Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

Friebenau Odenwaldstr. 
- 1444 — 
Süden 16 Lell IV. 
26 Nielsvn, ü., Asm. T. 
Ossig, T, Stadtinsp, 
Spane, P., Frl. 
Piechnik, L-, Ingen. 
Echammert, g„ Aerlret. T. 
Schüren, $„ Beriret. T. 
— 6ife, Drogerie 7. 
Utecht, Sä, ©labt 06. 
Inspekt. 
Wiese, H., Inspekt. T. 
Willrich. 0., «pothek. 
26 E Siebet!, Eigew 
tüm. (Jllfh. 4). 
E Siebert, H., Eigen» 
tüm. (Jllftr. 4). 
Decker, A., Schlosser. 
— 6, Ww. 
BehrendS. I., Eleltrolechn. 
Buchholz. K„ Ww. 
Eotoiifin, 6» Ww. 
Ein«, F, Frau. 
Säijue, F., Schlosser. 
Stdmenn, 6, Signier. 
Eiden, », Lehrer. 
Feld. R, Tischler. 
f iebach, 8„ Maler, 
rillt, W, Hauswart 
Heimbold, H, Frau. 
Heln, E, Zeilg«. Fahr. 
Holmeliii, L, Klempner. 
mslr.T. 
stöhn, A., Ww. 
lUeuter, @, Reg. Rat. 
Sühntet, Schuhm. 
Laßwttz, M, Dipl. Jng. T. 
Weltmann, 2t, Wetm|ti.X 
— L, GlaSfchleif. 
— G, Konrektor. 
Mache!« M.. grau. 
Melke, D» Ofcnfeg. T. 
Müller, E.» Ww. 
— fi, Mechaniker. 
Niedersetz, H., Lagerhalt. 
Paul, SL, Sieinsey. 
Pollack, F, Telegr. Arbeit. 
Purple». I.. Postas,ist. 
Stauet, K.. Ww. 
Schäfer, R, Asm- 
Echliemann, F, tfleichSB. 
Schaffn. 
Schmidt, P, Schneider. 
Schreiber, M.. SmtSsat T. 
Segebarl, st., Krastwagen- 
fuhr. 
Tuchei, SB., SBerfzeugm. 
Winter, P., Dir, Landger. 
Präfld. tR. X 
Zemmke. Ist., Sttaßenb- 
„ schaffn. 
Zickerick, W., Cartenmstr. 
27 j. a. StoBmaudjjtc. 70. 
E Standke, I.. Liw. 
(Neukilln, SaalestrL4). 
Dukat. ÜL, Ww. 
Altemaim, W., Friseur, 
firüger, M, Mechanik. 
Kuhnke, E, Gärtner. 
Lehmann,M, vw.Reichrb. 
Jnjpekt. 
Metzer,BcrIha,Hauswart 
Sperling, P„ Musik, 
v. Slenglin, F, Frhr., 
Schriststell. 
Wendland, M, Finanz- 
Beamt. 
•<- Slnbenrauchstr. -> 
Offenbacher Str: 
(6—24 geh.z.Bln.-WilmerS- 
lots) 
-<r Südwestkorso 
1). a. Südwestkorso 9. 
E Notier, eh., Eigentü«. 
(NWd7 EraSmiiSslr. 
Mir. 20 -24). 
Bros-, ST, Ww. x 
Franke, H., Dipl. Jnj.T. 
Hritze, L, Malfchule. 
Lehendcr, M, Sertreletin. 
Mehlig. H, Ksm. T. 
Miehlie. 4H-, Postinfpekl- 
Ouast, I, Schneider. 
Schleuiener, P, dleichäb. 
Bedienst. 
Simpel, Gerda, 06. Bett. 
SiernieniewSka.J., Wirt¬ 
schafterin. 
Wirsig, C» ffito.T. 
2 E Witte, F, Eigentum. 
Ackermann, F., NeNamel! 
Sanchöit, R„ film. t 
Sendet, H„ Ren'.ner. 
