Path:
Volume Einwohner und Firmen der Stadt Berlin geordnet nach Straßen und Hausnummern Verwaltungsbezirk Köpenick Müggelheim, Rahnsdorf mit Rahnsdorfer Mühle, Rauchfangswerder, Schmöckwitz, Wilhelmshagen

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

Schmöckwitz Fichtengrund 
— 2004 - 
Osten 130 Teil IV. 
10 E Fuchs, SI, Inusm. 
Ängesl. 
Fnchs, SB, Seilet. 
11 E lOoligrainm, I, 
Schlosser. 
Forst 
12 E Orimann.L., Schlosser. 
Orlnian», W» Mechanik. 
13 E Brandenburg, ®, 
Glckttomoiit. 
Echwaiz, H, Bersich. 
Singest. 
Wrelchniock, %, Ww. 
11 E grtesnft, P., Schlosser. 
15 E Hcnipel.A., Schlosser. 
1G E Seidel, M, Lagerhalt. 
17 E Porlmanu, 3i, Werk- 
nijlr. 
18 E Äiüller, G„ Schlosser. 
19 E Blache, Arbeit. 
20 E Rumpf, £>., Ingen. 
21E KiiSpcceil.F., Gruppen- 
süfir. 
22 E Mauruschai, A,Arbeil. 
Rackow, SB., Biichdrnlk. 
23 E Gericke, F., Schlosser. 
24 E BarlholomäuS, St, 
Heizer. 
25 EOSjlimiaf, P., Heizer. 
Pölhke, A., Schmied. 
Dreyerallee 
5 Schleim«, H., Bäcker. 
Schulze, St„ Ww. 
Zcifel, M., Ingen. 
G E Schmid. P.. Bnch. 
druckereibes. T. 
? Bootshaus Kramp eukllck 
E Poppe, V.. BsolS« 
iwusfccf. T 
Wiese. 
8 Garage. 
Seestr. 
9 BauNelle. 
10 E iButfch, ©., Spedition 
llEDobbelinann,Th.,!ism.7. 
12 Baustelle. 
-<r Wendonslr. -> 
35 E Seunecl, M» Kim. 
36 E ®ieichen, S„ Werk- 
jenom. 
Mielche„,Frieda,Plällerei 
Dreherallee -> 
Finkengaffe 
(Post Eichwalde) 
(Siedlung). 
Dreyerallee 
Linke Seite ' 
1 E Schwarz, W.. Jlfm. 
Olicberichöncro, Spree- 
flraöe 23). 
3 E Ritter, M, Ingen. 
(FrileCcii, ÜB., Ingen. 
Rechte Seite 
2 E Grfjlinier, O., Archileli 
4 E Damm, 11, Arbeit. 
Damm, SB., Dreher, 
stiel), A., tfm. Singest. 
Feldmark -> 
Fliederweg 
(Post Eichwalde) 
(Siedlung) 
Grünauer Weg ->• 
1 E ungenannt. 
2 E DrceS, F., Eigentüni. 
3 E Musolf, F, Papier- 
schneid. 
4 E Guk-zahn, A, GMlro» 
mout. 
Baustelleu. 
Elsiergrund -> 
Banstellen. 
Erlengrund -> 
Baustellen. 
5 E Kärcher, SB., Schlosser. 
0 E Kipp, H., Technik. 
7 E Frisch, A„ Magistr. 
Akamt. 
Jinioch, M., Ww. 
8 E. Leppin, M., Schlosser. 
!> E fliibnt, A, Schlosser. 
10 E Zimn,ermann, L, 
Albe,!. 
SidliiiSli, M, Ww. 
Karlen. 
ISumauec Weg 
Hcckcinvcg 
(Post Eichwalde) 
(Siedlung) 
Dreyerallee -> 
E Fessel,P.,Eigenlümerin. 
2 Baustelle. 
3 E äiriiggemann, W, 
Elelir. Alb. 
■t Baustelle. 
-<— Treyerallce -> 
Hirtenfiieß 
(Post Eichwalde) 
(Siedlung) 
Dreyerallee -> 
Linke Seite. 
