Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

I fiwlbO - 
«uZitteua« 
2 ,i: • 9S E. Müncheiihägeil, S.,' 
- . ®[cn6. Storni. 
Mtzendland, R-, Parkvsrlv, 
• thJ.95EG5erfiat&( I., sen, 
*.-; _zLG:6crljritd, jtm. I, ©afim. 
■ im E Eberhard, 3,,@astro.. 
•Wrfe.94.95L 
VSfoiifcrt, $t, Ww. 
Merhard, P, Maurer. 
[Sönicfe, K., Maurer. 
Mhn, F, Dreher. 
.'.SB&mimn, 3t, ©tadtfetr. 
, IBlieietom, H, @em. Arb. 
jKohrbach. W, Maurer. 
(■Thiele. F, Dreher. 
• ■ .Waldhauer, SB, jhicfct- 
'’/nfimied. 
;67 E Rech, 8t, ©ein. Arb. 
88 E Mde. F, Fleischer- 
V'mte (3lwfölln). 
iV.Ric6et, m„ SBro. 
Soili, ©, Arbeit. - 
Ebert,A, Arbirin. 
Tsiäfeü £>., Arbelf 
Spwfc, P., Schlosser. 
Surt, 8f.r Drehermftt. 
Wer, it, Maurer. 
Mth, it, Ingen. 
Obst, A, Arbeit. 
.MImaim, F, Arbeit 
Raetz, F., Hobler. . 
/-Relq, F, Echloffer. 
,99 E Dittma»n,A, Phologr- 
■: - v* mftr. • ■ 
Lede, R, Arbeit. . 
.Marquardt, St, Stellm, 
.-Pfefferkoni, O,'Krkeii. 
v .l00 E Horsch, P, Stadt« 
1 >■. verordneter (Berlin!.. 
Beer, F, Kutscher. 
vo»OssowSly,W., Kupfer 
ir schmiede , 
Packy, P,.Maschinenb 
-Pearce, 6f;, Kranken- 
f Bohrn, SB,, Techn. Äugest. 
39—42 Fabrilgkuurstück ! 
■.jt Seemann ffl.m.b.H.T 
ESeemann,K, Maschinen. 
fbrt. T. . . 
Thiemilh, 0„ Portier 
43—48 fleh; z. Svandauer 
Straße 116. 117.- .. , 
Spandauer Str. 
An der Nordbahn 
Nordbahu ->• 
1 't ßJilnlljctmtimi. 8L, 
Handelöm. T, 
Saldi),; A., Wir. 
Schich. 8t„ Fabrkarb. 
2 E Bünihetinanu, !Dt» 
, Fuhruiilernehm. T. 
E (Sürttfjcrmatm, 33., 
Fubniuternehin. T , 
Steifen, y.. Syndikus T. 
OranieiiburgerStr. ->- 
aiuimaBi ■ üMä - 
82 E Schulz, Ö„- itfnt 
E Schul,. L, Hegemstr, 
a. D. (Freieuwalde). 
SBecnaeh), K., Stellm. 
■ Fielt, ■©, Bahuarb. 
OramenburgcrStr.j 
Knukevitz, 8L,.58auat6. 
17a. EÄerl.Straße»dllW-lv8LBahnhosWittenau 
.ges.. (Berlin). : >• b. Nordbahm 
, SlueC, i!., Setric66!eit. T.j E Deutsche Reichsbahn 
7 t E Rüdiger, H, Ksm. I , A. z 
75 E^ DubdelS, H., Stadt-1 Bchrendt,W, Ob. 
iuspckt I Weichrnwärt 
70 E Neetzel, O- Schoko- I Bänsch/ it, Ob. Weichen- 
ladensabrt T. . wärt.. • 
77EPahl,M,.Ob.L-uln.<i.D. 98d E Deutsche Reichsbahn 
78—80 Anlagen. I 81, © 
Rödernallee -> I V. Kaiser. R.. Ob. 
