Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

IV. m 
Süden 149 
— 1577 — 
Geitiierweg (Oft) Lichterfelde 
70" E. wie Nr. 08. 
Dillberner, Ellsab. 
Plätterer. 
Eraff. M.. Rat!«. T 
Noffow, 6., Ww. 
72. 74 Baustelle. 
76. 78 Baustelle. 
-4r ’-ßmiliiicnflr. -> 
80 B Meier-Schombiirg, 51 
eigiiilllmriit. 
Hab. S(„ Stmflro, Führ. 
Hermes, 23., Dt mca. 
Oberarzt. 
Kühnen, B., Dipl. Ina. 
Leidenroih, Beamtin. 
Sielet; I., Klavier¬ 
lehrer!». 
Neuling, Lithogr. 
Scheide, R., Hanplstiirm 
führ. 
EchiblowSki, 33, Arbeit. 
j82 E Babrdl, SB, Dr, 
SliiMciirot. 
Dahrdt, tz, Dr, Sind. 
tllefcreitdor. 
Conrad, F, Stdmirala.D. 
Kratz ke, U, Näherin. 
Laiigenstoab,T.,Renlncrin. 
3)!ctttn, H, Dr., üanbger. 
Direkt. 
Pallasch, F, fti6t.Wgcst, 
@4. 80 E Stimop, O., Streit. 
Ingen. T 
Ackermattii, A„ Ob. Sieg. 
Rat. 
0Iocdiicr,(3,tjio Geh.Ral. 
Hclmcrkhanscn, F, 
Minist. Rat T. 
Heuler, P., Minist.Rat T. 
v. Hippel, M„ mv.Stapit. 
z. See T. 
». finiipffer. 91., Bersich. 
Makler T. 
Matlliaci, H, HandelL- 
vertret. T. 
».Sommerfeld, G,2Hojor 
a. D. T. 
CtepS, SB., Rohrleg. 
yimogel, M, Dr, Major 
88 geh. z. Baseler Str. 95.97. 
Baseler Sir. -> 
DO E Zimmer,»an», H, 
Slugcftclltc. 
Söefi iisen, P,Haupim.a.D. 
Jiiersl, M., Bertret. T 
Glitsche, H, Stoloninltor.T. 
Äonieczttti, I., Arbeit. 
Reich, li, bro. Geh. Rat. 
llloijnftod, ffl, Schlosser. 
02 E Scheeler, B„ Eigen¬ 
tümerin. 
V. Schrotet, O, Sroschfen- 
6tit. 
Bader, F, Maurer. 
Bange, 3., Amtsrat. 
Gohlke, Sl, Arbeit. 
Klittgsporn, A,vw.Nechn 
Rät. 
Mayer, 91., Maler. 
Mielde, H, Buchbinder- 
mstr. T. 
Schönseld, St, Gäriner. 
— SB, Buchlia«. 
01 E Bacher!. M. Frau T 
Bachert, W, Jffttt. T. 
Heber, St., Schaffner. 
Hentze, 53., Reg. Rat, 
Dr. 3u(|. T. 
Klewcr, Th, ©tieinet T. 
Schrang, M, Atm. 
Stem, (s., Slrdjitott. 
Wichcrt, 6, Du jur. 
Reg. Rat. 
96 E Hermann, A., Dr. jur., 
Direkt. (Singland). 
Bielke, St, Zimmerm. 
Geest, M., Ww. 
Germtzlh, M, Ww. 
Gierte, F, Pol.Haiiptni.7'. 
Höpfner, M., 3ienhierin. 
Äletcc, K, Pensionär, 
»inolhe, H., Ww. 
straft, P., Hiljsheiz. 
Iltnehmer, M, Ww. 
Walz, £>., Gürtler. 
98 geh.Stommandauteiislr. 
Nr. 81. 
fiommmtfcsiiileniir. -> 
100 geh. z. Slotitmandanten- 
stratze 28. 
102 E «tmltgcu, $, Ksm. 
(Schmargcudf. Kissinger 
Strafe 6j). 
