Path:
Volume Einwohner und Firmen der Stadt Berlin geordnet nach Straßen und Hausnummern Verwaltungsbezirk Zehlendorf Albrechts=Teerofen, Dahlem, Kohlhafenbrück, Nikolassee, Schwannenwerder, Steinstücken, Wannsee

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

IT. Seit Westen 377' 
— 1353 - 
Nohlfsstr. Dahlcm 
76 GäM'zu PodbielSki. 
allce 25. 27. 
78 E Kriege, I., Dr. iur., 
Wirtl- Öd). Nat T. 
flnege,23.,Dr.jur,, Minist. 
Nat T. 
80 geh. z. PodbielSkiallee 
82 Neubau. 
St ELoeZ.H., Verb. Direkt. 
StSEjYulda, 2., Dr. phil., 
Schriststeil. 
V. Müller,M., Tisckilermslr. 
98. UO E Bruck. E., L?w. 
Battmgart, tH.,4tralttD. 
Führ. 
Rudolphi, K.. Dr. phil. 
02 E ungenannt. 
94. 96 geh. z. 2 m Dol2— 
Im Dol 
Misdroycr Str. 
(f. a. Schtuar^endors) 
Lenyeallee 
Rechte Seite. 
Grundstücke der Gemeiu. 
nüyig. DahlemerZttem 
yanöges. m. b. H. 
(Betlin). 
I qeh. ,v Leutzeallee 10 
3 Blaud, Irene. Dolmelsch. 
— I.. Siu.X 
5 Höuer, F., O6. p,on|efr. 
7 ;rScrtticke.F.,Minist.Anttni 
9 Mimutc,.£>., Stcucrinspett, 
II V((fj(cvf’crf|. M., Zoll. 
^odjtmiir. 
13 Neichwald, H., Zollsekr. 
15 Honmaun, F., CO.vOlL 
fckr. 
17 OHogitcr, M., Minist. 
Kauzl. 'Bclv. 
10 V. Jausen, Aiul-rat 
(-'»oppoter Skr. 62). 
Baum. D„ $ott|ctc. 
Gerlofs. (£•., .tzandl.Geh. 
21 Le.ubke,F., Oetonomierat 
T. 
23 $ont«\ G., Posischassn. 
25Sei)er, E. tialaficrinlpclh 
Urbahn, R., Banlbeaml. 
27 tiatycustcui, £., VUrfnLT. 
Borkumer Str. -> 
29—03gcl) z.Schmargendors. 
Linke Seite. 
2—16 Hans Dahlem geh. z. 
Lentzeallee 12. 14. 
18—Gd s.n. Schinargendors 
*<- Gemarkung 
Schmargeudorf -> 
Molsheimer Str 
•<- Rgppollöwciier Sir. -> 
Hüninger Cn. •> 
(Unbebaut). 
Morgcmothstr. 
Klonpuilzcn-.Nlce -> 
SfeubslN. 
Söijt. 
Aiilsäussttasrc 
Bitterslr. ->■ 
.siechic Seile. 
1 E v. Tümpling. H-, 
Irigcutiim. T. 
3. 5 E Müller-Hes;, D.» 
Dr. med., Pros. T. 
Dnckwiy, G., Portier. 
7 E iiiigcunitiit. 
Renbert. N., Dr.. 9tcdjl5 
anw. u. Slot T. 
9. 11 E Rall», I., Frau T. 
A., Maschinist. 
Linie Seite. 
2 Ballier. 0)., Dr. phil. T. 
Jßöbe, W., Berwalt. 
4 EFriedmann,2..Reg.Äau 
»tfir. T. 
G E Springornm. St., Dr. 
jur., ßnbrilbcf. T. 
8 E titul iern, H., ilfnt. T 
Eolrn, W., Gardtnen 
tiirfthbl. T. 
10. 12 Baustelle. 
•4r flutflttfvWefl 
Nikischstrasre 
Gtiegslr. -> 
Rechte Seite. 
