Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

Zehlendorf Brunneustr. 
— 1402 — 
Westen 410 Zeit IV. 
5 E Lüddide, O.,  lSiocnlfim.il  Hermatmi, 11. Stadt' 
(311t Buchhorst l>. ISrüiv 
Sdjltmge, 51., Architekt T. 
7—9 E. Schmolz, SB. 
Privatter T. 
11 E Sogt, G-, Frau T 
Bogt, C,Buchdtud.Bes.X 
13 E5tiihlmaim,3,Dr,3ierL 
Direkt. T. 
15 E Gide, E.. Ww. T. 
Garbrecht, St, Frau. 
Mühling, ®, Frau T. 
Rostosky, S, Dr. phiL T. 
Rechte Seite. 
Am Schlachlensee -> 
Sflopitodjir. 
2 E Äcrnotat,O,Geichäsls 
jühr. T. 
4 ESchulz-Peher(Bremen). 
Miemirtz, W, Arzt T. 
6 E Hennig'sche Erben T. 
Seimig, O, Ww. X 
- I.. Frl. T. 
Rendelsdorff. H, Frl. 
8 E illitiiolpti, 3 JtunstmLX 
Mahrenholz, H., Kitt' 
meilter a. D. 
10 E. Wischer, 21., Direkt. T. 
12 E i'faütj, F„ Direkt. X 
eiabc, W, Bank- 
mmmtisioiL T. 
-<r Terraffemtr. ->■ 
Buchsweilcr Str. 
-<r Schützallee ->• 
Sinke Seite. 
1 E Lande! Finanzamt. 
Beger, H, Dr. pbil. T. 
Forwergck. O, Amt-rat. 
Müller. ÜB., 23». T. 
— (?., So. 
Naumann,K, Dc jnr., 
Sieg. Slot. T. 
31eu6erf, 8i.„ Sleuctumlw. 
91511c, F, stfm. T. 
3 E Fiskus. 
Bcrger,F,vr./ur,Minist. 
Sttig. T. 
5 E FisfitS. 
Müller, E„ Amtsrat T 
Müller-Ilngimd, 2t, 
Miifillehicriii T. 
ticbroeiler Str. ->■ 
Parkanlage». 
Marlircher SScg ->■ 
3J—39 ELanbessinanzaint. 
:y StreiLJ,Mini,t.TireltX 
35 iiciibe, E, Minist. Rat X 
iSieSmamt, R, O. Si. 6. 
Rat Dr. T. 
37 Goldschmidt, H., Minis!. 
Rat T. 
39 Raffe, A., Minist. Rat T. 
Rechte Seite. 
2-33 E ßiShiS. 
V. Finanzamt f. Siegelt» 
schalten. (Berlin). 
2 Kornatz, L, Dr. phil.Ob. 
Steg. Rat X 
■1 Brce, G, Dr. jar. 
Minister. Rat T. 
ü Cdrrt. R, Ob.Reg.Rai I. 
8 Schilling, tz.. Amtsral T. 
10 o. Stcman-Steinrück, H., 
Ob. Reg. Rat T 
12 Pellengahr, L. Minist. 
Direkt, i. e. R. T. 
14 Pauzeram, SB, Dr jnr. 
Minist. Rat T 
16 von dem Bach-ZelewSki, 
L, üliinisterialrat X 
18 tzierl, St., ReichSarbeiis 
führ. 
20 Busch, F, Dr, KcichSC 
Direkt. 
22 firoljn, I., Dr. jur., 
Slaatsjekr. 7. 
ÄUIirchrr Str. ->■ 
24 'Ji(td)lmciiie,0.,SlmlärotT. 
2U Froeschl, H, AmtSrat 
28 Renmann. 31, Amtsrat. 
30 Rndow, £)„ Amtsrat. 
32 Martert, K, Aintsrat. 
34 Schenk W, Ministerial 
Direkt. T. 
3ü Ehrlich, <L, Dr jar, 
Üielch-atbeitSdienst Ob. 
Rat. T. 
38 Blettner., H» Amtsrat 
Ärei>acher Str. 
Bnlowstr. 
benannt »ach 6cm ver¬ 
storbenen Reichskanzler 
Fürst Bernhard 
v. Bülow, 
ilieichSlmulccv. 1900—1909. 
* 3. 6. 1849 f 28. 10. 23. 
