Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

\ 
on _ ;V Hohenschönhausen ^ ^ 
Malchyü» 
18 Sriming; (£'.', llmtjl.Scfi 
Orthmann Ch-, Buchhalt. 
10 Baustelle., 
20 ESisiüct 28., SerZmfir. 
©iller; P.. ’-Uiidibinber. 
Hoffmann, VI., yauSbicn. 
Jlüliii, W., Dentist. 
Lybke, Sl„ Stcllin, 
Zahn, S. -Ww. ■ ■ 
.-<- Tcharn'webersir. -> 
21. 22. •-üiwflellcn..- 
. 23- 24 Tanblltimmeuheim. 
E .Zentral -iüetcin f,. b. 
. Woh> d. Taubstumme« 
. in Berlin (Berlin). ' 
- V. Mauff, «.. Berwalt. 
iRttmpf, F, Buchbinck. 
25—35 Baustelle». 
-<- Oberseestr.->- 
30—40 Baustellen. 
-<r Gljamiei'sir. ->- 
41 Baustelle. 
42 E Schwarz. 81., Frau. 
Zoepke. sf., Asm. 
43 E Sdjcfflcr, h., Ha»S> 
' . gitlj). a: -• '• 
Quast, F., film. T 
44- 4U SanflcHcu. 
50 E. Schatzschneidcr, 91, 
Schlossermstr. 
hl E Hellmimbt, I, 5?rau. 
: Siöbincr, 6., Architekt. 
ryj: B3 LMillüh'n,S. 'Hol; 
Giigr. ,T. ., . 
- Slhatit/K.; .itonfclHoimt 
3ötn8,'S3., ’-liroitrosl. ' 
Ma»n!geI,P,St,ibtitispekt. 
'' Ncitlih; G, Mechanit. : 
, Ncueubort.'H., T. 
Cchmidt.Sh, Buchhallrin. 
eilt. St., Pol. Wachtmstr^ 
", (i. $." 
Staegemann, K, Lehrer. 
• -<-!,-Scharnweberstr.. 
-StLk?rat>ik.R.,Jng>(Berlin). 
Dannemann, ' 
• : ’ Wääir, &./ Pol> Ob. 
Wachtmitr.- • . 
:f>5 E Oestreich, G„ Sladtob. 
Selr.- a.- D. 
Walter,M.BetriebSbeamt. 
66. 67 !8au|ic(l«n.: - 
LSE^Paichcn. SB.. film. T. 
LS E Kiiczorra, A.,' Architelt. 
SBi$goiStt. P, Buchlialt. 
60 E Heilig, B., Konfekt. 
Bethge, ffi, vw. Pfarrer. 
Siolol H, Darm Jmp. 
Gelch. T. 
61 E Bath, 81., Rentner. 
.Friedrich, St, Sialoniffin 
a. D 
Golze, Sf., Maschinist. 
SKnncjotf; M.. itoto.; ■ , ■ 
Michel, G, Ob.Wachtmstr. 
Spengler, Sf., Techn. 
1 Bon, üi, SBerteteit. 
62 E Seiblit, G, Stoffe T. 
• ■ Backoken. $).;■ stfnt. 
!8ulei). 6.. Schneiderin. 
Rrobbel; St. 'Slrbliin. 
•@16'6r, I., Sleinsermstr. 
CeMtt,“®., Goftfo. T. 
G3E Theilet SB.- .yletiitci- 
»istr. 
Graniz.!?,Stäb!.Ban|ühr. 
64 E Scglmcii'er, Ufo Krim. 
. Kommiff. T, 
Bö E 6chifsnmmi,Ui.,S)ro.T. 
Schislmann, Celchw., 
Brielmarken T. 
68 E Sd>öuknecht, SB„ 
Bollstr. Sekr. • 
«7 Baustelle.- • • 
63 E Koch'sche Erben. 
V. Koch, e., ffltäler. 
Güring, J»-Slrabenb. 
Schaffn. 
Haag, H, Arbeit. 
Hering, H, Arbeit. 
Kolli, tü., Gararb. 
Kärnbach, F, Echneider- 
instr. • ■ 
Klemm. 61., Bäcker, 
jtodj; B.. Privaiiere. 
— L, Kfn,/ 
— M, Kontoristin. 
Kriegsmann, St, Ww. 
MeiienS, ,v„ Schlosser. 
Pallas, M, Arbtrin. 
Purlch.L, Arbeit. 
Sammt, 0, Arbeit. 
Schreiber, F, Ww. 
Wrebe, M., Arbeit. 
- goch, &,r Wi» 
69 E Piltack, G„ Kinn.' 
Münster, W., Werlmltr. 
