Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

M ahlsdorf Hirschgartenstr. (Süd) 
— 2132 — 
'Osten 258 Seit IV. 
31 E Sietiidj,F, Bildhau. 
Psarrsir. -> 
Hohenzolleruplatz -> 
32—33 Baustellen. 
Rnsiernallee ->• 
31 Garten. 
35 ELangner.O, Instinkt. 
Franle, S, äKctaniifjleif. 
80 E Marquard, P, Maler- 
mstr. 
John, E, Sdiweisjcr. 
37 E ungenannt. 
38 Staustelle. 
31)Eü5i(Mc,g(.,31t6aILa.S. 
40 E. Ol/nesorge, li, Cigen- 
ifimriit. 
Cljuesorge, 51., SBcriret. 
41 Ö «tten. 
4'2 E Schmidt, P., Tasü». 
(itarI:s;orsf). 
Böttcher, St., VstnbcSjefr. 
t. R. 
43 E(!)tttisch,W.,TischIerm!tr. 
Heidestr. -> 
41.45 Baustellen. 
46 Garten. 
47 Baustelle. 
43—öO Gärten. 
C1 E Sattel, SRaleteigesch. 
Slfazicuallec -V 
52 (Snrtcii. 
53 E Piehl, W., ÜB». 
51 E jioljc, 51., Echlosscr. 
55 E Baier-Echtiitdt, (j, 
li. Oicldjlu, 
Lenz, 3B„ Sudjljdt. 
CU Baustelle. 
Steinsir. -> 
67 E Wiötnar, VI., Ww. 
53 Warten. 
50. 00 (tiatten. 
iil SoiiimerljäiiEdjeit. 
li-’ E aioj|(;c:tbrobl.iUl.,S3Dti). 
Siclicr!,j?.,Scr!iiii.iUmnit. 
C3 E Neuland, VI., Eigene 
ifiwctin(2itmti!5sta»l). 
V. ,'joSlc, 5l„ Ww. 
.Oaafc, {?., läufst. 
Vtutige, A., Ncnlner. 
C1E ‘Ji 11 tu er/B., 2 dju litmutrc. 
linirötotoJli, (i., Färberei 
l:il. 
— (i., Sleiitseh. 
SVi.iuzcl, ti., tjni. Singest, 
ä'tnfjmann, VI., lieber T. 
Cito, 13.. 'Arbeit. 
Witter, 9t., Schnei bet. 
tociictt, 21., (Shemigr. 
Walezak, Th, Strbetl. 
05 E Stellet, öl., Betzntsir.7. 
üüE SrtimiM, SS« Mtisch. 
Sef. 
C7 Glatten. 
■<r AegaSslr. -> 
63 Garten. 
1)9 Baustelle. 
70 Sommerfiäuächeit. 
71 Baustelle. 
Alte-Fritz-Sir. 
72 E Schluarz, F, Rentier 
(Plynitfcitbf,, Hinter 
d. Bötsatie 4). 
"achtatt, ti)., tSasnv. T 
■*r WcmartnuflStöpciiiit-^- 
73. 74 Staustellen. 
rllaveusleiuer Sie. ->• 
75 Watten. 
70 E KocOc, SB., Pensionär 
Oohauntslhal). 
SüiU, S„ Kim. 
77 E iVliru-i, !bi., Gigenlimi. 
Seemann, M., Atv. 
7S E Urauje, (!., Älnsik. 
(Berlin). 
73 E tiooS, SL Färbetmflr. 
>. 31. 
fcO E. Knabel, ©., Tischler, 
til Stanittlle 
StailniiieiiaUce -> 
83 E Stilist, O., Privatier T 
SJcilagSanst. ÜfmtinBla 
sü’.tchucrl. T. 
83 Staustelle, 
til. f>5 (Saiten, 
i-ll. ti7 Lauste!!cn. 
Slciitstr. -> 
83 Staustellen. 
ä(l SonimctljiwiSihcn. 
Uü E. ßrantfe. 9t, Stirn. 