1 existiert nicht. 
3 Baustelle. 
5 E Schult, •§•/ Schlosser. 
Rechte Seite. 
|2 E nnbewohnt. 
Godbcrscilstr. 
Gemarkung 
Ächwalde -> 
Scdanstr. -> 
Banstellen. 
Siratzc G -> 
Baustellen. 
■<- Sira&t F -> 
Baustellen. 
Marianneiisir. -> 
25 ÄÄ^igJ* 
tiira. iLiitdeitfit. 39). «an e < Ww 
l';5*» Sä» 
26 E Hörig, 81, Privatier. | Forst 
Lei>chner, lilelfro 
27 e'hüh'h^' o., ,stfm. I Jagen 37 
(M 65 Chaussecsir. 89). ©ninbfiüäe des ForMkur. 
28 E Bober, Q, Gaslw. T E ForsifiSkuS. 
Luddeiiiann, W., Gärtner, l BootShanS. 
Meitke, 01., Werkzcngm. Freie Vereinigung der 
Miethe, Ä.,jli>n. Touren-Segler Grünaii 
Myohl, 31., Schlosser. e j. T 
Panlerniöller, Maler.j Arnil,old, L., Bllchdr. 
Sorge, (?., Koch. 
Berliner Sir. -) 
Tankstelle. 
Baustellen. 
Sira^e L 
Baustellen. 
SUasjc II 
Baustellen. 
Siroüc N —> 
Baustellen. 
Strasje 0 -> 
Danstellen. 
Gemarkung 
Fontancstr. 
-<— Wendische Spree 
Schopenhauerstr. ->• 
1 E Stiuune), P., Stratzenb. 
Führ. 
2 E ungenannt. 
3 E Sdjönljcrr, 31., Gigett- 
iiim. 
Nuscheweg. -> 
4 E Schulze, (Z„ SJuchdnitf, 
Bes. (SO 36 Wend en> 
itloiic 3). 
5 E Flci|dj|icsstr, O.,Cigeu 
um:. 
Berliner Str. -> 
Baustelle». 
Nuscheweg -> 
Baustelle. 
8 E Thieler. (?, Wlo. 
9 E Greii,eisen. W.. Jlfm. T. 
Echopenhauerslr. ■> 
Garteustr. 
Wendenstr. -> 
1 E ungenannt, 
la E Gollcrt, ist,, Ban* 
instr. T. 
HanS- n.Grnndbes.!Lerei» 
Schmölkwir-Carollnei,^ 
Uof e. V. T. 
2 E Pumpe, H„ Jlfm.T. 
»!adwich,ß.,Pol. Haupt. 
loadjlmiit. 
3 Galten, geh. z. Nr. 2. 
4 unbewohnt. 
C E Starck.Th., Eigeniüm. 
Knappe, H., Äfm. 
Römei; F, stjm. 
iilsSnibeit. 
Aysche, ff„ Werlmstr. 
ffieäiiier, (S., Malcrmsir. T. 
GljleiS, H.. Tischler. 
Crnndel, H., Baulangest. 
Piontek, A., BooiSwart. 
illutjd), A., Bootsbau T 
Schurig, M., Wcikzeugm 
2 BoolShagS. 
Bereinigung Schmort« 
witzer Segler T. 
Öoute, E., Klubwart T. 
, ,, . . illcintrt, .6.. Mechanik. 
Eichwalde ->-|<8oolSf)oiiS. 
Peler», E.,AooiSban»>str. 
l Bootshaus. 
V. Stummel ß„ Verwalt. 
Miller, CS. SS., BoolShauS 
SporlhliuS Adlerhorst 
(9. w. 6. H. T. 
Grünaucr Weg 
(Post Eichwalde) 
(Siedlung) 
Dreyerallee -> 
1 E Kremzolo, F., Ksm. 
2 E Stab, W., Jt|m. 
3 E Herbst, 6)., Äsn,. 
Herbst,Marg..Konsil«ren. 
t L Skowronrii, Th, 3ng. 
