Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

IV: Till Hüetwigstr.—H eynstr. 
Commerz- und Privat-B^nk: 
Pankow 
2085 
01 Schulz. S., 33m. 
Wehte, 81., Slub. Rat. 
Kavalierstr. -> 
82 j. n. Kavalierstr. 4. 
E. Scitlidj, itfm. (Sieti). 
Heintz, L., Fablldirekt. 
Senfen, F.', SS tu. 
Paul, 91, iHcntncr. 
Petry, H.. Ingen. 
Slülimcr, F., Soztal- 
beamtin. 
Rudert, K, Ingen. T. 
(Scfjlifter, G..Ob 3ngcu.T. 
— L., ero. Soflbirelt. 
Schüler, A. 'Sie. 
Stolze,iwald. P., flf«. 
Strouisli, V„ Ob. iScr. 
Vollzieh. 
Baustellen. 
‘ Achicrrnannstr. -> 
Baustellen. 
Amalienparl ->■ 
Baustellen. 
Menbelstr. 
Baustelle!'- 
107 E Grnubslücksges. am 
Schloßpark ni. 6. H. 
(üeclm). 
V. SBcnSllj, SS., ©etc. 
liidjlcr, ti:., Betuebsleit. 
Eiscnach, A., Ol’.SIeg.Üloi. 
f°!emtct, K., Postrat. 
ilcher, H., um. Apothek. 
illmmnt, M.. itfm. 
-Hcppir, B., Postdir. 
.tiilbebianbt,St.,ä8cilm|lr. 
iMppcl, M.,Aanldiichhall. 
Krause, 01., Dr, Stuft. 
• Sfficif. 
Sebci. O„ (Seit. ffictlr. 
Liedelrnht, 9t., HandelS- 
■ oerlt. T. 
Nitichle, K.. Minist. Amtnu 
Praedikow, 8t., itfm. T. 
RempviS, 38., itfm. 
Schönfeld, R., Fabtii- 
btietl.T. 
SBeitöll), M., Ww. 
Straße B ->- 
108 E Stöpsel, SB., Sets. 
Dirett. T. 
Ahtnt, <8„ Asm. T 
©nittolo, H.. Asm. 
Hall, a»., »t|m. T. 
Hasenjäaer, tt.. Stjm. 
,yeckert,P.. Ob.Steucrinsp. 
Heinpet. M., Qro&flci|d)cr= 
mftr. T. 
Jtollraeticr, F..O6. Jug. T. 
a«l)C, vi., St„ Dr. Ärzl. 
Marelch, SB., Pros. Sind. 
81al. 
Nenmann,M.,BanIbeaml. 
Otto, H., Korvetl. Kapit. 
n. D. T. 
Ranfchcnbach, E., Stud. 
Mal. T. 
S^eer,81., Dr, Shtb. 81at. 
Schwalbe, SB., Stilb. Slot. 
Witte, P., Zimmern, 
Wolfs, E., Ob. Poslsekr. 
Zohlen, M, Ledcilabrk. 
109 E (Sreeroe, H., itfm. 
Damagalla, P., .vcizer. 
Goerueiuanu, l£„ Stickerin. 
Hossensilder, ©., üiont. 
beamt. 
Schellhotu, A., Fleischcr- 
mflr. 
Schierz, V.,Minist.Amlm. 
Schöurade, 81, vw. Rechn. 
81m. 
Strache, P.. Maschinensetz. 
Wroblewüli, Maria, 
Pension. 
110 s. n. itnealinito. 5. 
E Werner, 91.,Kigemüm. 
(Chailoltcukg.) 
Dresse!. C., Dr. phil, 
Dipt. giifi. 
Giester, E.,J»st.Ob.Sekr. 
Krüger, O., Werkmstr. 
Meyer, F„ Ww. 
Parichat, 81, Bautbeamt. 
Stahlhut. H„ Kartograph. 
Tackmann, O„ Gaslw. T. 
Sun in, P., Direkt. T. 
. Kavalierstr. -> 
111 E Cmiecäbotf, Sgitbio. 
• (außerhalb). 
