Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

IV. Zeit Ostin 183 
— 2101 — 
Zmrderstr. Kaolsdorf 
28 E Sembdner, E, 
Mechanik. 
29 E Brüggemann, A., 
Ligentiimerin. 
Gorkisir. -> 
Baustellen. 
-<- Hönower Etr. •> 
Waldenburger @tr, 
Feldmark -> 
1 E ©rafttics, I., Frau. 
Dominiens.E.Maschinist, 
(ämsnid. P, Pol. Ober: 
wachlmslr. 
B E MannS, 33., Wlo. 
(iyriebridjSfclbc, 
GapribiflOce 3). 
SBlmiuS, SL, Schlosser. , 
ß EMndtalI^O.,Post>chaffn. 
4 Parzelle. 
ß E Stiefel, H.< äJIonltiir. 
Steinadler, Ä, Ww. 
(i E Karp, M, Pol. Ob. 
Wachlmslr. 
1 Baustelle, 
ß EBollbrecht, ®, Maurer. 
Koppe, <$,, tilclttomoiit. 
Baustelle». 
14 E Dohrmann,O,Maurer. 
E Bensch, !8., 2i|djlmi. 
Dohmtann. F.. iSärlntt. 
15 E Tanke, R,Postbeamt.. 
10 E Linke. P, Telegr. 
Bauhandw. 
17 E Radilch, F, Beamt. 
Wenlixer Str. 
Baustellen. 
25 E Müller, W, Tischler. 
Parzellen. 
Mieltschiner Str. -> 
30 E Sabadill. 25., Nbhn. 
Assist. Anw. 
32 E Schüler. <$., Pensionär. 
33 E Nawrotzki, Tischler. 
34 E SrcttiS, H., Gönnet. 
35 Banitelle. 
SB E Wende. 8„ Maurer. 
Gerdaltr. -> 
Baustellen. 
40.41 EBaitsch.h.,Kupfer¬ 
schmied. 
-<- Norastr. -> 
42. 43 Baustellen. 
Feldmark -> 
44. 46 E ungenannt. 
47 E üiebig, H.. Rentner. 
48 Baustelle. 
4i) E Seiner. 6., Einrichte 
50 E Asselt, W.. 33m. 
B1E Schul,,W,Baugesch.I. 
Baustellen. 
Miellschiner Str. -> 
Baustclleiu 
Wetmtzer Str. -> 
71 E Leetz. SB, Kalkulator. 
72 Parzelle. 
73 E Schulte, H-, (Sigettlimt, 
lütt, 12., ffiro. 
74 Garten. 
75 E Müuch. D., Telegr. 
LeilgSausieh. 
Mohrholz. 91.. Reniner. 
76 E itlir, P., Werkzeug»,. 
77 Parzelle, 
78 E äadiig. 33., Tischler. 
JlflM, 3S, Maurer. 
Koch. W., Phologr. 
79 E Tragisch, ®, Arbeit. 
80 E Schilling, 3, Stift. 
(0112, Gurlelstr. 38) 
BilNgats,H.,Beru>öIleiSg. 
Schmaiz, K-, Pol. 
hanpiwachtmstr. 
81 E "Smiide, O., Post- 
schaffn. 
82 E «ahnert, S, 5mit. 
Kahne ct. St., Zeilgöfahr. 
83 Parzelle. 
84 E Äntzcr, ®., Zimmeiei. 
«esch. 
Fclbmai! -> 
lSEJütner.E.,Poslmslr.i.R. 
16 Baustelle. 
Lindenstr. -> < 
17 EHanelt, W,Archile»r. 
18 E ungenannt. 
Baustellen. 
Jägerstr. -> 
21 ESchlenfrich,W,Mechnik. 
22 E Berget M, eigen» 
iümtiu. 
23 Sommerhaus. 
24 E Silfntf, R, Milch 
25 E Heinrich, !B.,.ßigcii' 
iiimcriit. 
Baustellen. 
-<r Ulmeiislr. -> 
Baustelle. 
31) E Kahle. 2., Ww. 
Miltclftädi.J., Pensionär. 
