Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

1T. Teil Westen 403 
— 1395 — 
Albrcchtstr. Zehlendorf 
Aehlenöorf 
Adalbertstr. 
1-60 außer B5,65a,67,69,01, 
63 n.65(!ßoft Stil.* 
Schlachtensee). 
Prinz 9(D<it6eit 
»oh Preußen, 
8. Sohit d. cficni. Kaisers 
Wilhelm II.. 
geb. 11.7.1881. 
•<* Al«la»d«itr> -> 
Rechte Seite. 
l@nricn geh j.Slleptiiberslr.ö 
3 E äßicczorct, 31t., Ingen* 
iüm. T. 
Schulz, H., Bertret. T. 
6,7 ©arten tieli.g. Friedrich- 
Wilhelm-Sir. 12. 
9 E Hodeunann, ($., SBio.T 
11E Retzlass, H,Privaliere 
(Stumme, ft., Dr. weil. 
Stabsarzt o. D. T. 
13 E. l). ’Jioiil, ft.'-'tmlvßcv; 
Rat. 
E b. NoLl, Oi, Fran. 
Beijcr, lVt„ Sufl. tienmt. 
Maurer, A, SBw. 
Nadzom. H., Angestel». 
16 E öroc&ner, G.,iiro.(Sclj, 
06. illcfl. i'lot T. 
Moeller, VI., Obern T. 
17.19 E aiidjltt, Sl.,Dr.jur., 
Siechtum». u. Siotnr T. 
Hahn, I., Biiroangesl. 
21 E iliiljlmami, S.. Äw. 
Boclticher, E„ Mim. 
Donaih, (8., SSw. 
Modrrsohn, H, itfm. T. 
23 E Slaiide, it, Arzlww.7 
Koeppe, 8L, Sioricltuiss. 
2eiD$,$.,Dr,@chiiVilcll.T 
23a gehör! zu SSalbenmr. 
(tiaftc 43. 
Waldemarslr. -> 
26 E Hold, Frau Dr. 
Bauer, F, Frau T. 
®ed|loISf)ciiii, 8l, Frhr. 0., 
Major T. 
Hake». JE., Haiiptinauu 
a. D. T. 
Riels, O, Masseur. 
Schnell, 38., Wmll T. 
25a ESchwarz S.,8lgenlur7. 
Bredenschey, H., Hauplm. 
a. D. 
Balster, T, 25to. T. 
Ludwig, M., Portiersr. 
27 E Kempas, F, 
Landger. Rat T. 
Conrad, SB., Dr, Minist. 
Jlat. 
v. Ciiilpnagel. H., 
Beiteralmaj. T. 
Zurawsly, S- Sudmstr. 
29. 31 (Saticn geh. z. Eitel 
Fritz-Sir. ti. 
83 EEinitrowitz'sche GtBcn. 
Siocittüm. 
V Houff, SB., Beralungsst. 
Kaiserallee 74). 
Domke, B„ Dr, sicfloc T. 
Dllo, St., SB in. T. 
Schmidt, G.,(8lofcrmHr.7. 
b. Sdjiidiiioiitt, H. S„ 
Bankaugest. T. 
36 E Peinert. M, Eigen¬ 
tümerin T. 
V. Pelnerl. SS., itfm. 
Brosche, R., ReichSb. 
Präsid. a. D. T. 
Stiele, ($., 9auar6. 
Grase, SB., Reichshk. Jn- 
tpett. 
Hossmanu, M., itfm. 
Lange, 38, Dr.-Jng. 
Riikels. F, Ob. Bürger- 
meifter iit I9rcifsumlb7. 
Edjotj, E, Ww. 
Wtsemann, G, Reg. 
Baumflr. T. 
Georgenstr. -> 
87 E Zaslrohly, H., Eigenlü- 
meriii(CharIbg. flai|cr< 
lamm 105). 
V. Hauke, M, Ww. 
(Schlachtensee). 
Baatz, R„ Inst. 06. Selr. 
a. D. 
Bork, M., Friseur f.D.u.H. 
Di-ltrich, H.. Ww. T 
Egge»,H., 06. Ingen. T 
Äito6ffl, Drogerie T. 
Mogenfen,!vi,akad.Maler. 
Pielsticker, M., Sladtin- 
speN. 
Plaßiiiami, H„ Dr. jur. 
Aesch. Führ. T. 
