Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

Spandau . Hascirmark 
r- 1184 - 
Waten 208 Seif IV. 
20 Scklegel, 21t., ctfm. 
Siuoer. <?., *3». 
Sommer, 23., Rektor. 
Lh.el, H., Heizer. 
Trosch. E., ‘It|d)lcr. 
Wnudscheck, (5.. Schlosse: 
Zander, O., Dreher. 
21 E Kluge, F., (rigcithlm, 
(31m änriimall). 
Sldcntimut, L., 5lfm. 
Ezarkowöti, F., Arbeit. 
DahinS, 21., Invalide. 
Domi, (r., Beamt. 
ftolsiutut, O., 2lnwärt. 
Frau;ke, G.. Former. 
9l., Maurer. 
l')rolhe, 23w. 
6.'.nttlcr,H., Tischler. 
.Harten, E., Pensionär. 
Holtz. Ä.. Frau. 
Hüchd, E., Fräser. 
Mticij, H., Pensionär. 
IWnrcirct, Zlj., Monteur. 
Orllepp, (?., Ww. 
ytoMtc. LZ., Wcrfzcngm, 
yinit, M., Äw. 
Schueider, F., Fleischcr 
mstr. 
Stiller, P„ Pol. Haupt 
wachtmstr. 
Thiel, H., Ww. 
iWcitM, F., Elektromont. 
sichle, G., Techn. 2uspekt 
i. yt. 
Witte, 23., Borsülir. 
22 E Schnlze, I., yienliere 
(RctUcnscc). 
V. Schulz. Jy., Packer. 
2lrndt, 9t., Ob. Sollt. 
Balö, A., Angestellt. 
Bäthe, 33., Maurer. 
5Hcl*5, K., Sattler. 
Bergbahn, P.. Revisor. 
Brenulina, £„ Rangier- 
wsir. 
Brö;e, 23., Baukbearnt. 
liitflc, 91., Lehrer, 
tichtfc, M., D;ehcr. 
Hansen, K.. Cslcflroiuoitf. 
^aiuienverg.H., Gtcllm. 
.ttmitm, F.. Tischler. 
Mattuer, H., M’tmrerpol. 
IWüllcr, 9.U., 22iv. 
Nöljl, :)t„ 21ugestellt. 
ytckntyni, ti., Telcgr. 
Sekretärin. 
Schäfer,G.. Stenotypistin. 
Schiller, S., Schneiderin. 
Schulze, F., Angestellt. 
Simon, E., Arbeit. 
Stumm, Frida, Leben« 
mitt. 
Schlosser. 
Tolle, I.. Icch». Äugest. 
Warnstäüt, O., Min. Ob, 
Setr. 
Weber, P.. Bäckcrmstr. 
23 E Gniifcc, il., Mim. 
(Havelstr. 6). 
V. "Zoiirptuvli, A., 
Pensionär. 
Lllisch, St., Invalide. 
Bork, N., Positictr.AfsiiL 
Busch, F„ yiciiicncmpfp. 
Dnmat, O., Klempner. 
Mischer, (?., Lersorg.Anw. 
•(jlcisj, Frau. 
^aworzewSki, %, flolo> 
nmltur. T. 
Gleviifdjfa, ct., Bäcker. 
<i)tiiiibaii, P., 2V)d. 
tieiht, M., fyrau* 
•Viplcr F., Arbeit. 
Mmd.tiovMi, C, 23)v. 
Mrnuic. 23.. Arbeit. 
^ol;se,W.,No!lstreck.Sekr. 
Lossau. H.. Ob.Amtsanw. 
iNairoiusfi, F., Ww. 
iWvitgcriitfl, G., Sattler. 
Mitljlficff, Bäcker. 
Müller, 6., Poslinspekt. 
Neue, H., Mechanik. 
— 23., Pen'lomir. 
PeierS, A., Ww. 
Nett;eli, P.. Lagerhalt. 
Wicht er, litt., Ww. 
Mol off, 21., 'Arl'trin. 
Spiclnmmi, E., EisenV. 