91 E llü!iilal),it..6.,5iiiitocf4. 
Baitslellcn. 
Sltazier.aticc -> 
Baustellen. 
ÜG E Schll|), G.,Bcamt. 1.81. 
Schuh, H, tfm. Singest. 
97 E Redlich, !ti„ üianmftr. 
98. »9 E ätseOcgartiicr, y., 
Fabrtbes. 
Slötiel, M, ffiiirtner. • 
Stile, $}., Gärtner. 
ÜimtiieriiMttii, A., Sieg, 
Inspekt. 
100 Warten. 
101 E Brotk, F,Kürschttet- 
utftr. _ 
Brock, ü., Glcllromottl. 
10UE31ei*,til.,Gigc.itiiiucrin. 
£illeiicl,U.,£iifr.(5t8tienld) 
£ Reflel, tR., Glclttomsiv. 
(Äöpcnid,1. 
Giebecke, £)., ilfm. 
illcich, 81., Technik. 
103 Baustelle. 
101 Gatten. 
105 E sllose, H., Buchdruck. 
100 Baustelle. 
107 Garten. 
108 E Fehlow, 51., Mechanik., 
iycfjloto, H., Portier. 
109 E Sütznmih, SL, 
Manier. 
asirl, I.. Ww. 
110 E Kluge, F.,,Heischet. 
J.11 E Schulz, H., Schlosser. 
Rüsicruallee ->• 
lila Baustelle. 
111b E ungenannt, 
llle Staustelle. 
112 EKuhnhaidt, O., Bau 
tmlctitclint. 
Jaetiicke, üi., SBügler. 
Ianib. H., Xic6:n5mitt. 
Öehler, H.. Kontorist. 
Schubert, 5)1., SIcBltin. 
112a E LonnSky'sche GrBen. 
113 E Träger, C,Ma»r«r. 
113a E Schreiber, SB* Mo¬ 
delleur. 
Doberslciu, M., ReichSb. 
Zngsühr. i. 9t. 
— P., Reichsb.Betr.Asstst 
Gottschatk, B., Ttani- 
Vottgelj. 
114—117 Gärten. 
Piarrilr. -> 
118—126 Baustellen. 
127 (Satte». 
128 E Setiife, F., "IrBeit. 
120 E Gtlzct, I., Bohrer. 
-<r Blnineuthalsir. ->■ 
130—131 Baustellen. 
135 E Edjnllc, (!., Tapez. 
136 E ilitljliiinilti, o.,itrim. 
Seif. t. !)!. 
137 E Stfjöltlcr, H.. iTroit. 
138 E KeitdzosSki, Klara, 
Gemüse T. 
■<r Vlücherstr. ->• 
139 Baustelle. 
140 E t). ZpycutotoMi, <t., 
Tantwart. 
ti. Cypcutoroili, A., 
iDlechnnit. 
141. 142 Snnilellen. 
l43E‘2iclnch, W., Reichsb. 
Vlfliit. 
144 Banslelle. 
145, 1 lli Märten. 
147. 148 ti austeilen. 
Ahotnallee ->■ 
Hohciizollernplatz 
(Süd) 
■<r 6n|d)iindeuftr. 
-vollen,loKcmstr. 
(llnlietiitiil). 
Hohtirzollcrustr. 
ülahnSdorfer Gtr. -> 
1 E Kühn, I., Pensionär. 
Baustellen. 
•<- ISrintctoslr. *> 
3 anstellen. 
<r Mnllersir. 
L Garlett gehört z. 
ÄiiUctstr, 45. 
9 Garten. 
10 E<il)mfc,g.,®<utr«m\tr. 
Cücl, 6., timibtd). Gärtner. 
9icidjcit6ach, iilt., Rentner. 
11. 12 Staustellen. 
Dtviimrdilr. -> 
13 äinuslelle. 
14 E Seäteto, P.. Etgcttllim. 
15 E SUern, 0., Gigeuliiiit. 
(SW2) Müllenhoffstr.). 
