Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

IV. Teil Norden 143 
— 2287 — 
Jahnstr. Hcrmsborf 
10 flösset), G„ SBerlmslr. 
o. D. 
Echarsc, H., Scrtrel. T. 
Gthncidtr, F, Kontoristin. 
Wclsch, ül., Jngcii. 
-<-FriedrichSlalcr Weg -> 
11.1-2 EPcilcck-.C, Minist. 
3Icgislral. 
Sllicioro, G, Sngcit. 
13 E Scfimpiin, 61., Stodt 
Ob. Jnspekt. 
14 unbewohnt. 
.’tiaufi.Jcu. 
Siclicncr 21t. 
17 E Staubt, Gcltcläciit. 
SnniSjcloäti, W, '5'agcr* 
neljil’c. 
18 E Poillack, N. H, Gib. 
fingen. 
Simon, M„ Ww. 
19 E HemilgS, H„ Slobh 
ointiii. 
Baustellen. 
Stneipprir. -V 
25 E fliif)iicnmtui, P., 
Pensionär. 
26. 27 E Smifcr, 33., 
Bc;. Gdjontsleiiijcger’ 
mjtr. T. 
28 E Hössler, A., Asm. 
29. SO E. Mjlett, O., 
Archiieü. 
fl übler, G, 28 ro. 
Siaiimann, Sl, Expedient. 
Baustellen. 
Parkanlagen 
Bcrgslr. -> 
öanficllcn. 
Glolpcr Sir. 
CO. 51 E P riebe, $,®ostli).T. 
Solf, M., Rentner. 
SoVigtoS, B, P»I.Mr>ior 
a. D. 
Mühleubeck. (?., 53W. 
Willsaik, £>., gricbljofS- 
Juspekl. 
52 ÜJniijlcIlc. 
JJticDfiof. 
E Siadt Berlin. 
Gicumrl.iiig Frohnau->- 
Sforft. 
UiauMen. 
63 E Preufe, 3., Gigm 
lümctin T. 
Preufe, G, (SatlruCmt T. 
54 E Buischlan, M„ 
Fiitaitziiiip. 
Bender, H, Bertret. T 
Buischlan, H.,Kolonialwr. 
Simons, F, Ifra. Engest. 
55 E Stgitcr, P., N»auz> 
inspelt. 
Gtoiper Gir. -> 
56 E Siawracala, M., 
ÖandcISsr. 
Rawracala. I., Fleischer. 
57 E Slahl, O.,Ma»rerpol. 
Weslcin, M., Frau. 
53 E Aiumacher, E„ Eigen- 
iümcriit. 
59 E 9., Saumgen. 
C-1 E iUlmil, $L Bankdeamt. 
' U1 E Plnhaisch, $>., 
Schneiderin. 
Dchrcndl, tz, OBct' 
fchwcsler i. 3i. 
Plnhaisch, M., SctoctBc-- 
lelir. o. D. 
Thesiug, !D1, Baulangest. 
02 Baustelle. 
63 E Apcl, ö, Bürociugest, 
Baustellen. 
67 imOcivotjnt. 
Baustellen. 
<r Bergstr. -> 
Banstellcn. 
74 E Wiltnebel, K., Maler- 
inslr. (Nö3 Stopen» 
ljogtnct Sir. 18). 
Laose, A.. Nenlenemps. 
Balcuiin,F.,Zoka!s>st. i.R. 
Vouslcllen. 
75.76 E Bergner, Ä., Pro- 
flllifi. 
2eI)müim,ß;..EyiImJctütd)t. 
Meiielb, G, Slenerbcomt. 
— it„ 'Verirel. T. 
77 E Bolbt, 21., Stirn. 
Hogclcit,B,LcbeiiSmitlel. 
Willig, ®, Maler. 
-<r Stnrippfit. ->■ 
Bonstcllcn. 
88 E Heiiel, W.. stfra. 
Heikel, H, Schriftleit. 
ilühu, O, Mclolldruck. 