31 E Köhler. M., Hilsöaib. 
Fasstiteiistt. -> 
•<r Feldmark ->■ 
32—43 existiert nicht. 
44 Galten. 
45 E echrniit,©.. Giflcnfülil. 
46 E Wojwoche, A, Rentner. 
WobiS, JL, Postassistenlin. 
Wojwoche, H, Drehet. 
47. 48 (Satten. 
49E Reiuke, A, Schneidet' 
mslr. 
50. 61 Baustellen. 
Uliucnslc. ->• 
52 Baustelle. 
63 Garten. 
64 E Saaget. H, Zimmerei^ 
betr. 
65 E Pappe, G, Arbeit. 
56 Baustelle. 
-4r Jägerstr. -> 
57 SommerhänSchen- 
63 E Rndat, M., Lagerarb. 
LSEWeftphal. B, Ww. 
60 SommerhäuSchen. 
-<- Lindenstr. 
01 E Emert^H..Maschinist, 
Sand. ©., Arbeit. 
62E6djinitt,3, Schneider- 
rnilr. 
63 E Gladischefrkl,. O, 
Werkzengm. 
Berndt, G., Bauarb. 
64 E Herrnian», Ä., 
Sekretärin. 
E Heirmaii». 3, 
Ntialleilerin. 
EHerrmaiin, !Di., Ww. 
SeebadstL -> 
65 Baustelle. 
ti(i E Henschke, Gärtner. 
Bunzel, 5L, Borhandioerk. 
Hensch!e,H, Krasllv.Fiihr. 
Lemke, 6., Werzeugm. 
67 Baustelle. 
6S E Methsciiel. ®., Site. 
69 Garten. 
70 Biundsiilck geh. z. Ahorn¬ 
strabe 10. 
Ahowstr. ■> 
71. 72 (Satten. 
73 EBii dermann, A., Inge». 
tAußerhalb). 
V Biedermann I., Ww. 
Biedermann. I., Arblrin. 
— ÜB., ünopsdrrh, 
«lose, ®„ Arbeit. 
74E'Kröplin.O..Bllnkbeanit. 
75 E Radle, Eigentümerin 
(VH2Samari!erstr.3S) 
Sad owastr. -> 
76 Baustelle. 
77—79 E Bela. Martha, 
Gastw. 
Gemarkung Bln.- 
Köpenick 
Waldstr. 
Gemarkung 
SliuKüpenil -> 
1—3 Baustellen. 
Sadowastr. -> 
4-8 Gärten. 
6 E Pohl, O.. Putzer. 
FlSschendräger.tz., Ingen. 
7 ERiidolph. G.,tzlgeittuui. 
6 E 66eit, Ji.. Invalide. 
Ahornstr. 
0 E Nadalny, C, Sitsiru- 
mentenmach. 
Friedlieb, O., Reuiuer. 
XBcidemaiiit, K, Post. 
schaffn. 
10 SommerhäuScheu. 
11 E Jnth. SL Böttcher. 
12 E Wien, F» Eigeutüiu. 
Ladewig, 8„ Frau. 
Seedadstr. -> 
13.14 Baustellen. 
Wallstr. 
Ringstr. -> 
E Kramp, st., üohlenhdl. 
SticBtL O.. Telegr. Alb. 
Metz, 6, Jtfrn. 
E Friedrich. H., Schlosser. 
E toie> SB., Zollinlp. 
Garten. 
E Schtoeder,F-, Neuliete. 
EHerzag, A, Pol. Beamt. 
Zellmen 23., Bankbeamt. 
E. Rinn, Q» Werkmstr. 
E dchramm, H, SleCiiL 
Jeßwein, H- Wäscher. 
Bahllhosstr. -> 
Baustelle«. 
Riug'tr. ->• 
Weidenstr. 
Bucheiislr. -> 
Satten. 
E ungeuanuk. 
Parzelle. 
E Uangner, 6» Arbeit. 
E Sm&t. Frieda, 
Eigeutüm. 
Sttubl, F., Schiffer. 
Garten. 
Seebabklr. -> 
'-8 Gürten. 
9 E Krüger, P..Milch (Neu 
fälln Liberdastt. 1). 