1 Garten geh. z.Höhmann- 
ftvafic 2. 
3. G E Jablousli, 
(Gruncwald). 
Sauger, F., ihofltü. Führ. 
7. 9 Gatten. 
Linie Seile. 
2 E Lentschner,H.. stottfuIT. 
4 E Bieber, S„ BaiMer T. 
Oertcl, 3U., totiU'QQCit* 
fuhr. 
6—10 Garten gelj. z. 9?r. 4 
*<- Mahlerstr. 
Parkstraße 
|. Helnerickistrasre. 
Patschkancr Wcg 
l—35 ). L>ln.rLlchtersclde^ 
<- Gemarkung Lichter» 
jclbt -> 
SJUditc Seit?. 
37 E,/Sof)ii[iflu" G.m, b.H. 
tAitierjlr. 21.) 
Heyden.lL.. Konlemdmiral 
a. D. T. 
uom Hof, E., 3iCfi. Nat. 
Xkayser, H., vw. Geh. Viat. 
51onifl, W., ^iiuit.yimlm.T. 
Sctielloirss, C„ Ob. VIeq. 
Rat T. 
30 E wie Nr. 37. 
Hartmanir, 51., L^inist. 
yimtm. 
Lösurer, H.. Dr.-Jngen. 
Slnd. Rat. 
Miknt, G., Major a. T. 
iWumt, VI., Frau. 
Spindler, 21., Rentier- 
admiral a. D., T. 
Treppen. B., Minist. 
Direkt. T. 
— H., Req. Slssess. T. 
41 E (slfst«, ,■>•.,Dr., Burger- 
iitcisler T. 
13 E lMirS. 2- 2r..Ing., 
Minist. Direkt. 
Lievold,R., Omuib.Führ. 
SUlcuiteiiiiir. 
15 Aanstolle. 
47 E (Jmimic, E. Jyrait T 
Cumme, A., Oberlenln. 
a. D. T. 
40 Baustelle. 
5t E Maeder.F., Eigent. I 
53 E SaumqstilcnAl.ctfm.T. 
Blum. W., ^innrer. 
55 E Strci^cni,  <j-.Dr.pbil., 
?ynbrlbef. T. 
Efilnflcl, ti.. vw. Prof.I. 
Bnr^er. VL, Sipl. 5nj. 1. 
50. V>1 E u. Votz, Hv 
taillier T. 
Liuke Seite. 
2-31 s. Bln.'Lichierjclde. 
30 Baustelle 
38 E-viiich, S.,Hanbelsverl. 
Ssttiji, W , Fal'r. Dir. T. 
40.42(jes). 3. Vlltciiitcintir. 40. 
l'llteniictuftr. -> 
Clirenl'er^sir. -> 
44 E v. Bork, o, DiciitncrT. 
40 E ungenannt. 
48 E Rwdcl. F., 1)1% 
(ügeutlttik. T. 
50 E tilcichmti, lr., Äfm, T. 
u2EtilclUici,,H„0b^uctctt.T 
54 E,MniimiQiui/S.,Ur.phil., 
Req. Rat a. D. T. 
56 E Pieper, iy.f L)r, itfm. 
53 E Kahlo, G„ Direkt. T. 
60 E Mrtiut, M.. Ob. 
Reg. Rat. T. 
V. Ölabtc, H., .'ömivlufttt. 
02 qeh. z.Schwendenersir.26 
(adnucni'ciictstr. *>■ 
Pcchiilcrpsad 
PobbielSIiaslce ->• 
(HiibcbiuiU. 
IdSartcii yeli.z.Podl'ie!ski 
nllee 5U. 
20 Garten qeh. z.Podbiel'-ki 
allee 01. 03. 
22 E firouUit, %, Ob. 
Lmrbc-lnllirramls' 
Präsident T. 
Rafdifi*, P., yimmerm. 