81 EJahn, B, ©etreidehdl. L. 'h» 
1 «ndrzeezikowrki. P, ^ 
Revisor. 199. 100 E Salm, @.,stfm.T. 
Diene. PL Skisdier. M E Pütter, E„ Ww. 
Kdawzy^ H^ Rentiere. M ^ 
Möllmann. O., Schlofft .Wols, E., Maschmarb. 
Neubauer, H., Wärter. 1102 EPach, W„ Frau. 
1 ^ ■ •" ««.- 1 (Himmelstadtl. 
« Maischt -4S, Stadtob. 
Lgranfc, 81., Arblriu. 
.»Taebling, O, Arbeit, 
jv2 E Merten, W., Kfin. 
U' (Barmen). 
V. Pfefferkorn,F., Maschi 
!l>iieiiroiier. 
-Barz. O., Schlosser. 
Gierschewsti, A, Kfm. 
'Selrn, H., Schubm. 
■Söiiide, St, Maurer. 
'Lüdicke, SL, Bäcker. 
Moul, H., Zuschneid. 
-PischowLü, A., Stkllmach. 
Msner, F., Fräser. 
Jltoing, SS, Simmerm. 
illhöft, H, Maler. 
Baustelle. .. .. . 
-^-'Orauieuburger Slr.-> 
Miranstraße 
(Post Borsigwalde). 
■Hr Kremmdner Bahn -> 
i—18 geh. z. Charlotlen- 
i .hurger Sie; 15—27, 
'StmuitgBsh; '->• . 
19 Lagerplatz. ' 
: E igezirkLamt XX. TIe> 
• Hauvetwalt, S16t,IILa. 
T. ' 
20-30 Baustelle». 
IH- Spandailer Str. 
Grundst. d. Rabeim Masch 
■ Fabrk. Herm. 'Schöiiing, 
' geh. z. Spandauer " Str. 
Nr. 51-60. 
Baustellen. V . 
•S6- Gemarkuiig Tegcl -> 
Baustellen. ' 
Spanbauer Str. 
81—31 Baustellen. 
85—37 E 'Fabril koinprliii. 
: Gase d.Gesellsch.f.Li»> 
. des Eismasch. A.G. 7. 
Brüll, F, SBerimstr. • 
88—40 Baustellen. 
■ 41—42 EDti8 Auhugäbei 
’ @.tn.C.5;t' ■ 
' -<6- 9imniug8[lr. ->-' 
48. 44 E Heinzgen/G, ' 
l Keffelschmiede. (Berlin!. 
■ Bcrzinkerei SS. Tabbettl'. 
45—50 Baustellen. 
Brelteilbachstr. ^ 
Kremmencr Bahn -> 
i.MühlenM; 
' ,.(5Post BorsigÄalde). 
Späudmier Str. ->•" 
1 2 Baustellen. : 
8-10 E Stroh, H, Zivil 
'Jugeu. (Berlin), .. 
V. CarstenS, Betriebs- 
J.iiigcn, T. •. 
Brandt, F, Arbtrln. 
ii-Ä^e36affleT 
17.18/ Baustelle. / " 
19—26 Baustellen., ... 
„ SimimnSfir.' ->, 
27-^88' Smisteueit. 
■<* Demaiklnig Retnicke» 
• lots -> 
•<- Berliner <slr.'-> 
■<- Berlin-Kremmciier 
Eisenbahn. 
1—22 Baustelle«. 
Liiideuwtg '->■ 
23 Baustelle. . 
24 E Rutsch. P 
Kohlhotf, B, Maurer. 
Krüger, H., Heizer. 
.Lompa, ©.. Gasarb. . 
LieSkr, I., Krantcnpflcg. 
Meier, .St, Jnvalidin. 
Meifert. SB.. Juvalidin. 
Saar, ks, Ranaicrer. 
Schmidt F, Banarb. 
Volker, H, Kraukcnpsleg 
25 E Berg, P, Schneider 
»istr.- (Amerilai. 
