Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

Mahlsdorf Lcinkcstr. (9lotb) 
— 2136 — 
?" s 
Osttn 262 ' Seil IV. 
81—93 Baustelle». 
84 E Griebsch, W, Tischler. 
S5—SO Gärtnerei. 
E Bärmaiiii. st., Gärl> 
iieteibes. T. 
00 E Busse. P, Pensionär. 
91 Baustelle. 
02 E Schmidt, I, 06. 
Poslschassu. i. 91. 
03—93 Baustelle«. 
•J9—102 SommerhäuSchen. 
103. 101 E Joeschke, I., 
Maschinist. 
'Stimar, 91., Arbeit. 
-tr Greisswalder Str. -> 
105 EGöhtert.O.,Gigentüm. 
StnbinSk,, Sl., Sictilncti». 
10G Butten geh. z. Nr. 107. 
107 E Sriimtmlbt, P» 
Gctreidehdlg. T. 
10S—110 Baustellen. 
111 E Sieglet, SB., Buch¬ 
druck. 
112 Baustelle. 
113 E striccTef, £., Pen¬ 
sionär. 
Dahlwiher Sir. -> 
111 E Seidel, F,B„chhali. 
115 iUmislelle. 
llü E Heiuecke, £)., Buch- 
inttf. 
117 Baustelle. 
113 E Cchmidt, G, Ob.Post- 
schaffn. 
119 Bausielle. 
GreisLwalber Str. -> 
120 E Schulz, 31., Gigeiitiim. 
Schulz, O, Zuschneid. 
— R., HandlSin. 
121 Baustelle. 
1122 Parzelle. 
> 123 ELa>t,G,Maschiuenarb. 
Kaiser, 81., SLw. 
121 E Masuhrwitz, O., 
Gärtner. 
LrirawSli, I, Rentner. 
325 n.l26Eo,»merhäuSchen. 
127—120 Baustellen, 
üiilicifct Str. 
130 E ungenannt. 
131 Baustelle. 
132 ESliiijiie, W, SQau- 
3cu[;::. 
Stiiljue, Sl., SBiv. 
133.131 Baustelle». 
335 E Ficht, 05.. SftScil. 
130 E stottte, Cr„ Arbeit. 
137 Baustcklcii. 
133 E £acher,Jv.i Schmied. 
Schöps, $.. Telegr. Arb. 
130 b. Poppe, (!>,, Gürtler. 
Tirschmann, §., ffiim. 
110 Baustelle. 
Altonacr Sir. -> 
111-110 Baustellen. 
150 E Jalob,P, (ilnslloiclT. 
Fcnglei'.SLSrogcricbei.T. 
^eda, Maler. 
Jlnljlert, E, iölictet. 
iTmnm, H, Alaler. 
Jlnpptl, H, Frau. ' 
Müller, it‘„ Sltlicil. 
-4r Stielet Str. -> 
151-154 E Seiet, F, 
Rltijrhcrinflr. T. 
155 Baustelle. 
150 Neubau. 
157—158 Bansielleu. 
150 E Hantle,!!!., Schlaffer. 
Hantle, G, Bäcker. 
Weber, B.. Banarb. 
160 Baustelle. 
Snltct-t'eislilolu« 
Strosit -> 
101. 102 Bausteileu. 
103 E Löwe, st, Schlosser. 
Seidenschur,N.,Kou>orist. 
101 EStade,H,Banlbeaint.^ 
105. 100 Bausteileu. 
-<-Slibrecht-Dnrer-Str.-> 
■<- Frauz-Hals-Ptax -> 
Franz-HatS-Slr. -> 
107. 108 Logetpla«. 
E Martert, O. Bild, 
Tjailcr iWilmerSdj. 
Cigmaringer Str. 0). 
100 E Jttller, W. Asm. T. 
170 Baustelle. 
171 Garten. 
172 E. Fehlhakct, F., 
illciiipiier. 
Kauienla, ff„ lfm. Auges!. 
173. 174 Baustellen. 
175 E Bineta-Kolonialwr. 
G. in. 6. H. (Charlbg.). 
Clottoald, P, Sltiitfcy. 
Haase, G„ Schilhreparat. 
ZkoSmar, F, Kochfr. 
LWaiilaii, M., Maler, 
löinn’tfcr, 81., Tischler. 
