Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

'2128 
Rcmickettdorf 
Commerz- und .Privat-Bank 
_ . JeS HlNlS? 
E ÖifiS. 3„ HanbelSm. 
V. Schiller, O, Platzmstr. 
Baustelle». . 
Albert-Freltag-Str. 
Baustellen. 
Pankower Allee -> 
Schule. Zeh. z. Pankower 
Allee 17.18. 
•<- Letteallee ->■ 
Kuhnstr. (West) 
Berlmer Str. ->■ 
(Unbebaut.) 
Letteallee (Oft) 
Residenzstr. -> 
1—4 geh. z. Resideuzstr. 105. 
B E Scimstäftenflcl. 
„PriumS" (ffiitknau). 
V. Erhard!, A., Ww. 
(Residenzstr. 106). 
Beiße, P, Haiideirm. 
Engel. £)., Ww. 
Eivatd,' 51, Ww. 
Götzlaff, A., Ww. 
stloncckl, 2B.; Straßenb. 
Äugest. 
Kruschke, W.. Dreher. 
Sau 6 c, it, Nähnu. 
Lautenz, 91., Bütoangest. 
Nagel, 5?., Handels in. 
Pohl, 28., Arbeit. 
Schulz, I., Ww. 
Schulze, E, Former. 
SDeinttl, A., GSthiet. 
Gärtnerei, geh. z. Nr. 6. 
Kühleweinstr. ->• 
Baustelle«. 
Seestr. -> 
Benkestr. -> 
Baustellen. 
E& 27. Gemeindeschnle, geh. 
z.Pankower ÄIlee17.18. 
E Stadt Berlin. 
V. filempiit, W., SlctiotT. 
Kranz, £>., Arbeit. 
Paetzel, 0., HanSmstr. 
28 E Siamtitc, F., Post- 
Jnsp. 
Geroid, P, ßmibelSm. 
29 E Tod.Geh. Siechn. 
Rat. 
30 E Hannemann, E., 
Pensionär. 
31 E CacoluS, B., Kim. 
32 E SHjEifS. ÜB., Pensionär. 
Glese, M., Berkausriii. 
tom, W.. Schlofitr, 
irsch, P., Schristse». 
Lenz" R„ Minist. Alstst. 
Strohschällk, F., Kfm. 
33 E JanetzkY,F., Lehrer 19t. 
-<r Durchgang z. Pankowei 
Allee -> 
33a E Königstädt, F., 
Schreiber. 
Äonzack, A, Weiksühr. 
Küntzel, K., Kfm. 
83b EOuast.A., Lehrer n.S 
Förster, 4)., Lagerv-rw. 
84E(Sujati8,R.,06.StsM 
Jnspekt. 
85 E Becker, SB, Ww. 
Hoest, SO). Eisend. OB. 
Sekr. 
36 E 2Bei§, ST., Bonbon- 
kocherei. 
Maa^, Gummi Rep. 
37 E Genfichen, I., Ww. 
Geiger. I., Ingen. 
88 E Thiebe, Lina, Ww. 
SiliiiSli, B., Kraft». 
f?ühr. 
39 E Keller. St, Ww. 
40 E John, (£., Töpfermftr. 
Bolle, SB., Kfm. 
il E Schlaeger, 23., pens. 
Lehrerin. 
Aßmann, M., Korretlorin. 
62 E. Simon, Maria, fltmfelt. 
T 
Albrecht, E, Werkmstr. 
Steustüoi, <&., Handelkm 
-t- Durchgang, z. Pankowei 
OTte -> 
Residenzstr. -> 
Lindauer Str. (Ost) 
Residenzstr. -> 
Baustellen. 
•«- Schillerptomenade -> 
Baustellen. 
Humboldtstraße 
m <• Teichslraße -> 
Baustelle«. 
Davoser Sir. -> 
Baustellen. 
Schillerpromenabe -> 
Banstellen. 