V.Bartu>chat,F, Betricbs- 
Icit 
Blume, st., Ww. 
MarkowSki, H, Stfm. T 
TomowSkr, li, Arbeit. 
Warmbold, E.. Ww.7°. 
104 E Walkhoff, Dr. 
mod. Prosector T. 
106E Spüle, F., Dfc phil. 
Chemiker T. • 
Siemens, M., Ww. 
1C8 E Költzow, M., ffltt.T. 
Jcreslaw, ffl, Asm. T. 
Aöhler, A, Ww. 
110 E Herrmann. SS. P, 
Minist. Rat 7. 
112 Karten, geh. j. Sleiiv 
' äderst t. 28. 
114E Ganipbell,W.,General' 
major a D. T. 
116 E Perlich, SB., fifm. T. 
Stattn», P.. Pensionär. 
Silke, E, Batikbeami. 
118 E Haak, <$, Dr. phll 
120 E Oirodel (Tewpelhs., 
Götzstr. 1). 
DEaner, !0„ Frau T. 
122 E Czeniper, C, Bücher> 
reuis. T. 
Knfferow,W, Dr.Etiidie» 
121 gfe O. Asm. T 
126 E Bergmann.O.,Ktm.1'. 
Bergmann, A., Ksm. T. 
128 Baustelle. 
130 E ungenannt. 
Lahrson.B., Piiymacherin. 
Nithaik-Siahn. W, 
Ptarrer i. R. I. 
Richter, 51., Ww. 
SchltlliitS, Ww. 
Schiin, Q, Ksm. 
132 geh. z. Slingstr. 60. 
jliiiflltr. -> 
131 geh. z. Ringstr. 49a. 
-<r Gemarkiitig 
Äln.-Zehlcudors -> 
136—232 s. u. Zchlendors. 
Flicdcrstr. (Sßcft) 
Gicrmiietistr. -> 
(Iltibebaut). 
Flotowstr. (West) 
-<- Hindeiibiirgdamm -> 
1 E »an der Smissen, W. 
Samenhdlg. lStealitz 
Sch! ipi. 32). 
Bartenwerser, F, SttmP' 
nermstr. T 
Bacher, M, Ww. 
Aresching, F., Schlosser. 
iBüvtner, ti., Mauerpol. 
Ifitekitl, O. 'S., Schristsiell. 
Erbe, 31., Galvaniseur. 
Franks M, Schueidermstr. 
tüaimolt, J,vw.Rechti.Nat. 
(SieOciib, I., Ksm. 
Grtineberg. E, vw.Major. 
üilitlhoff, M.. Ww. 
Hosfmann, SB., Ww. 
Joachim, H„ Bankbeamt. 
Klatt, R-, Tischler. 
Stupfer, P, Berw..Assist. 
Langer, H, Fleischer. 
nJiiqlle, G., Ww.. 
Lerielt, H.. fifm. 
iRtimomi, O., Bäcker. 
Ritter, H., stjin. 
Schleihagen. C„ Ww. 
Schulz-Winfeld, L, 
Schriftstellerin. 
Stolle, <$., Schani». T. 
Stranbc, H., Verwalt. 
Singest. 
Bollal, U„ Banarb. 
Wcnticke.O., Berwatt.Ob. 
Geh. 
Wcffcndorff.ElSbelhTech». 
Sltflit. 
2 E MatthcS.Marie.Fabrk. 
bes. (NXV87 Zuizen- 
doristr 18). 
V. Retchwald, T, Kassier. 
Dransseld, A, Ästn. 
Gasemann, Pensionär. 
Karstadt, A., Frau. 
Nilschlc. P-, Äsm. 
PiuS-Panik, 81., Tanzlehr. 
Scheitlet:, G„ Ksm. 
VenSke, ffl., Dentist T 
Wienecke, 91., Ästn. 
3 E wie Nr. 2. 
V. wie Nr. 2. 
Feit. 31., Ksm. T 
Meißner, tL Architekt. 
