Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

IV. Teil Osltn 161 
— 2079 — 
Dönhoffstr. Karlshorst 
14 E Sprengel. lE..einläuf. 
16 E Schubert,P,Ob.Jng,'s. 
18 E Sclgeudrcber, Ä„ 
©Äuclbmi f. y. T 
Schüler, M., Slenerinsp. 
SO E SdjmlM,5l., Zdtiiciir. 
22 Baustelle. 
24 E Sieun. A, Ingen. 
Aindt, H, Pensionär. 
20 E Brandt, N, Jtjm. 
511t, K., Pensionär 
28 E Köniieckc,'tl.,tfm.Angesi. 
itömiecke, $., Lehrer i. R. 
80. 32 Uiauflcltcu. 
Zwieseler Glr.>->- 
Bopparder Str. 
Zteitoiooffee -> 
1 Baustelle. 
2 Katz'scheS HauS. 
E itatz, $., Ww. 
Behrend,F.,Krastw.Führ. 
Stele, F, Sliem. Gros; 
indust. T. 
Kaiter, ®„ Bank-n.Pied- 
agent. T 
Lehman», 9!., Aaumslr. T. 
-4- Weseler Sir. -> 
SauMeit 
TreZkowallee -> 
Branbacher Str. 
KöuigSwinlerstr. -> 
(Uit6c6atil). 
Brekowwcg 
öregotobiusweg ->■ 
Linke Seite 
1 Baustelle. 
8 E Seiler, £X, GlaSiii- 
(Itumeiitenmilr. T. 
Biester, !?, Siilo. 
Geller, I, Slenotypistiiu 
6 E Junghänel, St., Post- 
6eamt. 
7—11 SoiifkScn. 
Rechte Seite 
2-12 Baustellen. 
Eisenbahn -> 
Cäsarstr. 
6öiiij|iict Sir. ->• 
1— 21aE.l8ctl.Siiu  it. Sied 
lungSges.m.b.H.(Berlin) 
V. Koppen, Verwalt. 
(RürflenBergiilltc 12). 
1 Voloerich, M.. grau. 
Gutman. L., Ifin. Angest. 
floeMc, K, tfra. Angest. 
Kräh, Karl, Stonrelt. u R 
Lehman», M., Setrelärin. 
Schaack, B., itfnL 
Stiller, F., Kfm. 
la Bremer, A,Pol. Inspekt 
Cancik,J, Dcmed. Arzt. 
Jozat,!)!., DEccrenlrafir. 
t R. 
Söffet, A,-Banl6eamt 
Müller, I., Ksm. 
Mnndt Ä, Flcischermsic., 
Pehlemann, H., Rbhir. 
AM 
Geifert O, Pension. 
2 Engelke. E,  9ititlr.miL 
Keil.!!/{., SBu. 
Oellerich, I., Schneider- 
ntfir. 
Patzwald. E., ©anlangest. 
Schulz. (3, ReichSb. Bclr. 
Aslist. 
Wolff, H, Banlbeamt. 
8 Fischer, P, Reichst. 
Betr. Assist. 
ctofTacf, S., Ksm. 
Müller, (&, Rentnerin. 
Rolla, K, Reichs6. Bclr. 
Assist- 
Splillgctüer, Alwine, 
Telegr. Setr.!. R. 
Weber, E, ReichSb. SBefr. 
Assist. 
4 Betghaus, ©., Malerei T. 
BotkowSIi,E» Bankanjiest. 
ffloglin, h, Schneiderin. 
WöbinS.P,Eiseitb.Beamt 
Schröder, O., Reichsb. 
Wetksüht. 
». Sunthum, 6„ groll. 
B Milde, 91., Tapez. 
Munde, (£., Privat- 
beamtiii T. 
Riebner, 81, Ww. 
Echolz, 6„ Steindruck. 
Spieß, L., Versich. Angest. 
VIU, it, ReichSb. Angest. 
6 Borchert, H., Telegr. 
Handwerk. 
Loset, M„ Wiroingen. 
Sattler, Postschaffn. 
