Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

'’ ? -• TV. 'gcii Hennigsbörfer Weg—Str^ 1Ä'| 
Heiligensee 
2109 
• Grundstück d. „Unten"« 
Subtil ChemischerPro- 
Lulle. 
E „Union" Fabrik chim 
Produllo (Stettin). 
V, tJlaaü, ©., Dr. FttBtil. 
Icii. T. 
- (Silber, A., SBeilmffr. 
Nieier, .§., Werlmstr. 
Pieardt, 61., VorarB. 
' — H., Werlmstr. 
Daustelleu. 
Schmidt'fches Da'Upssäge- 
. werk. 
E Schmidt, it, Bauherr 
(SBcthu). 
Siri’fdicS Dainpssägewerl. 
E Sirl.iü.. Siaiirermstr.T. 
SluiciitS, M. Heizer. 
Hanse, 0., Gartu. 
Säger, 11!., Wächter. 
Massei,the, SB., Kutsch. 
Netze!, g., itraMmtg. 
„8'üfjr, 
Nowak, S„ Krastw. Führ. 
Sattler, E. itnllch. 
Sdjarnoto, O., Rentier. 
„Thiele, G., pius. Beamt. 
Baustelle». 
EhemischeFaBrikveiligcnsco. 
E Chemische Fabril Hei> 
ligeusee Dr. o. Helmolt 
u. Dr. ülemk, G. m. b. 
H. T. 
Dechert, St. Kutsch. 
Messall, P., Weilmslr. 
Baustellen. 
Gneii’ftfies HanS. 
E liitcn, M., SBto. 
Koch, M.. Arbtriu. 
Neschke, E., Kellner. 
Neye'sches Hau6. 
E Neye, G., LZw. 
Bergeinann, Ä.,8iiitmcim. 
Bolduan, Sl., Üb.Selr. 
Kaezmatel, I., SlrBcit. 
Ne„e. SI„ Steuer Stilist. 
Schulz, ©., ArBeit. 
Baultellen. 
Familien-Freibad „Heili- 
»eiuec." 
I Schmeißer'scheS Haus. 
E Schmecher, G., Ksm. 
V. Sdjmciiicr, F., jtfm. 
IL SchmciBci’idjtS HauS. 
E_Schracijjct, P., Safiro 
GermanuS, E.,Schne!der- 
mflv. 
Müller, F., OB. Heizer. 
Schmelzer, H., Lebens- 
miit. T. 
Baustellen. 
Dorsstr. -> 
Schulzendorser Sir. ->• 
Klrschcnallee 
Weg nach Tegel-> 
Batistelicn. 
Dirl'scheS HauS. 
E Dirk. st, Aaumstr. T 
Baustellen. 
Bahnhof Heilig ciisee. 
-<r Ruppiuer Chaussee -> 
Am Hirschwechfel 
8(nt Bärenspriing -> 
1 E PflotolD, R., itfm. T. 
2. 3 E Frost. E„ Stint. 
4 E Temmel, E.. Itfm. 
V. Semmel,SL Berwallrin. 
Klink, SÄ., Stadtinspelt. 
Röilisch. W, itfm. 
Reiherallee. -> 
6 E Taggesell, SB., flfm.T 
Zicrle, F., Ästn. 
6 E Sauer, 38., itfm 
I ELobedanl.R., Werlmstr. 
8 E Wunderlich, ©., vw. 
Profeff. 
9 E ©eifert, A., Werliuflr. 
Reiherallee -> 
10 Baullellc. 
II Neubau. 
E Jrtmsch, I., lechiu 
Kalkül. (Berlin). 
12 Da»!lelle. 
13 Aahnow, I., Tischler. 
14 Baustelle. 
15 E Hetlih, Eigentum. 
16 E Brandt, 9t., Werlmstr. 
17ELiudeniann,M., Schloss. 
18 E Matthie.O., Drechser. 
19 E Kiderow, F., Archtlell. 
2üE Kuynert, 8t„ HandelSm. 
E Winller, P., Dieher. 
21 Garten. 
-<r An der Hasenfurt -> 
Baustellen. 
77 E Winller, P., Dreher. 
Baustellen. 
82 E Mahn, ÜB., Stanzer. 
83 E Patzak, F., HandelSm. 
" Reiherallee. 
