Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

Kaulsborf Straße 33 
-r- 2100 — 
Oslat 182 Tell IV. 
8 £ Sole, £>., Gigentüm. 
E. ä3olc,8)t.,Eigentümerin 
10 E ffiictcner, st„ Aibei!, 
Am Airkenwerder 
Straße 34 
f. Siogmicr Weg. 
Straße 122 
Itölaier Ehr. -> 
Baustellen. 
Brandlöcher Haus. 
E Brandt, SB, Falzer. 
Parzelle. 
Sro|omc(i'fdjcS 6a«6. 
E'-Orosomili,®., tzauSdien 
Baunelle. 
Jngoisiädler Sir. 
SommccfjaiiS. 
Vurfcheck'fcher Ha»S. 
Etiurltfici, R.. Tischler 
GowaizewSki'fcheS HauS. 
E Gowarzewski, P., 
Slutfcher. 
tzoeoen'fches 6au3. 
E fioeuen, H., Gigentüm. 
Banstelle. 
■<- USlarer Sir. -> 
Straße 129 
Hönower Eir. ->■ 
(Unbebaut) 
Strehlener Straße 
-<— Thimmstr. -> 
Linie Seilt. 
1 E elf, £, Pförtner. 
:i mcuHau. 
5 E Prcutz, O., Monlageleit 
7 E Schreiber, SB., Auffehcr 
(^riedrichsf.). 
Willowsli. I., Redner. 
0 E SUofe, L, Pensionär. 
SUofe, G„ Fleischer. 
Nnniberg, tz., .»ilfaarlj, 
11 E Epiller, O., ton: 
führ. 
Ndier. a», m m. 
13 Parzelle. 
15 E Schoiz, H., Siagislr, 
Angest. 
17 E S,ebenhaar, K., Krim. 
W'it. 
19 Baustelle. 
21ETH otnaS, M., Schlosser 
Saiten. 
Rechte Seite. 
2 Karten. 
4 E Behüte, L., Bangesch. T. 
Hopp, I., Ww. 
Jaeger, S(., Vergold. 
G ESDiaiS, 51., Rentner. 
8 existiert nicht. 
10 E BeLkow, G, (Eigen- 
tümtriit. 
E Schmidt, 81, Gigen« 
ifimetuu 
Schmidt, P., flmiiorlft 
12 Parzelle. 
11 16 E Röfchtc I. 
AmtZob. Geh. 
Franke, 3t., Pol. D$. 
Wachlmstr. 
MabzinSlt, 3-, Verirrt. 
18E Hcnseliu, F., Maurer, 
Lenselin, % Mechanik. 
Westphal, F., Hausdien. 
20 E Jouas, W., Arbeit. 
Baustelle-i. 
-<r Sliieganer Sir, ->• 
Strieganer Str. 
-<r Cheiuiiltzer Sir. <- 
Linie Seite. 
1 (Sorten. 
3. 6 E Heilmaim, M.,Ww. 
Heilmann, &., Friseur. 
7 Baustelle. 
9 SommerhäiisAe». 
11-15 E Rudolph, A, 
Kellner. 
Fieber, A..Äkh.Assisti.R. 
Rudolph^l.Maschinkvsetz. 
Schrötcr,F„Brnnnenbaii. 
17. 19 E Slotte,M..Ardeit. 
Kolik, G., Arbeit, 
Paiikl, 6., Fran. 
Stürmer, W., Fabrli. T. 
Mieltschiner Sir. 
21—25 Baustellen. 
27 E Skonto 31., Packer. 
Brederect G., Mempner. 
Grothe. W., Schloisermstr. 
29 E Pänlich A., Rohrleg. 
31 ESkrüger,A„ Eigentum. 
Baustellen. 
&tauiünbctta Gtc. 
3b E Sungatd, H, jtfm, 
Sandow, St, Glaleret 
41 Strehlow, G.,Klempneret 
43—47 existiert nicht. 
49 E Schramm E, Sattler. 
Baustellen. 
Werniher Sir. -> 
63 E «„genannt. 
55 E Greulich, 0V @ülep 
bodenarb. 
57 E Nerger, R., Baulischl. 
Schuhe, V„ Buchhalt. 