Goljm, öi., Slugcfl- 
Schande, 51., Pensionär. 
Sperlich, W.. Ksm. 
Lhoma, B, Griindsi.Bcr- 
lualt. 
89 Baustelle. 
UO E Sitofmi, 6., Dipl. 
Ingen. T. 
■<- ^riedUchSialcr Weg •> 
91 E Krüger, ü, itjln. ■ . 
(MalilSdf. Äal-nhof- 
striche dO). 
Samberg. A, Gchutint. 
Blanlenfelbi, 81., «benö- 
millcl T. 
91 rkleinc-Eeldermann, W., 
Bäckermstr. 
SiriichmaT, H., ReichSb. 
Jnspckt 
Loode, H.. Slfin. 
— W., Seiten. 
92 E Heisc, 11, Ww, 
Heise. W., Ingen. 
Sigriil, <S., Üsiro. 
93 iUnuflcUc. 
91 E Dracger, P„ Post- 
inlpell. T. 
Ahici'.z, W, Dr, Vrz. 
(iieologe T. 
Leinweber, $., Dtpl.Jng 
U5 EttlbiicO. P..Lers,ch.Ob. 
Inspelt. T. 
9CESo8im,$l.Sllcmpnttm|ir. 
97 E Löhr, 6., L>r. Arzt T. 
93 SJauIlcUc. 
99 £ Panti, 6„ Sleltor 
(Mc. 100). 
8n-drich,A,Or.Po^ 
schassn. n. D. 
100 E RoscnSerg, R., 
Sljra. (örimcivoib). 
Vaganz, (S., ijionmipcIi.T 
Biedermann, P., ilfm. 
Bloch, A, iljiu. 
Bornholbt, 0)., Schmelzer, 
v. Campe, j)„ Slpl.öiig.T. 
Gbingcr, ’Vl, Sän). 
Mryer>StorkI,J.,C. 
Jurist. HiljSarb. 
Pauli, G., Ultlloc T. 
Slamimtcr.SUtonlorisliit 
Bogel, G., Mnsillcdreri». 
l0IENowack.P..MiIchl)bI.7. 
Klütz G„ Tischler. 
■<- SiSmaritiir. -> 
Gcrtrudstr. 
@tinnttui:g SübatS -> 
1 Banstellc 
•<r Acriramstr. 
Bani'lellc. 
3 Neubau. 
4 E Schapp, M., Eigen¬ 
tümerin. 
V. Schupp, 5l., Eisentzdl. 
ffmolb, P„ Aanlbcainl. 
Hnth, L., Frl. 
Schupp, Postassist. 
."> eristiert nicht. 
0 E Sasse, H-, Siadtol). 
Inspelt. (t. D. 
Hanff, E., Handelök. 
Snlptlt. 
Malsimow, B, Technik. 
7—10 Baustellen. 
-<r Schildower Sir. -> 
11—12 geh. z. Cchilbower 
Stta&c 73. 
12a E Pust, 3t., Bühne», 
inspelt. 
13 Bauslellc. 
14 E Ilnger, 0., Schlosser. 
LG Sommerhaus. 
16 E Sander, S., Frau. 
Sander. A.. Jngeiu 
Telkchow, W., Pensionär. 
Belihcimstr. 
Spielplatz. 
Schildower Slr. -> 
17. 18 E Meinert, I., 
Wickler. 
Hardege, R., Kraftw.Führ. 
19 E RebelowSli, £)., 
Fliesenleg. Mstr. 
20—21 Vanstcllen. 
:2 E Fiegulh, H., Ingen. II 
23 SominerhauS. 
24 E Schiemann, £, itfm. 
Jlenseld, St., Ww. 
25—27 Banstcllcn. 
Bertmiustr. -> 
Baustelle. 
<r Qcmatlmtg CüCatS -> 
r, s. a. Schlostslr. 29. 
E Dewald.A, Bäikermstr. 
