Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

I. Till 
Müller 
— 1834 - 
Müller Paul itmifm SW11 6attc[djc Sir G 
-Paul Kaufn, NW 87 Jciqowflr jO. 41 T. 
—Paul Kaujm X113 Stansotostt 16 
—Paul Äaufm SW11 Citdcnloalict EI; 2 T. 
—Paul Staufm NW7 Luisens*1 6' 
—Paul Kaufm 017 Persiiisstr 1 
—Paul Kaiisni HO 65 iRrdiuIauer Stllee 5 T. 
—Paul itmifm SW20 Schonleiuslr 7 
—Paul fiaufm W 30 Schwäbische Gtt 17 
-Paul Kaufiit 0 112 Sonnlagstr 29 
—Paul flmtfm SWCS Wilhelmstr 143 
—Paul fiaufm SO 36 Steuer Sir 65 
—Paul jtnufm N58 Wolliner Str 67 
-Paul itottim SO 86 Wranyelslr 6 
—Paul Kansm G6ittl6 Goeihepark 24 
—Paul itaitfin Charlb itanlflt 112 
—Paul ilaiifm grielridjiilb Gnpriinctfltc 44 
—Paul Äaujm JohanniLthal Scgelsliegerdamm 34 
—Paul fiaufm üarlzhst Lehudorffsir 6S E T, 
—Paul Kausm Karlshst Sirntci Jöig-Sir 29 
—Paul KaufmKarolinenhs Bellchauer OTeeSS ET 
—Paul itaufm Neukölln Brcletflr 12 
—Paul fiaufm Pankow Berlmer Str 101a 
—Paul Aaufm Eteglltz SoutnSurger Slr 28 T 
—Paul Äaujm Steglitz Poschinze^tr 32 T. 
—PaulKausmWiluierSdsJoachwiFr,edrich-Str<7. 
—Paul Aaufm WilmerSdf Rauentaler Sir 6 T. 
—Paul fiaufm Zehlendf Argknllnifche Allee 114 
—Paul f|m Singest W67 Kirchbachsir B 
—Paul sauft« Angest Frirdrichssld Fürst Hoh«i> 
lohe-Str 23 
—Paul tfm Angest SiilwtrSbt Bei[eufjeimcr£k6 
—Paul Kellner N018 Paliiadeustr 22 
—PaulObKellnTempelhsBraunschweigerRingl73 
—Paul Kinokonlrollenr KCö Türmer Str 46 
—Paul flijimm VB7 Steinmetz!!! 21 
—Paul Klaviersümm N65 Lödrritzflr 7a 
—Paul fllaolccfiimm Charlb Saertieffr 84 
—Paul Klempner N055 Belsorter Str 3 
—Paul ÄlemjjitetwfitN 65 Segelet @lr 33.34 
—Paul Klempner 034 Zombotfet Str 34 
—Paul Klempner Charlb Schloßstr 33 
—Paul Klempner Lichtenrade ßidjtentabtt 
Chauffee 6 
—Paul KohlenhblqHeiuerzds Berliner Str 79.80 
—Paul Kolonuensühr Charlb Dauckelmannstr 49 
—Paul Konditorei Pankow Berliner Gir 103 T. 
—Paul Kontorist 842 Wasiertorsir 16 
—Paul Konzertuistr Britz Fritz Reuter-Allee 82 T. 
—Paul Korbm 0112 Danziger Str 6 
—Paul Krastdroschkenbes RculölluÄaiser-Fried 
rich-Str 175 
-Paul Kraftw Führ 034 Frankfurter Allee 342 
-Paul Kraftw Führ SW 29 Kupischstr 7 
—Paul Kraftw Führ NW21 PerlebergerStr 20 
—Paul Kraftw Führ N055 Rpkestr 28 
—Paul KrasKosuhr Charlb Holtzendorffstr 15 
—Paul Krastw Führ Fricbennit Otzeufir B 
—Paul Kraftw Führ SleulüOn Lichteiirader Str 48 
—Paul Kraftw Führ Reimckends Residenzftr 100 
—Paul Kraftw Führ Schönebg Fregestr 81 
—Paul Kraftw Führ Tempclhk Friedrich Bit. 