Höhne, A, Postschaffn. 
Labahn, I., Postschaffn. 
Warmbier F.. Postschaffn. 
7 AndetS.R, Minist Amts- 
ob. (Seh. o. D. 
Bock, O., Telegr. StilgS. 
Stoffes. 
Billmmtii, <£.. Telegr. 
fieilgt. Ausseh. 
7 (£rl«4 8-, Pollschassn. 
Heinrich, :1t., Iclegr.äiaii' 
haudwerk. 
Schad, P., Postassist 
8 ftictf, 0, Postschaffn. 
Hinz, St., Poslschaffn. 
Lawonn, st., Postschaffn. 
Noack, H., Telegr. LeltgL 
Ausseh. 
Schitoelheln, SB., Post 
schaffn. 
Tschorn, F., Postschaffn. 
9 ööbefer, il-, Ww. 
Fröhlich, 91., Telegr. 
Uell|)6. Ausseh. 
Jakubzik, 81., Postassisi. 
Rohlsuig, W., techn. 
Telegr. Jnspelt. 
Torch, St, Postschaffner. 
Müstenberg, Maria, Post 
assist. 
Da Vehnke, K, Reichsb. 
8»gluhr. 
Boden, S8.,9lcichS6.SI|siil, 
timniga, P., Reichid. 
Schaffn. 
Schiller, 21., Ifdjit. 
Reichsb. Assist. 
Stülirwoldl, L, iHe'.ch$l, 
Assist. 
Boigl. 6., 916T. Angest. 
Wipplck. I., üieichSb.Ob. 
Schaffn. 
(0 Höna,F..Äef.Lokomo! F. 
Masch, 211, aitidjSl). 
Setr. Assist. 
Nischalk.N.LokonwI.Führ. 
Poramcteiiiiig, U., 
Reichsb. AM. 
Stichler, it, techn. Neich.b. 
Inspekt. 
Wagner, A., Nei^ibk. 
Inspekt. 
10a Jänisch, it., fflahnsjofs 
schaffn. 
Käufer, 6., SRBhit. Betr. 
Assist, 
sdüsener, F., Nes. 
Lokomot. ftüfjr. 
Riedei, H., Lademsir. 
ScharowSIi. St., Reichsb. 
Gepäckträg. 
Stetle8, K., Seamt. 
Anwärt. 
11 Brack, H., Dr. med.. 
Ob. Arzt T. 
Eckert, O„ Dipl. Ingen. 
Katschinsky, P,Dr.med 
Tot, Veterinärrat L5R.T. 
Mendel, R, Abt. Borst. 
i. R. T. 
Schie.GlatiUtoIonialtor.T. 
Zickel. H, Konzernreiiis. 
11a Frickc, 8t., Pol. Scfr. 
Saase, O„ Inspekt. 
Lerche, O., Ww. 
Sachse, A., Frl. 
Thiele, H„ Fütsorg. 
Amdenberg, F., Lehrerin 
12 Bratuschek, ffl., Lehrerin. 
@öHnie, Frau. 
Krause, E., Ob Lehrerinf. 
Mätze. 9t, flrim.fiommiff. 
Radtke. M.. Ww. 
Rüigge^recht, 2't, Beamlin 
13 Dieltich, W., Dipl. Ksm 
Kaiser, L, Banlieamt 
Lesser, H., Puilapdeii T. 
MooSlehner. <£., Stadtob. 
Jnsp. I. R. 
Staiith, H., 06. Steuer- 
Injpclt. 
Schösset,5.,iltaflio. Führ. 
Tuchhaendlet» ÜB., Gin. 
Agent T. 
14 Günther, E., Gärtnerei T. 
Kochendötffer, M, 
Srauctcletrlret. T. 
Köpf, 9t, stfnu T. 
Langer, G, Nedjs. 
Stelle,Fleisch T 
Bollack, T, Land. 05. 
Inspekt. 
15 Dietrich, sv., Lehrer. 
Frey, 6., Bantbemnt. 
Ftoh,W,!»«ichsb.Jn!pekt. 