10 E. 5tuo6(I, (i.,lim.'.'litgc|i. 
17 Baustelle, 
is. lu E mütldt, 
(tigeitliimetiu. 
20-21 Parzellen. 
22 ETtva!d,P..!!!cnlenemvs. 
23. 24 Baustellen. 
Sllicinallce -> 
25 Battsiellc. 
20. 27 (Saiten. 
28. 2!) E Albrecht, I, 
Retchkb. Schassit. 
30 EHniioff, M., iirau. 
Hitiioss, (i„ Pol, Ültstc. 
Otto, Ä., iSm. 
31 E Jnuger.G., Klempner 
(Berlin). 
Blüchctstr. -> 
Baitsiellen. 
36 E il unde, K., Wäscherei 's. 
37 EStcingriilicr,i)l.,2clegr. 
Stet. 
3SESl)oguSs(iro8Ii,(5.,3itfpcj. 
39—42 Baustellen. 
43 Parzelle. 
41 E 3dm, 9t., Matrizen- 
lorm. 
Aenneinede, M„ Kellner. 
Bltimeuthaljlr. -> 
Parzelle. 
45 E aieii?be:g, P., 
Dtedister. 
ftleiiSterg, 51!., Buchdruck. 
46EEze»uer,W., Handelst». 
47 E Kopee, C., ßrL 
Kopee, 9t, Ww. 
43-51 Baustellen. 
52 E Bemort, H., Schloffen 
mstr. 
53 E Selig, F, Eigentüm. 
54 E Mol«, St, Schuljm. 
Janlowial, H, Gleit«, 
Karrenfahr. 
55—00 Baustellen. 
Nüsternallee ->■ 
61 E Kieke, R., Ingen. 
Schulz, 0.,2Raai[tr.iBeamt 
02 Parzelle. 
63 E Hille, F., Buchdruck. 1°. 
6-1 Baustelle. 
65/66 ESctbing, G„ Eigen 
" lümetin. 
Krämer, A.. SB». 
Setding, K., Schlösset. 
67 Garten. 
68 Baustelle. 
-<- Heidestr. -V 
69. 70 Garten. 
71—73 E Stellit H. 
iltcittitcrin. 
74 Karten. 
75 E Block, F., Fleisch- 
beschau, a. D. 
Srcjjet, M, SimatiSe, 
76 EZobel. H., Gastwirtin^ 
Vllazienallee 
77 E Schulz. »., Maler. 
77a E Hosmeislcr, P, 
(iigeutüm. 
78 E Mlcin, I., Slicscnlcg, 
79 Baustelle. 
SO. 81 Gärten. 
-<~ Steinslr. -> 
82 Baitslelle. 
83. 81 Gatten. 
85 E Milz, !!«., Gallier. 
Sllamtjstr. 
SO E Sditttfer, H., Maurer, 
l'ladiligalt, Ä., Händig! 
Geh. 
87 E Szonn, O-. Pol. 
Cliermslt. (Slfnzicnalce 
Nr. 26). 
85 E Gerdatt, SS., 
(iigentüra. 
Srcnzel, Ob. Post- 
schassn. t. 91. 
89 E Betndt, 51., Silber. 
idjmicü. 
90Eäjrec,ai.,2)!ngi(lr.53ciimt, 
Slitbiczcl, B.. Pensionär. 
BegaSstr. -> 
91 E 9iielsd-,A., Schlosser. 
92. 03 Baustellen. 
81—97 Gärten. 
93 SBniiflelle. 
99 E Storni, G„ jtfm, T. 
100 E Piechocki,!)t.,9ientner. 
Steinslr. -> 
101-103 Staustellen. 
101 E ungenannt. 
105 E Hassensieiti, F., 
Mechanik. 
106 E. {seniler, 5f„ Slfm.T. 
Kraushaar,H,Ganenbi»i> 
techn. 
-^- SKazicitallcc -V 
107 E Jung, ©., (rinricht. 
E Jnnz, h-, tfm. Singest. 
