Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

Karolv Dorfstr. 
— 2208 — 
Norden 64 Teil IV. 
8.9 E Kcrkow. 51., Landw. 
Ortsamtsftelle Karow T. 
Polizer-Zweigmeldestelle 
v. 2:’i. 
Sparkassen 9icfic»ftcslc51‘j 
Stande-'amt Karow. 
(SicuettofielO T. 
(arfuanim, H.. Arbeit, 
10.11 E Schwiglewski, O., 
Dahlieuzüchrer. 
Harter, M., BetriebNeit. 
12 E Walter, O.. Stadt Ob. 
Iujvelt. T. 
Sawallisch. P-, Arbeit. 
13 E Achilles, (£., Wiv. 
Stromer, P.. Arbeit. 
Airdic :t. Friedhos. 
11 Fcucrwchrdepol. 
E. GlnM Berlin. 
Schulze. (£., Brandmstr. 
15 E Stadt Salm. 
V. Mohr, P., 9teltor T. 
1t. Gern. Schule. 
16 E Couratl/,F.. Landwirt, 
17 E 5tcrfom, ii, Frau 
(Dorfstr. 40. 41). 
ticvtolv, H.. Ongcn. 
Micinnstim, F., Ifm/Jlußcfi. 
fiDyolta, F.,2lnild M,lr. 
Strobek, X!.. Photogr. 
15 £ Gimcff, (£., Gärluerei. 
1U E Bartclt,O.,^uustmal. 
20 E Schwietzle, (i'lnvct, 
Guuitlsim. 
Böttcher. H.. Milchhdler. 
<')üuther.G.,Schuttedemstr> 
Trommer, B., lii|cnb. 
Assist. T. 
21 E Bolle, Eigen. 
<nmerin.(Baliuhosslr.l)> 
Ralin, O., Schloner. 
Schüucmanu, 2L.,Schuhm> 
iitfii*. » 
22EDnk--,H., Nes.Lok.Fuhr. 
DnkS, A., Ww. 
Woft. Pensionär. 
Woirschell, W., Arbeit. 
22 Baustelle. 
24 Garten geh. zu Nr. 25. 
23 E Torsie, O., Landw. 
Schulze,O.,Ob.Sieuer,ekr. 
25?i £ Manu, 51., Pfleger. 
Schmidt, H., Hauödieu. 
26 E Trose, F-, Stellm. 
27 ETorge, P., Schiniede- 
uistr. 
23 £ MeweL, Landw. 
Hnckwitz, 91., Lmtbiv. 
<-WegnachLindenberg-> 
-<-Schwanebecker Leg 
Schönerliuder Weg-> 
Bücher Chaussee 
20—32 existieren nicht. 
33 E Schulz, 91., Bote. 
31.35 ESchwarz.O., Bauer. 
WntV.moim, E., Arbeit, 
.vteiwbitrgcr, W., Büijlcr. 
Miisnt, G., Bahuarb. 
Schwarz. 9t., Bauer. 
36 Baustelle. 
37 E. Sonnenberg. C., 2Bw, 
Xlnaijlnt, W.. $immcrni. 
Tlwm, Ä., Schaffner, 
ü» E. Torae, G.. Bauer. 
Tonic, O., Altsiy. 
Vj £ Merlow, W.. :)tciiiier. 
Gräbner, E., Würmer, 
(ytofimami, B.. Arbeit. 
Haff, I.. Arbeit. 
Hutve, H., Bauarb. 
Pactzold, Bolirer. 
Unverzagt, H., Mechanik. 
Wolfram, P„ Fuhrh. T. 
vcmlc, yu, Arbeit. 
dd. -11 Eitalow, A., Wrv. T. 
Grosscr, H., Taulwart. 
Giilt, ß\, 9ieutuer. 
Moirimift*, P.. Mim. T. 
— P., Kartoffeln T. 
^'ebcr, H., Bäder. 
Wolfs, A. W., liifcmv. 
42.41$ E Sorge,iv, Landw. T 
41 £ Schulte, G.. Landw. 
45. 46 E Gericke, iy., Landrv. 
Geriete, 9Jt., Ww. 
9tiunUjiir,\\ Mvim.Bcanit. 
23.59 E Dader. R., Landw. 
00 E ungenannt. 
Aiuder^F..Olnnib.Schassn. 
