Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

Lichterfelde Angnstastr. (West) 
— 1534 — 
Süden 136 Kell IV. 
29 E Verfiel, 91., Buch- 
drnckereibes. T. 
Grickscheit. 33., Gärtner, 
y. Key'erlingk. E, Anf- 
ualjmelcit. T. 
30 E Prcutz. I., Ww. T. 
30a Bansrelle. 
31 E Warneck, Ä!., VcrI. 
Bnchhdl. T. 
32 j. n. Moltkestr. 22a. 
E Stephan VU Eigen« 
mmrin. T. 
Slmdt, F., yiaMoavtif. T. 
iBdirvDcv, 'S., Wertzeug- 
Ibilt. T. 
Thieö, N.. Lebensrnittel. 
Mollkeftr. -> 
iWoltleplslij 
-4* Holbeinstr. -> 
33. 34 existieren nicht. 
35 E Studien, w., Ksm. 
(Theklaslr. 0). 
?fniM, 6», Ww. 
Äaentsch, £>., stataft. 
Direkt. T. 
23riirtiier, O.. Prof^ 
Shidicitrnt. 
Oiflivoiü, äl., Tischlerei, 
(verdjch, N., Arbeit, 
iliufe, it, Dr. Stud. 
Rat T. 
Ohlbrechl,H..Dr.PostralX 
6cuh, ir, ctjiu. 
Wackerfns;, H.. Ehemigr. 
36 E Meivalfr, !?(., Ksm. 
V. Poltrock, H., Zoll. 
hmchtmsir. 
Bleck, H.. Tsxl 
Surflclof), 
Flöler,H., .(haiiwti.Fitljr. 
Hanncniann, ?l., Frau. 
Snlian, L., um. Pol. In 
jpelt. T. 
5löfler, I., iß in. 
Libmiie, W., Landfch. 
(itäitncrX 
SHctjcr, P.. Arbeit. 
Pipcr.R. E. n.H., (s)cfd;tu, 
Bnroangeft. 
Metmimm, jt„ Ob. Jnsp. 
Seddig, E., ilrl. 
Slciiiei-, 91., Dr., Bank- 
direki. n. D. 
V. Siytcl'cu, E., Frl. 
37 E miflcnaiuit. 
33 E Haarte, 91 cg. CD, 
Jnspelt. 
E Knrtze. B.. Frau. 
Fmigr, B., yfifller. 
stücken, M., W-w. 
Miti'fcc, H.,Ob. Stcitcrjcrr. 
Diiisliiüii), K., Lerlret. T. 
3l)EBenttter,9t.,Kraftw.Bef. 
Blonotn. W., Arbeit. 
Hertwig, A, Mater. 
Kirchner, VI.. Sind. Nat. 
Leiser, A.. Mim. 
Leonbardi, F.. Fabrkt. 
Pelz. I.. Arbtrin. 
Plewe, L., 9!cq. £&. 
Jnspekr. 
Vnlz, G., Ob. Infpekt. 
9timow, M., Gärtner. 
40Ka..Ciiit&ciibm^nmm93a. 
E Guter, E., stcmml 
(Stuttgart). 
Bnvimcf, M., Ww. 
Kluge, M., Mim. T. 
Köhler. E., AmtSrat T. 
Schorf;. 51., Dr. med* 
pr. Vsrjt X 
l8 E Kirchhofs, E., Ww. 
LÜ E Probsr, H., Studien« 
rnliit. 
Nentcr, SB., Landsch. 
Gärtner. 
«<- Iägerstr. -> 
Schulz, [?., Frau. 
Schmicsaröi, iVt., Frau T. 
Streglcr, L.. Stadtbau. 
rat n. D. T. 
Thierö. A.. Lehrer. 
Hindendurgdamm ■> 
Anguststr. (Ost) 
2cigeu'lr. ->• 
1—G Garten,qcii.z. Jäger- 
flvstfte 
7 E Hcidler, Prokurist 1°. 
LELieb g. ^oli'!itc,.Unitfjr.T. 
Dei-jardins, yt., iSenp. 
Setr. 
Liebig, N., jlfm. T 
— H., & Co, Äirtschafts- 
atl. 
0 E Sciititfe, H., Haupt- 
gejch. Führ. i. N. T. 
