Path:
Volume Einwohner und Firmen der Stadt Berlin geordnet nach Straßen und Hausnummern Verwaltungsbezirk Reinickendorf Tegelort, Waidmannslust mit Lübars, Wilhelmsruh, Wittenau (einschl. Borsigwalde)

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

I 
IV. Teil Norden 215 
— 2359 — 
Goiwiräffr. Wittenau 
84 Hinze, E, 28m. 
Iah», A, Monteur. 
Semp, M, L>>o. 
Kopelke, (T, Biersahr. 
Marlienlezna, (9, Arbeit 
Richter, {Jiminer 
mann. 
85 E. Stadt Berlin. 
V tote Dir. 30. 
Giltschow, F, gicnlitcrui 
Neermann, 'A, Arbeitrin 
Man, A, Schneiderin 
Richter. P, Nenlnerin. 
Scholz, G, Pensionir. 
Zimelang, I. Arbeit 
86 E wre Dir 3j 
V. Steinert, P, Zimmerm 
VorrteS, I, Pensionär. 
Böl«iger,S. ÄaLarb. 
Freiberg. F, Gasarb. 
KoschinSli. 6, Arbtrin. 
Ränder, O, Arbeit. 
Schütz, E Arbeit 
Steinert, P, Zimmerm 
•<- Oramenbnrger Sir. 
Behrendtstr. 
(Post Bln-Borsigwalde) 
Spanda'ler Sir. -> 
Stufe Seile. 
1—wl Baustellen. 
83—39 Lagerplatz. 
E Ges s. Lmde’lchc Eis- 
nmtchncn A. G. 
Smoschewer » (5o flies s 
FeldbahifJndnilrie. 
41—b5E<2aacritoft!DcrtSor- 
sigwaibeXGessLinde'L 
(StviiMjdjmctt A G T 
V. Scholler. A.Dipl.Ing 
(Tiqcl Schio») 
Seffcrt,Amfnu 
Schutt, P, Antokoiuroll 
Zarth, (7, Werlnillr. 
91 crfjtc Seite. 
2 E fiteb, A, 2Jlö. 
lMarrends) 
VLLittenberg.G,Werlmslr 
(Spandauer Sir 81). 
Dolnaiin, W, Dreher. 
Fischer, V(, Arbeit 
»traute, P, SLm cd. 
Gabler, 2(, Arbeit. 
GuLki), iy, Pensionär. 
Kellertnanir, (?, Töpser. 
Löchert, H, Arbeit 
Müller, A AuHrcicf) 
Ptelsch.A.Strabenb Führ 
Sarmgl, K, Platterm. 
Sauer JL Belichter. 
Schläge, A, Olcnsey 
Schluck, Haiidelsir. 
Schumann, H, Arbeit. 
Tetke, E. Werk;engm 
4—8 E Gesellschaft! Grund 
stucks Bennogen-werre 
III 6 ör (\V8, Huter 
den Linden 10) 
V Zieiche. F,  Ft.au. 
(Sommerfelder Str 8) 
4 Dendlg, L, Lagerbalt. 
Ehrlich, 51, Schlossei 
ffijchci, W, Postichailii. 
Philipp, F, Dipl Ing 
Richeri, D, Arbeit 
Trentler. tf, Poftaifift. 
6 Brüsewic, Ö , Tischler, 
löcichüiuicrf, H, Straf» 
anstaltZbeamt 
ÄomrotMt). G.Pofibcamt 
Onak, E, Poit|d)afiii. 
Postamt 
Som nerselöer Str. -> 
10 ejuheit Nicht. 
12—10 E „Vagscch" Qto 
meinniitz A.G f Angejt. 
^etinitdt^n. 
V. Langner, N, Verwalt 
(Droitestr. 12). 
12 Bowe, A., Ingen. 
taimc, O, Lichipaus. 
ildebrandt.F.Straianst. 
Ob. Wachtinslr. 
Leinte, S., Ww. 
Otle, K, Betr Ingen 
Richmann, P, Strafanit 
Ob. Wichtm'tr. 