»tust, E„ Möbel. 
Schlaeger, sv, tfm. Angest 
lvHattmann,R.,D ipLSjng.T. 
Langner. M., Revis. 
SIeichenbach, F. W, Dr. 
jar„ Kfm. T. 
Schwinge, Sl„ Prokurist's. 
Ewillumat, St, Ksm. T. 
Siömcttoefl -> 
17 Slufleimt, ®., Postinsp. 
ftollin, St, Postschaffn. 
tzaffer, E.,OB.Po(li«[jc(t. 
Hahne, K., Postinsp. 
Linde, I., Telegr. Ob. 
Werlmslr. 
Maaß. St, Postinspekt. 
Dhtotiotl, D„ Polljekr. 
Schulze, H„ Ob. Postinsp. 
Sfflactlfegee. F, Ld. 
Postschaffn. 
18 Klockztn,M., Posts^affn. 
Lenz. O., Postschaffn. 
Paffoch, St, rechn. 06. 
Telegr. Inspekt. 1! . 
18 Ulolztii, i'l., Telegr.Selr, 
Quandl. E., ©eil. ülgeitl, 
— H, Postinsp. 
Etahlberg, S(., Telegr. 
Jnipelt. 
19 Rlotaii, P„ Telegr. 81t6, 
Hilde6raud,!II.,Po|t|chaffn. 
Kohl E, Utafltu. Fuhr. 
Swllolsli, !!)., Ww. 
Tleh, ÜB., Postassist. 
ÜBafchleit, P,Postbeamt 
Weitzbach, H, Posischaffir 
20 Llppelt, H.< Postbeamte 
Lück, W.. Postschaffn. 
llloblte, SB., Telegr. Stiau 
Handwerk. 
Richter,S., Postassistentin 
Schulze, 1., Pojtbeamt, 
Boß, L, Postschaffn. 
21 Edetle, O, RelchSb. C6. 
Sctr. 
Hepp, <S. G., techn. 916h», 
Ob. Inspekt. 
Keilen, !>!., ReichSb.Jnsp. 
Kuballa, i|i„ Reichsb. 
Bedienslek. 
Slutlcr, (£., £i)(omot.R»sir. 
üihode, U), illeichSb. Setr. 
Wolff. I., techn. Reichsb. 
Jnlpei,. 
21a Hapke, ©., Tischler. 
Nikolaus. E., Schlöffet. 
Rien<i>,,W.H., yelr.a||iil 
RohIoff.H., KteichSb.Bett. 
«Istst. 
Thimnie, Reichsb. 
Qelr. Äff. 
Toriibaum.O., Just.Sekr, 
i N. 
Aristotelessteig -> 
22- 82 E David graitdc 
Söhne. 
V. Francke'sche Gtund- 
slückZverwaltung, @. m 
6. .fx (W3Ü Smitatlü 
fit 16). 
Hanike, A., Dipl. Ksm. T. 
Hiidebrandt, 6., Saupol, 
Seh. 
Kästnet, Ä.,Seiet T. 
tßött'cffe, 8t, Ptiv. Sekt. 
Reiimold, P, Ksm. 
Raben, M, Wertmslr. 
Schäfer, E„ Ww. 
Schubert, E, Ww. 
Thon, K., Trenhandtevi!. 
23 «raufe, 3t., 06. Setr. 
Nippe, I, Ksm. T. 
Ochimann, E, Pichst. 
Schriimer, G, SlaSfdjleif. 
SotmeS, E, Kurs6uch< 
Redakteur. 
Strahl, G, Kfm. 
Sieketiikn, ÜB, Maler. 
24 Henkel, W, Kfm. 
Knyrim, G, Gewerke Ob. 
Lehrerin. 
Lausch, it.. Pensionär. 
Mosig, H, Proturist. 
Saust, C, Dipl. Jng. 
Schlevoigt, Ä, Magistr. 
" -SeamL 
25 Aisdorf, P., Pol.Beamt. 
Büllmaun, W., Inspekt. 
Jütich, H, Schneidermstt. 
