Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

IV. Till Wistin 411 
- 1409 - 
Hiiilmger Str. Zehlendorf 
Hilssteig 
EscherShanser Weg -> 
1. Sinke Seite 
'YE.6äto, Dr, 
üftoolflrafirat T. 
3 E Luvze». F„ Dr. 
. Schriflleil. 
6 E. Sip5fe,lt., fiäbl.Beamt, 
7 E Eemm, 81., Dr. phil, 
. JJJoftrnt T. 
9 E Pohland, E, Dr., 
• Priv. Doz. 
11 E Müller, H., Sieg. 
Ssnfuclt. 
13 E l). Kleist. 6.. Dank. 
Ob. Suspekt T. 
15 E SBcutet, M. Etc. T. 
17 E SUiilUer, E.. Srofutlft. 
19 E MohknS, CS., Dr« 
■ Chiimk. 
21 E Hnndfalz. Geschw. 
23E$liümcn, P, SBipUlfm. 
25 E Stillet, H, Friseur. 
27 E »!°st.H.F.,Dr.J„g.'r. 
29£Schmidl,W,Dipl.Kkni. 
31 E SSilltnger, L. G., »leg. 
Sllat i. 3!. 
33 E »»genannt. 
35 E Mob!»;, P. ©, Dr. 
1 roed., Arzt T. 
87 E Stetiger, tz, Siaali 
. fest. «. D. 
V. Reulir, M., 06. 3ug, 
39EFei,id t, G,Post>ekt.a.D. 
Rechte Seite. 
2 E Giroiilinaun, H„ Dr, 
jur. T. 
4 E SViatcine, R., Dipl. 
Bollsw. T.„ 
0 E Zmiitoctler, O, Ob. 
„ 3ng. T 
8 E1m6el,D„ 9tcifci»ipelt, 
10 E Michaelis. Banlbeaml. 
12 E Solboril), E,Fran T. 
Bolborlh. SB., Dr. phil. 
■ Divl. Lanbw. T 
11 E Deulschloud. 6., 0c. 
schäslöiührerin T. 
16 E Hanschke, ili., ßbet. 
Idjiillesjiec 1. R. 
Kolb,K, tlltichäbr. gingest. 
18 E Stund!, 31., SlSro. 
20 EiT:inbf,g,06.eiubicii. 
iircltoriit i. 31. (Peter 
SIcuu6»5ii\B2=34). 
Henning, (£., Dipl.La»dw. 
22 E Sicher, (E„ Landger. 
Direltor. 
21 E JtoimoroSfi, F., Pol. 
Msir. 
26 E Bayer, G, Dr, Itil. 
Psychologe. 
28 Rupperl, >.'1. G„ ReichS 
angelt. 
30 E Hennicke, G, Slndieii. 
assesf. 
32 E itimur, ß, Sipl.fijm. 
81eferc»l. 
31 E (Srünbig,®,Sjertao§. 
lirefr. s. 
36 E Nedderinan», A, 
Banfuhr. 
38 E itrefieu, SS., Ingen. 
40 £ Köhler, B, NechlS- 
cmro. 1. 
Siicinmtcnnicg 
Hochbamnstr. 
Linke Seile. 
1-15 f. Bln.-Lichlerselde 
-^-(Sctmtlg.Viichlcrlelbc-^- 
1"-31 Baustellen. 
33 E Rablofs. 6., Bnchhbl. 
Radloss. H, iEiironngcjt. 
35 Parzelle. 
37 EÄelm,@,,GlciictEcamt. 
39 Parzellen. 
#1 E Adler, £)., Frau. 
Keller, SS., Bankbeamt. 
Sdjöiibimn, O, SBro. 
43 E Boschan. S„ Dc, 
AmlSger. Rat. 
45 E nngenannt. 
• Bl»iue, St, Ww. 
47 E S8ollcr,5l,l£igciitf'm. 
49—53 Gälten. 
.65 cjifliert nicht. 
■-<- SdjoUmüUctilt. -> 
67 E «eifert, 6, Pol. 
. Beamt. 
69 Qnvltn. 
61 E Paelicke, SB., Pol. 
Hanptm. T. 
63 E Woll. R, Gtcttio» 
mslr. T. • 
C5-67 Aaustclleti. • 
•-<- Dahiemer Sieg 
G» E Heise/H, Ingen. - 
71 E Bieget, H, Obst T. 
tzammerstr. 
