Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

Nikolassee Nivelu»tgenstr. 
— 1388 — 
Westen 396 Teil IV. 
18.19 Traidorf, K, Minist. 
Amtm. t 
Iroesler, 91., lonlilnstL T. 
Wi>K,A..vr,Wlr>!ch°ftS 
•4- loI]CII(jtIlt[lt. -> 
©eenserslt. -> 
Mckisch-Rosenegk- 
Straße 
(Post Bln.<Schlachtenfee). 
v. Nickisch-Rosenegk 
Generalmajor a.D. 
ebent. Okerhofmaischall beü 
Prinzen Friedrich Leopold 
von Preuheiu 
Heimstättenstr. -> 
Linke Seite. 
1—6 Garten geh. z. Wal- 
bemarstr. 103. 
7 E Junge, D.. 93<tumfir.7. 
0 E Krulina, E.. Direkt.'s. 
11 £ Säumer, I., Dipl. 
Berging. T. 
11a E3üif,l£,Dr,3iig.$iito 
Rechte Seite. 
2 Satten geh. z. Heim« 
flältenflr. 8. 
4 E Stemmet, Eigen' 
lümrin (Ksfcn). 
0.—S Banstelle,i. 
Waiinscestr. -> 
Normannenstr. 
-<-Hohenzoller»platz ->- 
Rechte Seite. 
I E Lörsiel, M., Ww. (Neue 
Winlerfildistr. 6). 
Kelle, ($., Klempner 7. 
— Bv Krastwagenführ. 
Lange, g., Ww. 7. 
Törkolt, SB., SltjormfiS.T. 
Weselscheid, Dr., 
Zahnarzt t 
B E Heise, F., Dr, Jng. 
Prok. 1. 
Heise, E., ütcnlncim. 
6 E. Müller, S., Dr., Jng. 
Proi,Geh. 9ial.T. 
", E Hcrzfeld, E., Handels- 
ocrlr. T. 
Konopatzli, Jt., Dipl.Jng 
Xln6, H., Ww. 
Wöllmer gen. Ivan, 81., 
Pianistin. 
9 E Till,H.,Postbeamii>l. T. 
Till,R.,Realgymnasiallehr 
II E Jacobs, St, Dr. phil, 
INeia«. 7. 
Butz, M., Schauspielerin. 
GaÜ.E, Dr.phil,$irelt.7. 
Krakow, G„ Tabakwr. 
13-16 E Gnderian, L., 
Ob. Ingen. T. 
Linke Seite. 
2 EHarrwitz,F,9ln!iqnar.7. 
Eharrwitz.M,Buchhdlg'7. 
RadIein,M., Stuloecimiet. 
T. 
4 E'Jlaffinger, F, Dr. h.c. 
Baurat (Mannheim). 
V. Rallinger, 28., Ingen. 
Brehmer, SB., Packer. 
Laur, K, Kfni. T 
ffieicie, «j, itfm. 7. 
6 E Simnitzky-Koehler, ©., 
tuu. Hanplm. T 
Bienko, R., Oberst a.S.7. 
8. 10. Parzelle». 
12 E Whchgram,M..Ww.7. 
Hoff,»an». P., Uniuctl. 
Pros. T. 
14 EiTiofjtt, L, fifre. T. 
10 E »»genannt. 
CyruS. W., Lerv. 
Gefchäilsführ, Dr., T. 
Falckenheim, H. H., 
Hypothek. Makl. T. 
Großer. I, Frau. 
18 E Fester, H., Eigeniüm. 
lFrankfnrt a. M.). 
Küppers, ffl„ Versiche¬ 
rungen T 
Neiimann, St., fifrn. T. 
An 6. Rehwieje 
Parallelste. 
Alemannenstr. -> 
Teutonenstr. ■> 
Beamten-Wohnhänser. 
E Deutsche Reichsbahn. 
L Steuer, R., Weichcnwärt. 
Janatzki, K-, Bahnarb. 
Schiiabel. O., Roh. 
Werkmstr. 
Tiedt, H, Reichsb. ffletr. 
Mist. 
JL SBicI, (?., ReichSL. Bcamt. 
Werding, Reichst. Betr. 
Friedrich, [?., ReichS« 
hilfsbeamt. 
Stiller. G„ Schlosser. 
m.Helwig, Werkmstr. 