Paratlelstr. ->■ 
10. 11 Garten, geh. z. Pa- 
lollclftr. ü. 
12 E Tetzlaff, 8s. L., Frau T. 
LarnmerS, Ll., Ätfm. T 
Tetzlaff. gnficiL T. 
13 E »jiech, Vlmin, Wm. 
^eifenftcM,9t, Gieiimnt. 
11 E yiepmcmiUOlcutieiT. 
G!a^ow,M..Aücherrevij.H 
ÜKcimfe, tz., Zinnncrm. 
üainic Sir. -> 
HeinerSdorsor Str. -> 
15 geh.z. HeinersdorferStr^ 
Karten, geh. z. Paraliclstr.7. 
-<r Paratlelsir. -> 
10 geh. z. Paraltelstr. 23. 
17 Garten, geh. z. SBilfjchN' 
ptatz4. 
Bahnhof (West) 
-<-Hanö-Sacks-Str. 
h. Denn'chr Reichsbahn 
St.G. (Berlin). 
V. r/teichsb. Äetr. Amt' 
(Berlin). 
Bahnmeisterei 73 T. 
Güterabfertigung T. 
Ocffentl.ssernjvrechslellel'. 
StationSbnro. 
Telegr. Bürp. 
Fredrich, T., CisenV. Sekr. 
LewandoU'Sky. iLU., Gastw 
Lchwar^.E..NeichLb.2ttsp. 
3dj!iccluciiVidic5 HauS. 
L Deutscheyieichsb A. G. 
(Berlin). 
V. Neichsb. Lelr. Amt 7 
(Berlin). 
Schneeweiß. ?(., Konsitür. 
Am Bnhnhof 
(Wcst) 
Siernstr. ->• 
Stätteplav. 
E Seitliche Neichr-bahn 
Ll.G. 
SlntlchüT, B., Neichsb. 
Äugest. 
Mal)I,A.,Neichöb.Jnspekt. 
Holzplatz, geh. z. Curtins- 
Vrn§c 17. 
Lagerplay. geh. z. Curtms. 
fivatje 18. 
Grundst. d. yJutfrfmtcitfBrl 
Fahr A. G. Gott- 
madiuqen. 
E Maschuiensabrik Fahr, 
A. G. (Berlin) T. 
Bahuhofstr. (Ost) 
Bahuhoj ^ichlerfeld>.'-Ost. 
E Dlfch.riiclchsbahn A.G 
Jungscrusiieg -> 
1 Garten. 
2 E QniLcke, 21’., Handels¬ 
richter a. D. T. 
Negenlhin, L?., Dr.'Jnck. 
3 EKranL.H.'^hefredalt.ll'. 
•1E. Barter>lo,F., Apotheken- 
6es. T. 
Gerlrndkn-Apotlieke 
F. BaUeylo T, 
5 E Bohnslcdl, St., flfm. T. 
Bohnsted!^'l.LN.,TlanS> 
inljsionen T. 
6 E Limbnrg, I., Profv 
Dildliau. T. 
Theiö, A., Sattler. 
7 E Garnay, E., Fra«. 
Bub, W., ctfm. 
Hübcncr, E., LUasldroschk. 
Besitz. 
Thicnie, Gtrlrnd, Tclcgr. 
Sckr. a. D.7. 
E Ziem. !1t., FaVrlbes. 
(Berlin). 
Eggeralh. S., Amünami. 
Mmfer, (f.# Spediteur T. 
Mübins, A., Reichöb.Arb. 
9 E Änrgschweiger. 1VL Ww. 
Moseleit. F., Schneider. 
IWofer, H., Ww. T. 
Britschow. N., slfm. 
Trieb. Dr., Schriftstell. 
10 E Wagner, F.. 2ngc». 1°. 
11 E iJlicmer, 28., Frau T. 
Blisse, H., Arbeit, 
yiiemer, 51., Frl. 
■<- Marienstr. 
12 E Nubien. Eigen- 
üirnerin T. 
Beil. All. Ges.f. Druck u. 
Bering X 
Broker, G., Berlag T. 
Hollnaacl, (5., um. Dr. 
Müller. W., lileltromoitt. 
p.SchttIz,H..Dipl.LoIköm. 
13 E Grau!, H., Eigen- 
ifimcrin T. 
Braun, (?., Arbeit. 