73 Gärten. 
75 E nngenannt. 
• Gliitier, G, Singest. 
'KoschanSki. P., Arbeit. 
Slowack, Pi Ob. Fenkr- 
wehrm. 
77. 79 Gärten. 
Süenkäinperstr. ->■ 
Gärten. 
3ätU<f(jlt. -> 
Mnhlenstr. ->• 
" Äcchle Seite, 
2-10 s. Slit.-Sichlctselbe, 
-<-@einartg. S!lchlct[eIbc->- 
18 (Saiten. 
20 E Weiland!, A,Ko»rekt. 
20a Garten. 
-<r Gnllingslr. ->• 
22 Garte,,. 
21 E Zimmer»,an», M, 
Verliet. T. 
Heinrich, G., Fürsorgerin. 
26-82 Gärte». 
31 E BaSdors, (£., Siaul- 
aiigest. 
Brandt,A.,VerIagsrevis. 
i—33 Garten. 
Möllerpfad -> 
40—14 Gärten. 
46 E Tessarreck, Sy. Fra»> 
Herlel, G., Judnstrie 
Beilret. T. 
Tessarreck, ®., AnüSral. 
48 E WiilkowSli. P., Asm. 
Garthe, H, Haupt» 
ftntmfi'isjc. 
50 E tjreljle, O., 9ml5gc(j. 
8ct6e, W..Pot.Haupl» 
roachlmsh-. 
82. 54 Gärten. 
i- Schottmiillerltr. ->• 
56 Parzelle. 
68 E Knpser, 91., Priv. 
Beaim. 
00—62 Garten. 
Dalileiner Weg -> 
-<r Berthoidslr. -> 
Lanbengelande. 
Mnhlenslr. -> 
Hochsitzwcg 
Feldmarl -> 
Linke S eile. 
1-13 Forst. 
Holznnakweg 
15 E Borrinan», F., Gen. 
Direli. (Saliern 
Böllicheriir. 11). 
Adenlledt, H., Jtnii. T. 
17 E Eliasberg, 6, Dipl. 
Architelt T, 
19 E {fnnte, 91., Schneider' 
mslr. 
21 E HoltschmiLt, M., 
@e|a,,glc()teri,t T. 
Ollo.Anna, Klauierlefir.T. 
23 E Kürschner, 31., SioItSto, 
Wüster, M.. S3iu. 
25 E Äiioir, 2)1., Fran. 
Shtort, F.. 6<5ttflfe6. 
27 E Hering,S.fionctoonb. 
E Mosig, 
. Ä, Oberingen. 
E Mosig. L., gvmt, 
31 E Wachmann, F., 
Schriftfef. 
33 E D. Hollen, K. 59i.,Dr, 
Landger. 9tal i. R. T. 
35 ESchmngge. P., Schrift 
leit. T. 
37 E eiolit, F.. Werbe. 
schrillste!!. 
39 E Grass,',ider, O., Lehrer. 
41 E Ziese, H., i?rnu. 
fliese, SO!., SJerleg. 
43 £ Setter, 8. H„ Studien. 
rat T. 
45 nugenaiuit. 
Faab, 31., SipL Landlo. 
47 »„genannt. 
19 E Schäjsncr. P., itfm.T. 
51 E „„genannt. 
SBoIf. St, Ingen. T 
53 E Meise, H., Slentiier. 
Nipphoss, H.. Pensionär. 
55 E diese, iß., Stadt» 
' archilelt. 
57 E Saiuienmiui, P., 
Tariseur. 
59 E Adermann, SB., Dr, 
Dipl. itsm, T. 
61 E Charlet, 3„ Berwalt. 
Jnsp. 
Gliirlcl, M., Ww. 
03 £ nngenannt. 
Sirtlntnig, M.,Zeichi:erin 
65 E ffieTjag. gern. Heim¬ 
stätte,! St. (8. (SO 16, 
Iköpenilker Sir. 80.82>. 
Mörvsch. F„ Dipl.-Jng.'l'. 
67 £ Lalkenbach-!>lobi»>oii, 
'©., Schanjpieleilii 
. (06. Oesterreich). 
Lache, fl., Lagerveiw. T. 
M-ndel, ©., Ww. 
6SEEisk!,schmi-t,Th.,Fra>i's. 
Eisenschmidt, 8t„ Ob. 
Ingen. T. 
71 EOrlowSki.A.O-.Mi'ierl'. 
CrloloSfi, H, Fmu T. 