Schröder, G,Monlicretin. 
Stnrr, H.. Anstreich. 
170 E Schesfler. £)., Bauarb. 
Bnchhotz, M., «rast». 
Fiihr. 
üenbachstr. -> 
177 E Hennig.K., Isolier. 
178 E Kusse, O., Tischler» 
instr. «Bahnhossir. 2). 
GMev, ®, Ingen. 
Mibn», O, Schmied, 
ptelnier, F, Musik. 
179 E Salutiert;. Sl., 
liigciiliimcriii. 
Lambech, Sl!., Fleischereil'. 
Nichter, G„ Ww. 
ISO E »lofm?, Luise, Stolo- 
niallir. T. 
Mehlbetg, i)l., Meliere!» 
bis. T. 
181 Baustelle. 
182 E Fidoria, G„ Schnei¬ 
der (8 V 08 iM)ftr.3G). 
Sciöltr, M., Sä». 
Groeger. (!i„ Slfm. T. 
Hiller, G., Kelln. 
183 E Oback.P., Zinimetm. 
Birlholz, .h., Öclbctlj. 
1S4 Aaichcllc. 
185—180 E Franzke, S, 
Ww. 
(Sitntli, St., Versorg. 
Sliuuirl. 
Reier, O., Zollselr. 
187 EZiese, !II.,Maschinen- 
schloff. 
Jiese,B.,Maschiiio»schloss. 
183 E Moschinkki, Luise, 
Gaslw. 
Ludwig, O. Bers. Haupte 
uertrei. T. 
Meinle, 31., Ww. 
iKciiDc, S}„ Sinteret. 
Mytodt, Ä!., Jugcu. 
SchelSh), 81., (SJcsetiiiflr. 
Schmidt, K„ Schlösset. 
Schuabel, til., Aauatb. 
Schult!, A., Schiistsetz. 
Bnddeslr. -> 
189 Staustelle. 
190 EWagner,F.,Aäckcrmstr. 
Brüuiiiz, 23., ReichLb. 
Salti. 
Doiuscheidl, M„ Frau. 
i>echner,E.,Magist. Angesi. 
ütivhaupt, St., stsin. 
!Iilisch, Siito. 
GchnlOt, G., iViübclpoI. 
Wagner, I., Baitciei T. 
— £>., Bäder. 
191 E Ächnich, A., Friseut. 
i?ri>miiichi)l3,SB.,Si)iileur. 
Hitslein, k., Ww. 
Schleuder, A„ Schlösset. 
Mensch, !)(., Dreher. 
192 Aauslclle. 
193 E SUicdcierg, 9)2., Ww. 
ffiiiljmjili, 6„, Posthelf. 
104—190 Lai,stellen. 
197. 108 E Bobrziiü, A. 
Buchdruck. Bes. 
Hömmctlc, W-, ctfin. 
aoiisseii, M., Stile. 
100.200 E Lehinaiiu,F.,Kfm 
(N 05, Zraitx'Drvilltr. 14). 
.'Holjbe, M, S8w. T. 
Schivaie.J.Maschiilenbliu 
— Echncidctiii. 
201 E ifiteK, 51. Ww. 
E »luelS, G„ L>nchhaltr!n 
Heinrich, 3)i„ Schaffner. 
Atütler, 0„ Schreiblvr. 
Nagel, '21, Stiit|chcr. 
202 Baustelle. 
203 E itoljlfjon, 5» 
Glaslm. 
204 Banslcllc. 
Alenzell'tr. ->■ 
Banstellen. 
<- E!seubnl)ȟberj>aug -> 
Baustellen. 
SSagiietstr. -> 
21 Baustelle. 
22 E. Sieverl.H., W.lett. 
Stotoein, H., ksnu Singest., 
Sicnett, (£., Uebcnsmitt. 
■<r Ncmlrandtstr. -> 
23 E Stkiubera, P- Stasi' 
wag. Bes. lAilmeröds., 
Wilhelmsano 7). 
Ccholtz,si.,Postschaffn.I.N. 
24 Karle». 
25 Baustellen. 
Lciukestr. -> 
Garten geTj. z. Lemleslr. 37. 
27 Garien. 
Banslelten. 
Privaiweg -> 
Baustellen. 
-<r Florasir. -> 
LcilVachstr. (Nord) 
<- Florastr. ->■ 
I E Baljr, G)., Packer. 