14 Boemke, P, jkorrespond 
Diener, G,06 Verw Selr 
Erdmaml, H, Plan« 
fammerbemrilt. 
Lernte, (i), jlfm. 
Rosenetzke,K,Autoschloff 
Wischer, K. rfm. Beamt 
16 Aland, W, Mechanik. 
Herrath, Schaffner. 
Jappnich,Ö.,Kraukeupfleg 
Köhler, W, Ingen. 
Borgt, G, ffm Anqest. 
Wrrsig, H. Schlosser. 
18 Lipkom, H, Äfm. 
Luckwaldt, E, Beamt. 
Merkel, G. Presse« 
Stenograph. 
Stumm, B, ffm. Angest. 
Suschek, 21), Borzeichn. 
Vegelahn, !!6, Sattler. 
20 Belsiert. Ub, Bnitanqest 
ctlcuilocf, v, iLcciicf 
Köhler, (j, 5chioi|Cimili 
Beter, A. Dr, »’litgci'cin 
Steruicke E,Äcschasl'!^iir 
Wendt, W, Bantangeit 
22 Henscl, E, Alt» 
Hörick«', W, Bankangcit 
Merwiy, R, Phoiogu 
Paupitz, K., Lkoriespond 
‘lladfcc, fif, Sttinlrä^ 
Sleui notier, 2. jlrajttu 
!)uhr. 
2-1 Blank. E., Xsjcstftimas 
Hopp. O, ^tutschir. 
Jacob, (i, Juck». 
Mau-r, A, flfiu. 
Römer, it, Bankangeit. 
Splittqerbcr,^,SchIos' er 
20 Frosch, A, StrnLcitü 
«iißust. 
Grototzlk, A. 9)Mtrf;lo|i 
Hauck. st B ich'ialt 
Ltiigoi'), W, Lchneidcr. 
Meyer 2", Aufstellt 
Mijchallct, «l?, Spcdit. 
28<j)0löacfcr, v», Iccsjjt. 
Jlttfli|Uhie, 
Qürslfu, stnt 
Jlrettchmci, .Schrrktsetz 
Kühn, H, ffm Jlnflcjt 
Gti.iy, Buchhaik 
Wemcrt^l.Bademstr a 2 
JO (5anch. (i. Aiiflciicflt. 
Heinrich, L6, Buchhalt. 
yiemtei), AI, St\m 
Nohloss. 1, 2ß.y 
Ochulz,K,Strafjenb Fuhr 
Bull. L Älfm. 
J2 Tau 411. Arbeit. 
Ginirek, iU, Bordn-art 
tejnöse/i?, Wtrk;eugm 
Leidiger, 23, 9teuifoi. 
Lück, ^, Kontorist 
Wagnci, A, Bitchfjalf. 
31 Henkel, N. Telorat. 
Holz O, (ileltr 
jCrimiu d, F, jUaitCcn» 
psle^criu. 
Nohlo's, F, Zugsuhr 
Schmmer. (b, Äerkmitr. 
Streichhahu, jy, Jscrsich 
Bearnt 
30 Haus,L.,Sirai)cn6 Fähr 
terrmanu, F, Hoch 
eil, G Sloiitorijim 
Malak Buchdruck 
Schmidt, B, (fipebtent. 
Werner, K, Bernch. 
Angest 
38 Klart, Cs, Kra trusjr. 
Kreiule, (r, Kondrtor. 
Müller, B, Inge t. 
Neichelt, E, Ksl i 
Seisfert, R., Äim 
Bogcl, O, Architekt. 
10 Barthold, F.Bankbeamt 
Groth, [), '•’taichuicnfcv 
MooLbntqjer, B3, 5tfiu. 
Schneider, p ki-n. 
Angeit 
Spenglei, F, Kontroll. 
Tschrerje, F, Strasanst. 
Ob ^achtmslr. 
42 41 ciiiucri nicht 
2roire,tr -> 
40—ol E.Gagsali' Gemein- 
uu(, A, Ä, f. Angert 
Heimirälten. 
V. La'tqner, W, Verwalt 
(Dro,te,tr 12). 
