Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

Mölkcntttartt 
,570 
02 Molkcmnarkt 
Serwalt. Bez. 1 Berl.- 
Stilte. 
Finanzamt SlltimiSer. 
A. ©. Berlin. 
Aellcsler Marktplatz 
ycrhii3,eitt>cl3.3(il)v 
IIiiiiderlS der alle 
Marti, 1T23 tlirzc Zeit 
SlönigsplatzinitStand- 
I)11 b Friedrichs L, soll 
den illamni davon 
führen, dab hier 
die Jtiirjurflin flnisjn 
riua dieMilchvonihren 
Meiereien uccteilcn 
licij. 
Mühlen 
SBnmrn 
■<r Aiühlendamm 
1-3 E RiSiuS. 
1 Polizeiamt l Mille T 
2 V. Wollner'L, 2R, Slachf. 
Möbeltischlerei T. 
3 V Wollner'L M., Nachf. 
Möbeltischlerei T. 
Lnchterhand, G, Stroshu. 
F»hu 
An, STrüßel ->• 
SlvaloucrSIc. ->■ 
4-6 E Stadt Berlin. 
4 StciMiidie Fencrsozieiäl 
v. Beritt! T. 
Seiler, H.. AmlSobergeh. 
5 Heiland, <$., Hausmslr. 
SicrfmiiSgem. Berliner 
Tiscbleruislr. c. G. m. I. 
H. T. 
0 Hajeinanii. SB., Q.m.ti.ß, 
Möbel T. 
TageSschnlheim T. 
■<r Parochialsir. -> 
■<r SpandaucrSlr. -> 
Gicrgaffe -> 
7. 8 E o. BrandUL., Frei- 
fran (Hambnrg). 
V. Schuster, P,Kfm. 
(3Snlhicrl6calct|lr. 
Ar. 28. 27). 
FensterLSleiiger,Teppiche 
T. 
ctiniifc, G, Henen lu 
Burschen Konsell. T. 
Weiidt L Go.. MöUl T. 
‘J. 10 E'-Ocubif.G., Gigcnlüi». 
(Bayerische Sir. 2). 
E Wolpert, P., Gigen» 
lüiii. (GHarltg, Lietzc»- 
lurgcr Sir. 4). 
Stillt & Cetot), Tuche T. 
ttuchS, G„ Seilerwr. T. 
Siegel, St., Gloilio. T.. 
Graewer, 3J1., Schneiderin. 
Stanschfe. Sv K>»i. T. 
Änbe, M., Kutscher. 
Ollo, St, Portier, 
iüieger, I.. .yauSbicn. 
Wolpert & Wenbir, 
Suche T. 
11 E Jacobr, E, Asm. 
(ÄnefcStdfir. 46. 47). 
Arndtheim, 81., Stfm. 
Fischer, F, J„l>. A.Hüb¬ 
scher, Tuchhdlg.1'. 
Hitler, M. MndjL 11.©., 
Banmwollwr. gaütr. T. 
«troiiet, Biisellsrl. 
riossaik, D., Frl. 
Reif, P, Schneider. 
iliingSleben, St, Portier. 
• Schickedanz, A., Straft». 
Führ. 
Schreiber, B., Frau. 
SiffeU, I.» Anstreich. 
Pollglabe, A» Fr»n. 
12.13 E Engel. G„ Tuchlag 
Adap, Anzelg. Bella» 
ö. in. 1). ü. T. 
Hol-, D., tirmbcISutitr.T. 
Mofes.L.Echneideri.D.f. 
Üieigelin, <&., Ww, Licht, 
vonSaiiil. T. 
Grhumadjer, H, Zigarre» 
BieSner, 71., Konditoren 
Molsenllr. -> 
14 geh. j. Molkeuslr. 12. 
15 gel). j. Poslstr. 17. . 
' Pofiflr. -> 
62 Biolkcnstr. 
Verwalt. Sitj. I. Bcrl.-Mitte, 
Finanzamt Alerander. 
A.G. Berlin. 
Moikenmarkt  
giilvSUrdjpl 
Molfenniark! -> 
1 ach. z. MolkeninarktlL. 13. 