11 E 5lo§mnl(o,l5.,Fo6r!t.T. 
15 EStiihhoein v. ytathe« 
now. Aititie, (riflcnhlm. 
(WGO Präger Sir. 33). 
Beck, T., Wlv. T. 
Puttkainmcr, K., Wärter. 
lllserS, F„ Direkt. 
16EHopke,B., Banldirekl.X 
17 E Grau, M., um. Gen. 
Direkt. T. 
Wolf, 91, Gärtner. 
18ETrüsie,H.,Lkgentiimeri>r. 
Grrdes, H., Archilelt. T 
19 E Berücke. Marie, 
Handelsir. 
Vhoenix. 81., Ww. 
Stebart, F.,Handelsm.X 
Berliner Gt: -> 
20—27 criiticrcu nicht 
28 Baustelle. 
29 ESvIch,Therese.Privat.I 
30 EJolowicz,F..RentnerX 
Delle'Älliance.Str. 4 
Han'-velwaltgsges. m. 
b. tz. T. 
Gros;-Siedlg. Neuen» 
Hagen-Süd Bermög. 
Jerwaltgv.G. m.b.H.X 
31 E Fatkenitein, IL, um. 
Geh. Sän. Rat. 
Happack, 9t., Frau, Tanz> 
inslit.X 
Körber. N., vw.Daurat T. 
;32 E Busse. E., Prof. 
(Dresden). 
V.Zeyn,P.,Leben§mütel X 
Gereckt, H., Bankjekr. 
Müller. A., .Rutscher. 
Bigilou, l£., Ww. 
33 E Michaelis. M.. Dr., 
Lustiz'.at, NechtLanw. 
ii. yiolnr X 
31 E Herrichel, N., Ksm. 
(Paris), 
u. (iampe. H., Baronin. 
3hi Baustelle. 
35 E Timpe, G., Dr, Syn- 
diinS T. 
30 E Schollwer'sche Erben 
(Lchöneba.. Mciiiinger 
Straße 12). 
Daul. F., Gärlner. 
Schlüpmauu, H., Direkt. X 
Marienslr. -> 
37 Garten, (ich. z. Mnitciv 
flmi;c 7 a. 
37a E Mohr. O.. Vertrel. T 
Mohr,W..Stadtinspe!t. 
38 E. ÄilL-dors. K., Ob. 
9ieg. 9int i. 9>. X 
Krerrzlin, O.. General» 
ninjor a. D. X 
Wntwer. Hauswart. 
30 E eicgcnmicr, G.,Kfm. X 
Grifft, 91., Gärtner. 
40 E Billrnann, H., 
Peusionär. 
Bittmann, %, Bnchhali. 
41 EMuUcr,O.M.. Ingen. 
(^Vv2Landgrajenftr.l5). 
Backe. M., Fl!. 
Qamann, I., Lüw. 
Heine, P., Prokurist. 
Hossschild, M., Ww. 
äUosr, G., Ob. Lehr. i. N. 
Man, G., Schneidennstr. 
ManZke, äi'„ Sm. 
Marsch, 2Jt„ Frl. 
Ptnge, F., Äw. 
Schrocder, A., isteulncr. 
i^ölch, T., Privatheim. 
v. Sonrnicrfeld, M., Ww. 
Tabbert, A, Ww. 
Waschow, U., Wio. 
Wühler, S., Berwalt. 
^ieinsen. B.. Wm. 
41a E Nöplell. M., Pro- 
furiiim. 
41b E Heruzelmann, W., 
Landctinspelt. 
Deutsche Ges. f. lechn. 
Physik c. A. X 
12EWeddrng, D., vw. Pros. 
X 
Haken, W., Dr, pbil., 
Cherniler. 
43 E Kleinscld. P., Asm. 
(Iungsernstieg 4), 
Jnngsernstieg -> 
Bäkestrasie (Ost) 
Berliner Str. -> 
1. 2 E 91mtr;t, K., Patent, 
omu., Dipl. Ingen. 
(Gitschiner Str. 111). 
9itebeit,Lui|e, Dauerheim 
Hasen-Parkanlagen. 
Telrowkanal ->* 
3—0 Baustellen. 
E Gngelhardl Brauerei 
A. G. X 
V. Scheid, 9l., Bierfahr. 
Henning. H., Gastw. 
6 E. Schröder, Marie, 
(iigciiliim. 