40 Flohr, P. Bankbeamt 
Iahn, M, 45ci{ich Bertret 
Ocser, H, Neich.angeit 
Radail, P„ Bell Assist. 
Thäte, . 3»fiut. 
u Zichusclieu A Ksl'« 
13Bltefert.D,Krali'o Führ. 
Brunsch, K. Werkmjtr. 
Kittzel,K,Lersich Anqeir. 
Kupke. K. Handlgcgch. 
Lis,, H, Technik 
50 Tähne, O. ffm Angert. 
Glatzel, 58, ffm Augesi. 
Kobilte, F, Schaffner. 
Lange, B, Angest. 
Schulz, R, Lacker 
Sillrnann,W, ffni.Augeir. 
2 Boggemarui, L, 23ro 
Henmg, L., Schneiderin. 
Starter, A, Bahnpot. 
Beamt. 
Kitzing, K, Preffer. 
Nowak, P, Maichineit» 
schloss. 
Scholz, F. Wcrkmslr. 
54 Jarlowöli, P, Katast. 
Technik. 
Konzact, E. Maler. 
Lachmanil, ö, Ufnu 
Schrösl, M, Ww. 
Stöhr, G, Ingen. 
Walter, Hf Dnroangrst. 
50. 53 Baustellen. 
(30 s. a. Ernststr.22. 
E Moldt, Th, Ww 
(Nene Crnitstr 20). 
V. Moldt, B, Dr, Dtp! 
BolkZwtrr lNcue 
(jnt|(itc. 20). 
Alexander. G.. Invalide 
Äerlach, N, Hauswart. 
uO Dackel. Dreher. 
Izdko M, r^rati 
Knopf (F 4Ucrfmi!r. 
Langer, Schlincd. 
Ma ijcc, £., Arbeit 
Meier, O, Maler 
Moldk Tl), TcAtilwt. T 
Prctzci, v» Dreher 
Wenihur, K, Schloffer. 
Bei den Worden 
siehe » W. 
Beustcrstr. 
<r Linde tweg 
Linke Seite 
I Gartenqe.) Lmöcuucg JJ 
J E Berger, F, -üurogc^ 
u E Folh, A, Po'tasii't 
Änddc A, BnchhalieriU 
7 E Fictichaiicr, A, tigcn 
tinnerin 
) E David, K. -bankbeamt 
II C. Forlert,C,Rerkmilr 
ld E Kraule, F, Ba;(* 
bearnt 
E S tnrm, V, Schneider 
17 E Moku äJ, Lerw Ob 
Jnspckt i X 
Malch. Clsc, Schneider' 
mstrin T. 
19 E2aqiter,yf Pensionär 
21 E Scerntg L.Piokurijt 
23 E Beitz, MogtiU. 
Kutscher 
20 E Mahuhold, I, Bahn 
titlpcEt. (bW01,-li3ittcr= 
loonicc J). 
Zunlni, G, Kum Aimt 
27 E Lichlenberg, Ä, Pcn« 
nouär. 
29 t. Oldenburg, S-, Peu 
uoitcr 
J1 E Unkrodt, (?, Ksm 
3J E Leithold.K, Schlosser 
(Grunan Rosestr 31) 
Wulschke, F, Schneidet' 
«Mir 
3j EVaubtat A,PriuottcrT 
J7 E(Sabeliuann.P..Reiitlor 
30 E Schäser, E, 1)j; 
Stnöicnrat. 
41 E wie Nr 39. 
Darkow, E, Bertret 
13 E Jtnbmt, F, Kunit- 
ichmtcd 
15EBöttcher,G.Pe'lsienär 
17 E(yehuitj,0.,Montage 
rn,tc 
lOEtSlmeiitf aler.O.Schneid 
51 E Laube. P, Ksm T. 
53 E Neuter, L, (iigciUiun 
Neutcr, A, Lrw 
> E ^Luthe, K, Derw. 
Jnspelt. i % 
57 E Karp, G Tischler. 
Rechte Seite. 
2 existiert Nicht. 
