Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

•* 1,1 
Bies-ovf Alt-Bicsdorf 
—2008 — 
Osten 134 
Teil IV. 
73 Fleischfresser. tii, Pen¬ 
sionär. 
Hilpiecht. M, Maurer. 
Loppe, ÜB., Silo. 
ailiciiitcr. 81., Stfjrifijef. 
Staii^ H.. Angestellt. 
Schälke, 6, ScbenSmitt. T. 
Gorgalta, St, Arbeit. 
— jun., St, Schlosser. 
Bormelchert, ü., Ww. 
74 Baustelle. 
75 E jtmile!, 3., Gärltietei. 
Atoll, G„ Ww. , 
Körner, 5t., Arbeit. 
Stimkcl, 21., Friseur. 
Siels, SB., Schmied. 
Wunderlich, (£., Maler. 
-<- Mozarlslr. -> 
70 E Stiirnn, E, Rrl. 
V.!tlalh!e,G,Auloreparal. 
T. 
77 E Lehinann, O.. Rentner. 
Friedrich, 21., Ww. 
Präger, G„ HandlgSgeh. 
78. 70 Baustellen. 
Tanlstellc. ' 
Hahdnsir. -> 
80E Friedrich,9t»Gärinerei> 
puednch, H, Gärtner. 
Turban, <?., Klempner. 
Baustellen. 
Ait-Friedrichrselde -> 
Alwinewcg 
Fridolinweg -> 
Linke Stile. 
Garten. 
Rechte Seite. 
2.4 fiel«. Fridolinweg 64. CG 
6. 8 Gande, F, Zimmerm. 
10. 12 Passoih. g„ asm. 
14.16 geh.z.Bnrghardweg 4ti 
Freifläche. 
-<r Diethelmweg ->■ 
32—30 geh. 3, Dtclljelmwcg 
Nr. 48. 
"3.40 Rosenow. A., Manrer. 
42. 44 geh. z. Jrmsriedstr. 
Jrmsriedstr. -> 
3lm Binscngrund 
f. ii. B. 
Am Waldbcrg 
I. ii. ÜB. 
Am Weidenbruch 
1. >i. ss. 
Anneilstr. 
Gemarkung 
Frieduchsjelbe -> 
Linie Seite 
Baustellen. 
21 E!)!iidolph,G, Pensionär. 
Gitderl, 91, SBirtschasterin. 
23—25 Baustellen. 
27 E Schneider, F, Post- 
dcaini. 
20. 31 Banstellin. 
3JE.ttvel>5,.£i, Ob.Ziigschassn. 
l. Ilt. 
•<- Königsir. -> 
35 E Lrewa, F, Müll- 
Intscher. 
V,7—41 Baiistelleii. 
43 E Bohlinann, I., Post» 
bclr. 5l|fist. 
45 E Dangö, O, Giflcnlüiit. 
MrozunSli, B, Brauer. 
47 Baustelle. 
49 E Helle, SB., Gigentüm. 
Bauer, H, Glctlromoiil. 
51 fiel), fl. ÄarzahiierSlr.83. 
Rarzahiier Sir. 
53-59 SlaufltUcii. 
01 E Vldmimmi, A., 
Echachtmslr. 
03. 05. E WiSlaug, G, 
Pensionär. 
07 E l'ol)tücrg,6,Gigctilüm. 
(Priiizenstr. 1). 
91ni)6ct, I, ilfm. 
09. 71 Baustellen. 
Siotiaudftr. 
73 E Lehmann, I., Loko- 
motivsülir. 
75—77 Baustellen. 
7» EHelbig, 81., grau. 
81 E Slnmpe, 111., Tischler. 
Bansteilen. 
!)l c ch 1 c Seile. 
2 E Lehman», O., Telegr. 
Werlmslr. 
4—12 Baustellen. 
14 E Machartski, E.. Werk- 
inslr. 
Gnllnechl, M., Stfm. 
Hahn, E, Stlemimermflr. 
Feldmark 
■<r itöiiigilr. -> 
84—33 E SBallhet, L, 
Neichsb. Ob. Gelt. a.D. 
40. 42 Staustellen. 
44 Eitubfch, SB.. Zimmeri». 
Ludwig, (9., Renlneri». 