V- .Berg, I.. Kfm. 
Bamberg, M., Frau. 
Stil, A, Arbeit. 
Biniskiewic,. P, Arbeit. 
Gehrte,,©., Gärluer. 
Haferkorn, SB,, film. 
Hundt, K, Vorzeichu. 
Ifontmamr, St, Ger. 
m®onj.n.$. . 
Peter, Jt, SBertiaigm, 
Ruch, G, Ervedient. 
L'Vke. A, Kfm. . 
26. 21 E Krüger, SB.,Kirnst 
„ mal. T._ . 
28—33 Baustellen. 
34.85.E ©cricfe, SB, ISfodt 
rat (Berlin). 
V. Mauke, O.. Arbeit 
Hildebrandt, ©, 
Maschinensühr. 
— H., Einricht. 
Kn»iimeI,K^Ant°droschk. 
Bei.  
Liebisch, 3, Stadtsekr. 
3—47 Bauftülcn. " 
r E Schirdewahn, G, 
Lehrerin. 
, Hoppe, SB, Holz T 
49—64 Baustellen. ' 
5tz E Rüppel, C, Ob. 
Sitgen. 
56—58 Baustellen. 
59 E Epolwig, H, 
Kraulenpfleg. 
©erhardy,.R, Eleltro 
" moniern. ' 
Kuske, K, ©cm; Arbeit 
Ncumaim, 3, "SBo. ‘ 
Pötter, W,. Klemjiuer. 
60 E Böhni. ©, Qailtu. T. 
Eladow,. E, Ww. 
Kiuiritz, M, Krau. 
Müller,'Ö., Arbeit. 
Rotz, Ä, Ww. ••.••• 
Hauptsir. -> 
61 E Zimmermiinii. E., 
Laudv. ^ 
Planerl, P, Eisendrcher. 
62 EAimmerinann. L^andw. 
. A'cgener, H, Monteur. 
Zimintiinanii,P, Landw. 
i3 E.Puchler, 58., Einrtchl. 
HShne, Ä. Zimmerm. 
64 E©rob»iann,W., Fugen. 
: Gxotzmann/ E, Dr. jur, 
; ©eh. Reg. Rat. " 
Seide, M., Hausdame.. 
Jnspckt. T. . 
jegti; F, Invalide. 
Stiem)), R, Bauarb. 
Vöigi, 3, Stadt 05, 
Jnspekt. 
Weise, H, BeiriebSlelt. 
Lübar'' 
tiVUlltCVib, «v WUUUiW. I : o «y V , ' ^L *V- • 
Siint L. RenienempsLug. ,,7<-'Ll>»°rIer Str. 
Sleef, F Sonnet 108—105 Baustelle». 
Pardema,,,,. Schlosser. l0SEWringer.B.Memp»ev 
MaddL'M, Heimarbirin. 
Teske, 6, Schlosser. 
, Wartenberg. Arbtrin, 
83 exitlierl nicht. 
84 E- Matz, H, Mölleret. 
Baudikow, L, Arbeit. 
Emfer, M., Arbeit. 
Rmind, I, fyil. 
Kiesow.J., Schmied. 
Riilh, »., Arbeit. 
»istr. 
flechsig, A, Bohrer, 
-lamann, F., W«. 
107 E Behrend, K.,Bauae 
Gitglet, VI., Pension, 
(Wer, K, Kellner.... 
©utschow, SB, Zimmerm. 
'usch. A, Maurer. 
1195 E Ulechl, ivierie,........ 
. Fleischerei (Nr. 184); ' 
f irsemann, H, Ww. 
arger, F, Arbeit. ■ 
Käpi,. !S„ Arbeit. : 
Rademann. gi tfisenb. 
' Slentocrlämslr. i. R. 
Wege«er.A.. .Ww. 
Roseiithal-r Str..-» 
|l98 E Franz'sche Erben. 
Franz, 0,... Ktksbäilerei 
iwg^sch, F, Chemo» 
Walker, -A, Siadtob. 