Knopf, 8L,@lciierii!(peIt.T. 
73 EMLller.J,Bll„kbeaml. 
Bnnyet SB., Hdl. Ob. 
• Lehreria T. . 
75 Ernster, e., Itfn. T. . 
77 ELeopold.A., Konrektor 
i. 81. 
79 E Eli,i„!*91eiller, 6, 
Dr. phil., Frau. 
91eiilcr, O., Slngesteltl. 
81 E Frech. 6. JI|m. T 
tzrech, M.< Schncibemi.T 
83 £ Brnsch, I.. Rrmi. 
85 £Bl!„ne.H,Kompon!stI. 
87 E Sommer, G, Gigetv 
liimeiiii. 
89 E Malthai, M., 
Schuh,»mslr. 
91 E Maier-Bode, !?., 
Land». Slsfess. T. 
93 E Arnold, L.ÄrchileIi7. 
95 E limmcuimmi, tz, 
Lehrer. 
97 E äBittc, M, Stelegr. 
Suspekt. T. 
Schäfer. 91., Architekt T. 
99 £ LiebeS>ind,B.,J„ge„. 
101 E Reibe, E.,lechn,Kf»i.I. 
E Reibe, F., SlmidagistT. 
103 E Magner O„ Ingen. 
105 E Pniower, G„ 
Gartenarchilelt T. 
107 E Pro nie, (£., Post. 
nssislentm. 
109 E Hubert,F.,Schristse^. 
Griiencfeld, W., Sch,ffS> 
Ivhrer. 
111 E Siniiiternmmu Erna, 
Eigeiltnm. 
Zimn,ermann, R.. itoitc. 
spond. 
113 E «iahl,M.,Töpfermslr. 
115 E Engelbrecht, P. 
Kohle,iddlg. T. 
117 E Boehin, 2)1.. Pros., 
Studie,mit i. 91. 
119 E Hassenrichter.H,Proj. 
(Srrtcbcuau). 
Drechsler, Elisabeth, 
Kinderheim T. 
12t E Gehag (Berün). 
Ganpp, B.. Dr. med,, 
iliiidcmjlin T. 
123 £ PlciiS, D„ Bertret. 
125 £ Schneider, St., 
Buchdruck. 
127 E 2'looS, Jl., SlegisjcutT. 
129 E Schmidt, F, Kunst. 
gctoerelet T. 
131 £ Malinka, Baumslr. 
133 E GraSzynZki, K, Bank. 
beamt. 
135 E ©iniiher, E, Frau. 
03rüttiierf,ö., Schtiftdel!. 
Koch, H.. Gartenalchitekt. 
Marx, B., HauLdamc. 
137 E Häs„er.J.,Fabrkt.7. 
139 E Lalweseu, Sß„ Dr, 
Kf,„. T. 
141 £ Rhein, Scktclättn. 
(Frankreich). 
Sch»ieber,E.. Schneiderin. 
— G.. Tischler. 
U3 E ©tfdje. Arbeitsfront 
(SW19, SBoilitr. 19). 
Glawab, St., Dipl. Stfm. T. 
145EFaab.F,Minist.91at7. 
Woiff, F, Dainenmod. T 
— H. & So., Kleider 
stoffe T. 
147 E Weltmann, SB., Dipl. 
Handelslehr. T. 
Slenniomi, D, 28m 
— M. Lehrerin. 
149 E Singen,$., Schnufp.T 
151 E Pople, 81, Ww., 
Sei tue. 
-Lock, (!)., Schriststell. 
Krieger, M, Dr, (üe. 
(chdjtäjüfji. T. 
J}i„te, 6, Lehrerin I. 91. 
153 E Jtiiljue, M, (jlcttco 
lechnil. 
155 ELahn,F.^Ler>°.Jn!pekt. 
lS7EGehihaar,R,Buchdriick. 
E ih,5le, F, Älechanil. 
159 E Schwan, 91., Singest. 
161 E sttciijCcrg, M, 
Gelderheb. 
163 E Hering, 51, Gewerbe 
Ob. Lehrerin. 
Herbig, 81., UBerbcIeit. 
165 £Cchröder,H,'Konlroll. 
E 2l)imm, A, Ww. 
167 E j!ühn,R, Baiikangell. 
169 E Scoentcr, St„ Kunst. 
mal. T. 
171 E BraimJ,Eigentüni. 
Paul, U, SBro. 