Eeluciiit 6., Ob. Post 
schaffn, a. D. 
10 Garten. 
11 E Lenz, H., Schneider. 
Gemarkung 
aiii.»W;136otf -> 
12 E Krebs, W., Eigeninni. 
13 E Ütinn, $., Pensionär. 
14 EStalilberg,A.,Bicrsahr. 
15 E Stolz. D., Rentner. 
Seebadslr. -> 
16 E Koch, 38., Nohrleg. 
17 Sommerhäiischen. 
18 EJt tiiget, (f., Ww. 
19 E Sonntag. B., Ww. 
20 E Barlcl, A. Ww. 
21 E Hildcbtaudt, F., 
Stfin.. T. 
Hildcbrandt, H., Archiieki 
22 ELon>insl!,L.,Sch!rrmstr. 
Buchenste. -> 
Wernerstr. 
-<r MahlSdorscr Sir. -> 
1—12 ejistiert nicht. 
13 Garten. 
14 E Baron, 3-, ksin. Äugest. 
15 E Kraft, SB., Invalide. 
16 E Knotn, O., Angeslel». 
17 E Müller, Ä- Ww. 
18 Sommerhäiischen. 
Gemarkung 
Bln.-MahlSdorf ->■ 
19t. 20 E Botzdorff, (?., Frau. 
Bchdotff, 3i„ Lebeniniitl. 
Ikrnst Häckel-Slt. -> 
21. 22 Carlen. 
23 E Bcqcr. D„ Schneider. 
24.25 Gärten. 
26 E Küster, H.. Gastw. T 
MahlSdorser Str. 
Wcrnitzer Str. 
Checknitzer Str. -> 
Linke Seite. 
Wilhelmplatz 
<- Wilhelmstr. 
<Schm»ckplatz1 
SommerhäuScheu. 
Baustellen. 
Thimmstr. -> 
11 E tzempler, L., Frau. 
tzempler, F., Wächter. 
Jqkobi?, G., Architekt. 
JonaS, H., Arbeit. 
Leuschner, M., ReichSb. 
Ob. Zugführ. i. R. 
Schmidt üL Pfleger. 
13E Bachousek, St., 
Gnindlemitr. 
15 EUrban, Th, Buchdruck. 
17 Baustelle 
19 E Beille, E., Pensionär. 
21 Parzelle. 
23 - 25 E GareiS, ß, 
Reichsb. Assist. 
27 Gatten. 
Etriegauer Str. 
29 Baustelle. 
31 E nngtnannL 
33 exist. nicht 
35.37 Parzellen. 
39 E Fiedler, H., Ksm. T. 
Rechte Seite. 
2-4 Baustellen. 
6 SommerhäuScheu. 
8 E Gronwald, W^ischlet. 
Thimmstr. -> 
Baustellen. 
16 E Baensch. F-. Werkmstr. 
(NWh7ilo|tocrctetr52) 
18 Parzelle. 
20 Baustelle. 
22 E Nasgowitz.G„Skellnct. 
24 E Schnndr. M.. Näherin. 
Mudtack, (&, Reutuer. 
26 Garten. 
Stricgauer Sir. ■<- 
29. 30 ach. z. Slticgaitec 
Sir. 62. 
32 E Schmidlke. H, 
Maschinenschloff. 
Gienan, M.. ilBiv. 
31 E Stern, A, Maschinell' 
arb. 
36 E Billnow, St.. Kondit. 
Kadisch, L. Frl. 
Baustellen. 
■4r UBaldenStttgetElt, -> 
Wicsenstr. 
Gemarkung Bin.« 
Köpenick -> 
1 E WodaL. J..Antoschloff. 
Lcreirz. E, Gärtner. 
ELrrek, St, Kontrolleur. 
E Kaiischc, St., Aetkmstc. 
Lindenstr. ->• 
—6 Gärten. 
E Breilkopf. E, 
Krankenpsleg. 
8 Gatten. 
.<• Gemarlniig Bln.« 
■ Jlöpenitf -> 
Wilhelmsmiihleu- 
weg 
(f. a. u. Mahlsdorf.) 
Wilhelmstr. -> 
Linke Seite 
1—27 E Deutsche Reichrb. 