2 E Engel, St., Stichtag. 
(Molleninarlt 12. 13) 
Beyersdors. M., 
Kassiererin. 
Herz, S9„ Schristmal. 
Äähn, P„ Rohrleg. 
3 E wie Nr. 2. 
V. Winzer, Sl, Tischler. 
Adam, G, Schneider. 
Lefchhorn, A.. Arbtrin. 
Palm, SS., Schlosser. 
Sawade, E, Arbtrin. 
Schäfer, O., Bürsten. 
Schnberl, K.. Nentner. 
Spannverz, E., 
Kleiiipnermslr. 
Sprenger, M., Ww. 
SzymanowSki, !ti„ 
Maschinenschloss. 
5 E Bendix, (£., fflfiiL 
tBayerifche Sir. 2). 
E Cosinian», 8L. stfm. 
(LaiidSlinier Sir. 27). 
Süitel, M., Zeichnerin. 
StaHiim, B.. Stfm. 
— I., Pensionärin. 
Leieuiie, H., Zuschneid. 
Lösch, A., Panserln. 
Wangrin,E.,Maschiiienarb 
G !. a.Nikolaikirchplatz 4. 6. 
E Hanns, I., Eigen¬ 
tümerin ((SnmeiMlb 
Trabener Sir. 10/. 
V. Lntecke, F., Beiwaltiin. 
(Sichlciflb., Kaiser- 
Pla« 2). 
Becker, Sl., Schnlim. 
7 E SIJ1. Bei. f. Handel ji. 
Griindbes. (Nenenbilr- 
Rtr 6k. 2a). 
V. Melier, F.. Hislor. 
Rüslimgen T. 
Komm, $$., Konditor. 
Weise. SB, flfm. T. 
Nikolaikirchplatz -> 
8. ä geh. z. Poslstr. 21. 22. 
Postslr. -> 
10 E Stadt Berlin. 
Hilgert, E., Stfm. 
Stlmife, SB., Maler. 
Jfntger, St, Arbeit. 
Lützenberg, W, Stfm. 
Schröder, Gl|„ Ww. 
Schulz, Sl., Siäljcrin. 
Schütze, H., Weinstube T, 
Sllarz, L. Arbtrin. 
Thoma?, Ä., Renlnerin. 
10a f. n. Poslstr. 20a. 
AivangSverwaltnng. 
Vllcfaubcr & Slcmmler, 
GtnlcgcfoljfinsbrL T. 
Stnüin, M.. Näherin. 
Ringe, G.. Arbeit, 
iluschel, H, Rentiere. 
11 I. n. Poslstr. 20. 
E Jakoby'lche Erben. 
V. Mann>ic!m,Ä,Reisend. 
(Eteglitz Aiüingcc 
Slrabe 1G). 
Oelhaven, L, Malerin, 
'JIliefert, G., Artist. 
12 ENicIhmnlIcr,M>Äfm.I 
Freitag. iUi. G., Tnche T. 
Lanzendörser, M, 
Maffenrin. 
Lenziier, M„ Tapez. T. 
MelcherS, H, Technik. 
Schnsalla, Angesl. 
Wieland, ffi., 
BelcuchlnngSkörp. 
Molkenmartt -> 
C 2 MoLrrgaffe 
SPecwnll. Sei! I iUcrl. 
il'iillc, 
Finanzamt Mille. 
91. üt. Berlin. 
Christ. Friedr. Äug. 
»oh Möller, 
Eeiieral-Jiispelteiir 
der ArtilleviH, 
* 27. 5. 173L t 1802. 
-<-HinterdemZe»ghaii>-^- 
E FiSkiiS. 
V Siiderbnrg, 91., 
.ÖotiSinlPeff.T 
SBfuo. i. Heilst(iait|c3 T. 
Lanzner,P.,Ob.Maschj!iist. 
2 geh. i. SlmReimtlirnJe 1. 
d. lSietzHanse-> 
NW Moltkcbrückc 
Äolllciir. -> 
■4r Alt-Moabit -> 
NW40 Moltkestr. 