Schnlze. (?., Bäckerei. 
«<- Hindenl'nrqdamm ->» 
0 E Schröder,^, Fleijcher- 
. nifu. 
Brand, 83., Handelöm. 
BurzinSti.G., Fenerwehrnr 
Daunhäuser, W., Garten^ 
arb. 
Heere, 93., Privatier. 
Dein, W.. Pol. Ob. Lentn. 
Langer, A., Direktrice. 
Lndewig, P.,Molermstr.X 
9icjlter, W., Fleischennstr. 
Nnnow, W., öienlner. 
Schlawien, E., Modistin. 
Schwarze, ;v.,Schneiderin. 
10 EGildemeii'icr.A..FranX 
Dannehl, G.. Gänner. 
Ketel, M., Stadtvormeff. 
Rat X 
Schnlz, H., Schlosser. 
11 E Goldammer- G.,Fran 
(MW 87 Holsteiner 
Ufer 12). 
E Hoffmann, G.. Kfm. T 
Günther, A., Gärtner. 
Hartz. H.. Mechanikmstr. 
Kiliaii, I., Architekt. 
Rothe, B., Blumen. 
Schmilowöki, L!., Ksm. 
Tennisplätze 
<- Teltowkanal -> 
Hatm-Parlanlagen. 
15 E Bank, (r., Llonditorei 
lti. 17 E Hummel, H. E., 
Dnchhdkg X 
«<- Berliner Str. -> 
Baseler Str. (Wcsi 
«<- Finkenstcinallee -> 
1—4 E Fivfiiv. 
Polizeirevier-Haupt- 
Mannschaft Steglitzl 
Zeblcnds. 
Daumgart. W., Technik. 
Fischer, Ob. Wachtinstr. 
d. L. P. 
Froehlich, K., Ob. Wacht> 
rnstr. d. L. P. 
Garski, (5., Pol. Major. 
Lkeil. Pol. Major. 
KeilhauZ. 25., Haupt- 
wachtmstr. d. L. P. 
Kluinpen. Hanptm. d. 2.P, 
Pipct, £li. Wachtmstr. 
d. L. P. 
Nathgenö, A., Ob. Wacht’ 
instr. d. L. P. 
9!attay, W., Hauptmacht' 
nrstr. d. L. P. 
Schüler, Ob. Wachtmstr. 
d. L. P. 
Schulz. Hauptwachtmstr. 
v. L. P. 
Steitetiiiaim, Ob. 
Wachtmstr. d. L. V. 
Thies, Ob. Wachtmstr. 
d. L. P. 
Wendors.Hanpiwachtmstr. 
d. L. P. 
Witfntami Hanptwacht« 
rnstr. d. L. P. 
5—7 E LandeSfinanzamt 
Berlin, 
o v. Gabain, A., General 
d. Ins. 
- A. M., Dr. pbil. X 
v. Kries. 2)f. L., Fran X 
uajlolBc, 3>.,Dr.jur., Minist. 
Rat X 
Wapcnhensch, G.. Geh. 
Finanz. Uliinist Rat X 
7 Sarnviv, O., Ättnist.RatX 
Mirlener Str. -> 
Baurtclleik. 
Altdorser Slr. -> 
12.12a. 21. 22 E Deutsche 
9tcich3post 
12 DehrnS, C., 2)rinlst.Amtm 
X 
Weber, F., Dr.,Poslrat X 
12a Lorecr.A., Minist. RatX 
Niegert, B., Minist. Am!m. 
13 E xleijumitit, L., Eigen 
tlimkrin X 
Lehman«. H., Geh. OV. 
liieg. 9tat, Mimit, 9iat 
a. D. X 
Baustelle». 
Züricher Str. -> 
21 Pelckmann,H., Postdirekt. 
Sonnenbnrg, W., Ob. 
Poslrat X 
Tiey, Fv äleitlticr. 
22 Adler. H., Dr. rer. pol, 
Genfer Weg -> 
BmlstcNcn. 
30 E Bcicigc, E., Verwalt. 
Änspekt. X 
Ä)aESchreiner,F.,Vcrtret.X 
Banstellen. 
Lilzerner Str. 
32.32a EtimtQ?,(i)., G ärtuerei 
T. 
Banstellen.' 
3Ja E ungenannt. 