A.G. 
llmsornierwerk. 
2'J E Nediih», 9f„ Weiche»' 
wärt. 
ERcdnhn, W., Stfm. 
31 exist. nicht. 
33 E Pnschet, M., Eigen¬ 
tümerin. 
Püschel, F,Zollbelr.Sekr. 
a. 2. 
— O., Ifm. Angest. 
35 exist. nicht. 
37 EPrasse,Marie,Kolo»ial> 
waren T. 
')!) E Kahl. F.. Penstoiiär, 
41 E Braun, F.. Reichsb. 
SlellwerlSinstt. 
43 E BetlinetBangenosseii, 
schuft G. m. b.H. (027 
Dircksenllr. 5). 
Coniadi, O., Schlosser. 
45 E Conradi.A., Schlosser. 
Hinze, R„ Arbeit. 
47 E Wenzel, A., Ww. 
49. exist. nicht. 
51 E Schicht, R., Büslenui. 
Bauslelleii. 
59 E Pöckel, 6., Frau 
T. 
Pickel, P., Tiefbair T. 
63. 66. E Müller, M.,Ba» 
stosfc T. 
1)7 Baustellen. 
69 Parzelle. 
71 E Bobach. O.. Bctfich. 
Angest. 
73Ebattlieb,G.,Ktim.Asfift. 
Scharn, B., Wlv. 
76 E Israel, R, Schlosser. 
kichliorn. I., Schneider. 
Baustellen. 
Rechte Seite 
2.4 E LöpenickerBank, e. 0. 
m. b. H. T. 
Töpenicker Bank c. G. in. 
b. fi. Dcp. St T. 
MuudeIinS,K.,Lr.,Arzt 
6 E Ftanke, M, Drogen. 
(Nr. 40). 
Hliltner, P.. Dentist. 
Noack. 6„ Maler. 
8 E Surf, A., Ww. 
Sternlierg, W., Landw. 
10 Parzelle. 
12 Bauiielle. 
14 E Jischke, ®., Eigenlüm. 
V. Jischke. St, Tischler. 
ButikuSL., Rbhn.Äugest 
Ohm, H.< Fahrsluhlsühr. 
16E Thünnann,W.,Manrer. 
Gräbert 3t., Fleischermstr. 
Rabin. R, Eporllehr. 
18 E Mispel. 3t, Töpfer, 
mfli. 
Küster, 8t, NeichSb. Sekt. 
f. 9t. 
Meifburget, T., Ksm. 
20 E Audrae, 33, Sltavierin 
Flügel, H, Lagerist 
Manie, F, Pol. Beamt 
Piepet, E., Bertrrt 
22 E Näselet, K, Bauarb. 
Cramer, 0, Mechanik. 
Just. St, Zuschnein. 
Pydc, B., Arbeit. 
24 E Hoffmann, L, Ww. 
Klabunde, H., Ob. Pfleg. 
!. R. 
ViebeL F., Pensionär. 
26 E Ouehl. Frieda, Äw. 
Barthel, F„ Setlrnslr. 
Rinz, H., Lebtet. 
28 ESchneibet. Else, Eigen- 
türn. 
Bnchholz.F.Skrankenpslcg. 
Metziier, P., Lehrer. 
Echneibcr.J.,JustJnspcft. 
30E Betg, M..StadtJnjp. T 
Berg. P., Wlv. 
Goniig, A., Ww. 
32 E nun Bergen, M., Frau. 
Jäuicke. F, Peufiouar. 
Schiller, H., Wlv. 
34EMaiechofer,S,Schacht> 
rnstr. 
Kowalski. St., BmisUhc. 
Malethofer, I., Rimmccm. 
Otto, St.'tfra. Angest 
36 E Schulz, E.. Schlosser. 
JCtiir, it., Schlosser. 
Schnlz, I., Mechanik. 
Zicbrnch, Mechanit. ■ 
38 E Baber, O, «efchäslä. 
führ. 
Klnrzniock, I, Justiz Ob. 
Wachlmslr. 
Luther, W., Dipl. Ingen. 
40 E Franke, M„ Stfm. T 
Peter, F, SleindruL 
Schneider, R., Ww. 