Porsch, 81., Äfm. T. 
— Ch„ Zigarren T. 
Robert, A., Ml ' " 
39 E Helller, E., itfm. T. 
Sielb, F, Obersilenln. 
a. D. T. 
41 E Plclllst. P., Bücher; 
revisor T. 
43 E flioict, H« Fakrll. T. 
45 Garten geh. z. 9!c. 43. 
47 E Königshof Ä. m. 6.H. 
(W'J PolSdamerSir.127 
u. 12 j), 
Sahmoii, H., Ksm. T. 
Joachimstc. -> 
49 E Sieger!, 58., Pfarrers 
Verein z.Errichlnna evang. 
üranlknhäuser T. 
61.63 flc'.). j.'.i;itla}ilt.2C.28 
Ritlassir. -> 
53 E Beamten WohnnngS* 
verein Nenkölln c. 19. 
in. l>. H, Neutölln, 
ÄilhelM'Bnsch-Slr. 2). 
v. SUbctqM, H., Reich-b, 
»tat T, 
Janle.K.Landger. Rat T. 
Stock, 3oll|clr. 
Werlich. H.. Reg. Inspelt. 
63a E lliii Vir. 65. 
Itiiadfuii, A.,!Heg.J»svett. 
Loose, 13., Ria. Jnspetk. 
Spelhmann. (L WmlSrat. 
SiiciljniiS, Dipl. Jng. 
57 isioangioerloaltung. 
Husch, Opernläng. T. 
Loewenthal, ®„ Dr, 
Laudgir. Präsident T. 
59. 01.03.05.67 geh. z. Am 
Heidehof. ' 
Am Heidehos ->■ 
69 E Scoin, E., 33lo. 
TBoKmami, 6„ Ww. T. 
— F. itfm. T. 
71 E ungcnantit. 
Denicke, S, Tirelt. a.D 
üinte Seite. 
2 E Heinrich, E., Fran 
(\V30 Boltzllr. !-v). 
Ritsch. 61, 06. Sieg. Slot 
i. !». T. 
4 E Rotjlc, H., Direkt. T. 
0 E Schul>,ik.,!>ieg.Banmstr. 
Barlhvld, G„ Maurer. 
Kuhle, St., Mechanik. 
Schniidt,G.,Mechanltmsir. 
Schot, H, Buchhatterin. 
©tadlet, 8..A,mb.Uhreii1'. 
Ulfig, iß., Drogerievei. 
8 E Wintrid. !>!., Frl. 
(SBitmetSbf,, Südwkst 
koifo 49a). 
Klanö, W, Ksm. T. 
Wagner, C.,Major a.D. T. 
10.12 E Beil, 6, Bankier T. 
Loreiiz, A., Frau. 
Wind, G„ Schmied. 
14 E Fischer, »., Buch¬ 
druck. 33 es. T. 
16 E Roland, C., Ww. 
Klein, <8., Ksm. 
Peterson, M., dto. Gen. 
BicalSontoolt T. 
18. 20 E Lieberknecht, L, 
Fadrlt. T. 
Lieberkitkchl, 53, Dr, 
Facharzt. 
22 ESui8berg,SiB.,$ irelt.T. 
24EIkuratori»iiidcrSSSlif> 
tiing.MebaAöpkeHaus, 
(Schmsesir. 4. 0). 
V. Köpke, S-. D6ctiii 
(@chat|c|lr. 4—0). 
Camratd. A.,RenIenenips. 
Gödell,C,Kinderh Leiterin 
Haake, G, itlaoierfedjn. T. 
Heiße, Gertrud, Seifen. 
Kausch, A., Dto. Direkt, 
itäpcfe, t'r. Fr. Ingen. T 
Wolss, W, film. 
26. 26a E Schmidt, E, 
Rentier T. 
Mix, C.,Hanplm. a. D. T. 
-<- Waldemarstr. -> 
28 E Nüimiiighoff, N., Dr, 
Rechtsanw. ti. Notar T. 
Neumaim, A., Gärtner. 
30.3j.34E9!cummm,aif.$w. 
36 E Preiitz,A.,Büroitispekr. 
Höhne, F., Klempner. 
Mcdictis, Elifabelh, Dr. 
med., Aerztin T. 
38 Baustelle. 
Georaenstr. -> 
40 E v. BehImg,A.,O6erft* 
leutn. a. D. 
