Path:
Volume Einwohner und Firmen der Stadt Berlin geordnet nach Straßen und Hausnummern Verwaltungsbezirk Reinickendorf Tegelort, Waidmannslust mit Lübars, Wilhelmsruh, Wittenau (einschl. Borsigwalde)

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

IT. Teil Norden 209 — 2353 — Hauptstr. Waibmatt«slust mit Liibars 
Baustellen. 
Hoffmann'scheS Hau?. 
EHoffmann.G., Rangier- 
oiiflcs). a. D. 
Roste, A.» Verlauf. 
Daensch'scheS Haus. 
E Säßcnid), K.,Bankangest. 
Marschallek'sckes LanS. 
£ Marsch«, B., Buch- 
biud. 
Zeisiu'scheS Hau?. 
E JJcisut, P., Schlosser. 
Baustellen. 
Gn lachst r. 
Greiser'sches HauL. 
E Greiser, W., Sitspeft.T. 
Jakubke. H..HandelSm.'s 
Knter'sches Hanv. 
E Kliier, A., Maurer. 
MSIat, K„ Pol. Beamt. 
Patzer. (?., Kranlenpsleg. 
Baustellen. 
Stvnfic 28 
Ziegeleiweg -> 
Baustelleu. 
«<- Plataueustr. 
Bauitelsen. 
Baustellen. 
4 E Pohl. H.. Buchhalt. 
C E Eckhardt. G., Ber- 
messungSsekr. 
Bogt, (5., Ob. Postschassn. 
8 EMnller.K'..Borkalknlat. 
r Schley, E., Berwalt. Se- 
tiX’lat a, D. 
Baustellen. 
-<r Feldmark 
Piatanenstr. ->• 
sBaustcncit. 
Feldmark -> 
Oraniendamm -> 
Ltraßc 30 
Platauenstr. ->• 
Baustellen. 
2iilHTslcv Sir. -> 
Banstellen. 
Slinne -ist -> 
Blanke'schev HauL. 
E yinufe, O., Maurer. 
Blanke, M.. Ksm. 
Lindner. W., Mechanik. 
Panueck, Vt., Antoschloss. 
Herm-^dorser We^z. -> 
Tribergcr Str. 
Oraniendamm -> 
1 s. a. Oiaiiicnbamm 1-1.15. 
E Men§, W., Lehrer i. Vt. 
Cibilc-ky, W.. Tischler. 
Hnssnagel, 23..Bankbeamt. 
JtiiUiel, K., Rentner. 
— 26., Bankbeann. : 
Moldenhaiter, Vt., Lehrer 
i. Vi. 
Mollenhaner, Ch., Frau. 
Nordstern, Bnlterhdlg. 
Reiuicke,Wiv. 
Richter. (?., Wm. 
Uiömtcöerf, M., Wiv. 
Ulrich, 2)t„ Frau. 
Bockeroth. H.. tilv. 
Miuisterialamtm. 
2 Baustelle. 
8—4 EWaidmannZlusier 
ÜJltelyiSüftiiflcs. m. D. H. 
(Charlb. Kaut str. 10). 
V. Winller. P., Hausmstr. 
(Giltachstr. 28J. 
8 Kaiser. M.,Hegeinstr.l. 91. 
Köhler, G.,Maschineumst 
Paknlat. H., Berwalt. 
Schmidt, (?.. Lehrer i. iß. 
Wimmcr. H.. Prolurist T. 
4 Gaede, Vt., Bertret. 
Koch, (i., Bankbcamt. 
Lott, A., Ksm. 
Meier. ilt., Technik. 
Morarh, I., Ingen. 
Peters. W., Dentist. T. 
S^ytieui-iti, 2(., Oberlchr. 
Scholz. 9l., fi|m. 
Tesch, 9h, Laudw. 
Zabel, H. R.» Ksm. 
Gutachstr. -> 
Baustellen. 
Strafe 30 ->■ 
Baustellen. 
Burgasz'scheS Hauß. 
E Burgas;, P., Fabelt. 
