Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

1T. Teil Süden 251 
— 1647 — 
Birrrhorllwe-; Marieudorf 
37 E Putsch. R., N-ichsr. 
Berkehrsinsp. 
38—39 Garten. 
Sleminetzslr, -> 
40. 41 Baustellen. 
42 E Meyer, 91., Rentner. 
Zersing. F., Maurernistr. 
43 E Tornow, M., 9Bw. 
41 Barisielle. 
45 E Riedel, (L, Frau 
V. Ricdel, H., Ingen. 
Gorriö. St., 5lfm. 
46 Baustelle. 
47 E Mehler, M., Malt. 
(SVV 29 Bergmanustr. 
yir. 58). 
Äüüncr, G., Frau 
Rajewsli,G., Bücherrev^. 
Bapeslr. 
5lcficl|ir. -> 
Würzburger Str. 
-<r Gemarkung 
Groü«Ziethen -> 
Linke Seite. 
1—11 Baustellen. 
Aschasfenburger Str. -> 
13—21 Banstellen. 
23 E Naundors.H., Ksm. 
(S W 61, Belle-Alliance 
Slraszc 45). 
25 Neubau. 
Rüvtfjcr Slr. -> 
27. 2i) E Bertram, 91., 
Gartenmstr. 
31 Baustelle. 
33 E Nob. 0., Clädt. 
Beamt. 
Spitzer, P., Rentner. 
Horst, (?., Aibcit. 
35 Baustelle. 
Bainberger Slr. -> 
37. 39 Baustellen. 
Bayerische Str. -> 
41—43 Baustellen. 
45 E Schulze, äß.. Dach» 
deck. 
17 Wohnlaube. 
4!) unbewohnt. 
51 E Schiller,R.,Pensionar. 
Sehers, ft.. Tischler, 
ädcwr, M., Älonienr. 
")3 Baustelle. 
55 E ytacfclmomi, 
Graveur. 
57—61 Baustellen. 
Münchener Str. -> 
63—67 Baustellen. 
Kaiser.Ärlyclin-Slr. 
til c ri) t e Seite. 
Ackerland. 
Dorsstr. -> 
Jorästrasre 
.(htijerstr. 
(Unbebaut) 
Zcißpfad 
Gemarlg. Bnckow -> 
Linke Seite. 
Baustellen. 
Straße 3 -> 
Baustellen 
17 E Wersting, P., Post. 
beamt 
19 E Schopal. 91, Rebis. 
21 E Tiede, G., Ob. Post- 
schaffn. 
23 E Lo'.enz, G., Stiaflto. 
Führ. 
SommaljauSchctt. 
27EGc>irmann,F.,Stra^enb. 
nfihr. 
Baustelle. 
•<- Stmste Gst 
Baustelle. 
'*') E Michalke, I., Po' tjchassn. 
‘)7 E Wrabcrt.W. Postschaffn. 
39 E Mcnnü, 5t.. stfm. 
11 E Anton, F., Pgstschaffu. 
Baustellen. 
Freicrtweg -> 
Baustelle. 
55 E Knoblauch, v., Aüro- 
vorsieh. 
57 E Gutschkc,A.,Cchneider- 
inftr. 
59 E Jüttner, O., äiohlen. 
Baustellen. 
ütutl'5bngcr Str. 
Baustellen. 
Rechte Seite. 
Baustelle. 
Strafte 3 -> 
'^anstelle». 
2S E Ltt.^.,Postschaffn a.D. 
30 E SchürntUin, O-, Wen- 
iiifir- T. 
Arcitnraun, H., Privatier. 
Wi>llc, H., Bau Jng. 
Baustellen. 
2tras;e 6 -> 
'Baustelle. 
10 E SUitcr. (r., Eliemigr. 
42EGrünebery.2..FMräd. 
IosianU't0'Scttel, H., 
Gärtner. 
vicicrhueg -> 
SfiirlelU'. 
ii’j £ Biizffnud, Cigen« 
tsirn. (Märndcitb., Ber» 
luicr Slr. ::o). 