Sind, SB., fifm. 
Böthe, A.,Ob.Posiinspeli. 
Haaik, R„ AmtSrat 
Vattenboff H., Bank. 
angestellt. T. 
Hafferoth,A.,Kfm. T. 
«ranz. !!,. Silbhau. T. 
Kühlmugen, S, Dr, 
RechtSanwali. 
Lehman», fi, Arbeit. 
Plagemanu,H« Sjertret. 7 
Schneider, L, Pensionär. 
Schüler, 3» Bäcker. 
3 fc. Frumkin. I-, Dr jur. 
RechtSanw. (Schönebg., 
Kufsleiuer Str. 30). 
Arndt, SB., J?|m. T. 
tBcrfcr, R., Wcrkmsir. 
3 Senner,g.,Dr,31cg.Jiat T. 
Kellermami, Ksm. T. 
Ladengast,W.,ün»stnial. T. 
27Ic(}acr, F., Bankdeamt. 
v. Mönch, M.. Ww. 
Neibel, 6., Ob. Verwalt. 
Leit. T. 
Neumann, O., Angestellt. 
' Oster, Wt., Ww. 
Pfefferkorn. M„ Ww. T. 
Richter, H, Klempner. 
Schulz, SB.. Radio T. 
Schwittay, Gertrude, Stu> 
dienrat T. 
SiebenS, I., Wäscherei T. 
Simon, 31, Bildhau. 
Wieicholtz, Ob. Post 
inspekt. 
4 E Todtenhöser.F.,Akt.Ses, 
Automobiles W35 PotS 
tarnet Sir. 122a. b). 
Brünin«, 6., Dr, Jour> 
naliiiin T. 
Dost, P., Handelöiiertr.7. 
Faß. 5, Uc. jur.. 
Handelidertr. X 
Bierschtier, 6„ Ww. T. 
Soldri»g,D..DixI.Jng. T. 
Hicf^feU), H, Bankvor- 
Hoffer, M, Malerin T. 
Kleiber, &., Direkt. T. 
Klllger-Nenstadt, R, fifm. 
fiopatz, fifm. T. 
fiunert, Prokurist T 
Lippmann» H., Ksm. T. 
Meriens. ill., Direkt. T. 
Pohl, B> Gen. Agent T. 
Schäfer, L, tzauswart. 
Schardt, F.. Haupt,„. T. 
Thormann,W.,I>m,Angeit. 
E Hersort, H., Archit. T. 
e. Braumüller, 6., Major 
a.D. T 
Brendel. 6ea,Dr.rer.pol, 
Feuerhahn, F., Tierarzt?. 
— H., Bildhauer T. 
Trimm, H., Ksm. T 
Jacobs, SB., Dr, Ber< 
sich. Beamt. 
». Jenny, SB., Mtier.Dr. 
pbü, UujioS. T 
Kannegießer, 6, Heil¬ 
gymnastin T. 
— <&., Alm. T. 
— H., Graphik. T 
Meher, Th, Gewerbeob. 
Lehrerin. 
Richter, KunslemL 
Robbach, C, Prolnristl'. 
Rolhfteii^Henni.Bcrlret.7. 
Siealing, W, Dc phil. 
Pros. 
Steinberg.M.Dipl.Jng.l'. 
Soigt, P, Manrennstr.7'. 
SBiltc, H., Kunstmal. X 
5a E Stadt Berlin. 
V CordZ, A.. Rektor 
(Südwestkorso 3] 
19. Gern. Schnle. 
Gurke,Schulhauimstr. 
N. S. LoUSwohlsahrt, 
Lrtsgr. Taunus. 
Strauß, H.. Ob. tzeizer. 
6—24 I. Bln.-WilmerLdors. 
Laubacher Str. -V 
25 E Paproth.O^L'uanenX 
Affcnmacher. £., Studrat 
Bujewüki. B., SBid- 
Frostenson, <3, Sans" 
beamt. 
Surf, 6., Portierfr. 
Klemm, St, Ob. Postfelr. 