(HermSüors, Schulzen» 
dorser Str. ;>5j. 
Burgas;, M., 26w. 
Baustellen. 
-<- Schonacherstr. -> 
13 Baustelle. 
14 E Holzschuh. W., Asm. 
(fltcinnfviibf. Berliner 
Strafe St). 
Ismcr. iW.. Mfnt. 
10 Baustelle. 
16EMerlel.N.,Flci:chermslr. 
(Qnmiciiönntm 10). 
Pohl, H.. BiithsistU. 
17 Ekopp,^., techu.2uchhalt. 
118. 10 Warten. 
I Sirößc 10 
20 E Richter, H., ctfw. 
(Daidin2!uli7lust,Tiana- 
fimfic 45). 
Kiesiliug. F., Näherin 
— H., ACsut. 
Pichow^ki, (f.^oiitonstiii. 
21ETWc,M.,Ww.7. 
Mertsch, C?.. Dreher. 
22 E Psaff, S., Äerlmstr. 
22a E wie i»Jr. 23. 
Hrissmaun, O., Invalide. 
23 E Hofslnann. Mrta, 
Erfrisch. Halle T. 
Hossmaiiik, K.. Zimmerer. 
Äihtitemftmi, H.,AngesteI!t< 
Paulitz. {y„ Äechanit. 
Ziegeleiweg ->» 
Banftelleu. 
Heidc'iche-- HanZ. 
E Heide K., Vhnieflcflt. 
Heide. Idci. Friscuriu. 
Heiunq'srhcä Hans. 
E Hennig. H., biqeiitnlil 
?!eut'au. 
Strufjc 1 -> 
Banstelten. 
Koch'sches Haus. 
E floch, F-., K'erkinstr. 
lieber. St., Zigarren T. 
ftliifc’schCy HanS. 
E filfiß, H» Äanina. 
Baustellen. 
Freibadstr. -> 
Bauslcllen. 
Schonachcrstr. -> 
Banstellcii. 
Strafe 30 
Aanstcllen. 
(Üuiachstr. ->► 
Bausteslen. 
Ärunlbrecht'scheS HanS. 
EGrumbrccht.I.. Äierfahr 
CmvaettDamrn 
Sriftlucfl 
■<r Oranieiidamm -> 
Banstelten. 
-<r Strasje 10 ->» 
Banstellen. 
Clrasje 19 -> 
Baustellen. 
Ahornstr. 
Garten. 
Äeriüe'scheS Hau'. 
E Gericke, 2t., Schaffir.a.D. 
Banstellen. 
Lüt'arser Sir. -> 
Gemarkung Lnbars -> 
Bausleilen. 
Meinickc'scheZ HanZ. 
E Meillicte, ü)., Parkarb. 
Garten. 
Llhorustr. 
Garten geh. z. Ahorustr. 10. 
Banstellen. 
Schnlze'scheS HauL. 
E Schulze, O., Maurer. 
Banstellen. 
Strafe 19 
Baustellen. 
•<- Siraüe 17 -> 
Banstellen. 
Strafe 15 
Baustellen. 
-<r Slraße 11 
Baustellen. 
SlvoBc 12 
Banstellen. 
Oraiiicuöamm -> 
Waidmannstr. 
Oraineudamm 
1 Eifl auch, E., Bäckermstr. T. 
Berger, K., Dreher. 
Aubrl, (5., Maurer. 
Ehricke. M., Nentnerin. 
Roth, H., Reichst'. Arb. 
Hageu, (i)., Bierfahr. 
Kerkelv, 8t., Kolonialwr.1'. 
Lamprecht. E., Arbeit. 
Müller, K., Posthels. 
— St., Schuljulinslr. 
Petrowsten, F., Aerlmsir. 
Richter, £)., Rentner. 
Sassen, I., Heilgeh. 
Seidel, {?., Bcitnoimr. 
Thenent, D., Ww. 
Wilberg, W., Postbeaml 
Wittlvutz, I.. Äw. 
Zock, St.. Postbeamk. 
2 E Stnder.F.,Drogerie?. 
Kamluoiti, 91., Wrv. 