42 E Hattgett.9., Eigentiime* 
ritt T. 
Haageu, 81, Dr. med, 
Zabitam T. 
aSmller, St„ Frau. 
44 E Jlttnttfe, iß., Dr, 
Giflcntäm. T. 1 
46 E See!, A. E, Dipl.Jllg. 
(3- Z|. Davo»>. 
V. Winker, A., Batimslr. 
(Friebcnan,Stierstr.l8) 
Karan, !8.,Dr„ Direkt. T. 
Äotlilcr, W, Dr., Minist. 
Rat T. 
b Sianiui, H. J.,Abieilgs.* 
Icit. T. 
Ro6eit, <(., Ziseleur. 
48 E Siltmöiira, W. R, 
Dipl. Senilst T. 
V.Bernerler, H., RcichSb. 
Beanit. 
Forbriger-Pank, Ober- 
schioester a. D. 
Dermanus, !£•„ Sieg. 
Banrat Wlo. 
48 a E Wiltenbnrg, 3t„ ©er. 
ülffcff. T. 
Smiiets, SB., Fran Dr. 
Randholz, SB., Proliirist T. 
50 E Äoltz, (£., Baulabtl. 
Direkt, i. R. 
Leonhardt. 0., Dr. jur. 
direkt. T. 
52 E Treu, H. E, Dipl.Jntl. 
54 E tzenel, 0, Driickere!- 
bes. T. 
56.58 E ©ntfon, St., Eigene 
lüttt. (Ausland), 
e. Schwerin, I, Gras T 
60.02 E nngenamit. 
Krüger, it, Dr, Direkt. T. 
04.661 Rose,tthal,H.,Eigen- 
Inmttiit. 
E Nosenlhal, I, Eigen¬ 
tümerin. 
Boese, Ww. 
Sihmock, it., Reg. Suspekt. 
sriilarsti. -> 
63. 70 Garte», geh. g. 
Mklasslr. 29. 
2 EOHde.A.,Kfm.(Halens, 
Heilbronnerslr. 11)". 
itruacr, A., Minist. Rat. 
,74 E Gratz, A., Kjm. T. 
76—82 Baustellen. 
84 E Otto, W, Direkt. T. 
Baustelle. 
-^-Potsdamer Chaussee -> 
Adolfstraße 
Lenchlenburgstr. -> 
Baustellen. 
-<r ClaSzeilk 
Schulgeb. geh.z.SHilhelmslr. 
Sportplatz. 
■kr iklistostr. -> 
Baustelle». 
älibtinjcg -> 
Bogijch'sches tzau». 
geh. z. Ribeckweg 26. 
E Boggisch, E-, Frau. 
Bogisch, 81., Schukib.Mstr. 
Baustellen. 
iLlaizeilc -> 
Baustelle». 
Leuchleuburgstr. ->■ 
Ahornstraße 
•4r Poisdamer Sir. 
I E tzimmermann, M., 
RechtSaiiw. u. Slotar T. 
la E Lentz, F, Dipl. Jng. 
2EEriebeI,C,Eigentümerin. 
Barsch, 31, itlempucr. 
Fre?,M. 81., Sliitomefcrial 
ßoffmtmn, (r„ Rbhn.8linst. 
Müßigbrobt, (f-, Botenir. 
Schmidt, SS, Dekorat. 
2a E Labemann, O, 
Eigentüni. T. 
3 E Hcllmid,,W,Dr.Jngen. 
Direkt. T. 
Horst, tz, Ksm, 
Kouigstr. ->• 
4. 5 Garten, geh. z. König- 
straß- 39. 
Hoheuzollernftr. -> 
6 E n. Schmidt, H, vw. 
General, G». 
Schmidt, S, Schriststell. 
7 Garten, geh. j. Benckeftr. 7. 
Benikestr. -> 
8. 9 Spielplatz. 
E Siebt Berlin. 
Anhaltiiierstr. -> 
10 geh. z. Beuckeslr. 25. 
Beuckeslr. ->■ 
II E grientet, 51, Direkt. T. 
Däbritz, St-, Prokurist T 
12 E gickmantel, H, Frau 
(Dreiicit). 
Eiertz. St., Dipl. Jng. 
Rehlitz, H, flfm. 
Meuche, M., Ww. 
Weiß, M, Lehrerin. 
13 E Lercher, H, Dcitiiil. T. 
14 E Roggc, ö, Berstch. 
Gesch. T. 
