Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

— 1684 - 
mrn 256 Zelt IV. 
Mariendorf 
Albulaweg 
Gemarkung äiudoro->- 
Linke Stile. 
1 E Meucttbocf, 8L, EUIauret. 
U E SBIoct E-, fiebeiiSmitt 
Aukogelweg ->• 
5 Baustelle. 
5a E ungenannt. 
Dahms, H,Lagerverwalt. 
Drache, 8» Schmied. 
Gölduer. A, Berfich.Jnsp. 
yaenfel, St., Expedient. 
Rillewitz, 6., Lehrerin. 
7 E Autz. H., Stau 
(PilatuSweg 9). 
Bahls. H, Just Jnspclt. 
Sicimiaim, Etv Sicnlcn» 
cmpsgrin. 
7a E Malchow, ®, Frl. 
Knallt, 3R, Sie. 
9 Baustelle. 
11 E Sommer, M, Ingen. 
13-19 Baustellen. 
21 E ©alt. F, SBetlmßt. T. 
©alt, Margarete. 
Geflügelfarm T. 
23—25 Baustellen. 
27 E sflinner, L„ Ww. 
(SW29 Arudtstr. 38). 
29 E Klein, !J, Monteur. 
HrCIrtrat, D, Pensionär. 
<31 E Fuhrmann, F, 
Pol- Stttmf. a. D. 
V. 8ubtmantt,<r.,6afto.T 
Gbert, it„ Friseur. 
Haseloff, O., Fleischer T. 
i'ieneitdorf, P, Sfm. 
SSactenmgct, A,Platzmslr. 
Rechte Seite. 
2 E Lobschn-, 3., Lackier. 
4 gehört jii Slulogclweg 55 
Slnkogeltoeg --- 
C f. a. Slukogelweg 64, 
E (Tja/ainälg, 3., 
Just. Getr. 
Slitfa. 3!, SS». 
8 $ aufteile. 
10 E Seiet, 91., Gigcultim. 
Feier, H, Glcbmudjäroerb, 
12 E Heidenreich. P-, 
SSoltiirccf. Geh. LSI, T. 
U Baustelle. 
1G E ungenannt. 
Iahnke, Si, Maurer. 
Müller, P., Tischler. 
Faulhornweg ->■ 
18. 20 Banstelle». 
22 E Scn|tlcSen, G„ Oberst 
a S.T. 
21 Baustelle. 
2G E Laß. H, Schmied, 
23 Baustelle. 
•<- SaucrnoUce -> 
Acrieasstraße 
■4r Eiseuacher Sie. -> 
Linke Seite. 
1—27,2—lß E Wohnung?« 
Iiaugc[. Kursursteustr. 
<5. m. 6. H. 
1* Funlc, 3« Vers. Veamt. 
Gayk, F., Berichterstatt- I 
Verlier, Ch, Fiau. 
Gusseck, 61., R|m. 
!Bahl, 3- Ißttf. Beamt 
Wölle, G, Schneider. 
— Jo.aima, Tamenino- 
leii T. 
3 Bellin, 9t, Banlbeamt 
CaSpar, I., Privalbeamt. 
Jache, @, Handelest. 
Lohde, SB., itfm. 
Schmldgall.A., kfm.Angest. 
5* Jüdisch, J¥, fifm. 
SieBert, P., Ingen. 
Siider, S, Bankbeamt 
SBoigt, ö, Apothekenbes. 
v. Ballbruuti, H, Fihr., 
Setr. 
Zander, M., Ww. 
7 Dorn, K, Zollbeaml. 
Preuß, 6., K>m. 
Scholze,K,Reichsbk.Slng. 
Schubert, H, Asm. 
Wintzer, G, Bankbeaml. 
0 Brandenburg, G,Steuo> 
jypikni. 
Buchholz, R, fifm. 
floimowstfc G, flraftto. 
Führ. 
firaemer, I» Frau. 
Merke, H, Frau. 
Noat, <5, Frau. 
11 Seegnec. SL, Sunlbeamt 
Düffetdorf. st., Jng. 
Sänge, £>., Mosch. Tech». 
Mittel, 3., Lehrerin. 1 
11 Noß. 58., Blichhalt. 
Schiller, 8l„ Banlbeamt. 