E Jung, I., Frau. 
Sommerfeld, G.,Buchhalt. 
Baustellen. 
Heidestr. ->■ 
111E. !M)inaim, F., Tischler 
(S 59 Graesestr. 69). 
115—122 Baustellen. 
RnslctUlillcc -> 
-<- Hohciuollciuplati ->■ 
Pfanflr. 
123—125 Baustellen. 
125itERoeSle,(5.,Lokorno!w- 
suhr. i. 91. 
126—131 Baustellen. 
132 (|Cl). z. Sljlaubslt. 27. 
133 E Dell, 9!., Gigentümt' 
riit (SSittcnDerge). 
V. Slltroggc, E., Technik. 
131 E Stinte, P„ üigentüm. 
13üiiE. iVlurolei (?., Ww. 
yinrolc, .p., Posamenten. 
'Jilnnicnlljnlilr. ->• 
136 E Glase, ti„ ilDcrtmstr. 
137 Parzelle. 
138 E Sllötjn, H„ Gaslw. T. 
Lainbcecht. F., ffitu. 
PoforSIt, 81., ilstit. 
139El-ct|joli, 51., Lb. BahNl 
mstr. 
Banslellen. 
Blücherslr. -> 
Baustelle. 
117 E.SItüger, F., Tischler. 
148 Baustelle. 
119 E Kranz, 91., Dreher. 
itranz. (?., Photogr. 
150—161 SJauilcIIeu. • 
152 E Schulz. (£., Frau 
(C25 Kleine 
Alexantierstr. 21. 24). 
Meyer, H., grau. 
153 E Fahlpahl, 0., Stadt- 
assisl. 
154 E Brnich, H, Karoffe- 
rieschloff. 
155—156 Banslellen. 
•<- Slljomallec -> 
Baustellen. 
159 SommerliäuSchen. 
160EMöhl,F., ffictfjcugm. 
Baustellen. 
Kantstr. ->• 
162 E GemSjäger, 
Rkichsb. Arb. 
163 Baustelle. 
164 EDopplkr,M.,Fleifcher. 
33eOtter, H., Heilkundig. 
~<r Bismarckstr. ->■ 
163—167 Gärten. 
108 E Möbert, L, Schuh 
nmdiermftt. 
Alallhes, £)., B anlangest 
3oütl, (?., Verkäuferin. 
169 Parzelle. 
■i- Müllerstr. -> 
170 Parzelle. 
171 EilraaS, 3B,S3etrteB5' 
aüift. 
Baustellen. 
Grunowstr. 
175 E.Mnnderlich. O., 
Bankaugest. (SBetitn). • 
176 E SBresjler, O, 
Bttchbind. 
9lat)ii86otfct Sir. -> 
Hiiiwwer Sir. 
(Nord) 
Aahnhosstr. -> 
Bahnhof MahlSdori--- 
1 cristiert nicht. 
2 E Greve. P., Gigentüm. 
Vurow, H., Friseur. 
Länger, »!., Fleischerei, 
illaicisett, SS., Obst. 
Bereinigte Pommersche 
LUIcicteicn 51. G. T 
3 E Oliim, (?., Stofletie T. 
Slalttv, F., Äonsituren. 
Wodanstr. 
SSmtslcIlc. 
1E Siiönmmt, G., Gioeit' 
liinietiit. 
E Sübtnant:, K„ (iigett: 
tiinicrln. 
Glrcljinit, P., Arbeit. 
Uttner, 9t., NisormhauL T. 
MirtcrtAVJlutcbcnnictg.T. 
5 E Klein, P., Grabsteine. 
Bieroy, SA, (rinricht. 
Hrisc, 51., Arbeit, 
IJteijlatr.G., ksmÄngeslellte. 
Schettzotv, P., Magistr. 
Sluicst. 
SHcnt, G., LcbcuSmitt. 
Zang. 9t., Arbeit. 
OE Münd. K., ’.'tutoocrmictg. 
T. 
Bräntcrl, K, SCloMstiti. 