Göttin,K.,Ob.Bahnw.a.D. 
Kusch, Dt., %w. 
Reinert, O., Former. 
Zahn, G., Lithogr. 
3 E Hflimc, P., (Siflcntmn. 
Dietsch.Beiti, Fiirbcreibes. 
Hainv:, P., Schlosser. 
Älide, B„ Ksm. 
Justie;, Sv., Postschassn. 
Philliv, Jy.. SchuciDer. 
Schmidt, Vt., Iugen. 
i s. a. Tnsterhauvtsir. 1. 
ESchimjchtc, Jda, Gaitiu, 
Adam. H., Manrelpol. 
Dreyer, G., Konsilüreik. 
Lüdcriy, ?A‘„ Schneiderin. 
Theuö, N., Lisenlvr. T. 
Warmnth, .ü., Kjm. 
Leggelt.Anna,Räucherwr> 
Lnslerhmiplstr. -> 
5 «. Dttslerh^uptsir. 4:J. 
ELiese,H.,Bali'.'.nternchin. 
T 
Choinatzly.(?..Penni)ilärm 
— W.. Nnndschlcis. 
grunzte, H„ Ojasliuiitin T. 
Häßlich, O.. ^immerm. 
— O., Mechlnuk. 
Hancle, E.. Mio. 
Kleinschmidt,O.,Schlosser- 
nistr. 
Schmidt, A.. Siu. 
Schndüma, ?s„ Gaswerks 
arbeit. 
Wilhelmn, O., Blumen. 
0 E llpljoif, x'lbclc, Gasl'.v. 
(Platanenslr. 1). 
Bellmann.H..Eleltrümcmt. 
BengL, O., jCLcijolifelr, 
Bunte, D., Ziqarien T. 
Eirnler, P., Avparatebaul'. 
»valk. A., Sdiiiliiui*. 
Schnlz, C., ißiü. 
Splacktick-, F., (ileftro. 
mstr. T. 
7 E Lippstren. P., Kon¬ 
fekt. s. D. 
Bernhardt. H., Preffer. 
Bödemann, VI., Jynut. 
Eccarins, R„ Photogr. 
Eimler, P., ^l^'paratc T. 
Göil, E.. WU'. 
Gnuther, [y„ Fräser. 
Keinrih. W., Wertmstr. 
Knippel,M.,PoMssi>t.a.D 
Ludwig. P., Äerl^ugm. 
Molet, O-, Seifen. 
Potzkak, $y., Zigarren T. 
Reuter, H., Arbeit. 
Schmidtle, H., Wlv. 
Bilgen.z, A., Scftx’tiivut. 
Weidehoff, K.. E^ped. 
ytorbbaljn -> 
8 NeichSb. Beamteuliaus. 
E Demsche RerchSbahu 
A..G. 
V. Bahnmeisterei 66 
Sd)iinhot> 
Hainann,M.,Weiclieniiell. 
9 E Konsnm Grnossensch. 
(VichlcitOerg). 
Dannenberg, üi?.. 
Cchlossermstr. jt 
Haack,O.,Krim.Bcamt.i.N. 
Kölwing, 'S,, Dentist T. 
Ktthnert, Ll., Jnspekt. 
10 E Herbert, 6., fflw. 
11 Baustelle». 
Knrhan?str. -> 
12. 13 Wochemnarlt. 
14 E Arlt, O., Gastw. T. 
15 E Knoll, H.,Baulbeamt 
Anuacker. H., Ww. 
Dabelow, A., Ww. 
Knoll, R„ Eigetttnm. 
10 E Helm, P., Dr. mcd. 
Arzt T. 
17. 16. Garten geh.z.^r.10. 
Hnbertuöstr. --- 
19 EMichaelis.H.,Drogist 's. 
20 E Heise, F., Gastlv. T. 
Benz, A., äüiu. 
Heije, R., Bäckermstr. T. 
Jde, E., Maurer. 
Kersten, W., Asm. 
Regentiwitz, 91., Waqenb. 
Boigt, H., Montenr. 