.Viltmauii, £>., Postjchaffn. 
2—5 Banjtcllcii. 
Pribatweg ->■ 
Oimtvii. 
E Zcidlet, P., Rrichrb. 
Siifien. i. !li. 
Zcidi'cr, iöi., 3teirfj3ö. 
Asilsteiitin i.'Ji. 
— W., aiellnraeztichiL 
ilcmlesti. --- 
8 Banitellen. 
9. 10 E Fahuktl. P.< 
ifleiiii61>. il/aiiiiicrnislr. 
Gltigoc, St., Sänger T. 
II E Äirchbach, 38., Metalle 
6tü(f. 
Pute, Sä., Buchdruck. 
-<- Nenibrandtstr. -> 
12 E Franz, 0., Tischler. 
13 E JfliiiSirmim, I., 
Angestellt. 
14 E ijoin, ß, Schlosserei. 
15 E He!n, O., Arbeit. 
15a E!I>ischke,O.,HandeIsm. 
Aedau, W., Rentner. 
16 E Schlirfeiser, Ö„ Post- 
Ccninl. (0112 Mainzer 
Strafte 19). 
SttiibBieigcr Str. -> 
17 E Bartiisch, 8., fyxnu. 
E Bartnjch,P., Schlosser. 
18E lJieiinmnii,G.,@[(tämach. 
19 E Stnmcr, H., (iigeii- 
tiinicrln. 
20 E Dreyer, M., Neichrv. 
äug. 1.31. 
Lessingstr. (Süd) 
-*r- illöbcritilr. 
Baustellen. 
7 E Dressier, P., Sictlret. 
8 i'jailcn. 
0 E Colberg, (?., Dreher. 
l£olbcrg. Walter, Ärbeit. 
— Willi, Slrtieit. 
BansieNen. 
Heinrich-Heinc-SIr. -> 
12 E lltilchiicibet, 91., ksm. 
Sirelt. 
13.14 Gärten. 
15. Karlen geh. j. 
Silillecjir. 48. 
<- SSiiiflctitt. ->■ 
16 Garten. 
17 E Misselwih, K., Tischler. 
18 E Liudiuau, St„ (Sigtif 
tfimriii. 
Lindenan, St., Schneider. 
19 E SB all, H., HmidelS- 
liilfScirC. 
20 £ Gorst, 0., ReichSbl. 
Äugest. 
Miese, SS., Baugesch. 
Matens, F., Beikänserin. 
Nenmaun, A„ Psörtnet, 
Otto, G„ Ww. 
Schnstet, M., Näherin. 
21 E Misselwitz, (s. Tischler^ 
nislr. 
Jabel, 28., Ingen. 
22 E Jandt, P., Stellm. 
23 Garten. 
21 Sowincrhänschen. 
ilohlisslr. 
25 E Krüger, (?., Frau. 
Präger,H.,Pol.Oli.Meisti. 
-<r EemarlnngSröpcuick->- 
25u Garten geh. z. 
StohtiSstr. 34. 
Skohlisslr. ->• 
20 Garten. 
27 E SIuhu, H.,Tischler. 
28 E ffliau, Q, jUempnct. 
12E3iuBcl,äK.,etai>tiuiJ)crt. 
i. 31. 
13.14 E,lisch er, Q.,2:‘"djlcr. 
<Fütstenwalde, Jatzi, 
strabe 5). 
Skostla, E., Ww. 
Baustellen. 
Sköpcnicker Allee -> 
Licvcrmnnnstr. 
(Nord) 
-<r Stralsnuder Sir. -> 
1 SoinmerhanS. 
2 Baustellen. 
3.4 E Brenneisen, e., Bau- 
inilctucsjin.T. 
5 E SSoIltr, iS.,91ngcsleni.T. 
0—7 Banstellen. 
8 E Fischer, I., Slmtsgeh. 
(li^V7,Dorotheensir.50) 
Brandt, ’Jt., 'Arbeit. 
Kolberger Str. -> 
Etilorntj.St., Ob. Feuer- 
wehrm. i. St. 
Sichirute, M.. Renlnerin. 
10 E MieliS, F., B-uarb. 
11 unbewohnt. 