Berwalt. Bcz. II Tier- 
garien, 
Finanzamt Hansa. 
A.Ä. Berlin. 
Helmilth Gras 
von Molt.e, General 
Feldmaischall, 
GfirciiBiitfict $»« 
Berlin, 
crnannt1871, 
120.10.1800,121.4.1891. 
Fürsi-BiSmarrk-Str. -> 
1 E MoltlehanS Gnindstück- 
gesellsch. m. C. H. T. 
Aliiengesellschast Lignose 
Sprengstoss. T 
Diediich, SB., Pförtner. 
LangkE.Hrasti»agensihr. 
Riedel, W., Bote. 
Siegel, Ql„ Dr.-Jng, 
Direlt. T. 
2 E OSresjter, G., Kammerger. 
Rat (Klopstoilstr. 48). 
V.NelliIio»-Trcnl)audA.li!. 
(Berlin). 
LandeSsinanramtBraiidew 
bürg. 
Marteni, A, Hauswart. 
3 s. a. Stronpntijeimfec 14. 
ESchw-denerz tS.m.b.H.1'. 
Algerienerz 6 in. 6. H. T. 
Bauer, 31., Auswärlrln. 
Grdmunn, F, öc- 
schästSsülir. T. 
Finte, F., Krastwag.Fnhr. 
Fig, K, stellv. GeschaslS- 
führ. T. 
Herse, J„ Köchin. 
Kreuzer, H., Sicetl. T 
Weber, W, Hansmslr. 
4 E FiSlilL. 
V. Schütze, G,SIe»eraffist. 
T. 
Stiftn, St., Präsident T. 
Poschinann, A, Pförtner. 
> Stroiipmizeiinf-c ->• 
5—7 (. a. Königkplad G. 
E wie Nr. 4. 
Reichsamt f. LandeSansi 
»ahme T. 
Eichstaedt, P, Heizer. 
Kuudt. H., Krastw. Führ. 
Post, A., Sieg. Ob.Juspcll. 
Schcrzberg. M., AmlSgeh> 
8 geh. JH fiönlgSplols 0. 
SVöiiiglplnll 
N Moubijoiibriickc 
8>°geMr.S 
mtlo.flllmtt 
Monvljaovarf 
Spre« 
u 
II Mnseuw 
K 24 
Monvijoupsatz 
Berwalt.Bcz. I Aerl.-Millc, 
Finanzamt Rosentaler Tor. 
A. G. Berlin. 
Angelegt 1764, hat den 
Namen nach dem für 
die Stötiigin Soplne 
Dorolhea,Gem.Friedr. 
WilhelmL, erb.Schlob, 
Schlotz @asf, 
SKotiBijou 
Er. Präsidcnlciistr. -> 
L PituQitaSücnuQltimg. 
SIliioiKC Assnr. Comp. 
Sim.. London, Gltn. 
Agent T. 
Atlas Assnr. Com». Cim., 
London, (Stn. Agent T. 
1 Ban-Erwerbs n. Handels 
gcl m. E. H. I. D 1 
«in. 6281. 
Becher, SL, Schuhwr. T 
Blumeiithal, I., Baiil- 
flesdj. T. 
Bree & Biichholz, StoO' 
thele» T. 
Gigottllen Vertrieb 
R. Seiger T. 
ltzporta-Schnhvertrb, 
Sl. Bleiweisz. 
Feder, H., Schnhwr. 
A«e»tiir T. 
Grnnardt, I, Agent T. 
JsraelS«, St., Agent T 
Knrth & Dückers, Scho- 
foladengtofthdlg.T. 
Leh»hoff,R.,Woll°bsSll°i: 
LicbeS, M, Hänte T 
Roetzel, E, KoiilnrSverw. 
R. 6. KriegLopfer-Ber> 
sorg. T. 
Ostreederei ©. m. b. H., 
Stettin, GeschästSst. 
Bin. T. 
Pilz & (So., Werbedienst' 
Berlag T. 
Staut, Sl. Dipl.Sksm., Ges. 
s. Bieuijion ii. Steuer- 
Bttotg. G. in. 6. H. T. 