1 E steriler, to, Ww 
b E Fiedler, L)., Lager- 
verwalt 
8 E Gerhardt,O, Hilldmout 
10 E Engel. L.Ob. Po;t- 
ichasin a. D 
12.14 t.JJitcUe, & ,Betriebs- 
Ivit T 
10 E -Suttdifc, M, T3w 
Schreiber. E., Just. Ange't. 
18 E Oberlack. -l, iUiu. 
20 ESchulz .EigentiimriU 
22 E Burkhardt. M, Fran 
(Hoheii-lRtuei bf) 
Zawalöli. C, Malei. 
21 2u ELücker. F, Eizen- 
tiuit T. 
28 ELncker.Clara, Cigenturn 
Lenser. (rrua. Kolonialwr 
30 E iloustrad.^, Eigentum 
(DicmtckeuM) 
©leise, A. Stan;er. 
32 E Wustrack,E. Eigentum. 
Wuitrack, E, Entricht. 
34 3b E Meichöner, A, 
Behördenangest. 
38 E Mdjc. I, Ksm. 
40 E Scheltga, LaudeS- 
obsekc. 
42 EOnade,P,Modellpruf 
4-1 E Schmidt, R, Bank. 
beamt. 
40 E Köhler, A,Zollmspekt 
18 E Ferge, K, Bierverleg 
50 E Scheichen, Lehrer 
52 EKletlidienit, H, Lehrer 
51 E Negener, C?., Kjm 
5ÜEMallott,E^Fleijcherntlir. 
Bauitellen. + 
Jansennr. -> 
1 Becker, UJ, Monteur 
2ücrvici uitn, (5, Schmied 
Becrn, O, Arbeit 
Bolnn, B, Forncr. 
Borchardt, A, Sch.uerer 
Braf ‘i • Drechsler 
iytitöi.:^tii, W, luhnik 
(Lclicfe, L , Biiuarl* 
Occide. O, Sicherheit 
bea itf 
©tifjr, . Tichu 
örum j>, iituöiuirt 
(SrommCk, tr, 'Irlictt. 
— ÜJ, Arbeit 
Haiduiel, I, ,mntcnu 
Hildebrandt F, Bohca 
Landt 1t, Bauarb. 
ßtnurf, ir, Hchci. 
Völlig, v./ Xatiia 
tiutcr, E. iJC rn 
Lorenz, I. Mm er. 
Mir, 4-5 2a uuo 
SJlstimtv», "l, ytimöichseir 
yitcbccmuui 
Schneider 
Wi i, iv‘ Trehcr 
Nomci). {y, Sculmach 
Ccbill, l Flerjchcr 
Schmidt, A, 2ref,tr 
Schroter, H, Friicr. 
Sygor, A, 2uhet 
Tro^ tef, O, ,)ürmi.r 
2Jcli ff, G, Drcher 
L3eriicl,2,Kra!ijuhr. 
Baustein 
Isoiirabitr. -> 
Bauitclsui 
<- Mtraitsir «> 
Bariitellen. 
‘KechU Seite 
2 geh z Ernititk. 21 
1-10 E Gciueiuu Sieblg 
genoffensch BorÜg icher 
Äerfvangchorig e Oi m 
b H (5erUhCE2ti l‘)v7) 
lDötleniaiii,C,Telefonat 
Loflnann, G, Dipl.Jng 
Vlcidjait, C, Technik. 
Schmidt, H, Dreher. 
Lbeder.E, Ur.pr.^ahnarzl 
T. 
LLoelke, G, Dreher. 
G Bohrn, E, Kfnr 
Firns, W. Schlosser 
Mnttdt, E, Nrchtmsir 
Poffeit, W, Nichtmstr. 
Schwarzer, G, Lngen 
Bähner, L.Laqervctwalt 
Frank, Ä, Schnned. 
Friedrich, A, 2nqen 
!pawlttzef A.,Schmel;milr 
Dtetsch. W. Stoiiiniittiiii 
Sch il^e 1$. Aiigciicllt 
10 Bahner, W, Lagctbu 
walt. 
Grovmann, A, Musik 
Jungmann, A, yicvi) 
Rlbbat, F. Schlosser. 
Schräge, E, Jngeu. 