Koopmann, 6., Rentner. 
Lachmai>n.M.,Bankbeamt. 
Reite, A, fifm. 
Rattnnde^ P, Ksm. X 
6. Schlenütz, S, Frkisr, 
Privatiere. 
Bielhaack, St, Ww. 
WillS, K» BZcherrevis. 7. 
26 EAugustuS.GrundsI.A.G 
(Ärunettald. Aug. Bil- 
toria Str. 106). 
Ahrundsen, SB., SJctlrctT 
Ballenthm.CH.,Rentmri». 
BllrIeld,W,Arch.Baumstr. 
Sisenstaedt, ®, Verlags 
Serie. 
Fischer, H» Lakomo t.Fnhr. 
©ut|djc.ö„ Maschinenbau 
Herrmann, I., Ob. Steg. 
Rat i. R. 
fioßky, O.. Schlosser. 
Krüger, 353- Zeichner. 
Mänuecke, fi, Pol. Beamt. 
Michael, H, Pflegerin. 
Pech, F.,Telegr.Äisisten>in. 
Pelring, 6, i'iechani!. 
Proske, 6„ Steuerinsp. 
Reinhold. O„ Obst. X 
Schule, I., fiapellmfir. 7. 
Senz, SB., Maurer. 
Wehncr,G..Bankangestellte 
27 E Trache, F., Droschken- 
betr. X 
Arndt. E, Ger. Assess. 
Scneife, (?., Lehrerin i. R. 
Böhnke. O, Kohlen X 
Emi», F, Sladlinspckt. 
27Cwcrt, F., Ww. 
fiouraicc, H, üiinstl«r> 
Agent. X 
Müller-Moleska, K., Ww. 
Nenmann, W., Dc, 
ReichSbk. Jnsp. 
Otto. B, Ksm. X 
Schwabe, H.,Krastw.Führ. 
Schwaebl o-Cnb, Sü„ 
Filmiegiss. 
Welse. H., Rbhn. Ob. 
Slmirn. f. R. 
Woller, M., Ingen. 
28 E Mittelstadt, H, 
Privatier. 
Berg. K, Ww. 
Botel, ä.. Ww. 
Euphrat, H, fifm. X 
Gigai, ‘6., fifm. 
G>»dIchmidt,A.,Dolmetsch, 
ffiroßmaim, H, vw.Obn 
tehrer. 
Löst. G.. Mnsik. 
Hudrich, A, Seile. Ob. 
Inspekt. 
JörnS, fi„ Dr, Chemik. 
JtaaH. 8, kirn. Angelt. 
Kaiser, (3., RcichSb.Jnsp. 
Krüger, Ch., Hauswart. 
L:witzki.Meta,k!m.Angest. 
Maerkifch. G., Elektroing. 
Mielle, G., Rbk. Singest 
— ®., Ingen. 
Schulz, SB, ksm Angest. 
SiebenS, I, Wäscherei X 
Vontta, H, Pol. Obltn. 
a.D, T. 
Maller, R, Lergolder- 
mftr. X 
Weudschlag, P, Töpser. 
29 E Schultheiß Hauzbe 
Ä.w.b.H. ('BilmetSbf 
tzelmftedter Str. 10). 
Bogayki, L, Schneiderin 
Stammet, L.Dipl. Jng.X 
DreweS, Ksm. 
(Sltntf, K„ SB®. T. 
Gollin, F„ Pensionär. 
Brüuert, 2L, Ww. 
tein, R, fifm. 
enning, W.. Poslschaffn. 
tzopmann, W, Dr, Dipl. 
Landw. 
Jhleseldt. L. Ww. 
John, ft, Schlosser. 
Loewenherz, Th, Krau X 
Müller, ist, ksm. Ange 
stellte. 
Piockat, E, Ww. 
Raasch, O, Eleklromonl. 
Röhn, M„ Frl. 7. 
Sabisch, M, Pol. Haupb 
wachtmslr. 
Saphir Verlag E. Sello X 
Schönemann, A., Posttat. 