V. Rndolph, O, Verwalt. 
Bräuninger, 0„ Ww. 
Ehrlich. Auguste, Schnei- 
bcrlchulc. 
Frank. S!., Vertret. 
Hicrich, P., Maler, 
itlcbcljn, 6., Kohlenhdlg 
Mosch, s®., Rentier. 
Müller, F. Rentier. 
Neiimau»,E., Schi hmmslr. 
Niegsch. Luise. Schucibenu. 
Pooch. it„ 06. Steuerfekr. 
Preuel, H„ Mag. Beamr. 
Echmibt, P., Prokurist. 
Schöler, O., Gen. Pertr. 
SchwanbiL 6., Rentier. 
Spruth, L., Dr jur„ 
Sqnbik. u. Schuftleit. 
Theltps, H., Pensionär. 
Siebte, 8t, 06. spofifefc. 
111 Weiß, A.. ©aiienBmibit. 
Wendisch, G.,HanbelSgeh. 
Werdirmann, ir., Lehrerin. 
Woltcrs, F., Techu-Direlt. 
112 E Kralli, P., Sattler« 
mitr. (Berlin). 
V. Seibel, 5B., !A!lchgifch. 
BaranowSkl, SSj, Bank» 
beamt. 
SBmimciftu, H. Vng. 
Beruhöft, L., Rentier. 
Boehuke, 8L, SB». 
Borncmanu, E.. Kfm. 
Böttcher, Proi. 
Buchholz, A. W., itfm. 
Bubweth, I., Lehrer, 
v. EtSner, G., Pros., 
Objeroalor. 
fyarf, B.. Beamt. a. D 
Freuz, K, Kim. 
Granzow, it„ liiscno. 
Angest. 
Herbert, 33.. itfm. 
ikofchel, Prwatiere. 
ikrenziu. A„ Ww. 
Neumaun F., Sieilzeiinm. 
ProtewSk>.P..Gesch.i;ülir. 
Schulz, A, Beaml. 
Schwaut, P.. Tapezier. 
Seibel, 51., ffletv, tieit. 
Wamse, l?„ Vertr. 
113 E Bernharb, D., itfm. 
(Austandj. 
Beier, P., Siifdjneibcr. 
Berg, P.. Post A,f!st. 
Bolle, M., Jtonlorillin. 
Sobler, F., !Uanl6eamt. 
Dommuilk, M., Ww. 
Finke, St., Vauaesch. T. 
Seffe, L., Ww. T. 
.yoffinar.il,  'Jl., K/m. 
ileppler, A„ Slubienrat 
Leideiter, H., Arbeit. 
Maieberg, W., Ob. Ingen 
Meyer, D., Dr.Stubienrnt 
Oberdörfer, U., itfm. T. 
Behel, St., itfm. 
Wütfitl, E, Ww. T. 
Schnercr, G„ Ingen. 
Scheu, I., Schiieidermflr. 
Schinder. L.. Ww. 
Scholz, A„ Banlbcamt. 
Schulze, P., Pensionat. 
SBalttrieb, 31., Ww. 
WeberS,R.Naturheilkund. 
114-117 Baustellen. 
Schlotzstr. ->- 
118 Baustelle. 
119 E Büttner, Dr, phü. 
Prof. (’SilmciSbocf). 
Berendt, O., Setr. 
Blanck, H, Rciltier. 
Bonnes,F.,Lagerverwalt. 
— Lybia, Krawatten. 
Bontiug, F., Privaticre. 
Mischer, R., Ingen. 
§ ranke, O„ Ob. Ingen, 
aeobuö, Ph. dlciihcre. 
Ltemub. H., Portiersr. 
Schntcbidc, it„ Bankprot. 
Vigourour, H, Ww. 
Seuflclleii. 
Schönholzer Sir. -> 
Harzburger Str. 
Menbelstr. -> 
1. 2. Baustellen. 
3 E ßiolbmmm, A., 
Direkt. T. 
Becker, SB., Bürobeamt. 
glnfe, H., Ingen, 
libermiitlj, H. Krauken- 
kafs. Beamt. 