42—46 EGrundstüikS-Berw. 
Deutsch. Arbeitsfront 
(WilmerSds, Hohen- 
zollerndai»ml74-177>. 
V.Junamami, A.,Verwalt. 
(Berlin). 
Sehnte, G., Grmillt. Assist. 
Böge, W, Kellner. 
Fleniiitina, 39., Tischler. 
Jcnzin, 81., Sicrlrct. 
Sttoinm, M, Packer. 
Lalllc, M„ Haitsmstr. 
Lotenz, G-, Just. Angest. 
- M-, Ww. 
Mitschetlich, H, Stadt- 
iuspeft 
Neuman»,E.Krastw.Fiil,r. 
Schöne,H. Abteil. Leiter. 
TschierSIe, O.. Sitdjbtucf. 
Benter, G,Bez.Stadtrat7. 
Wagner, I, Schmied. 
Wiszniewrii. B-, Hilfi- 
Erpedient. 
Baustellen. 
Myslowitzer Str. 
Baustellen. 
58.60 E Schmidt, Jy., Eigen, 
tüut. (SO 38 Förster 
eit.5). 
Leisering.W-Bankborlieh 
NieolopouloS, A., Bw. 
Llschewsfl. ur„ Etadtinsp. 
62 Sommerhaus. 
64 E Schulz A, flftail. 
Lachmann. A., Stfm. 
Lomas, !X., Tiefbau Jng. 
Schulz. M,@runb[lJJtari. 
06 E Fennert, tz, Äcrk- 
zcngni. 
E Fennert, P, Tiiebw. 
Führ. 
CS Parzelle. 
70 E Blntlfe, E., Ziaarreul 
Dlntlfe, E., Ksm. 
72 E Gozdziewiez, $>., 
Üotoraot. Führ. a. D. 
74ENoack,G.LanbwetISmsti 
Schlesing, O, B.B.G. 
Sdjailn. 
Seiler, W., ksm. Angest. 
Banstellen. 
-<r Frauzburger Str. -> 
Baullellen. 
68 E Clemen?, E, Frau. 
Clemens, 3!., HauSdteu. 
90 E Noack, St« (tzpedient. 
Pölitzer Str. -> 
Baustellen. 
-<-8emarlg. MahlSdors.-> 
L7EBalkerIie»i!ej,C.,Stadt, 
ob. Sefr. i. 3t. s. 
KaroS, 'VI, Ww. 
Lessin^L. Ob. Reg. 31al 
Schulz, E, Friseur T. 
Sletiibcig, 3t, Gärtner. 
27a E wie Nr. 27. 
Claus, M, Frl. 
Nipp, H„ Seifen, 
Warnheirn, O., Schneider. 
Weh, (r, Lebensmitt. 
23 E Graßnick, H, Dach. 
deckmstr. T. 
Betau. W., Dachdeck. 
Jan,tick. W, CbftT. 
29 E Voelle, 81, Stfm. 
Daebel, 38., Schneldct. 
Hotwih, H, Dtogeue. 
Nickel, F, Werkzengdreh. 
Pletzner, F„ Stonloristiiu 
Zehmfe, M-, Renlnerin. 
Zeinert. 38, Kutscher. 
30E Gerllna. G, Farben T 
Schmidt. 6, Sageriftin. 
Wilhelmstraße 
Alt'KanlSdorf -> 
t E Sydow. W„ Sicketmfir. 
<Sllt-KanlSdorf 37). 
Cngelbrecht, O, flierfalje. 
Glodautt, H., Schaut. 
«eich. I. 
Meyet, F, Ob. Jnfpelt. 
Sydow. F, Rektor. 
2 Banstelle. 
3 E Kettininn. R, Ksm. 
(Alt KaulSds. 13). 
Albrecht, 3t, Buchdruck. 7 
3iother, H, Pol.J»spetl. 
Boigt, 6., Lehrerin. 
I E FreerkS, St, Chem. 
Jndnsttie T. 
5 Baustelle. 
Karlsir. ->■ 
6 E Doerslling, F,Rentner. 
6a E Girte, H„ Invalide. 