70 E Sckulz. Ä.. groll- 
(-Bolbomslr.f. 
V Bommel, 58., CrfirciT. 
71 E Soncn?, Hildegard. 
(Sigrmüm. ■ • 
.E Doi'bcrstein, H., Dr., 
■ A,,t T. 
.Gärtner, A, Fleisch- 
. beschaucrin. . 
Moffe,. G.. ftsm. T. 
Scgslew. M. Dr., Geh 
' Sänit. Rat. T. 
Zollmeyer, sf., Kim. T. 
72 E Hitcheubach, F., 
Fleifchermstr. - 
Manegold, L. Ww. 
Melmr, P, Krmmach. 
SRilbtag, Sirrhillch, 
Schulz. 0.. Gmaillimiistr. 
fflmitde, tE. Bnrodiin. 
-T' 6., Lb. Stcuerlekc. 
73 E May, A, Frau- 
(Slortoiv). 
V. Tliirling, F, ®em, 
Beamt.. 
Behrenbt, •• Clara- - Äolo- 
niälwark». v 
öficr, K, Fleisch¬ 
beschau eiin. . ' 
@let, S6- Malerei. 
Günterl, ii.. Pensionär. 
Lehmanu, ÜB. Monteur. 
Schall, H.. Dr, Kammer¬ 
sänger. T. 
74 Baustelle. 
Berliner Str. ■> 
Waldowstraße 
Berliner Str. 
Sdimudplac.. .. 
Dcgnerlir. -> 
.. a Degnerstr. 28. - 
E Gemeinde Br. Berlin. 
V S)cj: Am Veißensee. 
jUjitnb. H^Ob.Stadlballl 
führ. 
©ätiife. ÜB., Nolmn str 
.König, F, i^enerwelirm. 
Lehne, R., Straßenmstr. 
1 Neumann, F., Maschinen- 
..-»isir, •■■■:. 
Schlegel, O-, Krim.Assift 
Wernecke. F., Görlncr. 
2—b Wasser- u. Kanalisa- 
tioiiStuerM 
E Stab! Berlin! 
V. Weltmann, F.. Ma- 
schiiieniiistr. (Ulr. l). 
Bathle, 23.. Küllcher. . 
6—8 Bansiellen. 
timbenmEg ->• 
14 Stfimmfplaij. 
15 E Stunipe, M.. Ww. 
Völber. E.i Zollamtm. 
16 ELeovölb.H., Fleischer- 
-mfir.-T. 
17 Ääultclle. 
18 Waffcrtnrm. 
19 Baustelle. 
Oierseestr. -> 
Baustellen. _ , 
37 E Oeser, O., Asm. T. ’i 
Kinasi,A..Neichsdt<ÄatD 
38 E Körnig, O.. illtnlier. 
• flfivolb; ®.,.S8trtm|tr,;. 
39/40 Gärteil gcl). züStcc» 
fornitr. 23. 24. 
41. 42 BaiistellciU" ... ' 
Scharnweberllr. -> 
43.: 41 Banstelleiu 
45 E Oberer. l)i, {JaBtll.T. 
’ Blaschay, M., Ltihogr. 
48 E Jeschle, L, Fadrlbes.'s 
Günther, R., ^ngen. 
Müller, N.,Schuetbermstr. 
47. 48 Baustellen. . 
49 E Siewerliug, W.,Pro 
fiitilt (Treslowstr. 16). 
Spitzner, Ul.. Korvetten« 
lavit. a. D. 
Sieinfiek, G., Ww. - 
— (i).; StPiliiwii. - 
60 E^Schulz, SS., Jabrl 
birelt. T 
51 E Scholz, A./Zigarren- 
saork. i. ■ 
Schul* S.. Buchhalt. 
52 E ^ahreuholz, H., NcichL- 
• banlral. 
Heilig. W., film. 
53. 54 E Rübel, E., 
Brauereibirclt, T. ' 
fiüicc. ÜB., Ww. T 
-Welluiv, S(„ Portier, v. 
55 E ©djitcibct. A. Ww 
56 E Löbdele. ■ P. Ww.' 
Ambroik, SB, stfnt. 
-<- Lindenweg -> 
57 E Steiler, M., Ob. 
Ingen. T. _; - 
68 E Hartig, G-, Ww. • 
Giingmulh, !>., Ksm. 
5ü E Böykch, K, ©roß* . 
flcifchcrmilt. 
fc. Veberel.R-^anbelisr. 
- Körner. A., Privaiiere,. 
ül. 62 Garten. 