Wlntler.F.vr. Zahnarzt 
173 E SBitl,IZL, Dr, vjac«. 
• nrjtT 
175' E Mmdl, Dr, Gigeiv 
tiim. (Weimar). 
Kühn, Th, Kim. 
177 E PcIKlnt H,ProIitrist 
Rechte Seilt. 
2-11 Boris. 
•<r Holzimgsweg ->• 
16—40 ejistiecen nicht. 
42 E Schiilhe, E., {statt T. 
Schnitze,.G.P,Büch«rrevis. 
44 E Cniiiierich, 81., kfin. 
Singest. T. 
46 E Ramdohr, S, Clud. 
Affesjorin. 
91an,dohr, I, Ww. 
48 E Namdoht, ÜB, Dr 
med, Slcjt T. 
Anlage». 
Am Lappjage» -> 
Anlagen. 
Hochwildpfad -> 
Anlagen. 
Treibjagdweg -> 
Mnlagen. 
Am FuchSpatz -> 
Anlage,,. 
Am Wieselba» -> 
■kr Ricmclsterslr. -> 
Hochwildpfad 
Hochsihweg -> 
Linke Seite. 
I E Sireiiiliuger, ?t,Schlift. 
stelterii! s. 
HerinerS, A, Berlrel. T 
BidjaNna, St, Lehrerin 
la E Keller, SB., SBcitrct. 
3 £Joh», W,Dr., 91cg.Ral. 
5 E Febennaim, Sl, Dr. phil, 
üb. Assist. T. 
7 E SBdfemann, 5„gcn.T. 
9 E Buchholz. G,Jonrnal,st. 
II E. Kaden, P, Inge». 
13 EHenn, (!., Ww. 
15 E Lehnow, F., Frau 
Lehnow, G, Nedallenr T. 
17 E Arndt, F.. SÖiafientT. 
19EBehschnilt,W,Biotinisj, 
21 Eßciioslmautt, H, 
SWolerei T. 
23 E Fiedler.F, Buchdruck, 
fflefijj. 
25 E Pietler, H, Nelchibk. 
aiat i. 91. 
27 Efflun,(j,C.,Gigenliimctin 
(Slit-Moabil 10b). 
Lautenschlaaer, W, 
»leichsb. Jnsp. i. 81. T. 
Ruiheuberg, M, Ww. 
v. SigSseld, I, Fil. 
29Egiebarth,R,Postbeami. 
31 E ThomaS, H, Kfm. T. 
33 £ Rolle, Sl. L, «w. 
Prof. T 
35 E Meyer, H, Eigen, 
lümerin. 
Hai„ke, 3)1, Ww. 
Meyer. E, Ingen. 
37 E Kühne, Claia, 
Gigctliini. T. 
39 E Paulo 10, 8., fflfrn. T. 
41 E »„genannt, 
Slegelin, R, SBnniiig. T. 
43 E Dorn, ÜB, Faltt. 
Direkt, a. D. 
45 E Geiseler, G„ Kfm. 
47 E SJIürnel, 91, Direkt, T. 
Rechte Seile. 
EBode,G,Ne!chSb.Dire1t, 
i. 9t. Sachverstand. T 
4 E Blecken, Jl, Frau. 
Blecken,F, GerichtSreserd. 
6 E greerrt, St., Ob. Ina- 
8 E Förster, <S.r Direktor», 
(Hilde-heim) 
För>ter,'5. tlu. Geheimrat. 
10 c.SS3ollcnhanpt,S.,FcauT 
Solfe,,Haupt, H, Haupt, 
mann T. 
12 £ Panzenhagen, 6, 
Minist. Slnilnt. i. 91. 
14 E v. Kleist, H, Landw. 
Rat a. D. 
l6Eva,iDorp,B,Epediienr1! 
18 E Schramm, M, Be. 
hörd. Angestellte. 
V. Schramm, E, Ww. 
20 E «»»bei, P, Gesch. 
Leiterin T. 
Maaß, L, itunslgeto. 
Stickerei T. 
22 E v. d. Heyde, I, (fraitT. 
24 E Slrndt, SIR. L, Frl. T 
Lehmann, O, Aufnahme 
Icit. T. 
26 E Linke, F, Musik. T. 
91adoch. K, Elektrik 
28 E Lchinaun, SB, Stuf» 
nahmeleit. T. 