59 Baustelle. 
Strehlauer Sir. -> 
Baustelleii. 
69 E Steffi», SB-, Slrnlntt, 
Banslelle,i. 
Aogauer Sir. -> 
Baustelle. 
81 E Schnitz, 0., Nbhn. 
Werlführ. 
Rechte Seite. 
2. 4 existiert nicht. 
6—11 Baustellen. 
16 E ungenannt. 
-heinze, 6., Aritrin. 
Better, SB, Rbhn. 
Lademstr. 
18. 20 Parzellen. 
22 E Thieme, H., Haudelsm. 
Mieltschiner Sir. -> 
2t. 20 Baustellen. 
28 E Weitrznorat, W., 
Zimmer. 
Leopold. H., Siulkaieur. 
Wchrhahn, I.. Ingen. 
30 E Reitig, W.,Schachtmstr. 
Bogutt, O„ Pol. Ob. 
Wachlmsir. 
Brunkoiv, M, Zapser. 
Ban stellen. 
Projekt. Straße -> 
Banslelle». 
42 E Schnitz, ?[., Heizer. 
Baustellen. 
50 E Knappe, 9L, Maurer. 
52 E Bötticher, N,Mechanik. 
Goldemann, ®„ Stfm. T. 
— I., Pappen T 
iSctnlBtr Sir. ->• 
5i. 58 Baustcüeii. 
MEBensch.A.Maschinenarb. 
62 E. li)6ljiii, P., Posischaffn. 
Schrotet $., Rentnerin. 
61. 66 E 956m 6» 
Bostbeamt. 
Böhm, B„ Postschaffii. 
— Ella, Seifen. 
Herimano, F., Nbhn. 
Singest. 
Nimz. 91., Kvüftrnkt. 
Lrllepp, il, Elckiril. 
iliöber, (!)., Reichkb. Arb. 
Schröter, P» Bote. 
68 Parzelle. 
70 E Holdauer, 3-, 
Eigentum. 
Ketzler, 2., HaiidlgS.Geh. 
Meyer, E, Buchhalt, 
Baustellen. 
78 E Eebhardi, A, Eigen- 
türncrin. 
E Gebhardi, M., Eigen 
tümerin. 
Gebhardt, A., Tischler. 
— iB„ Schriftsey. 
80 E Marotzie, P., Wächter. 
82 EHedrich. P., Gerüstbau. 
Achardstr. -> 
Strindbcrgstr. 
■<- Schönherrstr. -> 
geh. z. Schönherrstr. 11 
2—4 Gärten. 
5 E S trübe, SS.,S!anjI.@c5. 
Sielinan», Angestellt, 
6 E ungenannt. 
Äiahlsdorser Sir. -> 
7 Garten. 
8 geh.z.MahlsdorferSir.33). 
9 Sommerhäiiichln. 
10 E Bapissteller, V,Rabitz. 
spann. 
Marien, P., Maschinen- 
tchloss. 
11 Sommerhänichen. 
12 Schiiltz'fcheL HauS. 
geh. z. Hönower Str. 
Bärten. 
Hönower Str. 
lo. 16 Gärten. 
17 EJbscher,^Angestellt- 
tRnmiuelsbg., Psairsir. 
Nr. 301 
18 E Sleinmiig,S,£licnlitct. 
19 Parzelle. 
20 E DoetziieS, ®„ Baii- 
unletiitfjm. T. 
21 EKammler» 6., Kohlend. 
22 Garten. 
MahISdorfer Str, -> 
23 Garten. 
24 SommerhäuSchen. 
25 SommerhäuSchen. 
26E Pßanz, H., Pensionär. 
27, 23 Gärten, 
Schönherrfir. -> 
7 Garten. 
8 E Stemnnnn, 01., Glaser, 
9 E KI°eft.A..Wtv.c0 112 
Liebigstr. 9). 
Fischer,O., Konzerlmstr.7. 
10 Garten. 
11 Banstelle. 
12 E Gabriel, H„ Ww. 
Hecht, 6., Arbirin. 
Tolstoistr. -> 
13—lö.Görte«. 
16 E Krentz, VI., Bürovorstch. 
17 Garten. 
Er»st-HäckeI>S!r. -> 
Banstellen. 
