Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

Friedrichsfelde Wilhclmstr. 
- 2026 - 
Osten 452 Seil IV. 
11 E Löschte. F, Eigentum. 
Polizeiwache T. 
Abraham, M., Zeituugs 
haubt. 
Berliner Guttempler 
Verein. T. 
Docck, 91., Kohlen T. 
Drösle, 50., 25tu. 
HLHnijch. A.. Äutscher. 
Hove, O., Asm. 
Kordmaun. (?.. Tischler. 
€oficcl, 23., Schlosser. 
Steinte, F., Schlosser. 
Wulff. M.. Cctoitom. 
12. 13 E Ziegler. 25., 
Wurstsabrk.'s. 
„glcima" Jlersckrwareu- 
jabril G.m.b.H. 
Möller, H., Rentner. 
6d)lofestr. -> 
14.15 Baustelle. 
16 E ssehmer,H., ^abrkbej. 
tLichtcrfelde Pauliuen- 
llCst&C *6). 
Fehm^r, N., Reg.Baumslr 
a. D. T. 
Schu^/i?, F.,2lrntsger.Rat. 
17 E u. Treskow, S.. 
üsll. Landrat a. D. T. 
(Schlotzstr. 1). 
V. Schulz, H., Stellmmstr. 
Döhrtng, (5)., Arbeit. 
Lempt, M., Arbtrin. 
Säwrrt, H., Arbeit. 
Schulze, P.. Wächter. 
17 Zachow. I., Arbeit. 
— I.. Schlosser. 
17a E wie Nr. 17. 
V. 23adh G.. Gaslw. T. 
Hose, F., ©feuetfefr. 
18 geh. j. Schlobstr. 1. 
19. 20 E Tarnow, O., 
Postsekr. a. D. 
Rolle, H., Tip!. Kfm. 
Seifert.G.,9teichöb. Arb. 
Teschke. E.. 23m. 
Wawe;i)nel, P.. Arbeit. 
Zareyky. M., Bauarb. 
20a E Stab! Berlin. 
V. Schwefel. A., Pensionär 
Giese, O., Arbeit. 
Hülse. H., 23m. 
Krause. I.. Sladlassist. 
Lehmann. O., Ob. Stadt 
Jnspekt. 
Neumanu. F., Feiumech. 
Patzer, 25., Lehrer i. 9t. T 
Pohl, F., Arbeit, 
simpler, P.» Eleltronwnt. 
Nosenan. 23., Ww. 
Schröder. K.. Dtnller. 
Swillomeit, K., Jl|nr. 
Wilke, 91., Lebrer. 
Zwerg. K., Arbeit. 
21 £ cttwgcr, \\, Milch T. 
V. Rose. 23., stfiit. 
Hauuemann, P, Fleischer. 
Probaudt.F., Haudelöm. 
9tadke, E., s>rau. 
Schulz, it, Arbeit. 
22ENiL!itwicz,W..F!eischer- 
mftr. 
Lorenz. 92., ilstiL 
23 E Sauge, O., Landw. 
Feldmark -> 
2-1 E Dreke, X, Landw. 
25 ETripschu. £)., ß-IdschcrT. 
Herbst. 2L, Former T. 
— (MiVkctniiflicitcrciT. 
Klädrke, H, Installat. 
Blocke, 28., Rentner. 
Räder. W., Glaier. 
Schillberg, A.. 25w. 
Wald, K., Invalide. 
Wegner, O.. Llngeslellt. 
26 E Pahl'sche Erben. 
V.Gabbcit,§..Gärjttercivcs. 
(Biesdorser Chaussee-. 
Dahl. D., RtL 
Swillumat, F., Lehrerww. 
Weber. F., Rentner. 
Eharlollenstr. -> 
27 E Sänge, M., Ww. T. 
V. Sauge, 3i.. Landw. T. 
28 E Sauge, L, Frau. 
Sauge, (5., Landwirt. 
«— 3L Ksm. 
20-30 E Stadt Berlin. 
2J V. Schneider. M.. Wlv. 
Beffrich, 23., Arbeit. 
Eigner. St., Inlrallat. 
Gläser. K.. Schlosser. 
Miethe, W., Zriseur. 
29 Nenmaun,§., Maschinen- 
schtoss. 
Raddatz. H., Kutscher. 
Rakowöki,P., Fahrstuhl 
führ. 
Rosenan, A.. Arbeit. 
Schimauu. A., Ww. 
29a V. Ginrboru, M., 
Hoi hierin, 
Kinderheim Friedrichs« 
felde. 