63 £ Kellner. <8, Standei- 
dean».' a. D. T.- 
Küsteiamt der eogl. Tha- 
bortird).-T. - 
j-1 -E Beinhoff, G- @ro[i- 
■ lletidjctm'ir. T.: 
Tische»I»ori.--O, Lehrer. 
65. 60 Baustellen. • 
' -<- Degnerstr. ->- - 
Berit,ieü Str. ->■ 
WarteybergerStr. 
-Haitptstr. ->■ 
1 Gemeindehaus. 
E Stabt Berlin. 
Krohn, F, Arbeit. - 
Lehmanu 3Z, Arblrlii. 
Schabe. K, Jnvalibe. 
Strauch, E, Arbtrin. 
2 E Aeuntann, H, Lanbw 
3.Baustelle. . . 
4 ENeumann.F., Landw. 
Neümaini.E.. Dr.med.vet 
Tierarzt T. 
6 E jlenninmi, A, Saitbm. 
6 E Neuinann, 81-, Landw. 
E Nemnann. <&., Rritn. 
Reumanii. e.,SchncibciiL 
— F, Vattbm. 
— !lt„ Schlaffer. 
- SB., Siltfij. . 
7 Banstelle. 
-<--FälIcuberger Str. -> 
SittsteHeiv.';,.,'. • >. ■ ; 
Minarkung 
Wartenberg -> 
.Baustellen. 
•-<- Paul-Könlg-Sir/ -> 
Baustellen. 
Sdirriber'scher HauS. • 
geh- z Malchower Weg 1. 
Malchower Weg -> 
6 Baustelle. ' 
8 E Klinl,K, Gärlnereibes. 
Mo»corpS,.P.." Mettiner. 
Schulz.- F, Gläicrmstr. 
10 E Lehne, SB, Vmtbro. 
11 E Gröpler.H, Gastw. T. 
Gröpler, F-. Schuhm. . 
-<r' Hauvtstr. 
Wciß^lseer Weg 
Post. Vta,-Willn:>mSLerg). 
.—bü. geh. 5,/<3ein. Bli,.- 
’ Sichtratergi ■, 
Ge>uätk»ng .-•;;•?» 
Bln.-Ltchtenberg -> 
-<r Hoffstr. -> - , • 
57 E Koste, H, Gastw. 
Koste, E, Ksm. - 
58.EKoike.W.. Landwirt. 
59. 60 E Schreiber, H-, 
- Lanbw. - 
61—«3 E Melstner, . A.. 
Sciitii|a6tt.T. . 
64 E Schaeffer, 0, ®olb» 
. Ichmieb. 
Geniarltiita 
Bln.-'-Veißensee ->■ 
85 E Encn, H, ^abrtiej 
. <Weitzensee>. -: . i 
-Köpj>e' D', Chemische 
!. • itntoa 4nh. Hi Euen i: 
Schint, F, Wacht, 
^aunellen. - 
Gemarlnng 
Bln^Lichtenberg -> 
Werneuchener Str. 
Berliner Str. -> 
1 I ff. Berliner Str. 103. 
E Langtau. I. Dr, 
Rechtkanw. (ffleilm). 
V. Arnold.Berta.Berwalt. 
ivifchet, S, Brauereiarb. 
. Fukal,. @l.,.RoWdrb. 
• tioehel, F, Schlösset, 
(ilräf, M, «tbtun. 
1" Sditllong; SB:, Dieher.1 
Schrami», P., Arbeit. 
.Schulz; C.; Bieryerle». 
• Stedert, SB.; pens. Lehrer. 
Thon, $3, Kellner. , 
Wollmam, $$.; Fabrkarb. 
2 EPomre, J.Fleilchermslr. 
V. Strauch, SB, Kutscher. 
Auch, VI- Steuersctr. 
Badel. R., Buchhalt. 
Vabl.'W, Schlosser.', 
Soelf, tr„ Ww. ■ 
Grnndei, K, Sifchltr. .. 
Gültzow, O., GSrtnei. 
Heiland, H., Arbeit- , 
' Hering, O„ Arbeit.- 
aadiljoKe, 91., Arbeit. 
Kleb. G, Kupferstzmied. 
Knebel, $L, Ww. 
Labewig, W„ Brauer. 
Müller, M-, Einricht. 
'' Ollctiteitt, Ä, Heizer. 
toliland, G-, Arbeit, 
alewsti. 81, Ww. 
Schmidt, 51., Ww. 
3 E' Zech, ÜL, Frau; ' 
Arndt. 6, Arbtii». 
Senftit, H, italiirrpv. 
Borgseldt. H.. Lehrer., 
Verbich M, Arbtrin. 
Gerichwii», /K.,'Montcur. 
