzcug- 
auSgcI). 
35 Carlen. 
36E 3!adtle,A, SdilcifcrciT. 
S7EKahtfeld^,Tischlctmstr 
38 Baustelle. 
Kasiauienallee -> 
Königswcg (Sitb) 
Köpenicket Allee -> 
1 E Sufat, E., Ww. 
■t'flitjf, A.. Ww. 
Wielaiib. L, Schlosser. 
2 E Gohlke, W. Gignitüin. 
3 E Schrader, M, um. 
Ü£ pliil. 
1 Jäger, O, Former. 
4 E Schlctoiiig. L, Rentner. 
5 E Sudjett. F„ Tischler. 
6—7 Banftellen. 
SchrobLLorffstr. -> 
8, 9 Baustelle». 
-<- Sänge Str. •> 
39 E Kluge, G., Maler. 
Bartoloin, M, Ww. 
itimcrt, R. Arbeit. 
40. 41 E Schwensow, 21, 
itfm. (>l 53 Hochmeister! 
(Ita6e 30). 
Schwensow, H., Gerichts- 
assess. 
42 E Lenz, Sf„ Renlner. 
43 £ Geller, F. Maurer, 
«lautzsch, U„ Frau. 
Manzel, M., Manrer. 
44 Baustelle. 
45 E Betuau, R., Elektrik. 
46 E Wiegelmaun, SB., 
Frau. 
Wicgelinami,Sl.,Schlofler. 
Ravensteinet Str. -> 
47 geh. z.3!avensteinet Str.4. 
48—49 Baustellen. 
50EFrankl, 3U.,l'evenSmilt. 
(5tönigiivtiiii|cSlr.l04) 
Gemartmig Köpenick ->■ 
51 E Gatczarzyk, Elfe, 
Eigentum. 
<r Kiekcmaler Elc. -> 
52 Bauslelle. 
53 E Nci«cl, I., Ww. 
Grüncberg,W.Frim.Eckr. 
54 Garte». 
55 E Sennecke, 3?., Pr<sse 
xhotograph.lFriedenau, 
Südwestlorso 60). 
Ecnuccke, gtentcncmpf. 
Lindenallee ->• 
56 Epenfchcl,gt[. Eigentüi». 
57 E Block, M., Berstch. 
B-amt. (0 112 Söffe* 
stratzc 8). 
53 E Seidentops, ©., 
Mechanik. 
Seidentops, P., 31t»tncr. 
59 Baustelle. 
itaflaiticnaUcc -> 
60 Baustelle. 
61—63 Gärte», 
64 Baustelle. 
65 Garten. 
Steinsir. -> 
66 E Eisenblatt, A., 
Eigentüm. (S113, 
Barnhagenslr. 32). 
Saumann. St., SBeaint. 
67 E illeifel, 3„ Slähctin. 
68. 69 Banstellen. 
70 E Fknsich, F., Jnfpektions 
Beamt. T. 
Tabuer, S„ Monteur. 
71EBreuuigh,PLcIegr.Arb. 
fiffajicuallcc -> 
72 Baustelle. 
73 E Hansel, G„ SScrfmftr. 
Nada, A.. itallulat , 
74 EOlto, A.,Eigentümeriil. 
70 EPichmann.W.lChartbg. 
gtebeticiflr. 31). 
77. 78 (Sntleii. 
79 geh.z.Ebereschenallee16!i 
Eberescheiiallee ->• 
SO Baustelle. 
81—83 E. Peile & ßörsc 
3nlj. ÜB. ii. H. Polle 
Bauttichlerei T. 
Wilde, E., Schneidet. 
84 E Peitsch, »!., Kohle» T. 
Neetz, 1»., «ottespond. 
85 Baustelle. 
86 E Minier.!?., Maurer. 
Winter, Franzlöka, Kolo 
ltiator. 
— O, Mechanik. 
^-Kaiser Friedrich>Llr.-> 
87 E Egel, SS., HandelZm. 
88 E fliiljnc, H., Ww. 
(BAowstr. 3). 
Meyer, St., Reg. 06. 
Juspekt. 
e9. Ciarlt». 
90 EÄtitgSmann, 23.,23ct'f= 
reugin. 