Kermaun, M., Hortnerin. 
Meitzner, A., Rentner. 
Wegener. $?., Ww. 
29b V. Thürling. E., Rektor 
(Alt-Friedrichöf. 12V). 
28. Gemeindeschirle. 
M ist fr, O..Schulbausm fl r. 
30 Bezirlsaint Licrjtenberg. 
Krenzbero.O.,hauSmstr.7. 
Schloüstr. ->• 
Kirche. 
31 E Ev. Kirchengemeinde 
^riedrich5selde. 
V. Maerten, Pfarrer T. 
Knappe. .% Kirchcridien. 
32 EFieting'sche Erben. 
V. Fieting, K.. Gasliv. T. 
Böse. (£., Arbeitrin. 
Gützlasf, A., Nevolverdreh. 
H» tmann, F., Arbeit. 
Kauweit. 25., Arbeit. 
Otto, K., Rentner. 
Semrau, K., Bahuarö. 
33 E NicolaS, 2IV Eigen- 
tüiiurht. 
ENicolas, P., Klempncr- 
mstr. 
Aergtttlann. H., Kfm. 
Halle, G.. Maschinist. 
tzärtcl,Th.,Schneidermstr. 
Kallweit, F., Schlosser. 
Kinölich, H., Arbtrin. 
Knappe, R.,Maschinenarb. 
Körper, N., Rentner. 
Penlallo. M., Arbtrin. 
Pobi<n,W., Elettrotechnik. 
Starte. H., Bahuarb. 
Wolf, V., Mctallschleif. 
34 E v. TreSkow, S., 
Stittergutsbef. (Schlob- 
firoBc 1) 
Parduilte, F., Melkernn'tr. 
Weber, Eh., Ob. Jusp. 
35 U. u. Eiseuhardt. D., 
Keramik. 
E u. Eisenhaldt, M., 
Orthopäd.Hitfsarbtrur 
V. v. Eiseuhardt. M., 2Lw. 
36 E Kohthau?. H.. 
Privatier (Alt.Fried- 
richssld.). 
Gamroth, I., Tischler. 
Miitmoiui, E., Haudelsm. 
Schulz. 21., Schlosser. 
37 E wie Nr. 38. 
Göhrv, lsm. Äugest. 
Grube, W., Zimmerm. 
37 v. Leliwa. L., Rejchöb. 
' Äeamt. a. D. 
Lindholz, E., Spulerin. 
38 EHaöcrlnnb, F.. Gastw. 
Bartki, A.. Kraslw. Führ. 
— 9t., Klempner. 
Glacjer. E>, Schlosserulstr. 
Vrethlnann, O« grau. 
Kerbcr, 23., Ww. 
Klein. G., Maler. 
Koehlert. St., Pensionär. 
Köpp. R.. Kirn. 
Scholz. 23.. Llrbeit. 
Streng. A.. Arbeit. 
Kurze Str. -> 
39 E. Schiller, E.. 2Bro. T. 
Hanisch, Ä.. Schaffn. 
Pilowökr, ?f.. Ww. 
Sala. E.. ttfm. T. 
Sommer, H., Arbeit. 
40 EFiedler.A.,Eigcutünicr. 
triebe. W.. 2Lw. 
Knhnemann, E., 20m. 
40aE2renste,J.. Landwirt. 
V. Barwlnna, A., Älfuu 
Köhler. Techuik. 
Rojeuow, N., Ww. 
Stoermer, E., ksvt. Angest. 
Trcisäi. H., Baumstr. \\ 
11 E Rahue. 2l., Ww. 
Bannasch. H., Ww. 
— K., Sattler. 
Minder, F.. 2lrbeit. 
.GUele, H., Arbeit. 
— K., Renteuempläng. 
41 Hoffmann, 22., Rentner. 
Kirschke, P., Bankbeauil. 
Möller, SS., Mechanik. 
Mahne, A« Tischler T. 
Rawald. F., CtraßenV. 
Schaffn. 
Runge, ZeitgLhdl. 
Seyold, A., Vw. 
T!)our, A., Gauner. 
Wiit, D., Rinimcrut. 
Zilinsli. M., Aiultcich. 
42 E Sauge, 3t., fcfm. T. 
V.Mol!enyauer,E., Ingen. 
Äathe. fi)., Maler. 
Eberhardt, H., Schlosser. 
Lusch, O., BäckernUlr. 
Möser. A., Lackierer. 
Pasettau. B.. Arbeit. 
Patsch. L., Ww. 