40 E Panl, O, Tilchier. 
48—50 Baiislellen. 
Marzaliiier Sir. -> 
52-50 Baustellen. 
ÖS E Golze, 3)1., Gärtner. 
00—62 BaiiflelleiL 
04 ERisch.M, Beami.i.R. 
06 E Seisert, A, Zimmerei. 
G9 E Äonelitr, P., Mechanik. 
Slesaniak. H, Stfm. 
Zaabel, F., Schwester. 
70 Baustelle. 
■<r Rolraudslr. ->■ 
Lanstelleii. 
Sliatze 21 -> 
Airselmstr. 
-<r Köpeniitcr Sir. 
Linke Geile, 
t—7'Siaustellen. 
8 E Söriiig, li., Storni. 
11 EDummer.J., Cigentüm. 
EPieper, C., liigeiitfimrm. 
Garincincr, P., Gchlosiir. 
13 eristicrl nicht. 
15 Baustelle. 
91 c ch 1 c Seile. 
2 geh. z. KöpenickerSlr.203. 
4 E ffrömmig, SB.. Reich-b. 
Selr. (i. D. 
S3c|jel, H., Lagerist. 
6 Baustelle. 
i E Schneider, F. Gchrisl> 
Icitciin. 
10. 12. E Stopf, 61., Ksm. 
Oiölliv, B.. Handlgs.Geh. 
Thcurich, H., Tischlerei. 
14 E Marti». Zngsühr. 
Lclvliiidowski, R., 
Stiigestellt. 
10 ESÜcnier, A„ Pensionär. 
Fischer. H., PoilMr. 
BicSdorscr SBen - 
Rolraudftr. ->■ 
Baustelle». 
-<— Straße 21 ■> 
Baiislellen. 
-<— Feldmark ->- 
Arnfricdstr. 
«openickcr Sir. -> 
<- Projelt. Platz 
Baiistclleii. 
Albeiichsir. -> 
Baiislellen. 
Feldweg -> 
11E Fehlbrrg, Ä., Bahnarb. 
Bona», SB., ttrafttuagc»* 
führ. 
Bcnaik, Sollt), Seifen. 
12 E Becker, M„ üiolirlcg. 
-<r Alberichsir. --- 
11 E Schramm. T., 
Schneider T. 
Henning,E., Flcischcrmslr. 
15 E Gntzmer, 31., Frau. 
CJutzmer, 81., SlmmtriH. 
Gchmidt, H., »iaiilinen- 
pächter. 
10 E Handle, F, Frau. 
Schmidt, H., Stimlnieii" 
Pachter. 
17 Lagerplatz. 
E. Jluj, K, Kohle». 
Aaustelleu. 
Projekl. Platz -> 
jlbpenicker Str. -> 
Arnsbcrgcr Str. 
Schailclslnslr. -> 
Linke Geile. 
1-5 Baiislellen. 
Zauchwitzer Slc. 
7—23 Souimerhäiiser. 
-<r Dohleiigriiiid -> 
25—31 Baiistellc». 
33 E Kamke, O., Betonpol. 
Behrend, M, Renliior. 
Meier, SB., Kiasw.gühr. 
9lcich, F, Schiicidciin. 
35—43 Banslellon. 
Liffacr Sir. -> 
15-51 Baiistellc». 
53Etzochow,L!..Bah»beaml. 
55 E Hochow, F., Schvilljetz. 
67. 69 Baustellen. 
<- Pirolsir. -> 
G1 geh. j. Pirolstr. 08. 
03 Baustelle. 
05 eristierl uichi. 
67 Baiiltclle. 
09 E SBnnn, SB., Maurcr- 
mstr. T. 
SBarmbader Sir. -> 
Baustelle». 
Rechte Seile. 
Baustellen. 
8EGüuthcr,F.,Po!ainciit!er. 
10 Parzelle. 
12 E ungenannt. 
Bnchhotz. O., Gelderhcb. 
Lehman». W., Ärbeit. 
9Iamm, S(„ 9lcnlnerin. 
Soiiimerhänser. 
20 E Jtiiljiicrt, G„ Strafn». 
„ Fuhr. 
imitiert, H., Slctilncr. 