13 Bordt, T» Lehrerin. 
Metz, ifl„ Behörd.Angeft. 
Opitz, D, 25 lo. 
Ranvzio, 52, tzauvilehr, 
i. 81. 
Echolz, St., Blichhalt. 
Schuster, 6.6» Dipl.J»g. 
15 Dechow.O.NeichibtJnjp. 
HohIf-ld,«,Sekretärill7. 
Ladewig.H,Berwalt.Sekr. 
Stark, E, ksm. Singest 
Slolzei,berg^,Dipl.Jim. 
Studier, ff, 58etlrel. 1. 
ffinftratf, W, Bankbeaml. 
Zech. O, Sngeii. 
17* Gördel, O., Arbeit. 
Härtung, Sl, Pliologr. 
tzehuer, H„ Techn. fifm. 
Senilite.B.Postasfistentin. 
Mal», E„ Etenotypistiu. 
Obst, Sl, Banlbeamt. 
SleinhänferH.tim.SIngtst. 
19 Allzeit. Th., Artist. 
QoliS, 31., Ingen. 
Kamrath. L., Stsm, 
Kistner, I.. Ww. 
LamousS, E., Fürsorg. 
Scholz, Etadljekr. 
Weindors,F,Behörd.Ang. 
21 Srodljofi, H„ Angestellt. 
Dumig. it., Palenting. 
Eiaß, P., 2,pl. Jng. 
Saale, (£., Bnchhalt. 
Hoffmann. ©., Friseurin. 
Sütschte, R., Gljemigr. 
Oswald, G., Borzkichit. 
23 Stiii, Beamt. 
Hahn, SS., itnnjlei* 
angestellte T. 
Siemfe, St., Singest. 
ülluicloSti, 5L, flafsierin. 
SVcdfgärhiet, G, Sertret. 
25 tirbraann, fl.,Scbeii5mitt. 
tlieitctt. 
GroboicSti, H, Magislr. 
Angest. 
Jsernhaqen, 6., 2tau. 
Älijle, (3, stalfiererin. 
Mahler, S., Schlosser. 
Ochlcrt, S„ Ksm. 
27 Bödescld, W, Revisor. 
Eben. I., Lb. Schwester 
i. R. 
Sirmiramr, ff., Banlbeamt. 
Orlmonn. H., Sttgen. 
Biehm, E., Äroftio.Siiht 
Reiter, H., SlbteitgSleit, 
Rechte Seite. 
2 BöSenbrink, W, Jlfm. 
Braun, M„ SieL Jng. T 
Sammttsläll, E., Elettr. 
Ärastanlag. 
HSrlel, A., Mit). 
Äzosch, 33.. Ksm. 
Stummer, 6)., Scrtrct. T. 
MLhtich, H. Ww. 
Richter. G., Sanlprolut. 
Echcoeder, G„ l)r. med.. 
Priv.Doi.Franenarzti: 
Ammerschläger. F., Berw. 
Sekr. 
Kaiser, G, flaDellmstr. T. 
Sziedat, Rentiere. 
Thun, 6., Älneiertechn. 
SSegencr, O., Bildbericht 
erstatt. T. 
6 Albrecht, O„ ksm. Singest. 
Henckeroth, ®., Pol. üb. 
Lenin, 
ititian, (£., Sekretärin. 
Schön gart, A., Ingen. 
Zander. H. Geh. Rechn. 
Rat!. tR. 
8 Seine, P., Asm. 
Lusch„at-,E., Ingen. 
Michel, C, Kim. 
Schanz, ®„ Reisend. 
SSitte, E„ DiPl.Jna. 
10 Bengelsdorff. E, Frl. 
Qraeble, E., Frl. 
Pilz, fe, Sara. J»sp. 
SlicDcI, G„ Ingen. 
Trojahn, I. Ingen. 
12 Blei, SB, Duchhdl. 
GitgelmmnvO,Organisat. 
Lewy, ü, Ww. 
Linke, W., ItrusttosiiSr. 
Boigt, A, Ww. 
14 Bor», E, Ww. 
Franle,G.Sl.,Ob.Selr.i.N. 
t)in6, L., Privatim. 
Kammeyer. St., Dipl.Jng. 
Schiöter, P, Ingen. 