Bedienst. 
Illescher, K., Dr., .Pros. 
AlitcilmiflSlcit. T. 
ff'olif, 29., Schlosser. 
24 E Bienert, M‘.,ytcviiioit5* 
instr.* 
V. Bienert. N., Schlosser. 
Angenneyer, M., Ww. 
Donner, A., Stadtsckr. 
Hcunich.Ä.Ob.Postschaffi!. 
Aolodezie,H.,Jnst.Snper' 
iiizm. 
Lencliultc.N..Ltadtinsvekt. 
yioseineld.O..^ra!tlv.Fuhr 
Saiuowöki, B.. Arbeit. 
Trielicl. D., Sladlinsvekt. 
Äoilajchewt-ri, E., Ww. 
25 E Zondek, Gesch.v. 
V. Zoudek, E., Verwalt. 
fPankow). 
Biirfucr; {>., Schüstseh. 
Host. IS., Aankbeoollmächt. 
Jeschke, L., Dreher. 
^5 Kneter, 21)., Wcrttnstr. 
fiofuiyti, H„ Kontorist. 
Miethe, O., Werkzeng' 
. fräser. 
Mordeja,M., Inst.Äanzl, 
Sefr. 
Müller, I., Ww. 
yieetz, 91., Leiterin. 
Won, E., 23iv. 
Sabott, O., Ww. 
Triebe!, H„ Pensionär. 
Zwiebel, B., Sro. 
2G Baustelle. 
ASkanierünz «■> 
Havclstr. 
-<-Ärcite Str. 
1 E Vrodtmanu. 21. Msm. 
Brhrettös, (?., 5BilN;on. 
Caspari, H., Arbeit. 
Dreieck, Herrentonsekt. 
Förswr, E., Pensionär. 
j)-rauz. N., Monteur, 
lüroij, IH., DameukonM 
Haak, E., ism. Angest. 
Hechmaun, M.. Wäsche T. 
Howe, 23., Dreher. 
Latz, H.. Hanswarl. 
yiiemann,G.Frastw.Führ 
Scheffler,J.. StationS- 
vorst. a. D. 
Schütze, A., tsin. Angest. 
Äols, O., Arbeit. 
2 E Lehrend, 0., Frau T. 
Lav.23.. Rentner. 
BechlarS, L., Ltrbeit. 
Behrend, H., Fleischer- 
mstr. T. 
L^ntienveck, H.. SSuj. 
Faustmamr, I., Zimmctm. 
Haune, O., änlicher. 
.Heilsarmee. 
.geller, O., Friseur, 
.vellwjg. M., Schlosser. 
Mrojcji, G., Kraftw.Fnhr. 
Piepska. H., Arbtrin. 
Maiic, G., Llrbeit. 
ylizor, D.. 23w. 
- F., lllirm. 
Schcrer,P., Schneider. 
Sctttllä, H., Näherin. 
Szypersli, 2H„ Stiicheiv 
niob. T. 
1} ENenmann,N.,Malcunslr. 
(Lrorhe,Geitiud,Kviisitnr. 
T. 
Lehumnn, 3)2., Asm. 
Wirtcl, MI., ßrl. 
— H., Dreher. 
Swytala, E., Glaserei T. 
•1 E Steiuhauer. H., Fran. 
Arndt, (r., Landinesser. 
Baer, Js., 5tindcnuii|cheT. 
Bramstedt, M., Pflegerin. 
Fan^erow, L, Masch. 
Schloss. 
Grüiiha^en, Mv In» 
validiu. 
KalLki, 21., Sie. 
Müller. 23., Ti'chler. 
Oito, A., Schlosierrnslr. T. 
Peiskcr, P., Schlosser. 
Schmidt, y{., um. Rechn. 
Wut. 
SltiwiderSki, Ö., Slrbtriu. 
Snicielöli, P.. 'Arbeit. 
Weis;. 21, Heillnndig. 
UOegitcr, Ü>., Musik. 
Äienke, 5t., Sljm. 
Städt. SiechenhauS. 
E Stadt Berlin. 