Achierbcrg, (5., Reg. Ob. 
Jnspckl. i. 9i. 
— Dipl. Ing. X 
35 £ Reichet, 15.,Ob. Jng.X 
Fahrentholt?. H., Äw. 
Haiijz.G.,Obcritlentn.q.D^ 
9leichcl, A., ilsm. 
Lanstetlen. 
-<- Züricher Slr. -> 
Garten. 
*<- Altdorser Slr. -> 
üajcrne b. Polizeigruppe 
General Gbriiig geh. z> 
Finckensteinaliee. 
Finckcnsteinallce 
Bcgonicnplatz 
(West) 
«<- Unter den Eichen 
E Wohnbau G. in. ß. H. 
(Dahlern). i 
Jansen, R„ Major a. D. 
äUnlbla»ch,M., Ob.Lentn. 
X I 
1 stuhlt, E., Rechn. Rat. 
Lamj'e, W., Holrat. 
v. Rurz. O., Major. 
9loI)tjeit, H.. Hanptm. 
Tektz, E., Major o. D. 
Geramenstr. -> 
örelkenstr. 
Tulpenstr. -> 
Baustellen. 
-<r Unter den Eichen 
Bergstraße (Ost) 
Berliner Str.-> 
l E Herzog, K.. Bankbeamt. 
Bräunlich. M., Gern. Arb. 
Kaatsch, W., Gern. Arbeit. 
Karbert, I., Arbeit. 
Kemnitz, W., Schlosser, 
ftorinlh, H., Arbeit. 
Leniger, O., Arbeit. 
Leu, E.. Platzmstr. 
Linke, St., Maurer. 
Müller, 91., Arbeit. 
Ratz. O.. Arbeit. 
9!eiche. H., Schneider. 
— W., Gärtner. 
Schmidt, P., Llrbett. 
Schulze, 9t., LebrnSmitt. 
Tugend, 5t., fli'ottio. Führ. 
Baustellen. 
Seestrasje -> 
Baustellen. 
Schoppinger Sir. 
Doyrener Str. -> 
Baustellen. 
«<- Berliner Str. -> 
Berliner Str. (Ost 
ß^marfnnrt Dkn.»Lttnkwitz 

Rrofimcrv^ Devuenttveci 
Soomiir. 
Promeimdennr. 
Riiterstr. 
Balinnontr. 
Wallrover Weg 
Wismarer 
Strane 32 
21 £ Wiegand,H., Getreide 
T. 
22 E Conze, P., Dr, Utv 
lerstaatssekc. a. D. X 
Hoeltz, W., Staatsan» 
waltsch.-Nat. X 
23.24 E Clewing, C., Pros., 
Ka'nmerjäng. X 
Lehr« «. Forfchungsinstit. 
f. prakt. Phonetik X 
Weiiske, I., Tischlermstr. 
25 E Seyjarth, I., Kfm. X 
20 EHerz, Rose, Fabrkbes. 
(<v(l)nißroen6]. Cnnostr. 
Nr. 70). 
V. Schnlze, Anna u. P., 
Pension X 
27 E CdclholZ'Vansloffe 
ö.in.b.ö.(W8 Lehren 
straüe 20). 
23 eristicrt nicht. 
Bäkestr. -> 
29 Garten gch. z. Aäkcsir.17. 
30 E Herzfeld, E., 2T 
(Schönebern). 
V. Friedrich, O., Architekt 
(Schönebg. Martin- 
Luther Str. 46). 
Pufe, M., Bnchhalt. 
Thorns, A., Schmied. 
Äesle, H., 5lfm. T. 
31 E MarcnS, I.. Kfm. X 
Dierski, I., HmiSiitjU. 
Pantke, A., Dipl. Han- 
delSlehr. 
32 Garlen. 
geh. z. Herlvarihstr. 10. 
Herwarthstr: -> 
31—40 Garten, geh. z. Äil 
helmflr. 19. 20. 
Wilhelmstr. -> 
41 E Stadt Berlin. 
V. Schmidt,F.,Hansm st r.X 
Schiller-Gymnasium. 
Flack, R., Heizer. 
12 Amtsgebäilde, geh. 
Schitlerstr. 32. 
•<- Schillerftr. -> 
•13 E Arlt, H., Dr, 
Minist. Rat X 
41E Minton,M.,Priua!lerc. 