Bcliiel-SIcit. 
5 E Werner, $}., Ob.Siud. 
Rat T 
E Hueft, O.. Ingen. 
E Gröppler.W.,Angestellt. 
E Ulsihlc, 81 „ Eigenliiin. 
Fallenstein, 15., tlltbcit. 
9 Pmnpstation. 
10—12 E Stadt Berlin. 
13 E Mcsick, P.. Belriebi. 
beaml. 
14 E Ärchnier,O.,Werki»str. 
15 E Soiie, I., grmi. 
Jope, B-, Äfm. 
— SB., Werkzeuam. 
16 E Gchlesüe, i)., Wcrkinstr. 
<- Fliederweg -> 
17 E Bütow, H., ltollulat.|5 
18 E TiSmer, F.. Slfm. 
19 E Ataiula, Th.,Eigcniiini. 
Storch F, jlfm. 
20 E titeiili, ISigeiltü' 
IllClill. 
Hamann, 8-,, jlfm. 
Forst 
21 E tirnefe, F-., Ingen. T. 
22 E äiollner, flfm. 
Kaiscr-Wilhelm- 
Platz 
Berliner Str. ->• 
1 fleh. z. Nr. 2. 
2 E Slad! Berlin. 
Schibte, P., Kohlen T 
3 E Reich, $?., Gastw. T. 
3a E Kube, ©., Banlbeaml. 
4 E Panlratz, is.. Rentiere. 
Donner, Sj., Ww. 
Hampe, S„ Ww. 
Hamsch, M., Banarb. 
itoch, I., Tischler. 
Kroeiner, A.. Buchhali. 
Knianek, K., glmnleiei. 
tinielt E„ Näherin. 
Wenzel, äBio. 
Schnitze, ZeilungS- 
tzandl. 
E Bornmüller, I., Dr. 
Sanit. Rat (Berlin). 
V. SHoliel, M„ Frl. 
E Schulze, A., Ww. 
V. Schulze, 61., Fischerei. 
7 E Neumann.C., Schlosser' 
milr. 
Vaiimgarl, 3t„ Pensionär. 
Sienmann, (£., Bcrlret. 
- 8t., Fabrkt. 
12 Pinlepank, G., Zwischen 
miiriii. 
Volley, SS., Stereotyp. 
Sieawaldt, M., Frau. 
13 E Rusche,A.Hischermstl. 
Fischer, G.< Zimmerm. 
Heinrich, M„ Tapezier. 
Krüger, 33., Sirasienb. 
Steche, C., Weicheuwärl. 
14 ESchuIze,A.,Fischermstr. 
Schulze, R., Renlner. 
15 E Stoebe, it-, Frau T 
81M, T., BeiificiiSc. 
Oelke, G„ Pol. Beamt. 
Rosen, W„ Lehrer. T 
Schulze, St., Allsltz. 
Stoebe, H., Gürtlermstr. 
■<- Strandloeg ->■ 
Kirche. 
Friedhof. 
Berliner Str. -> 
Krähcnhorst 
(Post Eichwalde) 
(Siedlung). 
<r Dreherallee -> 
1 SonimerhänSchen. 
2 E Hanneniann, 5t., Ein- 
richt. (Neukölln SricbcV 
ftrafce 20). 
Hanneinami, H., Schlosser. 
— 35., Ww. 
3 E Setner, !S„ fflaljmftr. 
GeschinSky, jtv Rentner. 
4 E Heinrich, M„ Pensionär. 
5 E Ochlke, it., Ksm. 
Dreyerallee -> 
Krampcilv»rg 
21m Langen See -> 
Restaurant Krampenburg. 
E Voigt'sche Erben. 
Fuji, IS., GefchästSführ. 
Voigt. Geschw., Schaut. 
wirlsch. T. 
Soigt, H-, Fährmstr. T. 
FählhauS. 
Michaclisweg 
(Siedlung). 
Forst 
Linke Seite 
Eichwälder Aue -> 
L 3 Baustellen. 
5 existiert nicht. 