21 E Munk, T, Eigen¬ 
tümerin T 
Mnnk, 9t.,Dr., RechlZauw. 
T. 
26 E Blnniaiin, (?. L., Dr 
Chllnrq. T. 
Duuc, G.. Juwelier. 
Lettan. G., ilinttncr. 
Dryqalskiitr. -> 
28. 3U E. Sicganh. 21)., 
Dr.phi).,b)ei;.Rcfl.y}(itT. 
Sicganb, (>>., Dr. T. 
I 34. E Kurlbaum, L., 
biu. Geh. RcjV Rat. 
Alex, st., Slciitjchlfif. 
Kundt, F., O5. StmMctv 
biicilorin. T. 
Storch. G., Koiizcrl- 
sangerin T. 
36 E Erman, ;‘s., Dr.Pros. 
<ycf). Rat T. 
33 E EnSlitt,§., Dr.,Angen< 
arzt T 
siiljiiifl, i''\, Buchdruck. 
40.42 E Cnrtin-, Dr., 
jur. Rcichvminisler 
a. D., Erz. T. 
4t ^el).z..^ömgin--LnisrrSir. 
r’»r. 13. 
Zlönitiitt'Lttise-Sjr. -> 
Platz mit Wildc» 
Eber 
N/iclnl'abeua5ee -> 
(Schmuckplatz) 
Pvdbiclskiallce 
Petcr-Lcnne-Str. 
Peter Ioi). Lcnnü. 
Lauvschaftr-clärttter. 
♦ 29.!). I7ä(j, f‘23.1.1866. 
Archivslr. -> 
Rechte Seite. 
3 E.Ax‘l)i)eureirf). E..WW.7. 
V. Bobe, M., l'cilcriü T. 
Peuswu „Billa Eljnrlolla" 
7. E Gchiuar.Vopf, M-, 
3abvU'C)i^\iju T. 
Koysan, G., o*rau T. 
Alojcr{tr, -> 
Varlen. geh. z. jtoutflhi- 
Liu[c-3ir. 15—19. * 
Linke Seite. 
•0 Baustellen. 
~<r äialser'ÄiltielM'Pl. 
Sloferflr. -> 
9. 10 Karten qeli. z. Pod- 
bielSkiallee 61. 
12 Garienslch.Z.Podc'ielSki' 
allce 53. 
14 E 5Uigar-MenLcl, 
Ei^cnl'nm. (PoVbielSli' 
allce 55). 
Banmann, H., Dr., Bank« 
beamt. T. 
flobbi», I., Lorarb. 
Lomy.F.,Dr., l/ifchtSamu. 
u. Müllci', F. Sl„ Dry 
Dipl. Lanvw. T. 
löERoUftepcr, »U ÄfnuT. 
Roltsieper. VI., & t£o., 
'(h.in b.H., Grundstücks, 
ßcf. T. 
Viktor v. PübvielSki, 
1S97 Sl^atsiekretiir deS 
ReichüpostamtS. 
IM—6 LandwirtschastZ- 
minister. 
* 20.2.ieil; t21. 1. 1916. 
Siechte Seile. 
Cecilienallee 
1 E Bantest, Sw. (Wil- 
meivbf. ÜStikivlmchct 
Slras;e 3S). 
E Bernhard, L., Pros. 
fiiuitlmol. (Nelv 2)oU). 
ihtiichfe, E., Dr.Jicfl.Rni 
Voclkel,E..vlv.Üch.NatI. 
llnbciDolmt. 
.9 E wie Rr. 11—13. 
11.13 E. Lohnen, 
jlommcrv Rat. 
15. 17 E Fnncke-Lewin, ?!., 
Prvf., Bildli. T. 
19. 21 E Riibell, »l, 
Referendar s. 
E Rüöell, E.. vw. 23ttU, 
6)eh. Ob. Bäumt T. 
Hahu, Ä., Gärtner. 
EMvi)^r. (r., Univers. 
Prof. T. 