Eossow, A, Assetnranz T. 
Seminar f. HandwertS- 
künde T. 
Staats, A.. Automobile. 
SSallralh, W.. GeschSslS 
oramttlg. T. 
Begier, M., SaugcMtäftT 
Wirisch.- ii. jpanbcisott' 
einig. d. Landlslle. i. 
@oii Stnrmurt „Land 
läget" e. ®. in. 6. H. T 
Surfer, O., 6). in. b. H., 
Bansloffe T. 
2 E Sieben, Geschw. T. 
Baiiinaiin, M, StitiftinT. 
von Eiiipcl, H.. Slellner. 
Lünse, 81., Stntscher. 
Medon, E. Brnimen- 
ban T 
RatHe, G„ Artist T. 
3 E Bauernland St. 0., 
GicdlmtgSgcf. T. 
E Heimbank A. 0. T. 
V. Lange, At., Bemalt. 
(GljacIO.) 
Achlenbero, E, Portier. 
Deutsche i'anbficbluiig 
G. in. 6. H. T. 
Rcndani, L, Ww. 
SiedlungSgesKanernlaiid 
A. ®. 
etrntz, H., Schlosser. 
4 E Hahn'sche u. Stopischsche 
GtBtn. 
V. Slaiitciimim, Berwalt. 
(Schönebg., Eisenacher 
Straße 47). 
Fcilchenfeld,ÜlD,RechtS> 
anw. iu Notar T. 
Franike, H.,StahImöbeI7 
Hohinaim, G„ Stfm. T. 
SMoliia, S. ISoftw.T. 
Messin». L, Stirn. T 
MoPiiC Bt., Rfm. T. 
Schultze, SB., Frisenrmslr. 
Stilb, D„ Wäsche. 
5 E Thüring. Laudeshpyo- 
1 Hefen Bank Sl. G. 
(Weimar). 
V. Zacher, Ä „ G. m b. S). 
(Gharlb., Fasanenslr.V). 
Beyschlag, Dr, Assist. 
DnikerS, 'St., Stfm. T 
Geisjler, St., Landn». 
Heinze, D, Beeid. Such' 
Peift. 
Hoffmeifler, SB, fifm. T. 
IniinngS-Stranleiifasse d. 
Stonditoren-Jniiuna 1°. 
Pfeffer, H, Eleflro T. 
Preutz, S, RechlSanw. T. 
Vtolloit, P,Dr,D6ctot3tT. 
Solaii, I, Stfm. 
^-Orainenbnrger Slr.-> 
6—9 Schloß Monbijon. 
E FiSfnS. 
V. HaSkensieffen, F., 
Echlohinspekt. 
Siml. Kirche. 
Oeffeiitl. Feuermelder T. 
Hohcnzollernmnsciim T. 
titoall. IluiversitStr- 
apotdeke T. 
DiedenchS, <$., Frau. 
StrupiitSfi, G, Ww. T. 
Maraiiardt, P» Schlot» 
fluffch. 
Röster,St.,Schlobwari i. 31 
aieiuiotf, I, Schtobanffeh. 
Schäfer, <&., Dr. mod. t 
Wilhelm, O., Heizer. 
<■ Neberfahrlgaffe •> 
10 E Monbijou Grund- 
erwerbi-Gef. m, 6. H. 
(Tanipha»fcnlIr>S2.-24). 
ümi> ii. Wlrlfchaftigem. 
e. 0. m. 6. tz. Bin. i. 
fliaiu T. 
Slti(t)siaf, F, Hauswart. 
Seiger, SB., Tuche T. 
10 Bitzmaiiu. 81, $cttrct.T 
Dalbecg, I, Wäsche T. 
Daiiziger,A,Wolle engt.T 
Dcckart H, Frau. 
van Seilte«, Sl, Dr. jur, 
Rechlsiinw. T. 
Gt>. Hauptvereiil f. Dtscht 
Ansiedler u. Aus¬ 
wanderer T. 
Fiebig, 0, Sekretärin. 
Gabbe, 31, Direktor T. 
Haitisch, U., Proknristin. 