He-mann, H., itfm. 
Jtlebe, H., Selr. 
Philipp, G., Lokomot. 
Führ. 
Siebert, H., Priraliere. 
Släglich, A., Privaiiere. 
Nellen,H.,!vetrieböleit. 
Welczack. M„ Zigarren. 
Wiese, M, Ingen. 
Zollerfclber Str, 
4 E Schabebrobt, itfm. 
(Berlin). 
Afchfort, fe, Ww. 
Becker, H., itfm. 
Dehn, (£., Giefmigäi 
päbagoge. 
Ehriug, C., itlm. 
Hoffinann,Ä.,MotorfchIoff. 
— G., ivra«. 
Leonharbt, E., Handlgs 
geh. 
Sdjrödtr, SB., Lehrer. 
Waller. F.. Arbeit, 
ö E Grob, W, itfm. 
V. Giinkcl, H., vager!st. 
Bagge, A., itfm. T. 
Bauer, P., Prokur. 
Brofow, F., itfm. 
Kothc, P., Werlnrstr. 
Lcich>cnring, E, StadtoL. 
Best. 
Lipki, M.. Ww. 
Paluch, G.. Kalkulai. 
Oloftnnerf, E., itfm. 
Stein, H., Telegr. Ob. 
Äanfiihr. 
E Stierli, H., Eigen¬ 
tümerin (PariS). 
V. Sieht, P., itfm. 
tlcmminfl, E., Ww. 
iefenfchlag, H„ itfm. 
Hentze, B., Kanzl. Selr. 
Kleier, A., Stadlob. Sekr. 
Kurz F„ Beamt. 
Lccck, A., Ww. 
Leister, it„ Dckorat. 
Meyer,W., SJetttdll. Ässift. 
Scheel, E., Drogist. 
Schuhmacher, 8t., Just. 
Ob Sekret. 
7. 8 Banstelleu. 
-4r Menbelstr. -> 
Harzgcrodcr Str. 
Menbelstr. 
1—3 Baustellen. 
4 E Schwarz, 91., itfm, 
(Jalsy. illmnänien). 
V. ÄiaubuöziS, H.. Inst. 
Seki. 
Häiuike. K., Maschinist. 
.HennigS St.,Od.PostSekr. 
ittestner, K., illcnlicr. 
Äronancr, F.. Prcfser. 
Lalteriiiaun. F., Prokurist. 
Müller, A.,Lotomot. Führ. 
— v., Ingen. 
Pohl, H„ Bankbeanit. 
Aak-pe, W., «afsterer T_ 
!)lcmtfcii.y., Ob. PoftSekr. 
Renner, Ä„ Slrabeub. 
Schals», 
v. ©chnemeii, Gisela, 
Privaliere. 
Soltan, (£., Stiibienrat. 
Saulcttbfreunb, F. 
Milchhdl. T. 
TiuinS, (£., Fabikt. 
Zellerfelser Glt. 
5 E „Bula" Qrimbft. (Sief. 
(Sichlctfclbel). 
V. Pfcnniug, O., Stereos 
typenr. 
Änlgang 1 
Bäutig, G„ Referent. 
Sitchlin, O-, Monteur. 
SlcbbicS, St., Büroiiorft. 
Bitluer, F., Kfm. 
Siorntmaitii, S., Jnfpekt. 
Brücktmeicr, Ä., itrauken- 
tislcgcrm. 
Henschke, H., Arbeit. 
Mückc, P., itfm. 
Plepkc, H., Schlosserei. 
Steuidach, i!t„ Kassiererin. 
Stramm, E., Technik. 
SBeith, SB., Znfchneib. 
Änfgang UL 
Mlatz, M„ Seifen. 
Becker, Stabtfekr. 
Mernharb, <8„ tiett. Anss. 
Aornemaun, F., Ingen, 
fiätilcr, ©., Selr. Aufs. 
Holtid, I., itfm. 
Merlins, G., Ww. 
SDtüKcr, L, Maurer. 
Lpolka, 81., Bnchbrnck. 