22 (jijl. nicht. 
24 Parzelle, 
Dohleiigriiiid ->■ 
Baustelle». 
30 E Slicolni, 91., SlriihSb., 
Beanil. i. 91. 
Höhiie, M., 91eichsb. 
Aiigest. 
Baustellen. 
31 E 9Iadkc, Sl„ Schalt- 
tafeltuäct. 
Laulerbach, P., Angestellt. 
36 E Richter, F., Dreher. 
33 E Holzinger, H.. 
HandelSin. 
Baustellen. 
14 geh. z. Lisiaer Sir. 15. 
Ltssaer Str. 
Baustellen. 
Pirolstr. -> 
02. 04 E Achm, F„ SBöger. 
00 rtiflierl nicht. 
08 E Schmid, M., Frau. 
Schmidt, H., Kohlen. 
Waimblider Sir. -> 
Baiislellen. 
Sllscldcr Str. ->■ 
Anguststr. 
Marzahner Str. -> 
1—5 Vaustellen. 
6 geh. z. Slaiserstr. 1. 
Staifcrstr. -> 
7 E Philippsihal, F., 
Arztww. T. 
Adler, (£., Bankangell. 
8 E Schulz, A.. Fliejenleg. 
Dnentz, ii., Sekretär!». 
Lnckncr, i!)!„ SBtv. 
9—11 Baiislellen. 
Skönigflr. -> 
12. 13 Baiislellen. 
14 E Hirte, E„ Ilfm. 
JaeikS, A., Slras>eni. 
Führ. 
Slniger, B., Sind. Rat. 
Leinm,R.,Schneiderei f. H. 
Lnckow, O., SJanlbtamt. 
Menger, O., Ästn. 
Potztah, M., Stoiiloristin. 
15 Baustelle. 
Prinzcnstr. -> 
10—18 aiaitsicllc». 
<r Herzogllr. -> 
19 E Drebtow, H..Schloffer. 
Dieblow. !!., Mechanik. 
20 Baustelle. 
21 E SBollcr, F., Stfrn, 
Ceiitle, ®„ Sixtitrer. 
Füisteustr. -> 
22. 23 Bausielleu. 
Grenze Biii.-Friedrich» 
selbe lällt -> 
24. 25 Baiistelleii. 
<- Fiirstenstr. 
20. 27 Baustelle». 
28 E Gatzke, 91., Poslschassn. 
Licgciicr, Sf., Angcstilll. 
Siiendpaap, St., Ww. 
29 E Peter, G., SBcrlrnslr. 
30—31 Banstcilen. 
32 Soniiiicrhänsilien. 
33 Baustelle. 
34 GoiiiinerhäuScheii. 
35. 30 Staustellen. 
37. 38 GommerhäuSche». 
39 E Gcholz, I., Gchlosser. 
Gtrübing, G„ Ww. 
40 E Heinrich, H„ ’Jlenlnet. 
11 E Wiegand, K., 
SBiischckoiiielt. 
42 E Conrad, B.,HaudelSfr. 
Bickel, N., Bankbeanit. 
43. Baiistelle. 
<- Proiekl. Str. -> 
■14—49 Banfiellen. 
50 gehört z.ölarzaljiicrStr.l., 
■<r A!arzah»er Sir. -> 
Bahnhosstr. 
Alt-BicLdors 
L E Pech, 81., Pensionär 
(Vllt-SiieSdoif 02). 
Datze, F.. Slibeit. 
Boiler, A., Zahnarzt. 
SUoebbe, (ii., Pensionär. 
Malles, H„ SBtv. 
Schulz, Sl., Friseur T. 
Svotf, H., Pförtner. 
Zimmcrmann, M., Ww. 
2 h. wie Sir. 3. 
Lernte, H„ Arbeit. 
Gägebarth, G., Sltbcil. 
Epringseld, Öl., Rentner. 
Toppei, fl„ Sckaleur. 
3 EMe»deI,?l.,Ba»tvorst. T. 
Bnrchardt,H.,Minift.sckr. 
Weflphal, ©, Wächter. 
IE SBciitmitii, H., Jnjlallal, 
Böttcher, G„ Sism. T. 
Lehiiiann, Ksm. T. 