7 E Silier!, P„ Fleischer 
mstr. (SW 61 TeUower 
Straße 15). 
Siliert, S„ Wirifchasierin. 
1 existiert nicht. 
11 E Mit, M., Ww. 
13 E Süll, K., Prediger 
(Berlin). 
Rechte Seite 
2 E Messen, E, Eigentüm. 
4 Baustelle. 
Eichwälder Ane -> 
6 Baustelle. 
8 E Mudra, SB» Ob.Zo!! 
infpekt. 
Müller, E, ksm» Angest. 
10 E Reinke.H, Postschafsn. 
Ortung, W., Pensionär. 
SeitfieneiL 
-<r Dreyerallee ->■ 
Lindenstr. 
1—5a geh. z. Eichwalde. 
<-GeniaiInngCichwaIde-^- 
-3 E .«ropf, P.?'sse'rfmftr.|s E Weck"«.. Ww. 
24 E Rosi»§li,O,Ä!erkmstr. Döliug, Marie, Kolonial' 
25 E ÜScnbl, _8L, Jugeii. 
Äretzmann, J„ .HimmereL 
E Riffe, Luise, liigeitlim. 
27 E Holz, !Ü„ Ingen. 
28 E Pü«, ist, Stirn. 
Püll. H.. Musikal. 
Rainwe» ^ 
29 E Weisiilog, 3t., Werk- 
zeugdieh. 
30 E Logen, 15h., Pensionär. 
31 E Prji(,i, Fr„ Ingen. 
32 E Wesch, M., Eigen,ü> 
maiii. 
chür, I., Reiilirtf. 
Wesch. ÜB., Lerstch. Jn- 
llietl. T. 
33 Elli>u1erbach,G.,Reniner. 
Bäcker, 51., Schmied. 
31 E Siewert. (IS., Beaml. 
Piistlaiilk, A., Laborant. 
waren. 
Cusjinann, F, Ifm. An¬ 
gestellt. 
Rnynat, H., Büroangest. 
Weck, SB., Fifchernistr. 
9 E Schulze, SB., Sooti« 
staudvermiet. T. 
10 E Prehn, F.. Fabrkt. 
(SO 36 Putfleislr. 40). 
Hanak, H., Graveur. 
Wlall/att, 9’., Beleucht. 
Mittler, rJ!„ Schuhiiiinstr. 
11 V. Boll'., O„ Eigeiilüm. 
(9Iciuöllii,eaiibcrftt.20) 
Wejjler, R.. Dipl. Ksm. T 
12 E stiel, M., Frau. 
Arendt, 0., Ksm. 
EzechofSly, E. 91., Beaml. 
Kiel. 6., lÄeiijnti. 
Dubeio«, W., Ksm. 
6.7 E Haberecht, SB., Ksm. T 
E Redete, E.. Ww. T 
Likkow, H., Dreher. 
8 E Gpicher, (5, Privaiier. 
9 E Hahne, SB., Ksm. T. 
10 E Vogel, O,Fabrld!reN. 
11 Garten geh. j. Nr. 10. 
12EAIbers,W.,Bo°1sHa 
13.14* E Kroll,- B., Slfm.T. 
15 E ungenannt. 
15a E Vogel, I., Direkt.?. 
16 E ungenannt. 
16a E ungenannt. 
17 E Lichtwiv, ÜB., Eigen¬ 
tümerin (CharloUeubg. 
Äanlfliafoc 30). 
18 E Bohl, !ü„ Direkt. T. 
19 Efönnmaitn, C., Ksm. 
20 E Birkemeyer, H.,,06er- 
schnllehr. 
Wufliuger, M„ Kochs,. 
21-22 Baustellen. 
23 E Maucke, SB., Fabrkt. 
Bürgert, F., Ww. 
24 E Wergien, 6., Ob. Jng. 
25 Garten. 
26 E Kollrcpp, H., Äfm. 
E Kastellan, (£., Frl. 
(Schwerin b. ®r.«ÄötiS, 
Hakbinfil 3). 
V. Kaiser, H., Äfm, Boots- 
liaiiS„Wasserspoltheim" 
Juigfchat, E, ReichSb. 