Michaeli*, 'Sir, 
Baitficücii. 
Sanfte 1a -> 
:ommctf)äti5chni. 
Strafe 10 -> 
<1 E Kraft M., Schlosser. 
£uihc, £)., Ob. Weg. 
Insvelk. 
.*0 Baustelle 
7ti E Warijui, A.. Weit hier, 
Rachlu. F., Klempner. 
Biiutidlcit. 
blEGchtutchcI, I.,Makerei. 
Banslellen. 
O’nicmC’croivcg -> 
Ranendorf 
Albnlawcg 
•<- Gemarlung Buckow 
Lrute Seite. 
1 E Neuendors, 91., Bmv 
ausführ. 
3 E Blotf, (fIf(t,SeDcii8milt 
Stnkogelweg ->» 
Ij—9 Banstellcn. 
11 E Eo»lliler.M.,Jugtii.1'. 
13-19 Baustellen. 
21 E Galt. F., Werkmstr. T. 
6)nir, Margarete. 
Geslinieljalm T. 
23—23 Baustellen. 
27 E. jiUhiiier, L., Ww. 
(SSV29 Arndtstr. 38). 
29 E. Klein, 2Jioittcut. 
Urvschat, D., Pensionär. 
31 E Fuhrmann, F., 
Pol. Beamt. a. D. 
Drewaq. P- Fteischermstr. 
Vbert. tf., Friseur, 
^enendors. P., Ksm. 
LLaücrnagel,Ä.,Platzmstr. 
Rechte Seite. 
2 E Kobjdms, D.. Lackier. 
4 gehört zu ^'lukogelivcg 55. 
yilttüflCllDCfl -> 
C s. a. 9litf0flchucg 64« 
E CäaMluStv. I., 
GeritliiSvollzieh. 
8 Baustelle. 
10 E Feier, N., Eigentllm. 
Feier. H., Dekorat. T. 
12 E Heivenrerch. P., 
Bollstreck. Sckr. i. N. T. 
14 Baustelle. 
1V E ungenannt. 
Ja linke, M., Maurer. 
Scheut, P., Arbeit. 
Fanthornlveg -> 
18. 20 Banstellen. 
22 E Senstleben, E-Oberst 
a D.7. 
24 Baustelle. 
26 E Latz, H., Schmied, 
23 Aanstelle. 
Tanernallee ->• 
Acncasstraße 
Cisenacher Str. ->• 
Linke Seite. 
1—27,2—lß E Wohnuilgö- 
dauges. äturfürstenstr. 
G. m. b. H. 
1 Fuute, Bers. Beamt. 
Gayr,F.,Beüchtcrstatt.7 
Gertter, Ch., Frau. 
<M|ctf, ©.rstfiii. 
BaHl, I.. Bers. Beamt. 
Wölke, L, Schucider. 
— Lohanna, 2amenmo- 
bci: T. 
3 9MUt, 2(., Bantbeamt. 
Caspar, I., Privatbeamt. 
Jache, G, HandetSsr. 
Lolide. L)., llsm. 
Schmidgall.A., kfm.Augest. 
^allzensti, H., Bcrwalt. 
Selr. 
5 Jüdisch, F., Ksm. 
Siebert, P., Jn^en. 
Svder, E.. Banklreamt. 
Borgt, G., Avolhekenbes. 
v. Waltbulun, H., Frhr., 
Sckr. 
Zander, M., Ww. 
7 Scholze,K.,ÄeräiSbk.?lug. 
Schubert, H., Asm. 
9 Brodella, F., Jng. - 
Buchholz. R., Stfm. 
KoSmolvski, (?., nraslw, 
Fuhr. 
Kraemer. I.. ftimi. 
Merke, C., Kontorisjin. 
Noack, H., Komponist T. 
U Decgner. A.. Baukbeamt 
Düsseldorf, jt., Jng. 