Mfäiiicr, A., Arbeit. 
Wenzel, A., Fleischer« 
nistr. T. 
01 E Rcicliardt, H., Bäckerei- 
bes.7. 
Sckönbeck. F., Maurer. 
Zawacki, Pfleger. 
^ipplitS, Po!. Haupt 
Äachtmslr. T. 
Bahuhossir. -> 
Blaulenbnrger 
(iOstllflCC 
T. 
2‘ofbci-, H., Pol. Beamt. 
47 E(5ourath,P.,Eifleulüiu. 
48 £ Fischer, ct'„ Nenrner. 
41) E Pawelz, VS., Bauer. 
Amandi, A., Ul)tm. 
Pawels, (i)., Privar. 
uO E Klusch, B., Landw. 
»Uimelschcf, F., Auto» 
reparat. 
51.52 E6ur(oiö/S..Gifift!D.T. 
Jlichlcr, Frisenrgesch. 
Fruudöbergslr. -> 
Kt Baustelle. 
51 E yin«, F., Landw. 
Ziervogel, rll.. Ob. Pol. 
' -Wachlmslr. T. 
55 Baustelle. 
56 E Kerlow, (r., Landw. 
Kerfow, (£., Haudel4m. 
57 E (rick, O.. Kolouialwr. 
Arvisch,F.,Ob.Wachtmslr.> 
Florastr. 
jyiicDiich»Slinl-21r, -> 
Baustelle. 
Arenzburger Sir. -> 
Aanstelle. 
2 E Äendeler. M., Fm«T. 
Wendeler, H., Ingen. T. 
3 ESverber, L'..FaIirradhl. 
(Pmifoiu, Florastr. 61). 
si'ötilicher. B., Schnhm. 
Sperber. H.» AUm. 
Trcitichke, A., tUlnmer. 
Kcrtowslr. 
4 E Schrneil. S., Dreher. 
5 Baustelle. 
6 E<Bcibi'itc, O., Sckmiede» 
«tj’ir. (‘Bin. N 21 
Linieustr. 145). 
Bouatli, Ww. 
Prochnow, fy., 5tim. 
Thüringer, F., Ww. 
Spinolasir. -> 
Baustellen. 
10 E ungenannt. 
11 E Viotlicvt, P., Ofciifcli. 
Gropp. K., Pol.Mstr. i.A. 
Baustellen. 
14 E Souncustuhl, G., 
Zwijcheiimstr. 
Hageuslr. -> 
Baustellen. 
18 E Bnrlluird.A..Stadtrat 
i. N. 
Bnrkhard, (f., Technik, 
flamu .E., Ingeil. 
10 Baustelle. 
2U E Viav,. A., Maler T, 
Laajer. E.. Buchhalt. 
yias;, A., Sohn, Maler« 
mslr. T. 
— (r., ??lalcrnlstr. 
Pacholle, A„ iUcithicriii. 
yiosf, F., Maler. 
2t E Pelz, Ä., Eigenlnm. 
(Berlin). 
Lildtke, H., Neicht-b. Lb. 
Selr. t. 9t. 
22 E Presch, I.. Postschaisn. 
2J E Gaul. J?, Miitiil.jiaitzl, 
Borsich. 
21 Baustelle. 
Nerlowstr. -> 
25 E AudreS, F., Mechanik. 
T. 
ttöritz. A., .Nrankenschwesi. 
26ESelI,G.,Ob.Pojtschajjn. 
Baustelle. 
-<-Friedrich'Karl-Slr. 
Fricdrich-Karl-Ttr. 
Balinhosstr. -> 
Baluihof Slarow 
Eisenbasingeläude. 
(i)cmaUung 
Blankenbura -> 
Tichaner Str. -> 
Baustellen. 
EGroünlann. J.,Äcrklnstr. 
Pittellow, 9t, Maurer. 
1—6 Baustellen. 
c» Schraacr Sca -> 
7 E CJöcc, 26., Malerei. 
Baustellen. 
10 E Seijcit. 0)., Dreher. 
Czcczer, P„ Albe!!. 
Sasse, C., Schlosser. 
^Vngciihiecht, itenmi. 
11 E^eut;sch,Lr., Bnchvtulk. 
J2 Baustelle. 
i'j EThieuiauu, 9t., Tischler- 
innr. 
Ll^echowUi, 23., Arbtriu. 