Wolff, H, Vers. Beamt. 
S&mietfc, kfm. Singest. 
10 Eichhorn. M., Handels¬ 
vertreter. T. 
Gerl. F, Pferbepfleger. 
Hermann,»., ProkuNjlT. 
10 Meißner, G, Ww. 
u. Echroczin, I, (Siäfm. 
Weber, 8, ksm. Angch.7. 
<- Dldostr. -> 
Ankogelweg 
Taueruallee 
Linke Seile. 
1—11 Baustellen. 
13 E Conrad, M-, Silro 
inspekt. (WilmerSds. 
Meillenburgifche 
Straße 89). 
Conrad. M., Renten« 
cmpsmigeiin. 
15 Sommerhaus. 
17 E Richter, W.Kallenbole. 
19 E Müller, E., Eigen¬ 
tümerin. 
Müller, 91., Vnlkanis. 
21 E Pardemanii, W., 
Eigentum. 
23—35 Paizelleiu 
37 E ungenannt. 
Lau, H., Zaunausstell. 
Nörenbera, E, Arblrin. 
39—41 Banstellen. • 
43 E Hennig, $?., Eigentum. 
Franz, ÜB, JI|nl 
Weber, 81, lsm. Süigcst, 
45.47 Banstelle. 
49 E Fluche, B, Gletoctb. 
Ob. Lehrerin. 
51 E Elle, cler, H., 
Straßvallgest. 
Silber, y., 3aiiaii5jiiI;r.T. 
53 E Martinkc, H, 
Stiaßbangest. 
55 E Sfiaiqiiar&t, O-, 
Zinlmermstr. T. 
Borchardi, F., Bez. 
Schornsteliisegmjtr. T. 
Cebnllock,Äl,B>irohilfsarb. 
Albniaweg -> 
57—59 E 2chüler,P,MaIer. 
Ollchcwcli. R-, Arbeit 
Schüler, R, Schlosser. 
61—G3 Baustellen. 
65 E Felder, R, Schloiier. 
67 E vieler, B, Srfjriftlctj. 
Siltiiik, K, SetricbSltil. 
69 E fingier, Slloiä, Strdjiteli 
(SO 36, Reichenbergcr 
Straße 74). 
Stengel, A, SSetsinftr, 
71 Baustelle. 
73 E Hatemanu, F., Ksm. T. 
Bcibner, St, Aanlangest. 
75 E Schütze, E, Ksm. T. 
77 ESsJolf, ©., Serw. Sltsift 
79 E Tautz, E, Pol. Beamt, 
81 (Saiten. 
53 E Schliebener SS, 
SchuI)nt.(Boiscrftr. 31). 
Müller, H, Maurer. 
Nchk, SB, Bnchhait. 
Geifert, A, Ksm. 
Streuü, SB, SScrfjeugm. 
85 Sommerhaus. 
87 E Prochnow, .6., flfm. 
Löwe. G„ Sattler. 
89 E Meinhardt, F, Itfm. 
91 E Goldschmidt, St, 
Schleifer. 
93 Neubau. 
95 Banstellen. 
Rechte Seite. 
2-10 Banstellen. 
12 E SBianl 0, Angestellt. 
Hilitermeisier, H, Bank- 
beamt. 
14 E ungenannt. 
16—44 E Bankangestellten 
wolilsahrt (S. m. b. H. 
(Berlin). 
V Schumann, G„ Sons- 
beamt. (Fmkaflr. 89). 
Gportocrcmig. k. Beamt. 
8. Denlfchen Bank il 
Diseontogef. T ('W 8, 
Mauerstr. 35). 
Malrutzti, it, itasjcnBote 
46 E Fink, Jt, Pol. SSftr. 
0. D. 
Müller, SB, Sieuerinfpclt. 
48 Parzelle. 
50 E Lnfchec, H, Pol. Msir. 
1. 9t. 
52 Baustelle. 
54 gehört zu Albniaweg 6 
-<r Albniaweg -> 
56 nistiert nicht. 
58 Baustelle. 
60 E Nutz, H, Frau. 
IPilaluSweg 9). 
Friedrich. E„ Mafchiir. 
Schloss. 
— SB, Mechanik. 
GO Mehsarlh, R„ Ingen. T. 