Bülowstr. -> 
91 SommcrhänSche». 
92 SonimerhäuScheii. 
93 E.ftnlranäti,8-., Schlosser. 
94 Baustelle. 
95 Garten. 
96 Baustelle. 
Röpcitiifcr Allee 
Konstanzer Straße 
-<r itöpemder Allee 
Slawaldlches HanS geh. z 
flöcniidtr Allee 23. 
Bausteklni. 
Trift str. 
Baustellen. 
Köpeuicker Allee ->• 
Köpeikickcr Allcc 
(Siid) 
•<r Köpeuicker Str. 
StahuLdorser Str. ->■ 
L RathauS. 
E Stadt Berlin. 
V.Hatiios,A.,Verwalterin. 
SlmtSIIeüc. 
258. Pol.Ne». nebst Pol. 
Meldestelle T. 
Rettungsstelle. 
Säu«li»g5sntsotgcstclle. 
Slaiidesamt. 
Stcuerlalse 17 E. 
Sttatzenteimgungsdep. 
Jaentich, G., Bollltreck. 
Seit. 
■2 (Sotten geh. zu Nr. 1. 
3 Sommrhänichen. 
E ftrußle, A., Ww. 
Tech, 31,. Fleischer. 
E ungenannt. 
Cuttch.F.,GlaS-».Gebä»d. 
Steinig. 
Oitefc, W, Glcllronmnt. 
Selbig, R., Postbetr. Arb. 
tishase, $?., Bettret. 
Thiel. ÜB., 3161)«. Ob. 
Schaffn. 
E Heule, F., Baiikbeamt. 
7—8 Baustellen. 
(Srunoioflr. -> 
9. 10 Baustelle». 
11 E Sllbdc, P, Klempner. 
12 Baustelle. 
13 unbewohnt 
14 E Hinget, 31., Fabrkl. 
Sufat, 91., Sdniljm. 
Rose, G-, Hebamme, 
— ®... Gasarb. 
Müllcrstr. -> 
15 E Spancy,A.,Ob.Prä^a- 
rator.- 
16 Baustelle. 
17 E Fuchs. $., HandelSin. 
Meyer, O„ Rentner. 
Ohme, P., Maler. 
18 E Ollo, P., techn. Seit 
Still, O.. Arbeit. 
Bock, St.. LebenSniilt, 
— 8t, ffletoomont. 
flacmimr, A.. iftenteiicmpf. 
Krause, P.. Lederar6. 
Rawinili,M.,Pensionärin 
Schröder, G, Hilsrdniil. 
Bisinarckstr. -> 
19-20 Baustellen. 
Lnlherstt. -> 
21 E Mudelschniidt, Beria, 
Giomlüm. 
E Windelschmidt. It., 
GnmlftiiilSmatl. 
Suffr!an,W,Jn!t.Jnspckt. 
t 8L 
Zobel, M., Ww. 
22 Bauslille. 
Kvustanzer Str. 
23 E Nawald. «., Ob. 
Postschaffn. i. R. 
ßtiir, ©., Schaff». I Pslnff, 8-, Paikcr. 
75 E Block, W., I(m. 9T;ißcft.l24 Baiislellk. 
25 E Minima,tf., Postbcamt. 
Bahr, A, Sirahenb. 
Schassn. 
KaSprowiak, !>.. Bauarb, 
26 Garten. 
Ahomallee -> 
27 E Lechnet, I., Mechanik. 
CSW 29 Mittküwaldei 
Straße 15). 
V. Beiz, fi„ Schuhn,. 
28 EBatcr, iffl., Mantcr> 
mstt. T. 
Kasper, E„ Scharsschleif. 
29 Lagerplay. 
E Kiega», K., Eigentum. 
(Schlesien). 
■<r Boltastr. ->• 
30 Clürtt». 
31 E «rüger.Hildegard, 
Rabilt. T. 
Klüger, ffl., Möbel T. 
32 E Schneider, I. yabrki. 
Sch»eider,A. E., Baumsir 
Kinller, (8., Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
33 E Bohl Berlin Ostdeutsch. 
Handw. 
Btieuibach, 8t., Stud.Nat. 