Sieantund,G.,l!ebettri!i. 
7 9) au stelle, 
8 E Schubert, 9i„ Tcztilwr. 
ÖMftmnnn, E., Dentist T. 
aühii.'JInnemaric,Blumen. 
:Vlat1trit. L, Malerei. 
Psauitschmidt,8, Radio T. 
Gchnüert, St., listn. 
Zeppeliusir. ■ 
HellcrSdorse! 31t. -> 
9 E 9!oscnow, 91., 
S'leisdlcratstr. 's. 
10-11 Bauslelletu 
l2ESÖcljreiis, SB., Maurer. 
01a(id, Margarete, 
iloloitialtur. 
— 21)., Fleischermstr. 
fieftote, M., 9tentner. 
Meiltitg, I., Versorg. 
ülnioittl. 
Rose. ($., Frau. 
Gdjßttaich, 81., Mechanik. 
13 E. NowakowLki, K.< SBm. 
Öonaä, P., Bäcker. 
Aowalowskt, (£., Dank- 
beaiiit. 
UEGienmunS,®., Tischler. 
Fleischhauer, 51., Beauit. 
.öaljndotf, 6), Pensionär. 
Sauge. 33., Zttschnetd. 
Richter, O., SBcamt. 
Giefli'untb, SB., Friseur. 
15 E 91tichert B., Betrieb 
Inge». T. 
9teiit)eit, I., Prokurist T. 
10 E KoKCerg, O., Reisend. 
17 E (Lschenweiker, (£.. 
jtäfeljbl, T. 
18 Garten. 
19—20 Staustellen. 
21 E Hotdan, H., Tischler. 
Hordan, Maria, Zigarre». 
Sander, 5(., Buchhalt. 
22 E Sommer, ’jlnna, 
Siidercifil. 
Blarkgrasenslr. 
23 Baustelle. 
24 E Probst, M., Ww. 
Schleuder, P., 5lntoschIoss. 
15 E ÜSielnozogen, SL, 
Schnei oerntstr. T 
26 E Schmidt, 51., Bigenlflm. 
27 EffitocCc, I, Aersich. 
Jnspett. 
Lindenstr. -> 
.'8—32 Staustellen. 
-4r SBurggtaseuilr. -> 
33 E Dills,P.. Gärtncreibes. 
Egel, P., Rektor. 
Hossmann, K., Frau. 
34 SoinmerhäuSchen. 
35 E Peterk, 51., Kartogr. 
Pnhlmann, 38, Stadt> 
archit. i R. 
36 Garten. 
!7ENe»ntanii,J, Schneidet 
Säumet, H, DipL 
HandelLlehr. 
Sey. 5t„ Jtfm. T. 
— B., Hebamme T 
Bnddestr. -> 
33 E Hammer, I, Mob 
lerci. 
33 E mit Nr. 40. 
Hackbarth, 51, Poslbelr. 
Stfsilicntm. 
Petschke, O, SBetlmsit; 
Puls, H., fflüroanaest. 
10 E Srohncrt, W.,Maurer. 
Säjchtc, H., Arbeit. 
Kaiser, I., Schuhmacherei. 
Krüger, (?., Haukdien. 
Seeliger, P, Bäcker. 
41 E Porrmami, A., 
Gigeitlümetin. 
E Porrmann, 51., Maurer. 
Staude, W, Angestellt. 
42 £ Prüfer, F, Eelreide- 
5lärecht, ffl., Tech». Büro. 
Felling, SS, Ob. Just, 
Sekr. 
Molog, M.. Ww. 
Storbeck, H., Frl. 
43 Lagerplatz. 
E Prüfer, F, Getreide 
(31r. 42). 
Biktoriastr. -> 
14 Garlett. 
15.16ENatitsch,E.,Zimmert»' 
9?atu|d;,5Iimo,8igiirteit T. 
— L. Schorusteiusegmstr. 
47. 48 SS aufteilen. 