Sekr. 
197. 198 Baustellen. .. 
199 E Morath!S Söhne 
Eigentum. (Setliit). 
V. Morath, H., Frau. 
Beamt. Wirtich. Ber. 
E. ©..«. b. H. 
Beetz, A, Arbeit. 
-Ehrenreich. M, Feilet- 
Ivehrm.- 
Forkert, E, Arblrin.. 
Franke, E, Schlosser. 
Lerch, A, »ienlnerin. 
fiter, E, Buchhalt. 
Modrow, SB, Bahuarb. 
Nahm, E, Schmied. 
Schönborn, O, Eisenb. 
Ar». - - 
.Weiter, M, Aibtrlii. 
WaSmundt, R., Arbeit. 
Zauder, A, Lagerhalt. 
Schwagrel, I, Frl. • ■ , Wolier, A, Lagerve 
85.86 E Meyer,F, Tischler, ^08-11» Bauslellen. 
1 nistr. N- Industriebahn Tegel- 
fiimleL K, Schichmmstr. .LriedrichSselde ' 
Maranardl, ©.. Arbeit. Baustellen. 
^^E'Aanftelleii. . 
is_im I suiiett. I. 
Maranardl, ©., Arbeit. 
Nreich. M» Ww.. 
Reintc, SB, Arbeit. 
SchimowSti, P, Ww. 
Wendtlmidt. A., Ww. 
Rosenthaler Str. -> 
|s7 ETing.K.. Eigeulüi». 
(Berlin). . 
Hasse, 0, Kolonialwr. 
— P, Kolouialw.r.. 
Kalleubach, E, Heizer. 
Röhl. W, Kohleichdl. 
!. 89 E Schulze lche Erben. 
Eartmann, W„ Dreher. 
<5chulze,H.$leifchetmfk.T 
— F., Gaslw. T. 
, Thiele, M, Arbtrin. 
90 E Muhlsteff, F, Kauf 
Haus T. 
AndrejcwSli, M., 
HandelSm. 
Drägtr, A., Arbeit 
Gniit, I, Arbeit. 
Rieting. ©, Arbeit. 
HanSotter, B, Arbeit. 
Jänsch. R, Arbeit. 
Krause, M., 
WaidmannSluster 
Chaussee -> 
1133—139 Baustellen. 
He- Gemarkung LübarS ->■ 
!Baustellen.' 
143 a Kluwe,E,Peuflouär. 
144—147 Baustellen. 
Hermsdorser Str. 
148 E Trapp, H, Former, 
©enger, I, Stickerin. 
149 Banstelle. 
1160 E ©rotze,R..Venstonär. 
Ehrist. I., Eisinb.Arbeit. 
Boigl», F, Kraslwagsiihr. 
SBrmger, P, Klempner- 
mstr. 
151-161 Baustelle 
155 E Teinpophou-Ges. m, 
h. H, lBerlin). 
V. KieSlina, E.. film. , 
Albrecht, A.. Wetkmstr. 
Neubauer, F, Heizer. 
,166-168 Baustellen. 
Industriebahn Segele 
Friedrichs,elde 
E Reintcke 1 Co, ffl. m. 6 
Lindstedt, M., Buchdruck. H,--Bauges (Berlin). 
Loren,. G.. Arbeit. 1170—174 Baustelle». 
175 E Joseph'sche Erben. 
E Wahreni>erg'sche Erben, 
©iitg, (£.. Platzmstr. 
176 Baustelle. 
206-217 Baustellen. 
218 E Heimställenges. 
„Primus" m. i. H. 
Barleben. G, itfm. 
Hartmann, A, Peiisionär. 
Mariens. F., Kim. 
Meudl, I, Ingen. ' 
Nielsen. G.. Dr. Seminar. 
• Prorektor i. 91. " 
Pilz. 81, Berf. Technik. 
Schock. E, Tischler. 
Slunuer, A, Sladt Ob. 