Bailstellen. 
Bahnhof BieSdorf. 
Cjllialjit -> 
Laacrplah. 
ESchloib.F.Fleischermstr. 
lNenIotln. Berliner Sir. 
Dir. 71. 72). 
Jacob, F-„ Jtfm. T. 
■<- Wagnciftr. -> 
Lagerplatz. 
ESchlölb.F.Fleischeruislr. 
lNenlöllu, Berliner Sir. 
Nr. 71. 72). 
Ziminerplah. 
E Freihoff, £)., Rentier 
<Marzahner Str. 
Block 12). 
Baustellen. 
Schulstr. -> 
Baustellen. 
Beelhovcnstr. -> 
Sttntlcr’ichcS Hans geh. z 
Alt-Bieidors 04. 
•4- 8111-BieSdors -> 
BahnwärtcrHau§4 
a. d. Ostbahii 
E Deutsche 9Icichrbahn. 
Arusing, P., Ob. Weichen- 
wärt. 
Onade, ($., 9!ollcumstr. 
BahiiwärtcrHcius 5 
a. d. Oslbatzn 
nahe Allstall Wuhlgarlen 
E Deutsche Reichsbahn. 
Grnnow. R., 91eichSb. 
Beamk. 
Balzerstr. 
Kdpcntckcr Sir. -> 
Linke Seite. 
1 Sägewerk. 
ESchtiiidl,H.,Tischlermslr. 
(Berlin). 
3 E lingcnannl. 
5 E Weht, G„ Ww. (Seit' 
lull». Lcssingslr. 24). 
Böttcher, 81., Arbeit. 
Heiler, SB., Schlosser. 
Sandmann, H., Schlosser. 
Pöggel, I., Auswärtrin. 
Slilige, St, Kraslw. Fiihr. 
Treiidelburg, A., Glaser T. 
7 E Callenholz, I.. Pen¬ 
sionär. 
E Caslcnholz, P., Frau. 
9 E Framke, 81.. Farbe» s. 
Brünne, F, Ob. Poslselr. 
PetcrS, H., Buchhalt. 
11 E Hmitf, L., Zinngubwr. 
(Nenkölln). 
<- SrönigSallee -> 
13. 35 Gärtnerei. 
EKunkel,J.,Gartnereibes. 
(Alt-Biesdors 75). 
17 ENiehosi.W.,OIi.Postfckr. 
a. D. 
Leiblnchler, St., Telegr. 
Mftr. 
Ületlcr. F., Gewerb.Lehr. 
Snmmlot, P., SBtv. 
19 Banstelle. 
Siechte Seite. 
2 geh. z. ilöpenidcr Sie. 183. 
4 E Tictze, Sf., Schneider. 
Tietze, (SS-, Maschi»e»i»str. 
6. 8 E Pflanz,G., Änchhdlg. 
(SO36Ötii8taiicrStr.d0). 
Sachller, L., 91e»ttier. 
10 E Schefjler, O., Tischler. 
Hcifc, F-, Elcltr. Sinnt. 
Muschc, ©., Slvbcit. 
12 E. Rohr, l£., Wirlschasls 
atlik. 
Llepoll, SB., Angeft. 
Woods, 3)1., Ww. 
<- StöiiigänUcc 
14.10 SommerhäuSchen. 
18 E Neniuann, 81., 
Eigenlüt». 
Nold, G„ Slcinnictz. 
20 Banslelle. 
<- Fortuna Allee 
Bccrfcldcr Str. 
Alsclder Sir. 
Warmbad» Sir. -> 
Linke Seite, 
Forst. 
Rechte Seite. 
2 E Warmbader Str. 1 
2a geh. z. @lrnBc20a Slt.l. 
existiert nicht. 
0 E aüljne, !)!., Bertiiislr. 
8 ELagodzki,J.,Handcl§ni. 
Lagoozki, Helene LebenS' 
iitillcl. 
10 E ungenannt. 
12 Baustelle. 
14 E Sliiijkr, A., Schlosser. 
SominctI)öii5i6en. 
18 Baustelle. 
Pirolstr. -> 
20 geh. z. Pirolstr. L 
Baiistelle. 
24EDollescher,A.,Aauntstr. 