Pointiert, I., Manier. 
Pleuje. 9t.. Arbeit. 
Sovartli. (£•., Betr. Assist. 
p>icliiiMi, F.. Fabrkarb. 
11 E. Schwengber, &}., 
.üassrnbote (Kreuz- 
burger «tr. 14). 
Tlriedc, A., An|ivär(eriii. 
Baustelleu. 
^olileuplai?. 
E Herbjt, Anna. Ww. 
(N 31 Hussitriistr. 21,'. 
Hauer. 51., Breuninar. 
(Friedrich-Karl'Str.18) 
Floraslr. -> 
1 EScheppau,P.,Tischler1'.> 
<- Bahuhofstr. -> 
Frundsbergstr. 
HubertnSdamnl ->■ 
Baustellen. 
Llerkowstr. -> 
•1 E ©öde, A., Frau 
(K 20 (f ulcrftr. 23). 
Gödt, tz., Buchdruck. 
— H.. Friseur. 
UtcidiciU’Ort),^.,kfmAiiflcsf. 
5EBuntrock,A.,Kraslwagen» 
führ. 
Iandt, E., Ksm. 
Baustelle. 
7 E Mcisjitcr, D., 2§w. 
Baustelle. 
ü E U'.'eiduer, C., Ksm. 
-<r Sptnolallr. -> 
Baustellen. 
12 ENrüger,H.,HaildclSm. 
i;{ E 9tasdie, C.,Baulaugest. 
11 E 9!eclzicgel. F., 
Schneider (Berlin). 
15 E FielerS, O.. Bäcker. 
16.17 E 5tiiphnl, C., 9!ektor 
i. 9t. 
Hageustr. -> 
13 ENaumanl^ W.,Iugen T. 
leit. T. 
19 E SawinSky, H., 
Peuiivnärin. 
E Snwiuöky. K.. Dipl. 
Jng. (Frankfurt a. M.). 
Dzimbowski. A., Ww. 
20 E SenL,P.,Mechauikmstr. 
20a E. Poetle. E. O.. Pfarrer 
(Blieb, Bücher Aue 25). 
21 E Herberg, H., Eigentmn. 
(Berlin). 
Lledius, 9t., Mechanik. 
-<-Cstur« Str. -> 
Baustellen. 
-<r Dorfstr. -> 
Baustelleu. 
Lauker Slr. -> 
Baustelle. 
:J3 E Friifch. H., Dentist T. 
Dribrow. S.Ui.. Lederarb. 
Schukowk-ki, I., 9IcichSb. 
Angesl. 
Baustelle. 
Hageuslr. -> 
Baustellen. 
41 E Frosch, A., Artist. 
Dahnts, A., lsm. Äugest. 
42 E 9tnr, A., LebenS- 
»niitel. 
Nolir,A.9toich§b.Ob.Sekr. 
42u E Schürmeyer, Ov 
Baukprvkur. 
43 E Müller, H., stfm. 
Tafrayer. F., Frau. 
14 Bnitjtcllc. 
-<r Spinolastr. ->■ 
45 E Koppen, G.. Frau 
tSchönebg., Naumann- 
ftrasjc 83). 
V. Bleeck. E.. Pensionär. 
Schmidt.H., Kranteupfleg. 
46 E Zartlie. L.. Ww. 
B(td)m(mn,23..Dr.rer.pol., 
Dipl. Bolköwirt. 
Echvi'.seld. O., ilfnt. 
47 E. Mathiak, C., Frau. 
Bnsonistr. -> 
Baustelle. 
56. 5t E Starke, E., 
Neict^augest. 
HudeunSdamm -> 
Baustellen. 
19 E. Es kam, F., Dauarb. 
Cskain, 93., Drei,er. 
20 E Breitjeldt, B., Schnhm. 
Baustellen. 
24 E Bednarzig, A., Bdit! 
Äugest. 
25 E iniflcimimt, 
Bahnhofstt. -> 
20 E Ladewig, St, Bauan- 
ichläg. 
27 Baustelle. 
2t E Beniner, I., Eigen- 
ifimeriit. 
Denlnel, E., Baukbeaml. 
Zustellen. 
Floraslr. 
Baustelleu. 
Schräger Keg -> 
52 E Becker,W.. üBcitjstötT. 
Decker, F.. Hochfreqneuz. 