5lugu(tasir. -> 
ISEDziakowski, 9t,Gigett» 
tüw. • 
Btettschneider, P, Bttch< 
druck. 
Tiesing, M, Frl. 
Fischer, P, RetchSb. OB. 
Jnsp. i. 9t. 
Hilfe, SL, Telegr. Jnsp. 
Liedtch, O, Gast«. T. 
üütkmantt, 51- HaudelSm. 
’Jlörtemaim, 5l, 30». 
Nanseisen, 1t, SlrBeit. 
50—53 Baustellen. 
5(m Lttpineitscld ->■ 
54 EWapniarz,L.,Zigarreti. 
E SBapttiotj, D., Frau. 
(kbirS. H., 9ievlf. 
Baustellen. 
-4- USlarer Gtr. 
59 E Schlösser, ov Eigen 
tüm. 
Ggitt), A., Pensionärin. 
Lange, M.. Stentiicrin. 
TomyS, W,. Tischler. 
Ildte, ©., Dekorat. 
60 EScheuschcr,!?!, sQoHnir. 
Slannlieim, B., itsm. 
61 E itimuber, SS, Filial- 
leit. 
SfflollcnBitrg, St., Elektrik. 
82 E ®leg[|ch,5L.Ob.3feucr« 
wehrn,, n. D. 
03 E Koszmehl, E, Jitspekl. 
51 in Siosenhag -> 
Banstelle. 
61 E Schulze, F.. Gigentüm. 
MöBuS, O, AauhtlsSarli. 
65 E SBetttcr, P., SdMhm. 
06 E Schmidt, P, Farben. 
9!auch, C„ Rentner. 
67 E Sicgmuud, O, Kassen- 
bote. 
Blumenthal, H., Schlosser. 
68 EM6|ridj, (i. Striche,ib. 
aiiofcr/ "ö, Ingen. T. 
69 E Mahlo, O., Schreibwr. 
Brandt, 6, ksin. sangest. 
70 EMeitstfjner, P,SDla»ter. 
Hinneburg, 3)1., Ww. 
71 £ Obst, 91., Mechanik. 
72 E Ketunih.A.,Angestellt. 
Fciedrichstr. -> 
73 E WIeitecke, SB, Ober- 
ingen. 
74 SommcrTiäuSdjen. 
75 Baustelle. 
76 E Köhn, (£, Verwalt. 
Beatut. T. 
77EPo lilo wiez,W, Schnhml 
Mstr. (NW21 Bochumet 
Slratze 5). 
Gloeckncr, il, Wlv. 
Kleepe, K, Bersich. Äugest. 
Stack, W, Pensionär. 
78 E Wiese, tt„ Schlosser. 
79 E Setnmrich, SS), Wa- 
(lenmstc, 
80 SoinmerhäuSchen, 
31 E Schulz, H.^OL.Feuer» 
ivehmi. 
Seilet, 0., SlrBeit 
SBcBer, 0., Schlosser. 
82 E Breth. SL. öalDemls. 
SSESomke, it,«fnv(!8oum' 
fchtilenioeg, Neue sttttg- 
aller 210). 
Dornte, SL Revisor. 
Pomtnerenke, H. Ob. 
Fenetwehrm. I. 9t. 
84 EBolfmattn. SB.,Maurer. 
85 E Zappe. M, Gigen' 
lümetin. 
Retmanii, 6, Korrekt. 
Zappe, E, Zentralheizg. 
86 E Slogal, 9t, Sattlet. 
87 88 E Hermann, E, 
Gigenlümttro. 
SSiffa, Wageuwäsch. 
1—91 Staustellen. 
OlaE SBcukcrt,©, Werkmstr. 
Penkett, St., Drogen T. 1 
92 E Gnglcr, Stöhlen. 
93 E Gehilich, 51, Gigentüm. 
(Semlcstr. 191). 
Gehnich, 51., Glettromstr-T 
Steidle, SB., Fleischermstr. 
Zeldlcr, M, Sdjnciderin. 