Beetz, lt„ Pensiotxtr. 
Choleloa,M.,ow San.Ral 
Dessclmanii,W,9!cg.Jiti p. 
Ehlns, E, Schneiberin. 
fiel), I, Schneiderin, 
ran,'e,Sl.Maglstr Äugest. 
Rnschke, A, Anslreich. 
SA.Heilti ber Standarte 
ili. 1/17 T. 
Hohenzollernstr. ->■ 
l5.16geh.z.HohenzoIIernil.l2 
17 E Tnlofi'sche Erben, 
Eigenlüm. 
Fichte, E.. Proseff. 
Helling, O.Neich-b.Aitgcsl. 
Henichke. H., Frau. 
Kraft, Bertha, Plnlteriu. 
Trippettser, M, fton» 
icktoriii i. 31. 
Wiiiieuberg, A, grau, 
itöiiiflftr. ->■ 
18 E Bethke, A, iJlattfj. 
sntlergrobhblg. 
Klaeber, SB., itfm. 
Kunzendoif, F.. Sleboti. T. 
Patzwalb. !li., R6l,ti.Atb. 
19 E Meinecke, E, Amliral 
a. D. 
20 E Nenhanr, E., Dr, 
pliil. et jur. T. 
21 E Dfeiimmm, I, Verlag 
(üieubamm). 
V. Ströse. 81.. Dr, Geh. 
Reg. Slat T. <Zehlends. 
Düppelslr. 27). 
Richter, E, Laborat.Geh. 
22 E Polkow, 8t, Ww. 
Daniels, P, Pol. Oöersl 
o. D. 
Hlutze. G, Feinmechanik. 
Jnstilut s. Iagbknnde. 
König, O., Maurer. 
Soltmann,E,ow.HauPtm. 
•<- Potsdamer Sir -> 
AhrenshoopcrZeile 
(Polt Bln.-Schlachten>ee) 
8llexanderstr. -> 
Rechte Seite. 
1E @riebel,P„06ctiiycii.T 
3 E Maas, F,Dr, Sgntif.T. 
5 E Zschelle, E.. itfm. T. 
teinrich, A, Bäcker. 
Thier, R, Archir. 
(Aiigustaslr. 12). 
Lückenga, B, Dirckt.T. 
7a E Zarneckow, SB., stfnt.T. 
Ralibor, 8, Papier. 
9 E Schacher!, Ch, itiro. 
(Nikolassee). 
Volkman», K, Dr. phil.T 
UE(ü6tlf,3.Dr.$ipl.(tiin.T 
E Gölte. H, stuil. ehern. 
lDahlem). 
Fischer, K, Töpfer. 
Herwig, H. fieilpralttk.T. 
Papc, 81., Zollamtm. a. D. 
13.15 E Charubin. I., Ww. 
Krüger, SS.. Syndikus 7. 
17. 19 E Becker, 81., Frl. 
(Gnmeloalb). 
Faller, P., Bankßcamt.T. 
o. ffllöttciibotlS.. Prof.T. 
Patzer, B., Direkt. 
Riemanu, it., HmibelSra. 
Schuppe, 38, Dr, Cheinik. 
21 EEchlesinger,J, Fran7. 
23 E Frank, l£„ Frau T 
Staut, P, ftjm. T. 
25 E Brinkmann, 3t., RcchiS- 
anw. ti. Siotar T. 
27 geh. z. Waldemarstr. 51. 
Waldemarstr. -> 
29.31 EKaddatz,8l.,Ksm.'N 
33 E Ritter, O.,«fni. T. 
35 E Straßmann, F, Dr. 
med., Pros., Geh. Med. 
Rat T. 
37 E Meyer, E, Inst. Rat 
Rechtsanw. (W15 
Schlnlerstr. 41). 
Scheffler, 0., Fran T. 
39E$Jolft,0., Elektrotechnik. 
41 Baustelle. 
43 E Heß,Jrene,Cigen!üm. 
Hetz, 6, itfm. T. 
Kohl. E., 58 lo. 
Stoiker, Ä., Seit. Jng. T. 
45 E iingenannt. 
Bierlein, L., itfm. T. 
Bot tcher,8l.,Schrif tstellriNt 
Dähtlhardl.KFmslwsuhr. 
GetiSIe, F, Studienrat 7. 