Bahnhof Zehlendorf 
West-> 
Beerensir. -> 
1 E Richter, P, Ästn. 
Birkenholz, C, Dr.Direkt. 
. Btuunert,E,v«.?!eg.Nat. 
itittd„‘Bv Giimlur. X 
Dinse, W, Ingen. X 
Ernst, F, Konfitüren T. 
banmstr. T. 
Krause, G,Fleischermstr.X 
Krüger, Jda, Glaserei T 
Poppke, E, Portier. 
Schondotff, 8„ Ingen. 
Siegerist, SB, Ww. T, 
WeyerSberg. S., Kanffr. 
Hifitr, B., flfnt. 
2 E Tremöhlen, E, Dr, 
Bürgermeister a. D. T. 
2a E Ramdohr, Dc 
Landger. Präfid. a.D. 
3Eb. Blücher,fy.A.,Jngen.X 
3a E flleinlicitfl, l£,fffm.X 
Kleindienst, ($., Zcrtiltor.T 
t 5 E Frey, 6., Scan DtT. 
Bienemann, H.. Äonjnl. 
Ww. T. 
Dittmar. Verb. 
Syndikus T. 
Frey, 0., Dr, Minist. 
Direkt. T. 
Gläser, K_ Ingen. X 
Prahler. E., Dr, Ob.Reg 
Rat X 
Scholl. 5., tzültendirelt. 
a. D. 
n. 3iiiivoH',GI.,Dr.,!tfm. T. 
Baustellen. 
8a E Prinz,S,6iginlümc' 
litt X 
-<- Roonstr. -> 
«chmnckplatz. 
-<r Flensünrgcr Str. 
9 E iltitiicher. St, ksm. 
Direkt. X 
Reichardt, M, Frau X 
10 E Söget, H, 1!ehret X 
10a E Schuchardt, M, Ob. 
Lehrerin. 
Braun, D„ Sekretärin. 
11E Fröhner,G,B!zevr»sid. 
am Landger. X 
12 E Deutsche Reichsbahn 
A. (Berlin». 
Gerhardt, H., Werlsühr. 
Schaaf, ReichSb. 
Schaffn. 
Werner, F., Rbhn. Betr. 
Affist. 
Wippich, F„ Üloltenmflr. 
— K.. Ingen. 
12a ETentlilie Reichsbahn 
A. 61. (Berlin). 
Gichenhösct, G, Rcichsb. 
Assist. 
Hannisch, Gnu, Gleklt. 
fflatcno.1 H 
—F.,Reichsb. Werksühr.x 
itogüronidti,C.,33cciinljc. 
Krüger, F, Reichsb. Ob. 
Schaffn. 
13 E Erker, L. Ksm. X 
13a E Babel, *., Frau. 
Eigentore. X 
14 E unbewohnt. 
15 E ungenannt. 
16 E Arnon-, H. u. W, 
Gärtneret X 
Baiistelleir. 
-<r Fürstetlsir. -> 
Potsdamer Str. -V 
Burggrascnstr. 
s. Beuckestratze. 
Buschgrabcnweg 
Machnower Str. —>• 
Albertineustr. 
Linkt S eite. 
Baustellen. 
~ E Roediger, M, Dr» 
Studienrat. X 
9 E Hoborn,W, Stud.Rat. 
11 E Weimar, Ph, 316t 
Beamt. 
Stcigmr, G.,3t6[3ee«t.X 
13 (Satten. 
15 E Benver,M.,ProknriftX 
17 E Z-rth, F, Architekt X 
Rechte Seite. 
Baustelle». 
■<- Miquelstr. ->■ 
Baustellen. 
Andrcezeile ->• 
Busscallce 
Potsdamer Str. 
Gemeindewäldcheii. 
-<r Bergmannstr. -> 
1 E Speqer, F.. Pros, 
Studiturat a. D. X 
Borcherdt, G, Turnlehr.X 
Rondholz, A., Ksm. T. 
laE Besser, S- Dr, med, 
Zahnarzt X 
1b E Bindewalb, C, Ob. 
Reg. Slot X 
Ouerftr. 
2 E asüre. H, Obeiftleutn. 
a. D. X 
Medial?, F. Sf.-Dl, 
Minist. Rat X 
RubiSzewrki,Th,Gärtner. 