Lange, O., Mosch- Techn 
Nickel, I., Lehrerin. 
Notz. W., Duchhalt. 
Schiller, A., Banlbeamt. 
13 Bordt, Lehrerin. 
Nagel, K., Stadlinsp. 
Opiy, O., Ww. 
Rand^io. L.. tzauptlehr. 
i. 9i. 
Scholz. <1., Buchhakt. 
Schusler,C.H.,Dipl.Jng. 
15 Deä)ow.O.Neichsbk.^nsp> 
Ladewig.H.Verwatt.Sekr. 
Stark, E., ksm. Angest. 
Stühler, Bertret. T. 
Änftrark, W., Bankbeamt. 
Zech, O., Ingen. 
17 Gvrdel, O., Arbeit. 
Härtung, A., Photogr. 
tzehncr, H., Techn. jtfin. 
Henttikre.B.Postajsislentin. 
Maly, E., Stenotypistin. 
Obst, St., Bautüeamt. 
SteinhänserH,ksnl.Angcst. 
19 Dunkel, M, Bäcker. 
GohS, 3t., Ingen. 
Siaiittoth. L., Asm. 
SlisUtcr. I., Ww. 
Lalnoujü. (?„ Fürsorg. 
Wcindorf,J.,Aeliörd.Anq. 
21 Brockhosj. H.. Llngestettt. 
Deiming, ST., Patenting. 
Glas;. T., Dipl. Jng. 
Haate, L., Anchhalt. 
Hossmann, G. Frisenrin. 
ö(of gen. Knabe, Lotte, 
Ängeslellt. 
Nitschke, R., Chemigr. 
OSwalb, A., Vorzeichu. T. 
23 Gens, W., Beamt. 
Hahn, Ll., Uanzlei- 
augestellte T. 
SlVcinff, (t., Angest. 
MurewSki, A., Kassierin. 
Wedegärtnrr, G., Archit. 
2) (5rdnlaun.K..Lagerhalt.1'. 
GrabowSki, H., Magistr. 
Ltngest. 
Isernhageu, C.. Fralt. 
Oehlert, SL, ftjm. 
Pretzer, N, flui. Angest. 
27 Aödeseld, 23v Mafchiu. 
Fuhr. 
Eben. I.» Ob. Schwester 
i. ist. 
Nenmami, K., Banlbeamt. 
Prehnr, E., Kra^tw.Führ. 
Neiier, H., ifnu Ltngeft. 
Rechte Seile. 
2 Hammerstädt, E., Elektr. 
Sh-afloiilag. 
Mühllch, H, Ww. 
Kummer, G., Bertret. X 
Nichter, E.. Baukprokur. 
4 Ämmerschlüger, F.,Berw. 
Selr. 
Arendt, 8l., Ingen. 
Kaiser, 6., KapeUinstr. T. 
Srredat, (?., Stentiere. 
Thun, E., Klaviertechn. 
Wegener, O., Bildbericht' 
ctliaii. T. 
C Albrecht, O., ksm. Angest. 
Henckeroth, G., Pol. Ob. 
Lentn. 
Kilian, C., Sekretärin. 
Schöngart, 81., Ingen. 
Zander. H. Geh. stechn. 
Nat i. N. 
Jekme, P., Ksm. 
Lnschnath.E.. Ingen. 
Michel. C.. Ksm. 
Schanz. W., Neiseud/ 
Witte, E., DiPl.Jng. 
10 Äengelsdorff. (£., Frl. 
Ojrncbkf, E., Frl. 
Pilz, C* Berw. Jnsp. 
Niedel. E.. Ingen. 
Trojahtt, Ingen. 
12 Biet. 2BV Buchhdl. 
(5ngelmanu,O..Organisat 
Lew». L.. Ww. 
Boigt, A.. Ww. 
14 Wout, E., Ww. 
Schrvter, P.. Ingen. 
Wolf, B., Dr. 
Wollt, H.. Bers. Beamt. 1°. 