Gciimtfung 
Bln.-Mahlsdor! -> 
Baustellen. 
<r Ernsl-Häckcl-Str. -> 
21 Garien. 
22E Brehmer.M^Schristsetz. 
Gorkistr. -> 
Baustellen. 
<- Tolstoistr. -> 
28 E Schmidt, M, Kffr. 
(017 Perfinsstr. 4). 
Lange, K., Schneider. 
29 E tindte, St., Stadtrat 
(Schmöckwitz, Schopew 
hanerstr. 7). 
V. Smnitz, ®., Aeniner. 
30 E Adler. H., Siellwerksl 
mstr. iLichlenberg, 
Franmirter Allee 153). 
Kainzstr. -> 
Baustellen. 
-<r Mahlsdorser Sir. -> 
35 E SiciitS, W..Penstonär. 
Maithiä, H., Reichsb, 
Beamt. 
30.37 E Siefening, H., 
Gäriner. 
Banslelle». 
Kräikestr. ->■ 
Thiulmstr. 
Mieltschiner Sir. ->• 
t £. Garbe, sS., Reniner. 
2 E Siebert. 6., Töpfer T. 
Sickert, £)., Schloffkr. 
3 Baustelle. 
4 E Kasper, F., Lackier. 
5 E Lehman», P., Schuhm. 
Fey, fi, Galvanis. 
Graf, SB., Cmnib. Führ. 
Siieck, P.. Schlosser. 
Granbündener Str, -> 
6 E Licht. £, Frau. 
V. Licht, I., stfm. 
Andreh. M., Mio. 
E Riedcsam,P.,Eigcntvm. 
8 Baustellen. 
Wernitzer Sir. ->• 
9 E Woche, I. Wl». 
7 E Ritter, Klara, (rigcii- 
tümerin. 
Schmidt, 6» Lageilfiin. 
lllmenftr. -> 
8. 9 Gärten. 
10 E Grierkach E, Frau. 
11E Schmidt, H., iNetchSb. 
Arb. 
12 E Hingel, F-, Schlosser. 
13 EBlisch, E..EigcntLmerin 
Busch, 6., Tischler. 
14—16 Gärten. 
17 SommctpnSchen. 
18 E Hüt in er, ($., Drechsler. 
19 geh. z. Fasanenstr. 
Fasanenstr. -> 
20 Baustelle. 
21 E Riithel, L, Möbel- 
polier(AmBirkenwerder) 
E Räthel, 9t, Tischiermstr, 
22 E »»genannt. 
Jvlpmmttirt 
Sudernrailnstr. 
Krätkestr. ->■ 
E Scholl, SB. Schnhnr. 
SLolz. &, Aekiramont. 
E Schröder. F..SiaenIüm., 
E Bahr, H, Aerünstr. I 
geh. z. MahlSdorfer ©ftj 
Mahlrdorfer Sir. -> 
Garte«. 
Pchiiick, ST., Maurer. 
10 E Behrendt, W, Stiegt. 
Ärb. 
11 E Ktajiproth. W., Heizer. 
Klapproth, W., Melkerei. 
12 E Rogalla, A., Ästn. 
Harnisch, St., Buchhalt. 
21)om, A., Mechanik. 
Strehlener Str. ->• 
13 E Elf, E.,Pförl»ec. 
(Strehlener Str. 1). 
14 E Schlichiing,G.,Dieher 
Bm,stellen 
Achardstr 
18 Sommechäuschen. 
Baustellen. 
23 E Zidorn, F., Frau. 
Zidorn, O., Elektrik, 
24 E imgenmmt 
25 E ungenannt. 
FinL iS„ Ksm. 
Liebenow, M., Ww. 
26 Eomwerhäu Scheu. 
27 E Ulrich, W„ Schlosser. 
28 SommerhäuSchen. 
29 E Sennin, M., Ww. 
•<- Wernitzer Str. 
Baustelle. 
31 E Enselait, ®,Gigentüm. 
32 - 33 Baustellen. 
34 E Mnndhenk, M., Ww. 
Schwarzer, E., Ww. 
Trohl, M.. Arbeit. 