Pechülcrpsab ->• 
23 E Beycr, 'S., Stielt. T. 
25.27 E. Boljula’irtjc Erben. 
Lllveö, F., Bankier T. 
Schmidt. 3t., Schlosser. 
Srimctbcf.L., Dr,perlener 
29 V, luiflcnotiitt. 
. Bildner, tW., r')!nsik. T. 
(SsMt, %, Masor a. D. 
31.33 EGeuziner,E.,Äw.7. 
Stlaus;, VI., Oberst. 
35. 3™ E nnqcnonnt. 
Lcntcfcs, E„ M|m. T 
— E, Rentiere. 
39—41 Baustellen. 
13—47 geh. z. Dol D. 
Im 2ul -> 
llnlergrunbbhs. 
PodbielSNallee. 
Archivslc -> 
19E. Moch,S., Motoiimlwr.T. 
Ztaiser-Wilh.'Plav -> 
Stoscrhr. -> 
51 neh. 3. Kojersir. 8—12. 
53 E rtacfilcr, Ä., jtfm. T. 
Balle. 2H.. Flau. 
AlaeWfv, W., L)r. jur., 
Bertagsdrr. 
55 E Liliflar»Menze!. I.. 
o'tfiu Wfh. Reg. Rat T. 
Bvcberf, I., Konzert- 
lÜltflCIMJt T. 
- W..  OV.Rea.Rat  T. 
3<mfom:li, £,Drv fifm. 
Sfiitge, %, Frl. 
57 E imacuaiuit. 
59 E Ella-, E., Frau T. 
Harbon.T..Sr1irls!ste1leriu 
Weriler, 9t., Hauswart. T 
61. 63 E König, G., Ober- 
jiigeu. T . . 
Pohle. R., Garlner. 
65 E tihibemamt, S., ^‘id. T. 
67 Garten, fiel), z. Peter- 
Leunv-Str. 20. 
-<r TrygalZkislr. ->■ 
j69 Garten, geh. z. Peter« 
Lennü»Stl. 23.30. T. 
71 Garten, qeh. z .Peter- 
Lenn('.Str. 32 34. 
73.7r>Ev.£iemciv!-,EvSto.T 
77.79 E Mctz, R., nfm. T. 
Metzler, St., Porlier. 
Äaidmanu. Dr.,tte«.Ob 
Slabsarzt. 
^ehsche. R., Dr, Gel).‘Jleo. 
Rat T. 
31 E. Z-ürsteNiNi. E.,Dr.Geh. 
Ob. Baurat T. 
Sobnak, syM ßiidiicr. 
83 E. Secier. S., l'l. G., 
Parfmnfabrk.(SleoliV). 
voiiK. Bv Monierrr. 
tÜunPtlcr, tj., Frau T. 
Müller-Gtilach, 
Schwcsier. 
Stadler, :Vi.. Dr. jur., 
Miiuit. Dir. X 
Wlzcs;inZki, E„ Frau T 
ö5 E Seeger, L'.. Rentier T 
BoSlak. VI., Rerilneun. 
87 Bansielle. 
Linke Seile. 
-<-HcHictcubaiumcr Str.-> 
Lenheallce -> 
2. 4.0E.?Jifilier, L-, Afm.T. 
Schröder, iVi., Privatere. 
T. 
8 E Ruf, H., Dir. T. 
10 E Weber, Drrekl. 7 
(Dessancr Sir. 27). 
12 E Schinidt, 51., itfm. T 
Äos;mann, C., Arnilw. 
Führ. 
Schmidt, L?., T 
14—18 E Onaulmeyer, 23. 
Ksru. T. 
Onanlrueyer. E., 2*Jm. T. 
20. 22 E L?en-tii, I.. Frau.T 
V. Meyer, W.. Älfui. T. 
Branweilcr, R., Neg. 
Präsid. z. D. T. 
.tiememotm, R.. Direkt.! 
Langbehn, E., Rechtuüiiw. 