12 E ’JJtüllcr, H., Gigcittiim. 
13 E Schulz, y., Arbeit. 
14 E unbekannt. 
15. 16 Banslelleu.^ 
Dalilwitzcr Sir. 
17.18 E Stamm H» Bauarb. 
E Krause, 9t„ Monteur. 
19. 20 Baustellen. 
21 E Herr. H.. Brandmslr. 
22 E GendtS, N., Eigintüm. 
(Amerika). 
23 E Fischer, I.. SlmlSgcl). 
(N V7Dorotheenstr.S0) 
V. Dugge, 3t„ Architekt. 
Siolberger Slr. -> 
24—25 Bausteileu. 
20 E Sfifjlle, SB., Mechanik. 
27 E Schars, O., Pensionär. 
28 E Peter 81., Mechanik. 
Mcisel, Slfm. 
29 E Schneider, F., Präger. 
30 E Hnth, ©., Invalide. 
Friedl, 3t., Schauspielerin. 
Hnth, G„ Schrisiieg. 
31 Baustelle. j 
Sitalsnnder Cir. -> 
Böiicher, (r, Schneider. 
Dargiek, K„ Schlosser. 
Haniuann, 91., Friseur. 
29 Garten. 
30 E Klaproth. E„ Ingen. 
•<r Winllerstt. -> 
31 EFrennd.R.Siraslw.Führ. 
Freund. 51,, Rentner. 
Jnngwirth, .6., Kellner. 
32 E ütichter,P., Buchdruck. 
33 Gatten. 
Heiniich-Heine-Str.-> 
31 Bansielle. 
35 E nicht ;u ermitteln. 
Ülabaiit, D., Setornt. 
Banstellen. 
40 E Wahry. C., Frl. 
E Wahry, E„ Ww. 
41 E A!«tmaim, M., Freu. 
E Weinmann, III., 
Schlosser. 
42 E DimtflC, F., Schlosser. 
Banstellen. 
44 E Miethen, Sl.. Schneider. 
Blisse, F.. Arbtrin. 
öorcf, H., Linolenmleg. 
Sauber, H., Pensionär. 
Banstelle». 
iltödernstr. -?■ 
Lcvensaitcr Str. 
Köpcnicker Allee -> 
. E Bätecke, C., Rentner. 
! E ti'bcrt, (S., Slsiii. 
3 «»arten. 
4 E. iliegcS, H., Drogist 
(Itblciitjorfl). 
Slnioeiiptci', iß., Jirafltt). 
Führ. 
Striimmliiig, 58., Schlosser. 
SchrobSdorssstr. -> 
o E Pellets, H., Bildhau. 
Schöusud, A., Mw. 
6. 7 Baustellen. 
8 E Kopplow, E.. Milch 
(SW29 Wissinanustr.7). 
Glieuke. St.. Ledetatb. 
9 E Wilde, 65., HandelSm. 
Lange Slt. -> 
10 Parzelle. 
11 EBeith,J..Schneidetin7. 
Sititi|,6l., Daiueuschueide- 
rti T. 
SchrobSdorssstr. -> 
Lindenallee (Siib) 
Biilowslr. -> 
1 E Thieine.K., Tischlernislr. 
(Biilowslr. 21). 
Doimlhstr. -> 
Donathvlatz -> 
-<-Kaiser-Fricdrich-SIr.->- 
2 Baustellen. 
3 E. Sllct], E., Prokurist. 
4 E Zinke, P., Schlosser. 
5 Bansielie. 
siötiinswcg ->■ 
6 EScUoborSIv.F.,Fleischet' 
msir. 
AelkoborSky, 61., Frau. 
Walter, S3„ Ww. 
7 E Pennet, G„ Sincher- 
reoif. T. 
8 Gatten. 
^-5raiscr-Ft!edt>ch>Sit.-> 
0 E Riemer, Cl„ Pensionär. 
Riemer, SB., Stsni. 
10 Lagerplatz. 
E Höchc, Dv Archiielt 
(Sticlenmler Str. 4). 
11 E Strahl, 'S., Tischler. 
Bülowstr. -> 
Lindcnstr. (Nord) 
Fricdrichsir. -> 
1 Baustelle. 
2 E Wenzel, H.. Stellm. 
3 E SHnif, A„ Liköifbrk. 7. 
4 Garten. 
5 E Stoppe, 6i„ Möbelkeiz. 
Stoppe, N., Sliitouermict. 