Am Dmiewend -> 
53.5lE»Zäsk>.',9!.,Gartenbau. 
Bauslellen. 
63 E ungenannt. 
V. Wecke. A., .ttfm. (N013 
Neue ftöitigslr. 52). 
Bahnhofstr. -> 
31 Baustelle. 
82 E Morgenstern, ?(., 
Clektronistr. 
■<- Gemalkung 
Blaiüenburg ->• 
Hngcustr. 
Schräger Scg ~ 
{ Baustellen. 
In E Gernat, F., Rentner. 
föcumt, Herta, Zigarren, 
lb Bniislellc. 
2 EMoicntrcte^A., Destillat. 
y. 
910’fntrctcc. lr., B^nk« 
niigcit. T. 
E Miibcl, .sj..Mcilevmsir.T. 
•1 E 2'3inbniiiU:i, 91., Ma» 
jdiinciuiioiu. 
5 E Mvdci, H., ?,ii]chiicid, 
0 Et^otiel. Th„ Maichli'.lit. 
Basin»)osftr. -> 
7 E Mlir, S.. Zlassierer. 
Scharirer. 2L.. Maler. 
8 E Anü, E.. Llaffenbol. 
l> E Hopp. L.'., Schrijlsetz. 
10 E Schröder. O.. 
Neichsb. Beantt. 
Cngelniann. (?., Bergold. 
Schröder, K.. Maß- 
schneid, f. H. 
11 Somnicthnuö. 
12 E Ectert, G.. Kfm. 
Haue!, AI., ilöiu. 
13 E Battmer,O., Schneider» 
nistr. 
Albrecht. W., Parker. 
Boven, A., Ww. 
FrnndSbergstr. -> 
Baustellen. 
Am Daneweud 
ÄausLelleu. 
17 E Heinrich, 6).. Schlosser. 
FruudSbcrgslr. -> 
Heiinfricdstr. 
-<-HubertrlSdamm 
1 E ungenannt. 
Benlendorf, N., Psörtu. 
2 E Wostrack, G., 9tentner. 
Berkemeier, C., Llfm. 
Aanftellen. 
Wolanslr. -> 
Daneweudplatz -> 
Busoiiistr.-> 
Baustellcil. 
8 E Bergemauu. F., 
Stellwerksuistr. 
Baustellen. 
Lanker Str. 
Baustellen. 
20 E Schüler, P., Werkmslr. 
21E. Bergemauu, H., Ww 
Baustellen. 
Bnsonistr. -> 
25 E Schniebcr, B., Frau, 
Schuieber, C.. Tischler. 
Hintze. H.. Buchdruck. 
HilfSarb. 
Baustelleu. 
Äolanstr. 
Baustellen. 
30 E Conrad, M., Eigen¬ 
tümerin. 
(5onrad, 9t., Archit. 
Griugmüth. S.. itsm. 
Schmidt. E., Kotttoristin. 
- I., Wtv. 
Baustellen. 
tz- Hudcrluödauim 
Hnbertilsdaium 
Babuhosstr. -> 
E. Necollin, F., Drogist?. 
Seeb, 9t., Ingen, 
ilticd, M.. Äw. 
ytogge, Tb., Drogist. 
3 Baustellen. 
4 Unbewohnt. 
Baustellen. 
Fruudsl'ergslr. -> 
Baustelle. 
10 E Weudt. O., Zintnrerpol. 
Wcndl, W., Ztrnmmtt. 
Baustelle. 
12 E.9ticolay,M.,(r>laserknstr. 
Berz, Gli„ Buchhalt. 
Schmid, W., Glaser. 
•4r Am Tanewenv 
13-14 E Paschle, 5C., Aul- 
tanis. 
15 E Fiebig. H.. Wächter. 
Heimsriedstr. -> 
Baustelle. 
17 EWen/ag, (5., Ortfftö. T. 
Päckchen, E., Mnichincii' 
schloss. 
Wenzel. S., Schlosser. 
^lm>clslr. ->* 
Baustelleu. 
22 E Mlcnip, A.. Cigenlüm. 
Möscrstr. -> 
23 Baustelle. 
21 E Franke, P., Schlosser. 
25 E ungenannt. 
20 E Konig,J.,9tieselwärt. 
27 Banstellen. 
28 E Dochow ii. Beher, 
^igenluut. 