Baustellen. 
Am Bäreiisprung. -> 
3 E Bohmke, 3,, Ksm. 
(Steglio). 
V. Bitterling. G.,Monteur. 
4—6 Baustellen. 
Im Reharnnb 
7 Baustelle. 
8 E Hemmaim. A., jtfm. 
9 E Tank, SB., Kassierer. 
10 ENcitmaiitt,©„Steindruck 
V. Sieiimaiin, F., Ksm. 
11 E Buntiel, R.,PenfioȊr. 
12 E Büchner, P., Gürtler 
Rode, H., Fleischcrmstr. 
IJEQuaiebatth.O.Treuh.X 
14 E Jacob, Ingen. 
15 E Sinter, ©., ISigeiitüm 
(NowaweS>. 
E Mahner!, ©., Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
16 F_ Plebschert, A., Angest. 
17 E Mesoy, Schuetoer. 
■<r An der Wildbahn -> 
18. 19 Baustellen. 
20 E Wegtier, 31., Schueiber- 
mllr. 
21—i8 Vauslellcu. 
Im Rehgrttnd -> 
29—31 Baustellen. 
32 E Segel, iy., Oraauisat. 
Schulzendorser Slr. -> 
Kastameuallee 
Sdiulzcnbotfcr Str. -> 
Baustellen. 
-<r Notdoinweg ->• 
Bickmann'icheS HauS. 
E Beckmamt, H.. Kfm. 
E ÜJoigt, 91., Asm. 
^anstellen. 
Ahorliallee -> 
Baustelle». 
lüsenbahn 
Baustellen. 
Ahoritallee -> 
Schnlz'lcheS HauS. 
E Schulz,E.,Rangiersühr. 
Hetuicke'scheS Haus. 
E Heimle, P., Tischler. 
Keuchel'sche- Ha»S 
E Keuche!. A, Pensionär. 
Rotdornweg -> 
Banllellelt. 
<- Schulzeudorfer Sk.->- 
Keilerstr. 
■<- Am Bärettsprmtg ->• 
Baustellen. 
47 E Kohl, T., Werlmstr. 
48 E Klingncr, E. Klempner. 
Baustellen. 
Am Bärensprnng ->• 
Kirschallce. 
Schulzendorser Str. -> 
Rechte Seite. 
Baustellen. 
Albrechffcher Hins. 
E Albrecht, Barerm str. 
Weqener'schcS Hnu6. 
E Wegener,P., Schlosser. 
Pobloykl'lcheS HauS. 
E Poblotzli, 33., ArBtrin. 
fsuudert'scheS Haus. 
E Fundert, P., Groß- 
fleifchermstr. 
Graffcnbcrger'scheS HauS. 
E GrasfenBerger, F. 
Schlosser. 
Deljen, R., SJZüMpoL 
Baustellen. 
Dreßler'scheS HauS. 
E Lreßler, E., Bauhand- 
weit 
Baustellen. 
Kroil'scher HauS. 
E Krack, O., Arbeit. 
Ätnkler'sches HauS. 
Elratze 121 -> 
Bauslelleli. 
Büilner'sches HauS. 
E Büikuer, A., Kellner. 
Bürluer, G., grau. • 
Baustellen. 
Aolz'scheS HauS. 
E Äolz. L, StraßenB. 
Schaffli. 
Golz. <S,, Statt. 
Laustellen. 
Laiujircchl'schcr HauS. 
E Lamprechl.M. öastto.T, 
Ackermann, F., Ksm. 
Linke Seite. 
Jagertveg 
Schnlzendorser Slr. -> 
1—2 E 9!nhl, ($., Sieiiet- 
°M • ■ 
Baustellcit. - 
Wiese'scheS Haus. 
E SBtefe A., Ämt 
Slollcuwerl'scheS HauS. 
E Stoltenroerf, H, pens. 
Beamt. 
Sdilichtar’scheS HauS. 
E Schlichthar, O., Fräser. 
Peler'scheS HauS. 
E Peler, W., Buchhalt. 
-<r Straße 107 -> 
Baustellen. 
StwSe 108 -> 
Bauklclleu. , ■ 
Arndt'scheL HauS 
E Llrndt, M., Gijjentüm. 