-<-®eimtiiimg Hinow ->■ 
Höuower Chaussee ■> 
91 E wie Nr. 93. 
GreisZloalder Sie. -> 
95 E Nossow, SL, ReichSB. 
Bedient. 
Hahnewald, H., genes 
toehnii. 
96. 97 Staustellen. 
98 E Höher, E., Gastw. T. 
99. 100 E Schulz, £., teils. 
,'yCuermthniL 
101 Eitcusuer, 58., Maurer, 
äteufner, 51., PostbcttieBS' 
arb. 
102 E Sioggenreitcr, I, 
Schnhm. 
Drechsler, H, Pol. Büro- 
«ffift. 
Förster, 51., flfm. 
Grohnert, H, Ww. 
Siogocnrcilcr, H, An> 
qestcllt. T. 
l03EFischbait),G,Rechanik. 
104 E Schulz, Ä., Tischler. 
Löste, F., Schnhm. 
105 EHosematin, F.,Lilhogr. 
Döltz, 9t, Schlosser. 
106 E Brenner, P., Kellet' 
ittslr. 
L'ildrosengehölz -> 
107 E Pflaum, E, Melkerei 
Pslaum, O, Melier. 
lOL EHoeule, P, Schuhm. 
103 E Falk, E, Zuschneid. 
110 E Separautzly, Sö, 
Schneider. 
Echtere, 91, Mechanik. 
111 E Schiefer, 0.,£i|ch!cr. 
112 EH>ibiter,F,PostBiaint. 
113 Baustelle. 
114 E Michelscn, 9t, Malet. 
115 E Michel,eii.E,Clektt°> 
mont. 
SBaaric, 51., Wer. 
116. 117 Baustellen. 
118 E Äccktnann, K, Maler. 
Beckniantt, Marlha, Kolo> 
itialtor. 
Licsc, P, SlrBeit. 
119 E Greiscr,E„Airkinslr. 
120 E Teilbar», SL, Kraftw. 
Führ. 
121 Bauslelle. 
122 E Ulrich, M, Eigen« 
tiiiitcrin. 
E Ulrich, M., BuchBitid. 
E Ulrich, 2., Arbeit. 
123 E >t!auSnil;er,G,Vlt6c!t. 
Fatlhöser, ü„ 9lo(irleg. 
124 E itlanSnitz, 0., Milch. 
Sohn, G., itsm. 
125ESchlosjer,W.,Schlosser. 
Poppe, Ä, Tischler. 
-4- l'lm Siosenhag -> 
126E2eI)iimim,SL,®ätttictci. 
Lehtnann. (i)„ Glcltro 
iiicdiauif. 
126a E yäittife, K,, Iietchsb. 
Singest. 
127 E Fischer, I, Tischler. 
128 E 9tose, 51., GlaSbläs. 
129 E Sdmltze, M, ©gen' 
tümerm. 
Schnitze, I, Maschine», 
Bauslelleu. 
131 EHaitucntanit, it, 
Tischler. 
132 E Schmier, J„ Ww, 
Gigcitlilmerin (Berlin). 
i o cks, F, Frau. 
irttmBeck, S., Telegr. 
Aauhandw. 
133—135 Baustellen. 
81m Litplucnseld -> 
136 E Bey, Ch, Gigen- 
litmetin T. 
Bey, F, Käsegroßhdlg.7 
Schtiltz, 8t„ Ww. 
137—139 Baustellen. 
140 Eitreitgd,C-®atchm[tr. 
Höppke, 8t., Technik. 
Slmmettnann, W, ; 
Mechanik. ? 
Augusiastr. 
141E NoLke. 51.. fifm. 
Mahn,G.,ReichSb.Bea«t. 
Ptetzsch, 21., Drogerie. 
142 EHeeSer,0,S(iiJenttfl6 
Belhkc.P, Anchhalt. 
Dallnitz, M, Frl. 
flringe!, (?., Ztmmerpol. 
Landgraf, O, Versich. 
Beamt. 