Böritz, A., Prioaliere T. 
Haffe, S(, Privatier« T. 
HoeffbIng,W, ksm. Singest, 
Jüüaim, 8(„ Schristleitrin T. 
9tctf,D,gicii.S)niimitr.a.D, 
T 
Siübt o. Collenberg, it., 
Frltr.,2dcrsllctitn. a.D. 
T. 
Gcorgcnsir. -> 
17 E Trcsy, I, Dr. jur., 
Amlsger. Sliit T. 
ClauS, H, Laborant. 
49 E Loch, <8, Privatiers. 
51 EHörning. J.,Direkl. T 
(Dclmoibfr Gtr. 14). 
Barleli, H, ftfiu. T. 
53 E VolI»er.G,Bnchhalt.7. 
v. Boehn, ili, Art. T. 
8. Sschorf, «., Frl. 
.i5EDenbner,Geschw, Eigen¬ 
lüm. X 
en6ncr,t!„ IIniveis.Pros. 
57 E MetikL H.. itimsv 
gcmbltiit (Herilchdorf 
i. Ries. Geb.). 
EMettke,M,BnchhaIIerin. 
^>erischbors i. Site). 
Gabo>v,N.,ikoiitcradmiraI 
a. D. T. 
59 E Teichmanu, I. D-, 
Handarbeiten T. 
■ Jldo Werkstatt. Kunst* 
gewerb. 7. 
Teichmanu. 38., itfm. T. 
01 E (Sisscitig, 38, Oberst 
a. D. T. 
63 Eitftwtel,  3f.it,  Direkt. 7. 
8lm>el-Berlag, Musik T 
65 E Grohmann, C.. itfm. 7. 
07E MeeS,B,Bank6eamt.7. 
Demmig, !St., Ww. 7. 
Lepom, SB., Kellner. 
MeeS, 33., Bankangest. 7. 
69 E Touffaint, C, Kapitän 
j. See o. D. T. 
Linke Seite. 
2 ELndemann, F, Ww. 
Brauer, M, Ww. 
Seiler, R, Masor a. D. 
4 Eb.Mecrschcidl-Hnlleffem, 
M., Eigentümerin. 
Hahn. W., Dr, Hauptm. 
a.D. T. 
Etackebrandt, P, Dr, 
Amlsger. Rat. 
6 ESchliewieuSks'scheErben. 
Wellschmied, St., jjabrt* 
direkt, a. D. 7. 
8 E Gundlach. C., Sank* 
birett. «. D. 7. 
10 Efitief, ®„ Geh. 06. 
Reg. Rat a. D. 7. 
12 E Küchenmeister^ C. 3B, 
Schriststell. 7. 
16 E Romberg. M-. ilsm.7. 
1.8 E Hornig, P., Dr. med. 
Direkt. 7. 
20 E ungenannt. 
Elobbe, R, k>'m. Singest.7., 
22 EWienecke, H, Dr. med., 
8lrzt (Berlin). 
d. BiSmank, 8L, Dr, 
Direkt. T. 
24 E Haerlel, M„ Gigeit- 
lümcrin (Nikolaösee 
Sllcmanntnitr. 15). 
8ldam, H., Syndikus T. 
26 E Moniae, 81, Dentist 7. 
28ETeubner,A,Oberilleutn. 
a.D. 7. 
v. Priitwitz u.Gaffrou,K., 
Oberslientn. a. D. 7. 
30 EJnnler, E., Lehreri.SI. 
T. 
v. Wernib-R.tbel, St, 81, 
Landw. T 
Waldemarstr. ->■ 
82 E Wolbling, H, Pros. 
32a E Libke.M., ow. Pros. 
34EGraeser,E, Schristleil.7. 
36 E Streiter, it., Ww. 
Kleiuke. F., techu. itfm. 
38 E Hassenkamp, i'i., Ww. 
Halsenkamp, 2., Jtoiiipoinfi 
Direll. T. 
Schlitz, W, SlctfjiSnulii.7. 
50 E Schollwer, it, Dr. 
med. (Potsdiimi. 
GcerdtS, M„ Ww. 
Pntz, I., itfm. 
52 E Burgdörscr, F, Dr, 
Direkt, i. Siatiit, 
ReichSamt r. 
51 E Halbroth, 6, Eigen. 
tümrrin. T. 
Halbrolh, 38., Bcz. 
Schoinsteinfegnmr. 7. 