Lndowig, B., Schlosser. 
Plückhahn, 'Sä., Schlöffet. 
Porrmanw @., Reichßb. 
AM. 
llmformerwerk. 
Bahnhaus 14. 
E. Deutsche Reichsbahn. 
ungenannt. 
Eisenbahn ->• 
Borussrustt. ->• 
Paul-Krause- 
Straße 
Paul u oi, Kr anse, 
StaatLse tietät 
deS ReichSjustizanitS, 
geb. 4. 4. 1852. 
•<r Müuchowstt. ->■ 
Rechte Seite. 
1 E Mathilde Zimmer 
Slillg. T. 
V. Kiihlmann, P.. Bor« 
steherin T. 
AnneiihauS, HauS- 
hallnngSschnle "H 
3 E Helm, G, Sitell. T. 
JolleS, I., Prokurist T 
3a E itulmcr, SS., Äanlier 
lSpanien!. 
Kohlt, G„ Bankier T. 
5 E SScjjner, M., Rrmi T 
E Wehner, 'S., fflfm. T. 
Berg, H„ Prokurist T. 
Podobrin, E., Packer. 
7 E Lother,W., Bankdirekt. 
7a E Schur, ©.. Kapil. z. S. 
a. D. (W 30, Neue 
Winterseldtstr. 23) 
Gervais, B„ Direkt. T. 
9.11E Prohl, 33., Vicg.33au- 
mstr. a. D. T. 
Hase, it\, Kraft». Führ. 
Linke Seile. 
Baustelle. 
4 E Jutesyndikal G.nub.H. 
(Siujrcutljct Sir. 35). 
fittbv, I., Dr. jur, Oc» 
schästsjühr. T. 
v. Münchow-Poyk, R.,Dr., 
Reg. Rat T. 
ffiinltcr, Ä., Rohrleg. 
G. 6 a E Döhring. H., Eigcn- 
tü>». (Ostcrode, Ostpr.). 
Gerlach. R., tzilssschloff. 
Richter, W., Dr, Pros., 
Minist. Direkt, a. D. T. 
Tülle, ES» Dr, Landgcr. 
Direkt. T. 
8 E Seroi, 38., Dipl.Jng. T. 
10 E Äaich, XI)., Fran T. 
Nanv, H-, Baiikvorsteh.1'. 
12 E ©orbel, M., Eigen¬ 
tümerin. (Streseld). 
Panik, St., Dr. med. T 
Borulieuslr. -> 
Pfcddershcimer 
Weg 
WaSgeiistr. 
Rirch weg ->• 
Unbebaut 
Potsdamer 
Chaussee 
1. Zchlendors. 
Nymphcnufcr 
Seeufcrstr. 
1—0 ^anstellen. 
Eichenweg 
7—lu lUaniieflen. 
11 geh. z. Voficngrinfir. 28. 
12 geh. z. Lohengrinstr. 30. 
13—18 Baustellen. 
Rehsprimg ->• 
Punipstation geh. z.Seensev 
flmßc. 
•<- ScdusetiirnBc -> 
Osthofener Weg 
E ungenannt. 
Knntz, A-, Dipl. Jng. 
-> SBaSgeitflr. 
-> Westhofener Weg 
Unbebaut. 
Priuz-Friedrich- 
Leopold-Straße 
Prinz Friedrich 
Leopold ooi, 
Preußen, 
* 14. 11. 1805. 
•<r Hohenzollernplatz ->■ 
Rechte Seite. 
1 E. SS(iIsmail», K, Bäckcr- 
mstr. "H 
AohImami.Toni, ffrauT 
Dill, H, Fnhrh. T. 
Gerhardt, E., Elektron,str. 
Groß, 0, Delikatessen T. 
Hofmann, I., Gastw. T. 
Krönke, G.» Ww. 
Rahn, E, Gastw. T. 
Zeljitz, P., Banglasmi T. 
3 E Greinet, 21., Dr pbil, 
Ptof. (Steglitz Schloß 
slraße 54). 
V. Krüger, SB., Schmied. 
BIkchon,E.,Betsich.Ditekt. 
T. 
Huhn, P, Gäriiier. 
Salier, 3, Rektor t 
Lange, ®, Ksin. 
PongS, E., Ksm. 