Ob. Eckr. i. 31. 
28. 29. Baustelle«. 
MEWolfhard,Fr.,Fbrtt.7. 
Meisjner, F.. Hauswart. 
31 E Zobel, E.. Dr, 
Rclchäbf. Rat T, 
32 Banstelle. 
33 E Bleich, F„ Bildhauerei 
Fält, A., Kutscher. 
Köpping, F-, Frau. 
Witczeck, Bttrovorsieh. 
i. R. 
Miersdorftr Str. 
(Siedlung). 
<• Forst -> 
Sinke Seite. 
1—9 ffl anstellen. 
11 E (Slüsing, St., jlfm. 
13. 15 Baustelle. 
17 E Walter. 15., Ww. 
19 E StemmIer,F.,Ob.Post 
schaffn. 
EStcmmler, SB., Schrift- 
stell. 
Bchrmatin, 6„ Ww. 
21 Baustelle. - 
echte Seil«, 
2 Baustelle. 
4—12 existieren nicht 
-<r Eichwälder Ane 
l4-16Baustellen. 
18EEor!leIiuS,P.,Ligenlüm. 
2chinidt.H.,Gemeindesekr. 
20 E Heimig, W., Ksm. 
Bogen, 81., Postiusptki. 
Poaljo», (?., Rctlor, i.R 
Baustelle. 
•kr Dreyeiallee 
Mittclstr. 
■<- Berliner Sir. 
Linke Seite. 
1.3 E Bechsleiii, H., Eigen¬ 
tümerin. 
V. Bechstein, H., Ingen. 
Sieht, l£„ Saltlcrmslr. 
Schmellec, M., Mechanik. 
Schwarz, E., Magislr. 
Angest. 
Waller, !L,Magistr.Aeami. 
- M., SB». 
ÜBtel), G., Fenerwehrm. 
5.7 E Göde. R., Archilekt. T 
Jbscher, ®., Buchdruck. 
9 E Hofmann, M., Rech. 
Rat i. R. T. 
11 E Lippmaiin, F., FrauT. 
Lippmann, P, Fabrkt. T 
13 E Riedel,Anna,Teppiche. 
Riedel, it., Ksm. 
15 E Manoel, M., Ksm. T 
Garten. 
Rechte Seite. 
2 ESchneider,P.,Pe„lionär. 
4 Baustelle. 
6. 8 Tennisplatz. 
E Stadt Berlin. 
Schmöckwiljer TeunUclub. 
10—12 Baiislelleiu 
Seestr. 
6 E Weiner, 9t., Jlstiu 
7 E Kiekeben K,BUrovorfl. 
Grünaucr Weg ->■ 
8 E Schnack, A., Ww. 
Schnack, Bv Schildcrmal 
9 E Brotzmann'L Erben. 
Broßmann, V., Ww. 
Schulze-Bellinghaufen, 
»e., Reudaut 1. 9t., 
10 E Bnrnieister, S„ Ww. 
Plöntzle, 0„ Arbeit. 
11 E Teicheri.H., Schmied. 
12 E Kranlschopp, it-, Dipl 
Jng. T. 
Gemeinnütz. illeiichauSi 
banges, in. b. H. T. 
13 E Drzewiecki,F., Ingen. 
14 E Lehmaiin, 31., Ww. 
15 E Stein, O, Arbeit. 
16 E Abeudroth, SB. Äfm. 
17 E Soimemami, F., 
Schlosser. 
18 E Hoffmanu, 6., Werk- 
instr. 
19 E Pechöl, M., Schlosser. 
20 E Schröter,H.,Schl->!ier. 
21 E Tirpitz, P„ Renlner. 
Tirpitz, 51., Schlosser. 
22.23 EHaugloitz,«!., Frau 
(Hannover). 
V. Brand, 3, Steuersekr. 
Iaenicke, M., Ksm. 
24 E Ziepold, 91., Krastw. 
Fuhr. (Niederschönew.). 
Jens. Th., Werkzeughdlg. 