, Laiidmess. 
[219 E Heimställenges. 
„PrimuS" in. l). H. 
Balichulat. M. Schlosser. 
Haar, H„ Werlmstr. 
Hohner. F, Mus». 
^elikau. Engest, 
ichneiter, F, Krim. 
Beamt. 
Tauubäuser, H, Kfm. 
2-0 E Heimsiätlenges. 
„PrimuS" nt. b. H. 
Bceilfopf; ©, Korrektor. 
">hr. W, Magiftr.Rat.. 
knratiS, A, Torkretmstr. 
Maaß F„ Bäcker. 
Süunenburg.W, Mechanik 
Slunnheit. M, Mechanik. 
Teuiiert, A, fffm. 
Woller, 81, Küfer. 
®äro’ s“Ufl5‘'. ■ ; 
Parz.L5 SMtf,$,Präpmtr%e^ • ’Xi 
jÄfcSfe' ParE87ÄcLM 
rett/ 5 v JÖc, Physik.' Öngcti. 
G’ ^ Parz?L8 Kmtpiki, ' 
Wachtmstr. . | gßnlermflr T - ' - 
|2 Neubau. _ ^ Parz 59 Rohloff' it, Kfm." 
IvstCDintut. I V-, . < 
•Cotz. 18 Ammer,. E. Pol. Parz. 88 Be», ®. FäBrtT: 
m a„,L darz. 69 Eiidmann, H., . 
ytc&il Weta, m, JqU «Broruc. T. ; : - 
.«wHtmn,,» pr ■ teorz. 70-89 Baustellen, 
fflittntan«, H, Parz. 90.33tae0,«, Jlfm. T 
«»«■ S « H«z. 91 Almaitn, F, Ksui. . 
15 ÄtUCgttr§*V .3m ItiflM 83 ©ähDsi (fc.- 
Vr'-.X'., 
m 
m,. 
**%& »«>•*®-.'45»Mfiara 
P°rz 18Pantell.lt. Dr.r^oSp®’©’ 
Par,Ak^°n-°l.G, D!pl -> ‘ ' 
«nr, G°l°n°e d. Irrenanstalt.. ' ' 
Jugen Sipl.|-<- fltanicnEiirgcc Sir. ->■ 
Parz.10 ©an, SL, Baiik- 
' beamt.. . 
Parz. !> SBigger, Stadt 
. lichter. , . . 
Parz. 8 Dockhorn, C,Bank.I (Post Borfigwalbe).-' 
beantt. ISpandauer Sir.—> 
Par^7^edtkc. M, PoI.>l-i7aEB°rsig.L..G.m.Ii.H. 
Rüuschstraße 
Beamt. 
Parz. 6 Mofer, I, 
. KustoS. 
darz. 6 itimze, 0„ 
Beamt. 
Dr, 
Pol. 
iloreiu,. G„ Arbeit. 
Malrck, I., Schachlmftr. 
Orzel I, St., Arbeit. 
— II, St, Arbeit. 
SnIlÄeit. Im^Vne7©vfiC6ror 
Süße, 0., Mafchinenmstr.' ü Q»iAn„ I 00 -oeaituett 
, Weuzel,. E, Arbeit. 
91 E. Mandel, F, Frau 
1 (Buch). 
Fnvwouker, H, Kraiikc»- 
_ pfleg. , , 
Goldbach, W, Arbeit. 
Ächteiihagen, L., Zeichner. 
Brunning. ©, Postschaffn. 
GUget. 81, Jnspekt. . 
Ii8 LBnrkhardi.H.^Läckev 
msit. r. 
Kahler» 8t, Ww, 
Pöhle, 81., Ww. 
Seikhow. SB, Arbeit. 
Hauptsir. -> 
! 221—220 Daustellen. 
siedluiig. 
E Klein, F, Baugesch. 
. (Berlin!. 
jParz. 64. 55 Neubau., 
Parz. 53 Lanzenberger, K. 