Warnecke,Fran,ksm.9lngest 
16 Eichhorn. M.» HandetS 
Vertreter. 
Okrl, F., Pserdepfleger. 
Hermann, 21., ksm. Angest. 
Mciftncr, 15., Ww. 
Weber, F.,lsm. Angest. 
Didostr. 
Ankogclwcg 
Tanernallee -> 
Linke Seile. 
I—11 Baustellen. 
13 E Courad, M., Bliro- 
inspekt. (SStlmcrSbf. 
Mecklenburgische 
Strafte 89). 
Conrad. W.,Nenten« 
empsängeun. 
15 Sommerhaus. 
17 Baustelle. 
10 E Müller, (5., Eigen¬ 
tumerin. 
Mittler, A., Bulkanil. 
21 E Pardemann, W., 
um. 
Thäle. W., Rentier. 
23—35 Parzellen. 
37 E ungenannt. 
39-41 Baustellen. 
13 EHennig, W., Eigentüm. 
Frailz, W., Kstn. 
Gebhardt. H., Gärtner. 
45.47 Baustelle. 
49 E Fluche, 15„ Gewerv. 
Ob. Lehrerin. 
51. 53 Baustellen. 
55 E Marquarbt, O., 
Zimniermstr. T. 
Cebulok,A., Bürohilfsarb. 
Eckardt, 9t., Pol. Hauptm 
a. D. 
-4r Albitlaweg 
57-59 E Schiller, P., 
Schlosser. 
SchadrowSki, I., Rentner. 
Schüler, 9t, Schlosser. 
61-63 Baustellen. 
65 E Sax, iS., Schneiderin. 
Felber, N., Schlosser. 
67 £ Geier, B., Schriftsetz, 
Sittnik, K., Slntoichloss. 
69 E Kngler, Alois. Architekt 
(SO 36, Neichenberger 
Sirabe 74). 
Stengel, W.. Werkmstr. 
71—73 Baustellen. 
75 E Schütze, (£., Ksm. 
77 EWols. G., Berw.AM 
79 ETautz, (?., Pol. Beamt. 
81 Garten. 
83 E Schliebener W., 
Schuhlii-lZlaiserstr. 31). 
Brose,O.,Bürovorjteh.i.N. 
MfUlcr, H., Mamcr. 
Seibert,P..Belsich.9lngest. 
Seisert. A.. Ksm. 
85 Sommerhaus. 
87 E Piochnow, H., 
Handlgö. Geh. 
89 E Mcinhardt, F> 5lfm 
91 E Goldschmidt, iu 
Schleiser. 
93. 95 Baustellen. - *■ 
Rechte Seite. 
2—10 Baustelle,!. 
12 E Ahner, H., Pol.Beamt. 
i.«. 
14 Baustekle. 
10—14 E Banlangeslellteu- 
wohlsahrt G. m. b. H. 
(Berlin). 
V. Schnmann. E.. Bank- 
beamt. (Finkastr. 8:)). 
Spoitvereruig. d. Bcamt. 
D. Denkschen Bank it. 
Discontoges. T. (W ä, 
Mauersir. 35). 
Mokruhli. K., iCatfcuboic 
16 E Frnk, E., Pol. Mslr. 
a. D. 
48.50 ELüscher,H.,Pol.Mstr. 
i. 9t. 
52 Banstelle. 
54 gehört zu Albulaweg 6 
9llbulaweg ->• 
56 eristiert nicht. 
5s Baustelle. 
60 E Andz, L.. Eigentum. 
(PilatnZweg 9). 
Friedrich. E., Mnschi«. 
Schloss. 
— W., Mechanik. 
Meysarth, $Ji., Jugeu. 7. 
02 E Denecke. F., 
64 E Fiuk, E.. Pol. Beamt. 
svinf, O.. Schristsetz. 
Schubert. 9l., Schlosser. 
66E;t.rause,H..Krastw.Fülrr. 
Rosenberg. W., Fleischer. 