1 Gemeindeschnle. 
E Stadt Berlin. 
U Tessendorf, SS., Seiler. 
Tietz, I., HausMstL 
Baustellen. 
Ne- Ragazer Straß» -> 
varacke 1. 
E Sladt Berlin. 
10tletg,‘St., Mu. _ J 
Baracke 1. 
f ilipowicz, £., giei|(6er. 
ente, 5ß., Kanzl. Just. 
Sekr. 
MundeckL Ä, Straßenr. 
Schaffn. 
Wendt. A., Klempner. 
Baralke 2. 
E Stadt Berlin. 
Berndt, A., Schlaffer. 
KHÜtr. H., Fleilcher. 
Genge, O., Tischler. 
Hammer. O„ Schleifer. 
JanowSli, E„ Wäschrm. 
Kordzik, P, Buchhalt. 
MalolebLzie, I., Schmied, 
Baralte 3. 
E Stadt Berlin. 
Fröhlich, O, Rohrzieh. 
Gunder, W-, Dreher. 
Kolilitz,J.,Ob.PoItIchasIn 
Oppenhcimer, A-.Detorat. 
""mimcr, G, Arbtrin. 
$ßi 
Pimte, St., Hdlgrgeh. 
Weder, A, Detateur. 
Baracke 4. 
E Stadt Berlin. 
Eggert,F.,PosthilsSschaffii. 
Henke, A., Weißnäherin. 
Nudow, H., Werlzeugm. 
Schmidt, A., Arkeit. 
Spietz, 8}., Maschinist. 
Zastrow, SB., Schmied, 
Fiebeil, A» Schmied. 
Resideuzstr. -> 
Luisenweg (Ost) 
Hauptstr. -> 
Linke Seile 
I E Wille, F., Dreher. 
3 E Heinrich, SB., Stellm. 
5 E Koch, 0., Singest. 
Koch, H., Ww. 
7 E.ZchuU, H Postafsist 
Gorfch, K., Kfm. 
Wreland, 6., Modellenr. 
9 E Senget, 8t., Monleur. 
II E Stadler, K., Weib- 
aet5tc. 
13 E Sauger, F., Lehrer. 
15 E Stieglitz, H., Biichbind. 
17 E Thiel, O., Dreher. 
Franke, Sl„ Dreher. 
19 E Langstengel, F, 
Schnhmnistr. 
Langstengel, P., Dreher. 
21 E Poltz. A.. Tischler. 
23 E ChwiekowLki, M, Ww. 
Klob, SB., Kellner. 
25 E Schratt, H., Frau. T 
~ imtl, 51., Äansühr. 
L.. Kfm 
27 E Misch, <£, Schlosser. 
Fellifch, K., Dreher. 
29 £ Pietsch,O,TnrlIennstr. 
Freiheitsweg -> 
tl E Günther,A„Postschaffn. 
43 E Krüger, C.. Kfm. 
16 E Strahl, 01, Schlosser. 
Fehle. E„ Dreher. 
17 E Fallmer.B., Mechanik 
E Baithel, H., pens. 
Beamt. 
51 E Remmler, A.,!krankenk. 
Angestellt. 
53 EDaniafchke,E.,Krankenk. 
Angest. 
Damafchke, {?., Dreher. 
[55 E Fre!stadt,M. Ka»°n> 
beamt. 
57 E Hartmann, O., Papier- 
msir. 
59 E T°nieS.M. Schlosser. 
61 E GmontS, £., 91eba(t. T. 
63 E Fichtmüller. St, 
Werkmstr. 
65 E Kannemann, SS., 
Mechanik. 
67 E Block, E„ Rohrleg. 
E Sieveir, stupset« 
69 
Ichmicd. 
E 2i' 
Seliroyin, O, 
Aerkinslr. 
71 E Bandmann, 81, 
Maurerpol. 
8t echte <3 eite. 