Beheng. L., Mseurin. 
Seiet, SB., Zahnarzt T. 
u. iUollcnstcrii.li., grtrnT. 
Busse, G„ Arbeit. 
66crl. 31., Schlosser. 
Eckcrman», H., ülechls- 
anni. T. 
Fiel, !S„ Arlieii. 
Willerl, VI., tiolcrln. 
Mein, IX-., Sttloiiifllwt. T. 
S.'Jl. Sturm 1/11(23 T. 
Schirm, I., Piwaticre. 
Schlobstr. ->• 
Bahnhof. 
E Deutsche SIcichäü.SI.Q. 
Hcacr,P.,R°hlengroMla. 
»lmensir. 
Gisbertasteig 
ÜStiijbarllj’ichcS HaitS. 
E Weitzbarth. St., 
Scvimstr. T. 
Parlslr. 
Glienicker Str. 
Aahnhossir. ->• 
1 E Witte, H., Bankbeami. 
Linke, E., Schlosser. 
Ollenbnrg, ö., Mütter. 
Reichet, S!, Schneiderin. 
Treder, P., aitmgier- 
ansseh. 
Scfsiit, &., SSto. 
2 E Scheruilau, Ä, Siadi- 
vornlund. 
Biehlc, K» Arbeit. 
Itrieniitg. H., Ww. 
flrügev, M..Kraslw. Führ. 
Psction, M., Ww.1 
Echernikan. G., Stfiit. 
Sf-ffner, SB., Postschaffn. 
E Haeuer'sche Erden. 
E Haener, Marie, Apo- 
thelcube>. T. 
.Qotii, Kellner. 
4 Baustelle- 
Götzcstr. 
v. tiiötic, 
rijtm. Hvsmarichlill imb 
!I!itIergntsbes>tzer int 
17. Jahrhundert. 
SlShifitjcltisli. 
Linke Seile. 
I Baustelle. 
3-5 E Lange,2Z.,Slad!- 
inspelt. 
7. 9 Banslellen. 
II EScbcIlo,P.,GJ)itciicr- 
lttstr. T. 
Elbe, jt„ Mechanik. 
Zieselcr, S., Schriltsetz. 
13 SoinMerhonS. 
15 E Äopplin, 51., Gastw. 
Lingnan.B.,?ousilnioperai 
17 EKnStcrcit, M., G'igciv 
iiimrin. T. 
GoBptrcit, (8., Ksm. T. 
— P„ Gen. Lertr. T. 
— P. lt. ®, Siflittrcn 
Gen. Verir. T. 
Baustellen. 
Nechie Seite. 
2. 4 Baustellen. 
6 E Schulz. L, Ww. 
8 E Osiwald, E., Inge». 
10 Baustelle. 
12 E Longe. SB., Bau- 
Ilempner T 
14 E Pfeiffer. W-, Werkmstr. 
Giiniher, Ä., Schmied. 
10 E 11 Kiidi, !>!., Anchhali. 
Slmzig, ©., Jnspckt. 
18 E Bublitz, St., Lagerist. 
Schildhauer,H„Klempner. 
Lrandtstr. -> 
Hasenspruug 
Biömarllslr. ->■ 
Baustellen. 
-<- Slmsclgrutib ->■ 
4 E Ditlrich, St., Rotzrleg. 
(Gsjorlü. Spandauer 
Strafet 28). 
BehrcndS,F.,Propaganda> 
leilerin. 
Daustellcn. 
BiSniarckstr. -> 
Hailptstr. 
Berliner Sir. 
1 E Höfcr, ©., Kstn. T. 
Nayatz, 21t., Feinmechanik. 
2 E Bicroctl, H, Ww. 
Telhloff. W., Schlosser. 
3 E Quolill, 2L,£licidj36.0C. 
Schaffn, a. D. 
4 E Biese, u„ Gigcniüm. 
Beliack, E., Wagendau. 
Orimaiin, E.. Meialldrcl). 