68 £ Stiel',E..Aelw.JiWekt. 
Faak. F., Reg. Jnspekt. 
a. D. 
70 E Brecht, ct., Lehrer T 
72 E Tschlrschwih, P« 
Sängerin T. 
Tschirschwitz, P., Major 
a. D. T. 
74 E Lewerenz, ct., OV. 
Druck. 
91ppel, G., GeschüstSführ. 
Lewerenz, G* Tischler. 
76 E Allianz u. Stuttgarter 
Berein Bers. 31. G., 
(W 8 Taubenstr. 1.2). 
Jurtschat, A., Handels- 
Bevollmächtigt. T. 
Neuer, H., Pensionär. 
78. fcO Baustellen. 
82 E Nicol, L., Frau. 
Hagmanu, E., Prokurist. 
Werner, M., Ksm. T. 
8i E Schubert, I., Lkrast- 
waaensühr. 
9lbrayank, Ä., Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
Bauer, E., Lloustrnkt. 
86 Garten. 
E irngenannt. 
90 E Fahr, K., Schneider- 
mstr. T. 
Behm. H. W., Schriststell. 
Fahr, O., HilfSarv. 
Weib. P-, ksm Angest. 
92 EHrnnann. O., Architekt 
Miicke, P., Pastor i. 91. 
WildieS, L., Pensionärin. 
91 E Brenner, Ww. 
Hinz. O.. Schlosser. 
JofewSki, K., Ksm. T. 
Bnustellen. 
Ebanssceslr. 
Attilastraße 
L—34 n. 135—180 siehe 
Tempelhos. 69—105 
liehe Sndende. 
*<- Gemarkung 
Aln.'Tcmpelhos-> 
35-45 Baustellen. 
-<• Schöneberger Str. -> 
46. 47 E Deutsche Erdöl 
A. G. (Schöneberg). 
Ansse, W., Technik. 
Ackert, 81, Schlosser. 
Göder, F., Ww. 
Hausmann, O, Heizer. 
46.47 Köhler, F.. Ww. 
Leppiü. yi., Bürovorst. 
48—54 Baustellen. 
<- Durchg. z. Fricdhos -> 
35—58 E Nohrleitnngsban 
Bliociti? G. ru. b. H. 
(Nr. 03-07). 
Theuerkaus. M., Dank- 
direkt. T. 
59 ezistlert nicht. 
60—67 E wie 55—58. 
BalAcr, G., Arbeit. 
Fassender, B., Bnchvind. 
60 Fieriy, A., Ww 
Frank. H., Bankbeamt. T. 
Getier, E., HandelSvertr. 
Glase. M., Bauimter- 
nehm. T. 
Hei er, P.. Bankbeamt. 
Ntartin, W., Rentner T. 
Miiller,G, Kammermusik.^. 
Plewe, W., Kftn. T. 
Rosenseld, Arbeit. 
Schwante, E, Angestellte. 
Tlessenbach,A.,Schweiger. 
61.62 Heinrich,H..Monteur. 
Ladebnrg, 91., Gärtner. 
Palm. E., Gastw. 
63—67 Adrran, Hv Kfm. T 
Concordiahütte. A. 
EngerS a. Rhein, 
Musterlager Berlin. 
Oesen, Waschkessel T. 
Hijdot« G.m.b.H., 9legeit: 
anlagen T. 
3lohrleitungsban 
„Phönix" G. m. 5.H. T. 
Eisenwerk Wanheim 
Schrveißerei T. 
Bereinigter RohrleitringS> 
bau (Phoemx-Mär- 
fische) G. m. b. H. X 
63 Bahnhof Moriendors 
o. Bert, Dreöd. Bahr«. 
E Deutsche Reichsbahn 
A.-G. (Berlin). 
V. Bahnmeisterei 83a, 
Berlin-Mariendorf. 
Steinen, % ReichSb. 
Notiensühr. 
TiMann, St., ReichSk. 
Belr. Assist. 