(Diirf, I.. Hauöivart T. 
E Stlube. C, Privatier. 
Hoiig,(5li|c,Bcr|ichci'inig.T. 
Slnibe, IS., L'ederhdlg. T. 
Bölkel-Ewald, Marg., 
Lewerbelehr. 
1 E Münchan, yt.,'Frisier- 
salou T. 
Aiifliistat, I.. Fvl., Nevis. 
BrowarSkr, I., r/tadio. 
Huhn, (5., 23u>. 
Macliewicz. G., Aahrstuhl- 
jiiiji’. 
Melier, F.. Tisciilermstr. 
Nennecke, C., Bäckeiei. 
Schmitsdorf. 23., 2lrbeit. 
S E Walke, (?., (iiflcit» 
lümeriu. 
Ciistoph. ^5.. Maler. 
Eckert, (>)., Vci|tcn. 
Fuhrmann, «U, Frau. 
Iaczeck, M., 23iu. 
Mi'rtiik, C-. Aiteit. 
Mathia, 21., Cbftl 
Schmidt, L., Äastw. 
Schinleqale, A.» 23m. 
Sommerfeld, 2(.; Zentner. 
& Wcilljels; Dm'othea, 
Telc^r. Assist. 
E Hirse, (?., ^iait. 
Huse, i>., Baukbeamt. 
Lancier. M„ Flcischereil. 
Pactebilsch, O.. Maler. 
Schulz. Ü)., yiöucherwr. T. 
Uschkorcit, (5., 23w. 
‘ E FiölnS. 
V. 23olff. W., Steuer. 
injpet:. 
Luther, E., Stcuer'iuspelt. 
IOLsunder.21., Reg. Jnspelr. 
— 9., Ww. 
11 fle1i.z.HoherSteinweg 1ü. 
*<- Hoher Steinweg. 
Potsdamer Str. 
12 sieh. z. PotsdamerStr. 23. 
12 E Äolff, P., Schloßet. 
stornierte, 9K„ Nentnenn. 
Schaar, H., Tuche. 
Wolss, G.. Pstegerin. 
— P., Ksm. 
U qeb. z. PotSdamerStr.21. 
15 E SchueeweiS, E., Eigen- 
türnriu. T. 
3 chiieewelS.Th., Zigarren. 
Waauer, E., Dreher. 
16 E'üarecki, A., BernsS» 
tleider T. 
17 EHell'ijr. iD., ©Injcrm/ir. 
(Nitterstr. 3). 
Bncli, H., Weliwr. T. 
17a E Gloitü, C., Eigen 
turnrin. 
E Elanb. SS., ZwangSr 
verwalt. T. 
Slrenberger, E., Schneid er. 
itislr. 
Böitger. O., Angestellt, 
(riutschliahn. W., Äastw. 
Hiit, O.. Äcrwalt.Düekt. 
ilöitifl, E., Ob. Postsekr. 
j. 9t. 
Loebell, M., Konsilur. X 
Scholem, 23., BernlSbe- 
tleid. T. 
Durchgang z. Hein> 
richsplah. -> 
16EMosiiu,(?.,Mftridntcrmvr. 
T. 
Both, 23., Sattler. 
Leim, 0., Pensionär. 
Nvlte, 9U ^cnsterput;. 
Paiin, K., Schlosser. 
10 E Schmidt, (?., Ksm. T. 
Drechsler, L.. Fräser. 
Hiller. 23., Geslügel T. 
•20 E LercluigteSpandauer 
Lichtspiele T. 
V. Trautschold, G., 
Schauspiel. (Fnedenau 
Bachestr. 7). . 
Havel»^ichlspicle T. 
Hohmanu, 2,'t., yicichC’6. 
Angest. 
Näser,W.,Herreninodett's. 
Piepenbrock, M., Putzlr. 
Siegel. A., Nentnenn. 
Zeller. Fanny. Stosse. 
21 t. a. Breite Sir. 43. 
EBeriihardt.H., Privalicr 
E Äcriihardt. Pv 
Agentur. T. 