35 E Fey, ü!., Pensionär. 
Wowerat, F., Telegr. Aib. 
36 E Hennig, 21., Tischler^ 
mslr. 
.[icnnig, SL, Rentner. 
37 E Gierle, Ur„ Reich». 
Beamt. 
Schlei), Sl, Gießer. 
38 SommerhänSche». 
39 Banslelle. 
-<r Mieltschiner Str, ->■ 
Tieflandstr. 
<r Lindensir. ->■ 
1—2 Gärten. 
3 EBache,A,Lokomotivführ. 
' Steputtis, M., jlrankeu- 
pfltgniii. 
<- Jägersir. ■> 
4—8 Garten. 
0 SommerhäuSchen. 
iylemmmg, I., Ww. 
Horn, W.. Schlosser. 
Schützenltr. -> 
23 Grünberg, £., Gelderh 
24 E Gorgs, {?., D6.$ost. 
schaffn, a. D. 
25 Sommerbäuichen. 
26 Baustelle. 
Heersir. -> 
27 SBonftcllc. 
28 SommerhäuSchen. 
29 E Zander, 3„ Monteur. 
Zander, Hv Ingen. 
30 E ungenannt. 
31E Goldhorn, F.,Thevter> 
wart. 
32 E Stieper, I.. Frau. 
Schiinemami, M, Frau. 
Schutzenftr. 
33 Parzelle. 
34 Baustelle. 
35 E Honte, A„ Wollwr. 
Biefchk^ 35., Banarb. 
36 geh. s. Fasaucnstr. 87. 
•4- Fasanenstr. -> 
38ETrzecin§ki,L,Eigen iüm. 
Baustellen. 
Ulntenffc -> 
Baustellen. 
50 EWalter, 6, Eigentum. 
51 E Stintei, 9t., Maurer. 
52 E Behue, M, ©gen. 
hnni'in. 
53 E Gloger.A., Posischassn. 
54 E WillczochZ.,Schneider. 
55 Garten. 
•<r Lindensir. -> 
Tolstoistr. 
Slabyslr. -> 
1 E Schiemonn, F., flfm. 
2 Garten. 
3 Baustelle. 
4 Garten. 
Sudenuanustr. -> 
Gärten. 
-<r Achardstr. ->• 
Baustellen. 
31 SommcrhäitZchen. 
32 E Gctfing, E., Gigentüm, 
33 E Muhte, F„ Gigentüm. 
Sndcrmannstr. -> 
34 geh. z. Sndermaunflr. 12. 
35. 37 Baustellen. 
Slabyftr. -> 
Tschndistr. 
Ilckermarkstr. ->■ 
Baustelle. 
2 E Kling, P., Maurer: 
Jänicke, A-, Ww. 
3 E Liere, jt. Schachtlnsir. 
Sroj, Bauarb. 
4 E Deistler, Hauimsir. 
Am Ballenring -> 
Baustellen. 
Gnftav-Mahler-Str. -> 
11 SommerhäuSchen. 
Baustelle». 
<- Schöntzerrstr. ->• 
Bauttelle. 
17 E-mtgenannt. 
CrekanSki, 51., Lagerarb. 
Bötkner, K.,Latcrnenwärt. 
18-20 Baustellen. 
Malilsdorfer Sir. -> 
21E Sielte H. Hmiiwart 
(SO 16 Brückenilr. 14) 
Reinstädler,F,Waffenmstr. 
i. R. 
22E!Sici5.qcl)eir, L, Möbel- 
Pol.(8U38BritzerStrL8) 
tagmin. 0., Kranführ. 
L3ESchindler,G„Pensionär. 
24 E Goschiu, 81., Zimiuerm. 
Schadock. H., Mechanil. 
25 E Bötkner, H., Laternen- 
wärt. 
Bölkuer. SB., Glasbläf. 
26 Baustelle, 
Schönherrstr. ->• 
28 SommerhäuSchen. 
Sanslellen. 
-<r Gustav-Mahler-Sir. 
Baustellen. 
81m Saltenting -> 
Baustellen. 
34 geh. z. Am Balienrmg 46 
35 E Aibiii, A>Ob.Feuer- 
»vehrm. (034 Zorn» 
dorser Sir. 47). 