Derlin-Dreödener 
Eisenbahn -■ 
69—105 s. n. Bln.-Slidende. 
Ftttzweg nach Lank- 
witzer Str. -> 
106.107 E toller, ft., 
Eigentirm. (Schönebg. 
Hauptstr.'ö2). 
103 ejistiert nicht 
Ningsir. -> 
l09-l!0EDuiiibt,F-.&S5, 
Baugesch. (Südende 
Mauendorser Slr. 29). 
109 ElLner, S.. Ingen. 
Feese, F., Um. Angest. 
Hahn, B.. Bcrw. Änspekt 
-Vesr. A., kfm. Angest. 
Muttmagf, E., Dentist. T. 
Schnlv. B.,iDüchcrrcbti.T 
2molla,F..HilsSjchilllehi-. 
Straffer, 9l.. Frau. 
Tausendfreund, F., 
Fslbritiihlfiihr. 
110 Hosjmann, W., Post» 
beamt. 
KioschinLky. Luise, 
Lebensmilt 
Langer, F„ Asm. 
Lemke. W., Technik. 
Menzel. E, Ksm.. 
Miiller.Margarete, Gcif.T. 
Nische. W., Ingen. ■ 
Siedet, O-, Bankbetimt. 
111 Henze.M.Nedalt.Sckr. 
Mies, F., Fcnsterreinig. T. 
Schulze, H.G.,Bankbeamt. 
111 Schwarz. B., Ww. 
Stossregcn, W., Bank- 
beatm. 
Winkler, E., Sleuerürsp. 
112 Hops, (Slaire, Dr., Ww. 
fiiibjch, G-, Bankbeamt. 
Lachcßft, A., Bauarb. 
Marstaller. F..Llrchitekt. T. 
Müller, A., Ingen. 
Sieber, G., Ww. 
Stratmann. H.. Buchhalt. 
Bisanus. W^ Bankbeaml 
113He!merich,W.,kfm.9lngest. 
Kabelik, M., Ww. 
Krüger, K., Schrrsisetz. 
Menssen, K., Bankbeamt. 
Specht, R., Bankbeamt. 
Blgano, Ch.. Ww. 
— H., Rechtsanp. 
Tesch. A., Ksm. 
114 GoerS, W., Ww. 
Hfliutcmann, M., Ww. 
Heyden. E., Ob. Jnsp. 
Horn, W., Ksm. 
Kleine, H„ Dipl. Jng. T. 
Btillgraf, W., Äpothek. 
115 Fricke,P.,^rastlv.Führ.1'. 
Greulich. F., Ksm. 
i'Sntknecht. H., Direcirice. 
Hildebrandt, L., Ww. 
Liebhanser, I., Pyilhav 
monlk. 
Menzel. St, Ingen. 
Schluww, W., Kfm. 
Waleczkowskl, M., Ww. 
116 Fiedler. W., Revisor. 
Grossen, G., Elektrik. 
Grrmwa^d, H., Ww. 
Hackert, P., Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
Klockow, O., Schlosser. 
Potthoff, H.. Friseur. T. 
Wunderlich,H^Bankbeamt 
Tesastr. -> 
117—119 E WohnnngS- 
jnrsorgeges. Berlin 
(Berlin). 
117 Figlel, G., Versorg. 
Anwärt. 
tans, W., Angestellt, 
enke, v" Ksm. 
Jordan. Cl., ksm. An» 
gestellte. 
Kneip, E., Bankbeamt 
Kummer, Revisor. 
118 Gohn,9l.,Dzmcdv5lr3tT. 
Cropp, H., Bankbeamt. T. 
Dieze, E.. Registr. Leit. 
Hamni, W., Filialleit. T 
Rojner. M, ProIiitistiii.'T. 
119 Kabeliy, K.. Pensionär. 
Paetzold, E., Krastw.Führ. 
Politt, W.. Anwärt. 
Simrncr, G., ReichSb. 
Sctr. 