21 E Herbert'sche Erben. 
V. Foerste, &t, Verwalt. 
(60 Ltt Kottbnsser User 
Nr. 38). 
Bonn, I., tthrm. 
Bräger. F..Falirtdirekt. T. 
Herbert, (s., Uw. T. 
Kuhlmel), S., Bnchdruck. 
Bcsiüer T. 
Reichwald. (r., Äfui. 
22. 23 Banstellcii. 
21 E Foerste, K., Dipl. 
Ingen. (550 3ü Kott- 
bnsser tl|cr 38). 
Arudt, H„ Eisenlvc. 
DAF., RSBO., Orts- 
mvvt. 
Schramm,K.,Ob.Gericht§» 
vollziel). T. 
Sintern, I.. Ob. Poslsclr. 
25 geh. z. Am Diauaplatz 1. 
Am Dianaplav ->• 
26 existiert nicht. 
27 E Baarke, <#., Werkmstr. 
Sitte, P., Apotheker T. 
Bas;, H., Stell»!. 
Tctzlass. H., Stadtiuspelt. 
27u Garten. 
28 E Schiller, P., ctfm. T. 
Dnszler, O., Lisrn. 
20 E Hagenan. G.. Maler» 
mstr. (N'j.lBotViiiitLM). 
Bödecker.H.. Schuhmrnstr. 
Her;berg, E, Pensionär. 
— Ä., oviieuv. 
Heuschlel. A, Arbeit. 
Kleiucr. ir., .UoiilorÜiin. 
U’iühlbcuT, B., Scijliifi'or, 
Wäliler, E., Sw. 
Witte, ir., stfnt. 
Zimmermann,P.. Neiiincr. 
30 £ Micbuvg, r?., Möbel 
transp. (Viv. 101). 
E Kürzte, H., Kohlen T. 
Gvrl. P., Arbeit, 
fticßiini, H., Sucdiictir, 
ßsltig. is-„ Zigarrf». 
Bcächler, 2V., Heizer. 
Mietze, B., Schlvjjer. 
Obst, R., Geinn'e. 
Bdimidr, 2V„ Kallulat. 
Tesch. B., Pcusioinii. 
31 E. Clfcfiin-Mi, iVu, '4i‘iv. 
Böcker, Vt., ^oitloriit. 
Habermanu, Elelro 
incifiituif. 
Peter ^,W., 2'crsich.^caint 
ytoiflrot'ti, R., Sla&tül’. 
^ausübt-. 
Aichter, H., Schokoladen^ 
(Ivt'HhbU). T. 
Büllmar. G., Kim. 
32 E Weif;, G.. Aenlier. 
Bauer. E., Tixaw. 
^ranric.;at, (r., Nentnerin. 
Schröter, Acblrin. 
3ilcii:, C., Goldjchmicc> 
33 E Bogel, H., Eigentüm. 
Priiser.E.. Nsm. 
34 geh. z. Diauaftr. 51.55 
35 itofjleiiplnlj. 
E Kieburg. £>., Kohlen 
(Sir. 101). 
Dnrchgang nach 
Diauai>r. 
;G E Rotcirnu, O., Ob. 
Postscha'fik. 
Hungcrland.2v., Schlo^er. 
Cchülte, F.,Konreltor VJt. 
Will. A., Äiv. 
37 E Koall. G., oiifteit. 
33 EHuth, P.N.,Hombt.^'alh> 
Lliiine. E., 22 iv. 
Buugö. iüt„ Echneiderin. 
Dunlel, H., Privatier. 
Gracbner, H.,Ba nlbcaml 
Qctccfcl, G., ißj». 
39 E Junge, % Gastw. 
(NG5 Müllerstr. 58). 
V. Jnnge, G.,Banlbeamt. 
40 E Hiloebrnndl, Q)., Inst. 
Äugest. 
Hildebrandl, B.,Mechanik. 
Parkanlagen 
Tianaslr. -> 
Baustellen. 
Strasje 2 -> 
Bailstellen. 
Siras;e 7 ->• 
Baustellen. 