Rciiiccke,H.,OLcrkllciitn.!. 
Wieoulann, R., Dr.jur,, 
Ob.Bem.Ger.Rar X 
21.26 E llngenannt. 
Hellricgelstr. ->■ 
23 E Schleiiker,M.,Drv 
Bankvirelt. T. 
30 E.u, PhilippSboru. Baron 
Rittergutsl'es. ^aus- 
lütUlv). 
Breitenseld & Scholl 
Eiicitgicsj. «.Maschinen 
rnlnit (S. in. b. H. 
Areitenscld, O.,Fabrikbes. 
.".2 E Borchardk.L.'., Fabrk- 
bes. X 
Cappeuberff,A.,Dr.,Synd. 
Direkt. X 
E.Sternbcrg,G.,Fabrlbcs. 
36E^ageuer.H..Eigcnlüm. 
yCichcltc, E., sivvtittottQcu« 
rühr. 
33 E C5|tii), H., Dr., Pros* 
Rechlsanw. X 
V. Radde, H., Bankangesl 
40 E Kopp, H., Direkt. X 
Engel, K., Posischassn. 
42E.«lct«,$C., Eigentümerin 
(Pmis). 
Gr uudler, Ä., Bmv. Ob. 
Jnsp. 
Mayer-Fuld, L., Frau. 
Schmeliug, M., Privatm. 
llvbnn, F., Ltlaftw.Fnhr. 
U E Reimer, H.. BeUaqS- 
l'nchhdl.(8^'68^imincr 
slras;e 91). 
Barou, G., Dr. jur., 
RechtLanw. X 
40 Bauslelle. 
48 TenuiSplätze, geb. z. 
Schoilcmcvalltt 
Rr. 39—13. 
Cchorlemerallee -> 
5»EwrarrS,E..Gas!w.Wiv.7 
fiiu)i’v^itl)clm« 
Platz -> 
r- Koserslr. -5 
Baustelle. 
1 E Bndwlg, R., Frau 7 
Biidwig. D., Gen. Direkt. 
Tampsziegelei Neain.r 
Ä. m.b.H. T. 
Nix, %, iltrtitw. Führ. 
Stotnbrinkk, O., fi|m. X 
56 E Anker. I., Nfm. (W 8 
Kroneuslr. 12—13). 
Horst, H., Dr, Leit. d. 
deutsch. Modeiudllst. 
O^nlbeni, Vt., Lkelluer. 
58 E UugcHiiuut. 
Graf, Är.,.Fabrkt. X 
60 -02 E Franke, G.. Ksnr.X 
Gollschalk, Q, Kim. X 
01 EBcrger, D., Divclt.X 
Vieler, G.. 51 fm. T. 
Bafche, ih?., ksm. Angest. 
2clid)oiu,E.,Dr., Ehein'it.X 
CO ESü^kind,S..Dr,RechtS- 
amu. u. Roinr T. 
03 E Hcmicberq, 51, itiiu. 
Pcirt\fc 
slraf;v 5). 
v. Morgen, (r., .(Ism. X 
70 E Hoüben, o.. Drr Hui 
vers.Plos..Ol'. Rcg.Ral 
V. liioas;, W., Arbeit. 
70u E. Bofc, H., Dipl. )nn, 
Direkt, X 
Tnsska, P., Rcich-b. 
VlmtSgeh. 
DrygalZNslr. -> 
72—70 geh. z. Drygalokislr 
Nr. 8. 10. 
'S—80 E Kütti^in»Lnist« 
Slislnug Ei-jichmigS' 
anst. X 
u. Dalwig, E„ Freiin, 
Lehrerin X 
Schoene, L.irekiorinX 
SachSallee 
^önigitt'^uisc.Str. -> 
-<-Llöuigin-Lnisc'Pia^ -> 
Pncklcrstr. 
Hermann Fürst von 
P Urtier, M uökau, 
bekannt durch seine L^erschö 
nerungen in der Landschaft' 
gärtnerei, 
' 30.10.1785, t 4. 2.1871. 