Snckr, O, Ingen 
Tabbert M. Technik. 
-<r Droslellr. -> 
Baustellen. 
- Eo iradstr. -> 
Bannelleli. 
- yisliischitr. -> 
Banrtellen. 
Schnbartsir. 
Bauitellcn 
Trehstr. -> 
iöitucUctt 
Miranstr 
Bauftellui. 
«<- Dletrrch»Cckt.rt.S!r 
Borstgwaldcr Weg 
k(Post Bin -Borsigwalde). 
Ernststr. -> 
Linke Seite. 
Baustellen 
1 Seclhcu». 
E Borsig, A 6'. nr V. tz, 
Maichinensbrk. (Tegel) 
V. Klink, I. Verwalt, s 
Arndt, F, Schlosst. 
Breitenbachstr. 
(Po>t Bin Borsigwalde) 
Spandaucr Str -> 
1—8 geh 3 Spandauer 
Str lir 117. 
% 10 E Tobler, C., Trans- 
portgeräle T. 
Schulze, W, Ksm T. 
InnungSilr -> 
1112ESternbcrg,G.Ingen 
(Dahlem) 
Faulüanm, A, Meister. 
Schraubcnsbrk. G. Stint- 
berg T. 
cttcmmcitct Bahn 
^-Charlottenburger Str-^- 
-4- Mircit|tr. -> 
13 LaZerpla^r. 
E Neblmg, Eigen- 
lümcrui (W30 Martin« 
Luther-Str bO). 
Wlemer L Trachte, Eisen« 
beton-Ttesban 0 m.b H 
1115 EAchecnlch H,Fabnt. 
T. Eisenfonitnift. u. 
Behälierban T. 
Becker, M, Portier. 
Freri^, R, Bankbearnt. 
Äoebel, E, Technik 
Tnnim, E, Monteur. 
Baustellen. 
22EKlasrepohl, W, Eigen» 
liiut (Hcrmsdf). 
Klasrepohl G. m. b. H., 
Maschrncnfabrl T. 
ZJ E ,vfchii, "cirla. Er 
luidjg Ijalie 
VJstif i ichl, ft , Ksm 
Fro'l. n.^ch Leck,' T 
Munircr C, L'eriorg 
»I tu uf 
-<- Inttttiii' 
!1—- f fc. De ttiv'ii laich « 
pc>'t, UinWpoutvirf 
Birli i -L’oi tUtmlbeT 
Elslii'jCt, (r, 
tzinz U Cs to iduell 
^uiiao i, .W Tolicha it 
Vaalc4) v i'ominiult 
Sch ttc'i n, V 4.i v fn r 
schult t' Obctiiinr 
Sctli l 23 l'o'lciiiil ii, 
Botgi, ]\, lcchn £b 
ioitnli 
Zachini» i, ), Schlei cr- 
ulr 
^0—U \ itmvi'atio i. 
E SfaM italut 
(Btur^cfu, d , i’iaichiuc i 
itfu T 
32 E -berl Lladl (rsesin^u 
Ücitc ‘t ^ l-llerltn). 
(iiourft O Schallmnl 
tctrumntt. J2, Äerkinnr 
]3—31» E ’Vuiüttr, F, jl’ut 
(^anil'ee). 
V jöiiüe. v>, Verwalt 
(Tegcl) 
Nota \'j in b H, Kessel 
ti laschn'c'rdan 
Spandaucr Str. -> 
Brodersenstr. 
Lindenweg 
1 £ Euuian, Ht, Utontetir 
2 E Nachtigall, M,Klempn 
Mür 
3 E Stetiger!, G, Krank 
l]kC[ 
I E Feriiicr. A, Bans« 
vorsieh T 
j E Bcta\ 43 L'erkmilr 
('lic itlippin) 
V B«iaz,23 Elektromont 
U E Meter. F, Lerkmstr 
Devfe,A,Netchsb Angeit 
7 E Erotoginow, Etgenluni 
(Oberschönew). 
Morgenstern. F., ksm. 
Angeit. 