Ciilh, S-, Fris-urmslc. T. 
Urban, Elisabeth, Drogen 
Winkelman,^W„Schlosser. 
5 E Harris, lll„ Frau t 
Bluchert, jJL kirn. Angest. 
Brock,na»n,R.,Ism. Angesk. 
Hamburger, K., Ww. 
Hengelliaupk.C,Sekretärin. 
Echweitzer, E., Dr, Arzt 
Strecker, Cl., Radio T. 
Tätschle, P., Gtmsifc T. 
7 E SpecowiuS, C., Eigen 
iilm. (Waltaristr. 3ü). 
Bubolz, H.. Reichsbk. 
Direkt. T. 
Engel, lf„ Fran T. 
Förster, P., Schot,,» 
steiusegermstr. 
Gierend, I., ilonfilfir, T. 
Mictzncr, H., Bäcker,,istr. 
Schȟdt,C.R., Drogerie T. 
— t'„ Dr., Treuhand. T. 
Echulxe-Dellwig, W., 
Laudw. T. 
Wiese, ®„ Schreibwr. 
D E SBicWjanpt, ®„ Dr., 
Bnchdruckereibes. (Witz- 
lebenstr. 31). 
Breithaupt, ©., Dr, 
SnubituS T. 
11 E Schweinfnrth, R., 
Zahnarzt T. 
13 E Peimigfc, B., Ingen, 
eicllt. Wärineapparate 
Pvinigke, Es., Rentier. 
15 E Genicke, G, Frau T. 
Genicke, $!., Dr, Rechts- 
anttalt u. Notar T, 
15a E Wilhelm, M,Pros.I. 
17 E o. Franhins, E, 
Eigtiitümtin. 
B. Frantzius, E., Ww. 
SieBer, tr., oio. Santt.Rat. 
19 E SiocSfe. PIi., ’4ioft,eti. 
a. D. (Birke,werd er). 
Adam!, (S., Frau. 
Hohnke, A., Ww. 
Schotte, K, Ob.PosiratT. 
Skoda, SO., Frau. 
21 E Hagen. H» SieiiiiccT. 
Teutoneilslr. ->■ 
23 E Grancl, B., Fabiikt. 
25 Baustelle. 
27 E Dciinolte, H., Eigen- 
lüiiu T. 
V. Selmottc, L, Frau T. 
Beeck, H.. Direkt. T. 
SikeSli, St., Feinkost T. 
Ziedlke, I, Dr, Landwirt 
T. 
29 E tzelser, O., Bäckermstr. 
(Berlin). 
Breithanpt, 3)2., Psarrcr 
i. R. T. 
Dankw-riS, S., Dipl. 
Bolksw. 
Dubcrow, F., Dr.Gfjtmik. 
Lcliiiiann, I., Gärtner. 
SlEGcncI, I.,Frau Dr. pbil. 
E Spring, Cs,Dr,Fran T 
Geisel, E, Dr, Chemiker. 
Säurt. S., St Im. T. 
Müller, W, Packer. 
Eimbenistr. -> 
33 E SlöcxS, K., Oberst 
o. D. X 
35 E Lresing, L., FraiiT. 
37.39 EDres!ng.M,FrauI. 
Richiiow, O-, Äaricnarb. 
<1 unbewohnt. 
43 E Kohrig,E.,Ww.(Rr.45). 
Jhdc, W„ Ehesrcdakt. T. 
Schlegelberger, P, B z. 
Präsident. T. 
45 E Kohrig, 6., Ww. 
o. Hoff, 81, Gärlner. 
Sl), F, itfm. T. 
47 geh. z. Libellenstt. 17. 
Linke Seile. 
2 E H örslel, M., Fta» (Neue 
Winlerseldlstt. 6). 
fflutmeifler, Frk. 
- M.. Ftl. 
EverS. P, HandelSm. 
Knwilsky, W, Schul;m. 
Mische, F, Friseur T. 
Raabe. ©., Ob.Postschaffii. 
a. D. 
Schlcgelmilch, W., Jng. 
Referent. 
4 E iliigenaimt. 
0 E Beister,A.,Rechn.Ral7. 
(Nr. 8). 
Gerhardt, 91« Pensionär. 
Setters, G., Lehrerin. 