Rheiubabeiiallee -> 
Rechte Seite. 
. 3 Garten geh. z. RJjciit 
l'abenallee47. 
Miquelslr. 
5.7 Garten, qeh. z.Helsfericsi 
tlioüc 4S. 
Hel'serichslr ->• 
Parkanlagen. 
Messelstr. ~>- 
9—13 Garten,geh. 311 Messet 
stras;e!9. 
-^-Ma^Eyth-Str.- 
Bansteilen. 
Amselstr. -> 
21 geh. v Vlrnjclitv. 5. 
23. 25 Garteu, geh. z. Krön 
prinzeuallee 28. 
Linke Sofie. 
2 geh. z. Rheiubabenallee49. 
4. 0 geh. 5. Mignelstr. 46.48. 
Miqnelstr. ->• 
8 E Ungenannt. 
10 E HartmnM, '.U?., Fran.X 
Dreier, I., B.B.G. Llngest. 
Hartinann, G., Äkrl. 
Buchhdl. X 
Helfferichstr. -> 
Parlaukageu. 
Messelstr. 
12 geh. 5. Messelstr. 31. 
14 E Gerber,W.,Buchdruc1 
Bes. X 
Puhlmann, E., jlrafüv. 
Fuhr. 
16 Uubewohnt. 
Max'Eyth.Sir. -> 
13 E Block, 2-, Lugen. ' 
Groümauu, VL, Kfm. 
Amselstr. -> 
Baustellen. 
24 E Warrelmanu, G„ D 
rekt. X 
V. Gnschmann, F., Krasl 
wageusühr. 
Vlm Hirschsprunq -> 
20 E Dresdner Bk.i Berlin). 
23 Garten geh. z. Nr. 26. 
iUoiivnii.icitnUce 
Oiappoltswnlcr 
Straße 
Ähnesir. -> 
Strafe 118 
(Unbebaut) 
Rcichenstcincr Weg 
Gemarkung Lichlers. -> 
Rechte Seite. 
1—17 \. Lichlerselde. 
171)E'Srausky.M.,Dircrl.7 
Banslellen. 
Allensleinslr. 
Anlagen. 
«<- Ebrenbergslr. ->• 
25 E ungenannt. 
Prinzessiin iWaiiella 
HohenIohe-OehringenX 
27 Bau'lelle. 
29 E Iosephiolm. R„ SS». 
(Schöneba.MelanerSlr. 
Rr. 7). 
Busch, H., Minist, a. D. X 
31 E v. Wnsocti, B., 
Zibiling. X 
33 ESchnrr, Si„ ^rofiitisl 
35.35aE2imoit3,95.,91eich3- 
ger. Präsid. i. R. T. 
Delliug, M., Llrbeit. 
25b E hein. G., Drv l’iv.i 
Jlkat X 
Bairsrellen. 
Linke Seile. 
2—16 s. Lichleri. 
Id E Beamt. L>ohu. ®cr 
ein e. G. 11t. b.H. (\V 
Kolliener Sir. ;*,1). 
V. Franke, VI., Rechn. Rat 
2lO. 
Vlehmer.^'.,Sleuelinsp 
20 E wie Rr. 18. 
V.FvtU!(c,V(.,R’cchmiiigvral 
Flanke, A., Rechn. Rat. 
Fachmann, GcUlnd, 
Telegr. Sekr. 
Mütter, W., XNuibeS DIv 
Sekret, i. R. 
20 MtlilerCiirg, M., Dr. 
Prof., Schrijtslell. T. 
Rügen, Vlmlömstr. i. R. 
L>illershau'^u, E., Si’iu. 
22 geh. q. Llltenskeinsir. oO. 
Altensieiusir. 
21 E Zentral.Vlnöschusr . 
d. Innere Mission d. 
deutsch cvangel. Kirche. 