Brühe'scheS HauS. 
E Bruhe, h., BauarB. 
. E Brühe, E„ Frau. 
Ncrlich, O., Arbeit. 
Bechstedt'scheS HauS. 
EBechstedt O., Schneider 
Schulz'scheS HauS, 
E Schulz, H„ Schuhm. 
Nietz'fcheS HauS. 
E Nieli. St., Schlosser. 
PotulSkt'fcheS HauS. 
E PowlSli. 3L, Post. 
schaffn. 
©piii&lci’ldjcS HauS. 
E Spi»dIcr,F.,Bäckeimstr. 
(Berlin). 
Schnlzke'schcS HauS. 
E Schulzke, P., Priv. 
Beamt. 
Hellmich'scheS HauS. 
E Hellmich, E., Arbeit. 
Thamm'scheS HauS. 
E Thamm, E., Maurer. 
Altsch'scheS HauS. 
E Mich, H., Fetter«. 
Beamt. 
Dittinann'scheZ HauS. 
E Diltn>a»u,W.,Schlosser. 
(GteilottiitBg.). 
Haase'scheS HauS. 
E Haale. H., Ksm. 
Schlicht'schcSHaus. 
E Schlicht. E., Krastwag. 
Rühr. 
Schlicht, H„ Wächter. 
Baustelle». 
Heiue'scheS Hans. 
E Heine, H., Pol.Bcamt. 
a. D. 
ErdBecher^scheS HauS. 
E Ecdbecher.A., Fleischer- 
mslr. 
Wotzett'scheS HauS. 
E Woyelt, 'Jt., StraßeuB. 
Führ. 
Zielle'icheS HauS. 
E Zielle. P., BohtwerkS- 
drehet. 
Stelle, C., ArBeit. > 
Baustelleu. 
Sleinet'scheS HauS. 
E Steiner, E., Schmied. 
Bausielleu. 
Schröder'i'chcS Hau«.' 
E Schröder, P., itfm. 
Strafe 121 -> 
Herold'scheö HauS. 
E-Herold, O., Tischler. 
Peter, K., Stadtfekr. 
Baustellen. 
Stcnzcl'scheS HauS. 
E Steuzel, P., Dirctt. 
tStngbcBurd). 
Schulz, A., Wachtmstr. 
Würdemaitn'icheS HauS. 
E Würdcmann, E, Ww. 
(Charlotleubg.). 
Kirchhöfe!, M.. Bautechn. 
Würdemaun, F„ Lehrer 
a. D. 
■<r Segelte Forst -> 
Slliulz'lcheS.HauS. - 
E Schulz. O., Bäcker. 
Löscher St., ArBeit. 
Baustelle. 
Salomon'scheS HauS. 
E Salomou, it„ Ingen. 
Am Bärenfprang -> 
Forst. 
Sln der Hasenfurt. ->■ 
Baustelle». 
Jägerwcg -> 
Schröder'lcheS HauS. 
E SSstöder,P.,Mustk!ehr. 
Baustelleu. 
•<- Am Fuchsbau -> 
Baustelle». 
Am Dachsbau -> 
Mühlenftr. 
-<r Sandhaulener Str. 
geh. z. SandhaiisenerStr., 
Restaurant Waldschlotz. 
-4r Forst 
•<r Sandhausener Str. -> 
Im Rchgmnd 
•<- Am Dachsbau -> 
Baustelle. 
Am FuchLBau 
Baustelle 
Bauditt'jcheS Haus. 
E Banditt, A„ Bürogeh. 
Bernath, A., Schlosser. 
Hosftuaun, 0., Schlosser. 
Schulz'jches Haur. 
E Schulz, Si., Schlosser. 
m <- Jägetweg -> 
Baustellen. 
An der Hasenfurt -> 
Garten. 
SchuIji'scheS HanS. 
E Schult), W., Ingen. 
Garten. 
Knoche'iches HauS. 
E Knoche, (£., Beamt. 
Gerilig'fcheL Haus. (Nr. 9). 
E (Seuitg, 15., Werlmstr. 
Mahu'scheS Haus. 
E Mahn, SB., Schlosser. 
Reiherallee. -> 
>zaeBel'scheS Haus. 