0 Michaelis, ill., Wirlsch. 
mit. 
Srabell, <&., Lchrclin. 
W^lphal, G.,Lebens mütel 
8 E Leister, A., Rech. Rat T. 
fflehre, Postsekr. 
Sloczljt M., 6lcil,fe(|. 
Schltiier, U., Bankdirekk. T. 
Schmitt, M„ Architekt. T. 
10 E Cchönberg. A, Rentier. 
Schöiibcrg, I-, pens. 
Lehrerin. 
12-16 E Loeb, O., itfm. T. 
Person,P^,NeichSb.Angest. 
i. N. 
Samnelsoh», E„ Ww. T. 
Borge, 11, Dipl. In». T. 
18 E Schitckor, M.,5ßw.T 
Hanser, M., Tischlennstr. 
Leise. P., Arbeit. 
Urban, E.. SrogctieBc» 
siBctin T. 
20 E Meusser, L„ Frau T. 
Bri»kmaiin,N,Ba„kdirckt. 
T. 
22.24 £ fl,liefe, Csj., Eigen 
lüiucriii (Eharlb., 
ReichSstr. S). 
Hnhe, A, Dr, GefchäfiS. 
ffihr. T. 
König, H» Dr. 
Marquardt, W„ Äraftto- 
m füht. 
Precht, L„ As«. 
26 E Koppe. O., Rentner. 
2d E Pärsch, O., Ksm. T. 
BiskupSIY, H, Major a. 
D. T 
6eni„g. O., Ingen. 
».Ujjnipiitf, oto. Präsident 
PungS, ffi., Dr, Kanimev 
ger. Rat T 
Thiele, G., Blumen T. 
d. Wieiersheiin, Sl., 
Oberlenl». r. 
Sculonenstr. 
28a geh. z. Tenionensir. 17 
30 E Unger, Sl, Knnst- 
Malcr X 
v. LynipiiiS, G-, Ob. 
Aerw. Ger. Mal T. 
RoscliuS, ©., Direkt. T. 
— L, Dr, phil, Jlottt 
Ponist T. 
30a £ Gerhardt, Dr, G. m. 
b. H. (Gimbernflr. 32). 
Billin, Lisa, Fabrkt. T. 
Sieling, ©., Buchhalt. 
82 E Barfchall, E.,Frau I. 
82a E Hcnnig, Frieda, 
Eigentum. T. 
E Hcmiig. N, Amtsger. 
Rat T. 
32b E Bölicke, G, Fran. 
E Bölicke,H.,Rbl)>i.Bcanit. 
34 Bauslellc. 
Cimbernstr. 
34aESchreiber,G.,Baumfir. 
34b E Helwig, F., Ba»k- 
vroknt. T. 
36 E Müller, F., Hülfen« 
direkter a. D. T. 
Langrehr,H.,Divl.J„g. 
Sperling, W., Gärlner. 
38-42 E trittst, ll, Amis- 
6«. Rat T. 
E Ernst, F, Dr, Reich:- 
kommiff. T. 
E SKeiftiimer, L, Eigen- 
iüm. (WikofoSfer, Sni< 
dornstr. 11), 
Graffma»n,O,Garlenba». 
44 E Stores, C., Ww. T. 
Conradi.H.,Rbhn.Oberral 
46 Baustelle. 
An der Rehwfefe -> 
•<- Libellenslr. ->• 
6 E Wachholz. B.,GäU»er 
(9l»6ctfjal6). 
Benz. H., Dipl. Laudw. 
Jünemann, D., Maler. 
Neunian»,O., Krim. Assist' 
8 E Meißner, ($., Frau. 
V.5ff!ci[iner O..B!ichertevis. 
10 E iiugcimniil. 
Krause, G.. Ubhn. Schaffn. 
12 Soiuiiierhans. 
<- Banihclmsir. -> 
14 Garten. 
16 E Bünger,E,Garlenban. 
18 Banslellen. 
20 E Beil, St., Pensionär. 
22 SommechäuSchen. 
24 Baustelle. 
20 E Seidel, P, Direkt. 1 
28—34 Sommerhäuser. 
Sl'önigSweg -> 
Quantzstr. 
PoiSdaiiier Ehanffee -> 
Rechte Seite 
1 Baustelle. 
3 E Siele, S8., Architekt. 
Achilles, M„ Frau. 