7 E NöltgctS, P., Posthels. 
7a E Gtoßkrentz, A, 
Angestellt. 
3.9 E Gtothe. H, & (So.. 
Stnn[t-u.Bau|chloiIereiT. 
10 Baustelle. 
Aligustslr. ■■ 
II E HaaL R, Apothefer^ 
12 E. Schulze, W.. Gigciuilm. 
Baraii, A, Eisenwr. T. 
Droge, E, Schlosser. 
Fischet, A, Lehret. 
Gtaß,W, KreiSbraudinsp. 
Gtuiuiv, K, Obctinspett. 
Krause, W, Schuhm. 
Lotenz. H, Weißwr. T. 
Röseler, 6, Ksm. 
Sauber, St, Pensionär. 
13 Baustelle. 
UE Schröder. St., Hoch- u. 
Tiefbau T. 
Giefe, St, Kutscher. 
Hoffmann, A, Stfm. T. 
Kaiser, I, SRcntncrin, 
Krüger, H, Wetcheustell. 
Lehnann. W, Schuhm. 
Szola, O, Ob.Postschafsn. 
Wolf, 81., Ww. .1 
16 Kohlenplatz. 
E Jtran.i, St.. Kohleuhdlq. 
l6E8ollad,?(.,3leifchermflr. 
'Boroloski, P, Schuhm. 
Egona G. m. b. H, 
xicbciiSmilict. 
Götze, SB.. Malermstr. 
Schlicke, F, Weitzwr. 
Stramm, St, Pensionär. 
Slrangfeld, B, Echnhm. 
Willig. 6, Seifen. 
Baustelle. 
--f-SSfiiifierEcrg« Wca-> 
Parfanlagr». 
Planitzstr. -> 
-<-WiIhclmSi»iihlciiweg->- 
«infas;ri 311111 Gülerbahnhos. 
Bahnhosstr. -> 
21 geh. z. Bahnhosstr. 18. 
23 E FisfuS. 
V. Scharping.W,Postmstr. 
Postamt KauISdors T. 
Meißner, P, Telegr. 
äßeikmitr, 
23EBr°nd,H.,Fabtlditett.i: 
24 Baustelle. 
26 E Steinte. W,Gärlnerei- 
besitz. T 
Lange, St, Arbeit. 
Michel, St, Gärtner. 
ÜtSDülP.. Orlsgt. 
KaulSdf. T. 
N.S.D.A.P.,Amtf.B°IlS- 
wohlfahrt T. 
Wendt, P, Gärtner. 
26 E ungenannt 
Sliinsterbergct Weg -> 
Geotgstr. -> 
Wllldthorststr. 
■<r Achatdstr. 
1 E SEitott, M, Mechanik. 
(0112, Mitbachslt.70). 
Stil oll, P, Mechanik. 
Baustelle. 
3 E Hoppe, F.. Schmied. 
4 E. !iletnbold,E, Fleischer. 
5 Boiistellc. 
6 E Mast, A, Landw. 
Baustellen. 
8 E Bieder, F, liiifilcimflr. 
MoSbachcr Sir. -> 
9 geh. z. MoLbacher £lr. 
10 (smitmcrljmtöclmi. 
llEiUonimmVJI., (figenlfini. 
Kriigeite.F,KraiileupsIeg. 
Liibike, I, Banlangeu. 
SiviiilwriX, 91, Pol er. 
Baustellei,. 
-<r Am Niedeifeld-»- 
Baustelle». 
21 geh. z. MoSbacher Sir. 
-*r MoSbacher Etr. -> 
22—24 Baultelle». 
25 E 3!oack,3!.,ötsenbe!narb. 
Schinidt,H,Krankenpsleg. 
25 E Steinte. Th, Ob. Tcl. 
LcilgSaiifseh. a. D. 
27 E Sames, 0- Graveur. 
28 E Lau. (8, Arbeit 
29 ESrcbuÜ, 3t,St|m.(S03,i 
Wrangelslr. 104). 
30 Baustelle. 
Achaidstt. -> 
31 E Meringer, St, Bäcker. 
mstt. 
Fischl, Elsa, Angestellt 
Genal, F, Rangiermslt. 