E Ggtiä, H,^rau, 
gijtiliüi)!, 17 
Kühler, H, Sstchnologe. I 
1 E Haehnelt, 33, OUetjt« 
lin. a. D. X 
5 E .beyder. F, Berl. 
Buchhdlg. X 
6 E Selige, M, Fabrkbes. X 
7 E Wendt, SL, Bankrat 
i.R.(KarlShorst Junker' 
Jorgstr. 16). 
Senim, M., Auswärtnn. 
Müller. $, Photograf. 
Schmidt, aUBcz.@r Führ 
R. Lnstsch. Bd. X 
Gt’inbelcr, P,Major a.D. 
Tieh, M, Plällerin. 
3 E Mtirgarine-'ScrteusS 
Union (C2,®ntgstr.24X 
9.10 Garten, geh. z. Fischer- 
hüttenstr. 40. 
11-12 Garten. 
13 E Hammig, Ph, Geigen- 
bau. X 
Hammig. S. H, Geigelt' 
kau. X 
Fischerhültenstr. -> 
14. 15 E Hammig. Ph., 
Geigenbauer (Nr. 13). 
16 E Soft, H, Dr. phil, 
Chemik. 
Best. ffi.. Ob. Reg. RatX 
17 E itorlcgtmi’schc Erben. 
Cloodt, G., Ob. Lehrerin 
a. D. 
Kortegarn, Antonio 
StoLonialror. X 
— A, Äolonialwr. X 
Schumann, I, Baakbitch- 
halt. T. 
Wagner, G„ Kornetten 
Kapit. X 
Blücherstr. -V 
18 Garten geh. z. Nr.2v. 20a 
19 E Griebe!, A.,Rcnticr X 
Friedrich, Ä,8lral5gerjfat 
Günther, I, Pros., Slud. 
Rat 
Hanke. A» Ww. 
Koppmann, A, Händel-' 
vertret. X 
Schweusow. 6., Gemeinde, 
arb. i. N. 
20. 20 a E Heimathaus 
0. M. 6. H. X 
V. Ev. Diakonieoerein e. 
SB. (Glodenstr. 8). 
21 E Ev. Siakotticoercin 
e. SB. (Glockenstr. 8). 
Erothe, 3„ SUrchit, X 
— O.. Archit.X 
Jachtner, O, Gärtner. 
Kehnscherper.G,PsarrerX 
Miyer, SL, Ww. 
Pilgram, P, Pfarrer. X 
22. 23 E S-Lgc.M,Fabrk. 
(Nr. 0). 
Selige, M, Baumkuchen» 
fbrt X 
24 E Henfel, E.. Frau X 
V. Henfel,L, Maurermstr. 
X 
SBerner, H., JlfempneieiT. 
Gottberg, I., Rentner. 
Palm. 33, Telegr. Ban' 
Handwerk. 
Schnlze, it„ Arbeit. 
Utmoneit A, Pofthelf. 
25. 26 E Tanerschmidt, F, 
Direkt. T. 
Sage. S„ SSerfmfir. 
27 E S3o£ H, Rentier X 
BoL B, Ksm. 
Botz, 6„ t’ra. Anzest. T. 
ZimL, 3., Ww. 
28 E Becker. S, Ww. 
Eschenbach, M, Ww. 
Sack, 8, Ww. X 
— L, Lehrerin T. 
—SB., Dipl. Jng. X 
29 E «lernte, M, Ww. X 
Borde, E„ AmtStat X 
Brand, J.Berstcher.Angest. 
Heyne,O..GeschäItSsühr.X 
Kunde, R. K, Handels- 
lammersyndikns X 
Beerenstr. 
Gemeindewäldcheiu 
Potsdamer Str. -> 
Camphliuseustr. 
Otto v. Samphaufcn 
1869—78 Sinanzininisler 
*21.10.1812, f 18.5.1896. 
Äerlepschstr. -> 
Linke Seile. 
1—9E Wchnstättertgeselljch. 
m. b. H. (Berlin) 
1 Henser, H, Reg. Rat, X 
Schote, B, Dr. jnr, 
Regieiunasrat X 
3 Hiltl, St., Pensionär X 
NattIse»,Ch,Reg.Bauinsp. 
Walther, ifi, Rittmstr. T. 
Wiedenroth. I, Sozial' 
beentlinX 
5 £c«er, E., Ww. 