Strafe 10 --- 
^anstellen. 
Gemarlnng Tegel -> 
Baustellen. 
Strafe 10 -> 
Baustellen. 
Strafe 7 
Baustellen. 
79 E. Merlen, A., Wlv. 
Jllgner, E., Ingen. 
Metten, G.. Technik. 
SO ERettig.W..Sta0tinspelt. 
Retlig.L, Äw. 
til Banilelle. 
Waldsir. -> 
82 
83 
E Seelhof, Ä, Ingen. 7. 
8t geh. z. Bondickitr. 27. 
S5—S7 geh. Z. Boudiclslr. 
IKt. 24—26. 
83E^öuig,A.,Kiirschuermstr. 
T. 
Adami, K., Tonknustl. 
Klüse, M., Biersahr. 
89 E Acubcr.O..Bautgcsch.7. 
VO E Jäkkel, E.,Äuchdructdes. 
91 Karten geh. z. Nr. 90. 
92 E Bamm, H.,Aaugesch.I. 
Bannn. C., Mailier. 
Bindner, Ä., Ww. 
Ganger, O.. Schlosser. 
Gras, 3Jf„ Ww. 
Herkt, 9t., Ingen. 
Klein, yji., Hngen. 
Kowalski, I., 'Schneider 
TtlsiV. 
Leidel, M., Schneiderin. 
Schinder. L., Knrbel« 
stepperin. 
Titt. A., Banarb. 
Wenkke, A„ Reichöb. 
Stalionsmstr. i. R. 
Zieger. H., Vkedakt. Gehilf. 
03 E Sieg. LL., Schlossmslr. 
Hensel, G., Pensionär. 
Körber, E., Fnllor. 
Körner, St., Arbtrin. 
Les-maun, O., Biersahr. 
Maister, H., Kranken» 
pslegcrin. 
Mühlner, E., Siechn. Rat 
i. Vt. 
Schubert, H., Böttcher. 
Sieg, Schlosser. 
12 geh. z. Waldstr. 9. 
13 E Seelhof, H., Frau. 
34 E 5v(;:$c, 2^.. .ufm. T. 
Hcduuinit/.Vu.Baiiticaiiit, 
T. 
HhUL'iiiijcv, Anna. Po- 
saineülicr. 
Ktthseltt, E., Siadiinf)’. 
Mactml, A.,  Arb.it. 
Vtlruge, (5:., Ziuntieun. 
2a\{, 2iV, 
Schlag. H.. ^iinallat. 
Tändelei, 'S., 2^w. 
95 E .Uaclitt, .v., .Mfm. 
Anst, A., rfiu. Anf.cilelU:, 
Frenzel. &*., Vlcichvb. 
Aüiieilclltvv. 
Lange, Cifi., Bttrfjfialtcri». 
Mfti)(mcii;er,A..Schi:vbvt 
Siemaitu, I., ‘Wjp. 
90 E. Klein. H.. ,yiiiirgcfch.T. 
Arndt. :\'i, 2^'.v.' 
rVsttf, P.. ^iv. 
Heise, Ä., Balinbeamt. 
Klein, ft-, Hil't-l'olirle^. 
— jy., Autonihrgei'ch. T. 
Köppeu, C., :yia|diii:citarb. 
D7 E. Henniiiger. C., Wiv. 
(\V f.0 Vie.^'n-burger 
Sit'stnc -i). 
Beröbors, Jv„ sifut. 
Henuiger. (?.. lsm. Angest. 
Kitüblich, Äiv. 
Krelnser.l5.,Stadtol.'.Setr. 
Paul. iy.. Arbeit. 
PauliniuS, P., Äiitt. 
Zvllner,M.,Knnsrsteinarb. 
Kirchstr. 
93 E Iälisch, H., Llcischer 
mstr. 
Franke, P., Onivlitcr. 
Möller. 26., Schreit)ivr. T. 
verleg. 
Svrung. iv., Friseur. 
99 E UUichuuitui, F., 
Melkereibes. 
Geratsch, O., Reichöb. 
Bedienst. 