Maule, Clis., Ww. 
Schwirl»-, B, 
ilirieoliere. 
Uhmianil, 31.. Ingen. 
Volgmann, 9L, Ww. 
lindinestr. -> 
Baustellen. 
-<r ÄrahmSstr. -> 
-<-®em<irL!Bltt.-Stcgltg->- 
BrahmSslr. ->■ 
Baustellen. 
13 E Höhne, M, Batimstr. 
(Holbeinstr.). 
Conitzer, 8., Maler. 
Diesenbach, A., Architekt. 
Fischer R., Krastw. Führ. 
FiitziilS, T.,Bächerrevis.7. 
Götzlq, M., Sind. Rat. 
tzoni, A„ Prokurist T. 
v.Jena, A, vw> General. 
Jeserig. R., Tischlerittslr. 
Lemberger, £., Äfni 
Leichgr!iber,F.L,vk.Fitg. 
-<r Uuliiicitr. -> 
l'l Eöongen, C.,Direkt.i.N. 
lZehIendf.. Stuben- 
tauest r. 29). 
Bobkiewiez, I, Ww.. , 
141)ocd,5, Ob.Fenerwehrm. 
Beendet, P, Posltttspekt. 
lEnbutSki, B, Dekorat. 
Maler. 
Führ. Tonkütistl. T. 
Fitrstenberg, S8., Ingen. 
Haderleiti.H, Dachdecker. 
iiiftr. T. 
Krall, M., Beaint, 
Miur, 81.. Ww. 
Moritz, H., AmtSrat. 
Meiklliifl, A.. SlmiSml. 
Resech, A, Ww. 
Röper, H, Drogerie. 
Schnittker, fl, Äcrw. 
Jnspekt. 
clntjl, St,, Hanptm. a. D. 
Ulrich, G., Banlbeaml. 
Bio>et,J..!>ieichSbI.Aitgest 
Waga, A., Ausbesserst!. 
Webet,St-, Ob.Postsekr. 
WieSuer, W, Hotetsekrct. 
15 E Ebel, W.. ÄuchhdI. 
(Laulwid fliulürileii» 
flmsje 05). 
Behmer.E., Schauspiel. T. 
Brinkmaun, F.. Ob.Jngen. 
Bnttncr, W-, ilrastwagen- 
vermiet. T. 
Soliderer,"3., Contax 
Photo T. 
Gftgerl. H., Frau. 
Menzel, H., 9ii|t.j$nge|l. 
Pabst, fl), Gifentf.-Oü.- 
i lispelt. 
Plieth, P., SliiltSrat. 
Mlctficti, O„ IWalctmfic.T 
fflürfbeil, Th, Mnstk. 
Riih, E, Näherin 
Schcer, St, Werkmstr. 
Stfitocdec, all., uto. Geh. 
Rechn. Rat. 
Eiebert, K, Bibliothek 
oerro. T. 
Thiele, E, Lackier. 
16 E Meyer. <i, Dr, Arzt 
(Riga). 
V.<!hrcnbcrg,W,Battgesch. 
Bergematin, L, oii>. Pos!> 
direkt. 
Brrglia>iir,A,Bankangest. 
Berntkow, L., Wu>. 
Günther, F., GaSkontroll. 
Haberer, 6, Rentner, 
tzerzog. 65., Mechanik. 
Hildebrandt, H., Friseur. 
Karsulke, 6., Bankbeamt. 
Stöhlet, A, Maler, 
itruger, M„ Eisenb.-Ob.' 
Jnsp. i. R. 
k:ld, E„ Krastw. Führ. 
Mc/chke, P.. Arbeit. 
Reitzig, F., Beamt. 
Riese, P, Beamt. 
Wagnir, A., Ww. 
Wmme.nacher, O, Stunsl' 
feuetn'ctk. 
Wcgnet, H, Rentner. 
Hindei bnrgdatnm ->■ 
Fontanestr. (äßest) 
'JIl G—9c, lt. 11 bis Ende 
s. Bln.-Dahlem. 