8 E Schielst, E.Verirekr 
)E Puriche, N, S»we'tzt.r 
10 E S^elske, E.Buchbind 
IL E Schmieden.j? ,Bchörd 
Angeit ' 
12 E Latlle, V, Schneider 
13 E Logeier, Eigentiliu 
II E Schreiber, H, Ingen 
15 E Heutig, H, Rentner 
Kubu'e. P, Monteur. 
10 b.K^rwitz,O.Postichiiffit 
17—40 Jan'teilen 
«<• Iansensir. ->• 
-<r Feldmart -> 
11—53 Bauitclleu 
54 E Flei,ct>r, F, Krtin 
Beztrk^ekr. 
E FUtichcr, A, Fran. 
2a»iienitr -> 
55 E Ätüller, H, Frau. 
Müller, E, Ksm 
Schulze 0, Technik. 
50 E Vtacbel ^,^ti|talfalT 
Nadeiuanii, A, Posthels. 
57 E Har.el, A„ Lagerarb. 
Aufgebauer,A,M(tichtnciv 
arb 
üSEMmchitcr A, Ww. 
EMn'chncr, K, Buchyalt 
(Ncutitvpnt). 
Buiack, O, Aeklor. 
Beller, &, (Um. 
50 EFacber ’M)i ,®trckt.T 
GJ E SievetS. 5)1, Ksm. 
Ltndenwea -> 
Charlottenburger 
Straße 
(L—100 4<i)|t 
DerltN'Borsigwalde) 
Lrnke Seite. 
Breitenbachstr. -> 
1—93 E Berli.i.Karlsruh 
Industrie-Werke. A.QJ 
vorm. Dlsche. Waff. u 
Munttwnsfblken. 
lBerlin). 
Dürener Metallwerke Akt 
©es. Wer!Wittenau T 
Freund, W, Pförtner 
Hoßmann, A, Wachter. 
Meyer, O., Wachter. 
Müuchhoff.F, -SerkmiU 
O-Cedar Ä. ut. b. H. 
Bohnerwachs T. 
Schnitter, O, Deutsche 
Kttt'Wcrkstätte T. 
Schneider,A.,Ob Lugen T 
Thurow,A-.. StchrollfiiT 
WlrtschastSbund gcmeiiv 
nny Wohlsahrt°eumcht. 
DentlchlandL G.tn.b H 
T. 
95—107 Baustellen. 
Borslutkaual -> 
•<- Jioberistr. ->■ 
lim-il' -UmMh'tU'it. 
11117 
1 E Stibt «crliu. 
Utntiri<» n.SlruerfafivT. 
i. idfi I.. .Hniiöittiir. T. 
11 > nirtjt. 
SvUit^slncv 2tr. 
121 12, E Müller, 3„ 
fraucnfjMt]. T. 
12j—12) vjavtcit geh. z. 
Haupl :r. Crl. 
Jl c rfi l e Leite. 
i)*e tcitb(id?flr. ->• 
^ccnii.eiici 2'ahu -> 
j'altül ar LvchL't'riiiir. 
2 E Kr. iiev, £„ ^afdu. T. 
-! n tlli 
Jsluruiu. 
b—1<> titi'llcn. 
ld E 2Um, I, Schleifer. 
2D gif; Z 3m Huse::- 
Ichlai 2. 
xVtt sijifejtfchfstij ->» 
22-U Banste Heu. 
-<-Tu hvvtwcii -> 
jj— iuE jja'liit'HariSriihci 
Indnurrc-Äccle VI.lil. 
(-üoruiimaldi’). 
V i, |y„ Hairmslr. 
,0 Ert^^lütv, E„ Nichlmstr. 
Ovbcl, H, Pilcgcr. 
Oolluti F, Milch. 
Kiehtic, D., (V.asttu. T 
Kn!m. ^Vtv. 
Mnhlbrad!, A., Schlosser. 
Nthmcr, B., Ponhels. 
Pelerrnann, 3t., Gärtn. 
Ntßmami, K, Ingen. 
Scijiiigct, S., Dreher. 
J8 Beck, V, jiugabfcrtig. 
Blai'ck, st, Äst». 
Borchal, 3t., Maurer. 