30 E Ssicncther,®., Graphik. 
32 E Steinweg, H, SB er. 
lagSleil. (Sleglitz). 
V.Äilpker,M.,Verwa»erin. 
Schleicher, M, Eigentum. 
6i k. Feldhan». F. M, 
. Dr.-Ing. T. 
36 £ Demke, Äi, Baitfnhr.7 
Eilzermauii,J,Ligam>l. 
Grobhdlg. T. 
38£91adke,J,Eigenlüinerin. 
40  tt. HuSi.9t, PoI.9lott.itt. 
42 E 91önlsch, SB, Frau. 
Röuifch, SB, Bankbeamt. 
— SB, Rentner. 
44 E !8ort SB., Kellner. 
46 E Sio6, 8- Pensionär. 
" ‘ E, Bäcker. 
18 E Eloll. O, Stadtob. 
ffleoiiiet. a. D. 
50 £ Si>niuendi„ger,8h., 
Ksm. 
52 EDchröder,H,Or,Slizl 
Slw öegewinkcl •> 
Hossbanerpsad 
-<r Sachllebeiistr. ->■ 
BansteNen. 
Slubtdejeile ->-] 
TommerhänSche». 
16 E ©iieje, H, Rrait 
(AilmerSdf, Mehlih» 
fltoßc 6). 
Sauer, C, Monteur. 
Baustellen. 
stlisioflt. 
'Baustellen. 
llrbanstr. -> 
Aaustelle». 
Klistoflr. -> 
Siaitstelten. 
<- Gitcrtstc. -> 
Banstellen. 
19 E u. b. Hödcn, F, 
Meichsb.Pelr. Assist. 
Banstellen. 
-<r AndrLezeile ->■ 
23. 25 E Meine, SB., Ksm. 
(Schwäbische Sir.). 
i>. Ilerkiill-Gyllenbaiid, 91., 
BiqL Dberstlt. a. D. T. 
27 E Borchardt.A, Sngeu.T. 
Sachllebeiistr. -> 
Hohcnlohcstr. 
Ehlodwiq Fürst zil 
Hoyeulohe-SchillingSi 
fürst. 
Prinz ». 9iatibot li. 
Cotvey, 
1894 Reichskanzler, 
♦ 31.3.1819, f 6.7.1901 
Bahnhof 
„Zehlendors-West" -> 
-<r Schwer!,istr. -> 
1 E Gänsen, O, Klempner. 
1 ©arten. 
3ESamecoto,S„ SHenlnetT. 
4 E Rausche, 6.. Siiekt. j. 
la E v. Mariens, E, 
Eigentümer!» T. 
flit6er,@.,lDlini[I.StmtSgeh 
Seife. 6, Kfm. T. 
Derfflingerstr. 
ESchmelz, 91, Obeting.T 
6 E Leiert, ®, Dr, Direkt. 
T. 
7 E Schalldach,W,Ww.7. 
-4r Seydlitzstr. -> 
8 Effiltbctget.O ,Dr.chcm.T. 16 
Äa,,stellen. 
-^-Polsdamer Cha»ffee-> 
kisenbahngelöilde. 
Äahnhos „Zehlendors. 
West" -> 
•25 E Schott, 21), Ksm. T 
Liick. O, Tech». Sing. 
Malenie, G, S'dr|e„uerir, 
Slrokorb, H, SB,». 
27 E Wisotzky. E, SB». 
Heinrich, O, Portier. 
Seiler, H, Dr, Cljemil.T. 
Salier, E,Ob. Ingen. 
Schick. O, Neichrb. Ob. 
Slot T. 
Wisotzk»,K,La„dger.91ot. 
29 E am C„be,A,Plivatiere 
(Beili,,). 
Tzariiecki, B, Bonarb. 
Fels, Sl, Dr.pliil, B hemit. 
Hübke, 53, Fahr,»str. T. 
Lindeua», St., Sekretärin 
T. 
Rauft, A, Schriststell. 
fllieiet, St, Generaljelrel. 
SBiltjelmn, F, Dr, 
Syndikus. 
31 E BezirkSomtZehlenboif 
(Houplstr. 38). 
Cleium, ®„ Dr. jur. T. 
Hummel, Th, Berlr. T 
Koschewiiikoff, 6, Frau. 
Mickelb>irg,E,Miii!sieiial. 
rot T. 
Reich, B, 91od!o T. 
Schiller, H„ EttosRiictl 
Cchroeder, E, 8iilb.91ätin 
T. 