Harimaiin & Steinig, 
Schul)tu. Artik. T. 
HauSmmm, A, Stfm. 
Janz, 81, Hotelportier. 
Katzky.W, PriD0t6camt.T. 
Stille, F, Friseur. 
Lewin. F, !Qii<66atlriii.T. 
ConSti, St, Schleifer. 
Lnhmail, E, Herren. 
wasche T. 
Melidel, F, Dr. med, 
Augenarzt T. 
gioorimiiit. 91, Mediz. 
. Artik. T. 
Rom, H,Dr, Chemisches 
Laboratorium T, 
Rother, 9, Maler. 
Schatz, F, Dr. med, 
Chirurg T. 
Schmidt, B„ Apotheker T 
Schnarbach, W, Friseur. 
Schwünder, E, & Eo, 
Papiergroßhdlg. T. 
Seifn, &■ «Im. T. 
Wirth. W, flfffl. 
WhwiorSI,, P., Kunst- 
mal. T. 
Selber, SB., Knnstmal. 
11 E Stenzel,A.,Äraftfahr- 
schnllehr. (Hohen-Neu 
endorf,Cäeilie»slr. 7-S), 
V. Boldt, Ella, Verwalt. 
Becker, 98„ Dr. med, 
Facharzt f. Orthop. 
Brüsten, W-, Dr. med., 
Facharzt T. 
Donner, ®„ Stpn. T. 
Flelschmann, R., Orth. 
Mechan. WerkstSltezi T. 
Schley & Wittenberg, 
Bersichming. T. 
Schröder. F, Expedient. 
Stumpf, O, All. Ges, 
Chemikalien T. See- 
kanssbüro Berlin. 
Timm, (£, Schneiderinstr. 
Waaner, M, Ww. 
Wild, E„ Pianist T. 
Willenbera, B, OiiilSBcs. 
12 EBrokeryoff & Lipschütz 
(Frömmelst!. In). 
V. Loewenslein, M, Sct> 
walt. (Klops!ockflr.). 
Gilcnberg. I, Angesl. T. 
Franz, H, Dr.weL,Zahii 
ärztm T. 
— L., Sivillngeit. T. 
Frick, S, Stfm. T. 
Äuggeilhci!ii,S,V.m.k.H, 
Rohwolle T. 
Heilbruii, S„ Nachf. 
Wollgarnfbrk. T. 
Krause, M, HanSwarl. 
Slnbcnflrotifi, L., Dr, 
Siechlsanw. i>. MolarT. 
Schmitz, S, ©. in. b. H. 
Zeitschriften T. 
Stock», Meiallwr. Fabik. 
G-iu.b.H. T. 
am M, Gastwirtin T. 
Wachs,Gefchw,ffm.Sl»geft 
Wolf, G„Stfm,T 
Stl. Präsidentensir. -> 
N 24 Monbijoustr. 
Snttalt. Bez. I Berlin 
Mitte, 
1, 2, 4 ii. 6 Finanzamt 
Noseiilalcr Tor, 
3 Finanzamt Mitte. 
Sl. «. Berlin. 
$old» 
Postamt > 
Nieaewr. 
Unlerfl, 
»olimnll' 
epm B-c? 
BlmMlw 
park 
^all. grtebt, 
flSulcum 
«m Ätipfttgtebw 
OranieliburgerStr. -> 
1 geh. z.Oranik»burgerStr. 
Nr. 73—75. . , 
Sitfidslt., -> • 
2 Universitätsklinik 
E FiSlili. 
Appenrolh, B, Aranken- 
schwest. 
Fröhlich, B, VerwaltgS- 
inspekl. 
Hydrolh»ap,ul> Isniversi- 
töl$ Anstalt T. 
2a Uiiiueriitälsfraiiciikliiiif, 
gell. z. AriiHericslr. 18. 
Monbijoubrücke 
Am Stupfergrabcn 
3 Kaisir-Friidr,ch-Muke»m. 
E FiKknS. 
V. Lehmainr, B, Hans- 
ilispelt. T. 
Anklam, G, Maschinen 
mstk. T. 