2 E Bracke, H., Schuliin. 
Stiller. H.. Kfm. 
4 E Renker, P., Bohrer. 
Sukrow. St.. Ww. 
6 E Preilschat, G.,Klavier- 
inach. 
8 E Wlohka.K..Schristsetz. 
Wlotzka, K., Ksm. 
10 E MarcuS, L., Ksm. 
12 E. Komm, H, Pol. 
HanPtWachlmstr? 
14 E Erler,M.. Buchdruck. 
16 E Fuilj, L., Mafchinenb' 
18 E Toppil, 91, Registral. 
20 EManthey.K., Betr.Leit. 
22 E Jiterrhagen,B, Ww 
E Jtterrhagen, SS., Kfm. 
24 E Wille, k, Beamt. 
28 E Kernn, St., Poslbeaml. 
o. D. 
23 E Ealbow,H., Schlosser. 
Krüger, F., Einricht. 
30 E Schnitz, 0, Klempli. 
.■<- Freiheitsweg -> 
32—40 ejiflieteit nicht. 
42 E Strübing, St, ÄiaS 
schleif«. - 
41 E NaduSke, 51., Ww. 
Bitter. E.. Kfm. 
46 E Dedow. F.,Bnchbind 
Boniemami, R., Schlosser. 
48 E Bariet. K, l]m.5limc|l. 
60 E Lange, SS., Schloffer. 
53 E Raelr,B,8wischen»ist 
54 E Slmitl), W.. Ksm. 
66 E Stärke, A.,Poslschass 
68 E Pfeiffer. O.. Schlosser. 
Dietrich, ÜB., Arbeit. 
60 E Schmidt, O, Dreher. 
"1 E Keßler, O.,Büchsenin. 
E Saucrbrei, E., Eigen- 
tümerin. 
64 E Smith, Ch.. Frau. 
Baltzer, R., Jnstrnmentm. 
Smith, Technik. 
66 E Krag, SE6„ Mechanik. 
68 E Appel, 33., Versich. 
Beamt. 
70 E Wagner, (?., Schlosser. 
E Wagner, I, Frau. 
<- Kremmener Bahn -> 
Luzerncr Str. (Ost) 
Deiner Str. -> 
1—4 Baustellen. 
Ragazer Str. ->■ 
5 E Stadt SöetUti Grnndst. 
Verwaltg. Bcz. 20. 
Erdmann, I., Lehrer. 
Falz, F, Oberheiz. 
George, W„ Gewerkelehr. 
Cmociiftem, W.,Betr.Leit. 
Kausmann, G., Zeichn. 
Stell, O., Raugiermstr. 
Landeck, E., Frau. 
Möhring F., Lehrer. 
Sauer, O.. vr, Tierarzt T. 
Schmidt, M., Ingen. 
Schneider, F., Schloffer. 
Seidler. F„ Ww. 
6 E Stadt Berlin. 
Höhne, A., Lehrer. 
Karau, E., Lehrer. 
Kmschiuiki, SB., Arbtrin. 
Löwe, H, Neichsbank 
Jnspekt. 
Lubach, 81., Lehrer. 
Pelz, G., Berw. Jnspekt. 
Steiß. 28., Ksm. 
Schultz, P S„Bani5eamt. 
Slngpiel, L., Ww. 
Slntzki, I, Ww. 
Wudtcke, O, Arbeit. 
Baustellen. 
Schlllerpromenade -> 
Banstellen. 
Davoser Str. -> 
Baustellen. 
Schillerproinenade -> 
Baustell!». 
-<r Ragazer Str. -> 
Baustellen. 
Gymnasium g«h. z. Berner 
Str. 7. 
Deiner Str. -> 
Am Maienplatz 
(Ost) 
-4- Schillerpromenabe -> 
(Unbebaut) 
Markstraße (Ost) 
Siesibenzstr. -> . 
-<- Seebad -> 
1 f. a Seebad 6. 