Hinzpeler, F., Rentner. 
Mohriug. Vi.. Stadt. Arv. 
Zieger. G.. Tischler. 
100 E Ränniaun, %>., 
Klempuermstr. (Ret* 
nickendf. Angnste-Bilto 
rm*AIIcc -16). 
V. Friedrich, iZ..Bertrct. 
Vancr, 2i’iv. 
Lowig, M., Fran. 
Pohland,A„ Schneiderin. 
Rnddeck, A., Staütinspelt. 
Schäser, W., Arbeit. 
Stenzel, S, Maschinen^ 
mstr. i. R. 
101E Kieburg, O., Kohlen?. 
Josebh, A., Arbeit. 
Krnm'e, O., Ksrn. T. 
Mietze, C., r!L>v. 
Schnlz. K., Ingen. 
Trieb. A., 2Viv. 
102 E Seidler, M.. Frau. 
Barthel, A., Rentner, 
fröhlich, G., Tischler. 
Schüsse, 21'., Obelinsp. 
Seidler. W.. Ksm. 
Wilm, R., Schnhmmstr. 
103 EQnitzow, I., Jnrvelier. 
-<r Durchgang nach 
iüoitbidstr. 
104 E Schiemenz, M., 
Schneidermstr. 
Eimer, tz.. Arbeit. 
Erstling. H., Ww. 
Giinterberg, il'utitrer. 
Krnpsack, y., Ww. 
Rey, O., Banarb. 
Wille. O.» Organist. T. 
105 E Bellittg,P., Fleischer- 
mstr. T 
Flächsner, H., Lehrer i.R. 
Human», A., Biochemik. T. 
König, M., Flau. 
Lange, A., Kontrolleuriu. 
Mejua. W., Angestellt. 
106 E Klimpel, O., Ksm. 
(Berlin). 
Beck, Ifv Invalide. 
- M., Frau. 
BeduacZki, P., Fräser, 
Beleit, F.. Tischler. 
Gcnlsch, W., Bnchhalt. 
107.108Gartei:geh.z.Rr.l06. 
109ERosc.A..Sdmcitimf!f.T 
Ranmanil,F..Maschincnb. 
Redüig. I.,Kraitw. Fuhr. 
Rose. 29., Zuschneider. 
110—113 Okilcit geh. z. 
Bondickstr. 1—1. 
Nach der Höhe -> 
114 E Schocuemiuut, C., 
Ksm. (Berlin). 
Bauers. I., Schlossermslr. 
Frisch, B., Ingen. 
Glaser, G., Frisenrmitr. 
Kesjler, Hedwig, Resormh. 
Klug, O., Fran. 
Kott. H., Magistr.Angcst. 
117 E Bauers., ÄchloMcr« 
ni’ir. (Viv. 111). 
113 E 'Saduiv^'l.^ivu'iiriu;!. 
('Jl!i:Ri4Uiin!. 
V. JilütfUT, P.. Vltsu'il. 
BouuihiFcr, 2i;cvf- 
mstr. T. 
(sugclliiifM, F., 2r:'.iu5» 
idavuuin. 
Kntincr, M., 2üiu. 
Stichler. K., Ci\ Tcle^r. 
Sclr. T. 
119 E Cohu, A., Div 
Stndieru.'-t 
Btcnitcr, Üi)., Haudcl^m. 
FaU^w^.'i,^..2^trk;clioul. 
König, »).. Manier. 
Stniiun, ir., Schlosser. 
12U E. iKid'icv. A., Vieiiticv 
(N s.l Viüicul'.ikcL' 2tr. 
Vir. 51). 
V. Nadide, H„ Victttiur. 
Bergmann. F., K itiiiiicv. 
Friedrich, E.. Srfnv'rnei-. 
Gentz, H.. SchloMcv. 
Heidlid),K,Motorenschloss. 
Üerde. A., Schlosser. 
Lzielel. (j., Sänger. 
Klingner, ,v., 'Biirfjfialt. 
Kliinder, (r., Variier. 
Molorstirnn 3/M 29. 