Piepenhagen,W.,Derwalt. 
Jufpekt. 
Richter, Th., Kfm. 
Tssitzek, H, Küchenchef. 
Weierls, H., Gefch. Führ. 
Wickel, H., Bankbeanit. 
8—3 Baustelle». 
<- Menbelstr. 
Hassender Str. 
(Slauälljslct Str. ->■ 
1 E Linke, M., Architekt 
(IBilmerSbotf). 
V. Weiland, F., Kfm. 
Cordt,W. itfm. 
Dahlke, I., Res.Lok. Führ. 
EiS, O., Just. Ob. Sekr. 
Gaiaauou, A., Wächter, 
ikaebiy ilt, itanzl. Sekr. 
Moewes, <S.’, Hutm. 
81tst, (£., Uhrm. 
Riesenberg, H., Ww. 
I E Spira. S.. itfm. 
<Prag-Zizkow>. 
V. 8chiltkowSki.W., Gifcitb. 
Singest 
Arndl,W.,Ob.Rechn.Nciiif. 
Beck, E., itfm. 
Benler, 81., Büroangeft. 
Büiow, 6„ S3ro. 
Hinz, £.. KontioMeamt. 
Äirch, I, itfm. 
Hon:::::, 81., Ww. 
Larfen, 81., Itfm. 
Oumt, Pensionärs 
Slnmw, H., Zollinsp. 
Sawabe, HandelSm. 
Scheid, Gl, Derlrct. 
(ächliiter, P., Bäcker. 
Schmidt, P., Pol. Sekr. 
©djBnide, E„ Ww. 
Siebmtop, A.. Veil. 
Bnchhblr. T. 
Sommerfeld. (£., Lokomot. 
Führ. 
Stiller, SB., Porteftuill. 
Baustelle. 
Skatze 20 
4—6 Banstellen. 
•<r Clausthal» Str. -> 
Hcrtastraße 
Prenzlauer 
Promenade 
11. c. Prenzlauer Prome¬ 
nade 188. 
E Fiebelkorn, W., itfm. 
(^harlottenbg). 
V. O»o, M., itfm. (Prcnz 
lauer Promenade 180). 
BankouSky, F., Technik. 
Beraer, H, Eeflügel- 
fchlächt. 
Boewer, L., Buchhaltriu. 
Brandt, 'Jt., Buchdruck. 
Busch, P., Schneidermstr. 
Fechner, H. Einrichter. 
Hübner, F., Bankinspekt. 
Jentz, M.. itfm. 
Steck, I., Bäcker, 
Kunold, P., Arbeit. 
Lange, R„ Drelier. 
Oberg, H., Vertret. 
Samel, H, ReichSbank- 
beamt. 
Schulz,AI.. Krasiwagbefltz. 
Boigfch, E.,Flei>ch-rmflr. 
2 E Schulz, 81.. Ltaurerpol. 
BantoioSty.E., Büdhaucr. 
Düsterdcck, (£., Werkmltr. 
Gutsche. A., Dläljmn. 
Hndasch, St., Zigarren- 
arbeit. 
Koppe, H., Fliesenleg. 
Päyold, %, Töpsermstr. 
81ÜHI, M., Näherin. 
Schwerin, H., Zimmerm. 
Stollberg, A.,HanSangest. 
Wolf, W„ Schmied. 
3 E Zillnianu, K., Zimmer 
mftr. T. 
Büffow, O„ Branereiarb. 
Durstewitz, H., Tischler. 
Golz, Ä„ Äfenb. Arb. 
Hohenfee, it„ Werlmftr. 
Müller. I., Vauaib. 
8tiebel, W., Bnchhalt. 
Tieke, SB., Himmetpol. 
Senke, L., Iiäheiiu. 
Zillmaiin, SI„ Technik. 
— jl-., st., Techuik. 
4 E Heinrich, C., Eigenlüme- 
ltit (Berlin) 
V.Jayan»effon, A.,Werks. 
Bochynek, it» Schlöffet' 
m>lr. 
Funke, O„ Kranführ. 
Kuckt, F., Kohleuhbl. 