E Scheniinel, Th-, Buch> 
brnckbes. 
Becker, H. Konrelt. 
Höschen, C-, Zigarren T. 
Körner, F, Goldwrhdlg. T. 
Obst, P„ Kfm. 
PtutuS. M., Rechtsauw. 
it. Notar T. 
Radlojf. A., Ctsenwrhdlg. 
— A., Posamentlerwr. 
Schröder, F„ Apothekers 
Schultz, F., Stub. Rat. 
Sommer, F„ Ingen. 
2 E Zellermaher, I., Kfm. 
tBerltn). 
V. Adam, K, Rohrleg. 
(Nr. 3). 
Eulenbuig, 0„ Prokur. 
Herrmann, I-, Zigarren. 
Janke, SBaleBto, Kolonial- 
waren. 
Korell, I, Schlosser. 
Kühl, i3t„ PvsUnspe». 
Lück.A.,HerrenauSstattgen. 
Müller, P„ Dentist. 
SMia, I., Friseur. 
Westpfahl.H.,Ob. 3ngen.T 
3 E Alexander, 
Maurermstr. T. 
Adam, K-, Rohrleg. 
Albrecht, A, Ingen. 
Äocncke. ist, Photoar. 
Bredlau, 6., Feileichauer. 
Srente, F., Elektro- 
Jnstallat. 
Friese, H., Schlosser. 
Giersch,I., Eisenb.Jnspekt. 
Glaesek, H.. Schloffer. 
Haas«,W.,Krim.Ob. Sekr. 
5 Lütte, I., Elrktr»- 
Jnstallat. T 
Manthey, 6.,- Mechanik. 
Pole. F.. Tischler 
Nosenow, Schmied. 
Schmidt, P, Former. 
Schneider, A., .ycEammcT 
Schönseid, F« Schuhnv 
mstr. 
Wozniak, SS., Ww. 
4 E Czadzrck, Sl., Rentier. 
Dornte, P, Stenerbeamt. 
Dobberte, F.. Tischlerei T. 
Döring, P, Mammut- 
Werte. 
Dtzran, 59., Arbeit. 
Feiidiu!, A., Ww. 
Fink, 8t., Tischletei. 
(Berede, SS., M.'Ges. f. 
Landwitlschast n. In¬ 
sult. Bedarf T. 
Gregor, Q, Kim. T 
Karrasch, O., Kohlen. T 
Krätschmer, P» Schnmde- 
niIr. 
itrieget L., Bnchdrnckkkei 
Manteuffel, M., Ob. Post- 
fekr. 
MuhS, M., Lehrer. 
Müller, A., Lagerist. 
Ölhöst, SB., Stickerin. 
— M„ Stickerin. 
Peyser, illt., Getreide. T. 
Rowe, 23., Klavierb. T. 
K., Koloinalivr. 
Zgröber, i 
Schwarz, SB., Achsen» 
dreherei 
Tegener, F. P. 31. 
Masch. Ingen. T. 
Monneberger, Emilie, 
Konsitüien. 
Zastrow, M, Gastw. T. 
E Scheer'sche Erden. 
V.KapIl>n,B., Getreidehblg. 
T. 
„ Miscrie, B, Broibäckerei. 
6 E Lehman», 58., Fuhr- 
Herrin. 
V. Schiller, K., Trchnik. 
Bahr, 81., Pensionär. 
Bentler, 3t., Krastwag. 
Führ. 
Fischbeck, I, Milch. 
Siilciibeiger. I., Ww. 
Schüttan, E, Fichrh. 
Schulz, A, Schlosser. 
Serade, E., Fuhrh. 
Boigt, P.. Butterhblg. 
I. o. Hollanderstr. 2, 
E Gumpert, Sl., (Eigen« 
lüm. T 
Barenthin, O, Dachdeck- 
mstr. T 
Gerhardt, St., Kfm. 