E Schütze, E., Wtu. 
45 Gacdelcin,A.,Rcchtsanm. 
Bergstr. 
Dorsteuer 
6tr7 
SffiMipIntpr 
Gemarkung Tkttow eiu 
Gemorhiiui Bln.> 
Lanln'il) -> 
2 E Stadt Berlin. 
Bahnhof b.Berl.Gtro&oitti. 
Briro d. Straüb. Depots. 
Fuhrpark,Bcz.AmtXH. 
3—17 Sportplatz. 
E Stadt Berlin. 
Krahmerstr. -> 
18 ELenpoid.W.. Verlagö 
direltor (Mfuicheit). 
Grieme, H.H., Dn, Kfm.X 
— H., Renlner X 
Schmidt, F., Kraftw. Filhr. 
19 E v. Rcttelblcidt, 
Freisr. 
Goldmann, (?., Frl. 
Schnell, M„ Privatier T. 
Schröder, B3„ Arbeit. 
19a E Kirchner,W..Jnwel. 
20 E 9ionncuiitz, C., Eigen 
lumerin (Dessau). 
'.iy,A.,Dr.,Hanptm. a.D. 
20a. 20b. E Belling, 91, 
Aildhau. X 
E Fratzicher. A.. Div 
9ieg. Rat a. D. X 
40 E Kleinfchmidt, st., 
Fabrrt. X 
Naotte, L., Ww. 
— R., Reichöb. Geh. 
Sieger, F., Aeg.u.Baurat 
47 E Scheikhauer, F., Ob. 
Gärtner. 
Frisch, P.. 8iuiling. 
E., Schuhm. 
.Vubuer. F„ Frau. 
Schorer, O., Arbeit. 
] E „Iduna-Germania" 
ißcrl. Akt. Ges. (SWOS 
Eharkottcnstr. 82). 
Klatt, M.. Panschloss. 
Männcl, A.. Dr. mud., 
Frauenarzt X 
Reichet, 11, Monteur. 
Witt, F. H., Dr. General- 
sckr. X 
4SaEjlrQcrer'voitSchm(ii3Civ 
feldt, st., vw.Hanptm.X 
49 E Schlich, E., HaudelS- 
berhet. X 
50 E Müller, Mv Lebens- 
Mittel 
Dochow, A., Ww. 
Fntlerlicb.G., Pensionär. 
Krüger, .M1., Stciumelr. 
RoLke, Q, Kjrn. 
Schubert, R., Lehrer. 
Strahler, E., Ww. 
1E Cohu, A., stfm. X 
Biergans.W.,Bäckennstr.X 
Bnsch,F.O.,^orv.stpt.a.D. 
Cohn-Loewe, P.. FrauX 
Hanqnet, B., Frl. 
H os fiimiiii, E.,Zoll'Amtm. 
Jnngheim, L., Fran. 
Kosnnann, E. M.. Frau X 
Patzke, W., Banlob.Sekr. 
Bolack,A.,Mittelschullehr. 
Schmidt. Elfe, tisfr. X 
— H., Dr. iShcmikcri» X 
Schromann, H., Kistcnm 
Schwarzer, I., Postdirekt 
o. D. 
Siefken, 0., Dr. Ob. 
Stnd. Direkt, a. D. 
Goethestr. -> 
52 EGaSbetriebSgesellschast 
Akt. Ges. (S 42 Gii« 
fchtiict Str. 19). 
jtämpe, H.. Direkt. X 
53—60 Äanstcllcn. 
GiescnSdorfer Str. -> 
57 E Pclth, H-, Sekretärin. 
Groh, A. W.. Dr. phil.X 
Hom.G.. Pol.Oberitlentn. 
a. D. X 
Schnlz, 38., Nostschafsn. 
Wolter, G., Aauschloff. 
58 E Äntschke, ß„ Krinr. 
Pol. Olflt i. 91. X 
Gronciitami, G., Telcgr. 
Sekretärin i. R. 
58 staplitf, P., Bahnarb. 
Keilhack, W., stfm. X 
Loeckell, F., Studienrat T 
Thenrer. E., Renten- 
empsängerin. 
59 E Engel, M., stfm. X 
Enaek, W., Dr.-Jng. X 
Fattenverlag F. W. 
Brnchhaus X 
stlipphahn, E., stfm. 