6—7 Gatten. 
8 Baustelle. 
■<- Hönower Sir. -> 
9 gtij. z. Höuowcr Str. IM 
nie 101. 
10 E Noaik, N., Borzeichn. 
Blieljer, 6!„ Bankbeamt. 
11. 12 E Groch, F., Gärt¬ 
nerei. T. 
Ebel/A.. AalnchosSvoriteh. 
John, Ww. 
»allmcijcr, ii„ Technik. 
Scholz, H.. Pensionär. 
Thotua?, G.. Werlnistr. 
13ENloII,W,Abtlgsvorsteh 
Melauchthonstr. -> 
14 E Schindler, O-, Töpfen 
mftr. 
Drechsler, G.. Ww. 
Frönnnig, M., Arbeit. 
Leine. A., Ww. 
Schindler. W.. Töpsennstr. 
10 Baustelle. 
Floialtr. -> 
17 ESch»ma»n,M.,B»chhdI. 
18 Garten. 
19—22 Baustellen. 
23 Garten. 
21 E Schilling, F., Buch' 
bind. 
Framkowsli,A.,Jiist.Jnsp. 
25 Garten gch.z.Lcmkcstr.14. 
-<- üemfestr. -> 
26 Baustelle. 
27 E Dehn, D.,Maschinist. 
Franz, P., Schneider, 
iltademacher, O.. Arbeit. 
28 E Godermeier.E., FraitT 
Godermeier,G.,Schtepper> 
Ncparal. T. 
29 E (Sroimii, M-, Ww. 
fintier, H., Asm. 
30 Garten. 
31 E Scheulke, 53v Post' 
Jnsp. n. D. 
flaiigner. St., Ingen. 
Lndat, F., Postinip. 
S2 E Stein, t)t., Groß» 
fleischennslr. T. 
Oonä, SB., Technik. 
Hansel, A„ Schlosser. 
33 E Nauchsnü. E.< Stadt 
inspekt. t. R. 
34 E Prölil, 91., Brauer. 
Karge, st., Maurer. 
35 E/üRiljcilsch, Sl., Maler. 
Flotaslr. -> 
30. 37 Baustellen. 
38 E Gerlach,O.,Schlosset. 
Streue, O., Töpfern,str. T 
Melauchthonstr. -> 
39 Gatte». 
10 Baustelle. 
41.42 E Wölk. A., Fleisches 
mstt. (SichtcitBg.). 
Krüger, O„ Bäcker. 
Thicdmann, G., SJiirOi 
vorsieh, i. 3t. 
Weinmann,F., Glasermstr. 
T. 
Hönower Str. -> 
43 Baustelle. 
14 E Hellichte, P., Loko 
inotivoberheiz. 
<15—47 Gärte». 
48 Baustelle. 
19 E Fischer, E„ Ingen. 
50 Baustelle. 
■<- Friedrichstr. 
Lisztstr. 
-<™ Händelstr. -> 
1—2 Baustellen. 
3 E Hellmuth, JT„ Pensionär^ 
4 SominilhanS. 
-<- Beelhovenstr. -V 
5 E Stepntat, F., Pensionär. 
6 E Müller, F., Rcntncr. 
Sonett, P., ÜleichSb. 
Wageumstr. i. R. 
E Mönnigheim, Sl., 
Pensionär. 
8 E Stiropee, P. striin. Seit. 
i. 81. 
Weber, 23., Biehlrciö. 
9—10 Äauktellen. 
Haudelslr. ->■ 
Lvhengriitstr. 
(Nord) 
(Sie rechte Seite geh. j. 
Staulödors). 
Wodaustr. -> 
(Unbebaut) 
Lortzingstr. 
Sllt-MahlSdors -> 
1—11 Baustellen. 
Meiierbeetstr. -> 
12. 13 Baustellen. 
14 E Schansnsi. G., In- 
(tnimentemii. 
Baustelle. 
MeudelSsohnstt. -> 
Banstelle. 
10 E Brendel, G., Vetlret. 
E Brendel, M., Gigen. 
tiimerin. 
-<- Bachsir. -> 
17 EJaeschke,F.,Baiikangest. 
18 ESchetmnck,K.,Werknistr. 
Offcnüadjstr. -> 
19 E Knnert, SS., Baugesch. 
20 Baustelle. 
SSagitersir. -> 
21 E Ränder, F., Schuh,n. 
22 E Scholz, I., Ziseleur. 
Scholz, 81., Zcntralheizg. 