Kieler, W., Mafch Arbeit, 
iilufener. O., Schneider. 
Labewig, P., Werkführ. 
Moestcke, 81., Pri». Beamt. 
Scheck, M, Plätterin. 
— P., Dreher 
Schulz, F„ Bäckermslr. 1°. 
ÜBesiebl, H., Schuhmmflr 
Wolllchläger,O., Buchhalt. 
5 EHei»rich,W.,M«urermstr. 
(Berlin). 
E itton, I, 31cnliec 
(Berlin). 
Arubt, S., Bankinspekt. 
Dmüelzig, (£., MuscumS' 
beamt. 
Domke, P., Arbeit. 
ErlenS, A., Buchbiud. 
Grbmonn, B. Arbeit. 
Fries, M„ itim. 
iöerntke, E., Schneider. 
Grahlinann, M., Arbtrin. 
Grotiahn, 81., Portier. 
Jhnow, 81., Einrichl. 
Lehman>i,A., ffllalchinmflL 
Limpach, MusenmS- 
Ol>. Slnfs. 
List, O„ Werkzengm. 
MatthaS, (8., Lackierer. 
Page, H., Brauer. 
Scharping, W-, Manier. 
Schulz, 0, Krankend 
Aeaint. 
Strautz, P., Kohlen. 
Inuchmmm, O., Tischler. 
Throne, O.. Zirnmerm. 
Ulbrtcht, B., Sicniicrc. 
Wagner, SB., Eiseub. 
Beamt. 
SBicmcr. A, Näherin. 
6 E Heinrich. C., Maurer- 
mstr. (Berlinl. 
Baurnert, O., Schirrmstr. 
ErabowSki, F., Schnhwr. 
Hahn, O., Pol. Sekr. 
Hanisch, A., itfm. 
Herrmaun, E., Einkauf. 
Heuer, P., itfm. 
Höhne, O, PtiuatOemnt. 
Jung. SB., Zentralheizg. T. 
Kielvlock, 8t„ Kfm. T 
Kuhle, 81., Seifen. 
Lemcke. M., itfm. 
Limpach, St., Architekt. 
Lorbeer, H., ilrankeupflcg. 
, Lorenz, K.. Seit. Beamt. 
Liick, A., Ksm. 
Novll, ik., Krastwag. Führ. 
Panisch, E.. Beamtin. 
Slcimanit," P., Matermstr. 
Roman, R., Kfm. 
Schäle. L,T«chkrmstr.7. 
Szezepaniak, St., 
SchnhN'nflr. 
0 Weubors, F., Kfm. 
WolterSdorf, E., Kraft- 
wagen führ. 
Wonneberger^ O., HauS^ 
biciier. 
<- Talftr. -> 
7E Heine, A., Gigcntfimrin. 
8Ircnbl, P, Ingen. 
Bas», I., Beamtin. 
Brehmer, G.. Schiffer, 
vlumfch, H.. Banlbeamt. 
Hohensee, B., Ww. 
Kelsch, M., SB». 
Stöhn, SB., Gastw. 
Kühn, 51., Schloffen 
Kühue. ©., Bcaml. 
Lange, F., Portier. 
MewS, L., SebcnSmillcL 
Lite. L. Kfm. 
PawlowSki, ®.. Beamt. 
PeiSke, R„ itfm. 
Pctzold, Sl„ itfm. 
Rahn, F., Tischler. 
Dltcbel, Sl., Bauzeichner. 
Rofcnstock.H. Bantbcamt. 
Schiiinagel, K.. Beamt. 
Schröder, P., Beamt. 
Schulz, ti„ Ww. 
temlin, D., itfm. 
, HannaSke, P.. Töpfer> 
mftr. T. 
Audrefeu, i!., Ww. 
Balbauf, 91., Schneib.r- 
mftr.^' 
BonnS, 81., Tischler. 
SUimgcr, M., Koch. 
Diosee, SB., Schlosser. 
Leliiiiaiin. K., Just. 06. 
Selr. 
Ludcwig,B.,Westenkoufelt. 
SUlautcc, A, Ww. 