Hoffniann, 81.. Buchhalt. 
itroitjc, Ül, Inst. Singest. 
Neichardt, M„ Ksm. 
Souchatd, O» Glaser. 
Zwaka, 6., Büglet. 
34 Baustelle. 
35 E Klein, Marie, 
Lebensmitt. T. 
Thrömer, R., Pfleger a.D. 
Triststr. -> 
_ I Baustelle. 
37 E Miller, St., Bäckermstr. 
(SO 36 Waldemarstr.37) 
V. Miller. G., Rentier. 
TottSdors, B., Buchhalt. 
38 Garten. 
Leveusauer Sit. -> 
39 Baustelle. 
40 E (Blieset, F., Sonst* 
wcllappataie T. 
41E Catcrnbcrg'iche Gr$cn 
42 Baustelle. 
Blumenlhalstr. -> 
43—46 BansteUe». 
46a. 47 E Wenzel, Sv 
Eigentümerin. 
Kanter, ($.. Dtäbiriit. 
Slonmlju, St., Ww. 
Wenzel, 3t., Schaffner. 
BanLdoristr. -> 
■48 Baustelle. 
49 E Jacob, 23, Ingen. T. 
Bnrgardt, SB., Ur, Jngcu. 
Ring, Färbet. 
50 E Mothtöckel, E, 
Schichibrkt. 
Werner, R., Ww. 
51 Baustelle. 
Psarrstr. -> 
52 Garte». 
53 E Behnstcdt, d,Gärtner. 
Koeppe». K. ftcoftwfnfjt. 
Kursitz, A., Ww. 
Pauli, G.. Gärtner. 
Echmicdelte.it., Maschinist 
Seidel it, Tabat. 
Stab. Marie. Koloniallor. 
Stein, E., Sattler. 
Zappet, ($., Lageratb. 
54 Garte». 
55 Baustelle. 
3tüsternallee -> 
56—57 Bansiellen. 
58 E Dei6tich.O., Maurer. 
Lieder, F., Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
MaralaS, A.. Näherin. 
Naumann, E„ itfm. 
Ocrlcl, G., Bildhaii. 
Schulz, G.,Ob. Wachtmstr. 
Wiese, 6., Sekretärin. 
59 E Stadt Berlin. 
Geineindeichitle. 
Lubenow, H., Neiseuder. 
Reinvolz, 6., Stellm. 
60 E SJtenli, SB» Tapez. 
Leckmauu, 5t., Arbeit. 
Schumann, it. Ksm. 
Stre6Iow, H., Ksm. 
ilöuigStoc.! -> 
61 Baustelle. 
62-65 E Boise, F., 
Bannniernehin. T. 
Alcit, A., Banlbeaml. 
66. Parzelle. 
67 ELipSIi.K.,Fleischermstr. 
-4- Rotdomallee -> 
68 E Schmidt, I.. Ww. 
SieloeS, SB., Futimnitt. T. 
Schaeser, 01., Drogen T, 
— 33., Elektrotechnik. T. 
69 Baustelle. 
70 E Schlott, W, Kranlc»> 
psleg. (Wittcuau). 
71 E Schmidt, SL, Eigen- 
tiimctiit(S036'fflraiigcl 
slraße 28). 
Siiimmct. tz., Installat.?. 
Ebeteschen-Allee ->• 
72 Baustelle. 
73ESchachtinchct,F.,Gastw. 
Schachli»kyet,F,Auss«h.7. 
74 E. Krüger, 23., Dreher. 
Krüger, Antolchloss. 
Garten geh. z. Nt. 74. 
75-77 Baustellen. 
78 Akazienallee -> 
E Reich. H., Klempner. 
Lechler, W., Fahrräder. 
7SEWahlteId,M.,Baumstr.'N 
ÜO E ÜUillimicit, S) .LIrchttekl, 
81E Fiedler, F., Buchdruck^ 
bcs. 
Claas. A„ Ww. 
82 E Gracsc, B., SBoHrot. 
83 E Wich,er, Ch, Etgew 
tümertn T. 
Richter, E., itohlm T. 
Steinstr. -> 
ji E Noitenbachet, E., 
Privatier (Berlin). 