Pomnty, W..Albeit. 
Rademachcr, Ww. 
Rakowsti, Ww. 
Richter, C4.. Klavierarb. 
Voller, Hv j?ra|tn.uißei> 
lfiljr. 
PviiuciiaHcc -> 
Wustrauer Str. 
Alt'AtiebiichMclbc. -> 
(Unbebaut). 
Zorilstraße 
Solz'lr. 
(Unbebaut). 
Hellersdorf 
Dorfstr. 
Gutölioi -> 
1—5 E Stadt Berlin. 
1 Gieje, F.. Ob. Gärtner. 
Müller, K., Arbeit. 
la Ccifcntl. 2^aage. 
2 Christ, K-, Rentenempf. 
Hartwig, I., Landarb. 
Neumamt, (r, landw. Llrb. 
8 Schule. 
Heite:ub. Q. Lehrer. 
-4- Eichestr. -> 
«<- Kanksdorfec Str. 
<Hel,n jun., H.. Landarb. 
5krüger. iv.» Gärtner. 
Lorenz. E., Hosverwalt. 
2üolter, Rieselmstr. T. 
G Nnttge jun., P., Stelln«. 
M,lr. T. 
ÄutShos -> 
Eichcstr. 
Kaulvdorsec Str. ■> 
'Zürfüi'. 
1 Schmrinhauö. 
E Stridt 2?crlm. 
Beckmaiin, 0.» Vieiiiner. , 
1 Bohm 23* Landw Ausseh. 
Naduuzel. A., Neuluer. 
— 9t., Landarb. 
Schröder, H., Landarb. 
Spiyer, G., Ärbeir. 
Niejelseldcr. 
Landsber^Ehaussee -> 
Rieselfelder. 
2 E wie Nr. 1. 
Leerbaum. Ä., Maurer. 
Mertke, R., Laudarb. 
Miichlmit, H., Lanoarb. 
Rntlflc, P., Reulner. 
Schöps. 9k, Laudarb. 
Schmidt, 2l.. Ww. 
WUlon. M., Rentner. 
yimmcrmatm,Hv Graben» 
wärt. 
Feldweg nach 
Vln.-Marzahn -> 
slallgebäude. 
E StadtÄerlin. 
KaulSdorfer Sir. -> 
Totssir. -> 
Gutshof 
Tvrfsir. -> 
1—3a E Stadt Berlin. 
Berliner Stadtgüter 
(5). m. b. H. T. 
1 Plate, 23., Abministrat. T. 
2 Kapvelcr. A.. Äiehmstr. 
- S.. Melker. 
2a Halaug, E., Ksm. T. 
3 Konig. VI.. Rechunngssühr. 
3a unbewohnt. 
Kanlsdorfcr Str. 
Ü/Cinarsmig 
Ltaulsdorf 
1—4 E. Stadt Berlin. 
V.Äerl. Stadtgüt.G.m b.H. 
1 Aaujen, L., Reutner. 
Busch, H., Landarb. 
Jssel, K., Ww. 
Köhler, £)., Landarb. 
Mitzler, A.. Rentner. 
W.. Rentner. 
Rieselfelder ->■ 
(Post Bln..Kaill5öors). 
2 Lecker, 9t., landw. Arb. 
Jacob, 21., Pol. Ob. 
Wachturslr. T. 
3 Lndtke, H., Landarb. 
Schuschte, K., Gärtner. 
•<- Eichcstr. ->• 
<r Torfslr. -> 
Rieselfelder. ->■ 
4 BorowSke, G., Landarb. 
Göriy, L., Wwe. 
Helm sen«'H.. Nachtwncht. 
Henschke, O., landw. Arb. 
Keil, O., Landarb. 
Kronberger,P^ Schiuiede- 
mstr. 
Mällhack, O., 22w. 
Paul, F., Landarb. 
Simmat. 21., Ruhegeld» 
empsälig. 
Spitzer, D., Landarö. 
Willuhn, O., Landarb. 
Rieselfelder. -> 
■^r Gemarkung 
Kaulsdorf 
LorstädtischcKlcin- 
sicdlmigHcllcrsdorf 
(Post Äin.»Mahlsdorf) 
•<- Gemarlnng 
Mahlsdorf -> 
1-72 E Stadt Berlin. 
1 Les^vre. 2)., Monteur. 
2 Sigmuud.2l.,Kraftw.§ühr.! 
3 nngenannr. 
I Steffen. F., Lfense^. 
o 25olf, W., Rohrleg. 