Mahler, J.,RegLb.Jnsp, 
Meischner, F., Minist.. 
Amt«, i. 8i. 
Pobjaski,O,Reg. Oh. 
Lnspekl. i. N, 
7 Sooft, M, um. Minist. 
Slmtin. 
Sollet, O, Reg. Bau» 
infpekt. 
SchallieS, 6i, Reg. Ob. 
Infpekt. X 
Vermiet, A., HauPim. 
a. D„ Sieg. Üd. Öoili 
infpekt. 
9 Blüthgen, A., Finanz 
amtsangcst. 
Sonnt, (i, Lieg. Jnspekt. 
Knadstedt, it„ Senats' 
prasid. 
Korte.H,Reg.Ob.Jnspekt. 
Grenzpjad -> 
11E Deutsche Land» u.Bau 
gcs. in. 6. H. (W 9 
Hennann-Göling-Str. 
Ute. 10). 
Rachnet, G, Bizepräsid. T. 
Zinke, SL. Ww. 
13 geh. z.MachnowerStrLO. 
Machnower Sir. ->■ 
15 E wie Rr. II. 
Herwig, P., Mmiil.Rat X 
17EReichle,K, Geh.Reg.Rnt 
Katolinenstr. -> 
19 geh. z. Karolmenftr. 9. 
21EMosbacher, I., FtonT. 
23 EScheibke, 8t,Dr,Sirekt. 
25EZieLke,Clara,Konditorei 
X . 
Rechte Seite. 
Grundst. d. Beamten« 
Wohiinngsverein. 
E Beamten »Aohnungk 
Verein z. Berlin 
e. G. uu b. H. (W 9 
Köthener Str. 34). 
V. öattSgt. AuSsch. Büro 
Dir. Bors. Heiler, 
Rektor a. D. 
2 !§assermann,W,Ob. Reg. 
Rat. 
4 Taue, M, Reg. 
Stenograph X 
6 Treptow, 6, Ww. 
V. Busse, P, ReichSb. 
Amtsiat. 
10 Sctjser, I, Amisrat. 
12 Heinrich, S., AmtsratX 
l4Kostn,M,»w.Ob.Reg.Rat. 
16 Tilly. H, Landes üb. 
Ingen. a. D.X 
18 Qrlich. 31, Ww. X 
18 Frcygang, I., Ww. X 
20 Thonie>cheit,R»BerwLb. 
Jnspekt. L R. 
<- Rotheritieq 
22 V. Büttner, H, Direkt. 6. 
Reichs bk. X 
Gierloss, M, Rbhn. 
Obersekc. L R. 
24Heider,O»Bürodirelt.i.R. 
26 Garz, H, Stadtinspekt. 
28 itcritcn, P.. Telegr. Ob. 
Bausühr. i. R- 
30 Martins, 15, Dr. jnr., 
Berbaudsiurist X 
32 E Söting, F-, Dr, 
Rbk. Direkt. X 
Sicht), 33, Hauswart. 
Baustelleir. 
Machnower Str. 
Baustellen. 
Badniastr. 
Cecilienstr. 
s. Kronptinzenallee237-316. 
Charlottenburger 
Straße 
Berliner Str. > 
Rechte Seite. 
1. geh. z. Berliner Str-lL. 
3 E Stephan'iche Erben. 
V. Bürger, E, Frau. 
Bellad, P, Rohrleg. 
Bürger, H„ Kim. 
Frtilank, H, SSerlst. 
SLorjleh. 
Hojsmann,R, Förster ».D. 
iterliit, St, Ingen. X 
— 5t, Ww. 
Mann, 91, Ww. 
Marqnardt, K, Schlaffer. 
Maklern, R., Arbtriii. 
Nenmann, R, Arbeit. 
Nieder, -1., Ww. - 
Steffen, A, Ww. 
Werdermann, Q, ÜRoIen 
nistr. X 
5 E Scheuster. M, Ww.X 
Scheuster, M, Teppiche. 
7.9 E Gninberg, A, Ww.X 
Andreas, F, Elektro 
inslallat. 
Bittucr, O, Frau. 
Franliewik^F,Peusioi>äL 
Äo»e,U.,ReIchSbLAngest. 
Votihardt» W, Ob. Tiira» 
lehr. 
Hopp;, O.. Banmstr. 