Pausin, G., Werlzeugm. 
Kirche. 
Kirchsir. -> 
6 Alter Gutshos geh. z. 
Äirchstr. 1-4. 
7 gehört z. EutShof Äirch- 
flmuc 4. 
5 E Zedcwitz, K.,Baugesch. T. 
9 Banstellc. 
10E Anschien, E., Pensionäc. 
E Herrmann, l'l.. Sän. 
@oiit, H., Arblrin. 
SScisj, Sl.. Ww. 
Weiiel, 6„ i/iciiliicdn. 
11 E Müller, R., Glgciuüiit. 
Ghlert, F., Privatbeaint. 
Herzberg. M.. HilfSarl). 
Hüllen, A., Ww. 
i»ibbe, Maurer. 
Schulz. W., fliliilislciit» 
werkst. T. 
12 E Henkelbüch. F., 
Marltoerwalt. T. 
Schmidt, O, Täschner. 
Banstcllcn. 
<- Segel« Flieh -> 
Banstcllcn. 
LoloSwcg -> 
27 E Miller, <S., Eigeutüm. 
LneaS, W, Reisend. 
Müvir.W, Stadt Od.Eckr. 
28 E Wiclusch, M., Frau. 
E Wielusch, M„ Baul- 
fcenmi. t. R. 
Beiiugcr, I, Graphik. 
Harlmauu,A.,Aollcnm!tr. 
i. 81. 
Knaufs, H., Ksm. T. 
Nuylche, Sl., Ww. 
Üüih'n. G., Ism. Augesl. 
29E Scköps,A..F,lhrgesch.'s. 
üüölsc, F., Fadrkarb. 
Siicii, iviiljtli. 
SotniS!!), UH„ Fra». 
30 E. Schnlle, {y„ Gigcnlüm, 
l^nnoslr. 2). 
SlntH, i'i, Auchhalterin. 
('ietlach, H., Rcnlucr. 
Hermann. 2.. Arbcil. 
Siodnui, 1)!., Schlosser. 
Schubert, öl., Tischlerei T. 
Senkel, G„ SaltnimivärL 
Slra,ich,nanu, §., Sun 
meint. 
GlruHntaim, O., Maurer. 
Siogl, G„ i'-'cisSutcriti. 
dilm, O. Dachdecl. 
31 geh. z. Sccbadjlr. 1, 
Scebadstr. -»■ 
32 E Bi>choss,Li.,!lrankew 
„ pfleg. 
ilaipnrcif, Th., Ww. 
Pvlerson, U., SSro. 
iliuit, iüatiimttqtil.' 
33 E 3ci>cH>i(i, li„ Gchlojicr. 
Lau,in, F., Renlner. 
Picchel, iU.. Gättnereibes. 
31 E Lorcn^ 3, Siattct' 
»islr. X 
Stock, H„ Schmied. 
Dreschet, 31., Schacht,nstr. 
Hausotler. P., Gartenarb. 
»lorbrr, M., Pensionär. 
Üeliolo, A» Arblrin. 
35. 30 E Stadt Berlin. 
25. Gemeindcschule lt. 
HilsSschule. 
WohlsahitSauit. 
Blinde. F., Heizer. 
Knebel. D(„ Sladtinspekt 
Atarzillict, iffl., Ww. 
:Vleis;itcr, (!)., Bäckermsir. 
Weug, &., Kellnor. 
Wchel. O„ Postbote. 
36n E Ruf, A„ Frau. 
©rotlje, O., Dreher, 
üamptechl, H., Simmerm, 
Ruf, Sl., »ism. 
Schiedeik, F, Kuischer. 
37 E Knoihe, G„ Frau. 
8„äbeniy,W.,Schanspicl 
Waegncr, 3i„ 'Jickl. Zeichn. 
38 E Weiche,t, P., Sons- 
Bearat. 
39 E Sandhoff, K.,'Erofe> 
sltischcrmslr. T. 