Hanfchke, Schlosser. 
36 Garien. 
-<- Uckermarkstr. 
Uckenirarkstr. 
Hönower Str. ->■ 
L E Nenmaun, O«Schloffer. 
2—3 Gärten. • 
i E Lehman«, St, Arbeit. 
5 E Hermann» Einricht. 
öEReichel, 2B, Telegr. Bot' 
arbeit, 
7-8 Gärten. 
Am flolkitring -> 
9—10 Baustellen. 
11 E ungenannt. 
Woelki, F.. Putzer. 
12 E Mohneck, 6., Invalide, 
grenzet, L,Pol.Obermstr. 
13 E Stier, 8, Dreher 
14 E Stuhn, U. Postassisi. 
tzoffmann, W., Rohrleg. 
15. lä E Gollsch, L. Pack«. 
GoUsch, H, Tijchler, 
17—19 Gärten. 
-<-Hanfaplay-> 
Hanjastr. -> 
20 E Joruitz, SL Schuhm. 
21 SommerhäuSchen. 
22.23EFnd.sen.,  H.,Arbcit. 
Förster, H„ Buroangest. 
— W„ Polier. 
Frick, H„ HanSdien. 
Äahlo, F-, Angestellle, 
Tiockan, ä, Stint. T. 
24 SommerhäuSchen. 
25 E Seine«, G» Schlaffer. 
j6 E Zech, W» Werkmilr. 
27 E Logier, W., Eigentum. 
28 E Rodmaun, ffl., Slellm. 
Führer, I., Ww. 
Tschüdiftr. -> 
29 E Finger, I., Ww. 
30 E Stonow, £>., Invalide. 
31 E Kuuze. L, Frau. 
V. flu»ie, F., teil». Singest 
32 E Lange, Qr„ Metallarb. 
Neumann,M.,El ektrotech» 
33 E Gralke, L, Bahnwärt. 
34 Parzelle. 
35 E Müller, H., Slellm. 
36. 37 Gärten. 
-4r Grottlauer Sir. -> 
39 E Hebold, 6., Ww. 
Hebold, St, Schriststtz. 
HoAmami, St., Schlosser. 
•<- HellerSdorfer 
Feldmark -> 
40 Sommerlarbe 
41 E Hübe, 6» Gigcu 
tümerin. 
Hübe, G-, Schlöffet, 
— St., Ingen. T. 
-<r Grottkauer Sir. -> 
42 E ungenannt. 
43 EOefcr,@sGigciitämctin, 
Des er, M., Ziiumeim. 
44 E Sttutzigcr, 6, Eigen¬ 
tümerin. 
Äreutziger, P., Arbeit. 
Miknlla, F, Zeutralhzg 
Anlag. 
E Skonow, 3t, Schlosser 
«nftr. 
46—49 Gärten. 
E ungenannt. 
51—53 Sorten. 
E ungenannt, 
Parzelle. 
E GüniherL» Mechanik. 
E Günther, M., Kurbel: 
stick. 
E Grcunke, G, Kranken- 
74 Garten. 
76 E Giaab, ©., Flieseuleg. 
76 E Franz, G., Bierfahr. 
Springborn,W,Pknstonär 
77 E. Prüfer,L., Pensionär. 
78 E Retzki, 81, Amti 
Ob. Gehilfe. 
79E SBoicnstebt F„ Biiioge- 
hiljin. 
80.81 Garten. 
82.83 ESchmarfow, K, 
Gigentüm. • 
Bunirock, M, Pol. Ob. 
Wachlmstr. 
S^marfow, F„ Mplkerei- 
84 Garien. 
85 E Krön, M., Ww.' 
86 E IBramt, H, gimmerm. 
Ebers, ö„ Revisor. 
87 E SartoSzat F., 8*«' 
rnerm. 
88 Garten. 
•<- Hönower Str. -> 
Oh st, H. Gärtner, 
59. 60 E Feuske^ Hv 
Pensionär. 
Hansastr. -> 
61 E Haafe, W. Rentner. 
Tetziaff. SB., (EittranSporte 
02 E SchöppI, 3» OmuibilL- 
jchaffn. 