E Dzaebel, 6., Schlosser. 
FuchS, G., Hilfskmftr. 
Ziegler'scher 6au5 (Nr. 6). 
E aicgier, 81., Eleltro- 
Bedarssarl. T. 
Edinger'scheS Haus (Nr. 6). 
E Edinger, H., Ingen. T 
Bittner'scheS HauS (Nr.4>. 
EBiitner, F., Prolilr. T. 
Bill»«, M., W«. 
Reiherallee 
©trasic 114 ->* 
E Gautzer, 15., Bauherr. 
E Friese, 51., Arbeit. 
Baustelle. 
Au der WildBahn 
Bansielle». 
Am Hirschtoechsel -> 
Baustelle. 
Schönseld'schc» HauS. 
E Schöuield, L, Gesch. 
fifülir. T. 
Baustelle. 
Int Rehgiund 
Baustelle». 
Äm Htlfchwechsel -> 
Baustellen 
■<r Au der Mldbahn 
Dantaschkc'kchcS HauS. 
EDamalchte.N., Schmied 
Hcrtnault'jchcS HattS. 
E Hcrtmanu.SB., Handels¬ 
mann. 
Semoilj’icheö HauS 
E Bernoth, M., Kutscher. 
Hoffmann'scheS HauS. 
E Hosfmanu, F.. Former. 
Stefern, St, Schlosser. 
Gilcrt’sdjcä Haus. 
E Giletl, R., Tischler. 
■<- Stinsic 114 -> 
Rotdornweg 
-<r EtsenBahn ->■ 
Baustellen 
Boigr'scheS Haus. 
E Botgt, A., Gigcntüm. 
SmiitcHen. 
. Kastanienallee -> 
Bauilelleu. 
Dachsbau -> 
Bamtellen. 
■<- Kastanienallee -> 
Banstellen. 
-<r Eisenbahn 
Nuppmer Chaussee 
(immitnng 
Schnlzendors -> 
L Schnlz'scheS HauS. 
E Schulz. O., Büchscum. 
IL Schulz'scheS HattS. 
E Schulz, H„ Pastor. 
9!eslauraul Lindeuhos. 
E Krölittg. M., Qttstto.T 
Korn, H., Ingen. 
Stiöling, O., Magistr.. 
Beamt. 
Kühn, ®.„ Schlosser. 
Slettner, F, Pensionär. 
Bahnhof Schulzendorf. 
E. Dtsch. Retchsb. A.G. 
VKindler, H., Bahnhoss- 
instr. 
Frefe, K„ SialtonSschasj. 
Hübnet. P., Weichenwäit. 
!Iunz, H„ Weicheuwärt. 
Schott, K., Bahuwärt. 
Gatten. 
Schulzendorfer Str. 
Baustellen. 
Fletschntauu'scheS HauS. 
E ffleischMLitu'scheErBcu. 
Saumec’fiheä Haus' 
E Saumet, M.. Kausm. 
tiesfig. E., mech. Werkst. 
Heintich'jcheS HauS. • 
EHeinrich, O., OB. Jug. 
Becker,H., Ob.Jn>pelt.a.D. 
Elrehlendorff, F., Etscnb. 
Arbeit. 
Schöning'icheS HattS: 
E Schötting.G.,Baugesch. 
Schocttittg, M., Studieu- 
nff. 
©ntlctt. 
Lucht'scheS HauS 
E Sucht, E., Werlmstr. 
Sübeck'scheS HanS. 
E Lüdelk, 'Jt, Werlmsir. 
©üttcit. 
Richter'scheS HattS. 
E Richter, E., Werkzeilg. 
Bau T 
Rinle, SB., Kfm. ■ 
Gärte». 
Fenuer'scheS Haus. 
EFenner.E., Futtcrmitl.T. 
MobuS, M., 35n!miimn.: 
iCarow'fcheS^HauS. 
I E Carow. F., GigcnL 
Eugler'icheS HauS. 
E Gitglcr. P., Friseur. 
Martwardt, 51., Pen¬ 
sionärin. 
Rabig, P, Giscttb.Angcst. 
Rilchow'sches HauS. 
E iliischolu, E., Neoif. 
Bading, P., Zeitgshdl. 