! E Lehman», O., Tilchler 
(Verdislr. 7). 
Schulze, G„ Arbeit. 
Händelstr. -> 
21.25 E ctlitjsrt), te., Dreher. 
35 E Dehmel, O., Tischler. 
30—39 Baustellen. 
Händelstr. 
40 Baustelle. 
41 ES3oHga[t,St., Gigenlün,, 
42 ENoack. P., stlempncr. 
Barsch, W., Rentner. 
43 unbewohnt. 
41 SominerhauZ. 
45—47 Banstelleiu 
Ossenbachsir. -> 
ISESchumann.G.,Angestellt. 
Schuinanu, F„ Tischler. 
40—51 Baustellen. 
52 E Wtobet, 5(„ Rentner. 
Stirobcl, St., Hebamme. 
53 E Hansen, Sl.. üithogr. 
Bnchholz, G., Angestellt. 
54 E Stcnzcl, SJ., fflfito- 
äugest. 
55 E Bausch, O., Tischler. 
50 Baustelle. 
MendelSsolinstr. ■> 
57 E Ludeck, Sl, Gigen* 
lümtrin. 
Ludeck, G.. Maschinenbau. 
— M., Schneiderin. 
58 E Derlei, M-, Stellm. 
Banstellen. 
<- All-MahlLdors -> 
Löwestr. (Nord) 
LandSberger Sir. 
Baustellen. 
Weberstr. ->■ 
Bauslcllciu 
6 E Klassen, ß., Gigen« 
tilmeiiii. 
E Stlaife», H., Gigenlfim. 
7 E Blume, F, Krastw.Führ. 
Kantbachstr. -> 
Baustellen. 
Slralsiinder Sir. -> 
19 E LieSke, O, Tischler. 
(Berlin). 
Hasche, R., Tischler. 
20 -29 Baustellen. 
30 E Müller, N, Monteur. 
Stromer, I, Motorschloss. 
31 Garten. 
Stoiberger Slt. -> 
32. 33 Baustelle. 
Hansaplai! -> 
Stolbcrger Sir. -> 
34—5l Banslelleu. 
55 ERiippel,G.,Fcnsteeputl. 
56 E Riippel, W,Steiiidr,«k. 
57 Baustelle. 
58 E itililiiig, 33., Frmi, 
E Stiftung, F., Flie|cnleg. 
59 Banstelle. 
60 E. Stössen,, P., Schnijm. 
01 E. Klipper!, I, Maler. 
62—01 Staustellen. 
Gltaliiiiidct Str. ->■ 
Banslellei,. 
-<r Stitilbnchslr. -> 
Banstellen. 
51 E Opitz. W.. Dreher. 
Staeljne, F., Tischler. 
88 Baustelle. 
Wekerslr. -> 
89—91 Baustellen. 
92. 93 (Sitten. 
94 E Storno, F„ Tischler. 
95. 90 Baustellen. 
LandSberger Str. ->■ 
22 E Schmidt, H„ Rentner- 
Stcitholbt, E., Maschinen¬ 
bau. 
23 E Mock, F., Staffier. 
Baustelle. 
25 E Gnise, M, Schlösset, 
Baustelle. 
20 E Nie!sch,W., Gigentüm. 
,28 E Schulzenbots, O, 
Tischler. 
StiehnS, R., Arbeit. 
-<r Wacholdcthcide -> 
29 Baustelle. 
30 E Tesch, SL, 99a,,schloff. 
31 E Paatmann, E., 
Tischler. 
Baustellen. 
Lemlesir. -> 
Bausteileu. 
-<r Hamburger Str. -> 
37 GatleiL 
Bremer Sir. ->■ 
38 Garten. 
39 SonuncihäuSchcn. 
-<r LandSberger Slt. -> 
Lübecker Str. 
(Nord) 
     20. 27 .Baustellen. 
13 E Schmidi.M., itlcichSbt. 28 E Leuschnct. St., iltcnlner. 
Jnspelt. 
Bnrmesler, 6., ksm.Augest. 
Sack, H„ Montenr. 
Steinet, St., Pslegetin. 
-4r Beethoueustr. -> 
29-31 Banslelleu. 