SonimcrljöitSdjcn. 
28 E ungenannt. 
Pade, H., Schiiflsetz. 
30 E Meyer, ($.. Schristfetz. 
32EStciiiljoff, H.,Baugesch. 
34—46 Baustellen. 
Schackelsterslr. -> 
48 eristierl nicht. 
50 Baustelle. 
Ostbahn -> 
Becthovcnstr. 
Dahnhosstr. -> 
1—4 Baustellen. 
5 E Borvwöki,H.,Maschinen' 
»istr. 
Blask-BorowSki, 6.,grau. 
Heese, F., Pensionär. 
Meyer. 81., Ww. 
Michaile, SB., Klempner. 
0 Baustelle. 
BraunSdorsstr. -> 
Baiislellen. 
13 E Rämisch,J.,Schnridir- 
»isir. 
Baustellen. 
<- Mozartslr. -» 
Baustellen. 
17 E Fallensiein, 3)., 
Arbeit. 
18 E Seh mann, O., Schloffcr. 
Zimi»ermann,W.,Schlossei 
19 E Bieberstcin, Sl„ Wlv. 
20 E Gärtner, A., Schlosser. 
Baiislellen. 
<- Haydnstr. -> 
Baustellen. 
2J E Schütz, G., Dr. mcd. 
(Lichtenbg.). 
ScmbinSti, I., Stfm. T. 
23 Baustelle. 
24 E GDel, 0„ Frau. 
Gbel, P., Schlosser. 
Baustellen. 
Mozartslr. -> 
Bausielleu. 
•<- BraunSdorsstr. -> 
Baustellen. 
Bahnhosstr -> 
Bcrlmcr Str. 
•<r Ostbahn -> 
Linke Seite. 
1—25 existieren nicht. 
27 Baustelle. 
29 ESt»ck,O., GeschästSsühr. 
31—33 Baustellen. 
-<r Schaikelsterslr. -> 
35—43 Baustellen. 
Dohlengniud -> 
ÄalLlebencr Platz -> 
Rechte Seite. 
2—20 existieren nicht. 
28 Baustelle. 
30 E Wagner, H., Werk' 
nffift. . 
32. 34 eristierl nicht. 
-<r Echackelslerstr. -> 
36 E Baude, E., Stfm. 
Ohde, 91., Gewürze. 
38 existiert Nicht. 
•10 E Podz!nSki,8.,Schlosser 
Lüders, H., Glaser. 
42 E Pieper, K., Schneider' 
instr. 
44—48 Baustellen. 
50 E Nürnberg,«., Arbeit. 
E. Nilrnberg, ä)t„ Frau. 
Staar, $), Strattlo. Führ. 
— M, Glciiotl)|)i[tln, 
52 E Start, I., Slr&eiu 
54 existiert nicht. 
56 Staustelle. 
Slader Str. 
Bicsdorser Weg 
(Post Bln.>Köpenick) 
Rechte Seite. 
Hadubrandstr. -> 
2—4 Baustellen. 
0 E Riipp. ($., finster. 
Franke, Ä„ öirtdjäD. Gelr. 
Slaschotv, 8t., SlrlJclL 
3—14 Baiislellen. 
16 existiert nicht. 
Gnnlramstr. -> 
18 E Soinineilad,W.,Gigeit' 
lüm. (Slopenick). 
Richter, H.,M»delllisch!. 
20 ejistieit nicht. 
22.21 E Werner, G„ Stfm. 
Meiner, Q, Latieriustr. 
Grloiuslr. -> 
26 E Schulz, St., Stsm. 
28 E Kähne, 91., SBeber. 
Reichmann, 81., Pol. 
Hanptwachtnislr. 
30 existiert nicht. 
32 äkuftelle. 
-<- Anselmslr. -> 
31 existiert nicht. 
30—38 Baustellen. 
40 E Boderwerlh, St., 
Bankangest. 
42 existiert nicht. 
44 Baustelle. 
40 existiert nicht. 
Jnnasir. -> 
48-56 Baustellcn. 
58 existiert nicht. 
-<r Tiergartenstr. ->■ 
60,02 Baustellen. 