Stoilje, Sl., Maurer. 
Ludwlg, P., Zoolog.Hdlg. 
Prechel, iB. Arbeit. 
Ttetz, 0., Schmied. 
Wählisch, G., PostangC' 
stclllc. 
Berliner Str. -> 
Hcdwigstr. 
Bertranistr.->- 
1 Bausicllc. 
2 E Scpi), 3-, Büglet. 
3—4 Baustellen. 
5 E Gvzoll, F., Stiegt. 
LtgS.Ülnsseh. 
6 Parzelle. 
7 E SBilt, Slenitttt. 
E Will, M.. Frau. 
8—11 Baustellen. 
Bellheiinstr. -> 
12-15 Baustelleii. 
<- Glfcflr. -> 
10 Baustelle. 
17 E Schnitze, W» Lederarb. 
18 E Lutz, Sl., Handelsm. 
19. 20 E Kindler, P, 
Schneider. 
Berirmnstr. -> 
Heidestr. 
<- Schnlzendorfer Sir.-> 
Linie Seite. 
Baustelle». 
2 E Wehr, W-, Giotiilüm. 
Lciluer, F., Pensionär. 
Zenk, 6., ilaffenbole. 
3 t Wcstling. H., Beamt. 
4 E WilHelmi, ti, Rentiere. 
Bausielleu. 
0 E iliiif, G„ Ziimucrm. 
13 E Seeberg, v„ Pförtner. 
18LESchiiitdt,P.,Pciisionür. 
20 E ungenannt. 
Albrechl'scheS Hans. 
E Albrecht, F.,E,scnhoIil. 
Baustellen. 
Stechte Seite. ; 
Bauslcllcn. 
Bonmannstr. ->• 
Baustellen. 
Kulsüistcnftr. -> 
M E miflcnannl. 
17 E Sinflc, H., Ww. 
SnnjlcKe. 
19 E Aldrccht. F..Gileubo^l. 
Will, E., PoslsLassn. 
19a PaijcUc. 
Ban stellen. 
Mühlcnjeldstr. 
Heiliiigsdorfcr Str. 
-<r Btviimrtfilr. - 
Sinke Scilr. 
L Baustelle. 
3 ES chulz.H,^>au(Bcrli»1 
u. Szcuierey, B, Homoo 
pntl) T. 
5 E Holcflcisch, G., Iugcu. 
(iictliit). 
Fischer, O., Ww. T. 
tictji, G, Klamerlehrerin. 
— 8„ Baningen. 
l'jocbcl, (i., Schlosscrmslt. 
Sioai, C'i, Jictchä#. Bclr. 
Vlfiu't 
7 E2chm!dlL.,Iisi„.(Berlin) 
y'cl)Udo, G„ Ksm. T. 
9 E Slillcr, 31., Bertret. I. 
11 E Picnila. M., Glskiiwr. 
13 E Paln,, >t., Fiau. 
Paln,, W, Dreher. 
Gchouilötl ti., Haupt' 
wachlineisiet. 
15 E Gute, F., Slfui. 
('Snilmnimsliist). 
Jlromjdi, F.,Ob.Buchhalt. 
Otto, Gl)-. Frau. 
ilhippcrt.F., Minist. SlnlT. 
17 Baustelle. 
Friedrich-k-Ialcr Weg -j 
19 geil. z. ndcbnchviaicc 
Stieg 21, 
Baustellen. 
EPcier.K.,StablL>b.Sckr, 
Haupt, L„ Ww. 
Bcltcncr Slr. ->- 
Baustellen. 
41 E Leiihcit, W., Dreher. 
13 Pnijcllc. 
iiaustcBeii. 
19 E Hahne, 31., Schlosser. 
"L E 0016, G„ Musik. T. 
Äncippslr. 
Baustellen. 
55. 57 E Bauer, O., Bank- 
bccimi. 
Bcrgslr. -> 
Anlagen. 
Siechte Stile. 