— G, SDibllolhetocin. 
Sonnenbrodt, ffi, Dr Jur., 
SlechlSanw. T. 
— L, »io. 91echisanw. 
SBetnekkc, F.,Ob.Neg.91a!. 
Siechte Seite. 
E Nasch, H, Privatier. 
V. Nasch, 6, Frl. 
Markgrascustr. -> 
4 E Siedler, E. I, 
Prof Dr.-Ing,Slrchil.I. 
- unbebaut. 
8.10 EHauSinann, M, Dipl. 
Jng. T. 
8. Dcrtzeii, H. 6, Fing 
kapilän T. 
SBoiide, S, HauSw. 
Ahornstr. -> 
12 E SBuniieistet. F, Dr. 
phU, Univ.Leklor T. 
Radlke, SB, Kraftwagen, 
des. 
91örig.F,vl,U»>V.Prof.1'. 
14 E Müller, F, Sinnt- 
vorsieh, a. D. 
SBhlrae, O, KraslwsUhr. 
Bode.H, Äa,tll,ienlclte:in. 
Gladigan, F, Ww. 
Pfigenmayet, 81, SBtt, 
Hohenzollernstr. 
itaiserstr. -> 
Linie Seile. 
I E Weiden, N, Musik- 
pSdagomn T 
Deinen. O., Arbeit 
Emmerich, Sanatb. 
Hoffmanii, M., Ww. 
91(103,5?., Itotvelteiikapiläu 
a. D. T. 
3 E KaSbaum, M, Peu- 
Iio»Si,chaberin T. 
Kap, E, Rentner!». 
Paschlan, &, Dr. med., 
Facharzt T. 
5 E Heinrich, F., Geh. 9!ea. 
Rat, Sieg. Banmslr. T. 
9tii6eriait,0.,Ob.!8aiirotT 
Heinrich, &, RechtSanw.I. 
7 £ Hilb, Sl, Ww. 
Dentsch. 91, Ksm. T. 
9 £ Schellen. 8, Dr, jur, 
Miuist. Direkt. T. 
Palm, K, Zimmert». 
II £ Rätzsch, H, Bankier T. 
Sthornstr.--- 
13 geh. z. Slhornstr. 14. 
15 E Laug, F, Architekt. 
taljn, st, 6tub. Slssesf. 
sing, G, Sckrelöriii. 
Püschkl, St, Maler T. 
Scheret, O„ Schneidet T. 
Stumm, C. St, Dr. med, 
Ehirurg n.Fraiienarztl'. 
17 E Herrmaii», H, Direkt. 
<- Neue Sir. -> 
19 E Kochtet. L., Ww. T. 
Sitiigk, SB, 06.91eg.91atT. 
21 E Brnst. I, Dto. Post. 
direkt. T. 
Grund, M, flraflm.lüljr. 
23 E Jgllsch, M, Ww. 
Jalisch, Dipl. Jng. 
MehUS, F, Kunststeinarb. 
Alte 
Adre߬ 
bücher 
geben 
falsche 
Auskunftei 
Zeltritz, 6, Ksm. 
!£ Glasfabrik Weißwaffci 
G.ni.b.h. (Weibwasser). 
-<r Reut Sir. -> 
18 E La!enifer,0,BaugeIch. 
T. 
Bortfch, ®., Prokurist T. 
«. Säger,t, £>, Gen. Lenin 
a. D. Erz. 
Horn,H,Dr,WirlfchaftS. 
prüf. T. 
Reinhardt. F, Architekt. 
Metzger, A, 06. Stmtm. 
Eabath, SB., Stäbt-Slngeft. 
Schulze, Sl.. Sallltraltt. 
Steiiikopff.M, Dr,Präsid. 
T. 
20 E Strauß, Eh., S3». T. 
V. Schulze, F, Steinsetz. 
22 EKoppe,L,pens.Lehrertn. 
Hille, L, Ob. 9lealjchnl 
lehr. a. D. 
llulinSIl, 6, Ww. 
8151)1, A, Frau. 
StricliuSti, L, Schwester. 
T. 
24 E Genschern, G, Priv. 
Kliuit T 
Baum, K, Frau. 
Büttner, Sl, Klinik* 
inhaderin V. 
Genichow ». Büttner, 
Privalklinik T. 
26 E Snsle’lche Erben. 
V.Saffe, H.G, Dr. phil. 