Kempe, B.,Letw. Beanit. 
Teich SB, AbteilgSvotsleh. 
Wiediger, O., Postajsist. 
e. D. 
20 Cesemil«?, E,O6erlelln. 
6ta6o»5ti K.,Sondilmstr. 
Meier, G,Requisiteut T. 
Rau. M, Stadtod. Sekt. 
Schidun, P, Pol. 06. 
Sctr. i. St. 
Sinke, (?., Werkmflr. 
27 Jabs, H, Ksm. T. 
Kansch, F, Verwalt. 05. 
Sekt. 
Küster. D, Dr, Rechls- 
ietat 
Seyfarlh, H, Dachdeck. 
Töpfer, 3B„ Bürovorsteh. 
Weib, E., 06. Kellner. 
28 Fligge, Seiltet 
Gribiier, R, 06. Ingen. 
Kleimeitr, F, Ob. Kellner. 
Meibner, tir, Ksm. 
Thiele, E. H„ Auto- ti. 
Jndustrie6edarf T. 
Wendt, B, Ww. 
29 Arndt, A, Elektriker. 
Burmeister, H, Frau. 
Jäkel, M, Frau. 
Schmidt, R, Buchhalt. 
Epiinter, ©., Bankdeamt. 
30 Brombach,F, ksm.Beamt. 
Eallasch,E,SeschLftSsüI,r. 
Liebelt, H„ tfm. Angest. 
Müller, O, Eladlschasts. 
inspekt. 
Ceyfatih, H, Sachiciet« 
mftr. T. 
Witte, M., 0anfangest. 
31 Staun, H, Ingen. 
Hauptfleisch, M., Ksm. 
itutltjmaiiii, H, Sank« 
Beauit 
Lehman», 9, Ww. 
RelmetS, H., Krim.Bea,»!. 
Soig't, L, Wirlfch. Treu. 
Wld, , 
32 Barchield. O.. ülelr. Lest. 
Haue,A..O6. Landinejs. 
Hönets,H,Sladioblnspekl, 
Jeschke. P, Fabrtt. T. 
Moll, 0, DIB. giltlctgills' 
be|. 
Schuber!, $(.. Inge». 
Sttahlendots, ffl, Ww, 
-<r Höiiuiucc Sir. -> 
Dcwctallec 
.6iiimmer Sir. -> 
1 EGindler,J.,Eigeiiliimri», 
Konetzki, B, Arbeit. 
Lehmann. 31., Dachdeck. 
Pehnz, W.. Üjmmmalt' 
rtnlicii T. 
2 E iüolljcr.g., Priualicr. 
Wehlg, I, Ww. 
Dauslellen. 
-4r Oljiii-firüger-SIr, ->• 
Baustellen. 
12 E Stolle, E, Angeflelll, 
12aESic6ctl,@,itmizr.ectr, 
13E fi"ai!6arlö,31,(£igeiilfim 
13a E Krahl,A.,Postangesi, 
• Frankeslt. ->■ 
14 E Böller, H, Itsm. 
14a £ Bitkhalin, F, Lust 
Inspekt. T. 
Bitlhahn, SB., Ingen. T. 
Hann, M, iäro. T. 
15 Enliimct. A, Ww. 
15a Eljticfc,jl.,!Bant6eaml.T. 
Slculoicbcr Sit. 
Baustellen. 
Arbetslr. -> 
Baustellen. 
-<r Sraseiiauet Weg -> 
BergmannIcheSHanS (I2U). 
E Bergmann, 81, Bett. 
Werkst. T. 
Parzelle (44). 
‘■Baustelle. 
Slrbcrfir. 
BausteUen. 
Steiiloicbcc Str. - 
1G EPob-hl,M..Ob.Lehret. 
Hossmann, Ch, Mitleb 
schullehrerin. 
— 18., Lehrerin. 
MadanS, W., Beamt. 
-<r Stanfeftr. -> 
17 u. 17a E Gemelnnük.Be 
amt.WohuungsbauVet> 
ein Katlsh. e. G.m.bH. 