Necy, 21.. SUJustfhouS T. 
Breite Str. -> 
7 Noack, K, 9iohrUfl. 
Pinkosskh, N., Angest. 
yiicbcl, lUi., tlkentner. 
Schmidt, F.,Motoischloss 
Scholz, K., Asm. 
Skopnik, K., Angestellt. 
Sommer, O., Pensionär. 
2Leitz. Ä., 2usr. Selr. 
Zornlau. St„ Packer. 
3'E Steinberg, E-, Cigen- 
iftnicriu. 
Aohnke, 23, Mechanik. 
Äreuer, (r„ Mechanik. 
Chrtstianseu, H., Dreher. 
Dreher, F., 2Vm. 
Gesch. Rentner, 
tzörlich, Är., 23w. 
Iuhre,N.,Neichsb.21ngest. 
jtluoe, F., Monteur. 
Leest, 2y., Maurer. 
Liese, E., Berw. Sekr. i.R. 
Lindeuau, G.. Llrl'eit. 
Mahr, G).,’Mrm. 
Noact, R., ffm. Angest. 
PariS, O., Tischler. 
Schvnberg, H., 23iv. 
Zimmermann, F., Pol. 
Meister. 
3 geh. z. Lynarsir. 33. 
«<- Lynarstr. ->■ 
Hcdwigstr. 
^ursiii'lliit Hedwig von 
Brandenburg, Gemaliliil dev 
.>lursürstcn Joachim II. von 
Braudenbnrg. 
Lynarslr. -> 
1—4 geh. z. Lynarstr. 12. 
yieitc Aerastr. . 
5 ach. z. Neue Bergstr. 6. 
ti E. Stindhovii, 21., W»ö. T. 
Eckert, C., 23ip. 
Fehlhaber, 23., Aeisorg 
Lluivärk. 
Fischer, O., Priv.Bearnt. 
i. 91. T. 
FreinaliS, G., pcns.Cisenb. 
^ademslr. 
ü-rfmcivalM, F., Kirchen 
dien. 
Hafeuianr:, H., Werk» 
zengm. 
Harmemann, L.. 23m. 
Harten, 91., DeiwaltgL- 
Jnspelt. - 
M., fyiait. 
Mxam, 51., .Klempner. 
Kredelvahn, 23., ksm. 
Angest. 
Al'achan, 23., Schlosser, 
Miilfcr, K., Schlosser. 
Witschte, (j)., Bvttd'ermstr. 
Pump, P., Schlosser, 
ytamoschat, 21., Hanpt- 
iDiichliiistr. 
Richter, F., Aichitcfi T. 
Schreiber. A., Arbeit. 
Schulz. O., Straszenb. 
Schaffn. 
— P., Biauer. 
Solbrig, A., Eisendreb. 
SiolleNburg, F-, Stadt» 
Ingen. 
flciMcr, W.. Rentner. 
Mi)Uo, I., Kellner. 
’ E2^iiiiajch,9l.,Ob.Stcuer- 
Sekr. i, % T. 
Launiautt, G.. Llrbeit. 
^lontsc, H„ Zimmerm. 
^-rederich, O., 21rbeit. 
Äerbard, Kt., Ob. Äahn- 
mstr. a. W. 
Grubert. 23., Aunesiellt. 
GürgenS.M.,Lctt«iuseriu. 
Hellmich, F., 2Viu. 
Heerstraße 
Heerstrabenbrncke -> 
Dorssrr. -> 
Baustellen. 
Pichelsdorser Slr. -> 
Slolzengraben -> 
L^austellen. 
Börnicker Hütte. 
E Hidde, O., jlfui. 
(Pankow) 
E Hinz. I.. Favriibes. 
fPankow Berliner Str. 
2!r. 1G). 
E Szwed. K., Gastiv. T. 
•<- Jaczostr. -> 
2ZausteUen. 
Enger Steig -> 
Banstellcu. 
Gatower Sir. -> 
Baustellen. 
*4- Winzerstr. 
Aonstellen. 
Wilhelmstr. 
Baustellen. 