Karwick, G, {trau. 
Liesheim, M., Wäsche X 
7. 9 Uog6, W, Malet. 
Schade. H„ Pfarrer t. R. 
SchiiberI,W,i>>bhn.Amlm. 
Schulz. G, Ksm. X 
11.13 acn.z. BerlinerStr. 23. 
15 E Wunderlich, W, 
Rentner. 
Böhm, L, Dw. 
Bardcmaitn,H,Fliesenleg. 
Trautmann, Ä, Buchbind 
mslL 
— 6, Tischler. 
Wunderlich, O.. Ban» 
tinteinehm. X 
17 E Sauvage.P» BankterX 
(FranMscheSIr.vo/61). 
19. 21E Schmidi'fche sBep 
mög.Berwaltg.(Berlin) 
Dinger, A, Dr. rer.pol 
Dipl. SBolBliirtX 
®ro|je, SB, Schlosser. 
Iahn, «..Wirk. Geh.RatX 
Krug. 38, Direkt. T. 
Reuhofs, O, Dipl. Jng. 
Progge, M, Hosrat. 
Schiffbauer, K-, Jngen.X 
Schüler, K, Geh. Hof> 
rat i. R. X 
Lillmanns.F, ProkuristX 
Linke Seite. 
2 E Soeisnt, 6, Dr. phlL, 
Univers. Pros. X 
2a E Chrapkowski, 11,, bt», 
Reg. Rat X 
Stang. tz, Dipl. Jnz. T. 
2b E Weber, SS, Direkt. 
E Mielenz'sche Erben. 
Friese, P, SlrBeit 
Große, F, Architekt X 
Hahn, SB, Frl. 
Hindenbnrg, (5h, Bank- 
beamtin. 
Sink, $, Privat. 
Mietenz. St, Ww. 
4a E Buchwald, G. Frau, 
Mützensaitk. (Tempet- 
bos, Sagernring 28a). 
Böhm, K, Malermstr. 
Daniel, SB, Kutscher. 
Friedrich, M, Ww. 
Kiebitz. F., Arbeit. 
Rabe, F, Arbeit. 
Skradde, W, Elektro 
Jnstallat. 
Stritzke, E, Spebilions. 
Jnspekt. 
6 Baustelle. 
8 E Nenmann, M, 
Gartenbaubetrieb. 
Gertde, H, Steinsetz. 
Kaps, P, Gärtner. 
Ktekiubaum, M, Ww. 
Lüdets, P, Eenteindearb. 
Siebert, 6- Redakteur. 
Biezens, M, Rentier«. 
Siiol, St., Bierjahr. 
Baustellen. 
20 E Himmelebr, M, 
itonsekL [. D. X 
Babel, 6, Postbeami. 
Heffe, SU, ksm. Singest. 
22 EMarguarbt Th, Ww. 
Dittebrandt, S!S, Zimmer' 
polier; 
Hutmanu, SB, Maurer, 
toimbicr, P, Gärtner. 
Ziemer, SL, Ww. 
24 E Budack, M, Ww. 
Bröfide. H, Steinsetz. 
Dreke, W, Maler. 
Keßler, Arbeit. 
3üü8.e;SB.0r!5gr.IX161 
Wünsche,B,lsm.Angestellt. 
26 E Lobet, A, Rentner. 
Koch, E, Beamt. 
6taegc, M, Invalide. 
Winstiedslr. ->■ 
Claszeise 
Badntastt. 
Linke Seile 
I aistiett nicht» 
'S E Blaß, Etgenlnm. 
(NitlaSstr.25). 
Bietst, H, Behörb. 
längest. 
Hathaus, 0, Malermstr. 
Helbig. 38, Ksm. 
Job, F.. Pensionär. 
MetoeS, H. I, Magisir. 
Singest. 
Schul,. 33., Drrer.poLX 
Stg, M, Frau. 
5 £ Wicht, St., SladtamtI' 
rat. 
Otto, E.. Frau 
Reichardt, Ä.. Ksm. 
Rnmps, G, Sattler. 
Stein, M, Frau. 
7 E Soberg, O, Major 
Heberlein, E> Privatiere. 
Rumpf. M., Frau. 
9 E Zopke,,A, Ww. 
II E Seifte, Fclir,.Friseur. 
Satter, L, tfnt. IHngesL 
Fleischer, R, Bauarb. 