G Brademann.P.,Schlosser. 
7 Kroh. Ll., Tischlermstr. 
8 Sclwch. Lt.. Ifm. Beamt. 
ti Vösckcndröler.A.,Manrer. 
10 Feist, 2iX, Maurer. 
II Drogae. R., Zimmerm. 
12 Hmnboldt, F., Hirnmerm. 
. ^ Hersert, I.. Zuninerm. 
14 Hersertk), O.. Zimmmn. 
15 Bebbe. H., Puver. 
M Reichardt, F, Manrer. 
17 Siebold, H., Gärtner. 
18 Rilschre, P., Arbeit. 
19 Sott. Heinrich, Äehör!». 
Angest. 
20 Iahn. 21.. Maler. 
21 ijnrst. (?. Arbe-t. 
22 tz-eller, M., 2lrbeit. 
23 Unger, M. Maler.. 
24 '^iöirolvsti, W., 2)acker 
25 Hohwiclcr.A.. Zimmerm. 
26 Baenle, H., Justallat. 
27 Schulz, F., Maurer. 
28 ÜUu’if, M.. Kittistforr». 
29 Wunderlich, H., tapfer. 
30 Ioly.P.Fettrtäfchuermstr. 
31 Schräm»», O., Maurer. 
32 Schwefel. ($., Maurer. 
33 Hunte, (5.. Maurer. 
31 Prodöhl, A., Gärtner. 
35 Pawlack, A.» '<^anarb. 
3G Schüttn, H., Bohrer. 
37 nniKnannt, 
38 2si!de, H., Metallarb: 
39 Quedwau.H.. Dementier. 
10 Gene. O., Maurer. 
41 HaudwaUcr,kv.,Mechanik 
12 Aland, V,, Zeichner. 
43 Bötzer, (§. Manrer. 
44 K lande, Ä, Zimwerm. 
45 2tßcrt, H.. Maurer. 
Gürdenpfemlig, L, 
2usliercrin. 
46 Stegemann. R. .Maurer. 
47 Aehreudr, P., Krastw.F. 
48 Zielinski, 2H., Dlrnicy. 
49 Siepiuaun, W. Kkllner. 
50 tfnniinsfi, O., Glaser. 
51 lltcch, H., Schlosser. 
52 Walzgolt, P., Gäuncr. 
53 Deschner. K., Manier. 
54 Schlei, Ä., tirhcii. 
55 Krüger. I., Ksm. 
5(» Lerner, A.. Luclihalt. 
57 Eloner, 9t., Handlgögeh. 
Bs Finder, 21)., Siedler. 
59 .paudan, 9t., Bauarb. 
60 Stytlenbmg.E.,Manier. 
01 2)ei% W, Dachdeck. 
G2 WöUuer.A.. Pitycr. 
63 Kotier, 23., Parrarb. 
64 Müller, K„ Maurer. 
05 Kubjch, P., Slr&cit. 
66 Wur'f, O.. Arbeit. 
07 Jrinler. F., M.^illr. 
Angest. 
68 Lorenz. 25., Kellners 
69 Blninel. B., Zininienn. 
70 Spor^ecki. A.. Monrcr. 
71 HeiPeu. LL.. Uut!chcr. 
72 Äiese, G-, Bnnatb. 
Karlshvrst 
Andernachcr Str. 
StülZenfelösir. ->* 
1 E. Knbe, H., Spedit. 
(Außerhalb). 
Grunk-ruann, L., Lehrerin 
i. yt. 
Kube, Ä., Lehrer. 
Leetz, L?., Angestellt, 
la E ilstö, S., Llvi'.dltor T. 
(Gardone, 2tal.). 
Troschruid, Th., Schlosser- 
in'tr. T. 
2 E „Nonn" Qkimdstitif 
erwcrb-geseltjch. «t. i\ 
H. (Äln. N51, ZivnZ- 
ftrchfir. 34). 
V. Vicratm, H.. Kammer- 
, jag. T. 
Heule, ?(., Ksm. T. 
Kretschmanu, E., Lehrerin. 
Pinllev, (r., Bantbevoll» 
mächllgr. T. 
Richter, E, Pensiciuiiui. 
Schelbach, A., 2)chöld. 
_ Angest. 
Seliger. A., Kfru. 
llngciuiüct. F., Bürger» 
mstr. i. R. 
Weudt, N..Ob.Stcuerinfr'. 
Zander, (£., Filrubildu.7. 
2a E ii. V. wie Rr 2. 
Bur^ardt, F., Telegr. 