Helm-Str. 25. 20 
—Paul Krankenpfleg K54 Sophienstr 26. 27 
—Paul Krim Assist Pankow Spnkermannstr 17 
—Paul Kunstgewerbezeichn WilmerSdf Sei» 
«arische Str 11 
-Paul «mistnial KW 87 Klopstockstr 29 T. 
—Paul Lackiermsir Dahlem Fontanestr 13L 
—Paul Lagern erwalt 8V61Tempelhoser Ufer 22 
—Paul Souiger Rat Wiln,er»ds Augustastr 18 
—Paul Landwirt Treptow Frauentoistr 39 E T. 
—Paul LebenSmittelhbl N65 Kameruner Str 49 
—Paul SeBenSinUlelhblg Lichlenbg Lückstr 2 
—Paul Lebensrnittel Spandau Schönwulder 
Straße 106 T. 
—Paul Lehrer 0112 Aeichselstr 8 
—PanlBolkssch Lehrer Llchterfld Schillerst! 2t 
—Paul Lithograph 034 Warschauer Str 67 
—Paul Lokomotivsühr a D KaulZds Balten> 
ring 32 E 
-Paul ÜJZagifir Beamt KU3 Barnhagensir 7 
—Paul Maler 031 Straßmannstr 34 
—Paul Maler Friebrichihg Iorckstr 0 
—Paul MalmstrChailb KhatlolteiiburgerUtctSST 
—Paul Malermstr Friedenau Rönnebergftr 4 T. 
—Paul Maler Neukölln Srnifir 28 
—Paul Maler Pankow Parkstr 19a 
—Paul Malermstr Rumü, elsb ZürrfchmiblstrlS T. 
—Paul Maschinenführ Lichtcnbg Frankfurter 
Allee 389 
—Paul Äaschiuenmstr SW61 Dreibundftr 9 
—Paul Mafchinenmftr SW61 Dreiiunbstr 11 
—Paul Maschincnmstr Heinerrds Kronpriazew 
slraße 110 
—Paul Maschiuenmstr Stege! Deitftr 9 Ailfg 1 
—Paul Maschinensetz Charlb Suerickestr 28 
—Paul Maschminsetz Niederfchöiihj Kastanienallee 
9!r 109-111 
—Paul Maurer S036 $rijtr Str 7 
—Paul Mäurer N58 Dunckrrstr 85 
—Paul "Maurer N 65 Kameruner Slr 49 
—Paul Maurer SO 36 LaUsitzer Etr 1 
—Paul Maurer 034 Memeler Str 27 
-Paul ®antet SO Bö PrenMier Allce 193 
Müller ^vaul Maurer Aohnsf Prievoruer Sie 
Müller'scheS HanS E 
—Paul Maurer Hoheiischönhs Auzustaflr 8a 
—Paul Maurer Karow Strafe 44 Nr 12 E 
—Paul Maurer «aulzdf Finkenwalder Weg 28E 
—Paul Maurer Neuköin Teupitzer Str 109 
—Paul Maurer Spsibau Hohmzsllerniing 06 —Paul Dr Sachverständiger WUmerSdj UHIairdstr 
—Paul Mechanik NG5 Lüdtrihstr 4 
—Paul Mechanik SO 86 SchlesUcha Slr 27a 
—Paul Mechauik NW 21 Stephanstr 6 
—Paul Mechanik NW21 Tun»str 79 
—Paul Mechanik Hohenschönhs Degnerftr 14 
—Paul Mechanik Neukölln Bodeftr 10 
—Wut Mechamk Stkglitz Steinst«: 10 
—Paul Mechanik Steglitz WorpSweder Str 
—Paul Mechanik Tegil Mlmenbelveg 46 
—Paul Meister Spontan Kröhmäuuerstr 18 
—Paul Metallfchleif 034 Petersburger Str 31 
—Pgiit Metallfchleif Biesdf Mullower Str 58 E 
—Paul Milchhdlg Warteuberg Dorfftr 14 
—Paul Minist A«tm Neukölln Hokrechtstr 18 
—Paul MöLelpolier NO18 Kniprodeftr 4 
—Paul Möbelpol Weitzexsee Metzstr 18 
Paul Melkercibes 017 Rübersdoifer Str 67 
—Paul Monteur itoptnid Flemwingstr 15 
—Paul Monteur Spandau BiSmarckstr 61 
—Paul Musik SO86 Namiyiislr CO 
—Paul Musiker N 65 Sparrstr 3 
—Paul Musiker W62 Wormser Cti 10 
-Paul Musik RewiSknbs Waldstr 103 
—Paul Oberm str Licht euLg Blegewez 3 T. 