Apothekenbes. 
v. KomorowSli, W, Kfm. , S-ikhow. SB, Arbeit. 
Schade, O, Anschlä». 1<9 ESchellmann,E.,Eigent. 
) P m o Leim. L. Mw. ' 
Par^52^Bnrgdardl, A.J, 
Helm, L. Ww. 
RieSwandt, O. Schmiede 
mftr. 
Rochlitz, ,K, Arbeit. 
Schilling,W,Mechaniker., m[l 
u4 «öictiepittii. i Schulze, M..'Reiumachesr.I'N»x. V? mmtfirtJ 
^Machol. U, Agentüm. ^ß-B°y°r.M.L0l-nialwr. $£" 
Parz.. 44 üruöldt, O., 
Kammermusik. 
92 E @ie6ert,®.,8immtrecT. 
Krun, M» Drogist. 
Mundstock.C, Diakonissin 
Tornow, O, Schlosser. 
Wolf, S,;.5Blv. 
93. 94 Stätieplatz. 
E  
, —. Arzt i: 
Parz. 51 Anscher, F., Pol. 
Ob. Seutu. 
Parz. BO Neubau. 
Parz. «9 Neubau. 
jParz. 48 Maß. A, Pol. 
Ob. Wachtmstr. 
. .Steppke,.©, Kohlenhdl. 
[95 £ Steppke, ©„ Kohlen T. 
Hoff mann, M, UebcnS» 
mijtel. 
Jaeschke, I, Rentier. 
Mschgau, I, Kousttüren 
65 E itei^ g," Dz rneÜ, 
Arzt ... 
66 E32euo|ch,-@,,flMlb[fd: 
67 ^öliger] E., Ksm. 
68 E Hehl, .U(8mnn» & Lo, 
Maschiiiensabrk. lRe>. 
nickeudf.-Ost). . 
Rothe, M.^ Ob. Siigeit 
69 E Mehiitz, B, Büro,' 
vorsieh. ... ' . 
70.71 E Allaeiii. OrlStrack 
■ kcnkaffe.Bln.-Nordeu.I. 
Ambulatorium d. Berb d. 
'Stätitötf: SIil I '* ’i 
• Schweflet. 
Weinberg, H,' Dr, Arzt. 
72 E Heldinger, .©„ Pro 
feist T. ; . ... 
Jcinitc, st, Dreher. 
, Witike,/H,.Wächter. . 
96 E GOcL O„ Maurerpol. 
AlperS,' Marie, «tut. 
tiippfc; I, Arbeit., ; 
Prange A.,8ahntechiiik 
i Siititae, I, Ww.,' 
97.98 EFrost,©,Bäckermstr. 
©rigoleii, G, Klöpplrin. 
r3tgcitfteii!, ,28, Friseur. 
LemiSz.H, Töpfer. 
Nagel, Kolonialwr. 
- P, Packer. 
. Overb.eck, S, Dreher. 
Rädifch, Gärtner. 
Rotz,. A.; Zimmerm. 
.Schulz, ffl; Heizer., 
Schulze, E, Zigarren. 
. Nordbahn Sr _ 
wirtfch. 
Möller, IL, Pensionärin. 
Rosenireter, H, Lehrerin 
Trohl, O, Steinsetz. 
181. Baustelle. 
Nordbahu „„vlu 
182.183 E ©ein. Gr. Berlin. sParz.41 Höhuke, 
V. Sternberg, I, Amtr» „ P°l.Lb- ffia 
geh. ,. IParz. 40$iestttg, 
Baronick,H.Klempiiermstr.I - . 
Bauermeister, W„ Arbeit. I Parz. 89 Schuh, H 
'»armle, R,- Arbeit. L, * ■ 
. Jtfimibt, 'fi,. ÜJlaletmflt; I Parz. 88 Neubau, 
1.184 E Stadt Berlin. 
V. Schulze, 8t, Eastw. T. 
-<-Äalmhossir>-> 
.185 186 Parkanlagen. 