Wtlsch, B. Arblrin. 
Schmidt'scheS HauS. 
E Schmidt, SB., Aw. 
Schmidt, SB., itfm. 
Garten. 
ilitlluid’idicS Haud. 
E Kullnick, K., Steiler« 
iiifpelt. 
HtlBner, E., Renteti- 
e»ipfat,griu. 
Meyer 3B, Maschinenmflr. 
Baustelle. 
Bolltiier'scheS HauS. 
E Bolluter, W., Rilter- 
giitSBcf. (außerhalb). 
Balnnann, SB., Fabrlt 
Sfct K. Ksm. 
Lüple, Sl, Förster. 
Meyer'IcheS HallS. 
E Meyer, H., SBcilmftr. 
Meyer, jun„ H, Anto- 
reliarat. 'Sctt|L T. 
Reiche, H., Stsm. 
Kansch'icheS HauS. 
- E italisch. M., Ww. 
Goldinann, H, Schlosser. 
Baultellen. 
Conrad'sches HauS. 
E Gonnib, A„ Baninstt. 
(HenntgSdf.i. 
V. Uhde, SB, Rentier. 
Erbgut. 33., Gisenb. Geh. 
Fall, SB.. Lchirtntstr. 
Nitschle, A.. Bürogehilfin. 
BausleUen. 
1. EijenbahnbcamleichauS. 
E Deutsche Reichsbahn 
A. G. 
V. Deuter, H., OB. 
Bahumstr. 
Endlet, A» GiscitB. Bett. 
Slidft. 
Manket,Sl.,E!senB.Rotten- 
fiihr. 
Nenmann, P-, EifenB. 
Assist. 
IL EisenBalinBeamtenhauS. 
E Deulsche Sietchibahu 
SL G. 
V. Kulfy,E., Eisenb. Asstsl. 
Sicrgcinanit. W„ Etseitd. 
Wetch. Wärt. 
Herrmann, F., Eifenb. 
Weich. SBSrt. 
Wendt, O., Eisenb. Sctr, 
Assist. 
SttJmtioj Hetlizensce. 
E Deutsche ReichSB. A.8. 
KtbiS, 9L, Rangier. 
Langenat, H., Eisenb. 
Slolleusühr. 
HenntgSdorser Str.-> 
Baustellilu 
^-Gcmarl. Hennigßdor!->- 
Fotst. 
Liedlnngen der A. E. ®. 
V. SiedlnngSbüro d. 
31. E. G. 
I Becher, N.. Ksm. 
2. 3 Ba«stellen. 
Hernimmt, SB„ Prioat' 
beamt. 
Hillebiecht, SB.. Kallulal. 
5 Fröhde £)., Lithograph. 
6 Slotuitii, F., Mafch. Bau. 
" Granom, W., Krauteulass. 
Beamt. 
SarnulowS!!, 3B., Anaest. 
d. 31. 15. G. 
Strang. F., Aürobeamt. 
Heinicke, E., Rea.Baumslr. 
10 Aiudt, O., Burobeamt. 
II Göschel, Sl„ Sogctmllr. 
12 Beitmauu, SB., Schmied. 
13 PeteiSdorff, G., Ingen. 
14 Hummel, E., it|m. 
15 EallteS, F., Reotsor. 
16 itlauB, it„ Dreher. 
17 Blech. St., Schlosser. 
18 Hippe, E., Kfm. 
Zillal, H., itfm. 
19 Hei ' ~ 
111%. . - 
20 Stic H., Kfm. 
21 Lettmann, F., Arbeit. 
22 GreffeninS. H., Packer. 
23 KnBsch. ö)„ Werlmstr. 
Nogoytt,G.,Kololiitciiführ. 
24 Holbetu, H„ Ksm. 
Stille, K., Schlosser. 
25 Gterahn, SB.. Stsm. 
26 Hetfinger,P.,SLerlzeugnt. 
Tellnstedt, SB., Technil 
27 Henkel, Beamt. a. D. 
23 Apostel, 9t„ Kallulat. 
Ploeh, St., Lehrer. 
29 Sltndi, F-„ Gaftw. 
30 -62 Baustellen. 
63Gotthardt,K.,WachtBeamt. 
PndUtz, L., 
i Henuigl E. Schlosser. 