Sicker, E., Verlagshdl. 
Meyler, A., 9ieg.Rati.R. 
Urbarr, H., Arbeit. 
60 Baustelle. 
61 E Havestaöt & Contag, 
Bauräte (Wilmersdf.). 
V^Leibundgut, E.. Landw. 
62 geh. z. Am Haserr. 
•<- Strafe J -> 
53 E Stadt Berlin. 
V. Knospe, A., Rektor 
(Hindenbnrgdamm 109). 
Gemoindeschule 10. 
Müller, st., SchulhauS. 
mftr. 
Wolff, B.. Stadtob. Lng. 
61 E Ev. Kirchengemeinde 
Lichterseide. 
V. Bergemann, A.,Pfarrer 
X 
Gemeindehaus u. stufterel 
„Süd". X. 
Kinderheim u. Gemeinde- 
garten ..Liudenhof '. 
Iafiak, W., Ww. 
Schlicht, A., HauSmstr. 
65 E Fifcher, P., ArchitektX 
Buge, G., Stadtob. Sekr. 
Gottschenk, Av Ob. Post« 
schaffn. 
Herzog. H.,Telegr.Aufseh. 
Zanke, P, Eijenv. Beamt. 
i. 3t. 
Kahle, G., Bnchbind. 
Köhler, P.,ReichLb.Beamt. 
Kühl, E.. Ingen. X 
Kühne, E., Zigarren X 
Langem F., Bäcker. 
Mach, P., Direktrice. 
Metz, W.. Ksm. 
Meyer, M., Frau. 
Ohms, T., Tapezier. 
Schibilla, H-, Postbeamt. 
Schlnncke, &., Rohrleg. 
Schulze,E.,Katast.Technik. 
Schwerdtseger, K., Bank* 
beamt. 
Segadlo, Ll!., Tapezier. 
SenLke, I., Slrauenb. 
Schasfner. 
Spitalny, B., Städt. Arb. 
Strasjbnrg, I., Seifen. 
Theurer, ISI;., Schlosser. 
Zimmermann, A., 
Wasserwk. Arb. 
65aETaube,O..Ksm.(Nr.66) 
Birchner,L..Beamt.a.D. X 
Borchcrt, H., Ob. Post- 
schaffn, a. D. 
Brauer, A., DrechNer. 
Eugel, W., 9ieich!-d. 
Bedienst. 
Hartmann, E., Jngeir. 
Hecht, H., Kohlenarv. 
.neknibach, (i«, Hanplnu 
d. R. W. 
Iahnke, B., Arvlrin. 
— H„ Näherin. 
Knieyase. W.. Kranfiihr. 
Koppe, H., Schlosser. 
Kvschel,Therefe, Kolonial¬ 
waren X 
stirbst, W., Zinrmerm. 
Lehniger,W.,Ob.Postsekr. 
Lindner, F., Äkaschinenb. 
Lipski, Q, Postschassn. 
May. O., Posthelser. 
Miclhke, P., Heizer. 
y?i(fel, P., Borarb. 
Schicbert, tz., Fahrräder. 
Schindler, P., Postassist. 
Wegner, K.. Banard. 
Welftcnfcc.A., Bankbeamt. 
65b Baustelle. 
36 E Taube, O.. stfm. T. 
Bentschnelder H.. Köchin. 
Kähne, P., Fabrkt. 
Kaltla», W., Arbeit. 
Oberley, P., Arbeit. 
Quandt, F., Frisenr. 
Tande, O., Kjm. X 
Weber, E., Ww. 
i7 E Kennecke, O., Landw.X 
Purack, M., Wlv. 
i)8 E Rrchard'sche Erben. 
V. Resagk, st., Berwalt. 
(RenköllnFriedelstr.27). 
Dommafch, O.. stnifcher. 
Godow, E-, Bäckerei X 
Möbins. O.. Arbeit. 
Schiefelbein, 2., Schuh¬ 
macherei. 
Stolz, I.. Wm. 
Tischler. P., Arbeit. 
69EBogt. st., Fleijchcnnftr. 
(MuUersir. HO). 
Chlert, st., Arbeit. 
Maud, W., Arbeit. 
70 E Franke, F., Kim. 
(Schillerstr, 23). 
Adolf. O., Arbeit. 
GcipcL 5k.. Sisenwr. X
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.