—Paul Obstgesch N68 kastanienallee 11 
—Paul Obstgesch WilmerSdf Bornstedter Str 
Lagerplatz Wohn Riugbahnstr 6 T. 
-Paul Obsthdlg 017 Koppenstr 27 
—Paul Optik» Neukölln Erkstr 2 E 
PaulOrthopädiewstr Charlb Bayreuther EtrlO 
T. Wohn Steglitz Meiickenftr 8 T. 
-Paul Packer Neukölln Bodeflr 23 
—'Paul Miller Parfümerie. il Seifeiihdlz., N4 
Jnvalidenstr. 142 T. 5D1 Norde» 2261. 
—Paul Patentanw W15 Memelistr 18 T. 
—Paul Pensionär Ii 113 Drusen« Str 14 
-Paul Pensionär SO 36 Kottbuffer Hier 46 
—Paul Pensionär N65 Lüderitzfir 67 
—Paul Pensionär N65 Sßanlsi • 4 
—Paul Pensionär X58 Echlm annsit 25 
—Paul Pensionär Bohnids Glienicker Str 517 
—Paul Pensionär Neukilln Kneseieckstr 116 
—Paul Pensionär Neukölln Warthestr 63 
—Paul Pensionär Schmarzendf Stelle Str 32 
—Paul Pensionär Frieden«,, Cranachstr20 
—Paul Pensionär Spandau Schäierstr 2a E 
—Paul Pensionär Steglitz HerderKr 11 
—Paul Pensionär Weigensee Frledriihstr 7 
—Paul Pfarrer Zehlendf Kaiserstr 6 T. 
—Paul Pförtner Lege! SpandauerStr 31 
-Paul Photogr KW7 «lbreKftr 15 Z 
—Paul Photogr 017 Capnviftr 7 
—Paul Photogr Spandau Sollgotoet Str 2 
—Paul Photogr Zehlendf Busseallee 7 
-Paul Photogr Artik NW7 Albnchtstr 13 T 
-Paul Poliermjtr 0112 Scharnweberstr 51 
—Paul Polierer AblerShs hoffmannstr 16 
—Paul Pol Beawt i R 0112 Soigtslr 6 
—Paul Pol Bcauit Neukölln SSeichselsir 52 
-Paul Pol Hauptwachtmstr N20 fioloniesir 13 
-Paul Pol Meister SW29 Planufer 79. 80 
—Paul Pol Wachtmstr a ® 034 Hüinerstr 11 
—Paul Poriler W36 BUtoriastr 84» 
—Paul Portier Neukölln Slllerstr 13. 14 
-Paul Postbcamt N055 SeisenBurger @fe 74 
—Paul Postbeauit Spandau Siegejilbet Str 164 
-Paul Posthels Wö7 BoeLenstr 4 
—Paul Postinfpskt N113 Bornholmer Str 80 
—Pa»l Postinjprli KO L5 Ailenstemer $k22 
-Paul Postfchaffn 034 Jnfterburger Str 17 
—Paul Postschaffn N113 Schönhauser Allee 104 
—Paul Postschasfu N54 Leteranenstr 8 
—Paul Ob Postschaffn 842 Waffertorstr 45 
—Paul Postschassn Friednchsfld fimelksir 15 
—PaiilPostschffnHoheilfchSnhIGrotze'Lkege-StrLS 
—Paul Postschassn SchöitiBg Sachsendamm 62 
—Paul Ob Postschaffn Neukölln Schierker Str 20 
—Paul Postschaffn Pmikm Hardanger Str 3 
—PaulPostschassn Halms« Kursürstendrmm 113 
—Paul Postsekr NW40 Lehrtet Str 65 
—Paul Ob Postsekr Schönebg Maxsir 29 T. 