(Fürstenbergallee 16). 
ffleilh, W, Ksm. T. 
17Goedecke, A, Stadtingen. 
RretFchmnr, st, Rentner. 
PagelS, P., Stadtinspeltl. 
llitger, F, Dipl.HandelS- 
Ichr. 
Weiland, W, Stadt Ob. 
Inspekt. 
WisIädt,H,StadtamlSral. 
17a Adam, W„ Stabtinspekl 
Blüchert, C, Buchhalt. 
Bergmann, K, Bnchhalt. 
Langohr, Katharina, 
Postassist. 
Schönebeck, P,Braudmfir. 
Weitz, K, Werkmont. 
Baustellen. 
Ohm-Krüger-Sir. -> 
19 E Meißner. O., Ob. 
Magiftr. Rat T. 
20 E Sauer, F, Ww. T. 
Baustellen. 
-<r Hönower Sir. ->- 
Dönhoffstr. 
Tteskowallee ->■ 
t f. u. Tteskowallee 88. 
E Buchholz, F, Privatier 
E (Setflenberget, Th,W«, 
(Treskow-Mee 86). 
Sütbiter, P, Mechanik. 
Hebmüllet, I, Pensionär. 
Kirsahl, K., Arbeit. 
OrzechowS!!, !)!, Ww. 
Schulze, E, Fleifchermsir. 
Werner, A.. Büroanaest. 
E Setjbel, F, Apolhek.l'. 
Adler-Äpothete F.Seydel 
E SaTjins, O, UmtiratT. 
Lange, P, iReichsbl, 
Inspekt. 
Ruder, A, HilsSmstr. 
Gundelsinßer Str. -> 
1 i. a. (Bunbelstngtr Str. 52. 
E Pisks, S, Ww. 
Sattels, O, Zigarren I 
Biingcr, G, Ingen. 
Ätiiger, 8, Schneider. 
Müller, 51, Raiet. 
Radtle, F, Schloffen 
Sltaßbetg, I., Ww. 
LHIeiii, SL, Stenerinspelt. 
E SBilmS, L, Ww. 
Andersch, ili, Rrau. 
Hahn.<8,Dr.Elnd.Affeff. 
Kniep. $), Schneiderin. 
Schaff, 0. Just. Jnspeli. 
G E Zininiermann, 
Zimmerpol. 
BarlelS,O,>!!garienhdl.'s. 
Wedel, A, Rrl. 
@roll)c,8l.,6chiicibtiiin"lr. 
Hielscher, H., Schltfjet. 
Kähne, H, Ww. 
Poljt <!>., Clahlwarcn T. 
Schulz, M, Ww. 
Ziudler, L. Ww. 
7 E Schneider, H, Ww. 
Bernhardt, $(., oraii. 
Binder, M, RriaiSb. 
HilsSbilr. Assist. 
SBninngral’cr, 31, 
Schneidermslr. 
Guiko, 6, Lehrer, i. 3t, 
itaiifmaiiit, H, Kamst. 
Inspekt. 
Leider, H, Dipl. Jng. T 
Llpke, H., Rraii. 
Lüikhoff, W, Schtisistell. 
Menge, H, Ww. 
Steher, W, Sladlinspell, 
Reifchl. G, Jockey. 
Samt!, Jl, Ob. Fener» 
wehtm. 
Schmidt, H, llhim. T. 
Schneider, H, flössen- 
beamt 
— Helene, Lebensrnittel. 
Schubert, W, Inspekt 
-<r Henligstt. -> 
8 EKrause, 51, Bau,»str. 
(Ptinz>Joachim-Sirl4) 
Fell. 8t, Postschaffn. 
Klippmg.C, Ksm. 
Kraule, A, GijtiiC., 
Bijenbet u. Tiesbau 
0. m. b. H. T. 
flillget,0„@chlafn>Mjanit. 
Pei[ara,3„SRalchmeiim(tt. 
Rose, (£., HandelLni. 
Schwemm, 5t, Ww. 
Söller, A, Ww. 
Winkel, 8L Arbeit. 