Werner, M., Kapellew 
vcnnltlb. T. 
62 E Denecke, F, flfm. 
04 E Fink, E, Pol. Beamt. 
Pape, H, Zollinspekt. 
Schubert A, Schlosser. 
66EKrau!e,H,!lrastw.gübk. 
Rofeilbera. SB, Fleischer. 
08 E Stieb,E,Beiw.JnI»ekt. 
Faul F-, Reg. Jnsxelt. 
a. D. 
70 E Brecht, Jt, Lehrer T 
Molvisch, M, SB». 
72 E Wirth, P> Sängerin 7. 
— P, Bücherrevis. T. 
74 ELewerenz.K,WerIsühr. 
Appel, H., itfm. 
Lewerenz, ®, Tischler. 
70 E Allianz u. Stuttgarter 
Verein Vers. A. «„ 
(W 8 Taiibenstr. 1.2). 
Jurtschal, ?(., Handels 
Bevollmächtigt. T. 
Neuer, H, Pensionär. 
78. fcO Banstellell. 
82 E. Nicol, L., Frau. 
Hatzmann, &, Sipl itfm. 
Ricob, 31., Privatier. 
Werner, M., Kfm. T. 
81 E Schubert, I, straft 
wagensühr. 
Abraham, SB, Pol. Ob. 
Dachtnistr. 
Bauer, t?, Äonstrult. 
SG Barte». 
SS E ungenannt. 
90 E Fahr. K, Schneider« 
mstr. T. 1 
Vachran, $., Nuchhall. 1 
Ach»,, ü. W, Schri|l(tctt. 
Fahr, O, HiifSarb. 
92 E H»»lalin, 0., Architekt. 
Miilke, P, Pastor i. R. 
Liiwies, L., Pensionärin. 
91 E Brenner, A., Ww. 
Hin;, O, Schlosser. 
Jojewöki, 5t, Sfm. T. 
Baustelle». 
ilhaiisseeftr. 
Attilastraßr 
1—34 ». 135- 180 siehe 
Sempelfjo1, 69—105 
fierji Südende. 
■<- Gemarkung 
Bln..Te>npelhol ->• 
35 E Heln, SB, Steuer, 
inspekr. 
36 E Mrflrin, SB, Störte« 
spond. 
37 E ilngenanilt. 
38 EFnlfche,H,Lailklfin.I. 
39 E Siiibir, G.,$crlrct.T. 
40 E Braun, A, fifm. T. 
41 E Braun, SB, Eigen¬ 
tümerin T. 
DraiUi,A.,SachverItänd.1'. 
42 E Lncas,H, kfm. Angelt. 
E Lina«, R, Inst. Jlfsift 
L!H. 
43 E Gammisch, P, 
Berwall. Sekr. 
Schwarzlose, SB, lsm. 
Singest. 
44 E ungenannt. 
44a E SeroD, SIK,StempclT 
45b Rothstein, F„Peiisionär 
Mann, 6, Ww. 
ülöblingflr, ■> 
40. 47 E Tentschc Erdöl 
A. ö. (Schöneberg). 
Anssc, 33, Technik, 
liefert, Sl, Schlosser, 
Göder, F., Wiv. 
Köhler, F, Ww. 
48-54 Baustellen. 
Tmchg. z.FiieLhof-> 
55—58 EBereiu-Stahlwerk! 
81. ®. (Tüifeldorf) 
V.Berei,l.RohrleitnngLbau 
<$. m. 6.6. (Nr. 63—67). 
Theuerlauf, M, Bank» 
direlt. T. 
59 eitfiiert nicht 
80—07 E wie 55—58. 
60 Salzet, ffi, Arbeit. 
Faßbcnder, 33., Buchbind. 
Feldmiinii, 6.. Frau. 
Rieritz, St, ÜBlo. 
Frank, H, Banlbeamt. 1. 
tfcier, <£., HandelLoerlr. 
Glase, H.. Bamurler« 
nehm. T 
Heyer, P., SBaittbcoml.T. 
Martin, S, Rentner T. 
Müller,G, ßammemmftl.T. 
Sßteroe, SB, Kirn. T. 
Rofenfeld, SB, Arbeit. 
Schwanle, 6., Angestellte. 