Knöfel, G., Direkt, a. D. 
Morrosch, Gärtner. 
Ulrich, Gastw T. 
Wenzel,Th.. S äloRtim.T. 
Hollanderstr. 
Baustelle. 
9 EHeyn.H.» Stentier. 
(tietlm). 
Richter, SDt., Ww. 
Schönwald, 6, Jnspekt. 
Treche, E, Renienempf. 
— 6., Maurer. 
— it., Maurer. 
10 E Grassow.W., Fuhr- 
unternehm. T 
Bachinami, F., Katast. 
Direkt. 
Beldner, F., Gastw. 
Gesellsch. Wilh. Graffow, 
Spedition. 
Hallmann, P- Porliersr. 
Herfurt, Handelsm. 
Jentzsch. E, Küchenmöi. 
Kleinert, F., Buchbiud. 
Metzke, F., HandelSfr. 
Palm, 6., Frau. 
Reiche, A., Konditor, 
©anst, A., Mufikschnle. 
Schür. P., Fuhrunieni. 
Schmidt, S., Ingen. 
Silbernagel, G., Arbeit. 
11 Stauungen, geh.z.Nr^o 
12. 13 s.a. Walderseestr. 1. 
E Brederelksche Erben. 
Beckmann, M., Ingen. 
Brodkorb, Sl., Arbeit. 
Chndy, A., Ww. 
Compart, C., Pensionär 
Fischer, .6., Schlösset 
Hajselt, Ww, Bäckerei, 
yofl, &., Ingen, 
Lausch, I., SSw. 
Linke, G., Ftijeur. 
Pusch, F., arbeit. 
Reiche, Hermine, 
Zeitungen. 
Rntenberg, M„ Ww. 
Boigt, 81, Abirnchnnter- 
-nehni. 
MeIt,L, Schlosser. 
Walderseestr. 
14 s. a. Walderseestr. 30. 
E Kollmoriii, E., Ksm. 
(Dänemark). 
V. Haupt, N.. Kondiior. 
Bohrn, Bittchemstr. 
14 6ngelmaint,($., Stadtob. 
Jnspekt. 
Fuhrmann, F., Fleischer- 
mstr. 
Kntzner, 0, Zigarren. 
Motzat, O„ Fleischerinstr. 
Mediger, 8L,TBertret. 
Pompli,,. I, Fleischer- 
mslr. T 
Schimn!elpsennig,H.,Ww. 
16 E Wend>A,Faßhdlg.T 
16 E Schulze, M., Fnhrh. T. 
Rlister, SÄ. Ww, 
17.18 E Busse, W, Kfm. 
E Leppien, G-, Ksm. 
(to. 38). 
Humberdroz, 8t., Kutscher. 
Leppien, A„ Schokoladen' 
sbrk. T. 
18a Lagerplatz. 
E Stadt Berlin. 
!Aeinert,H., Kfm. T 
18b £ Stadt Berlin. 
Maaß,H, Holzhdlg. T. 
19. 20 Lagerplatz. 
E Meyer, R, Nutzholz">' 
Gemarkung Berlin -> 
Seestr. -> 
21—22 Holzplatz. 
E Hoppe, B., Nutzholz T. 
23 24 Lagerplatz. 
E, Frau 
a. 
, Nutzholz 
25 E <Soeman»,F..Ksin. 
(München). 
V.Spieb,A., Gcatiictanst.T. 
Söirke, 51, Tischler. 
Böhm, $t, Dreher. 
Goilfc.'G, Schachtmstr. 
Dorawa, A.Fräsermflr 
Emulat, 81, 23». . 
Franke, 8t., Kutscher. 
Frischmuth, W, Arbeit. 
FuchS, M.,Slhneidermltr. 
Großkopf, E, Postschassn. 
Günther, St., Schlosser. 
Hanse, 0, Ww. 
Herbst. 81, Ww. 