Aüiiicutin. i. R. 
ßiiöimaim, E., Buchhal¬ 
terin. 
ylschcr, L^ Reg. Jnspelt. 
Äomslluch, H., Postolhsl. 
Heuz. 21, 
Äakeit, I., Ww. 
2aKindel,P.,HaudelLvcrlrct. 
Ret:lesat.A.,Photographiu 
— K., Dr., Eheiruk. 
Otuiigc. O., Hilu-öcaint. 
Schneider. E., Bautkfm.I. 
Scurla, H., Schriflleit. 
Zander. H., Wageumstr. 
-<r Ehrenselrstc. ->• 
3—4 a E 2lckcrschcwöli, F:, 
Kfm. (Ehreu)elöslr, 21). 
3 Bielejeldt, Jugeu. 
Fraucuschuh, O., Ksm. T. 
(Brosiljciinig, O., Äw. 
Hartmailu, (?., 25w. 
Köhler, F., Reg. 9tal T. 
^"umanu, K, Stadtvor» 
muud. 
Schassrach,2l..^anzl.r<sü't. 
Schier, 9t., Eidnownlbf). 
Scl'licmann, A.,Tipl.Jug 
Ccisi, H.. Banlbeaint. T. 
3a Horn, W., Prokurist T. 
Mols Hof, K, Dr.. Stadt 
Lb. Tierarzt T. 
Moivk, W, Kapellmstr. T. 
Stelubljrck,G..Tipl.)ug.7'. 
TfliiVfilcr. 9?., I)r. phiJ. 
Stud. Rat. 
4 Viebrach,W.,Belr. 932k(.T. 
Kourad. H., Äanlbcamt. 
a. D. 
Mohnke.H.,techn.Reich§b. 
Än'p. 
Müller, K* Ksm. 
Rabe. E., Ww. 
Schneider. G., Postsckr. 
Weber, G., asm. 
4a Behüte, F., Ksm. 
Birubaum, H.. Ksm. 
Flügel, E., Modistin. 
(Lleimcke, A., Zoltbeamt. 
Hofsmauu, (r., Maschinen» 
schloff. 
Kath, 2t., Ksm. 
Manaffe, 2i)., Dr. Gljcmif. 
Ostertag. I.. Ksm. 
Auhle, H, Dipl. Ina. 
Siclfv. 91., Bankangeft. 
äUlifeiiS, I., Reich§br. 
Beamr. 
•<r König-winterftr. ->■ 
5 E 9(t(tiichcw51i, Kfm. 
(Ehrenlersstr. 21). 
Brand. F.,Or. rcr. nat.T. 
^•titich. G., Bttchhalt. 
Jahuke. K.. Stadtob. 
Iuspekt. 
Luls. M., Pripatier. 
2Landrey, G., Postjchaffn. 
25eguer, (?., Beamt. 
Wuuderltch, H., Ww. 
5a E wie Nr. 5. 
Berlt, 5z., Otohrleg. 
Bohuen, U'., Krantcnfchw. 
Errleben.P.RvtlUlonsarb. 
Rendant t. 9t. 
Maroolle, G., Geschäft. 
Mstsnljr, £\, Psycholog. 
Wunsch, y„ Arbeit. 
Zaircke, H., Krim. Bez. 
Sekretärin. 
— K., Fürsorgerin. 
Zink, K., Dr.mcd., Ar^lT. 
■<r Rheingoldsir. •> . 
Baustellen. 
Waldowallee -> 
Baustrlten. 
Rheingoldstr. -> 
Baustellen. 
KöiligLwinterstr. -> 
Parkanlagen. 
EhreuselSstr. -> 
11 a. Ehreufelöslr. 11. 
E Krüger, E.. Fabrlt. 
(Augnste-Blttoria-Str) 
Barrelmat, H., i)r. med., 
Sladrschularzt. 
Dathle, G., Polizeimstr. 
Groß, A., Ksm. 
Kaffka, E.,Bollstreck. Sekr. 
Kiihu. L., Försorgeriu. 
Ltiedel, 9t.. itsm. 
Werner. O., Buchdruck. 
Wernickc, O., .«fm. 
Wolf, R., 9teichrb. Sekr. 
12 t. a. SlolzenjelSslr. 7. 
E Benthkin.2^ Zigarren. 
T, 
Bahr. H., Eisnib. Beam!. 
Düponk, E.. Neuluer. 
Führ.H.. ucrcid.tianbnuT. 
Galm, B., Kelluer. 
Gay. Ksm. 