Tiefiei,bach,A,Schweißer. 
01.62 Heinrich,H.,Monteur. 
Ladebnrg, Sl, Gärtner, 
Paim. t£, Gastw. T. 
03-67Adrian.H, SicrtteLT 
Concordiahütte. G.m.h.H, 
GngctS a. Rhein, 
Musterlager Berlin, 
Cefot, Waschkeffel T. 
Hydbr« (S.m.b.H, Regen1 
anlagen T. 
Rohrleitungrbail 
„Phönix" G. m. b.H. T. 
Eisenwerk Wanheim 
Schweißerei T. 
Bereinigter Rohrle!iungS> 
bau lPhoenix-MSr- 
kifche) &. »u b. H.T 
68 Bahnhof Mariendorf 
e. Bert SreSd. Bahn 
E Deutsche Reichsbahn 
A.-G. (Berlin). 
U Bahnmeisterei 83a, 
Beilin-Mariendorf. 
©leinet», I, ReichSb. 
Rottenführ. 
Titzmaim, it, ReichSb. 
Bcli. Assist. 
Berlin-Drerdener 
Eisenbahn -> 
—105 s. u. Lln.-Südende. 
Fußweg nach Lank- 
wiyer Sir. -> 
106.107 E Müller, it., 
Gtgentüm. (Schönebg. 
Hanptstr. 62). 
10 i ejisliert nicht 
Niiigstr, -> 
109- llOEQuindt.F&SB, 
i'augesd). (Snbende 
SlUricndorfer Str. 29). 
109 Gl'ner, S„ Jiigen. 
Feese, F, lsm. Singest. 
Hahn, X Berw. Jnspcll. 
Heß, Sl, :fnt auflest. 
.'tnnmo;(, Dentist. T. 
Schnlv- i9.,Süd)ctreoif.T. 
S,nolla,F.,HilfzschulIehr. 
Slraiset, SL, Frau. 
Zaulenlifreunb, F, 
Fahrsluhlführ. 
110 Hoffmann, 33, Post> 
beamt. 
finmbaijcr, Frau. 
KiofchinSky, Luise, 
LebenSmilt. 
Langer, F, flfm. 
Lernte, SB, Technik. 
Milller,Margarete, Seif.T. 
o. d. Oslen.Salken, Th 
Archilelt. 
Rifche, 3B, Ingen. 
111 Henze, M,RedalLSekr. 
Mies, F, Fenster reinig. 1". 
Schulze, 6.®„SBan!6comt. 
Schwarz, B„ Ww. 
Stoffregen, SS, Bank- 
beamt. 
SÄinkler, 6, Elcucrinf)). 
112 Eroßmann,P, Blichhalt. 
Hops, Glairt, Dr. Äw. 
Kilbsch, ®, Bankbeaml. 
Sachetzki, A., Sauarb. 
Marstaller.F.Archiiekt.1 
Priewc, 33, itfm. 
Sieber, ©, Ww. 
Stratmaim, H„ Buchhalt. 
ll3.vel»ierich.W,kfm.Angest. 
Menssen, St., Bankbeaml. 
Specht, R., Banlbeamt, 
Bigano, Sh„ Ww. 
SSilde, W.. Ksm. 
114 GoerS, SB., Ww. 
Hannemann, M, Ww. 
Heyden, E, Ob. Jnsp. 
tem, 38, Kfm. 
leine, H, DipL Jng. T. 
Stobfchinsli, M„ Stadt' 
inspekt. 
U55tile,tB,(tra!tn>.3ü§r.T. 
Greulich. F, itfm. 
Gntkiiecht, H, Sireclrice. 
HildebrandL S, Ww. 
Liebhaufer, I, Philhar- 
montl 
Menzel, St, Ingen. 
Schünow, W, Ksm. 
WaleezkowSIi, M„ SSo. 
110 Fiedler, ffi., Revisor. 
OnmnmlD, H, Ww. 
itlotfo», O, Schlosser. 
Pamlitschka,E,PIätterei7. 
PotthoW,Frrseurmstr.1'. 
Wunderlich^.. Bankbeaml 
Tejaslr. -> 
117 Jordan, Gl, kfm. An 
gestellte. 
Kueip, U'., Dantbeamt, 
Stummer, SB., Revisor. 