Serno, st, Krafticagcm 
führ. 
Stäbe, F, 8aMI.T. 
Thilo. M. S„ Frau T 
Düppelstr. -> 
SBoIf, G, St». 
Holzungsweg 
Hochsirweg -> 
sjinke Seite 
_ E Siehet, E, Kfin. 
3 E Christ. I, Stobt Ob. 
Suspekt. I. 91. 
5 EVii6lcn[lcin,9B.. (SßariS). 
VL Lichlenstein, Slenate. 
Verwalt. (Ilhlandstr. 
Nr. 118). n , I 
Freytaa 8. Lonnghofen, 
SL, Baron. i 
7 E Lnsfow, 81., Architekt. 
" EStocf, H, Dr, Fischerei' 
lachverständ. 
11 E,Ba,„n,H,Dipl.J„gen. 
13 ETaeiler.P, Architekt.!. 
15 E Meinhardt. G, Dr. 
Jiliil, Ob. Studienral. 
17 E EiiderS, L, (fiauT. 
EnderS, ö. Asm. T. 
19 ESchtoct5,®.,ajet!tetetlti 
2l£Schiid,K,Gefchä/tS>üht. 
i. 91. 
23 £ v. Ssjiinieu, Marlha, 
Heilbehanblg. T. 
25 E ßiotoroSki,®, Suspekt. 
KrokowSki,N,Beamt.i.91. 
27 E Trömel,H.,Sekrelär»i. 
Trömel, E, Ww. 
29 E HauufchiId,P, Faktor. 
31 EHetwig.R,Divl.g„g. 
33EHart»,an»,E., Schrift» 
ftelleri» T 
SloII, I, Schriststell. T 
35ESd)noppetcne,B.,dngen 
37 E Hammel. H,Biichhalt, 
~ Hunts, Sl, RetchSd. 06. 
Schaffn, i R. 
39 E Wellet, F, Dr. K«m< 
poilist T. 
41£Sahm, O, Dtucketeibes. 
43 E HtUing, H, Dr. pliil 
Dipl. Ingen. T. 
45 E Gehag (SO 16, Köpe« 
nicket Str. 70. 71). 
Ranke, H. G, Konsist. 
Stsfeli. T. 
47 £ Scho»beck,F, Rechll- 
anw. T. 
91 echte Seile. 
Forst. 
Slm Sappjagen -> 
Am Hegewinkel ->• 
Hubcrtusstr. 
stehe Slikolaifee. 
Hünmgcr Str. 
Ungrade Nr». 15—51 und 
Nr. 51 gell.  polil.it.  Dahlem). 
Ungrade Dlrn. Post Dahlem. 
-<r Cchlihallee -> 
Linke Seile. 
Bai,steile». 
Molsheimer Str. -> 
Lavstellen. 
21 E FirinS. 
. V. Finanzamt f. Liegen» 
schuften (Berlin). 
Allster, 0, Ob. Weg. Stall 
•23 E FiSIuS. 
fl,lenzer, H. E, Reich!» 
fonmufs. a. D. T. 
•Baustellen. 
-<r Leichhardtftr. -> 
Baustelle». 
47 £ ungeimimt 
49 Baustelle. 
61 E Garich, 91., Ksm. X 
öorich, fl, Kfm. T. 
Prasse, ffl. Sipi. In,. T. 
Wwtzk«,K,Pol.Ob.Sekr. 
Rechte Seite. 
2 Grundft.geh. z. Schützallee 
Nr. 116. 
1 £ Men]d.H,Dr, Minist. 
Titelt. T. 
6—36 E FiSIuS. 
V. Finaiizanit f. Liegen¬ 
schaften (Berlin), 
u Pipj>ow,W,vr, Ob. Reg. 
9lat T. 
Graeb, H„ Sieg. Rat T 
10 Koffel, S, Mimst. Slntttt. 
12 Friedrich, I, Minist. 
SlmtSr. T. 
14 GeiBict, Sl, Minist. 
AmtSr. T. 
16 Schauinsland, SB, Dr 
jur.. Ob. Reg. Rat. 
Gebweiler!5ht,->- 
18 SBcgerbt 81, Dt- jur., 
Präsib. T. 
20 Schweriug, F, WeichsS, 
Sirekt. 
22F.icbinann.Sf,  Bei 91a(X 
ütiohlmonnftetler, H, Dr, 
Minist. Rat T. 
IV. 89
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.