üllilt, 81., Slrbeit. 
aitüiiU, H., Arbeit. 
Siefjler, ti>., Priv. Beamt. 
Pomraeuig, H., Frau. 
dtiiigt, F. Sattler. 
Schmidt, ß, Frau. 
Schwarz. M„ Klempner. 
Wilcke, L, Mw. 
9 E Aetzold, F, Manrrrmstr. 
V.(Siuget,ft., St'orommstr. 
Vaikowsky, F., Bnchhalt. 
Binkeit, 81. H.. itfm. 
Bremer, St., Schloner. 
Daberkow, C., Samen- 
konsekt. 
GlSncr, M.. Ww. 
Hahn, P., Bierfahr. 
Hirte, H., Be>chneider. 
Hoschühly, 81., Schlosser. 
Jahn-G., Drechsler, 
üaitr, I., Jugeu. 
Mnfehold, (£., Ww. 
Pasedach. A.,Jalousicfbrk. 
10 Baustelle. 
11 E Äleyerhardt, Gebr.. 
Furagehaudlg. (Berlin). 
12 E Meyerhardt, Gebr., 
Fouragchandlg. 
(Berlin). 
E Kaplan. S., Ksm. 
(Berlin). 
V. tSiitmfee, K., Ingen. 
(Berlin). 
Aderjan, H., itfm. 
Bäumet!, il)t., Ww. 
Meimiann, F., Kontorist. 
Hinz, A., GaSarb. 
Hötyel, Ov ikaffeeröstere! 
Jndela, H., Schneiderin, 
itenip, B., Buchbrnck. 
Krüger, P., Kutscher. 
— 8t, Schneibermslr. 
Moser 8h, Tischler. 
Rauch, St., Arbeit. 
Schmidt, L., Weichenslell. 
Schulz, 81., Näherin. 
SlowiuSli, H., Ww. 
Sltiegel, 81., Ww. 
Todlenhaup», G., <8fitin. 
Ullrich, Ä,, Frau. 
Weder, P„ Bierfahr. 
Weisst, O., Weichenslell. 
Wendt, Th, Schneidet. 
Wunsch, F., Schneider. 
Wüthe, P. ScireibeHblg.T 
Lobei, G„ Portier. 
13 s. a. Prenzlaner Promei 
nade 187. 
E Sieinbürger, itfm. 
(Amsterdam). 
V.Karschuer, B„ Privatier. 
AlSleben, A., Schlosser. 
Damaste. K., Mübelpol. 
Engel, E., Knischer. 
Fink, K.. Plahmstr. 
Hahn, 81-, Fleischer. 
.Heide#, it„ Ingen. 
Höhne, O., Frifenr. 
Kobs, F., Former. 
Koch, M„ Schlosser. 
8)l(ilii|tB, P., Friseur. 
Pippow, P. Töpfer. 
8!a>ilenburg, 91.. Näherin. 
Schmock, O., Möbel. 
Schulz. O., Bauarb. 
Weise, O., Bahubcaint. 
■<r Prenzlauer 
Promenade. -> 
Heynstraße 
Floraftr. 
1 i. o. Floraftr. 23. 
EWendland. ©., Sattfa' 
mstr. (Berlin). T. 
Dombet. 81., Ingen. 
Greinert, H., Zigarren. 
Hagen,W..Telegr.Ob.Selr 
Niffka, I., Ob. Sekr. 
Piltz, F., Lyzeallehr. 
Schmibi, W., itfm. 
Slrnbe, M, Ww. 
2 EB.irde, W^RohprodukH 
Böhlke, E., aJtolferei 
Fritze, D., Arbeit. 
Hoffuiann, W., Eisenb. 
Weichenwärt. 
Kehr,A.. Schlosser. 
MariienS, E.. Friseur. 
Mollenhauer, F., Tischler. 
Schcnrich. D., Gastw. 
Schönfeib, SB, Eifen6. 
Schaffn. 
Thiele, H, Gefch. Führ. 
Wachholz. ®„ Arbeit. 
WarsinSli. St.,Ob.SBacht- 
mfir. 