<- Jngostc. -> 
121—124 Lagerplatz. 
125 Gernstbanplay. 
E Grosse, O.,Gerüstban.7'. 
126 E Welhel, I., Fran T 
Elbiug, (i.. Werkschulleit. 
Hinricys. I., Architekt. T 
ritiepcr. (!)., Dr, Dipl.2nq. 
Schmidt, P., Architekt. T. 
Wclyel. A.. Drogist T 
127 E Ä!aier, F., Architekt 
(Licht^nrade). 
Henschel, A.. Ksm. T. 
zurl)n,W.Obcrstlcntn.a.D. 
Müller, M.. Bertr. 
Schmidicke. Helene. 
Lcbenömittel T. 
Scholz. O-. Bankbeamt. 
Sehm. A.. Ww. 
Stock. H.. Postiat. 
Schöneberger Str. -> 
12S—131 E Bandoni, I., 
Trüljellonserventabrk.1'. 
E Frcgiüre. Gntöbes. 
(Frankreich). 
KrevS, M., Ww. 
132—13-1 EMeischai-6/, 93 
Gärtnereibej. T. 
Gemarkung 
Bln.-Tempelho! -> 
Birnhorilweg 
-> Chaufseestr. 
Baustelle. 
Czerny'scheZ HanS (6.8) 
E Ezerny, A.. Korrekt. 
Bandammo, A. Schlosser. 
Sckiüfer'scheS HaiiS. (4) 
E Schaefer, 91, Eigen¬ 
tumerin. 
E Schäfer, Pensionär. 
Schäser.W^ Schwtmmlehr. 
Banstellen. 
Wasgindt'scheS Hans. 
E WaSgindt, ($., Krim. 
Assist. 
MadanS, E., Buchdruck. 
Buchstenttveg -> 
Baustellen. 
Weber'ichcs Hou5. (16) 
E Weber, O., Ziselepr. 
Liedtke'scheS HauS. 
E Liedtke, E., Klempner. 
Baustellen. 
Rätikonweg -> 
Baustellen. 
<- Hirzcrweg ->■ 
Banstellen. 
Renban. 
Banstelle. 
Tödiweg 
Schumann'scheä Haus. (48) 
E Schumann, Bv Hon- 
delSm. 
Hautke, E., Fleischer. 
Scheuer, M., Tischler. 
Fischer'irües Haus (50). 
E Fischer, (?., Bcninnler- 
neiim. 
Baustellen. 
Schade'scheZ Hans. (58) 
E Schade, K., Pensionär. 
Hollabergweg -> 
Adarn'scheS HauS. (62). 
E Adank. Ww. 
Heibenreich, O., Werk- 
stattschreiv. 
Daimterstr. 
Schlinke'scheS Hau». 
E Schlinke, Pv Angestellt. 
Friednch, W., Trjchler. 
Wagner'sches HanS. (53). 
E Wagner, I., Steuer- 
beratg. (Kolonie Adler- 
mühle). ' 
Krarner. P., Fischhdl. 
Nowackr'sches HanS. 
E Nowacki, F., Kraflw. 
Führ. 
Machnik, R.. Klm. 
May, W., SUiontciic. 
Tödiweg -> 
RathSmann'scheS HauS (45). 
E nngenarult. 
(Vottschalk. P, Strickerei. 
Sonrell. 6, Lebenümiit.H 
Sternen, R.. Posischassn. 
Steimrke, W.. Tapezier. 
Lander. E., Monteiir. 
Banstellen. 
Hitjcrwc] -> 
Bansiellen. 
SommerhanLchen. 
LZergmann'scheL Haus (29). 
E Bergmann, £)* AmtS» 
flcsjufc. 
ßciuUelUu. 
Ratilonweg 
Baustellen. 
Üozal'sches HanS. 
’E Kozai'sche ürben. 
Kozak. E.. üirechanik. 
- I., Mechanik. 
Baustellen. 
«<- Buchsteinweg ->•
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.