Siese, Elsa, Schreib¬ 
maschinen. 
— P, Bildhauer. 
-9 Baustellen. 
Batnhelmsir. -> 
11—13 Gärlcn. 
15 EommethanS. 
17EZippeI, CE.,©kafctmfir.T. 
Wolf, L., Ww. 
19 E Senflieben, K., SJer- 
mall. Ob.Jnspekt. 
•<- Tellheimslr. -> 
21 E uiigeuaiiut. 
23.25 Baiislellen. 
27 E- Ehmer, C, HeizungS- 
Sknlag. T. 
PrLsj, H, Ingen. T. 
Linke Seite. 
Gärtnerei, 
unbebaut. 
Projekt. Slr«6c -> 
Baustelle. 
Rehsprung 
Siidetenstr. -> 
1 geh. z. Siidetenstr. 56. 
Baustellen. 
Mittelbusch ■> 
An der Rehwiese -> 
Rehwiese. 
Normannenstr. -> 
Att der Rehwiese 
Alemannenstr. ->■ 
1 geh. z. Aleiiianiienslr. 1. 
la E Sorge, H, Dr. phil 
11) Villa Morgensonne. 
E Groll), 6, Ksm. 
David,A.Fraftwagensühr 
Schlüler, H., Dipl. Jng. 
2 EGoldfchniidl.K, Eigen- 
Iüm. (Slockholiii). 
V. Ctlo, y.. Dr., Dipl. 
Ksm. (EberSwalde). 
Lenz, St., ksm. HilfSarb. 
3 E 5li>olpfj,3.Sr.--3iuj.T. 
Wollmann, SB., Oberst T. 
Burgnnder Sir. -> 
4 E Leoy, O.. Serlrei. T. 
Ausrichlig, M-, Sach¬ 
verstand. T. 
5 E Bachern, Sl., Ww. T. 
Kitlhauscii, H, Ww. T. 
Schwerin, E., Kfin. T. 
7 Baustellen. 
3. 9 HanS Sßar. 
E Lüschy, G, Fran T 
Tuschy. it. ii. So, Kohl. 
Großhdlg. T. 
10 E Bol;, L, Fran T. 
"olz. W„ Reg. fflaumflr. 
a. D. T. 
11 geh. z. Normannenstr. 18. 
-<r Normannenstr. -> 
Sndelenslr. 
12 E SiitcrBotf/Jl, Di'.phil., 
Pros. T. 
Dt. Client Gis. e. B. T. 
Htibencr, Ä„ Direkt. T. 
Mayer, H, Dr. phil. 
Schmidt, H., Hauswart. 
13 E Bondy, I. Ä, Glief- 
redakt. (Genf). 
Secliii, &., Oberstleiiin. 
a. ü\ T 
Levin, (r, Dr.jur.,stfm.T. 
Schneider, M, Dr, 
Mufilethnologe T. 
14 E Thost, 91., Dr, ® ctlogS- 
buchhdl. T. 
Fischer, .6., Gärlner. 
15 E Jaeiisiel. St., Just. Rat 
91«t)ISamu.u. Violar T 
Enskat, A., Dr, Verband- 
sijub. T. 
Wessling. P.. Maurer. 
15a E Riebe, Q, Dipl. 
Jng. T. 
16 geh. z. Prinz Friedriche 
Leopold-Sir. 22. 24. 
f * E Frischmulh,W,Geh. 
Rat (Dessau). 
Engelleder, Th, Reichsb. 
Bedienst. 
8. FalkcnlMsc»,C,Frhr., 
Rechlsanw. T. 
Kottmeier, St., Dr. jur, 
RechlSanw. T. 
18 Garlen,geh. z.Teulonen> 
firafjc 14. 
19. 20 geh. z. Teutonen- 
strafe 16. 18. 
21 geh. z. Teutonenstr. 20. 
22 geh. z. Teutonenstr. 22. 
23 gell. z. Teutonenstr. 24. 
24 E Sßlnftner, H, Dipl. 
Jng. 7. 
Lehr, E., Dr..Jng. 7. 
Teutonenstr. -> 
25 E unbekannt. 
Dickmann,W. Bah Hangest. 
Edgars, H, Dr, Tierarzt. 
Heinsohn, G„ lsm.Angest. 