118 Gol)N,9t,Dr.mod,SltitT. 
Gropp, H, Banlbeamt. 
Sieze, G„ Registr. Leit. 
Knnberger, F.. Dipl. Jng. 
Rofner, M„ Protiiüslin. 
Thiele. E, Ww. 
119 Garbang, H.,lsni.Angest. 
Oppermann,K,Pinstonär 
SEaetzoiti, E,Krajiw.Führ. 
folitt, W, Anwärt, 
lein, I, Jiispelt. 
Stiohe,G.^verfich.JnspelL 
Jngosir. -> 
121—124 Lagerplatz. 
E Müller, Gigenlüm. 
(Tempelhf, Schone- 
berger Str. 7.10). 
125 Gerüstbauplatz. 
E Grosse, D,@crü(t6nu.T. 
126 E Wettzel, Johanne, 
Drogerie T. 
Gatzke, W, Heizer. 
Haberecht, 38, Landw. 
HiurichS. I., Slrchitett. T. 
Rolle. O, Reg. Rat T. 
Schmidt, P, Slrchilekt. T. 
127 E SDinier, F, Architekt 
(Lichtenrade). 
Grosse. G„ Baukansm. T. 
Heiijchct, it., Stfra. T. 
Äiihn.W.Oberstleuln.a.D. 
Müller, M, Siettr. 
Schniiedicke, Helene, 
Lebensrnittel T. 
Sehm, Sl., Äw. 
Siock, H, Posirat. 
GerSdorfstr. -> 
128-131 E Bandoin, I, 
Koliservenlabrk. T. 
E Fregiire, ff, Gntsbes. 
Krebs, it., GrniidsliiikS- 
mall. T. 
— M, Ww. 
132-134 EÜMiilhU&t, 
©ärluerctbel. T. 
Surcleit, SB., Buchdruck. 
Herfnrth, S0t, Baiikdeamt 
Gcinarlung 
Bln.-Teinvclho! -> 
117—119 E Wohnuugi- 
fnrforgegcf. Berlin 
(Berlin). 
117 Hake, St, kfm. Angest. 
HauS, ffi.. Angestellt. 
Henke, H, fifm. 
Birnhoruwcg 
Chauffeestr. ->■ 
Linke Seile. 
I geh. z. Chauffeestr. 132. 
3-9 Baustellen. 
II E Llidike. G„ Frau. 
Lütte, Sl, SefchaslSsühr 
Sjuthftciuwcg -> 
13 E Brassat.C,Ksm.(Bnch> 
iteitooeg 24). 
15. 17 Sommerhäuser. 
l!>EWaSgin1H.E..KrimEekr. 
21EHoeniitg,@,81ulo=6crii' 
tranip. T 
filemt, H, Ingen. 
23 Parzelle. 
-<- Rätifontoeg 
25. 27 Parzelle. 
29EBcrgmaun.O.PKlstonär 
31. 33 Sornmerhäuichen. 
<• Hirzerweg -> 
25—43 Paizelleu. 
45 E Rathiiliaun.P.. (S036 
Görlitzet Ufer 10). 
Braffat, St, fifm. T. 
Dallwitz. 31Schleifer. 
Kriegba»m,F, Itrauführ. 
Muxieldl, Sl, Unter» 
stützungSwall. 
Papke, M, Arblrin. 
Eourell, (?, LebenlmiitT. 
Tödlweg -> 
47. 49 Parzellen. 
51 E Nowacki, F., itraflro 
Führ. 
Stopp, G, Mechanik. 
LierS, F, Dreher. 
Matz, SB, Monteur, 
Nowacki, F, KrafllrifüBr. 
53 E Wagner, J.PenfionSr. 
Böttcher, R., Bnchhdl. 
Kramer, P, Fischlidl. 
55 ESchlinke, P, Angestellt 
Friedrich. W, Tischler. 
57 Parzelle. 
59 unbewohnt. 
Hollabergweg -> 
Rechte Seite. 
•i Baustelle. 
4 E Schaeser, St, Eigen¬ 
tümerin. 
E Schäfer, G, SBeitfionär. 
Schoefni G.;'Frou. 
Schäfer,'ffi, Schtuimmtehr. 