Ebangel. Bers.'^entlale 
E. B. X 
Kenialh, I., Biiroborstcs;, 
Krüger, B?., Hauswart. 
Plura, G.» Gärtner. 
;ileich4!onseren; f. cv. 
Vllieid- ii. Siechen* 
sürsorge X 
26 Pailliuum geh. 4. 
Ehrenbergsir. 2—12. 
•<- Ehrenbergsir. -> 
28ESehiner,Th.,Dr.,Dtrel1. 
uO geh. 5. Nr. 23. 
Baustellen. 
Flkednerweg -> 
2 E^riedmann,M..Kfm.X 
1.30E Luther.M.,DileN.X 
Lemke, G., HauLwart. 
2ut(KYsen.,M.,GtI).RntX 
3 E Schnull, Zk., Bank^ 
direkt, a. D. X 
40 geh. z.Schweudcnerstr.34. 
Schwendenerstr. ->■ 
12 E ^agner'sche Erben. 
V.Sns;iiiann. l?L, Asm. 
fEharll*. Miicfeöctt- 
fimyc 33,. 
Vldvutmint,H..Dr.,oNii.X 
Vlrcuj. v-, >Unjhv. nüljr. 
11 EBergmanu, P.. Bankier 
(\Vs  Mohreuitr.il.  12). 
10 E Schröder, VI., Frau 
Dr. X 
18 E Giebel, Dr., 
vitiinirriellcr. 
-0 E ungeuainit. 
V. Just, ü‘J., (Mariner 
(rchöitcbg., W(ii|tr.2D). 
Heridenslr. 
—2*3 E Unbewohnt. 
X. 30 E Äushämer. M., 
Eigentum. cViiindicit). 
V. Engel. L, Dr., ' 
SyndiknZ X 
32. 34 EMiu\ (?., Archi. 
tekt X 
Daily, F., Landw. T 
:6 EMacig,P.,'Viajot a.D.X 
Earsien, Vl., Pros., Dr.- 
. Jng., Geh. Reg. Rat X 
Vel)erödorff.E..Postsct»as'll 
Hamiuersteinstr. -> 
3b E Ungenannt. 
Raemisch. E.. Dr. Asm. X 
40 E ungenannt. 
Lcnl?ch,A.,Hochb.Äeicheit- 
stell. 
f.^ivoninL,S.,Lbelstlentn 
a. 2. X 
10n. E. Nngenattttt. 
12 E Richter, Eigen» 
^ liimeciu. 
Hosrmann. £)., Gariner. 
Richier, (r„ Banmjtr. X 
44 E Elbinghattv, E., Prof. 
(Hnndekehlestr. 23). 
U ltstein, R. X 
16 EBeerumjiu, I., Architekt. 
43 E tfuljf, jlfm. X 
Äarnemüuder Sir. -> 
Nheiubabcnallee 
Georg Frhr. u. Rhcilt 
fiabeu, 
1899-1901 Minister d.Innern 
* 2.8.1855,125.8.1902. 
Rechte Seile. 
Hohenzollerndamm 
1.3EEngelhardt,P.,ObstX 
Dahn. P., Friseur X 
1,-7 EKroll.WirlschastSbelr. 
G. m. b. H (NNY40 
älonigs^l. 7). 
V.Plasä)ke,A.,Berwalleriu 
LncinSslr. 
—15 E Leicliner, S..2r. 
Ing., Fabrfbef. X 
Schwochow. 3ü., Schmied 
17 E Groche, VI., Stculiier 
tSWtil, Hagelberger 
Straße 53).* 
Schreiber, G., Hauswarl. 
Wiuuacker, E., Minist. 
19.21 EHanun.P.,Fabrkt.X 
Linkiewicz, E., ZUastw. 
Führ. 
Hcijbeiiilr. 
23. 27 E. Ungenanltt. 
Röger. F.. Ob.Gärtner. 
29. 31 E Äreslauer, VI., 
Pros., Architekt X 
Noacl, O.» Aafscttbolc. 