—Paul Privatier Köpenick Lessmgstr 8 T. 
—Paul Produktwhdlz N 24 Glsäget Str 6 
—Paul Produktenhdlg Lwikwitz Mühlenstr 19 T. 
—Paul Dr Pros Nieierschönhs Kreuzgraben 8 
—Paul Prokurist Schönebg gimStnrler @tr29 T 
Paul Prokurist SteglitzDergstr 24 T 
—Paul Rechn Rat aD Sftiebemtii Wühelmshöher 
Stratze 9 
—Paul Rechn Rat rR LVIl. jfÖniggtäterEbTo 
—Paul Reg Jnspekt NW21 Bredowftr 21 
—Paul gieichrb Amtm Pankow Lauterbachstr 1T 
—Paul Reichst Beamt Pankoko Srennerfit 75 
—Paul Reichsb Deamt Steglitz PoschingerStr 16 
—Paul Reichib Betrilfsist ZehIends!kurtIuSskr74 
MSller Paul Rektor t R K4 Äartenftr 25 
'—Paul Rektor a D Steglitz Zimmerwmmstr 38 
—Paul Röhret N65 Fehmarner Slr 22 
—Paul Rohrleg Eharlb Pestalozzistr 102 
—Paul Rohrleg Neukölln Weisesir 43. 41 
—Paul Sachbearb Tempolhs Bacharacher Str84 
Nr 112. 113 T. 
-Pau7 Sattler SW29 Arndtftr 20 
—Paul Sattler 034 Memeler Str 2 
—Paul Sattler SO36 Waldemaistr 2 
—Panl Sattler Neukölln Richardplatz 11 
Paul Sattler Tempelhs Oberland str 4 
—Paul Schassner N4 Psluqstc 16 
—Panl Schirmmach N65 Boyenstr 8 
—Paul Schirrmstr Rudow Klettenweg 16 E 
—Paul Schleisei Tharlb Weimarer Str 32 
—Paul Schleifer Remickendf Kühleweinstr 71 
—Paul Schleusen Assist i R Buchholz Berliner 
Straße 14 
—Paul Schlosser 034 Bromberger Slr 5 
—Paul Schlosser N113 Dänenstr 19 
—Paul Schlosser SW19 Dresdener Str 71 
—Paul Schlosser S096 ötaetzsk 23 
—Paul Schlosser 084 KöiiigiBeig« Str 10 
—Paul Schlosser N68 Kremmenec Str 6 
—Paul Schlosser N018 Palisadenstr 55 
—Paul Schlosser NW87 R.Uchlinstr 7 
—Paul Schlosser N58 Rheiniberger Str 30 
-Paul Schlaffer NW87 Rostocker Str 14 
-Paul Schloffer N65 Schulstr 74 
-Paul Schlo^er N31 Swlnemünder Str 61 
—Paul Schlosser Karlrhst Dorotheastr 32 
—Paul Schlosser Köpenick Grünauer Sir 8 
-Panl Schlosser Lichtenög Bürgerheimstr 98 
—Paul Schlosser Marlends Machonsti 31 
—Paul Schlosser Neukölln Fo»ta»estr 31 
—Paul Schlosser Pankow KaiserFriedrich-Str88 
—Paul Schlosser Echmargends MiSdroyer (Bit 42 
Paul Schlosser Steglitz Berlmickestr 8 
—Paul Schlosser Lempelhf Borussiastr 7 a 
—Paul Schloffer Tempelhs Friedrich K«rl«Sb20 
—Paul Schlosseret Eharib 5a686Ktgero{«20 T. 