Hähne. E, Ksm. 
Klaukke, F, Baukrat. 
Meyer, Schlosser. 
Mützel.H, Galvaniseur. 
Nälyke^ C, Dreher. 
Neumann, 8t. Schloffer. 
Olsen, M., SS In. 
Pflock, K., Postschassn. 
Ranhut, 6., Kutscher. 
Risch,.P. Ksm. 
Ritter, F, Schlosser. 
8iöf)I, M., Ww. 
Rojhenhagen, G., Dreher. 
Schwarzer, P., SÄerknistr. 
SpieS, M.,  Pol.Ob.Sekr. 
Tieck, E., Sattleimstr. 
Loth, Sl., Arbeit. 
Ulrich, R., Schlosser. 
Wagner, A, Gastw. 
ZilolvSki, P., Maler. 
Zarrath, P, Graveur. 
26—29 Baustellen. 
30.81 E Schultze, E, Fuhrh 
T. 
Schulz. M, Stinten« 
einpfängrin. 
32 E Pautze & So. §., 
Maschineuftrk. T 
Pautze, H., Fabrkbes. T 
Weigeit, M., Schmied. 
Proiekt. Straße 
33.34 E Brehme, 81, 
Fnhrgefch. T. 
Becht, W, Major tt. D. 
Bmte, O, Arbeit. 
Fiislikowski, I., Arbeit. 
Haaaen, E„ Ksm. 
Hardt, R, Krasiw. Führ. 
v. Haselberg, C„ Ww. 
Howe, Sl., Ww. 
Kräher, I., Pensionär. 
Krüger, 8t., Schmied. 
Kntzki, W, Ww. - 
Merckens, E., vw. Rechn. 
Rat. 
Paehlke, J.O, Schokolad. 
Sabrt.T. 
Schmidt, I., Prokurist. 
— M-, Büroangestellte. 
Schulz, C, Jnspekt. a. D. 
Witte«, P-, Jnspekt. 
35 E PompIitz.J., EngroS- 
leischermslt. (Mark- 
.lraße 14). 
36 E Krause, SB, Mietet« 
bes. (Seestr. 53. 54). 
Grovwami, H, Schuiiede- 
mslk. 
Linke, A., Ww. 
37 Baustelle. 
38 E Blanke. W, 
(Berlin). 
V. Sßjchter, 23.. Kfm. 
Brackenfelder,E.,Bnchhalt. 
Beuthin, P, Maurer. 
Eibl. T, SS in. 
Feiikert, Ww. 
— SB., Werkmstr. 
Geitj, W.,Krastwag.Fiihr. 
Hackh, SL Direkt, 
yahnie, W., Schloffer. 
Kerst, H. Ingen. 
Kluge, F., Meister. 
38 Kuck, €„ Buchhalt. 
LadeSki, P., Glaser. 
Leppien. G, Fabrkt. 
Martini, O., Buchhalt. 
Matthey-Jonair, H., 
M-schinseh. 
Meiizel, F„ Arbeit. 
Slachowiak, H., 
Packhof- 
Statoske, P. Verirrt. 
Weflphal, T., Vergold. 
Ziegler, C, Kassier. 
39.40 geh.z. Resioeuz- 
ftt.62.63. 
41. 42 Baustellen. 
43. 44 Lagerplatz. 
E Holtz, W., Ksm. 
45 
(Berlin), 
i i. o. Hi 
. olläubcrst. 131. 
E Holtz, W, Ww. . 
GoÜbetsuch,G.,Ob.Stadt- 
amtm. 
Klaus, O., Ksm. 
Klansch, SB., Filialleit. 
Malchm, W, Kfm. 
Matzly, Sl., Kfm. 
Mauermann, 8i, Ob.Jng. 
Rex 6., Ww. 
Hoiländerstr. 
46 geh. z. Resideuzstr. 5L 
47 geh. z. Resideuzstr. 51. 