Fischer, F., Schlosser. 
- M, L)w. 
Heinze. U., Monteur. 
Kettmann. H., Vlcitttter. 
Ketlner, Ji„ LagerverwaU. 
Mnller, 4J., Ksm. 
Ott, lr, Jtcutitvr. 
Paul, O, Schleifer. 
Pctri. K. Schweiger. 
Siruppek, G.. Buchhalt. 
Templin, E., Krankeirpsleg. 
TroianowSti, C-, Arbeit. 
WUt. 0, ßimmctnmtui. 
10 Arndt, M., Arbeit. 
Becker, E, Schlosser. 
Brah. N, ksm. Angest. 
Gladow (£., Ww. 
tin;e, E, Pflegerin, 
osjmaiin, N., Bertret. T. 
Hoppo,Dipl.Handels 
lehr. 
Kohrrng, 9t., SVialcr. 
Lieske, I, Pfleger. 
Lnth>.r, \s, Lagerarb. 
Matschtwali, Maschiucn- 
arb. 
Nruba n.r, W.. Ltrbeit. 
Nadlcr, ji., Pfleger. 
Sa ierrnann. K.,.Tischler. 
Schallcrt, L:., Biersayr. 
Skutiiik, A., Ingen. 
Stolpe. E, Schlosser. 
Slnh E, Schlosser. 
Tangcl, A, Ingen. 
I.. Mctallglüh. 
12 Butlner, H., Tischler. 
Domroes, E., Äierfahr. 
Dornberg, K., Maurer. 
Flulrr, A, Kalkulator. 
Heer, O, Schloffermstr. 
Liepuer, A.. Lrv. 
Marmaroivsky, A., 
Buchhalt. 
Menzseld, St., Kranken- 
pstcg 
Mercier, Ksm. 
Pangray, A., Schleifer. 
Poppenvorf,O., Maurer. 
Reinder-, (5., SJto. 
Schimmelpsennig N.,Pos> 
schabn 
Schone, Ksm. 
Schüler, K.. Wcrkmstr. 
Schwenk. P.. Ww. 
Stuhlen,F.Kairz!.Jnspekt. 
Thomas G., Frl. 
Zietlow. (>)., Mitlelschul- 
reft T. 
14 Borchcrt, O.. Maurer. 
Brauet, Nundschleis. 
Galbach, Ä., Aal^er. 
Gerltch, E, Frisenrmstr. 
Lensel, Buchhalt. 
Äldvcti, E., L'crkmslr. 
Krüger, A, Ww. 
Lange, 32, Prokurist 
Lchniger, H.. Invalide. 
Witsche, F, Maschinist. 
Nitfd)fv, O., Pensionär, 
ittcgclm, N.. Ww, 
tflot) 5k. Iripeb. 
Schtdlow^fi.O., Bohrer 
Schöneich, iRcitlitcr. 
Schweuzer. N.. Sdjlossct. 
GtcbiiOaar, ijormer. 
dkSombr^,W.,Postschassn. 
Sl dhon, A., Pol.Haupt' 
Wichtmjtr. 
Trende, ß, Schlosser. 
11 ->o:gt. ,H„ rechn. Ängcst. 
Wcifitfr, ;‘l., Wcrfm*tr. 
WoUer. <7.. ^inUdilcif. 
^Smmemiut o-, Stu. 
I'i •i'raitöt. 0'*., tierkmslr. 
Zoll:). i\, Zischier. 
Falle. M.. :)i:tti;tctin. 
iyechiicr, 2., Wiu. 
^a;m,iga, ,y., .Heiner. 
Gran.yicichtb. Beir. 
x'lifift. i. ?H. 
ö:itichf, E., Srädl.Bcaint. 
Her'.mann, (r., Ww. 
3ohii. G.. Gärtner, 
^rrgang, :it., Werf^engm, 
Kiiblcr,* .v\. iltcnlüer. 
Lfibidc, M„ Wn». 
Liihmiiim, L'., Schlosser. 
Mehlig, ji?.. ‘iemettiicr. 
Müller, E„ .lieichob.Assist, 
Petri, K., ^tachlvonier. 