31imWfch,R.,Dr.rer.pol.T. 
Schubert. H,Ifm.S(„geft.T. 
26 HauS Hansa. 
E e. floenijsmotck, L, 
Gräfin, Gigeniftmetin 
(Motzstr. 90). 
Clne», H, Dssiz. T. 
27 gell. S. Eimbernstr. 86. 
(kimbernstr. ->• 
28 E Buhfe. Daigun 
(Meckibg). 
Nedona, ii., Hauswart. 
Säule, Ä, Berlrct. T. 
29 EPletlner. W, B|ui. T. 
Schiieffer, ($., Srimläprä- 
fid. i. R. T. 
29a E Müller. A., Direkt. 7. 
30 EDohriiianii.M, Direkt. 
31E SIellstav,A., Frau. 
ülcllflalv XL, Dr, pbil. 
Direkt. 7. 
Friedläiider, H, Priv. 
Dozent 7. 
32 Garten geh. z. Priiiz- 
^riedrich-Leopold-Ctr. 
33 Baustelle. 
•<r Priiiz Friedrich- 
Lcopold-Str. ->■ 
-<r Libellenslr. -> 
Reichsbahnstr. 
(Post Bliu-Waiiiisee). 
Dteiliiideiisir. -> 
t—3 E Deutsche Reichsb. 
81. ©. 
1. BeainIenhaiiS. 
Hoeck, E, ReichSb. Sekt. 
HofniaiiN, $., RcichSb. 
Ob. Sekt. 
Kaiser. H., Slbhn. Jnspekt. 
Mewes, W.. Ww. 
Peine, F„ Ob. Bahumstr. 
Roll, M, 91CI;n Jnspekl. 
2. ajeamlcnliauä. 
itäjjiier, 81,, Ob. Nbh». 
Jnspekl. 
Ladenlhin, ($., HilsSwerk- 
fuhr. 
Güierkahnhos 
Wannsee -> 
DeaiiilenhanS. 
Baiiilh, S>„ A-ichSb.Afsist. 
Edlmg, W„ Eifenb. Arb. 
Linden,am,, $, Reichsb. 
Beaml. 
Reinhaidl, H., RelchSb. 
BelriebS-Assist. 
Schiiiiiaiiil.F, ticfr.Slsfifl. 
Steinladner, O., Re!«Sb. 
Assist. 
Tietz, Sl., Stellwirkmstr. 
Wendland, K, Weiche,i- 
toötl. 
Dreiliiideiifir. 
Robertstr. 
(Post Bln.-Wa,msee). 
<- Dnrchg. z. Sttojjc 
Sl», Sandwerder 
L 2 E Teichmann, 33., Krim. 
Koinmiffac a. D. 7. 
Slephan, E.. Tankwart. 
Kronprinzessin. Weg-> 
3. i E Eopell, R., Ksm. 7. 
5—7 E Lehman,,. st.. 
Bankier. (W15, 
Meinekeftr. 16;. 
Busch, 0„ Frau 7. 
£ Nuderlknb am Wann- 
seeE.V.7. 
Senzlober, A, Gärlner. 
Tänbc, O., fifnt. T. 
8ictcnmn>,,SS..Oefonom7. 
E GrnndstückSvennö- 
geuSges. (Berlin, Unter 
den Linden 16). 
Schur, (E., Cfliteiiit. 
- 311.. FrL 
10.11 Bootshaus. 
E Motoryacht-Kluv b. 
Deutschland (S. B. 7. 
Deutscher Motor Jacht» 
verband 7. 
1 unbewohnt. 
13 EBrandi,F, Major a.D. 
14 E Deulfche Kammgarn 
G. m. b. H. (Berlin). 
Fiebig, P„ Gärlner. 
Herniaiin.L.ikrastw.FLhr. 
Dnrchg. z. Elrnfte 
Am Sandioetder 
Rolandstraße 
(Post Bln.-Cchlachteiisee). 
Rechte S eile. 
-4r Heimstättenstr. -V 
3 Gatten, geh. z. Heim¬ 
stätte »sttage 15. 
7 geh. z. Krottnaurer- 
stra&c 8. 
Baustelle,t. 
L inke Seite. 
E Gcrson, ®„ vw. Sauit. 
Rat 7. 