1187—193 Baustellen. 
Parz. 43 Krause, it, Pol. 
'Sekt. ... 
Parz. 42 Neubau.. . 
itmstr. 
!, Amt> 
Ob. 
Parz. 87.. Neubau. _ , ; 
iPacz. 36 Poitime, K, Pol. 
Ob. Wachlmstr. 
Wieseuthal, A, Dipl-Jug. 
"z. 35.8>choche. .A„ .Pol. 
OB.- Wachlmstr. 
Straße 38 -> 
Parz. 4 WeerlS, I., Dipl.! 
_ Inge». 
Parz. 3 Röder, K, Just. 
Jnspekt. 
Parz. 2 Pichle, A, Dr, 
KustoS. 
Parz. l gimmermann, SL 
Ju».8nsp°tt. 
Irrenanstalt Dalldorf. 
E 0cm. ©rog Berlin. 
V. Direktion b. stöbt. 
Jrrenanst. T. 
Bentiln, Frl., Obeiköchin. 
Wasch.Favrl. tXegrt). 
V. Mützel, A, Sevnijlt. • 
(äcrsigtoaldeX 
Albrecht, F, Inge«. • 
Jerke,M.,Krastwag.FLHr. 
Kreuch. Sl.i Kirn. ■ 
Obloch, 81., Kfm. - 
Pcietzel, ©., Schriftsetz. . 
Protze, -SB,, Bürobeamtin. 
Wande»eIiS,H.,WerkmfIr..- 
, Webcr, M, Dreher. 
>2 Bürger, A, Ww. 
etscher, M, Ww. " 
reitag, O, Lackier. ; 
HauSke, E, Arbeit. 
Heubcck. ©, Kernmacher. 
Hoepfner. A, Arbeit 
Waltfc, 0, Arbeit.: 
Spohr, H, ©em. Arb.' 
Wolff, H, Maurer. 
y«"/' ^*»*.v%yiii.i ÜJ», dslUlilCii 
Eratz, G, Dr, ©aitit Btat.|3 Bachmau», P, Schneider. 
Hei«. F, Arbeit, 
itlmgbeil, 3, Arbeit. 
Lemprecht, H, Aibeil. 
Reiman», A„ Holzarb. 
SzepanSki, H, ®to. 
4Bramann, M.. techn.Beamt.. 
Direkt. 
Bnchwald, Verwalt. Sekr. 
Seiet, H, Lehrerin. 
Donch. B, Oberpflegrin. 
Duck«?, W, Laborant. 
Fölz, A, Ob. Pflegerin. 
(SieSIer, SB., Schlosser. 
EutowSti, Be»o. Ob- 
Jnspett. 
Haase,I.,,Dem. Alkist. , 
Herne,©., Dr, Ober Arzt Tobeaen, Hobler. 
Hildebrandt. K, Dr, 5 Breitsprecher.W., Ob. 
Ob. Arzt. 
Hoffmanu, SB, Biehmsir. 
Jänsch, I, Lehrerin. 
Jepp, S, Lehrerin, 
itiemel, ®„ Ob.-Pfldgerin. 
Klein, I, Pförtner. 
Falkenbera, H, Lagermstr, 
Schmili; jan„ P, Mftr. 
— sen, P. Pcnsio-uär 
Schossan, G, Schlosser. . 
©ärlnen 
ManiiIee,E,MaIch?«e«arv., 
Müller, O, Schlosser.. ' 
Petsch, O, Jnvalide. 
Schubert, it, ©eiu- Arv. - 
Weib, F, Schmied. 
ZZ'Z'"* ys t<ii -wkiü, er,, 'öujmicu. • . : l. r . 
Äruger. E..ÄeILOb.Jng. 6 Brandt, A, Fräser. ' 
Lade. E, Maschiit. Führ. ,Haük, A, Bnrodicn. " 
LewandowSkli Tb, Ob. flofFmanii.Drehn."': " 
,iä(—yjü aauiteueit. ! Ob. Wachimst 
194 E Utechl'sche Grben. sBarz 84.Neubau. 
Arndl, S.. Buraaugest.. Parz.8S.Machola,.M,Pol. 