—Paul Schmied 034 Nominier Str 22 
-Paul Schmied 034 Routinier Str 33 
-Paul Schmied 0112 Samariterstr 4 
-Paul Schmied Schönebg Cachsendam« 47 a 
-Paul Schneider N 31 «ckerstr 112 
-Paul Schneidermstr N65 Ehansseestr 62 
—PrulSchneiderms!rNV21 PerlebergerStr237. 
—Paul Schneider K113 Rodendergstr 35 
—Paul Schneider 0112 Boigtstr 12 
-Paul Schneider Friedrichssld Alt-FriedrkchS> 
selbe 9 
—Paul Schneiber Neukölln Kirchhofstr 48 
—Paul Schneider Neukölln Zielensir 70 
—Paul Schneidermstr Steglitz Ntttelstr 41 
—Paul Echristleit W62 Wittenbergplatz 3 T 
—Paul Schristsetz N113 Weyekheiniftr 4 
—Paul Schristsetz 0112 Samariterstr 4» 
—igjui Schristsetz N065 Apemstr 8 
—Paul Schristsetz Steglitz Escheustr 7 
—Panl Schristsetz Tcgel Strafe 115 Nr 8 E 
-Paul Schriflstell 0 25 Münzftr 23 
—Paul Schuhm N4 Echönholzer Etl 7 
—Paul Schuhm N20 Soldmet Str 60 
—Paul Schuhumstr Pankow Klaustaler Str 1 
—Paul Schnhm Charlb Kirchftk 26 
-Paul Schuhm Charlb Potsdamer Str 09 
—PanlSchuhmmstrFriedrichshgBreestpromcnade 
Bit 26 E 
—Paul Schuhm Biifenau Wittestr 7 
—Paul Schweißer N54 Fehrbelliuer Str 48 
—Paul Schweißer SO 36 Naunynstr 90 
—Paul Schmeißet Schöneb« Eachsendamm 476 
—Paul Schweiz« NW 87 Wittstockn Str 3 
—Paul Seisenhdlg Tempelhs Borusstastr 7a 
—Paul Stadtbaumstr Steglitz Sedanstr SET. 
—Paul Stadt Arb Grunewald Trakener Str 87 
—Paul Stadt Deamt Schönebg Mühlenstr 6 
—Paul Stadt Obinspekt Steglitz BiSmarckstr 13 
-Paul StadtObJnspeltWilhelmShg Kaiserstr34E 
—PaulStadtsekrRitiliikeudsl8eneralBLrby>Str7 
—Paul Stadtsekr Reinickcnds SchöuholzerWeg 15 
—Paul Stakt Neukölln Okrrstt 29 
—Paul Steinmetz Steglitz SiemeitSsk 75. 76 
—Paul Steinsetz Schöneig Bahnstr 17 
—Paul ObSteuertnsp aD LtchtersldSchwatlostr 13 
—Paul Steuerinspekt Marlends Znlogelbeg 46 
—Paul Steuersekr Schönebg Röblmgstr 38 
—Paul Steuersekr Spandau Bmscheider Leg 8g 
—Paul Steuer Ob Selr e D Wilmersds Hol¬ 
steinische Str 39 
—Paul SiratzmL Führ fiöptaM Kmlstr 4t 
—Paul Straßenb Führ Sichlerfld H!ndendurg> 
lamm 81. 82 
—Paul Straßenreimr NV87 RojivÄr Str 37 
—PaulSIudienrat Lhailb CharlotteuLiirgerUserS 
—Paul SßrosStub Untat 13t 5Ritel®8[ee Münchow> 
straße 4 E. T. 