5 E Trebuth, F., goibcn. 
26 »nbewohiil. 
■<- Dreyerallee -> 
Schmöckwitzer 
Werder 
Zcuiheuer See 
ienslgeb.d.Ftioinmeifterci. 
E FiskuS. 
V.SI»rzebecher,A,Stroni- 
mstr. T. 
34 E Schlcsiiiger, C., Kfm.7 
35 Banstelle. 
36 E Stippefohl F., 
Bangeich. 
Banslellen. 
39 E Haus» O., Pcioalitr. 
©odfictfeiiftr. -> j 
-<-TemarkungC!chwaldk->! 
Nuscheweg 
Wiesengeläude. -> 
Baustellen. 
Fontauesir. -> 
Baiistellen. 
Strafe It. -> 
Forst. 
Slratze E. ->• 
Aoenig'scher Haus. 
E Goenig, F., Schneider- 
milr. 
Paetz')cheS Haus. 
E Paetz, O„ Ww. 
Garleu. 
Fonlanestr. -> 
Baustellen. 
■<r Wesengelände. ->■ 
23eg nach 
ülanchfangAoerder 
Sinlc’idjeä HauS. 
E Linie, A., Rentier. 
Grnfiinann. W., Wächter. 
Poschau, M., Drathzieh. 
Schioder, P, Jnstallai. 
Sfoift." 
<r Eliaussee «ach 
Rauchsangswerdcr -> 
Jorit. 
Jauccke'scheS Hau!. 
E Jäuecke, W., Eigeiilüm. 
(N24 Elsasser Sir. 32). 
Müller, A., Pensionär. 
Ganicke'scher Hani. 
E ©anicke, >A, Ksm. 
Allniauu, A., Ww. 
l5zechowsky, A, Ww. 
Feutzle, SB., Drechsler. 
.öei)lrich,3v2ehtctini.SB, 
Jakob, n„ Arbeit. 
Lauge, M., Sckrelärin. 
Stoioaik,- 0, Backerei T. 
Bauseweiii, H., Tischler, 
gieitanrnnt illofcitaarlcn. 
E Bartei, it., Ww. 
0ari|ch’|che? HanS. 
E ®äri[ch,(!)cbc., Gastw.I. 
<• WerukdoiferBrücke 
Rainweg 
(Post Eichwalde), 
(Siedlung.) 
Dreyerallee •> 
1—3 Baiislelleiu 
4 E Stoermer, K., Ww. 
5 E »toifegei), P., Heizer 
(Riederschäneweide, 
Berliner Str. 38). 
Petznick, B., Architekt T. 
L Stoos'scheS Haus 
E Stoof, K., Buch« 
druckereibcs. T. 
Rietzle, ”(., Gärtner. 
HauS Waldhos. 
E Fürslenwald, L, Frau. 
Himmcnimim,8., Gärtner. 
Wilniowöli'scheS HauS. 
E Wiluiowsli, F., 
Pensionär. 
Ciachowiak, A., Slnlefl. 
Koch'scheS HanS. 
E Koch, Lh., Ksm. 
tint, <£•., Frau. 
Forst. 
Restaurant Berliner 
Schweiz. 
E Grubcrt, (£., Gastw. 7. 
Waldweg nach 
Gofener " 
3-orst. 
Wosener Berge -> 
ikölting'schcr HanS. 
E Jtöntno.ll. Antoschloff. 
Kölliiig, A, Büdner. 
Forst. 
BootrhanS d.Tahmk-Nacht- 
klub am Seddiniee. 
E Dahme Jacht Club 7. 
V. BreSIow, F., BootS 
Wart T 
AausteUcn. 
ForsthauS S!hmSckwitz. 
E FiSlnS. 
(ilcljlmaim, I., Siaatl. 
Hegemfir. a. D. 
Seddiufee -> 
Schopenhauerstr. 
©trage R 
Linke Seile. 
I Ne!i«urant..Aa>d<Jbyll", 
E Farchmin, O., ©afto.t 
3 E Burklin, H., Frau 
QY 85 Deisslinger 
Stratze 6) T. 