BehrenS, B., Schlosser. 
Brandt, E„ Drogerie T. 
Briining. 583., Fleischer, 
mstt. T. 
Maiet, F., Schuhmmsir. 
Sagitz. Ww. 
Spetlich, E„ Dreher. 
Snuncr. L., Schneider. 
85 E Wölfer. P., fl|m. 
(Stettin). 
SciuSinmui, SB., Asm. 
Schäser, 9i., Malermslr. 
Spittter, E., Ww. 
— 3t., Osenbaugesch. T. 
WiSmar,A.,Behörd.Al,gcst 
j6 E Havcmeister, F., ycn|, 
Beamt. 
37 Soiiimeihäuschen. 
88 Baustelle. 
) ©urteil. 
Kastauienallee ->■ 
90 E itahli),Eigeutünu 
(Berlin). 
91 E ikirschkc, H., Manier 
(Nr. 101). 
92—96 Banstclleu. 
Willestr. -> 
97.98EDräger.G.,Gastw.7. 
Gematkimg Stöpcnitf — 
99. 100 E Heine. Elisabeth, 
tiigeiitimi. T. 
Arndt. F. Äabitzpntz. 
Seine, O„ Gastw. 1. 
Inze, E.< Ww. 
Sojimaim, O.. Uhrm. 
Mader,A.,Maschinensülir. 
Sperttch.it.,  Kraltw.Führ. 
■<r ikohlisstr. -> 
101E Weib, M„ Eiscuwr. 1. 
102 E Dörrbecket, ($., Pol. 
Ob. Wachliust. a. D. 
(N65, BrüffelerStr.2). 
V Halwas, E-, Bückermstr- 
Adam, F., Kim. 
Protz. F., itallulat. 
Ptzybilla, P, Flieseiileg. 
103 (Satien. 
104 ESchwarz,H.,Fleischerl 
mfir. (Lichten»«. Mao 
garetenstr. 1). 
Gühman»,W.,KoloniaIwr. 
Löke, F., itfm. 
Melchiug. A„ Ww. 
Nickel!, H., Zimmern. 
Otter, L-, Telesonistui. 
Schmollet, R„ Pol. 
Hauptwachimslr. 
105 EBujch.L, Gartenbau. 
Lauer, O., Abteitgsleit. 
Seesti. 
106. 107 Gärten. 
108 E Mcncr, E., Ftan 
(Eharlb., Grotmanstr. 
Nr. 40). 
Hahn, P. W.» Grund» 
siüilLpäch'. 
109 EÜBietc, 8t, Friseur. 
HO E JwerI,T., Eigentüm 
Batz, it» StangicL 
Betka, B„ Arbeit. 
Bogen, P., Kjm. 
Eckhardt, O., Ob. Ingen, 
Jwert, iv„ Gastw. T. 
Winklerstr. 
111 Baustelle. 
112 Gatten. 
113 E Bischosf, 3R„ Fron T. 
Bischofs, O., Hatzhdt. T. 
114 E LltrkenS, 4 , Äaiim- 
schitlc (Winklerstr. 41). 
Heimbuchet,A.,H»IM.s. 
115 Sommerhäuscheil. 
Hciurich-Heinc-Sit.-> 
116 ESrcmstcll«, H-, Eigen, 
tüui. 
Btemsteller, H., Gärtner. 
117 E Grab, B-, Ww. 
Beiger, ©„ Fleischerei T. 
118 E Slröiiiug, 21.. 
Ne!chs6k. SüntStel. 
-<- 'Jtoseggerjtr. -> 
119 ENeyen, M,JustallaI. 
120 Baustelle. 
121 E Peile, (?., 
Rigatieu T. 
Schauet, W» Schlöffet. 
Hetweghstt. -> 
122 Baustelle. 
123 E Hoffn,an», A, 
Werlzcngdnh. 
124 E Petra?. 94 Eigen 
liimctin (Lichtenbg., 
Giidrunflr. 2). . 
Bamiow, ik.< Arbeit. 
Haack, C-, Kolonialwr. 
Lamprecht, I., Ww. 
Menge, E., Glaset. 
Schulze, (?., Kohlen T. 