56 E Golldammer, 3t., Frau 
7. 
Pfennig, O., Birobedarf. 
58 E Sander, Th., Ww. 7. 
Meyer.Haageit,M,Fratt7. 
00 E Brtittn, Jlurdirtkt. 
a. D. 
E aicttT;, 8f, Dr, Sitr. 
baitdsdirekt. TL 
Joachimstr. ->■ 
60a E Lüben, 8l, Gigciv 
tumerin. 
Hanel, F„ Ziv. Jng. 
62 E G. «arger, Atl. Ges. 
(0 27 itrautstr. 52). 
V. Schröder, P, SJmoolt 
(itrautjlr. 62). 
Chrtstossei.A., Bmtldirctl. 
Engels, 3t, Äfm. 7. 
64 E Harder, Glbiro,SSlo.7. 
Svnnichlen, T, Kapit. 7. 
66 E b. Bitter, 81, Landrai 
a. D. 7. 
Bodbe, M.< Ww. 
63 geh. z. Eitil-Friy-Str.3ö. 
Niklasstr. 
48a E Engel, ©., Sicilngs- 23 E Lenthe. 8l, vw. Geh. 
Albertinenstr. 
Machnower Str. ->• 
trauitzlp, £01, Ww. 
alschkew!l>,E.,Reiitneriii, 
Wegener, E. u. H., 
Magistr. Eekretärinn. 
40 E Gtatz, O, Kammer* 
titufil. 7. 
42- E Dahlmann, H, " 
Schuldste», i. R. X 
41 Gerten geh. z. Eilet* 
Frih-Slt. 11. 
46 E b.Sifjuinmtit jun, (£, 
Baukprokurist T. 
». Schumann sen„ E, 
fflaiikbirtlt. T. 
Georgaiflr. -> 
48 E Semmler, 38., Dr, 
Direkt Z 
1 E Gcitiicr, H„ Cekr. 
2 E Carow, tz, Siertrct. 7. 
3 E Kühn, C, Baurat T. 
Böse, ©., itfm. 
Kämmerer, K, Kraft* 
wagensühr. 
Rehbein, 81, Schriststell. 
4 E Brcltch. K, itfm. 7. 
'eKloig, 81., Sind. Stet. 
!ussow,b, Genie indeatb. 
5 E ungenannt. 
Griiii, L., ksm. Singest. T. 
Weider, SB., itfm. 7. 
6 E Heineike, it, Dr. 
Ob. SittW.IBerichtäratT 
Fieberg, 6, Dr, Pros. 
Stamm, P, Pol.tzanptni. 
a. D. 7. 
Theilen, F., Jockey. 
E $citt|ch<6udamcrita< 
Nische 301. (W8 SJioljicit 
Ilraße 20. 21. 
Rnbolph, S(., Prib. 
Sllteriljeim T. 
8. 9 E Born. 8(, Stenlier 
(ZcItDWEi Stamm 17(1).; 
Ebeliuq, F., Dr, Berg. 
Mffejf, 06. SJcrgto. 
SDircIt. T 
10EHeidenhain, 38, itfm. 
(Berlin). 
MooSdors, 28., Buchhdl. 
T. 
11—13 E gliebeL G., 0e* 
jchä[t5ffi(|r. T. 
Callenberg, M., 33tu. 
14 E ungenannt. 
He»!, W„ Dr, itfm. T. 
15.16 E‘Böltf, St., l)r, 06. 
Sürgermitr. 7. 
17 E u. tiaue, M.,Dr, phil., 
llnivcrs. Pros. T. 
Sei61stt. 
Rabtk-str. -> 
18 E b. Mering, H, Frsr. 
Eigentümerin. 
— O„ Frhr., Dr. jur. 
et phii, Pros. 7. 
19 E Schneider,O.,Dr.wed. 
dent, Zahnarzt (W50 
S!achobstr.l5). 
Frerichs.Th., Reg.Rat i.R. 
20 E Wicht, Eli., Frau 7. 
Wicht, H., Dr. ptüL T. 
Sinke. C, Ww. 
21EOrlowSli,P,Dr,Fach> 
arjt T. 
22 E Togo, G- Frau Dr. 
(Grnuewald). 
V. Frost, R, Rechtsanw. 
(NW7 Unter btnSiitbcu 
Nr. 70). 