Grohe. i?., atm T. 
Hagen, F., 2Üiv, 
Harlmann, 9t., Mechanik., 
Heuer, (L 9tcich6b. 
Beamt. i. R. 
Klose, H.. Zelluloid» 
Türschoner T. 
Langenl)cini.G.,Augcs!cllt. 
Pinchulek, Lt. Handlgö' 
geh. 
12 cchni:iuV, G., dtcnhivv 
Slürzeliecher, P., Lehrer. 
Thiel, Ät., Pvstamtui. 
SloläenfelSstr. -> 
Aristotelcssteig 
TrcLkowallee -> 
Eäsarstr. 
(Uubebaul). 
Augnstc-Biktoria- 
Straßc 
(Slras;cnbild s. n. Seite) 
Treötowallee -> 
1 E wie Nr. 2. 
Bcrfer, W., Buchdruck. 
Grüyle. 25., Amtsrat. 
v. Guldeuslubbe, E., 
Dipl. Jug. 
Kasch, b- !>!*• phil., 
Stndienrat. 
Riebergall. E.. Mechanik. 
Schöutag.H.Ibteil.Lcilcr. 
Schroeder. 0., Prolurist T. 
Äcguer. A-, Postrat T. 
2 E Becker, 9t., Fabrtbef.7. 
Becker, 21., Ww. 
— Karl, Ksm. 
Hei'.uke, W., Bcrtret. T. 
LanghalS,E.,Fleilchermstr. 
Müller, K. E., ?k^vthek. T. 
Otto. VvDr.tie teri närratl. 
Schauer, ($., Äfm. 
Witte, Stadt'2nfpekt. 
3 E Akkumulator. Fbrl. 
A.»G. (Berlin). 
Denver, Bertret. T. 
— H.. Ksm. T. 
Dierich. P., Dr. Pol. 
Beterinärrat T. 
SBildcnjifincr Str. -> 
4 E Schaal, M., Wiv. T. 
Krctschiner. Stadt« 
oberselr. 
Plitz, k, Schkofscr. 
5 Baustelle. 
ü E Eiy. (S., Stadtfekre- 
tärin. 
E Holv,Eb..Eigenrüliieriri 
(Btu. Schrnargeuds., 
Tavoser Str. 10). 
Schramm, tz., Apothek. 
Schröder, M, 
Wirtschcrsterin. 
Stephan, O., Kfm. 
Bittoria 2lr>otheke I, 
Schromnr. T. 
<- HeiligenVerger Str. 
7 geh. ?. Hciligenberger 
Strasze o. 
j E WiU/cInf, 9t.,£5.2izcrf: 
mstr. a. D. 
Dettloff, n.t Kfm. T. 
Geserich, O., Schueidnrftr. 
Keriling, A., kfm. Äugest. 
Muschit, W., Arbeit. 
Schielin, 5)t„ 2ßtv. 
Scholz, P., Schubminstr. 
Schul^.F., Telegr.Juspckt. 
a. D. 
p E Lefebre,H.. Schneider, 
mstr. (^uudelsingcrStr. 
Nr. 26). 
V. Franke, H., Bemalt. 
Arbeit. 
Dienge, E., Bankbeamt. 
Fischer, I., Reulner. 
Seitzler, A., Heizer. 
Herter, 25.. Sattler, 
xiinge, 9t.. Zimmeriu. 
Pieper. 9t., Reichsb. 
Bedieustet. 
Reinert, M.. Rinn. 
Tschacher, P., Schneider» 
Wülff.'O., Tekomt. 
«<- Stuhlingersir. -> 
10 E Dcmbe>k, M.. Ww. T. 
Vrehler, I., Bnchdtui 
Dembeck. K., Kfm. 7. 
- W., Eisettwr. T. 
filtttuitlcr, it, 9iezilat. 
Paech, 9t, Feuerwehnn. 
Stiller. St., Kasficr. 
11 E Echmolke, Pauline, 
Vrivatiere. 
V.Dlenstmann, G., Büro- 
beamt. 
Teäeri.H,Maschineumstr. 
Gärtiker, K., Artist. 
Hirsch, M., HandelSsr. 
Hintmif, A., 2(n!wäUcnn. 
Jauicke, F., Moloreuwcirt. 
Kuhit, Av Kelluer. 
Pochsleiu, Gertrud, 
Plätterci. 
Dutzke. A„ Glaser. 
Röhrdanz, F.. '^nchdruck. 
Suitifchr. F., Kohlen. 
— L., Ww.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.