—Paul Dr Studienrat Spmidau Plantazi 16 T 
—Paul Tapez Friedrichssld Miquelstr 72 
—Paul Reichkb Ob SekrLmikwIH BrünerWeg 61»I—Paul Täschner 8036 ÄetlBuffet User 62 
—Paul ReichSbeamt Neukölln Wefeiftr 84 —Paul technAngestHeMSds BertramstrIIS—123 
-Paul Reisend Lichten», Ruppnch1>Ir 36 I-Pa»l Technik NXV21 Welesstr 83 \ 
Müller Paul Technik Köpenick Kaiser Wilhelm- 
Straße 83 
—Paul Technik CichleuBg Frletrichsir 57 
—Paul Technik Mahlrds Lange Str 35 
-Paul Zelegt KtB N65 Hochstädfr Str 13 
-Paul Iitegr Arb Adlerrhs Selchowsir 31 
—Paul Telegr Arb Hohenschönhs Beiden« Gasse 8 
-PimlOb Zelegt SekSBitmerSif Uhlanbfk 142T. 
—Paul Telegr Werksühr If 113 Driesener Slr 8 
-Paul Tiesdruck N 58 Stargarder Str 13 
—Paul Tischler N113 Bomholmer Str 6 
—Paul Tischler NB4 Biumienstt 180 
—Paul Tischler NW40 Cosinusse 12 
—Paul Tischler N113 Tannen E»lva-Sti 2 
—Paul Tischler 034 Frankfurter Allee 27 
—Paul Tischler N81 Hussitenstc 10 
—Paul Tischler N 54 Joachinistr 7 
—Paul Tischler N 68 Rhemrberger Efr 34 
-Paul Tischler 0 112 Rrgoei Slr 15 
-Paul Tischler 034 Tilfiler Slr 78 
-Paul Tischler ffltegbs Pirols,t 17-21 
—Paul Tischler Buckow ©Heglitztoeg 32 E 
-Paul Tischler CharlS BiSmarckstr 85 
—Paul Tischler Friedenau Schnackeubuigstr 6 
—Paul Tischler Friedrichrhg Friedrichstr 90 
—Paul Tischler Rummelrbg SladthauSslr 3 
—Paul Tischler Mariendf Albulaweg 16 
—Paul Tischler Mariends Lhauffeestr 17 T. 
—Paul Tischlerei Marlends Kursürstenstr 37 T 
—Paul Tischler Neukölln flopfflr 9 
—Paul Tischler Schönebg Helmstr 3 
—Paul Tischler Tempelhs Kaiser Mlhel«-Str75 
—Paul Tischler Aeißensee Heinersdorser Str 86T. 
—Paul Tischlerei NW87 Brüikenallee 23 
—Paul Töpfer N 24 Oranienburger Str 23 
—Paul Töxsermstr N20 Builmannstr 11 
—Paul Uhrm N54 Seletanensti 12 
—PmilBerbandKtnspektTempelhsBraunschwelget 
Ring 67 T 
—Panl Serfich Äugest SW29 Willibald Alexis- 
Straße 41 
r-*aul Versorg Anwärt NW40 Lehrier Str 66 
—Paul Setket N055 Brellstr 35 
—Paul SSertrct NW87 Jagowstr 13 
—Paul Seihet N58 Wollinet Str 27 
—Paul Werket Friedenau Saarstr 16 
—Paul Seriret Weißensee Trarbacher Str 19 T. 