-<-Sctiöneilinder Weq -> 
2U E Bnntichrih, G., Bildy. 
Bnntschllli, K.. Gärtner. 
30 E 9iing, G., (zigeiilüm. 
Bauslellen. 
3:» Sommerhäuschtn. 
31 E 9teiinann,O.. Bügler. 
Böhlke, H., 9tcnl»er. 
35 E 9teiiuaiin.P..Fürmcr. 
Libor, P.. Maler. 
9trllcr1, st., Sleinsetz. 
26 £ Jäclel. F., Pfleger. 
Iouas, $T., Buchdruck. 
Baustelle. 
33—42 E Kloning. öv 
Äugen. 
43 E ungenanttt. 
41 Garten. 
45.46 E fliitftcr, L.. 23$u. 
Wüdetzkl, Kontorist. 
Banstellets. 
50 E Blazejczhk, F.,Bohrer- 80 E. MöbrnL, 9ö.. Just. 
51 Baustelle. 1 Ob. vitijickl. T, 
Johann-Gcorg-Str. 
Benannt nach 
NnrsürftJohan uGeor 
Gemarkung 
Blanlenbnrg 
Baustelleu. 
Kernerstr. -> 
Baustelleu. 
d E Nosenke, st., Fahrstuhl^ 
führ. 
Nenstadter Str. -> 
10.11 Baustellen. 
12 E Weit, A., Ob. Post- 
schafsu. 
fllcn, 9t., Poslschassn. 
Baustellen. 
14 E Woschny, W., Dreher. 
Baustellen. 
17 E. Saite, M.. Frau 
(Paukow, Damerowstr. 
Nr. 59). 
BarlowSln, G., Tischler, 
plauze, W., Schueiver. 
Knhnle, Pol. Ob. 
Wachlmstr. 
18 Baustelle. 
Löuöstr, 
Ist £Mosemanu,P., Schuhm. 
ÖdusteUcn. 
Pankgrajenstr. -> 
27 E Thiele, A.. ^ngen. 
Artermann, M., Ww. 
28 EBalznweit.E..Buchhalt< 
Haak, W., Gärtner. 
Schulz. W., jlraftw.Führ. 
29 E Schlüter. N.,Komekt. 
Sabeck, (r., Privatiere. 
30 E Schaper. M.. vw. Geh. 
Kanzleiselr. 
ESchaper.B.n G.,Angest. 
ESchaper, M., Schneider- 
meisterin. 
31 geh. z. Nr. 30. 
32 E Innert, H.. Schlosser. 
Ulilemann,W..Bankaugest 
33 E Wierzbicti, W.. Slsrn. 
ÜlebL, P., Dozent f. 
9^usikwisscnsch. 
34 E Havpinm’ichcGröe», 
Casver, H.. Mfm. T. 
Kaiser, 2l., Magistr.Angest, 
35 E Stark,A., Baiinialer.1'. 
Saudbergstr. 
36 E9tegolot,Ph., Magislr. 
Ob. Selr. 
Dtcfloiot, E., Buchhalt. 
37—41 Baustellen. 
Leobschiitrer Str. -> 
42. 43 Baustellen. 
•14 EDres;!e,O..Schästehcrsl. 
45.46 Baustellen. 
47 E Siebert, Ah, Maqislr. 
Äugest. 
Goebel, A., Schneider. 
Prinz. H., tfm.Aitgcst.T. 
Sandbergstr. -> 
18—51 Banstelten. 
52 E. Scholz, B., Ww. 
53 E Bö0cler,H.,Baulbeamt. 
54. 55 lyait'lcllat. 
Pankgrasenstr. -> 
56 fiel). ^.Pankgraicustr.23. 
57 E Ziesche, VI., Tischler. 
58 E unbewohnt. 
5‘J—r>2 Baustellen. 
63 E Sterubeck, (£•., 23w. 
LöttLitr. -> 
61 E Schlvs;. U?., Moit« 
feltionSlchucrdciiu. T. 
Heidler, 6j., Jugeu. 
Atriiger, G.. Expedient. 
Maltern, A., Arbeit. 
68 E ungenannt. 
06 E Deter,W., Slcrreunsp. 
G7E Stricker, L?„ Werlm|u: 
68 Baustelle. 
GU £ Arnold, P., Czpedieut. 
ctolfpli, 2l.. flvaNm. Fuhr. 