Käfeinauii, Ingen. T 
23 E Träger, »t, Ingen. T 
24 E Schraeber, M, Ber- 
iandsdirekt. I 
Rechii. Rat. 
Pagels, K., Dr.mod.vof. 
AbllgS. Vorsieh. I 
Släntiißnch, £, Privat* 
Wille. 
26 E Slcdmanti’ichc CEtCeu, 
Eigenlüm. 
GermerShaitseu, 38, Dr, 
Patentamt), s. 
27 E uiigcuniuit. 
28 E_3abba|f, F, itfm. 
29 E istifmaiin, C, Mech. 
Weilst. 7. 
Scubnet, M, Dipl. Fug. 
illcnf:, 33, itfm. T. 
- it, Radiohbl. 7. 
30 E Molthan, H, Ww.7. 
31 E ungenannt. 
Borchardl, H. G., 
Hauplmaiiii T. 
Neumann, ffi, Wächter. 
Echlieds, 3B„ Sckitliirm. 
Schwar?, C„ ithti. T. 
Stönuer, 6., Ww. 7. 
Zernial.M,Bib!iolhetarin 
Buschgiabenweg -> 
■<- Machnower Sie. ->■ 
Alvrechtstraße 
(Post Bln.-Schlachtcksee), 
Waldemarstr. -> 
Linke Seite. 
L 3. 6 E Weber, E, vw. 
Kommerz. Rat 7. 
Schaumann, SB.. Gärtner. 
Echerioinzly, M., Ingen. 
7 E Alten, H., Direkt. 7. 
9 E Borchard, St-.HanbelS- 
oettr. 7. 
9a E WoiezechowLke, H, 
Fran 7. 
11 E Schneider, P, Ksm. T, 1 
Gaissert, 3i„ Gen. Major 
a. D. T. 
Janffeti. Q, ReichL6. 
Weikhels. 
Lachmann, B., Kraslw. 
Führ. 
Eeorgensir. 
13. 15 Garleu geh. z. Ge* 
orgensir. 37. 
17 E Schröder, fi., Reit¬ 
tiere 7. 
Braunichiveig, H., Frau 7. 
TeleliS, I., Ksm. 7. • 
19-25 Ei|$o6,U.,ga6it6ii.T 
Ges. f. medizinische 
Apparate in. b. H. 7 
Küg!er,F,Krastwagenfllhr 
Berlag d. Denlschktrche 
G. in. 6. H. 7. 
27 EGileist,E,ÄeIai>dt.a.D. 
Nechtianw. T. 
29 E b-Roon.F, Direkt. 7. 
31 E Wille, E., Fran T 
33 E SScchtilfr, E., llnioerf, 
Pros. 7, 
35 E Behmbach, 8, Ww. 
Gntbrod. it. Sierlags- 
buchhdl. 7. 
37Ef>öhtte,S8, 06. Ittgctt.7. 
37a E Front, it, ßB.jols- 
inirett. 7. 
39 E Südmersen, 38., Du 
jur, Fabrkbes. 7. 
'Niklasstr. ->• 
41—77 E Beamten Woh» 
mmgcoereiti (Sleitkölln 
Wilhclm-Bnsdi-Str. 2). 
41 Böhme, E, Ob.Banra>7. 
Schloßberger, H.. Pros. 
Dr. med. 7. 
Trempenan, St., SsmlSraf. 
43 Albrecht, E, Dipl-Jngeu. 
Chemik. T. 
SiiUnmiin, D, Dr. jur, 
06. Reg. Rat. 
Kuh», tz., SlmlSrat. 
Stiebet R.Fatasl.Direkt.7. 
45 Susal, W. Direlt. 7. 
47Lange, F., Dr, 06. Steg. 
Slot. 7. 
49 Müller, Ä, Dr. jur. et. 
rer.poLSiinift.iRatT 
51 Benze, Sl. L„ Frau. 
53 Mobersohn, ti, Slmts» 
rat. 7. 
65 Sinke,©« Minist. Rat T. 
67 Theletnanit, D„ Dr, vw. 
Ob. Reg. Rat T. 
69 Rößler, G, vw. ÄoitfulT 
61 Schärn Ä., Reg. ®«n* 
rat T 
63 Schlamp, P-. Ob. Reg. 
»lat 7. , „ _ 
65 ©iitlini, H.. Fron T. 
67 Koch. «<U. Banrat 
L k Z
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.