-<-Fohreiiruudslr. 
Baustellen. 
Sandstr. -> 
Äansiellen. 
Lemarknng 
2lrnalienhos -> 
Banslellen. 
«<- Sandstr. --- 
BausteUen. 
Laschc'icheL HanS. 
E Tajche, M., Tischler. 
Menzel'scheL HanS. 
E Meuzel, E.. Wiv. 
Borchert'schcS HanS. 
Eyoi'djert, tt.. Angestellt. 
Bauslellen. 
NoSzol'scheS HauZ. 
E yroszok, P., Ww. 
Ihiflitfc’ichcy HanS. 
E Nuhnke, Heiln, LcbenZ 
mitt. 
Ruhiilt.' G., Fahrradhdl. 
Bauslellen. 
Tankstellen. 
Wilhelmslr. ->■ 
Baustellen. 
Gatower Etc. •> 
Baustellen. 
Söniidcr Srr. -»■ 
Bailslellen. 
Südpark. 
•<- Pichelödorser Ckr. ->• 
Bauslellen. 
Heerstraücnbrücke ->• 
13 Oehrnke, Su, ifm. Angest. 
Pidjüle, A., Gärtner. 
Saain, F„ (sm. Angest. 
Tnbbecke. 23., koch. 
13a Bnske, 2l., Kon.ocistin. 
Eiser, H., ytentner. 
Fechner. N., Sdrncider. 
Holländer,2t.,Berw.2lisisi. 
Krnger, H., Postariist. 
Lcich. 21., Stadtselr. 
Rünipel, O.. Masd)inensetz. 
Schrader, G., kirn. 
Angestellte. 
Trnmpler. 23., Abtlg.Leit. 
M Dartsd), P., ObcrslleuUu 
a. D. T 
Bergbold, E„ ctfm. 
Iösr, H., itsnt. 
Neumann, Fr.r lerfrru 
iöprtnil. 
Nolmstein, B., NeichSb. 
Assist. 
Tröschte. M., lsm.Angeit. 
Z.epp, 23., ^nspeklionsleit 
lv s. a. Nuhlebener Sir. 15 
E Höh. C., 2lrchitett. 
(Königsberg i. Pr.). 
V. Götz,L., 2Lw. 
Bahr, 21., 23 w. 
Burgniann,E.,Materialist, 
vfimi'ich. E.. Arbtrin. 
Micfoiv, E., Vers. Anwärt. 
Lkricbel, E., Nevisor. 
Lange, yt., Äolilen. 
Munchow, 23.. Mouieur. 
Prens;, 9lv Ob. Neoisor. 
ylump,O.. 2lnitsmstr. 
Spichal, E., Wickler. 
Spreen, C., Neulier. 
Timm. fi., Sd)losser. 
Wegener, £>„ Majchinen^ 
arb. 
16 geh.z.PichelöwcrderslrLö 
Pichelswerderstr. 
Heidcrciitcrstr. 
Frühere Wohnplätze der 
2^aldgendarmen, 
511)11 ersten Male 11m 1G40 
als Heldereuter 
genannt. 
-<-CharlottenburgerTor-> 
l—5 Baustelleu. 
-<r Baumgarlensleli. -> 
ß E 7>äger, D., Eigentum. 
Anhlebener Sir. G). 
Arlt, E., Lehrer. 
Brüning, Maschinen- 
• mflr. 
Dieck, 23.. Mööeltischl. 
Laiige,E.,Neid)Sb.ünspeN. 
Leddiu.A.,Posnuspekt.i.yr. 
MalthiaS, O., Bciw.Stkr. 
j. yr. 
Nciuhardt,2!, Botemnstr. 
Schläwicke, O., Angestellt. 
7—12 Baustellen. 
14 EMasnhr.El).,Fran 
(üluhlebener Str. 6). 
13 Fiminen, E., Versorg. 
Anwart. 
Grothe, H., Deamt. Ssitio.! 
— O., Baiikangeil. 
Grünefeld, K., Bersich. 
Angest. 
r s. n. PichelSwerderitr. 2. 