-<r Stuescbectstr. ->• 
3leif)lc(Seitc. 
1 E Bock, Rentiere, 
e. Gandeiker,C., Rentiere. 
Hempel, M., Drogist T.. 
Sfinnig, H., Bantbeamt 
Jacob, L, Hauswart. 
Slrelschmer.g!, Schlosserei 
Neichow. SS., Dentist T. 
Roth.M, Slranlmschwester 
Siedler, ffl. I, Dr.jur,, 
SnnbiluS T. 
Thiel. F, Lehrer. 
3 E Fischet,A., Ob.Neg.Bau- 
rnL T. 
Kimmritz, F„ Postschaffn. 
5 E Herpich, S, Fabrk. T. 
7 E Pieper, 28., rer. pol. 
lDahIent,Foutaneslr.9). 
Schönemann, F, Dr.phil, 
Univers. Pros. T. 
-<- Geinarluiig Bln.- 
Dahlem -> 
Linie Seile. 
2 E Härmet, P„Kfm. 
Panzer, Äemelndearb. 
RockerI,A, konz.Familien- 
tchule. 
8«lm, G, Dr. Pros. 
2aEi8ot)loiu, Si, S8to. 
2b E Berson, 91, Pros. T. 
4 E ReichSverb. 6. Wer- 
bungStteibende» e. V. 
Sj'nfmnlaC I, Wächter. 
4a E Sacht, W., Architekt I. 
Siimcle, ß„ Ww. 
Nelbncr, (£. W, Elektri- 
zitätS-G. m. d. H. T. 
4b E lUmiimuUer, (?., 
Major T. 
6 E Lisch, E, gieiilttetiiL 
Disch, C, Prokurist. 
Stalle, Gl, ailojot a. D. T. 
Etior, D., Archilelt T, 
fla E Singe, VI, Direlt. T. 
Stage,H.,Werbegiaphik.1'. 
8 E Rothholz, H, tslgcnlfiiii, 
Böger, ©., Banlbeaml. 
Fnhrbera, I, Ww. 
MEel, M. ti. (?., Frl. 
SkarmrobI, 6, Ob. Leh¬ 
rerin i. 91. 
NnSle, 9i„ Ob. Gärtner. 
Puff, I, Tischlerinltr. 
Nolke, H.,Stmitt0fl.5ühr. 
Schlieidcr, M., Ob. Leh. 
rerin i. 91. 
Siruwe, F, Dr. yliil. T. 
ItcStkotu. (?.  ti.il.,  (Scfchti). 
Weinberg, I, Ww. 
Wolfs, 81., Schleisermstr, 
10 E Locsch, M.. Direkt. 
(Volbeinstr. 39 b). 
Berlner, G., Schneidcriil. 
Hör». I.. fioiitcmdmiral 
a. D. T. 
Meidinger, W, Dr.pliii, 
Ghcmif. 
Rillet, M.. fflw. T. 
Senkt, L, Frau T. 
-^-Äcntartntig 
Ain.-Dalilem -> 
Frauciistr. (Ost) 
ffiilhelmjtr. -> 
1 E Gnndlach, », vw. 
Sutt, 9t«t T. 
Uliich, I, st [m. T. - 
l E Jsenbar!,W.. Minist. 
Dir!«, i. 91. T. 
3 E NaelebnS, G„ Ww. T. 
StmeS, P.. Prokurist T. 
geh. z. Schillerstr. üU. 
Schillerstr. -> 
5EGraseiuann,J, Jabrkbcs. 
0 E Ändreseii, M, Dr. pliil, 
Chenttk. T 
7 EKliuke,F.,Rechii.Ral.i.R. 
klinke. F., Rechn. Rat. 
Neuendorff. C, vw. Reg. 
Landmesser. 
— Hin. Ang:sl. 
— O., Dr. phü. 
— R., Gartenbau. 
Rülkborn, (?., Ksm. 
8 E isticic, Gmitie, Gigtiv 
fällt. T • 
Riede, H, Fabikt. T. 