Moiibij onbrncke -> 
Garten geh. z. Moubijon- 
platz 6—8, 
E Pieujj. Bau- «.Fiitanz- 
birektimu 
V. Sicck, Reg. Slmhn. 
Burmeister, W, Relchsb!. 
Jnspekt. T. 
Dalling, M., AmtSrat. 
Diebert, SC., Pfarrer T. 
Gietzen, 3„ Pensionär. 
Gleich, W, Pensionär, 
Habbner, Ä, Staats» 
Finaiizrat T 
Kley, I, Siapellmslr. T 
Lene, G, Maschiiienmslr, 
Matz. F, Pensionär. 
Müller, R„ AmtSrat. 
Schoner!, E, Ob. Reg. 
u. SauratT. 
Spenneman», M, Pen¬ 
sionärin. ,, 
Vorwerk, H„ Schlotzwacht. 
Weise, St, Verwalt. Ob. 
6cft. 
5 geh. z. Oranienburg« Gk. 
Nr. 76 a. 
-<-QmiiicnCutgcr Sir. -> 
N20 Mönkebergcr 
Straße 
Verw. Bcz. HI Wcdding, 
Finanzamt Gesundbruiinen. 
Sl. G. Wedding. 
Jülicher Sir. -> 
Baustellen. 
Sonderbiirzer Sir. -> 
Bauftellen. 
Ellcrbcler Sir. -> 
Banstellen. 
Sonderbiisger Sir. -> 
Baustellen. 
10 s. a. Jülicher Sir. 20. 
E Ast. Ges. f. Bahnen u> 
Tiesbauten (Schönebg. 
Hcrbcrtsir. 4). 
Sllbnch, O, Banlbeamt. 
üülher, 33, Bankbeamt. 
Stapfenberger, G„ Ge- 
schästsführ. 
Stülinlein, H, Ingen. 
Müller, St, Pol. SeentL 
Ri-tsch-1, ©, Stfm. T. 
WiSlaim, Q, Buchdruck. 
Worgnll, G, Scfrctarin 
Jülicher Sir. ->■ 
10 Ander, A, KrafIw.Führ. 
Busch, I., Schneider. 
Buh, St, Lokomot. Führ, 
Chiftoxh, L, Ifui. Slngtjt 
Gberl, M.. Stfm. 
Gggett, L, Telefonistin. 
Fisch, 91, FnhrLetr. 
— Hedwig, Zigarren T. 
Frank, I, Posthelferln. 
Franzbohnenfamp, H., 
Malerei T. 
Güpping, 2, Bnchhali. 
Halin, A, ~ ‘ " 
N205Eotticitcr@tt. 
-<-.Koloniestr. -> 
(Unbebaut) 
SW 61 
Monnmentenstr. 
1-14 ii 31-39 Verwalt. 
Bez. XI Schöneberg. 
15-30 Berwalt. Dez. VI 
Streuzberg, 
1—14 ii. 31—39 Finanzamt 
Friedenau, 
15—30 Finanzamt 
HallescheS Tor. 
1-14 «. 31-39: 
Sl. ®. Echöneberg. 
15-30: 
Sl. G. Tempelhof. 
asieeiti* 
\ 6rü# 
Holienfried- 
iergstr. • 
^»»nelmann- 
»r. 
flUonumentoi 
Slnhaller 
CDfaiiet Str. 
mallill 
tt 
LoLkirchllr. 
SoilticiierStt. 
“lirntft 
Eisenb? 
Itt. 
S Nr. 
1—14 's: SliuSchölitbetg. 
-<r MonumenteiibrüSe -> 
15 Baustelle. 
Iß E Sauser. L.. Tischlerei 
(Schönebg. Lozener 
Straße^4). 
Andres, G, PostaW. 
Borchert, C, Äfiti. 
. Dr. phU. T. 
. onmaim,0,®ipl.3ng.T. 
Stnglcr, A, Arbeit. 
Lampe, B,  6lo.3icchn.81aL 
Loos, g., Stfm. 
Sülle, F-, Bncherrsvif. T. 
Marlin, St, Ww. 