Wroc, ,y.. ilmflw. Följr. 
Piijaht, (<J.# ,'Henlticr. 
JHoiin, >l„ (iiiuid)[. 
Srijiden, ly)., Technik. 
Schmidt, K., Öarütcr. 
Schulz, M., (iniiid)f. 
SicbettUilf, E., Schlosser. 
Swilala.K.,Kranke!ipfleg. 
Toriter, H.. ksm. Vliigcsl. 
4S E £>., Eigentum, f. 
Beck. H-.. Maler. 
Biu'gcriircister, H., Labo¬ 
rant. 
Etchitac^t, E., Arbeit. 
Ernst, B., Seifen T. 
Feige. H., Ladiercv. 
Flasche!, H., Kraitkcnpslcz. 
(Seilod), H., Bäder. 
Gürtler, E., yiobilv^. 
Gntheit. M.. Schrist!c(j. 
Iaekel. M., Älcmtmcr. 
LipinSlli, O., Schlosser. 
Massert, O., Sattler. 
Nürnberg, (5., Bnd)ha!t. 
Penneke, W., Tapez. 
r!kei!tiantt,W.Kraiikeilpslcg. 
Nex. Atmn. Zigarren. 
— E, Lackier. 
Schmall. H.. Arbei!. 
Cchol^A., Schuibien.a.D. 
Sd)ul;, P..Ob.Äachtmstr. 
Etolpe, W.. Malcrialwr. 
Tesd), Sl, Rentner. 
Tohmscheit, ,H„ Ww. 
Wagner, H.. Tisdiler. 
Olbernborser' Weg ->* 
50—ü2 BauilcücJi. 
Eisenhartster;! -> 
64—70 existiert nicht 
•<r Nolbttlt:enwcg -> 
72 ESchittldt,W.. Buchdruck. 
Alaun, H., 'Arbeit. 
71E Herlel, H.. Gtoalf. 
Lolr. Eiimcljiit. T. 
70 E Tiey, B., Eigenlüm. 
Krügcr,r.'.,Lütomotlvsnhr. 
i. N. 
S Banitelle. 
KOE flätljitcv, A., Ww. 
82 ESclirvcke. B.,Flcisdjerei. 
•Hosfttmim, P., ctoitditcc. 
6-1—6«» E Lehmann, F., 
Kohlen. 
Müllev, SL, Arbeit. 
Willig, st., Arbeit. 
SS E Butmciv Benha, 
EtgenUiin. 
Bntiner, G.. Ziinmcr-o^ 
SteiticU, N., Mcdjaiiik. 
<)0 E Feläkc, K., Malet X 
Bogl. W., Buchhalt. 
D2 E Dvuatb.B., Sd)neidcr. 
Schttiltfv, H., Schtthm. 
■<r Hiiniichi'ir. 
01 E Ncmttami.K., Nettiitcc. 
Stobt, C., Sd)loffer. 
90 E .Hamicr, G., Ingen. 
.Heun» i)l., sltnu 
93 E Knaak, W., Angestellt. 
100 E Koch, A.,Postichass4 
-<-.HcrmamvPtcpcr»Stt.-*» 
Baustellen. 
Borsintkanal ->• 
Baustellen. 
ILti. 120 Sanatorium 
Wiescngrnnd. 
E Stadt Berlin. 
Nervciitlitiik d.Wittenaueg 
Heilstätten. 
Wiukler, P, Ob. Pfleger. 
122 E wie Nr. 118.12U. 
Witleuaucr Heilställen. 
Biicher, N., Kutscher. 
Feldmann, I., Gärtner. 
Giirl, (i)., Kutscher 
.Hofmmtn, W.. Biehmslr. 
124—130 Gulohof. 
.Hanptsir. 
Conradstraße 
(Post Bln-Borsigwalde). 
■<r Spaiidaner Str. -> 
Linke Seite. 
I. 3 E Schiller, M.. S« 
i^chlendors-West, 
Goethe-Str. 23». 
V.Mahn. F.. Schlosser. 
Bantnann, A., Schlosse-
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.