2. 4 gelj. z. BiSmarcksir. 153. 
6. 8 Garten, geh. z. Nr. 5. 
lOEGglct, H.C.,Fabrkbcs.1'. 
Reife, G., Wcrkmstr/ 
Pürouuc, I., Pros., Sind. 
Rat i. 3!. 
12 E Segall, B., Drogerie- 
bcs. (Dahlem). 
V^etne, E., lirastw. Führ. 
Hoffmanu, F., Dr. pnil. 
Studienrat. 
Krügct, G., Ww. 
Kiiivpa. F., Auswärterin. 
Schroeder, F., Ingen. 
— O„ Aeamt. 
14 Baustelle. 
FriedrichSialer Weg 
Garten, geh. z. Friedrichs. 
taler Weg 5. 
Karlen, geh. z. Ailhelinstr.7. 
Wilhclwstr. -> 
Sorten, geh. z. Wilhelmstr.K. 
28. yo Dauslrlitn. 
Hohcnzolltrnstr. 
40.42 Garten, gch.z.Hohcn^ 
zollernslr. 6. 
Garten, grl). z. Stncippsir. 10. 
Kueippftr. -> 
■jiark, geh. z. itucippstr. 3. 
Garten, ged. z. Bcrgslr. 34. 
<- Bergstr. -> 
10—56 geh. 5. KurhaMr. 
31t. 30-33. 
Slolper Str. 
Henricttestr. 
Schi'dower Slr. -> 
1—5 Baustelleu. 
r<- Berlramsir. 
E Russiug. I., Snflnllat.T. 
tzorn,E.,Sirafecnb.Vcamt. 
Baustelle,i. 
Schildower Slr. 
HiÜmannstr. 
Georg Hillniann, 
ehern. Fleischermslr. 
Schnlzendorfer Slr. -> 
L E grenz, H, Ksm. T. 
2 E Leyinaun, iy., Eigen¬ 
tum. (Slr. 25). 
©loj, SSDt., Ww. 
(Stufe, ft., Glaser«! T, 
Messerl.O-, Aanlbeamt. T 
E Schön, 8., Sladlamim. 
Ballon, S., Ww. • 
E Slltmnnn, H„ Ikouzcrt- 
hauSbei. (Slotlbuä). 
V. Altmann, H., Uiciitucr. 
Molib, 0, Albeil. 
vk-idcl. ti„ Asm. 
ü E Hörner, I., Jtfm. T. 
E Haffe. slfm. T. 
E HaU, Jy„ Privalicr T. 
5u E Sirius, SOI., Schlosser. 
I! E Schlclk,G.,Ob. Jngen.I 
7 E Popcitdider, P., Bclr. 
Direll. T. 
i'Utfj, W., 3Sid. 
Ui'iiiljiihii, G., BnnlCcomt, 
i. 31. T. 
S E Gichciibetjcr, F., 
IVionlcin. ‘ 
9 10 E Stobt Dcilin. 
Fritz, «., öntlnrr. 
Baustelle,,. 
Kit,ljca=uora>£leiiv 
Glrafee ->■ 
Baustellen. 
Icniik'Plälje. 
17 E Poelich, L., Lehrer. 
18 E Siimkf,®., filiclciileg 
19 E ildschik, oosefme, 
Schuhwr. T. 
Pol;in, M. S!erliinfai„, 
— P., Lenln. a. D. 
20 E Ianzen, £)., Fnbrk.T. 
20a Banstellc. 
‘1 ELcl,iiiann,F.,Gigciilnin. 
(Sir. 25). 
Ürocgcl, H.. Sleindrnck. 
— tz.. Arbeit. 
22 E Tanncmann, O.Jnsi. 
Selr. 
Fabisch, P., Frau. 
Mlclkc, G.. SlaatSan- 
mallldj. Slot. 
Mir. P., itiit|chcr. 
2:1 E Schulz, Sl, itfm. T. 