<0 E9tiedzielöli.J,^igentüm/ 
71 E Mendel, N., Elektr 
Anlag. 
E Mendel. M., Direktrice. 
2 Baustelle. 
Neristadtcr Slr. -> 
73 E Müller, S.. Ww. 
Miiller, I., Schneiderin. 
74 E Frilfche. H.. Pol. Ob. 
Wachlmstr. 
Baustellen. 
76 E Nölmisch, ?(., Ww. 
9töhnifch, (?., Uhrm. 
Schliebö, (?., Schlosser. 
Baustelle. 
itevnei-sir. ->• 
Lau stelle. 
Kattowitzcr Str. 
Bnnzlauer Str. 
l E Becker. O.,Ob.Post2»fp. 
> Baustelle. 
3 uubewohut 
1 E Köuig. Mechanik. 
Simon, Ä., ksm. Äugest, 
5 E Brce. M., Maurerpol. 
Bree, C., kfm. Lademstr. 
9tosenke, 2L, Baukaugest. 
Wiesniwskr, 9t., Landarb 
6 E Llütlucr,P.,Werkzeugm. 
ShUiner. H„ LUempner. 
Aehls. 23.. Malchineuban. 
6a unbewolnu. 
Slelnancr Str. 
7ESchulz,W.,Lagerverwalt. 
Tetves, A., Schwester. 
E 2iiert, 91.. 9)taurer. 
Biert. H., Baukaugest. 
9 E Töpfer, 9t., Stlm. 
10 E Benzin. H., jtfnu 
Heu&Iij, At., Weikzengm. 
Banstelleu. 
<r Bunzlauer Str. -> 
A'crkowstr. 
Ätcirl Kertow, 
ehem. Gern. Borsteher, 
geb. 19. 0. 1L45. 
•<- Schräger 2Leg -> 
Baustellen. 
5 E Bnrkert, A.. Magistr. 
Beamt. 
Banstellen. 
Floraslr. -> 
9 E Neichelt.H.,(Ligeiitüinriu. 
10 E M/illcr, M., Bauingeu. 
Ätagull, F., Krastw. Führ. 
UEWiegandt.W., Gärtneret 
12 E'Ataspcr. A., Ww. 
Mathiak, li:., Technik. 
Wolsgram, M., 9tcich3ß. 
Bell. Assist. 
Bahnhosftr. -> 
Banstellen. 
13 £Schreyer,G.,Gärtner 1°. 
Aachniailu. F., Pfarrer. 
Hosiuiaiin, G., jt|m. 
14 EArmbrecht, D.. Ww. 
E Mannleitner, C., 
Pensionär. 
Mannleitner, (?., 
Stenotypistin. 
Jacobsen. K.. Mechanik. 
9keumann, 3)t.. Ww. 
Bogt. B., Arbeit. 
Baustelleu. 
10EGoebcl,M.,Bnchdruckbes. 
Pohl, F., Ksm. 
17 E. JLler, I., 9tohrleg. 
9tubbigleit, Bnchhalt. 
8 Gärtnerei. 
E 9ltijch, Th., Laudsch, 
Gärtnerei. 
19 EGniiz, AI1., Städt.2lngest. 
Baustelle. 
FruudLbergstr. -> 
21 E (5ichler,A., Banlbeamt 
E. ^ob, E., Kiirschuermstr. 
Samter. M.. J)r., ArztT. 
Turek, H., Wiifchci;u. 
Banstellen. 
25 EScholz,TH., Maurerpol. 
26 E Pietschmann, G., 
Angestellt. 
Sommer,O, Just.Anwärt. 
27 E ungeuaunt. 
.<li)(m, iy., Kourelt. t. N. 
9tode, P, Postbeamt. 
■<- Bahuhofstr. -> 
:3 EAtroiiich, tr..Postschassn> 
Atvftiiich, H., Äastw. 
29 E Thieme. M., Ww. 
30 E. Schlippe, W., Ma» 
flisir. Bearitt. 
-<- Floraslr. -> 
l^oiificllen. 
Schräger Weg 
Kcriierstr. 
Lrktoria-Lnise'Slr. 
1. 2 Baustellen. 
3. 4 E Sensel, H., Postasfist. 
May, 9t„ 9tcianer. 