G6et|ttiii,8.JDr,3tcserenl. 
Glahel, F..' Redatl. 1! 
Lehmanii. 8t.,6lfktcomonl. 
Spralo, F, Lote. 
E Fromm, 4-, Fabrkkes.7. 
6 E Hctrumim, H, Piot. 
Knnftiiialer T 
8 E Hainel, G.,Rbh».Ainls- 
rat. 
10 E1). 1. Schiilenbiirg, 91., 
Grat, Landwitt. 
12 E Eleuin, M.. Frau. 
Lanbach, P.. Ww. 
14 E Willig, E., D,pl.J„g.7. 
E Willig, F, Frau. 
Mariannen,ir. -> 
Ani Sandwerder 
I. 11. ,.9(". 
Seeufcrstr. 
<- Lohengrinstr. ->• 
Baiislellen. 
Nlimphkiinskr -> 
Eiienbahn -> 
Pumpstalion. 
E Stadt Berlin. 
Trellin, 91, Maschinen« 
mstr. 7 
Slufgang zur 
Alcmaniienfir. ->■ 
•<r Libellenslr. -5» 
Sophieustr. 
(Post 53liu«SdjIachlcnfce). 
-<r iUiarianuenslr. ->• 
Linke Seile 
gehör! zu SDiariauuenflr. 6. 
E Toop, H).,g-ra»,Dr.iurv 
RcckManw. 
Toop, H,Dr.!nr.,Rechts. 
0,1,0. 
E Wagner, SS, Eigen» 
lümetin 7. 
2Beigner, W., Rundfunk 
Abt. Ueit. 7. 
E Bolz.E,Eigentü,»rin.7. 
Rechte Seile 
Baustellen. 
E WarsrnSli, A, Zi»»uer- 
mslr. 7. 
^austeile». 
•x- Waldemarstr. -> 
Straße 62 
An der Rehwiese ->■ 
Rehsprimg -> 
(Unbebaut) 
Sndctenstrasrc 
Rechte Seile. 
-<- Wannseeflr. -V 
3gch.z.Wannseeslr. 72.72a 
Banslelle. 
E Peltafon, W, Dr. jur. 
Rechlsanw. 11. Nolar 7. 
7 E SchapSli, S„ Zahnarzt7. 
" E Schanff, P,Dr. 
Studienrat 7. 
Lest, H., Dr, SBolkSlo. 
HEBogel,H..Ob.Reg.Rat. 
E Bogel, 5t., Fiau. 
13 E Mehrt, F, Ober,,,gen. 
(ffianzig). 
Son»en,Th., RechlSanw. 
n. Rolat. 7. 
E n. Schubert, I, Ftau.T 
Baustelle. 
geh. z. Gerlrudsir. 8. 
E aitooler, K.,Kapiläu 
z.See a. D. X. 
E Wellig, H, Frau. 
E Rettig, W, Baiilbcan». 
liSoijdeS, O, ReichShpl.« 
anitäleit. 
SeisfechF., Geschästsfühi. 
ffirolhtanrctflr. -> 
25  E6iharfcn6crg.it., Juoeiu 
(fit. 27). 
Beer, tz., Dipl. Kolonial- 
wirt. 
Schellong, O, Kap. Lentn. 
a. D. T. 
E Schtttfcnbcrg, K, 
Ingen. 7. 
Kubc, E., Gärtner. 
' «fiftiert nicht. 
E FnchS, G, Ksm. 7. 
Kühn, üll. 'JJL, Direkt. 
Boii-L»ck-Clr. ->• 
E Baetgc, H. H, Dr, 
Geologe. 
Ftaatz, VI, Frl. > 
E Koppe, Ä„ verw. 
Senetsprefideiit. 7. 
37. 39 E Heine, 31, Eigen¬ 
tümerin T. 
Heine, SB, OB. Ingen. T 
41 £ KatschinSty, M,ÄW.7! 
Gartzke, W, Kapit. z. See 
a. D. 7. 
43 E Wilcke, M„ itfm. T. 
45 Garien geh. z. Lückhoff. 
firafjc 28. 
47 E Flamm, R, Ww. T 
Geh. Reg. Rat, Dr.» 
Ingen. 7. 
Lückhoffsir. -> 
49 Sommerhaus. 
•<r Durchgang ->
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.