Oesterreich, 31.. Ksm. T. 
Stbascr,«:., HillSbuchhalt, 
Ätödcr, I., Nohrleg. 
1 E 3iicgel, K, Stcueiinsp. 
’Sool, F„ Postiusp. 
Äliemarch, M., SIrbtrin. 
Miedbrodl, M., Arblrin. 
Ölaglcr, I. Auswärtrin. 
25 E' Lehmanu, F., Gigeu^ 
lunt. 
Schulzendorscr Sir. -> 
Hohefcldflr. 
l'icnc Bismarlksir. 
Linke Seile. 
I Baustelle. 
3.5 Evoldach.Rosa, Gigen 
tüm. (N 113 Elolpilche 
Glmfee 15). 
V. Wllliiebel, W., Arbeit. 
Berginanii,O.,BllnIaugesl. 
Kadilowski, G., Frau. 
ttlatl, D., Krastw. Führ. 
Rätzkc, K-, Kohlen. 
Schwarze, M., Baumflr. 1 
7 E mtgcimiml. 
9 E Äienlcin, I, Dachdclk. 
II E Schleuder, E., Ksm. 
(Lorsigwalde). 
E Schleuder, £>., Ksm. 
(Borsigwalde). 
(Xtgtl). 
V. Schleuder, 0., 
Pcustonär. 
13 E ÄatoiD, 38., Ingen. 
Slemitz, P., Ksm. 
15 ES3itt,fi, GigcnlüratriiL 
17 E Mich, ©., 3i cich8l>. 
S'coiiit. 
19 Baustelle. 
Jkuilulwrjllbrik. 
E IRammiitg, Gigcnlm,,. 
(Berlin). 
V. Dielet, Sl, Maurernistt. 
HcrmSdorfcr Icmcni- 
GipSwarcnsabrk. Sl. 
Diciet (S. iu. 6. H. T. 
Jutcrcsscnlcnweg 
Banslclleii. 
Stechte Seite. 
2.1gch.3.3ieucBi8marilftr.25. 
6 6. Donlle, P., Bersich. 
Beaml. 
10 Baustellen. 
12 E H,Idebrandi, O., 
tiiclbctbcb. 
14 E OTcifcncr, G„ Frau 7. 
Meifener, O., Acrgolbcr T 
Bausicllc,,. 
(Sidst. gol). 3.3! 0 Stoit [)st(lt.3 j. 
illDi!i»itl)(iilr. -> 
Banilcllcu. 
Odilostr. -> 
'Sun stellen. 
OSwiuslcig > 
ilieSgtnbc. 
Äckirtand. 
Burgfranenslr. -> 
Hohcnzollcrnstr. 
Sllbrcchtstr. -> 
1. 2 Baiiftellcii. 
-<r Kurhausstr. -> 
1 fflatltn, geh. z. KiirhanS- 
stratze 40. - 
t Garten. 
E Buloszor, ©., itfm. T. 
6 E Sliiaiir, Sl., Frau. 
Lange,SI.Lraflwagcuiühr. 
Schulzt, 01., Arbeit. 
<r HcunizSdorscr 61c. -> 
7 Baustelle. 
8 E Theleiuaun, H., Pol. 
fcauplm. n. D. T, 
9 E Stfolit. G„ Rentiere. 
Wroii G„ !ech,uschc u. 
Chemische ,>al>tisate T. 
.Uiileimi, Gl)„ Frl. 
10 E Siciinmiin, VI, Ksm, 
(Berlin). 
V. tilrofe, F, Schuhmiuslr. 
Goletz, G., Baut beamt. 
Oliillchling, G, Mechanik. 
Hardraih, F, liiiiihlct. 
Hcmptl, n-innv Jnilallal. 
— Fritz. '.'Jingiilr. Bote. 
Sluber, G„ itjni. T. 
Sainoider, Vl„ Üicuifor. 
tscboiln, v., Inge,'.. 
2 i'iniejet, Sl, Sdineiberiii. 