Ulilia, A, Beamt. 
64 David, H, Sichetheits 
beamt. 
65 Alack, ©., Schlosser. 
Rollstock, F„ Ingen. 
66 Blümcke, R., Garliur. 
Joileza, P.. Schmied. 
Hallig«, SB., Lagetvctw. 
68 Seiht, 6„ Dreher. 
Seiht, Jt., Täschner, 
69 Senget, }{„ Ingen. 
70 iCictcr, O„ itciiclschmici 
71 Grzeuia, ä., Schloßer. 
Rittmeyer, T, Stcher» 
hettsbeaint. 
72 Etsing, E.. Ksm. 
Stil, G., ftsrn. 
73 Glalhe, F., SichetljcitS 
beamt. 
74 Nehre, M., Schreiber. 
75 Mtelck, H., Dr, Ingen. 
76 Gehrnltch, O„ Ingen. 
Liaasjen, ik., Former. 
77 Böhnert, H., Dnchhall. 
Hentcke, E., Hdlgsgeh. 
78 Eetmir, £)., Tischler. 
Jensen, SB., Schlosser. 
79 Roggenthin, G., 
Gipeütent. 
- W., tictr. Beamt. 
80 Beyer, 33., Schreibet. 
Hageinattn, O., illohrer. 
81 Gerslenberger, R., 
atontoiiit. 
82 Jeschow, Sl., itfm. 
83 Büchner, 3i., Zeichner. 
84 Bauchöc H.. yitgcit, 
85 Baustelle. 
86 üoopinann, Sl., itfm. 
87 Siechet, 9t., Ksm. 
Glidenschwager, £, 
Aiispelt. 
89 Sulltich, B., Bettlnt. 
90 Schoy. G., itstit. 
91 Suckau, E., Klm. 
92 öirfc, P„ Kim. 
93 Will, it„ BütuiingefL 
94 Sluim, P., Ingen. 
95 ikomorowSIl, O., 
Bnchhalt. 
Forst. 
-<r Eciuarlung 
Schulzendorf ->• 
Sandhausener Str. 
Havelbrücke 
Dorsstr. —> 
GaSauslatt. 
E Stadt Berlin. 
Baustellen. 
Sieue'IchcS Haus. 
E Neilc, 11., Bäckcreibef. 
Theophil, £>., Tischler. 
Wltdberg, F., Tischler. 
Baustellen. 
BrandtlcheS HauS, 
E Brandt, C-, Eigentum. 
(Berltii). 
Kaiser, R., Buchdruck. 
Zielow'scheS HauS. 
E 'jtelow, Sl., Gastwirtin. 
filier, G., Fischer, 
eple. O., Arbeit, 
yicfom, P.. Oelonom. 
Rteter'scheS HauS. 
E Nieter, Sl., Ww. 
Budel, S., Mafch. ArS. 
Dollig, iö„ Wlo. 
Geel, H., GaSarb. 
Nieter, ®„ Maurer. 
Nasenack, SB., Slrbeit. 
Maul'lches HauS. 
E E Maul, H.,HandIS»i. 
(Berlin). 
V. Jden, St, Schlosser. 
Brande,ibnrg, I.,Monteur 
Montan, F., StmjicnB. 
Singest 
Mühte, K., Tischler. 
L Bcrgcinann'ichcS HauS. 
E Bergeuiann, Sl., Gastw. 
HtnderSdors, A., Gastw. T. 
Höft, P., Bürovorft. 
II. Betgemann'scheS HauS. 
E Bergemanu,A.,Maurer. 
Bergernaiiii. O., Maurer. 
Riemer, SB., Schneidertn. 
Lademann'scheS HanS. 
E Sademann, H., (Sigci; 
tümerin. 
Scmde’idjeS HanS. 
E Letucke, E., ©utSBef. 
Mudrack, H., Gastw. T. 
Baustelle». 
<- Forst -> 
Ätihlenstr. ->• 
Banstellen. 
Reilanrant Walbschlosz. 
E Danneilberg,F., Gastw. 
(Sorfltr. 24. 25). 
V. Schöbe, O., Gastw. T. 
Manie, Margarete, Slus- 
hilse. 
Warkolsch, M., Ww. 
Baustellen. 