E Goeke-Kneiding, Frieda, 
Bäckerei T. 
6l8ner, 6), Jugeu. 
Goeke, F, Kfm. T. 
fiaraiel, F., Ju|UD6.St(r. 
Rneiding, M, gabrit. 
-<r Junket-Jörg-Slt. -> 
10 I. a. Jnnkcr-Iorg-Lir.37. 
E. Hack. C, Ksm. (Wil- 
mct$d|.). 
Dehm, O, Gärtner. 
Ggoert, .6, Tischler. 
Elistet, M, Ww. 
timnt, O., Werkzeugm. 
Keller, A, Rentnerin. 
Piechulek, (£, kfm. Angest. 
Schulz, A, Pensionär. 
Seemann, P, Schicht- 
führ. 
10a E. Kämrich, C., Ww. 
Sasfeng, H.,'HaiiPtm. T. 
Steter, 8, Pensionär. 
Pelkmann, I, Ww. 
Schlotte, F, Kfm. 
Seeliger, 51., Stadiinspekt. 
Will, €., Penstonatin. 
-<• Kotl-egon-etr. ->■ 
11 j. o. Katl-Egon-Slt. 24. 
E öiHiug, E, Berstch, 
Beamt. T. 
Adler, H, Bersich.Bcamt. 
Scusler, H., Ww. 
Eerchow,H., Kraslw.Füht. 
Krüger; W, Kfm. 
WarS, P, Exped. 
Sierger, E, Stellmech. 
Reyher, F, Kfm. 
Schmält, VL fflagaz. 
Verwalt 
Wilde, I, Gigcntüm. T. 
Wittke, 3, Perltet 
Wundetltch,M.,Ww. 
12 j. a. FriedrichsteinerStr.l. 
ELemke. 6, (iigeutünmu. 
Dülle, A. ©, Asm. 
Haberer.H, Ptiv. Beamt 
itei(e»8ki, I., Pensionär, 
Mattfeld, S.,@astroittinT. 
«tf)ic6etf, M, Eleltro- 
monteiit. 
Schütt, O, Schlöffet. 
Starker, SB, Perkänf. 
Welling. I, Maschinen^ 
schloff. 
Wtesner, P, Bnchhalt. 
<- Fricdrichslciner Str. -> 
2a £ Schröder, 53., 
RatSzimmermstr. T. 
Stienich, 6„ Bauarb. 
Wagner, H, Banütg. T. 
13 I. °. Riastr. 1. 
E Schröder, G, Privatier. 
(Heffenwinkel). 
George, B, Ksm. 
Gerhard, H, Posiinspell. 
Kremser. 8, Postinlpekl. 
Roeck, 6,06. Postschaffn. 
i. R. 
StillauS, M., Ww. 
Popp, SB., Ksm. 
Echarff, E., Bankbeamt. 
Weber, A., Ob. Postsekr. 
a. D. 
Soigl, P.. Slegiftralot. 
-«- Riastr. • 
11. in E Editoon. S‘„ 
Maletiiistr, (iilciilolln 
Sanderslt. 23). 
nfaiistntaim, 11, Postnitgtil, 
Höst. W, Pollfchaff». 
Köhler, 15., Ww. 
Schwarz, lf„ i)r,Zietarzt 
Sieske, ff„ techn. Sbljii, 
Ob. inspekt. i. !lt. 
Slahl,M,Aeg.O6.Iiispetl 
Waschow. $1.. Lehrerin i.llt, 
— (8., Lehret. 
10 E Rover, F, Direkt. 1°. 
Fürsienbetgallee -> 
-<- Cisenbalinbrncke -> 
ICa BeamlenhanS. 
E Deulsche Reichsbahn 
«. G. 
Adam, K, Reichs6.Asnst 
Brühne, K, IRbhii. Hlljä 
telr. Assist. 
Karch, K, StcKlvcrliniflr. 
Seile, M, ReichSb.Arb. 
17 £ Palm, H, Üc.pejier. 
18 Baustelle. 
18 E haupt,M,Schriftle!t.I 
Müller, W, Schlöffet. 