9 E Hemxfing, S„ Eigen¬ 
tumerin (Südende, 
Lackneistr. 14). 
d. LewinSli, L, Oberst 1 
«6- Wilhelmstr. -> 
Freiwaldaner Weg 
(West) 
1-26 f. a. ii. Zehleiidors. 
Linke Seite 
•<r Gemarkg. Zehleuds. -> 
27 E Languer, B, Eigen 
tiimriii T. 
Saugn«, H„ fifm. T. 
Prochnolv, Frau Dr. 
29 E Berget, F., Dr. pltil, 
Pros, Sind. Rat i.R. 
31 E Wollmanu, M, Frau. 
Wvllmaun, E„ Dr. jur., 
Rechtianw. u.91clnr.T. 
Rechte Seite 
-<r Gemarkung 
Bin -Zehlendors -> 
23 E Fmifc,ä,5rauDr.T. 
Fincke,H,Dr, Palenlanw. 
30 E MöLius,G,FabrkI.i: 
Thomas, H., Dipl. oec. T 
32 E Müller, H., Stadiban> 
rat i. 9t. T. 
34ESru^t>ke.E,Fabrk.Direkt. 
36 E Correns, G, FranT. 
SScbetiiib, S., Frau ©ei; 
Rat. 
38 E Sehiuamt, P„ Oberst- 
Iculn. a. D. T. 
Diimicheu, 51, Frau. 
40 E Lehmann, H. A, 
Pol. Major T. 
Hoffenseldet, I, Vize- 
präftb. T. 
42 E ErabSkt'sche Erben. 
V. FrieseSe, 6, Dr. jur. 7 
GrabSli, M, Ww. 
Geibelstr. -> 
Friedrichplatz 
(West) 
Stommeubantensk. -> 
E Evana. Slirchcttgent. 
Lichtertelde. 
Grüneisen, C, Lic. tsjeol 
Pfarrer T. 
2 EGoeroldt'tche Erben. 
(SocroIM. F.. Ww. T. 
Ntugstt. -> 
Skoutmaiidatileustt. -> 
Barten, geh. z. KomMan- 
daniensir. y—14. 
Pslelderetslr. -> 
JohaniieSIirche. 
1 9!itigstr.'->- 
Skomniandanlenstr. -> 
Fricdrichstr. (West) 
Baseler Str. -> 
l Garten, geh. z. 
Stnbclleiiloeo 24. 
2,E Haaia, III., Frau (fflieiiX 
V.®olj,!!)l,Sraii(lSI)atib. 
Stj (leiste. 
Fi^tmaim, P, (iigeutüm 
Neukowsli. M, Flicsenleq. 
Sch!nIottie,91.,Rcg. Sekr 
Teüke, B, EtiiM jiispell, 
Uutul). IM, SiSit), 
Weber, K, Fil. T. 
fflolss, P, Bollstii. 
J La.Stoiitnmiibiiiilcttlir.lOl 
E Gaertig, L, Slpolhcltt 
(Gharlb. <!amphausen> 
jlrofie 26). 
Fischer, H, Vandger. 
Rat i. 91. 
Flügge, H, Malerei. 
- M, Tischler. T. 
- M, Wm. 
Krüger, 91, Verw.Jnsp. 
Markau, F, Malcr. 
VrtSke, F, Arbeit. 
Strahl, A, Slfm, T 
Slomniandanteiistt. -> 
:ia E Dietrich, ffl, Dr, 
Gen. Oberarzt T. 
4 E Valentin, W, Stfin. 
l£ndf,i!..i)to. Slnatrpräsid. 
3 E Ilchötlitcr,'s!., Slrelt.T. 
Wagner, E, Näherin. 
6 ERiedeberger, A, Fabrk. 
bes. T. 
•<r Köhletstr. -> 
Laustelleu. 
Jägerndorser Jeile. -> 
(Scibclftt. 
Baustellen. 