E Peterjcn. F., Dr. mcd. 
(Wilhelmstr. 160). 
Dienst, K., Feldwebel. 
Hanse, M„ Ww. 
Hartmanu, O., Schlosser. 
Herbst, F.; Pensionär, 
ctliyff, O., Stallnislr. 
Lnckolv, P., Mcchauil. 
Nciuide.M.,Slenolupisiin. 
rttipte, H., Pelzm. 
Schirmer, E., Ww. 
Spitzer, H., Feldwebel. 
Wegner, F., Psörtner. 
Wolff, 21., 2lngestellt. 
18 E Hiiseler, 91., Flei- 
scherrnstr. (^0 55 
Weißenburger Str. 23). 
Becker. A.. Fiuanzbearnt. 
DanderSki, E., Ww. 
Falkenberg, Xi., Ww. 
Müller, E.. 23w. 
^emiianii,P.,EIellromout.> 
Niedhorn, 5)i., Kouslrnkl. 
<2d)molfc, F., Baukbeamt. 
Schulze, 9t.. Schaffn. 
Söhnholz. F.. Schlouer. 
Tieke, Mechanik. 
Kilui/ H., 23iv. 
19 E Haenschke,K., Drucker 
(Judeuslr. 55). 
Anschutz. P.. WeUmslr. 
Becker, D., Ww. 
Giese, G., PoUselreläriu. 
Göhler, P.. 21rbeit. 
Neumanu, E., Lagerverw. 
^cnardt, 23., Werkzeugm., 
yiolwer, K.. Schlosier. 
Schbniche, G., Arbeit. 
Weiche, A., Schmied. 
Wolff, £., Lokomotiv- 
snhr. 
20—23 Banslellcn. 
21 E' Makowka, I., Man« 
rennstr.lChailottenbq.). 
V. Haa>e, H., Nohrleg. 
('Jlr. 25). 
Gerber, H., Werkmstr. 
Grüvbackf.E.Stenennjpekt 
Mormnftiui,(2l., Solrelär. 
Lange, 21., Bmvalt.Asiisi. 
Paüzenhagen, G., Dtp!. 
Asm. 
Pfeiffer. 9l., 9lrbeit. 
Pseil. 2f„ Welkmstr. 
yieiter, 2h., Tra ner. 
Monde, E., Tischler, 
yioschewih, K.. it|m. 
Stockmann,P., Slrasjeub. 
Bcamt. 
> E wie Nr. 24. 
V. wie Nr. 21. 
Behreudt, vl., Ob. Telcgr. 
Sekr. 
m, 2L ?3frfnisir. 
Lemm, 23.. Pensionär. 
Locssier. O., Stras;eub. 
Schassu. 
Müller, yi., Sekret. 
Pannewitz. O., ^ust. Sekr. 
Scheibner, 91., Schmelzer 
üstiiflcllcii. 
Pichelswerderstr. -> 
Äauslellen. 
-<-EharlollenburgelTor-> 
Heidestr. 
Sckiönwalder Str. 
1 s. a. SchönwalderSlr.61. 
E Polehne, (öeschw., 
Eigentüm. 
Büttner, Pv Werkzeug. 
sckilosser. 
Ehling, F., Maurer. 
Franke, E., 9lrbtrin. 
Heller, I.. Ww. 
Strüger, O., Wäckiter. 
Kühn. St., Heizer. 
Mieikc, Emma. 2lrbeit. 
Pastor, i\. Schuhmmstr. 
Schütte, E., Ww. 
Straüei:Lruch. I.. Arbtrin. 
Trabe!. .H., Böttcher. 
I Cjattgebäiide. 
E Marzahu,W., Fleischer 
fSd)vnwatder Str. 61). 
3EBlobelt.V.,Steinjeymstr. 
(ctatjerftr. 6). 
Eonrad, M., ßmti. 
Fehrbelliner Str. -> 
Laldstr. -> 
ünuflcllci! 
-<-Fehrbe!liner Str. -> 
.'3 E itmize, B., Ww. 