3 E Anrde, Ä., Produklen 
hdlg. T. 
4 E Gembitzki, <8., Rentier. 
(Dir. 30). 
V. Glänzel, L, Vcrwallrin 
DombiowSki, 31., Tiichlcr. 
Fallcnhagen.F.Wertmur. 
Fröhlich. P., Änrovorneh. 
Grap, li„ Bürobeamt. 
Grüiiberg, 81., Ww. 
Heinemann, I, ilraft- 
wagenführ. 
Sternchen, Slrabrnb. 
Äugest, 
itoja, F., Lokomotivfüht. 
Kruaer, it„ Mobcll- 
Tifchler. 
Müller, 8t„ Ww. 
Pufch, O., Slrabb.Schaffn. 
a. D. 
Riemer, 81., Bahnbeaml, 
Sadet, E., Maurer. 
Scholz, H., Arbeil. 
Schmidl, E., Dreher, 
Seeger, 31., Arbeit. 
Smialek, 9l., Ww. 
Steinhardt, E., Sttaßenb. 
Führ. 
Wegener, A., Arbeit. 
5 E Wolf. H., Scttciirin 
(Wien). 
V. Hohenstein, ©., itfm. 
(Berlin). 
Bajohr, H., Bäicrmflr.T 
Batike, ®„ Mechanik. 
Dillbemer, O., Eifenb. 
Sekr. 
Eule, &, Monteur. 
Gratznick, F» Pol. 
Hauplwachimstr. 
Etuiiow, P„ Schriflsetz. 
Hillmeyer, M., Ww. 
Rorber, R., itfm. 
Lemauczit, I., Zollfekr. 
lioofc. F. Buchbind. 
Lust, W.,Poslfchassn.a.D 
Weil. M„ Ww. 
Müller, L„ HandelSm. 
Niebling, it„ Sicheth. 
Beamt. 
Reichen, F., Pol. Wacht- 
rnftr. 
Schröder, Chr., itfm. 
Schulze, 8t., Former. 
TeSmet,K..Eisenb.Schaffn. 
Boiler. C., Frau. 
WilczyuSIi,TH., HandelSm. 
Winlet, H., Handfchnhm. 
WoIInit. (£., fifm. 
— U., Fian. 
6 E Schulz, M„ Dirett. 
(Nene Schönholzer- 
• strahe 10). 
V Thiele, F., Verwalt. 
Büge, H., Buchdnick. 
Buselow, K., itfm, 
Dirtrich, Maurer. 
Ehmke, F., Schlosser. 
Floeting, F., Schlosser. 
Francke, 81., Arbeit. 
Freigang, F., Maurer. 
Günther, Fr., Werkinsir. 
Hllle, O., Arbeit, 
ittüger, C, 81rblrin. 
Meber, 2h., Kassier. 
Diüller, 81., Näherin. 
— F., Invalide. 
Nehler, G., Ww. 
Pöhn, H., Bügler. 
Reich, M., Arbitiii. 
Schulz. 8t„ Jnoalibe^ 
Sieck, ®„ itfm. 
Sioii 91., itfm. 
Springer, 8t, Arbeit. 
Stiller, K., Ww. 
— (£., Arbeil. 
Werner, R., Maler. 
7 E Behrendl, 9t, Faß- 
hdlg. T. 
Blibft, M„ 8trBltln. 
Bremer, ß„ Arbeit. 
Buhl, 81., Ww. 
' Cohn. ©., Schriflsetz. 
Felbschncibet, F., Arblnn. 
7 ©aDee, A., Schnhm. 
Geißlet, 9L, Schlosser 
Gefchwinb, B., Mafch. 
Form. 
Iorban, 8IV Ww. 
Krause, D., Arbeit. 
Parageuings, M. Äater. 
Pllua. 11., Ww. 
Prochnow, ffi., 91i Seit. 
Radlke,R., Monist. Slnacft 
3 E. Heyn, F., Fabrk. T. 
Göhring.P., Berufs- 
Schuldirekl. 
©öhmig, C., Frt.Stcntiere. 