Lewetenz, H, Telegr. Arb 
Llepuitz, 8, Dausühr. 
Rutsch, SB, Schlosser. 
Schauer, E, Bäckermslt.'s. 
Bogel. SL, Ww. 
32 E Linke, B, Ww. 
Grunow, 6, Buchdruck. 
Henze, 3(, Sni. 
Linse, M, Bankbeamt 
Lnbke, P, Pensionär. 
IHinnsj, 6, Postlchaffn. 
Schotich, P, ilicitutEC. 
Wasservogel, A, G. m. 
b. L, Seifen. 
33 E Nickel, H, Monopol 
beamt. 
Anton. St, Bücherrevts. 
Thicrling, St, Kranken, 
wärt 
'4 Baustelle. 
-<r Augustsir. -> 
35 E Brückner.M, Gastw.'s. 
Deutsche Arbeitsfront. 
OttSginppe Kaulsds. 1. 
Kirchner, F, Arbeit 
Koppe. E., tfnu Angest. 
Krüger, M, Arbeit 
Lernte, 31, Ww. 
Peitsch, E, Jnstallat. 
Schwenk, H„ Arbeit 
36 E Besttzke, W, Fleischet- 
inftr. T. 
Giefe, E, Stfm. 
Jönfson, 3t, Zuschueib. 
37 Garten. 
38 E Pndzich, F,Jn«alide. 
39 E SSienolO, G, Arbeit 
Wienold, H, Arbeit 
Karlstr. -> 
40. 41 Baustellen. 
42 E Streck. A, B,». 
meifter T. 
Fischer, St, Schienen 
43. 44 Baustellen. 
-<e- Alt-Kaulsdors 
An der Wilhlc 
Heerstr. -> 
Linse Seilt. 
1 E Matz, A,, Schlosser. 
Baustellen. 
7 ,E Aßman», I, 35 t». 
Baustelle. 
Efchelberger Weg -> 
Baustelle». 
13 E Kappner, St, Letzter. 
15 E ESflouy, 6, Stfm. 
Baustelle. 
Fasanenstr. -> 
Gärtnerei. 
E Ungenannt. 
<r Ulmenftr. -> 
Baustellen. 
9lm MooSbtuch -> 
63.65 Baustellen. 
67 EHetrinann, lr„ Reichkb. 
3)eir. Ajsisl. 
69 Parzelle. 
Lindenstr. 
Gärten. 
77 E Hildebrandt, St, Ww. 
Parzelle. 
81 E Borchert, H, Arbeit 
Siechte Seite. 
Baustellen. 
Garten. 
66 E Schulz. W.. Ksm. 
Tiimpuer, St, Maziit. 
Hingest. 
62EBodenhagen,H, Penf. 
Bauflellen. 
•4r Lindenstr. -> 
66 E tingel, 3t, ScbenS» 
Mittel. 
-4r Gemarkung 
Blu.-Köpenick -> 
Gärlcn. 
80 E Uicblfc, F, Stcntncr. 
82 Parzelle. 
Gcmartung Siöpenick -> 
Zandcrstr. 
Hönower Str. -> 
Baustellen. 
Stöwestr. -> 
3 E Walter, H, Srichinru» 
schau. 
Boye, H, Lolomotivsühr. 
Anwart. 
Lee, Kranfenpsteg. 
Tbierling, P, Stirn. 
4 E AlbtechtP, Bahubeaml. 
Matt, H., Is«. 9liige|t. 
5 E St'olletmmtn, 3t, 
etabtairijt. 
Kirperth.A,Lagei vermalt. 
Schulz, 3l,BoIkSschtille-r. 
Baustellen. 
Giesestt. 
8 geh. z. Giefeftr. 40. 
9 E (Sauger. G, Fachschnl. 
Ob. Lebt. 
Sauger. B, Maschinen« 
schloss. 
—straftro. Fuhr. 
10 E Berfch. A, Ww. 
Busch. 35., Werfziuam. 
giiidolph, iv, Ksm. T. 
HE«rellow,W.Rangiennstr. 
12 Garten. 
MahlSdorser 
Feldmarl.7--
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.