125 Garten. 
126 Souinierhäurchen. 
127 Baustelle. 
Rödenislr. ->■ 
128 Baustelle. 
129 E Schade, Jda, Frau T. 
Ahue, M., Arbeit. 
Schade, Ö„ Dachdeck. 
130 E Schncidcteit’lchc 
Erben. 
V. Schiieii>ereit.O., Ingen. 
(SW19, Sebastian- 
straße 12). 
Brofiot. H.. Schuhmmsir. 
Krischbin, A., Male:- 
ortitcL 
131 Gatten. 
132 E Jah>!^.,Futtcnniit.I. 
133 Parzelle. 
Kaiser Milhelin-Sir.->- 
134 Baustelle. 
135 E Barth, 3t,, Einkaff. 
Weihnianu, K., Stereotyp. 
136 E Schaumann, ü.,lJr„ 
Fabtkr. T. 
„GcretiS", Chemische Kfi¬ 
lmt Mahlsdotj Dr. 
L. Schaumann & So. T. 
137 Baustelle. 
138EXan5li|,5r,S!cm|mtt.T. 
139 Baustelle. 
Ftiedenslt. -> 
140 Baustelle». 
141.142 EGiW0n®.,R0k!il 
E Stepbach, H„ 
Eleliromstr. T. 
Sa&f’tet Str. ->■ 
143.144 £. Schnieißet, F. 
Archit'ki 7. 
145 geh. z. FteiburgetSit. 2. 
■<r Freibitmn Sir. ->■ 
146 Langer, E- tznuu 
147. 14ü Baustellen. 
tiSaESallogl, D.,fitbcn8= 
uiiit. 
149 BansteUe. 
Mannheimer Str, ->■ 
150 Gatten. 
151. 152 Baustelle». 
153 E 9lau, !!t„ Frau. 
Baier, A, Gintlerti T. 
Pseiffet. Sl„ Tischler. 
154 E Mörle, Safire. T. 
Eberhard!, &, Stets. 
Anwärt. 
Mönch, 61, Fiistut. 
-4r Btnchsalet Str. ->■ 
165. 156 Baustellen. 
157 Garten. 
158EPetetS,K,SIadtinsp 
Block, W.. Slenwer. 
159 Baustelle. 
Siastatter Sir. ->• 
160 Somniethäuächeti. 
161—165 Gärten. 
Wiesenstr. -> 
166 E Frey. I, Eigen¬ 
tümerin T. 
Frey. P.» Gastw. T. 
167 E Schulze, 3t., Kolonial, 
lor. T. 
168 ESchulz,F,ÄobIc!>hdlg. 
Koch, Tb.. Sieinseh. 
Ulbtich, H., stöbt. Arbeit. 
169 E Schkarz, P., Ksm. 
170-179 Baustelen. 
180 E Treime, S„ Eigentüm- 
Grimm, it., Ingen. 
Krüger, A, Schmied. 
Mann, A., Ww. 
PeterS, H., Ksm. T. 
.Stoffei«, it, SSetfniftr. 
181 Holzpla«. 
E Peters. H., itfm. T. 
(Str. 180). 
Gotdregenstr. 
182—188 Baustellen. 
189 EStieget,a.,®ätlncrci. 
Heb. 0., Tischler. 
190 ENredot,H,Major a.D 
Fährmann,LAuswärtrin. 
Hohcifel, {?., Jifchltt 
Kunge, it, Arbeit. 
Modest, I, tflfnlcn- 
empsgrin. 
Stäsche, H., ksm. Äugest. 
Aredak, etlinor, Stub. 
Affeff. 
Wurdl. (?., RcichSb. Arb, 
191 Baustelle. 
192 Garten. 
193 EKcller.F.,Fleijchermstr. 
(Katlshorst). 
Oh st, B., Autofnhtwes. T. 
Keusche, SB., Bahnbeamt. 
We>b,F..SI-dtOb.Jnsx. 
194 Baustelle. 
185 E Kauert. SL, Gigtslünt. 
(8036. Muskauer Str. 
"Nr. 13). 
Gaffel, M., Ww. 
Warmnth, it., Schichtn. 
Zobel, H„ Ktastwsühr. 