E Minfe, B., Maurer. 
Eichhorst, A., Poslbeamt. 
Baustellen. 
-<-Joliauu-Gcorg-Str. -> 
Baustelleu. 
8£Holmaier,CH.,ksm.Angest. 
Holmaier. Ö„ Aßt Seit. 
— M., (^chueidermstr. 
Baustelle. 
Bottnerstr. 
Graben 
Baustellen. 
Bottnerstr. -> 
w£Holmaier,G^Abr. Leit. 
(Nr. 8). 
Sct!altschneidcr,F.,Tifchler 
L^anstelle. 
Äohann-Georg'Str. 
Banstelleu. 
14 E Balleer, C., Mechanik. 
15 E Zagubu, M., Fleischer. 
16 E Bringmann, F.,Mon« 
leitr. 
17 E Gundermann, 23^ 
Ablonialwr. 
Heine». (?., Clektrik. 
Barrslette. 
Biklorra-Luise.Slr. 
Am KicVitzpfiihl 
Tichauer Str. --- 
Linke Seite. 
1—3 Baustellen. 
5—0 Baustellen. 
Stiebiypsuhl-^- 
9t c ch t c Seite. 
2 Baustelle. 
t E David, F., Maurer. 
6—10 Baustellen. 
-<r Beuthener Slr. 
12—16 Baustellen. 
~<r Schläger Weg ->■ 
5irc,lzbnrgcr Str. 
Schräger Weg 
I E Müller.W., Maschinen. 
schloss«. 
3 E Pietrzrik, A., EinziehgS. 
Jnspekt. 
4 Baustelle. 
5 E Hocfv, G., Werlmstr. 
6—8 Bauftellen. 
9—10 E Lossier.H.. Kohlen. 
Gesjner, P., Buchdruck. 
Floraslr. 
II Baustelle. 
12 E Henke, ?l., Hobler. 
Borhauer, Telegr. 
Assist a. D. 
Sriizeubrück.F.,9teutuerin. 
13 E Pahig. P., Tischler. 
Schreier, G., 2^ankbeamt. 
14 E SchweirgVer, W., 
Pensionär. 
Schweugber, W., aloffeit» 
äugest. 
— W., Mechanik. 
15 E Hartuuq. G., 
Makler T. 
Weniger, P, Ww. 
16 E Schulz,H.,Scheiderin. 
17-20 Baustellen. 
Schräger 2Leg 
Lankcr Str. 
Schräger Weg -> 
E Peters. W., Buchhalt. 
Schulze, ($, Ww. 
2 E Weiter, F., Eigeutiim. 
Ley. K., 9)taurer. 
Woitschell H., Arbeit. 
3 E Wagener,9t.,Möbelpol. 
HorwiilZkv.N.. Buchdruck. 
Bahnhofstr. -> 
4EHartmauu,H.,Werkmstr. 
Brirou, H., Tischler. 
Springer. 23., HilsL- 
iiiechanil. 
5 Banstcltc. 
£ Piper.K., Maurerpol. 
Böhme, W.. Kraftwagen« 
führ. 
Piper. K., Baugesch. T. 
E Müller, W., Schtistsetz. 
E Grube.K.,Presjveigold. 
9 E Och°-, A., Stadtiujpekt. 
Baustelle. 
Frundsbergstr. 
Bauslellen. 
Schölterliuder 22eg ->» 
Baustelle. 
36 E. Aeumanu, I., Buch- 
Vittd. 
Baustellen. 
Amselftr. ->• 
Baustellen. 
10 E Bruöke. L., Nkaurcr. 
Hcimjriedslr. -> 
41 Lagerplatz. 
ETliormann,F..2^attslosfe 
(K5S Seueseldeistr.18). 
12 E Hönow, M., Frau. 
Baustellen. 
Am Daneweud -> 
Bauslellen. 
46 E Kiiberzig.O., Werktnstr. 
a. D. 
Nitt, H., 61ärtuer. 
Frundsbergstr. -> 
17—49 E Christophe,E.,Ww. 
(Dorfsir. 60). 
Baustellen. 
52 E BobenZki, I., Schnei- 
dem. 
53 E Better. E., Klempnerei. 
Bahnhofstr. -> 
54 Datrskelle. 
55 Ei)teubieser,L.,Pensionär. 
EWachSmann,h.,Maurer.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.