Schuly. M. Ww. 
Schunan, E, Frau. 
Seeienfrennd, P, fifm. 
Sello, 5, Ww. X 
— SWila, vücherrevis. X 
Wichet K, Prokurist. 
Will, S, Frau. 
WörSdörser. A, vw. Geh. 
Kanzl. Direkt. 
30 E SlotcnmiOcS, I, Ksm. 
(«uSland). 
V. AoraainiLeS, 3., fifm. 
(Siidwestlorso 11). 
Benfel, F, Zimmerei. 
Börngen, M, Ksm. X 
Jäaer, A.. Reichsb. 
ÄmtSmt. 
OkowSti, I, fifm. 
Schmal, R, Kim. 
Schulze, A.< Ww. 
— B, Ksm. 
e. Strang, fi, Wirkl. Getz. 
Rat. 
Slruck.K, Handelsvertret. 
Winkler/ M, Landes Ob. 
Jnsp. t. R. X 
31 f. a. Südwestkorso 10. 
E. Siogdt, H, Eigen¬ 
tümerin T. 
Behrendt, P„ Ingen. X 
Bub. A, Ksm. X 
—Kraro,PIisseebrennanst. 
Köniff. M., Lpemsängerin 
a. D. 
Marquardt, E., Gaslw.X 
Neugebauer, P, Retchsb. 
Ob.Srkr.i.!R. 
Paschafins, SB., Nbhn. 
Ob. Amtm. L 9L X 
Loelcker, St, Bankbeamt. 
Wolfram, A, Obergärtn. 
Südwestkorso -> 
Ortrudstr. 
Ortrud, 
bekannt durch die Oper 
„Lohengrin" 
von Richard Wagner. 
Kaiserallee -> 
|. a. fiaiserallee 135. 
E Äalaba»,L.,DiPl.Jng. 
(Kaiserallee 24). 
Fleisch,iia»n^,DiPl.Jng. 
1 filawitter, 65, Musik. 
lehren» X 
Kunlcl, ffl., BcrlagSbuch 
hdlr. T. 
Mareus, H, vw. Berwall 
Dir. T. 
Pinkur, Themik. X 
iliöhrig, 6, Ww. 
Schnell. V., Kupsersiech. 
2 EBerlinischeLebenSverstch. 
Ge>. (SW 68, Marti 
giafcnslr. 11). 
USBebet,sy,Setto.(SW68 
Markgrasenstr. 11). 
Dietrich, H., Dr, NcchtS. 
mil». X 
Freidank. I, Oberlehr. 
i. R. r. 
Klein, I, Damenmäniel X 
Lössler, H, Ob. Reg. Rat. 
üieichardt, M.. $mu. 
Schüler, Handeli- 
vertlet.X 
Schumann,®, Kapellmsti. 
Stolkhausen, A, Slcichäb. 
Ob. Rat X 
Welscher, st., Fabrkbes. X 
3 E Werner. F, Direkt. X 
Burkhart, 8, Handels. 
veilret X 
van Damm, 33, Ww. 7 
Fndickar.F, GHefrelelt X 
Großer, 81, Direkl. X 
Hahn, 6, Fabrikbes. X 
Menningen.W, Dr, 
Snndik. X 
Raade, M, Frau, HauS 
wart. 
Rohleder, O, Bezirks 
direkt. X 
Zenn, F, fifm. X 
I. a. Etjastr. 
E Altr Leipziger LcbcnS. 
Sjeil.-Ges. I Schönebg, 
Marlin-Luther-Str. 54). 
Bmel»»g,F.,Haul>tm.a.D. 
Benlrnp, W, fifm. X 
Ehrist, 6, fifm. T. 
Eaardt, H, Gen. Bertr. 
X 
Frefe, P.. Rentier X 
Rticfc, SB., Maler. 
Kolibay, A.. Dipl. Jng. 
Kühn, 3t, Ingen. X 
Küster, St, Fran X 
Maeß, F, Ww. X 
Neumann. H„ Rbk. Rat. 