106 E Hirsiug, 81., Ww. 
Fomcr, P, Handlgsgch. 
Anlagen. 
Marparclcusic. ->• 
Wiisenwea -> 
Köpeuicker Str. ---. 
Köpeuicker Str. 
Ripcnlckct Allee 
fflatgarelenftr. -> 
Baustellen. 
Elseiistt. -> 
Garten geh. z. Nr. 15. 
15 E Stadt Berlin, 
tt Poppendik, I., Rektor 
(Köpenick, lUmtnflr.l7)i 
83. Boltsschule. 
Wulkow, 6., Heizer. 
16—20 E Reiner, 31» 
Landwut T. 
21. 22 E Thiele, I., Pol. 
Sekr. 
13. 24 E Müller,N.,Laudw. 
T 
Gonda, P., landw. Arb, 
Alt Mahlsdors -> 
25EBnrow'sche Erben. 
Bnrow, l£» Stenotypistin, 
Gellet!, St» Friseur. 
26 E Schulte, I., Pensionär, 
27 Baustelle. 
28 E Haase, F., Landw. 
Goldmann, D„ Arbeit, 
itipf, F, Hllsrweicheustcll 
Mizner, F„ ölcntencuipf, 
Möller, 9tv Tischler. 
MöwS, SB., 3tenlnerin. 
Seeget, it., Posthelf. 
29 E Etdmann, A» Landw, 
Erdmann. E., Maler. 
— E., Milch. 
30 E Henke, G., Steuersekr, 
Bölting, L., t|m. Angest. 
Möset, W., Simmctm. 
Peißan, F., Putzmacherin, 
31 Baustelle. 
32 E Stetig, D., Bandagen 
Seelig, H„ Bankangejl. 
33—39 Banstellen. 
40 unbewohnt. 
11—51 Baniicllen. 
52 E Stadt Berlin. 
Buchholz, Ä., Schlosser, 
Krale, A, MeUennstr. 
53. 64 E wie Sit. 62. 
Eisenstein, F,, Kutscher, 
Fehllilg,' 5L, Arbeit. 
— I, Rentner. 
Grothe. A., Maurer. 
Häusler, P., SandaiC. 
Jahner. St„ Answärtti». 
«erber, F., Arbeit. 
— W, Arbeit. 
Klein, H., Arbeit. 
Panluhn. 6-, Arbeit. 
Turner, 0., Arbeit. 
WiniarLki, D„ Arbeit. 
Parkanlagen. 
3Iahn»dorser Str. -> 
stöpcitiict Allee ->• 
Kömcrplatz (Sitb) 
Goethestr. -> 
•4r Uhtandstr. -> 
Am Kornfeld 
Ostbahn 
Linke Seite 
. E Horstmann, I-, Frau. 
Hotstmann, 0H Znschneid. 
3 Gatten. _ 
Trcskowstr. ->• 
5 E Bürger. R, Amtsgeh. 
Bürger, it., Banschloff. 
E Stillt)fc, O., Ge- 
schästrfüht. 
9 E Lange, E-Melallatb. 
Lange, SB., Bnchbind. 
llEStcttnisch.L,KaffeuboIe 
Slettuisch, G» Buchhall. 
13.15 Gatten. 
-<-WilheUnrmühlen«eg -> 
17 E Snckow, H., Schlöffet. 
19 E Schmidt 81, Schrift» 
setz. 
Kaufet, M, Frl. 
21 E CnSlen, P., Eigen« 
tümriii. 
23 E flolb, 23.. SBcicher.ft. 
Bär. 6., Buchdruck. 
25 E Wieck, 9t, Mechanik. 
27 Barte». 
29 E fluberne, H., Brauer. 
Mittag, F, ksm. Singest. 
31 Garten. 
33. 35 E Radeiscu. it, • 
Pensionär. 
Becker, M, Schlöffet. 
Radcisen, ffl., Handelim. 
’ E Eebett,K.Laget«eM. 
Weber, R„ Maurer. 
39 existiert nicht. 
•<- Hamsterstt. -> 
41 geh. z. Hamsterstt. 3. 
46 E Itriigfr, ÜJi., Weikmstr.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.