E Lcunze, F., Stellmmslr. 
21 E Lutaschek, E., ytcichSb. 
Fnjpelt. 
9lrnd!. I., Waldarblrin. 
21ustillat, it., Llrbeit. 
Banschav, 21., 2Zcrsoig. 
Auwärt. 
Böhue. G* ctfm. 
Buüdt, S.. 2li6c?t. 
Elemeus, Ll.. Ti^ckiler. 
DobiS, L-, SchloÜer. 
Fester. St., Pensionär.. 
FuchS, I., Frau. 
Guth. 23., Arbeit. 
Wüt her, ($■„ 23w. 
Heidlle, E., Ww. 
Hujnagcl, O., Schlosser. 
Hussditäger, P., Bauarb. 
^ähring, H„ Maler. 
Iüttner. E., Frl. 
itolpadi, G., Arbeit, 
ctvssling, SltßeiU 
•Moiinti, E., 91rbtit. 
Kühne, W., Arbeit. 
Lernke, O., Holzarb. 
Neubauer, ct.. ctnljcher. 
Ncumaiul, 2i!., Aibeil. 
Pelrufchke, (?., 3(cntiiemi. 
yiaseubcrger, 21., Rentner. 
Richter, 51'., Eijensoun. 
Sauer, 0« Arbeit. 
Schmidt, E., 2lrbeit. 
^chnihler, H., 9lrbeit. 
Stasseldt, H., 2*3iu. 
Starke. E., Dreher. 
Tehlass, !)!., Ww. 
Aollbiechl. E.. Ww. 
Windt, M., Stellm. 
2^ördel, H„ Ww. 
'5 E Stahl, E.. ilsiit. 
Bohn, H., Schlosser. 
Bnltler,K., Schneider s.H. 
Lange, H.. Bertänserin. 
Marleu,E., HilfSlichtpaus. 
MaYerhoss & WeuierNchf. 
MafdjtHCitfh'f. T 
Piehke, 2t., Arbeitrin. 
ytutzen, 25., yientner. 
Schenlinerling.2l.,Fabrk.I. 
Schenk, E., Monteur. 
Slwar. F., 2lrbeitriu. 
Stahl, Konfitür. 
20 f. a. Sd)vnwalder Str. fiu. 
E Äeljrettöt'sche (rtbni. 
V. 4tfij)iic, O, Verwalt. 
Alerander, E., flsm. 
Fich, P, ctfm. 
iltiljiie, Anna, Fabrik- 
arbtrin. 
— O., Ncutner. 
cturzmmin, H-. Nenlner. 
lUiiiUcr, W., 23ächter. 
Pitlelkow, W., Schlosser. 
Schäfer, I., Maurer. 
Seelen. 2-, Kohlcii. 
Spennernaun. 23., iVhiftk. 
Schönwalder Slr. -> 
11 E Ev. Parochialverb. . 
2lnöerS, I., Diakon. T. 
Eo. Bez. Wohlfahrt-» u. 
Jugeudamt T. 
Tnnkerhilse Groß.Berlin 
12 E Jarecki, 91., ctfm. 
(Hcioclslc. 16). 
V. Jarecki, H., ctsm. 
Dörina. F., Nenlner. 
Cgle. M., Ww. 
Fischer, 'M.f 2Bw. 
tzknnig, A., Ww. 
ctliininsli, F„ Uhrat. 
Kober, 2L, Schlosser. 
13 E Nodewald, 2U Eigen« 
Itirn. (Hohcnschönhs.>. 
V. LLudtke. VI., Fraiu 
Bartsch, H., Kanssr. T. 
Äericke, R., Arbeit. 
Holm, F., Invalide. 
Ltnhn, F., ctellner. 
Laniedi. St., Fleischer. 
Mumme, M„ Kanssr. T. 
Sdiillmg. A., yieichSb. 
Bedienst. 
Seidel, 9l., ctellner. 
Weqner, W., Klempner. 
2öndtke, 21.. Arbeit. 
— O.. Strasrenb Schafs». 