-<r Köhlnsir. ->■ 
7—12 Rother-Sltst, geh. p 
Stoiuinattdanlcnstr.9—12. 
•<r Skominandaiilenslr. -> 
13.11 Gartcu geh. z. Kon,, 
maudantenstr. 99.300. 
15 EFischer,E.,vw.Baurat. 
E Itolsinna, G„ l)r. phil 
wtssensch. HilsSarb. 
Bonin, St, Borsühr. 
16 E !8öing,W,Dr.med.T 
Garten, geh.z.BaselerStr.46. 
Baseler Sir. ->■ 
Fiigener Weg 
■<r HilddurghauserStt. -> 
Linke Seite 
lgeh-z. Hilbbiirghaiiser Sir 
Nr. 99. 
3. 5. 7 Baustellen. 
9 E Psannetnüller, ffl., 
Bankrevisor. 
IIE Frank, (51., HandelSm 
13 existiert nicht. 
15 E Stillt«, M.,Pensionär 
17 Baustelle. 
19 E Hadeball, W, Lehrer 
Hadeball, H.W.,gahnarzl 
21—23 Baustellen. 
25 E Courad, M,gimmerm. 
21 Baustelle. 
29 Baustelle, _ - 
31—37 Efionrad.Eigenlüm 
(SoitderShaitset Slt.l) 
31 Weib, I., Echuhm. 
33 LissewSkt, lt., Gärtner. 
Weriche, St., Arbeit. 
;5 Rössel, St, Schnhin. 
37 Gsnsert,W.,Banschloff.i.R 
Lippert, H., HauSangest. 
3D E Conrad.E.F„ Musik. 
Mardu», M, Paderin. 
41EMarquard,N,Buchhalt 
43.45 E Conrad, W., Eigen¬ 
tümer. T. 
Frenzle, St, Galvano¬ 
plastik. 
Lultlchalle, G, Neninerin. 
47 E Conrad, H., Bäder. 
Artiger, (!, Schlosser. 
91 c ch l e S e i l e 
4 Baustellen. 
6EM!cthke, G, Baugesch.7. 
Echniet), H, Mechanik. 
3 Baustelle. 
10 E Sohle, G„ Wekkstätt 
Boisteh. ' 
Achte. A, Schristsetz. 
12 E Stärker, W., Stirn. 
Mielfe, G, Angestellt. 
SchimmioroSln, M, 
AUchdnid. 
14—16 Baustellen 
18 E'Schröter.It Forreklor. 
2J E Hesse, M, Tischler. 
22 E Wirth, E, Zimmerpol. 
Echidetauz, !)!., Ingen. 
24 E Etnblmg, M., 
Photokopieranst. 
20-34 Baustellen. 
JS E Platzet, O, Isin. 
Singest. 
38 E Plöli«, W,Hilsspos!- 
schaffn. 
40 EDreger, 31., Gigeiilüm. 
U E Aler.F.. Itiit. Vliii\cit, 
Stier, u, Kialtw ftüljr, 
14 geh i. Heiterwanget 
Weg 39. 
Hetterwanger JJej -> 
Fiirstciistr. (Siib) 
„ Fcldstr. 
Banstelte. 
23. 25 Eisenbahiibeauilett' 
bans. 
E Dtsche 9!cich§b. A. 61 
Itictliii). 
V. Bahiimetslerci 81. 
StaiüotuSki, F, Reichkb. 
BCsliut. 
Sicpcit, 0, Bahuwärt. 
Datistellen. 
> 311 filterstr. -> 
flnuslclteu. 
<- Prinz-Handjeit,- 
Plah -> 
-<- Litidenstr -v 
1. 2. E Sti(i, (?. Ww. 
3 E Ultitcr, (>), Viind» 
schasISgärtii. 
9 E Oldenburg. E, Beaml. 
(WieOcubrüdcr Weg ti). 
Oldenburg, W, Prioalier. 
Baustellen. 
allsttlerslr. -> 
SUIücheislr. -> 
15 Eltliiigiict, 0, Bries- 
»inschlage T. 