S’JI. Heim 2lcrg)chlof; T. 
Thiede, O.. Drclier. 
121. 122 E. 2‘Jcimiich, C.. 
Gastw. T. 
Schmidt, P.» Malermstr. 
Treder, 2l., 26w. 
UVcriier, M.. 2Viv. 
Werth, 2l., 2i*iv. 
123 E Paeöler. 21., 2Utv. 
V. Pstcslcr, B.. Verwalt. 
Gothan, F., Elettrolechn. 
VLllser. H., Friseur. 
Parallelstr. ->■ 
124Aahnl'0sL.'aidmaunvlnst 
E Dentsche Vieichrbahn 
A.-G. 
V. Balmmeisterei 00, 
Schönholz. 
Lagerplatz. 
E 2rolta'Werle,Elektrizi> 
täls-A. G. 
«<- Oranicndamin -> 
Kiliize, G., Schloiser. 
Vtadioiimmel. Rundfunk. 
115 E Mücfc, Augnsle,  2i.hu. 
Miillcr, Vt.. Gastw. T. 
116 E. Huhu, iy., SiibiH'cs.T. 
Waldstr. 
Nimrodstr. -> 
t Baustelle. 
2 E. Krüger, A., Eigentum 
Hanse, H., Berkäuferiu. 
Krngcr, C., Ksm. 
— H., RcichSt. Bolr.Aifist, 
Ptcif, O., Sdilüfscr. 
Simon, B., Delorat. 
3 geh. z. Triberger Str. 20. 
4 EKuuze. 2l'.,Bv.,‘J{cg.Vial 
(Frohnan ßiivstciu 
dämm 52). 
Mohr. P., Reichöü.Sekr. 
Thieme. M.,Krastw.§iihr. 
5 Baustelle. 
Bondickstr. -> 
6—8 geh. z. Bon-ickstr. 28. 
9 E Scidlitz, T., Frau T. 
Seidlitz, D., Privatier T. 
Waidmaunslr. 
10gch.z.Waidmanuktr.80.81. 
11 E Tnrchon-ti, Ätarga. 
ststuffrau T. 
12 Aanstelle. 
Bondickstr. «>• 
13 Baustelle. 
14 ELiincbcrg.N..2iqenjiim. 
Olms, 9t, SlciicrUeamt. 
Söhnet, A., Ksm. 
Wahl. M., Ww. 
15 E Bestehorn, 2L-. 
Dipl. Jngeu. T, 
SBiittcr. K., Hilsöllwnt. T. 
16 E Britttmanu, Maz', 
Manrermstr. 
V. Briukmanu, Matlhit, 
Berwalt. 
■<- Rimrodstr. ->* 
Zicgclciweg 
Triberger Str. ->* 
Prosü'scheZ Hans. 
Witte'schez HauZ. 
E Witte, H.. Ksni. 
M»hs, W., Handlverk. 
TrojannS, 'S , lsm. Anyest 
Hans-'ichek Haus. 
E Hanss. C., Kleinpner. 
Hirnn, 2V., Klempner. 
Baustellen. 
Neubau. 
HoncmaiuVschcv HailZ. 
E Hageinann, K., 
BaiUbeainl. 
Görli^i'chcS Han-5. e 
E. Gvrlitz, F„ Ksm. T. 
K»l$, Vt., Maschinciib. 
Boiiliclfe. 
'Snvittch'idjC'!' Haiiv. 
E Baensch,G..ls>u.Anzest. 
Vtcincckc'scheö Hani-. 
E Vftinedc, 2l, Pol. 
Assist, a. D. 
Schneider, 26., 
?i:r,Vfchc5 Hiiuä. 
V. Durrt. Fleischer. 
I Zvil'cviicr iir. 1(J4). 
Kamiuci, 2iJ., vi•:c;r. 
i. :lt. 
21<v.titvlli'!!. 
2jerfcc’i(m,v Ha:iv. 
E. Bcdcr, 26., 
Baustellen. 
i c a i' I c: 
E. Eladt Berlin. 
Beamte n I) a u v, 
Mielkc, Fuvi. 