33 E ÄindeSyetm, H., 
Fabrkbef. X 
Stillte, H, Kraslw. Führ. 
35. 37 EJacke. F.,Dr.jur., 
Rechisanw. u. Notar T. 
- Hammersteinslr. 
39 E PoI)chier,H.,Dr.,Bcr* 
lflg5bttdchbl.(W ^Pots¬ 
damer Strafe 03). 
39;t Neubau. 
E uubclstuut. 
41 Aausielle. 
41uE.Zauder,S.,RechlZäiiiv. 
11 'liotar X 
3 E Cilel, O., Architekt X 
15 Harten. 
E uriAciiannt. 
Kricner, E.. Fabrkt. 
Gerten. 
Pücllersir. 
19 E Milch, E., Mfm. 
('5chmnrgfiibr.). 
Grstiic?,Vl,P.. TiplomatX 
jhtittiiicr, H., Diener. 
Eecilictmllec -> 
Linke Seite. 
-<-^Hnndekel)lestr. ->• 
-> 
0 Parkanlagen. 
LuciuSstr 
E nngenanut. 
LO E. Amen, Ut., Geschw.X 
tz'itZke, M., ProdnltionS, 
leit. X 
Jastremskl, 23., Tapoz. X 
Nohlfsstr. 
Gerhard NohlfS, 
Forschungsreisender. 
14.4.1831, i3.Ü.l8°v. 
Schvrlcmerallee 
Rechte Seite. 
I gcTwrt 3. Schorlemerallee 
Vh. 32. 
5. E Dreyer,P\,Direft.X 
E Wellmann, S., Frau. 
- R., Dr. jur. 
geh. 5. Am Elkenöusch 8.10. 
•<- Am Erlcnbusch 
Parkanlagen. 
II cvifitctl nicht. 
‘3.15 E Hoffmann. F„ Äeg. 
Ziata.D.(Schwem!ttrth« 
fitnüe 4). 
Mischer, VI., Wiv. X 
17. 19 E Steinhardt, F., 
Elportcnr. 
^olmcutnmp, B., Haus¬ 
wart. 
Maudler.W., tcchn.Dirett. 
T. 
21 E Mists), m., Eigen, 
liuncritt X 
Girteit, W., Ww. 
Handrick, I., Dr, Ob.Rea. 
Rat. 
21 ov tetrHvsel, E., Fabrkt.X 
Mietb, A.,.Beatm.i.R. X 
Schild. jlapcHmsir. 
25 E Äasch. A., Ksm.X 
Zähuig, 9t., Garlner. 
27 E Ludwig, K., Dr. jur.X 
29 Baustelle^ 
Dr^galHiisir. -> 
31 lieft. 3. Drygalökistr. 2. 
3 E Eautrnp, Vl., Dr., 
Sirlich.’Priif. T. 
Littke Seile, 
ß Baustellen, 
i E. Hahu, H., Dr. phil. 
0 E ?,nl-?dors, H., Steuer# 
fach. Verstäub. 
E Rasch. G.. Direkt. X 
-<r Am Erlendusch -> 
Parkanlagen. 
10 EBanermeii'ler.E., Eigen¬ 
tümerin X 
Harnack, VI., VOlirhter. 
12 ESchlesingcr, C., Bank- 
direkt. X 
2chütic, VI., Direkt. X 
14 E Banntaun. M., 20w. 
(Eharib., Rcichostr.). 
Schmidt, O., Dr., VlrU f. 
biolog. Hetlwetseu X 
14a E wie Nr. 11. 
JlmSIe, ii'., Dr. jur., ttsin. 
16 Baustelle. 
18 E mibetauui. 
Aahn. M., Augesl. X 
Scheffel. A. H.. 
Ob. Ingen. X 
20 geb. z. SachSallee 19. 
22—24 Baustellen. ' 
Sachsallee -V , 
IV. 86*
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.