Residenzstr. ->- 
Mickcstr. (Ost) 
Paul Micke, 
Dr. jur., Wirtl. Geb. Ob. 
Reg.Rat. Minijt.Direlt.a.D. 
i 15. 5. 1912: 
Letteallee -> 
B-ustellen. 
Pankolver Allee -> 
Banstellen. 
Albert-Freiiag-Sir. -> 
Grnndst. d. Straßenbahn 
geh. z. Paiikow« Allee 
Nr. 52-54. 
Pankower Allee -> 
Parkanlagen. 
Letteallee 
Neptunstr. (Ost) 
Seestr. ->■ 
1 geh. zu Seestr. 24. 
2 E Schade, O-, Straßenb. 
Schaffn. 
Gudd,«., Ww. 
Lülge, A-, Ww. 
Schade, G, Wag. Wäscher. 
Schulz, E., Ww. 
3 E Rosenkranz,O„ Schloffer 
Demme, E., Bildhauer. 
E Czommer, H„ Ww. 
5 E Keil. I, Tifchlec. 
6—28 Banstellen. 
29 E Banm, 8t., Maurer. 
Saum, M., Technik. 
Fiedler, M.. Fnhrh. T 
Korn, SB., Knopsarb. 
Kurts), K., Gemüse. 
3 E Roprecht, D-, Ww. 
Grtep, G., Arbeit. 
Hoge, E, Untergrundb. 
Stieamt. 
Kressin, 3H, Arbeit. 
Pollen, E., Ww. 
Posch, B„ Uhrmach. 
Rogler, M, Näfjcnn. 
Rnhnan, F, Handelsm. 
Schränk, F„ Wächter. 
Simonien, A., Maler. 
Treptow, P-, Bügler. 
SSestphal, ll£ Ww. 
31E Knnftmaiin, M,Anlo- 
mobil-Fuhrgesch. T 
Schüler, H., Arbtrin. 
SBoigt, A-, Wechanil. 
Seestr. -> 
Nordbahnstr. (Ost) 
Rajchdorffsir. -> 
1—6 Baustellen. 
•<- Amendestr. 
7—9 E Rappe, E., Kfm. 
(Berlin). 
Alumenkorbsbrk., Stoppe» 
^ccht-Woelm G.m.b. H., 
Eeh'it, R,-Hauswart. 
Rappe & Hecht, Bu 
Blumenlbrk. T. 
10 E Schröder. SS., Fisch¬ 
räucherei. T. 
U E M°ser,W.A,Fllbrk.i: 
Loteuz, H-, Bürstenm. 
Norddeutsche Likörsabrk. 
Schmidt. T. 
Schmidt, I., Kfm. 
12_E Welz, Ch.. Fran 
Gerpett, &., Schneiderin. 
Kastner, @., Knnstmaler. 
Mecettig F.. Modelltischl. 
Welz, A., Tischler.. . 
— K., SSasche. 
13 E Dznbar, I., Ksm. T. 
Frankciisteii', S, Mützen 
Engro» T. 
14 geh. z. Sonnnetstt. 45 46 
Sominerstr. ->■ 
16J. b. Sommerstr. 10. 
E Schley, H., Handelöm. 
Bruchmann, O., Schloffer. 
16 Fratzke, £>., Ww.! J ' 
Hildebrandt, I., iSto.- ' 
^ W.. Arbeit. .- ". 
Kassube, E., Postaukhels. 
Kob, I., Schneider. 
Räcker, F., Schloffer." 
Teiz, Ww. 
Ilnsug, E.. Tischler. 
Weuuinger, M., Maler. 
Westohal, Autoschlosser. 
16 E Post. O., Postassist. 
Dreßler, 6., Werkmstr. 
Dunkel, SB., Gent. Arbeit. 
§nitc, E., Pri». Beamt. 
öldner, (£., Psörtner. 
stapfe, Dreher. 