Viüwaf, I.. Arbeit. 
Tonello. Cw Änlicher. 
Kontorha u v. 
Michalal, Arbeit. 
2Llcll!tiv. Arbcii. 
Hanö L 
Fabrowi-ki. St.. Arbeit. 
Rechner. P., Siliühm. 
Madalinöti, F„ Arbeit. 
Vticiuv, (y., Maurer. 
Schul»., U;, 'i'c’.t'ioiuir. 
Strohschein. B„ Lchiuied. 
26ad;oii’Uv Cs# Vlcnhiet. 
0 a ii v 11. 
2^artikvwöli. M., 26w. 
Wrajst, A, Arbeit. 
Grzona, L‘., Arbeit. 
Hanstiuaiui, K., Arbeit. 
Meier, 2v1., Arbeit. 
Michalak. Arbeit. 
Richter, SS., Schlosser. 
Schernilau, O., Arbeit. 
Sorge, A., Frau. 
Hst«ö 11L 
Braun A.. 26m. 
Tartsch, F.. 26w. 
Grrtja, X'.. 2ini]IcL‘. 
Hossmann, B.. 26iv. 
Pctcr?, o.» Arbeit. 
Vtichter, K.. Arbeit. 
2iZiechert, (5., Zciioibotin. 
H n u 6 IV. 
Hossmann. 2?., Maschinen 
arbeit. 
Seidel, iv., Mouteuc. 
K a n litte I. 
Ghrich, Vt., Arbeit. 
Heiurid),26.,Krasiw.Fnhr. 
Vtoseutrcter, G.. Stater. 
SchiiiieHitvti, F., Arbeit. 
Seeliug, 0., Maurer. 
Äcudland, K.. Zimmcr'.n. 
/t (t it t i it c 11. 
Gaede, Fran. 
Gohra, til;.. 26w. 
— P. Handelc-m. 
Midier, 21\, Dreher. 
Raute, Vt., K'rajtw. 2jcf. 
Nataiezak,J.Kras!w.Führ. 
Bichiucg, P.. Dreher. 
<- Gemarkung !6übar- ->■ 
Baustellen. 
Straszc 23 
Baustellen. 
-<r Triberger Sir. -> 
Liibars 
(PostBln-'^aidinanuc-lust). 
Am yicwutcitficrg 
siehe ». 2>. 
Am Wiescuclidc 
siehe u. 26. 
Drciliugcwcg 
Heiiuvdorscr 26eg 
(llulu'lnuif.) 
Hauptstr. 
- Vtosentaler Weg -> 
t E Rabe, 26., Bnchdrnck. 
mstr. (Rosenlhal). 
Geisler. K., Kransühr. 
Ltarch, F., 2i'iichtcr. 
Rabe, A., Ülllsitz. 
Schnbert, H., iüvcl-cr. 
2 ERabe, B..^igentümcrin 
Friestncr. H., Anloschloss. 
Ianke, A., Arbeit. 
Rack, F., .>olonialwr. 
Tackmann, O., Arbeit. 
>>nEMinschke.P.,(ugentiim. 
E. Viohde. 2l.. Eigenlüm. 
Geick, E.. VU'tot. Arb. 
Schneider, 26., Schristsfir. 
3 E Hciuzcl. A., Land». 
4 E wie Rr. 5. 
Eggert, H., 'Arbeit. 
Hinkelkemple, P.. Hormer. 
Rellier, E., Zigarren. 
— Th., ^iaurcr. 
26ollenbcrg. A., Arbtrin. 
5 E.Renelldors. M., Saubiv.T. 
6 E Rathenow, F.,l*audw.T. 
7 Garten geh. z. Rr. r?. 
S ESeeger. 2-, Pvivatiav. 
Zimmer. L.. (i)afnvirli:i.TI 
9 E :11a6c, 26.. 2aiidw. T. 
10 Länder,aljuF,Ägenli!m. 
Kölm, v.. i?[rlu'it. 
HERaiheuoii«, Anita, Csiocu- 
nun.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.