■<r Landsberger Slt. -> 
. 2 ESchtäter,F,Priba!ier. 
3. 4 Gärten. 
<r i'remct Slt, -> 
5 Bansielie. 
Hamburger Sir. ->• 
E Schlotte, 9t., 
Konjctiionär I. 
Lcintcstr. -> 
Baustellen. 
10 E Christ, Sl., Ksm. 
Gebhardt. B., Buchhalt. 
Seisert, M, Schul- 
IciletiH a. D. 
Wucholderheide -> 
11 E Strecket, S8„ Patlaib 
Budach, G., fsm. Singest. 
12 E Schul«, SB, Tischler. 
Seiserl, P., Atitallschliis. 
13 E Stöckcr, O, Post' 
14 ^ ifoe|)fcII,3?., Mechanik. 
Stocpfell, G., löloler. 
15 E Wysocki, B-, SBoflcn- 
wasch. 
16-18 Banstellen. 
10 E Scheidet, K-,Mechanik. 
Hauptniann, H., Gürtler. 
20 E Bleck, G„ Schacht»,str. 
Buhle, Sl., Lagerberw. 
Grambow. üinno, ScbcnS« 
iniltcl. T. 
21 E Funck, scn„ H, 
Buchdruck. 
Fuuk, jun., 6„ 
tzanblgSgeh. 
Solfmnmt, S3., Bauarb. 
GieisSwatder Str. ->■ 
2lm Lnpincilfcld 
(Nord) 
-<r Melanchlhoustr. ->• 
lESlrautf;,©., Btandmeist, 
E Albrecht, Helene, 
Schreibwr. 
Sprung, G., Ww. 
3 E SSeiimugc, M.. Lagerist. 
Polsakow, St„ Slrbeit. 
4 fc. yimmetmaiiii, SS., 
Slrbeit. 
Baustellen. 
Hönower Sir. 
Banstellen. 
- E SSiiifltr, K., Mechanik. 
Harlmait», Sl!., Tischler. 
Wiiikler, O-, Bildhau. 
6 E Zippetiing, O, 
HaudelSi». 
SestrzcmSli, P., Bohret. 
E LaschewSki, L, Stsm.T. 
8 E Hinze, S„ iiim. 
Jänte, SÄ, Graph. 
HilsSatb. 
Schmidt, G., Frau. 
E ilteinmnn, Jy, Gigentüm. 
SHeiidland, 8i, Tischler. 
Friedrichstr. ->■ 
Banstelle. 
11 EMagnuS.O, Tischler. 
Gemarlnng 
itaulSdors -> 
12 E Sandmann, G, 
Schweisier. 
Morgenroth, 91., SltCcit 
13 E Pihl, SL, Bauarb. 
Pchl, G„ Werlzeugm. 
Friedrichstr. 
Baustellen. 
10 E Quappe. P, 9te»tuer. 
Siiiese, B, Ww. 
Baustelle. 
18 E Süille, W., Schlosser. 
Schnell, P„ Drehet. 
Hönower Str. ->• 
19 EMichler,F., Gigeutünu 
Ealla, F, SX|m. 
Baustelle». 
Melanchtljouslr. -> 
Lilthcrstr. 
Trisstr. ->■ 
Linke Seite. 
Baustelle». 
23 E ungenannt. 
Rechte Seite. 
Banstellen. 
22 E PiSzeek, 9l,SchristfcJ, 
Sköpenicker Allee -> 
Mannheimer Str. 
Stöpenicker Allee ->• 
Banstellen. 
Dnrlacher Str. ->• 
Baustelle». 
Mchet Slt. -> 
Baustellen. 
9 E Schmidt, P, Tischler. 
10 Gatte. 
11 E Lischke, E, Gigen« 
tiimerin. 
Biegst, 6, Glefitomonf. 
Wollmann, Sl., Arbtrin. 
-<- Sei (inslt. -> 
Baustellen. 
Karlsruher Str. -> 
10 E Wahrlich, E, Dachbeck- 
Banstellc». 
Seknflr. -> 
Banstellen. 
Metzer Sir. ->■ 
Banstellen. 
31 E GeschanowSIi, B, 
Schneibertn. 
EeschanowSki, M, Ww. ■ 
Bausteileu. 
Stöpenicker Allee ■>
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.