Getnaikg. Stöpenick- 
gorft -> 
Linie Seite, 
geh. z. Köpeiiick. 
Am Bmscngrund 
•<r Sköpenicker Sir. ->■ 
Linke Seite 
1—5 Baustellen. 
7 E Heilig, ©., Schuhn,.' 
9 Baustelle. 
11.13 E ungenannt 
Parlcha», H., Fleischer. 
-<r Stünigiallce -> 
Baustellen. 
Rechte Seite 
2 Baustelle. 
4 E Feuer, F., Schlosser. 
iltogge, B, Redall. 
6 E Slaniimi,$lj., Maurer, 
pol. 
Gggttt, <£.. Engest. 
Hecke, H., 91cntncr. 
Lehmaiiii, (8., Poslbeamt. 
Saiislellcit. 
ItöiiigSadee ->• 
8—14 Banslelle». 
Gomnierhänscheii. 
24 E Schwarz, Sl., Tischler 
(80 30 Olcichenbcmcr 
Siratze 128). 
Drlrinbnrger Sir. -> 
Birkeuallee 
Köpenicker Sir. -> 
Linke Seite 
1—5 Baiistelleii. 
7-11 E Fischer, G„ 
Priuatier. 
Bocsch, K.,Vcrw. Bcamt. 
Wlavdarzak,Arbeit. 
13. 15 GomrnerhäuSchen. 
17 E Schwarz SB., Frau. 
E Schwarz. SB, Schloss«' 
mstr. i. 91. 
19 Baustelle. 
Stöiiigüallee 
21 Baustelle. 
23 Mifliett nicht. 
25 SominerhänSchen. 
27 Baustelle. 
29. 31 Sommerhäuser. 
33 Baustelle. 
Rechte Seite 
2 geh.,. Äöpenicker Str.155. 
4—0 Baustellen. 
8-12 Baustellen. 
14 existiert nicht. 
16 Banstelle. 
18 eristierl nicht. 
20 Baustelle. 
Stänigsallee ->• 
*2—24 Baustelle». 
Forlnna>811lce ->• 
Bodostr. (Sitb) 
Köpcuicker Str. -> 
BaufteUcn. 
Sllberichslr. 
Baustellen. 
SicdlniigSgeländr. 
Graßinrt’ichcä HauS. 
E Grabniik, SB., Töpfer. 
Grastnick, SB., Arbeit, 
^anstellen. 
8llberichstr. ->• 
■<r Fliegerplatz -> 
Sdjniitt Icheä Hans. 
E Schmidt, G„ Gigeniüm. 
Glider, SB., Maurer. 
Baustellen. 
Ärozet'lcheL Han-Z. 
E Mrozck, y., Manrcr. 
Klei». SB., Lagerarb. 
Köpeuicker Sir. -> 
Braiinsdorfftr. 
<r Alt-BieLdors -> 
Banstellen. 
<- Bcethovenfir. -> 
Äanftellen. 
-6- Schnlstr. -> 
Baustellen. 
11 E. Siheidemann, G., 
Lackier. 
Achenbach, St, Slcuetsekr. 
Müller, F.< Postassisl. a.D. 
12 E Mandel, F, RelchSb. 
06. Setr. i. 8t; 
Hopf, 9t, Stfm. 
Mandel, 28, Heizer. 
SBngiictstr. -> 
Baustellen. 
Sjororl-Gifenbahn -> 
Baustellen. 
SBigiierstL -> 
Baustellen. 
Schnlstr. -> 
Laustellen. 
Beelhovcnstr. ■> 
Baustellen. 
25 E Sieglet, St, Eigen¬ 
tümerin. 
26 E Gast, 81, Gärtner. 
Ali-BieSdorf -> 
Bückcbcrgweg. 
!9!arzahner Str. ->■ 
Linie Seite 
aeh.z.MarzahnerSlr.lk5 
E Sil6etid)milit,0.,itfm. 
Silberschinidt.L, Stfin. 
5 E ßlötling," 0., Amlrob- 
Geh. 
Weizenweg.-> 
7—11 existiert nicht. 
13. 18 Baiistelleii. 
Hafersteig -> 
17—24 Baustellen. 
Aehrenweg -> 
45. 47 Baustellen. 
Rechte Seite. 