FanconrlSLNailway and 
Sleamfhip TouriltMap 
of Europe, Slcifctarten« 
Verlag T. 
Lehmanii,H.,Schneiderin1'. 
Samolewltz.St.,Rechn.Rat. 
9—12 Baustellen. 
13-15 E Hehn, F. Fabrk. 
(Nr. 8). 
Heyn, W., Stahlrohr T. 
Ma'chinenfbrk. F. Rolff, 
G. m. b. H. T 
Rauchs,iß, ©., Meßwerk¬ 
zeuge T. 
16 Baustelle. 
Brehmestr. -> 
Florapromenade 
17 Baustelle. 
18 E JafchinSky, F., 
Möbeltransport T. 
Blniik, F„ Kutscher 
JafchinSky, ©., Spediteur. 
19 E Krüger & Mülhe, 
Kunstschmiede T. 
Bachmaiin, ©., Bürodien, 
Beisert. M., Schlosser. 
Elchmann, A., Ww. 
Heyn, F., Arbeit. 
Kind, F., Zimmerpot. 
Lanlamp, 3).,$attrjchmu(fe 
fbrk. T 
Lehmann, ©., Arbeit. 
LilpkowSki, 91., Arbeit. 
Mollenhauer, M., GifcitS, 
Beaml. a. D. 
Nordmann, ©., Arbeit. 
Onnafch, G., Drechsler, 
Schmied, H., Mafch. 
Schloss. 
Schulze, E., Tischler. 
Schuster, 6., Kutscher. 
Steinte, 8t., Mitfahr. 
Tiede, SB., Postschassn. 
Tredupp, 18., HaubclSm. 
Zech, O., Ww. 
20 E Epp, W., Fabrk. 
(itnonlierflr. 23). 
Anders, it„ Bankangefü 
Aulrum, E., Ww. 
Beck, H., Tischler. 
Bergmann, lechn. 
Elfenb. O6. Setz. 
Graetsch, O., Rentner. 
Liltmann, E., Maler. 
Lüblke. H., SSm. 
Plesch.O..Mafch.Einricht. 
Plifchke, O., Buchdruck. 
Polster, Schmied. 
Äaue, E., Manrennslr. 
— L., ©aslwirlin 
Reiiooirin ©csellsLast 
M. Theilen & Sc., 
Putzmittel. 
Schmibt, P, itfm. T, 
Schulz, 6., Dreher. 
21 E A.G.f.HauS». Grund¬ 
besitz (Leipzig». 
Binder, SB., Bo^.-er, 
Dittsach, 8>., Arbeit. 
Eckeit R., Post Jnfpekt. 
Erdmann, E., Slraßenb. 
Führ. 
Frahmheiu, H., Prokurist. 
Fromm, A., Arbeit, 
©aedke, E., Ww. 
Hartmann, E., Ww. 
— M., Dreher. 
feste, K., Beaml. 
offmann, A., Fabrk. 
Koefer, H., StedotL 
itcica, 8t., Phologr. 
Kusch. St.. Rundschleis. 
Marotz. SB., Maurer. 
Müller, O.. Technik. 
Muthe, ß„ Schlossermslr. 
Pantzke, I., Eilend. Arb, 
Paul, F., Anlegcrin. 
Pielicke, E., Ww. 
Reinholb P., Ingen. 
Riebe, H., Maler. 
Schluß, g., Geschästsführ. 
Schmibt, Posthelf. 
— W., Bantbcamt. 
Schwarz, ©„ Tischler. 
Stiller, P„ Porteteutll. 
Duck,E.,  Ob.Trlcgr.Sekr. 
Theiß, SB., techn. Seit. 
Westhäusler, SS, Kassen« 
böte. 
22 E 81. ©. f. Haus n. 
Gnindbes. (Leipzig). 
V. Hausverwalta. Berlin, 
Jägerstr. 63. T. 
Baubach, M„ Expedient. 
Busch, H.,Ob.Poi>schaffu. 
laait, W.. Anstrich. 
Serhard. F; Gewetksch. 
Angestellt. 
i
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.