6.8 E Eierni), Sl.. Korrekt 
Siandamine, St, Schlosser. 
10 E Schmidt, (iSriclcimu, 
Bahnhofslr. 3). 
Arlt, Gh, ©ätlner. 
Buchsleiiiweg -> 
12 Sominerhans. 
14.16 E 2Be6er,0.,Silelcur, 
18 E Licdlke, G„ Klempner, 
20 Sommerhaus. 
22 Baustelle. 
Rätilonweg -> 
24—34 Parzellen. 
Hirzerweg -> 
36l 33 Baustelleii. 
4aE3ieinlc,H,Gigeiiiümeiln. 
42 E 6i6cmctling,$„Slfm.T. 
I L 46 Baustelleii. 
Tödiweg -> 
48 E Schumann, B, Han- 
delSm. 
Halitke, E, Fleischer. 
Kölsch, W, Arbeit. 
Scheuer, M, Tischler. 
50 - 54 Parzelleii. 
56 E Fischer. G, SBmiimttr« 
nebm. T. 
58 E Schade, K, SBensionär, 
Buchholz. H, Baugesch. 
•<- Hollabergweg -> 
60 SBatjclIc. 
"' EAdam,W, Pensionärin. 
-<r SSitinilcrilr. ->■ 
Blumcnmcg 
Niiigstr. ->• 
1—7 Pumpstation. 
E Stadt Berlin. T. 
V. Strnsfn, F, Maschin- 
nifir. T. 
E Ghrhardt, B, Stfm. 
Aaasiier, ©., ikondnor. 
Äeifer, Sl, {frau. 
Siiuiuä, St, Uauatb. 
SBtaim, it, Schnflfex. 
Dnchlleiu, I, Post- 
Assist. 
Sürnberg, Sv, Arbeit 
Fülle, H, Staurcr. 
(Solde, l£„ Mälzer. 
Goijbtc, P, T log ist. 
Öruudmonn, O, Lithogr. 
Hanemann, G, Slittoschlosf. 
Jckcrt, S, Aussch. 
31)1010, A., SBw. 
Snukermaun. G, Ww. 
itortftock, G, Bauart. 
Krehl, P. film. 
Krüger, R, Maurer 
Mehnert, K, Gijenb.Selr. 
i. R. 
M,elaft,M,R-ichSb.Slssift 
Mießler, F, Kaffen- 
verwalt. T. 
SBocife, SS, Kutscher. 
Reiche. G., Schlosser. 
Schade, Sl, Slrbcit 
Schulz. SB, Banlbeamt 
Sielosf, O, Pol, 06. 
Aachtinstr. 
Stcmboif, O, Ksm. 
Teppich, M, Bote. 
Tschomnier, M, Fräser. 
Uhlitz, M., Maler. 
Better, M, Stickerin. 
Wegner, H., kfm Äugest. 
WiezimSki, %, Slrbcil. 
9—11 E GrundstückSgej. 
Berliu-Mariendf., 
Bluiiieliweg 9—11 ®. 
m. b. h.. (Jir. 11). 
Slriidl, B., Mechanik. 
U S82Wcter,4B,$ipl.3ug.T. 
Cidlnann, SB.,Dr,GlitmiL 
KrauS, SL, Dr. Pros. 
Kühne, R, Gefchäftsführ. 
Steumonn, G, Organisal. 
Leit. T. 
Wegerman», H, Ob. 
Slenniilfv. 
10 Gollas, ik, Pol. Hauplm. 
i. R. T. 
Sieht, R, Ingen. 
Joppich. H, Bettlet. 
Lieck, M.. Renlnerin. T. 
Littet, I, Lr.Aerztin T 
Starke, SB, Ingen. 
Slotbctf, 8, Frau. 
10a tSnllner, SB, 06. 
Postschafsn. 
Hädermann, G„ Kfm. 
Kramte, F, Frl. 
Klirret, I., iiiengiermflt. 
Küster, K, Ww. 
Meyer, 8, Bildh. 
Nehse, 0), Mw. 
Schooss, I, kfm. An¬ 
gestellte. 
Schuster, R, stsm. 
llDöhml«,P, Bürovoisleh. 
Flicke. SB, Dr» SBeifich. 
Sachuerstiind. T.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.