Burilin, B.. Bankier. T. 
5 E Waller, E, Ksm. T. 
E ungenannt. 
Schmidl, 3t., Ww. T. 
Stemmn/!,'S.,8iiimtgb 
(athm. T. 
9 E Horn, O., Ksm. T. 
II E Sühnet, 8I„ Ksm. 
(SW19 Cllciaubrinen« 
ftra§e 63. 64). 
13 E Brih, A., Ww. 
Fonlanestr. -> 
15 Baustelle. 
17 E 0. Brouk, D„ Ingen.7. 
19 Baustelle. 
21 E ungenannt. 
23 Baustelle. 
Rechte Seile 
Forst. • 
10 E Hot«, O., Asm. (9IC.9). 
12 E Skodda, I., Ksm. 
Gülzuer, K., Isolier. 
U E Lehmann, K., Eigen* 
liim. (N64 Lolhringer 
Sirn6e 53). 
Fonlanestr. -> 
16. 18 geh. z. Fonlaneslr. 9. 
20 E Schul», H., A m. T. 
22. 21 Baustellen. 
Wiefeugclände 
SchulzendorfcrStr. 
|. Dreyerallee. 
Scbbittiuatt 
-<r Seddiniee -> 
flefiaiimnl Seddniwall. 
E 8nI;tciiljolz,(!S.,@nilhj.T 
Seddinsee 
Sccstraße 
■<- Garlenstr. -> 
L 2 Banslellen. 
■<- Wendel,str. -> 
3 E Stcinlolil, SB, Sflro.T 
Doyl, Jt„ Repii. 
Maiil, W.,Re,ch-bk. In- 
speit. 
■1 E ungenannt. 
5 E Witeiki, F„ Ksni. 
(8^V29Gneiscna»slr 7.9). 
Miitelstr. -> 
6 E Ejchert, H., Prolurist 
(SO36 Dresdener Sir. 
Nr. 127). 
Eschert, Ch., Kontoristin. 
I E Handrölk.W.. Werlmstr. 
(itjrljarbt, E., Ob. Steuer- 
Jusp. 
8 E Lustig, 91., Äfm. T. 
9 ERnsche, St., Mineral». 
3n br. 
Kusche, SB., Jtfin. 
fflfallian, L., Ww. 
Rnsche, P» SiiiiemllB. 
ÜQbrll. T. 
10 Baustelle. 
II E Wallreuler. H., Ww. 
Jastrau, SB., SteniblUck, 
Eefifiitl. Femfprechslelle. 
Postamt. 
SlcginjuS, K., Schweisjer. 
SBallrcultr.O., LebenSm.7. 
Berliner Sir. ->• 
12.13BoolshcimSchmöltwitz. 
E Lenpold, E., Dr, Booli» 
Ijanäbef. T. 
U ©litten geh. z. Nr. 15. 
15 E Metzucr Erb. 
Meyner, F., Ww. 
16 E Nufche, P., Eigeiilüm. 
tiotlmaim, O., S toflm. 
Oichr. 
17 E Grnnle, SB., Fabrkt. T. 
18 E Fechner, M., Frau T. 
Albrecht, K, Ksm. T. 
Fechner, O., Slfm. T. 
19 E yel), P., Banlbeaiiil. 
Knpsch, I., Fleischermsir. 
20 E Stil, O, Tapez. 
Brandt, P., Postschassn. 
Sechanb, I., Bantbeamt. 
Jffcm, 81, Pensionär. 
Siebert, DU, Haararblrin. 
Stieter, H., Brandmstr. 
i. R. 
21. EScgel Clnb Seddiu X 
Deglow, E., Oetoiiom T 
22EBoehl,K..Ww.(Berliu). 
E Hiuze, G„ Breitet. 
(Berlin, Warschauer 
Straße 48). 
Fedbeck, Sl„ Bootsbau. 
Sehend H., itraflto. Führ. 
Glarieit geh. z. Sie. 2L 
Wendenstr. -> 
Baustelfen. 
Gariensir. ->
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.