63 E Fritjch, P, Maurer. 
61 E Schneide^ O, Lok» 
inotivsühr. 
65 E Roienberaer, A» 
Schmidmnstr. 
Grtiiww, 3, Arbeit. 
Mohr, <£.. Rentner. 
66 E Starnitzki, L2., Gepäck- 
träa. 
Thiele, O- Arbeit. 
67 SommerhäuSchen. 
68 E Schumann,5t„ Tischler. 
Bohndorf, G„!Heg.Pratiil 
69 E Fiedler, R,Eigentüm. 
70. 71 Garten. 
72 EStmitich, F., Fabrlkarb. 
Jennrich, tz„ Tischler. 
Müller, tz, Monteur. 
SBoigt, St., Gipelient 
Böllel, H„ Angestellt. 
73 E LesevrL.H., Maurer. 
Belitz, A., Dachdeck. 
Ulmenstr. 
An dec Wühle ■> 
Linke Seite. 
I.3 existiert nicht. 
5 E ungenannt 
7.9 Garten. / 
11 E ungenannt. 
13 E Wierzoreck, g, 
Malergesch. 
Siaftanienallee -> 
15 (Sorten. 
17 EBonnet,H.,Skrastwführ. 
19 EJahnie,R,BetriedLIeit. 
21 E Siiluoro. Ü3„ MusiLT. 
Am Birkeiuverber -> 
23 Garten. 
25 E Schiweck, Leu. K, 
Kernmach. 
Bollmann, L, Möbelpol. 
Schiweck jan, St.Steher. 
27 Baustelle. 
Tieflandstr. -> 
29 E Pietke, 91, Ww. 
31 existiert nicht. 
33 ESchirmer.W.Dekateur. 
35 E PrzvdorowLki, F., 
Pensionär. 
Finkenstr. ->■ 
37 Garten. 
39 EFai>de,E.,Nbhn.Angest. 
41 ELeidel, H, Glasschleifer 
43 Garten. 
45 tji|iieit nicht. 
-<r Cbemnitzer Sir, -> 
47.49EWagner.H.,Aiastn>ag 
Führ. 
Wagner, G., Sattler. 
Woldach, sv., Schmied. 
51 Sommerhäuschen. 
Fichlensir. -> 
53.55 existieren nicht 
57 Baustelle. 
59 existiert nicht. 
61 E JachmannFk., Rentier. 
Waldstr. -> 
63 Baustelle. 
65—71 Gärtnerei. 
E ^uble,B.,GärinereibeI. 
Birleiistr. ->■ 
73 Garten. 
75 E Berndt, H., Ww. 
77 Parzelle. 
79—85 E Siadi Berlin. 
II. Gemeindefchule. 
Corbat, Chr» SchulhanS 
uistr. T. 
Freimuth,W,Rel!or i.9.T. 
Gichenstr. -> 
87.59 ESRefchie, St,Bamnate- 
riat T. 
Simon, G, Kutscher. 
91 E Hoppe, Schneidcr- 
»i|lt. 
Zeidler, A„ ksin. Angeft. 
93 existiert nicht 
95 E Kuß, 23, Ww. 
Riefstadl, W-, HauLdien. 
Sand, 31., Schuhni. 
Bucheiijtr. -> 
97 E Senftledcn, St., 
Rentner. 
99 E Harder, 0., 
Schlafwag. Schaffn. 
101 EAU>recht,O,Pensionär. 
Methfessel. M., Gifcnb. 
Bur. Assist. 
103 E Mattern, L, Stfm. 
(0112 Gürlelsir. 16). 
Bierend, 3- Steuersekr. 
Kirchhoff, Jt» Reichrangest. 
105 E MlamowSkl,E, 
Gigentümtin. 
Rechte Seile. 
2—4 Garten. • 
6—14 existieren nicht. 
Platz M -> 
■<- KastanienMe« -> 
10-16 (Bärten. 
18 E Rnhnke, A., IfnuAugest. 
20. 22 Gärten. 
Am Birkenwerder -> 
24—28 Baustellen. 
ZicflondflL -> 
30E@aEiicl, B.,EleIIro>eihn. 
32 E ungenannt. 
34 existiert nicht 
36 Baustelle. 
Finten fit. -> 
38 Gärten. 
40 E Ferbitz, M, Gigen» 
tümerin. 