Kortt, H.. Glaser. 
Ohe, A» Wickler, 
Poppe. P., Kfm. T. 
Streich, Th.. Ww 
Wroblewi rz, A., Arbellrln. 
17 E vaevecker, M., ilonsi« 
türensbrk. T . 
Bielicke, E. Ww. 
Borchmann, P, SBent» 
beamt. - 
Sollet, 8t., Expedient. 
.vundrieser.B.Vers.Beamt. 
KtnschinSIi. O., Masch. 
Techniker. • 
R-inike, ($., Arbeit. 
Sommer A., HandilSsr. 
Spetlimanu, G., Schuhm- 
mslr. 
Wilhelm?, O., Monteur. 
Ziegler, A., Eisenb.Bkamt. 
18 E Meißner, H, Solo« 
moiivsührer a. D. 
Fatkenhagen.P., Schlosser, 
Heinrich, SS., Direkt, T. 
Mank, G.. Schnhm. 
Müller, P., Arbeit. 
teschon, 8t., Schlosser, 
er, SB., Schlöffet. 
Rothwalb, A.. Foimer. 
Suchk. F., Schlosser. 
Stiaßbmg,M^ Tapezier. 
Wnndral 81., Drei)er. 
19 E Müller, H., Schlosser. 
E Neije, F., Schlosser. 
Donner, I. Schlosser. 
Fiech, H., Sleinsetz. 
- P.. Arbeit 
Friedrich, F., Handelsm. 
Tomalla, K, Arbeit. 
Wolf, SS., Rentenempf. 
20 Lagerplatz. 
E Schmidt, E.,Pytolechn. 
(Ptovinzflt. 59). 
21 E Laydinann, H„ 
Ksm. 
Eisetmann, C., Werkmstr. 
Lubschai, G„ Uhlm. 
Oucll, St, Arbeit. 
Rasch, F, Hetzer. 
Schmidt, M„ Buchbind, 
Schwirle (£., Ks,n. 
Sturm. G„ Töpset. 
Thiel, G., Kutscher. ' 
Waldner, P, Nahtin. 
Wiege, H., Arbeit. 
Llelezinik,, £>., Dreher. 
22 E George. SjS„ Gastw. 
■<r Nordbahn ->■ 
Baustelle. 
23EKühn,E..Zigarettibrl.i: 
Biehlke, Schachimstr. 
Jalobi, W., Tischlermstr. 
Linie, st., Tapez. 
24 E Klos, 6., Rentier. 
25 E König 
Dewitz. 2B„ Arbeit. 
§ ritze, st., Maurer, 
rlebert, H., Arbeit. 
Kassube, 51., Arbeit. 
Stachliger, SB., Schrisisctz. 
Wieschollef, F., Arbeit. 
Zarcmba, F, Arbeit. 
26 E Behrenil, St., Ww. 
Behrendt, Maurer. 
Polonle. 6., Frau. 
i'iit, I., Begier. 
Weser, SB.. Fahrstuhlsühr. 
27 EMöller, Schmieds 
mstr. 
Florat, F, Schlosser, 
ischöuherr, @., Btenlm* 
empfanget. - 
Schnlz,E..Krastwag.Führ, 
l geh. z. Sommerstr. 14. 
Sommerstr. -> 
29 geh. z. Sommerstr. 44. 
30 E Radike.H., EigentülN., 
Borst, A, Bahnselr. 
Christian, M.. Schloffen 
Satter, Schmied. 
Franz. E., Krastw. Führ 
— st., Pianist. 
Genschmer, F., 1 
Haak, 8t„ Mani 
sprich, A„ 
, Arbeit. 
Kantet. 
RoiheiS, P., Bollz Beamt., 
Rother, 8t., Dekorat. 
©aljrn, F., Malchi» Arb. 
Scheer, Lackier. 
Schure, S„ Ww. 
Tuckermaiin, P., Schlosser.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.