Br°ckex.H,>.Schneideri>iftr.j Ob. Wachlmstr. 
• »■ ‘ iWtl..83 Fletsche«, «, 
Saale, Renteneuips.; . Bantinsp. 
Parz- 81 üanssen, .6 
Ruckert K» Bmiarch., I Lanlbeamt. 
LewandowSky Tb, 
Pfleg. -■ .- 
Sidolfe, E., Ob. Wäscherin. 
Lohse, E, Ob. Pfleg. 
Macholla, I, Berte. Ob. 
©eh. 
Marckwordt, P, Ob, 
Pflegrin. . 
Meitzner, O, Lehrer. 
Meth«er.R,.Verw. Assist. 
Natulch. W, Ob. Pfleg. 
Ney, I, Pförtner. 
Pieper,. TH, Ob. Pfle 
Piper,H, Erzieh.D!r.a. 
Pilchny, 8L, Bei». 8; 
Reich,. F. Dr, San. Äat! 
Diria. Sitzt, r 1 
Schepukat, H, Ob. Pfleg. 
Schien, E./ Berti.: Sekr. 
Schmidt, Schnitt. '■ • 
Schramm, 8t, Lehrer. 
Schulze, it. Ob. Pfleger. 
Temp, F.. Lehrer. ' 
Winter, it. Ob. Pfleg. 
. gehn,. F.,. Ob. Pflexer . 
ljahuhos Wiltenau 6: iftem. 
' .meiter Baitt : 
E Deutsche Reichsbahn 
A. v>. ' 
. Löhr,W.,.SiaUo«eschafftt. 
Horst, K, «etr. AM 
“Sdwtlz, - 
. .Assist  , 
-<- Krümmen er Bah«. 
Gemarkung ... . 
.. SUinlckmbott ->■; 
Berlin» Str. -> 
Hoffmanu, R, Dreher.' 
| Knörck, 91.; ©diiofier." 
Linkner/A, WM ' : - 
Mausec. A, r-rdeit 
Mcvei^O,.Schlosser.'? 
Möbus, A, Dreher. . 
Schmidt, SS, Drehrr. V.- 
Schneider, W, Maschine»' 
. arb. - . - 
Schumacher, B, Maler. 
I Arndl, F, Kranführ. 7 ! 
Barkhof, H.; Werkmstr.. . .., 
kranke, H, Schmied.? 
jeji, .®, Rentner. * 
-iehmann. O, FabrkaiD: 
. Steinbring, e,.ai(chtvv'V: &' >;- 
o Sllbrechi, ©, Arbeit."' 
B!goS, M, Arbeii. '^ 
Bumiiaii«.L,Presser^ 
$römet, 'ä„ Maurers V. 
Fehstuger, A„ Molorwäik. ? >- . 
. Gabel, K, ßistndrcljet;;5E y:t 
'■ ffiraS, H, Dachdeck. 
©limitiert, P, Mafchiuni- '' 
arb. 1' 
itteljer, '6.', Schlösset.."::. 
8Iodzono>vSki,WÄtaschiilb ■' 
Sieget, W, Presscr. ', ??- 
Töt«, St.,. WerkzeügdreW 
8immermanii,B.,'MaIchim'?fi7W-' 
, : " Schlosser. ' 'CCtf&sStyXcrZ 
Sckmlz. it, Eis-uLBetr. |9a Budaik. 'sm,'fio6Ier.\ ‘ 
 ; Dahinter, A» Ksm: .. x.' 
. Lehn, G,.@S)alt0ietltD5rl „ -'. • 
OlfmättitSsS.,' ffim. -' • ‘ 
., Pföttiier. . . . 
.Lokoviotihsühr. 
' - r' , , ' I 
SL«, 
18 
W
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.