Steimuetzslr. -> 
Baustellen. 
Feldstr. -> 
)2 E fflorSljd;, O, Bersich 
Singest. 
Gartcustr. (Ost) 
Jnngsenistieg -> 
1 E Preichtsche Ban- u. 
Finanzdirekt. (SW 40, 
Jnvalidenstr. 5'). 
Heiifiitgct u. Waldegg, E, 
Slbiniral a. D. X 
E lllich, H., Dr, Ger. 
Ass-ss. 7. 
Junker. F, Sisiu. T 
Berlin-Anhaltcr 
Eiseubahi, -> 
-<-Ge»tarkuug 
Blii.-Lankwitz -> 
Garien, geh. «. Jungfern, 
stieg 14. 
<- Jttitgferiifiieg -> 
Gartnerstr. (Ost) 
Nr. 13—31 f.BIu.-LaulwIt!). 
-<- Serliiicr Sir. 
1 Gärtnerei, geh. z. Berliner 
Stratze 179. 
Hnrlnmnitflr, -> 
2 E Simon, H, Sffni. T. 
2a' E Malich, 81, Direkt. 
i. 31. T 
E Maisch. M., Frau T. 
3 E Müller-Sliirzwelly, G, 
vw. Pros. T. 
Neithardt, R, Oberst« 
Iculn. a. D. T. 
Wenbors, A.,T«legr. Alb. 
1.5 E. imgeimiiitt. 
StränzIein.Ä,SchriftIcil.T. 
Merkel, ®, Dipl Fng. T. 
Poche, £)., Olet.i’lffeffor. 
Schontl, G.St., Dr.^ng.T, 
Schwarz, F.. Asm. T. 
Slahkmann, H., fitlii. t 
Stödct, O, Slfm. 
6 E Werner, W., 9itg. Rat. 
V. Werner, B, Sifm. T. 
Aralky, W, Jugctt. 
65er, St., Bädernistr. T. 
Hering, M, Buchhalterin, 
»leitietl, 6., Skassiererin. 
Sitte, Clara, Rentner. 
Marsenstr. 
Grundsiüd geh. $. Marieu- 
sliatze 39a 
6 a E?aml>rechi,N,Kalasier- 
bltell. 
7 E 31eI)riug,St, Bertr. 1 
j E Gsch.H., Eigentümerin 
(Lindenstr. 3). 
Blaser, M., Ob. 3iigcu.T. 
Bereinigte Gtsenbahnb. u 
Beir. dies. T. 
I E Hassensteiu, St.. Bank- 
direkt, a. D. T. 
10 E Plinder, H.. Dr, 
StaaiSsekr. (Münster 
i. Wests.). 
GbcIgiifelJtcband G.m.b.H. 
MeherSberg. G, Dr.- 
Jng, Direkt. T. 
10a E ungenannt. 
II E Hr»er,Ä., W>^7. 
JeneSa. ti, Bankbeamt. T. 
12 E Sfeu5, ÜK, Sllnuter. 
lehretin. 
Beet,St, O&.SIuSiei'iüliit. 
T.’ 
Mitlelflr. -> 
<- Jnngfeinslieg -> 
Franz str. -> 
13—34 f. Äln.-Laitkwltz.. 
Gribclstr. (West) 
Stummel von öcit>el 
Dichter, 
,ieb.  17.lU.lbi:.,  t». I.ISüj 
-<r GcniAikmig 
’leljlendoif -> 
Sdgeritdoucr Zeile -> 
1 E Plani, V., itiv. T. 
Sliihlitif), P, Üiloginpli. 
Lüdtle, ÜU, Lande« 
Ob. Juipell. 
PlaaS, H, Stsm. T. 
Schroth, I. Stirn. T. 
2 E Hanse, (!), illmlirr. T. 
2.1 E Pinijch. I.. “I. ti). 
(Bin Slti6miSIir.7l.7.'i). 
V, Üiibtoig. W, Siretl, T. 