E Ferbitz, P., Buchhall. 
Brondt, lf„ Buchdin». 
HttfSaiB. 
Hcffr, M., Werkzeugdreh. 
42 etiftieri nicht 
44 E Ncmnmin, 8L, Just. 
Singest 
46 geh. z. Lhemnitzer Str.170. 
Chemnitzer Str. -> 
48 geh. j. (Shemnitzet Str. 12. 
50 mitten nicht. 
52 E Hosfmaun. M., Fräser. 
54 E Schubert, P., Ww. 
56 -62 Paizeileu. 
<- Waldstr. -> 
64.C6E Raffan,H-,Frau T. 
Rassa», I-, Döckcrmstr.'I'. 
68 E Ma atz. B» EI ektromout. 
70. 72 Parzellen. 
■<- Birkeustr. -> 
74 SBaufleBe. 
76 existiert nicht 
78 E Lorke, ®, Arbeit. 
80 EWrobel,Th» Gigentüm, 
jftüH, St, Rentnerin. 
Labitz, I., Pensionär. 
Schulz. F., Bauarb. 
Silorsii, 5. Bauhitfsakb. 
Wrobei, Elisabeth, 
Schreibwr. 
— F., Kohleichdt 
82 E Wiesinger. A.. Ww. 
Hausse, 3, Lagerist. 
Woock, (£, Schneiderin. 
- M.. Ww. 
84 E Georg!, D„ Daufchloff. 
66 E ungenannt 
<- Gichenstr. -> 
83 geh. z. Gichenstr. 9. 
90 Baustelle. 
92 E Refchke, St, 3a«. 
maicriat T. 
91. 96 Garten. 
Bnchenstr. -> 
98 geh. z. Bncheustr. 4. 
100. 102 Gärten. 
104. 106 existieren nicht 
108 geh. z. Seebadstr. 88. 
•k- Seebadstr. -> 
1I0E Bechlcr,K.,Banta»geft , 
EJorzick, Si.StBenSmilLT 
Jorzick,H., HandlgS. Geh. 
112 E Stilemann, H.. Eigen- 
lülll. 
114 Baustelle. 
116 geh. z. Sadowastr. 32. 
118 existiert nicht. 
Sadowastr. -> 
129 Parzelle. 
(Semntlimg 
Btn.-MahlSd-rf -> 
Glowaez, F-, Schuhm. 
107 E Böge!, H, FtilentT. 
Äönig, D., Straraetm. 
Slitnje, P., Sfm. 
Seebadstr. 
109 Garten. 
111 E Stob, H» Zimmerm. 
Kuß, 8» jtmfllo. Führ. 
— SB., Maurer. 
113.115 Gärten. 
117 E-AnderS'fche Erben.; 
Birk, P., Bäcker. 
119 E Sofe, G„iBiichtctei)if. 
Uslarcr Str. 
Hönower Str. -> 
Baustellen. 
Gorkistr. -> 
Baustelle. 
6 E ZiemS. SB., Gigeuiiiui. 
7 t liotnelfen, M., Ww. 
Schäfer, A., Expedient. 
8 E Schulz, P., Mechanik. 
9 E Mcrbach, 8t, Bauarb. 
10—13 E DziakowSki, tR„ 
ReichSb. Äugest. 
14 E Winkel, ffl., Tischler. 
Banstellen. 
-<r Grust-Häckel-Sir. -> 
17 E Podbielski,O., Bäcker- 
Niedcrl. 
18 E Scheliga, F.,Vertrete 
(Scmottung 
MahlSdorf 
Laustellen. 
Grilst-Häckek-Sir. ->■ 
21E Scheidel'jche Erden. 
Engel, M., Einricht. 
Ilrban, H., Direktrixe. 
Weiße, L, Miisahr. 
Baustellen. 
Projektierte Straße -> 
25 E GowarzewSti, F, 
Mäler. 
26 E Zühlke, $„®geittüm. 
(W15 Lietzeudurger 
SkoBt 17). 
Sohwleler, St., Klempner, 
schendel, M., Reichsb. 
Äugest 
27 Sommkrhärtschen.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.