20 E Mensen, SB, eigciv 
lümtin T. 
06crleiit, A, Straßen- 
reinig. 
Schulzendorff.N,Lisd>ler, 
Sennewald, R.,Rechn. Ülal. 
21 E «6raljain, l£'. Bau* 
ingeu. 
22 E Braune, O., Betsiche^ 
rang. T. 
23 E Helle. 3t„ Nntzbolz> 
- '"'■ittenfteiiii 
hdig. T. (iiiilterifteiiier 
Str. 20). 
24 E Reuter, H, Melkerei T 
Datmer, 8., Fräser. 
Ehteben, I, Äüertmflr. 
Fiedanowski, M, 
Schlöffet. 
George, K, Formetmstr. 
Karl, M, Antleb. 
Kelletmann, M, Technil 
Loewe, F, Ww. 
Marfchnet, C, Schtisistell. 
Pohl, O, Laborant 
Reinliardt, M, grau. 
Scheffauer, M, Ww. 
Schloßhauer, H., Ww. _ 
Schneidet, H., 06. Post- 
fchasju. 
25 EHoch.K. grapli.HtlfSar6. 
Schieduug, Karola, tfm. 
Angest. 
26 E Bachnicka, H, Gastw. 
Bachnlcka, A, Klempner. 
3e6bei, P, Klempner. 
Stieget, W.. Dachdeik. 
Räch, O, Konditor. 
27 E Krüger, M.< Kfm. 
(N065 Marienbnrget 
Straße 37). 
V. BohnS, St, Stau. 
Siberfetb, N.< Ww. 
Bloch, £.. Ktaslwag.Füht. 
Bohms, W., Finanz- 
Juspekt. 
Flügel, F, Schneidet. 
Hartmann, W, Drahte 
zaunförk. T. 
Lonow, G.< Invalide. 
RoeSnet, M,Maletmstr.? 
28 E Seidenfchnnr, 23, 
Verlag T. 
Steifte, g, Ww. 
Faafch, I., Wäsche, 
galkenthal, Olga, 
Pensionär, 
ffiinab, O, Lagerverw. 
Bollmer, P, «taflwführ. 
Henning, P„ Wetmftr.T. 
Stühling, O, Ingen. 
Kunett,V, Teiegt.Jnfpelt 
ikuple. 6, Buchhalt. 
Lange, 6, Ww. 
Milbradt, 6, Seaml. 
Pohl, H, Ingen. 
Repte, R., itsm. 
Schiller, H, Faklor. 
Schneider. H.,Klempnern. 
Schulz, O, Ob. Fener» 
wehtnt 
Warschawa. I, Gelbgieß. 
29 Ejioclter’sdje Erben. 
V. !8oelter,St.,!8anl6camt. 
(N65 Wagnitzstt. 21). 
B<?r>t, H, Rentner. 
Bimse, A, Ingen. 
(Eidi6tatt, Gertrud, 
Einricht. 
Sichlet, it. Ingen. 
Fnhlbrügge, it, Gewet6. 
Lehr. 
Saidiks, Es), Stnltfetr. 
Sotlschalk.R,städt.B-amt. 
Haefner, I, Stadt L6. 
• Inspekt i. 8t. 
Jllge, P, Steuersekr. 
Kesten, H, itsm. 
Kirschke,E., !Bran6mflr.T 
Kneifkl, E, Buchbind. _ 
Nenmann,P,Posibettlcii. 
Richter, R, Ww. 
23_giht'ilcr, it., Stall. 
Theiler, 31., Rentner. 
Wnlff, W, ilnnlbtaml. 
glucke, P, Perw. Sekt. 
30 Kohlenplatz. 
E Stadt Berlin, 
fflöhtmg, Matlha, Kohlen 
31 Gemeinde- nnd Fener- 
wchrdienslgeb. T. 
E Stadt Berlin. 
Aeralnngsslelle f. Gre¬ 
ll. Dioiimpfltge T. 
Feuerwache. T. 
Botlsbücheret 1. 
Vrinck, it, Elädt. Arb. 