Jriedhos der fflemeinie 
Heiliflciifce. 
Badeanstalt. 
Kopidka, 91., Eigentum. 
Baustellen. 
-<r Der Heilige See -> 
-<r Havciblüdc -> 
Sln bet Srtjiicufe 
Slm Bärenspruug ->■ 
Forst. 
Billa Dellwitz. 
E Dellwty, 9t„ Holelbes. 
V. ®c|ch, H., Postillon. 
Forst. 
Slm Bärenspruug. -> 
SchnlzcndorftrStr. 
Sotliir. ->• 
<-Hennigsdorker Weg->- 
Kirfchallee -#» 
Baustelleu. 
Stiingc’lchcS HauS. 
E ''hinge, O., SttvicBs« 
inspelt. 
Bottlld), Singest. 
Slo, 'jed’ichcS Haus. 
E Storbick, A., Bahnasflst, 
Bauilelleu. 
An der WildBahu. ->• 
Baustellen. 
-<r Slm DadiSbau. ->■ 
Baustellen. 
Semte’fcheS Heils. 
E Lemle, '31, Stsm. 
Sühuholzlches HauS. 
ESühuholz.H.. Expedicilt, 
Baustellen. 
<• Äägerweg. ->■ 
Mnller'scheS HauS. 
E Müller, O., Jngeil. 
Fischer'sches.HauS. 
E Filcher, 21)., itfm. 
Baustellen. 
Hossmann'scheS Haus. 
E Hossinann, F., Bäcker- 
mur. (Steinilkendolf). 
Geelhaar, 31., Ksm. 
— SB., Sattler. 
Baustellen. 
<- Slit der Hafenfurt. -> 
Banstlllen. 
Sln der Schneuse. ->• 
Restauiant HuberluZ. 
E Hünert, 9t„ Gastw. 
EilenBahn. ->• 
Rllppincr Chaussee. ->■ 
Baustellen. 
JreitaglcheS HauS. 
E Freitag, H., Reg.Sek«, 
Baustellen. 
Faedet'lcheS HauS. 
E Faedet, F., Kfm. 
Kastanienallee. 
Banslellen. 
-<r Slkaztenallce. -> 
Banstellen. 
Gätlen. 
gicgenmeiier'scheL Hans. 
E Peschel, E., Etadtsekr. 
Knothe, E., Bäcker. 
Ziegenmeher, K., Ww. 
Pohl'icheS HauS. 
E P°hl, M.. Ww. 
Kupsch,W., Stellwerlmstr. 
Baustellen. 
Becker^scheS HauS. 
E Becker,©., IViaitrcmtsfr, 
Fraueudorf, Ingen. ‘ 
Hackbaith'fdieS HauS. 
EHackbarth,H.,Eigentum. 
Behrendt, O., Ww. 
Stange, A, Pensionär. 
Kakerow'scheS HauS. 
E Katerow, 3B„ Postinfp. 
KaniPanS!,, F., Schlosser. 
MöbuS, SL, Ww. 
Schiemeier'lcheS HanS. 
E Oesterreicher, Band« 
beamter. 
Baustellen. 
^-HenningrdorIerWcg->- 
Dorsstr. -> 
Spießergasse 
•<r Am Bareilsprnna ->- 
Baustellen. 
Bnsse'scheS HauS. 
E Busse, Sl., S chneiiek. 
Vanstelle». 
RuuzelcheS HattS. 
E Rttiizc, E., Phologr. 
-<r G.mailuua 
Schulzendorf. ->■ 
Dewitz'scheS HauS. 
E Dewiy, G., Revifo«. 
Baustellen 
-4r Am Bärellfpllliig -> 
Straße 101, 
Schulzsudorfer Str. ->- 
Popiclczyt'IcheS Haus. 
V.^o^telczyk, ©., Grmittg. 
Baustellen. 
Tübbicke'scheS HattS. • ’ 
ETübbicke,H..Enn. Assist. 
Banstelleit. 
Braudt'sches HauS. 
E Brandt, P.,ZitgBegl«it, 
Baustellen. 
NoezhSIi'sches Haus. 
RoezySli, E, Arbeit. 
Baustellen. 
<r Sd)»lMdois»rS!x, -Jn
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.