1? E Biester, D, Frau. 
Becker, fif, Ww. 
Wuftow.B,  Piof.Dr.pMl, 
Dbictoalot T. 
15 E ungenannt. 
Greiffetchagen, L, Ww. 
Kroop, W, Sröarltmstr. 
Leonhardt, SL, Amtsrat. 
Schmidt, M, Ww 
Taegeu, SL, Rechn. Rat. 
L R. 
17 E SchäpeL ®, Ob. Reg 
Seit. t. Ä. 
Breffel. H, Ww. 
Holzhüt», A, Arbeit. 
MeweS, H, Bankbeaml. 
illitze, P, gimmerm. 
Schötpr, SB, Zimmera. 
TolkSdorf, F, Bierfahr. 
Wackernaael, E.. Ww. 
19 E Engel, M, Frau. 
(Königsberg). 
E BrotHmann, F, Frau. 
(Memeli. 
V. Belhg°,W, Dipl.Jng 
(St, 16X 
Böhlke, 5, Malermstr. X 
Kohlberg, A, SBertret. 
später, P, Schlösset. 
21 Söauftelte. 
23 E Maatz, 33, 1lfm. X 
25 E Bähre, SL, Direkt. 
a.D. (Kunzendotfstr.1). 
Mommsen. tz. Dipl. 
Jng, Äor». jlapt X 
27EKlombed,F, stfm. 
Sööhm, ft-, Maler. 
Krawezyl, SB, Frau. 
Krüger, M, Schuhmmstr. 
Rathke, I, Ww. . 
— P, Pader. 
29-31 Baustellen. 
Friedrichftr. 
33 -37 eilst .'icht. 
39 E Meier, W, Banmstr. 
41 EWachsner,F,DipLJng7 
Palentanto. X 
E Nolhmami. I, Eigen' 
liimeiin. (Königstr. 29). 
43 EGrotii>S,«,Baukbeamt. 
Bauer, H, Ww. 
GrotiuS.H, (BtHeim-Selr. 
a.D. 
45 E Thiele SB, Pros, 
ArchitekX 
v. Biedermann, L, FtHt,, 
Dr, Reg. Rat X 
47 Baustelle. 
49 E^Schulze, O, Baugefch, 
Conrad, P, Stadtinspelt. 
itnop, H, Maurer. 
Kraule, P„ MaurerpoL 
Schefflet, H, Tischler. 
Schnlze, A, Ww. 
— St., Zimmerpol. 
Weiset, SL, Frl. 
51 Zimmerplatz. 
E wie Nr. 49. 
53 E ungenannt. 
Brandt, I.. Privatheim T. 
55 erisl. nicht. 
57 E Stadt Berlin. 
Erziehungsheim Kinder* 
schütz. 
V. Böhme, H, Erziehgi. 
Direkt. 
G$nct, ®, Erzieherin. 
Heinrich, städt. 
Schwester, 
Krause, M, Berw. 
Sekretärin. 
-> 
Adolsslr. 
o9E Ristig, M., Gärtnerei- 
Bis. X 
61—65 cjift. nicht. 
67E 3tiiitdler,R,Sleuctsctr. 
i. R. 
Stoltz, SB, Ww. 
69 E Widtkamp. 0, Ob. 
Postlilspekt. X 
Ruffack, F, Krau. 
71 E Sütljle, D, Malrr. X 
73 E Barreist, M., Eigen, 
llimerm T. 
Barrcist. 38, Ksm. X 
Glas, G, Gartenbau X 
Baustellen. 
Rechte Seite. 
2ES)!ikolaus H.,3!rivatierX 
Nikolaus, P,LebenLmUtel 
X 
4 EPrinz,N,Montagemstr. 
Glaubitz, W, Ww. 
6 SBouflelle. 
8 E Wust'fche Erben. 
Niehoff, F..Just. JnfpekL 
10 E Motz, H, Bett. Ingen, 
a. D. 
Bartfch. F, Arbeit. 
Gnhl, W, Werknistr. 
Motz. E, BankbeamL 
Müller,8, Ob.Postfchaffn. 
Pultllitz, W, SibenS» 
mittet X 
Sauge. P, Steinsetz. 
12 E Pitta», O, ReichSbk. 
Jnspekt. 
i». He!mamr,O..Dipl.-Jng. 