Reimer. C„ Wertmstr. 
Richard, P., Lehrer i. R. 
Ruban, SB., Hanpllehr. 
i. itt. 
v. Sydow, A., GraphiüX 
Wertheimer, D, W 
<r Elsastr. -> 
5 I. a. Elsastr. 4. 
E Fritfche, E, Barnnfh 
(SteglitzFeuerbachstr.70) 
BeierSdors, SB, Bericht' 
erstatt, 
kurth, H, Banworsteh. 
Glasemann, ®„ Bertr. 7. 
v. Graberg, fj, fifm. X 
Heiker. 8L, Ww. X 
SenningS, Sti,3iigciL X 
olländer, ift. Wein- 
tz eUret. X 
fiarnnjlT, H, Rendailt. 
Kirchner, H, fifm. X 
Krüger, L., Zeichenlebr. X 
Maerckcr, W, Dr, Dipl. 
Landw.X 
Minier, C., Siele. Leiter. 
Schmidt, M, Schwester 
a. D. 
Schwarzer, E, Chefredakt. 
WulU, H, »w. Major X 
6 E Raeulchke, Ch, Eigen- 
tümerin (Madrid). 
E Schroeder, I, Eigen¬ 
tümerin (JohanniSthd, 
Sternplatz 15). 
E SimmroS, E., Ei^en- 
tümerm (Madrid). 
^Schröder. P, D:.-J»g 
(JohanniSthal Etein- 
Platz 15). 
Balk. M» vw. 3iedjiUÄat 
Falliner, O., fifm. 
»lein, tz., ilefmnt. 
Lehmam:,CH.,Postbeamtin 
Siinbtiau, fi» Banlbeamt. 
Ne-mann, F., Gast«. 
Ouarttich. F. Frau. 
Reugert. SL, Major a. T. 
Roedenbeik, M, vw. Se> 
natsprästd. 
Schaeser, 3» Postschaffn 
Schreiber, H, Frau. 
Schröder, K., Rentnerin. 
Stroehiner. ffl, Büro- 
angcslellle. 
v.Si|dow.M..PenIionärin. 
Wicland,tz,ReichSb.Slngst 
SBolff, Ch.. Privatiere. 
7 ELange,A..Frl. (SBtlmet$< 
dorsWeimariicheStr^S) 
Anders. SS, Ww. X 
iScudcrl, E, Riau. X 
tfdardt, H., fifm. .T. 
Glaser, S, uiclteibe X 
Jan,, fi., Ksni. 
Jaichke, H.. Rvhn. 
Selrelärin. 
Kamberg, L, Ww, 
KrauS. 8, flsm. T 
Kühne, SO, & lEo., 
Werbeartikel T. 
Maaß, Charlolle. Ober- 
schullehr. 
Ratzki, W, Klempnerei T. 
Rolvien.F..Bersich.Slgent< 
Schmidt, E, Ksm. I. 
Ecjnuec.fi., Bantbeamt.X 
Wallbrecher, SB, fifm. 
3 f. a. fiaiserallee 136. 
E BeeSdow, L., Eigen- 
tümeriu. 
Bröfe, M, Ww.X 
Galle, SB., film. 
Glauert, St. Lehrerin, 
hall. 8t, Minist. Rat. 
tzeydeck, M., SBm. 
Kleefeld, 6., Frau X 
Roquetts.H,Lehrer i.R.X 
Echultz, 8„ Beamt. L R. 
Zorn, S„ Zentralheizg.X 
fiaiserallee -*■ 
Retzdorff- 
promenade 
Billy Netzdorfs, 
Rentner, 
von 1892-1902 
Gemeindevertreter, 
geb^O.7.1856,  nesl.2M.1010. 
Lelivrestr. -> 
L s. o. Lefvvrestr. 17. 
E Halle. A, Eigentümerin 
(Ausland). 
Anger. SB., Vansachver- 
smnd. X 
v. Aronk, R.» Architekt X 
Fangohr. P, fifm. X 
Stg, O, RiichSb. Rat. 