Mctlcl, P, SBerlret 
143 E Steljmeier, 51.. Assist. 
Hannc, Hedwig, Kolo- 
nlaliur. 
— O, Maurer. 
Krieger, H, Kfm. _ 
NSD5IP.-SÄ.-Sinrm 
32r.24/20,0e[ch5fl5[L Z 
9!eppich, (i)., Frisenrgesch. 
Steinte, (S„ Waschmslr. 
SBiligniBe, G, SBro. 
111.145 Bauslellen. 
SBifloriasir. -> 
146 Baustelle. 
147 EHenhsch el,B.,Dasiw.1 
148 SB anstelle. 
149 E Schwcndy, F, 
Elgcntümrin. 
SBauntgait, M, Kauffr, 
Siiiiic, SB., Dlevhon. 
"ange, SB, Iuschneid. 
Meyer, K, Sieg. OB. Jnsp. 
i. 9t. 
Reyhcr, O, Maurer. 
Schwarz, GeBr,Fleischerei 
Gd)wendy, K, Blies« 
niartc». 
Rroarg. St., Wcrkzcugm. 
luOE'JleiiBaner.D.,Schlösset. 
151 E StcBcl,51,Schneider« 
mllr. 
Giebel, G, Ingen. 
-<r Buddesir. -> 
152 E Gt0if,O.,3Icifchctm(tc. 
153. 151 Baustellen. 
155 E Schilling,M, Gigen» 
tümerin. 
Slnuoßct, F., Pol. OB. 
SSadjtmflr. 
156 GcmmcrfjäiiSdjcn. 
SLiirggiasensir. 
57—158 SouituerljrtiiSche«. 
59 Somiiierhäiischen. 
00.161 SommerljäuSchcn. 
■<r lindenstr. •> 
Satten, 
163 E Schlicht. ©, Siadt 
Jiispckt. i. R. 
164.165 Baustellen. 
-4- fflarlgrafcnfir. -> 
1GG E ättiill), H, Klempner« 
mstr. T. 
SScnzel, G, Kürschnerei. 
167 Baustelle. 
ICÖ E Gärtner, F, Sötiu» 
uulcntcliin. 
Stiisclat, 81, Just. Jusp. 
Lehiuai'.n, O., Schlösset. 
Malnchc, H, Klempner, 
tllanich,®., Slnsthincnba«. 
Ströhl, H„ Schlosser. 
1G9 E (Llindkanip, Si, 
Maffeiir. 
170 Gatten. 
171 E Glronait, G, Zu- 
schneid. 
172 E 9!ahmseld, H, 
jwhlen (SW lö 
Aiitienslr. 49), 
Friedrich, 51, Schlösset. 
Pseiffer, 6), Zuschneid. 
Stande, ©., Buchdru-, 
173 E itcutcr, M.. Frau. 
Stciiter,li.,SB3irtichalljtren» 
Hand. 
— Ch, Kim. 
Klein, F,Pol. Assist. I. 91. 
Schacht, G, Tierarzt 
174 18 arten. 
175 EFischcr,K,Ob.Poslsekr. 
a. Sli. 
ForgBer, Öl-, Arzt 
Storth, (E, Steg. Jnspekt 
170 E Liiidtiet, St, Silo. 
Btttchard.H., Ob.Postsekr. 
liltcrS, SB, Psörlner. 
Mas;inttnn, SL, Gxpedleni. 
177EKoch,F,vr.9IechtSanw. 
(Burgstädt). 
Hmtjow, O., Arbeit. 
Horschke, F„ Kfm. 
Krecklow, SB, Schlosser. 
Aiöse, O, Klempner. 
Slcnmaitit. A, SlrBeit 
Rcliher, .6, Sietkäif. 
Schröler.P, Modelltischl. 
Epanehl, 81., Statt. 
Weihei, G„ Glaserei 
178 Baustelle. 
179 E Kupser'sche GtBen. 
OSinf, 0., Sltbcit. 
Stupser, 9L, Ww. 
Ulatifcikit, K, Arbeit 
Stoschet St, Friseur.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.