-Paul Verwalt N58 Bemauer 6tr 40. 41 
—Paul Verwalt Neukölln Richardstr 26. 27 
—Paul Verwalt Fnspekt W 67 Hochkirchstr 14 
—Paul Verwalt Jnspekt Charlb Balvanistr 17 
—Paul Ob Sem Sekr Spandau Sprengelstr 5 
—Paul VerwaltSekr Zehlendf Düppelstr 12 
—Paul Dr Dipl Pollsw Schlichtens« Potsdamer 
Chaussee 22a 
—Paul Vollstreck Sekr 1R Neukölln Fulbasir 25 
—Paul Ob Aachtmstr Trgel Eeidelstr 44 
—Paul Wagenwäschet SchöneSg Siegfriedsir 8 
—PaulWäschegesch 0112 Frankfurter Allee 316 T 
Mohn Charlb Demburgstr 26 
—Paul Weinhdlg 0112 SchaniweLerstr 44 T 
—Paul Werksühr Neukölln Bodeftr 2 
—Paul Merkvistr SW29 Frelligrathstr 4 
-Paul WcrkmstrN055 Greisrwaldet Slr 148 T. 
—Paul Werkmstr 025 Kaiser Wilhelm>Str 16.17 
—Paul Aerkmftr SO 36 Kiesholzstr 411 
—Paul Werkmstr N65 Nazarethkirchstr 39 
—Paul Aerknistr NO 18 Thorner Str 1 
—Paul Werkmstr HeinerSbs Jdnnastr 20 E 
—Paul Werkzmgbreh 0112 Neue Bahnhosstr 5 
—Paul Aerkzeugdreh N20 Kolonleflr 28 
—Paul Werkzeugmach NW87 Norkuistr 21 
—Paul Werkzeugm N 65 Türkensir 4 
—Paul Werkzeugm Neukölln Weichselstr 11 
—Paul Wickler N65 Seestr 38 
—•Paul 9 Müller & So Wolle u SJollaS« 
sallhdlg Charli Herderslr 10 T. 
—Paul Zapset 027 Blmikenselbestr 12 
—Paul Zapfet N58 Sonne,ibitrget Str 22 
—PmilgraphgeichnerNiederschönewMoorstr47aE 
—Paul Zementieret N 64 Choriner Slr 5 
—Paul Zementier N54 FehrSellmer Str 52 
—PaulZigarienhdlg kl055Lr«!ftwalderStr204T. 
—Paul Zigarrenhdlg KöpenUk Bahnhosstr 25 D 
-Paul Zigarrenhdlg Marieubs Lhausseestr25 T 
—Paul Zmmerm 0 17 Koppenstr 9 
—Paul Zimmer« N 65 üieBetoatieer Str 28 
—Paul Zimmern! NB8 Stargarder Str 62 
—Paul Ziseleurmstr Fnedrichihg Walöowflr 24 
—Paul Zollasfist Schönebg Baumeisterstr 8 
-Paul Zuschneit, NO 55 Dorther Str 14 
—Paula Bridge Skat Charw Uhlandstr 96 
—Paula Qofim 6W68 Alte Jakobstr 5 
-Paula Ite An,ist N20 llserstr 16 
—Paula Kontoristin N54 Kastanienallee 52 
—Paula Pensionär Steglitz Südendftt 13 
—Paula Poslassist SO 36 Adalberlstr 69 
—Paula Berlins N 65 Millerftr 22b ' 
—Paula Zekchnerin Silmerädf Uhlandstr 134 
—Paula Zigarrenhdlg NW21 Stephanstr 30 
—Pauline Kolonialwrhdlz Blanken sld Hauptstr 36 
—Pauline Pensionär SO36 Wrangelstr 26 
—Pauline Rentiere NB8 Seneseldirfir 28 
—Pauline Am Südende Doellestk 27. 29 E T 
—Pauline Zigarrenhdlg SWGl Mockunstr 82^
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.