Kronenberg, VI, SSant- 
beamt. 
Krüll.Bertha Tanzschule?. 
Lüdecke, F, vw. Banwor- 
steh. X 
Luder. 6- Frau. 
MialSki,L, Rektor. 
MöbeS, W, Konrekt. X 
Prawiy, fi, Frl. 
Richter. H, Dr, 
Dipl. Landw. 
Ricsftahl, §, Bankbeamt. 
Schnlz. M, Fian Pros. 
Seeger, F. ». SL, SBm» 
schaslSprüf. X 
Siegemann, fi., Gewerbe 
lehr. 
Stern, P, fism. X 
Tauich, G„ Ww. 
Wittmann, SB, LandeL- 
Ob. Jnspett. X 
2 f. o. Nheingauslr. 4. 
E finiefe, P, Eigenlllm. 
(Schönebg, Siorfctrg- 
ftraße J). 
Bröde, H.. Postbelr-Assisi. 
Goldbach. fi, Sicrto.3nfp. 
HenriciTh» Rbhii-Jnspetl. 
tzolstL., techn.Reg Jm».7 
Jenckel, tz, Bildhau.X 
Lange, $., Ob. ficht. i. 8i. 
Michaelis, H.,Bankbe<nut. 
Müller, St, Dr. phil. Ob. 
Reg. 31a!. 
NoLke, P, SIrchilcft 
Pcrcc SB, Milch. 
Ponriel, E, Pol. 08. 
Wachtnistr. 
Preßler. Ä. Minist. AmtZ> 
rat X 
Prenßner, F., Konrektor, 
i. R. 
ProSke, N, Modezeichn. 
OtoqtowStt H, Ww. 
Stinke, 6, Ww. 
Volt, P, Eletttik. 
Winters. 6, Prokurist. 
Rheiugaunr. ->• 
f. a. Rheingausir. 3. 
E fiohn,J.,Kkni.lPrag). 
V. Maiding. A„ Klempner. 
Albrecht. SB, Banlangesl. 
Auinger, O, Monteur. 
Damaschke, F, Frau. 
Heilbroun, M, Sl’ro X 
fiolzd, K, 06. Sekr. 
«urzhalS, SB, gern; X 
Reumanii, Sara. Jnsp. 
Schalthoff, Jf, Ksm. 
Sellge, £), Landes Ob. 
Sekr. i. Ot. X 
Sielaff, 91, Tifchlermftr.X 
Strodbach H.. Ängeftellt- 
Welscher, fi, Bleuer- 
Juspekt. 
Aeqhe, M, Ww. 
v. WilmSdorff, F., Jusl. 
Sekr. 
Wille, A, Ww. 
|. o. LesLvrestr. 18. 
E Barkowsch, Gigcnlüm. 
(Willenbergel. 
Bariach. O„ Schrisiietz. 
Bruchmiiller. fi, g»l. 
Haube, L, Frl. 
4 ficmimiS, 91, 'Jltidjü 
angelt. 7. 
firua, M, Ksm. 
Moch. fi, Frau. 
Nowak, E, Kvlonialwr.i 
hdl. X 
Petersilie. G, vw.Reg.Nai 
T 
Rofenberg, fi, Berflche- 
Hingen X 
Saß, L, Ww. 
Sauer. F, verw.Ob.Jnsv. 
i. R. 
Wimmel, A, fifm. X 
Lesivresir. ->• 
Rheingaustr. 
Odenwaldsir. -> 
i. a- Odenwatdstr. 13. 
E Jagbschian, H, Dr, 
RechtSanw. (Dahlem, 
@tljloein|uitl)[tr. 82). 
Becker, P.. Gastw. X 
Breeyke, A, fionlroll- 
inspekt. 
Goljn. L, Dertret. X 
Fremel, R, ksm. Angest. 
GeleitSmann, S, Biolon- 
teHift X 
Großer, M., Frau. 
Hanal M, Äfm. 
«lose, M, am. Rechn. Ral. 