14 E Herzitcr," R, SlrchitektX 
ISEBethge, ÄmaIie,Papiei' 
hdlg. 
Billige, W, Dipl. Jng. 
18 ESie'mbrecht, M,Beamk. 
o. D. 
Wassermann, LL,vw. Reg. 
Bäumet stet. 
20 E Repenning, W, 
Baumeister. 
Heilmann. R, Bädermstr, 
22 Baustelle. 
24 E Hoppensack, Ifi. 
Banunternehm. (93er* 
tepfchsti. 7-9). 
Vt Thier, R, Baumeister X 
Knop, M, Ww. 
KratzsÄ, F, Ww. 
Labrot, M, Ww. 
Marks, R, Kiastw. Führ. 
Montag, E, StrafanfL 
Ob. Rachtmftr. 
NEDSlP. Amt f. SBolli* 
wohlf. Krs. n, Ortsgr. 
M-ltke X 
Stark. P,La»t>sch.Eäriner 
Szlsch, «, Bäder. 
26 E Soll, A, Architekt 
(flichterf.4Bremer@lr32) 
Franke, 28, Ksm. X 
«chmidt.F,Dr,DipL1!fm. 
Ulbricht, H, Dr, Schrist- 
fieff. X 
I E Maetz, E, Frau. 
Maetz, I, Ww. 
— O.. ämtSger. Rat. X 
30. 32 ejist. nicht. 
Friediichstr. 
3-1E. Gemeinde Zehlendorf. 
V Herkner, O., Gemeinde» 
arb. 
Slbet, O, Ww. 
Bottich, F, Pensionär. 
Christoph, K, Bahnatb. 
H offmami, P, Städt Arb’ 
Mögenburg, P, Dachdeik, 
Pitter, H., Banarb. 
36 E Milatz. P, Reg. Rat, 
38 E ungenannt 
6ngel.S.Dr,@lnlilenrat. 
Faßbinder, 38, Stadtsekr. 
äool 3, Arbeit, 
van Riesen, I, BieichibL 
Rat 
40 E Sandmetjer, W, Dr. 
med, Pros. FacharztX 
(W 57, Frobenstr. 4). 
Banstellen. 
54 Parzelle. 
56 Sndjchule. 
E Stadt Berlin. 
Bedet,W,SchuIhausmstr. 
ülichter, P, Heizer. 
Schulz, A, Heizer a.D. 
Schnlze, 6, Rektor. X 
Adolfstr. 
Baustelle. 
62. 64 E Stadt Berlin. 
V. Erzieh. Heim Kinder- 
schütz (Nr. 57). 
Bielicke, E, HanSvat 
Rnden. W, Slullaltslehr. 
Schreiber, $, Städt 
HauSvater 
Skopee, I, Erzieher. 
66 E unbewohnt 
68 E Kümmel, O, Dr, 
Prof,Mufeumsdirekt.X 
Bauitellen. 
78 E Schulze, G, Melkerei- 
bis. (Berlin). 
V. SBntct E,«raftw.FLhr, 
(Am Strkenlnia 10). • 
Bast, A, Rentner. 
SotnogalSki, E, lkraslw. 
Führ. 
— G, Bahnarb. 
Durak, 3£, Rentner. 
Sitrek, 3t, Rentner; 
Kaiser, SB, Arbeit 
Männig, St., Gärtner. 
Risiau, 6., Elektrik. 
— K, Arbeit 
Schroeder, H, 38m. 
StoD, SB, Krastwführ. 
Sychalla, St-, Landfch. 
Wtud, SA, Zimmerm. 
Gärtner. 
Laustelle. 
Nieritzweg -> 
Curttusstraße 
(Post Berlin-Lichlerfelde) ' 
Sie. 1—42 j. u. Lichterselde. 
-<-6lemarL Lichterfelde-> 
-*-35gmtliorset Zeile -> 
Geibelstr. -> 
Linke Seite. 
43 exist. nicht. 
45 E Peters, E, Archil-kt 
iltotuatetoski, P, Garten* 
Iiauljett. 
47 £ Sole», Ä, Rcichsb. 
i Jnsp. X 
31app, O, Wer! Ob. " 
Sekr. 
4SEBötIcher,O,N°ichsb.O». 
' Sekr. 
fflütklt, F, stfnt X • 
I
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.