«<- Potsdamer Slr. ->■ 
Hirschkäfcrivcg 
Stadrrandsiedluug i.Falken« 
hagencr Feld) 
23rg 73 -> 
Linke Seite. 
I—15 Bauslellen. 
Stadtraudslr. -> 
7—51 E Stadt Berlin. 
7 Wagner. 21.. Tischler. 
10 Neugebauer.W., Elettro» 
moniern*. 
21 Nuuau, (?., Stellm. 
2J Berutdorf, A., Sdjlosser. 
Magbcliiirg, F., 23iv. 
15 Koch, P., yiohrleg. 
SI Marecki, 23., Zemenlter. 
2\) Mariens, H., Ksm. 
31 Nvvo1uy,J.,Pensionärs 
33 Jniige, 3., Frireur. 
35 Bnrtchen, E., Fräser. 
37 Nerker 21., Siciiilcy. 
3\) Poeck. .O. 23, SUaj:ip. 
Füllt. 
11 Schiene, (r., Maschinen- 
arbciter. 
43 Sternberg. F.. Aiaurer. 
15 Maasch, Ü»., Eletiromslr. 
47 Barnowsli, M., Stern» 
Holzleger. 
10 ^sinbih, K., ©stitsttl«. 
51 Barwamcy, K., Tischler. 
Flechte Seite. 
2-50 geh. z. b. angienzen' 
den Straften. 
•<- LUeuenwcg -> 
Feldmait -> 
Hochgcrichtstr. 
Heidctor 
Atoueiidorser Str. -> 
Potsdamer Str. -> 
(Unbebaut.) 
Am Hrimhort 
1. nntcc „A" 
Heunstättenhof 
I.9{iihlc6eitti-5ir.139a—)l{t)u 
Hciilrichsplatz 
•45rinj Heinrid) 
y 0 r, P x e u sr e 11 
erweiterte 1769 bad Wolm« 
haus für LenChes d.Äaruison 
(jetziges Amtsgericht) dnrch 
einen Anbau. 
«<- JoachimSplatz 
Havetslr. -> 
t—9 geh. z. JoachimSplatz. 
tu geh. z. Haveislr. 17 u. 
HochgerichtSllätte 
(Galgenberg), wo lau: ctsl* 
binettSordre v. 24. 4. 1741 
rite in Potsdam u. Berlin 
zum Tode Äerurteilten hin» 
gerichtet werden sollten. 
Eeegeselder Str. -> 
1 geh. q. Seegeseldcr Slr. 46. 
2 E Bartsch, M., Eigentüm. 
(Sd)öuwalder Sir. 601. 
Göblick). yi.. Kohlen. 
i E «iijch. 23., Bäderinslr. 
(Seegeselder Slr. 111). 
Amen, H., Ob. Weichenw 
Blücher, P.. Postschaffn. 
Boek, G.. ytcntciiempf. 
AraikS, K., Bauarb. 
• Dudell, F., Schlouer. 
Degenkolb, H.» Slicker. 
Falley. H., ArbeU. 
Friedrich, Maschinist. 
Fritz, 21., yrangierrnstr. 
venvrek.' Pv Kp». 
!Znngrich!er, C., Ltaussr. 
— C., Ksm. 
Lernte, 0),yicich?D.23camt 
Lnger, 2(„ Wiv. 
Pieper. F., Sdilvsser. 
Bolrl, K, ÄlaSiu. 
Winter, F.,Moutageiusp. 
23rlss, 21., Ob. Buetlräg. 
4 E :)alob, M., Eigen» 
tnmerln. 
Bewalde. (?., Ww. 
Aulgrin, B., Ww. 
Drpta. P., Schnhm. 
Hcier, H.. Postschaffn. 
Lange, K., Invalide. 
Letziu, F., Baunnteruehm. 
— K., rjteutner. 
9KflTfichlcü, F., Mechanik. 
Pieper, F., iimnsühr. 
»ioloff. it Ww. 
Walöleben, E., yienfen- 
cmvsäuger. 
Wutlke, 2t., Arbtrin. 
5 Baustelle.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.