Meise, H, Geschäfts stihr. 
Merkel, W,Kraslw.Führ. 
Metzenlin, 28, Kfm. 
Pape, l$„ Fenslerreinlg. 
Pölle, (EI, Postassisteirli». 
Raunigk, H, Senmt 
Reichen, 51., Angestellt. 
Reit, W, Maschinenwart. 
Sachs, ®, Fleischer. 
SofolowSIi, M.,Heizer. 
Spliilgerber, E,Zimmorm. 
Strauß, E, Ww. 
Teller, M., Poltajsistmtin. 
Weidemaim, W, Ob., 
17/ÄrS.,l. 
EStnolLö,Seiitt6iJortl.T. 
ftnoK, SB., Dz, Reg. 
Apothet 
JloeäJiit, 6.,'gIclichcm.T. 
Sohmcner, Ch, Schithm. 
Müller, 3£, J$altor. 
Perschke,A, Studicnrälin. 
Schnitz, F, Ksm. T. 
Schiincmann, O, Dr, 
Dipl. Laudw. 
Thomascheck, St, Slnbi- 
inspekt. 
Süffel, CE, ReichSk. 3!atT. 
Eylaner Sir. 
18 s. a. Gljlaiict Sir. 26. 
ESiaitn5,91..Gigcntü* 
meriu (Sichterlld., Set* 
liiiet Slrasje 31). 
V. Reinke, Th, Berw. 
Sefr. a. D. 
Babich, Gl, Ww. 
Blume, R» Friseur T. 
Bnchholz, Sl, Privatier«. 
Doilliorn, Sl.. Lehrer a.D. 
Doiiig, G, Blnuien. 
Grimm, St, Dipl. Jng., 
Sieg. 91at. 
Haupt, SL Stfm. 
Herzfeld, Ob, Slcnlicrt. 
Hiibuer, St, Posl-HilsS. 
^ schaffn. 
Kradber, 6, Beaml. 
Lange, F, Milch. 
Peleaux, H, Beaml. 
Schutz, G, Pensionärin. 
Sommer, M, Ww. 
Stmiitz, W, Mechanik, 
lltbat, Margarete, Zi¬ 
garren. 
Steif), g., Mouleur. 
Winller, 81,' Gemüte T. 
19 ERupsch, St.,Stfiii.T. 
Agthe,G, Sanlbeaml. i.3L 
Ahlborn,W, B«rw.L»ip. 
Bnimi, 3, StauzL Ajsitt, 
Bernhardt. ®, Hdlggeh. 
Gerlach,Ö„ Telegr. Assist. 
a. D. 
Gierds, W, Versorg. 
Slutoärt. 
Hecht, T,Postbeamt.a.D. 
Heinrich, 6, Flau. 
Stalprzalo», P, Stfm. 
Kortz, 58, Expedient!,l. 
Ncisser, St, Ww. 
Nest, Bt, Ski m. Ob. 
Wachlnistr. a. D. 
Penker, G., Zugabsert. 
Sihenins, I, St|nL T. 
Röhr, ©, Delril-bSIeil. 
Schenk, M, .ReichSb. 
Oberschaffn. 
Echlüter, G, Ok.Posi- 
schaffn. 
Seitz, St., Pol. Ob. 
Wachlmftr. 
Sieber, W, Nichimstr. 
Süsle, G, Pensionär. 
20 EHcsstlmaiin’ftht Grbeit, 
V, Schuvriilg-Lemke, G., 
Setroaltriii. 
Altscher. I, Post. Assist. 
a. D. 
SB (ihr, B., Ww. ! 
Damiiik, 9t, Strasjenv. 
Fuhr. 
Dreher, E, Gärtner. 
FreudeliMcher, St., Dipl. 
Äandti. , "■ 
Friihschnlz, E.. Maurer. 
Haasc, O, Nostschassn. 
tzarth, T„ Taxator. 
Hubeil, SB, SietthSb.änfp. 
KarM,.*, stfw. 
Krause, H,Bers1ch.Beamt. 
itrehl.W, 6ll|SloI«uictiu- 
fähr.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.