Stephan, 91, Rendant 
a. D. X 
E.Ö ehrke,W,Eigeiltümeri» 
v. Baezko, Beiwallg.Führ. 
Behrendl, M, SB». 
Bleck. S„ Banlbeamt 
Buchholz. Sl, Ww. 
Del Fabro, E» Kassierin. 
Frtlfchc, H, Ww. 
Hostmanii. V, Optiker. 
Kleffel, Rentner. 
üttt»ig, P, Vemni. 
Leefch. K.,Ob.Zollinfpekt 
LerbS. A, Rohrleg. 
Lüdecke. E,. Telefonistin. 
Mawiik, SB. Sieball. X 
Metcke. Josefine, Seilen. 
Wollt, H.,Maaislr.Angesi. 
Cito. fi. Angestellt. 
Plaetrich, Marie, 
Zigarren. T. 
Ncinhorst, E, Ww. 
Reyow. H, Banlvorst. 1 
Schätzler. A., Näherin, 
schuln, O, Tantwart. 
Echuppli, Ch, Frau. 
Steiler, @, Arbeit 
Snrkow, E, ksm. Angest. 
WhgodzinSki, I, Ww. X 
3 s.a.Rehdorßproinenade 3. 
E Kohn, I, Eigentüin. 
(Prag,. 
V. Maiding, 51, Derwali 
(Äcedorsfvromenade 31. 
Berg.E.W„ Filmverleih.x 
Brin'mann, H, Predig. 
Büstiig. M, Dr. phil. 
TvmagalLIi, F, Mimst 
Amtm. 
Koru. 19, Frl. 
Kuhlmann, 8, Büro- 
angestellte. 
Lehmann, F, Büroart. T 
Lübke. F, Banlbeamt. X 
Muth. Ä, Pol. Jnsp. 
Runge, C, Kfm. 
Schier, A, Dir. phil, 
Slud. Rat. 
Resdorffpromenadc ->■ 
4 l. a. Retzdorffpromenade 2. 
E Kniese, P, Eigentum. 
(Schönebg., Borberg» 
ftraße 1). 
Blantenburg, F., Bank- 
angest 
Dreike, Th., Pens. X 
Fechner, P, Jnsvekt 
finlfi!t,0. Reichsb. Ob. 
Sekr. t R. 
Mareuse, fi, Ds med. 
Sitzt X 
Nehls, F, Postamlm.X 
Stich. V., üleloucheitfe. 
Windrich. F, Ksm. T. 
5 t. o. Herlelstr. 9. 
E GrundstückSverwert. A. 
©es. Rheingausir. 5. 
V.Khonia>ess.D.BeiwaltX 
Bandow, SJi, Ww.X 
BrockyauS, F, Buchdruck- 
bes. 
Hirsch, fi, Ww. 
Karstädt.B. Bankoorfteh.X 
filmtwüller, 81.. Frau T. 
Maaßen, G, Ww. 7. 
Boß, S), Ob. Posimspekt 
SBttt, SB, Ob. Ingen. X 
-*r Herlelstr. 
6 I. a. Herlelstr. 4. 
EKanlilraßeGrund- 
gefcllfch. m. b. H. 
V. Schult, SB„ Häuser- 
vetwalt-(Wl5 DuiL 
bürget Slt. 5). 
Blümel, P, Lehrer. 
Dcseler, G„ Buch hall, 
Ehlert, T, Werkmstr. 
6 Günther, M., Schneiderin 
H-nifch-lntauit, M, Pri¬ 
vatier«. 
Hering, M, fifm. 
fiappei. F, Lande» Lb. 
Inspekt l 31. 
— H, Seilerluc. X 
Kasch, 6, fism. 
LachniitÄ,Mi„is!.AmIlN. 
Lundholm, SB., Ob. 
Post Sekr. 
Niepet. A., Ww. 
Paul, G„ Frau. 
— Th, Ww. 
Raschle, P, Kraftdroschk. 
äe|. 