2 geh. z.MarzahnerStr.l8S, 
4—12 existiert nicht. 
14 EBengsch,B.,GigentiIm. 
10 Baustelle. 
Hafetsleig 
18 Baustelle. 
20 EHärlelt, H.,6!elderheb. 
22 E Schul}, fi. I, Färbe« 
rcilechnik. 
24 Baustelle. 
Gerstenweg ->• 
20—34 Baustellen. 
Oiarbenpfad -> 
36. 38 Baustellen. 
40 eristierl nicht. 
42 E Schock, 6)„ Frau. 
Bachnicka, 81, Rohrleg. 
Liihh, B, Pensionärin. 
Schart, E, Poslschassn. 
44 Parzelle. 
Aehrenweg -> 
40 Baustelle. 
48 Parzelle. 
Feldmark ->• 
Burghardwcg 
-<r Jugeweg 
Grundst. derStadtrandsiedl. 
E Stadt Berlin. 
Linke Seite 
1 Stieiischerf, A, Former. 
3 StiiflTer, 8s, Nutzer. 
5 Krüger, F, Staker. 
7 Jachow, P, Dachdeck. 
Zachow. SB, Plätterin. 
9 Kühl. G, EchiffSsuhr. 
11 Schulze L, Maurer. 
13 Hensel, H, Installat. 
15 Rolheit, A, SBerlmftr. 
17 Hampicke.W, Futtermllt. 
10 KanioloSIY, ffl, Präger. 
21 Hauisch, G, Ralimenm. 
23 Beridfe, F, Kiitscher. 
25 Hoffmann, P., Arbeit. 
27 Linse. 8(„ Steindruck. 
-<r Christelweg -> 
29 Gzt]nmn8tl, I, ffllalec. 
31 Bettae, 33, Glellromont 
33 Wende. O, Pensionär. 
35 Stoch, G, Jnslallat. 
37 Volkmer, 81., Brenner. 
39 Künstler, G, Büglet. 
41 Stiebe, G, Schlosser. 
43 Pilawa, ff, Slrchllekt. 
45 Haat, D, Dralitfpinn. 
47 StueS, Sl., Dreher. 
49 Stiihn, 0., Buchhalt. 
Recht» Seite 
2 Slicfolcit, 91., Aauarb. 
4 Busse, Hedwig, Seifen. 
— H„ Schleifer. 
6 Gliiiiig, P, Zimmerm. 
8 HaimcS, E, yimiiicim. 
10 SBolfcrt, SB, Lagerhall. 
12 Krtitzfcldt. B, Wickler. 
14 Schutze, R, Giiiridjt. 
10 Stinbt, SB, Gürtler. 
18 Otto, SB., Former. 
20 Groh. H, Biirogeb. » 
52 Stlotzek, P, SootSb. 
Stock, 81, Frau. 
24 Liedtke, tt„ Schlosser. 
26 Sieljich SB., Musik. 
28 Hönig, F., Bauschloff. 
Ehrisielwez -> 
30 Zelter, F, Malerei. 
32 Krause. H, Sirbeil. 
34 Marlwich, H, Stiajlto. 
Flihr. 
36 Pose, 0, Ginricht. 
38 tzinz, G, Arbeit. 
Freifläche. 
Sllluiiiclteg -> 
Cccilienstraße 
Gemarkung 
SIaulSdorf-> 
Ackcrlaud. 
■<r Sieginarstr. -> 
Laubeugeläude. 
Simfricdslr. -> 
Ackerland 
Weg z.Sladlraudsiedlg. 
BieSdors<9!ord -> 
-<■ SIratze 21 -> 
’SUie’schcS Hau». 
E Wille, G, Arbeit. 
Baustellen. 
Sitichnmnn’icheS .Hau!. 
E Hirschman», B, 
SJlalcrei. 
Hirschmauii, A, Werkzgm. 
Riickerl'scher HauS (68). 
E Riickert, G„ Stfm. T. . 
Droese, F. St, Stfm. T. 
Staustellen. 
Bläfing'schcs HauS. 
E Bläsing, St., Fcnfler» 
putz. 
ßilct).8(,(35rlucreiiitBlriii. 
9Iotraudstr. ->
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.