Siiecber, M, SS10. 
S'Jollle, P, Lehrer. 
»Imliiiiiviir. -> 
11 E Stlmkt, ji, Schlosser« 
initr. T. 
Siltraer. .Ci„ Poslasstst. 
Felbt, H„ Banlbeaml. 
12 E. Quoödors, 3i„ 
Fahrradsadrk. T 
Ticner,GH,Filialle!tcriil. 
'.VielvcS, M., Frl. 
Michelscn, G„ Ww. 
Thiers, Sll., Frau. 
13 E ilimptt» H., Ww. 
Bcrncr!, ill., Ingen. 
-<r SllbrechMr. -> 
Jagowstr. 
-<-Schulzendorser Slr.-> 
Linke Geile. 
I Banstellc. 
3 E Süentt, 23, Gigtiilüm. 
(Berlin). 
Begier, P., Ingen. 
Heilig, 21;, Fleijchctwslt. 
iWnilweiö, Sii, Fleischer» 
mstr. T, 
5 E 3>oscuau, G, Holz» 
bildhau. 
Lechuer, G, Anchholt. 
7. 9 Bauslelleu. 
Bouniannslr. ->■ 
II E Slcrnkc, L„ Ww. 
Lchmauu, P., Schlosser. 
13 E 5tcl)mfiHcr,6).,gtou. 
E Freyn,üller, L, it|m. 
Werner, 3!., ‘iuticn. T. 
15 E Grosser, G, Gigrnlüra. 
Töhler, 31. Ksm. 
George, G., 3lciilncr. 
17—21 Bani^llen. 
fliirfut.ieiistr. -> 
2.3 E uiioei,01,11t. 
25 E Gbetl, G, Schlosser, 
Ienlschnro, 31, Aauing. 
Schlcllner. G, Technil. 
Slenzel, Sl, Stirn. 
27 EDi»»ianii,W,Gigeniiilu 
(Aühlciisclbjlr. 35). 
29 Bonstellc. 
Mnhlenfcldslr. 
B01,stellen. 
Rechte Seite. 
4 (Saiten. 
6 Bouslelle. 
8 E Müller, G„ Ingen. 
Slaoeitolu, H., Bäcker. 
10 E Lau, G., Schnhin. 
Sioiimnnnsti. -> 
12 Banslcllc. 
14 E Siöiner, I. Glellrik. 
16 E Bauer, 3t., Werlrnstr. 
Bnusch, W> Schlosser. 
SMirnamt, 31, SleichSbl. 
Vlinliit. 
Jeher, I, slfm. 
18 E Silke, 6, W«. 
20 Banslcllc. 
ctitrsörflcnflr. -> 
>2 E Pfiihlinoitn, G„ fflez. 
Schornsteiiiseginstr. T. 
Baar, K, Sleiusetz. 
Kätzlet, I, Schulrat a.D. 
Schalt, G.. Pensionär. 
24E Schulze, P,SUim.SI|sist. 
i. 3t. 
Heinrich. A, 3)t»(cm(lc. 
Meinhard, I., liin.ülngest. 
Echmidr, S, Ww. 
26 E Langhc!n, F, SSoglstr 
Beamt. 
Siigisch, ®, Arblrin. 
Horn, G, Korrefpoud, 
Licblchcr, St, SUbcit. 
28 Bausicllc. 
Alühlenfeldstr. -> 
JO Baustelle. 
32.34 Ejmibtr, U, Schaffn, 
o. L. 
Citinattif, E, Slrüttin. 
Sperling, G., öligen. 
iJirscl. P., Schlosser. 
Gemarkung Tegcl ->■ 
Jahnstr. 
Frcihcrr<uo,n>Slci,i- 
Slrafee -> 
Linkc Scilr. 
EctrippiitI)i(e,SI.,5!eiitltr. 
Ditlmonn, 41, Stirn. 
Harnwild, W, Schnei« 
derei f. D.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.