Sieger, F., Gaslwiilin X 
@oi, M,firim.  Setr.tR. 
Schmiedecke, M., Dekor X. 
Schöne. <£., Sfiit 
Seydell, 18, Renlieie. 
TennnelEdlerv.TeminclS« 
Jitcljtn, B, Kim. 
Tenzler A, film. X 
Tiemann, O, Frau. 
SBoniack, H, fiontroll. 
7. 8 E ©labt Berlin. 
17. Volksschuie X 
Sieg. O, jläbi. 'Jlvücil. 
Slitichkc. H, Heizer. 
PaliapiS, F., SchulhauS- 
mstr. X 
Schwalbacher Slt. -> 
9-11 E Wie !>.'r. 7. 8. 
Rlieiiigauschule X 
üifemKIi. S., Dr. 
Studiendirett. X 
Wiesbadener Slt. -V 
12 E Fröhlich. E, Sltchilett 
(Wierbadener Sir. 13). 
Brauet, G, Ingen. 7. 
Caipary. SB., Kirn. X 
Feigenbaum, (£,Kfm. X 
KoSrieliki, F., Schneider- 
mitr. X 
Mattinger. S3„ Treuhand. 
CuenjcU, M, Major X 
Roland, M, ttomvonift.T. 
Schmidt, H, Privauere X 
Snnder, Ä, Frau X 
Wrede.B, Dr.£i|)LSt|m.X 
13 i. a. Withelmslioher 
Straße lu. 
E Watiher, £, Eigen* 
timiiiL (Friedenau, 
WilhelmSyöher Ctr. 16). 
Aengenevndt, H, Dr. 
phil. Redakt. X 
v. Brockhusen, M., Ww. X 
Dölle, E., Beamtin a. D. 
Ehrlich, fi, Ww. X 
Heilmann. I, Dr, 
Chemikerin X 
Höpjner SL, Beamiin. 
Kühn, M, Beamtin a.D. 
Maule, A, Flugkapil. X 
Mcnzingct; SB, Stadt- 
inspekt. 
Naltan. SB., Dr. 
Stndienafleff. i. R. X 
Vo?Pitz,G^BortrazSdame. 
Schärfte, K, Kellner. 
Student, SL, SBm. 
Teijmanii, SS, Lank- 
beamt. 
Thiele, K, Ww. 
WilhelmShöhcr Str. -> 
14 >.a.WilheImrh°herSti^5. 
E Schad, SL, vw. Ob. Jng. 
Bartel, <&., Jnftallat I. 
Ehricke, W„Frifeilrnistr.X 
fiammeyer, H, Ob. 
Lehrerin i. R. X 
Noth, O, Stellet. 
Proj^D., Konreklorin i.R. 
Schreibe^ H-, Apothek. X 
Trassehn, Sl., Ww. T. 
Wolsf. Ksm. 
Südwestkorso -> 
WUhelmihöher Str. -> 
Südwestkorso 
15 I. a. Südwestkorso 62. 
E Nachmami, Gebr, 
Eigenlüm. (02, Reue 
Friebiichstr. 36). 
Bauer, B., Derlret X 
Biaafch. Gift, Drogerie» 
bef. X 
Bittrosf. 8, Zimmerei X 
Gradenwitz, A.. Dr, 
Schriststell. T. 
H, Beamtin. 
Krause, Dt,Stenolqpiftin. 
Mnmm,R., BersichÄeamt. 
Osiig, Sl.. SBm. 
Seidler. F., Hauömslr. 
v. EochaczcwSki, SS., SLw. 
Winzerhvf. ®. ni. b. H. X 
16. 16a E Blmnenfeld. N, 
Eigentümerin (Parii). 
^ScheischenowStvSjerwalt 
(WBO Sltue SliiSbacher 
Straße II i. 
Auner, R, Prokurist T 
Bangel, M, Frau. 
Bergmaun.M,Aechn»ngS- 
icvis. X 
Sotmainu', Ob.Po'iselr. 
Fritze, F, SelretSiin. 
Z
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.