Flögel, A, Slädt. ülrB. 
Lehrte, F, Slädt. Arb. 
Slandfc, M, ßraftro. 
Führ. 
Wrodlewrti.A.Slädt.Aib. 
32 E Berglcin.A,Gigentüin, 
ii- m . i»ir,(i,r. 
Gl;Ie, 23., Älüher. 
Hafner, Stallm. 
LitSnet, 0, Reichrbk, 
Beamt. 
Mensel, “(.. Kfm. t 
Schröder, K, Schlosser. 
Schwarzbach, il, Rslchkb. 
06. Schaffn. 
Umtvüi, VI., Jnstallat. 
WiszniewSly, 5, Ww. 
33 E Goutura, ö., Renliec 
(Sit. 34). 
Engelhard!, R, Kfm. 
Färber, L, Siäherin. 
Grolhe, E, Dreher. 
Hcimanii, A, Arbtriii. 
Hoffmann. A., Gärtner. 
Iacoby, it, Ktastwfnhr. 
Kamp, H, Schleifet. 
Krug, 58, Ww. 
Lachmann, E, Friseur. 
Lehman», E, Konell. 
Marquardt, G, Rentner. 
Neumann. A,Penstonäriii. 
Papritz, K., Pensionär. 
Pfeil, it, Rolle,isiiht. 
Stäfeker, A, Ww. 
Schoumann, (?, Fischhdl. 
Schnitze, F, Res. 
Lokomotw. Führ. 
Standke, P, lllohtleg. 
Spring, P, SoUftreit 
34 E wie Nr. 33. 
Sticke, A, Frau. 
Heile, ffi, Zimmerer. 
Jachmau», 6, Ww. 
Kehr, A, Plälirjn. 
Knappe, M, Ftaii. 
Koch, F, Sattler. 
Kühne, C, Ww. 
Stpte, F, Sifdient. 
Lohrmann,J,Melalldruck. 
May. Luise, Tabakwt. 
— St., Tischlermstr. T. 
Riffe, R, Rentner. 
Schäfer, H„ Bnchhalt 
Schade, SS., Magiftr. 
Angest. 
Schaumanii,P,HandeIsm. 
Echeibner, P„ Tischler. 
SchidrnnL.M.Pot Assist 
Schmidt, H, Ww. 
34sEGötte,F,Fleischermftr. 
lPrinz.Heinr!ch>Slr.4). 
BukmakowSki, W., 
Klempnerei T. 
Höwing, G, itsm. 
Kitzel, lS„ Glellrouiftr. 
Koett, 6, Ww. 
R-m,stanz, I., Privatier. 
Echotze, Ä, Kfm. T. 
Schwartz, F.. WetkL- 
obersekr. T. 
Woth. A, SlttalSbeamt. 
O.D. 
35 E ßoffmamt, H., Ziege« 
leioes. (Schneidemühl). 
V. Sutlmaim, ®„ Sjiiu 
Bendet, 8. 0., Ksm. 
Bollmanii, St, Anto- 
Etsatzieile T 
BtadeiS, O, Maschinist. 
Ftenden6etg. G, Bäcker- 
mflr. T. 
Hedtich. R, Bildh. 
Wetknistt. 
Koch, E, Klavierlehrer!». 
Klüger, SS, Heizer. 
Kuba, N, Pol. Haupt» 
wachtmstr. 
Lehre, it, Kfm. T. 
Müller. SB, illemncr. 
Ptzez6otsli, N, Ksm. 
SteiieS, M.< Fnschnei». 
Rieck, @, Buchhaitrut 
SchalkowSki, 9t, Stadt- 
amlnt a. D. T. 
Schulz, it, Kfm. 
35a E Sollet, SL Privatier. 
Öeplet, 23., Uhrm. 
Eifenach, 6, Ww. 
Geserich, E, Ww. 
itaul, Sieikäufct. 
Petsch, H, {JIcifcfjemtsir-T. 
Schmidt, SB, Zimmetm. 
Echolz, G, Gemüse T, 
Vietling, Ch., Ww.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.