<r ötmarlmig 
Vldllcrfelde 
3 Et).Slöuig»loi»'|d)c Eiben. 
V.Bolkinar,E,vw.Justiirat 
I Eu.Stöiiig4l5lv,0.,$tt[ich. 
Direkt. a.D.(Schlesicn>. 
v. SlönigSlow. 0.. Bert. 
Direkt, ü. D. T. 
Gihiiiitmnaim, 51, Ob. 
Schnitehrerin i. 91. 
Thienie, F., Slonioristin. 
Wieland, H, Prokurist. 
5 EOschinSUi, H, Prot. Dr. 
pliil„Ob. Slii&lcitral.t 
Schmidt,W-ZBaiilbeamt-f. 
6 E Rnnze, ti, D. Dr, 
ordentl. Hotiovarproi. 
i. 91. T. 
Rnnje. 91, Atemheilkunde 
7 t. Bensch, Geschw. T. 
ti E Schmidt, St, SJertuejs. 
Dirigent i. 91. 
Strö;el, H, Ww. 
üiolkharr, (r„ Strastwagen- 
fiiht. 
9 E Secliger, Sl, Ww, 
GUicfcn, E„ Ww. 
Ladwig. W, Schnhm. 
10 E Diirrenseld. A, 
Slammerger, Rat. 
11E Stoeppcit, H., Sr.Jng.T. 
BehrenS, <5.. Studien« 
rat L R. T. 
12 E Schnnemann, Ob. 
Bergrai(CIanitdaU.H.) 
Hertz-Stletzow, Sl, l>r. rer. 
pol, Haitplm. T. 
Toberentz, St, Slfm. T. 
13 existiert nicht. 
14 E Bmchard, E, Mnfik- 
lehreriii T. 
EBurek, P„ ProtittistinT. 
Beder, A, Vorsteherin T, 
— ffl, Sekretärin T. 
Hampe, 0, Gärtner. 
15 £ Rietzsch, O, Minist. 
9Iat T. 
Burgmann, ffl, Filial- 
vorsieh. 
Gresitza.A., Lteinsetzmstr. 
Hälschet, St., Ww. 
iltüget, F, Stellwerki- 
nistt. 
Labien, O, Maler. 
Müller, Ä, Hosrat. 
Roll, Ph, Siechn. Rat. 
Sleinmami, I, Pol. 06. 
Wachlmstr. 
Therow, St, Töpfer. 
Bvh, 81, Monteur, 
fflardsad, M, Ww. 
Freiwaldaner Weg -> 
10 geh. z. Riügslr. 45a. 
Riiigftr. -> 
Slüfjlcrjir. -> 
Gärten geh. z Slöhlersir. 
Psleidererstr. -> 
18-21 E Sieichsb SieMgS. 
Ges. m. b. H. (SW 11 
Großadmiral v. Köstcr- 
Ilser 1-4;. 
V. Reichsb. Bahn- 
meisterei 73 (Bahnh. 
Lichterseide-Wes». 
18 Müller, O, Dr, ScichSü. 
Direkt. T. 
19 GmmcUuS, G, Reichsb. 
Direkt. T. 
20Prang. 81, Rbhn.Ttrekl.L 
21 Lindermatier O..9ie!chsb. 
Direlt. T. 
Baustellen. 
Friedrichstl. -> 
Gcitncrweg (Ost) 
-4- Stolotilclic. -> 
1—2 Gärtnerei. 
E Müller. O, Säilner 
(Lanlwitz Nicolaistr 42). 
3 E Lehniann. M.. Frau. 
Barmann. 38.. Mitvrer. 
1-8 E Selbe, ß, Gäriuer 
Sahne, B, Maichinen- 
eiuticht 
9 E Zocherk. I, Gigefllütii. 
10 E Bolz. G„.Tr..Ing. 
wissenich. i'cljief T. 
II Baustelle. 
12.13 E Soli. ®„ Gastw. 
V.Scinli’. It.’ScIchciitvätt. 
14 Baustelle. 
IV, 100*.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.