Glaömachcr; Sl„ Gla^pok. 
Hammerstäbt, 81, 
... staifieritm. 1 
' Herzog, H, Mon.eur, 
- Hnke.'H, Arbeit.,, 
Uielettc, &, .'Helfend. 
Link, K, Züchter, 
Poeling, jk., Arbeit. 
Rehmann, P, Tilchler. 
Riedei. SL, Arbtrin. 
Schade; G, Arbjriti.; 
lerliiottSlL' B, Arbeit., 
Weden, St, MeW.Wir. 
Westpliül. D, GiaSöM. 
Will, E, BuchbyiS.. '- 
Wiltj, 6., Sltfiltin. ' 
iiech, Äauunliniehm. 
4 E Ruhuke, Helene, 
- Gigtritniimii.. 
■ E Sldler, .Hebwig, 
Eigentümnn,. 
V. Abler, W.,-GeschästS. 
führ. 
S3o6ig, P. Kulscher. • 
Dührlop, B., SBw. 
Hälwge, H- Bäaermstr. 
Rtiith, ©., Werktiillr. 
flufofil, F, Schlosser. 
. VeeIchla.Ä. Klemvu.Mstr. 
Ruhnke F, Bankmstr. 
Sächi. Landbrot-Bäckerei 
6 Hähnae T. 
Scheffiier, .P, Arbeite,. 
lamm, Stadt-ÖlifPUt.- 
Wendland, A., Pensionär. 
Baustellen. ■ . 
Küsitiner Etc. -> 
Erotsc-Leegi-S!^ ->• 
37 E Grove, David, 51. ©. 
äWnrntcbmmnslnll T 
Goelkestr. -> 
, r<-/@cii6lcr[ir. ->• 
Baustelle^ : . 
Siüttqer'icheS HmiS geh. z. 
Äoeckistr. ■ 
Baustellen. 
'«e1' Knllrliier Str. 
Banstellen. 
-^- Berliner Str.'■ 
Wriezener <5tti 
Berliner Str. 
l E Pell, M, Eigentüm. 
BarnowSki, I, Aibeit. 
Sorte,- 91;, Wollwr.. 
Getschorek, W, Schneider. 
(Siele, G, Kenelschmiedi 
— W, Fahrräder. 
Gutidlach.P.-Glasermftr'N 
Käpernick, 16, Packer. • -. 
Kluge, K, Kutscher. 
Köhler,' O.', Reservekutsch. 
Kciehii. Schneiderir'" 
Kroloff, B, SBw. 
Liugenhölin, J.,Zelluloib- 
wr. T, ■ 
PawlocziuSly, SB, Fabri! 
Portier. 
Stamm, .6, Schlosser. 
Reiche, SB., Maschineuarb. 
. Schmidt, O,.Rnts»er. 
• Schcödter, Geschw,Ärbeit. 
Schumacher. R» 
?-.-Masch'menarb. 
Schwarz.A,Krastw.Mhi. 
Wille. H, Wcrtzettgtnach. 
13 ESogt @. i^adrlbei. l. 
Aroll, Sä., Lerlmstr. 
Koldieu, M, Lagerverw. 
Poralh, 21), Schiost er. 
Rädicke, (S„ Pensionär. 
' -'Jiiedct, St.. Prötiirist . - 
Riese & Pohl iHnchf-, 
Vereinigte Maschinen- 
-fabrifett T. - 
4E-Teichner,M, Drogist. 
.. tWtlht). 
VSchwarz.T»mech.Wcrtst. 
Bolz, ,s.. Arbeit. . 
. Braay, 8, Arbeit.' '■ 
■ Cohn^-B,. Poticteiiiu 
Eörbte," HH Känimach. 
Freudenreich, D, Arbeit. 
Woebel, v, Modistin. 
Haller. F, Uhrmacher. 
■ Hanncmann, ,1., Mibctt. 
Härtmann, j>, GlaSschleis. 
Heinrich. C.,Krastw^Führ. 
Iahn, H., Broneepnn. 
flöllcr. St, GelchältLsühr. 
itrzpl, .C, isltifcher. 
Liebling, H, Wertzeugm. 
Meycr, SB, Jiintmtcm 
• Rotilnff, C., Stabt. Sttr. 
Schiffner, li). Brauet. 
Schmibt, H, Kasteubote. 
Schulz, P, Straßb. ,vühr. 
Thiele, SB.. JUimiit.3l||iil. 
5 EJgtteti,G..Krim.Beamt. 
(Berlin). 
' Dergtttantt; I.-,- Stijten.T. 
Sitttom8fi.O,$oL81|(ifi. 
DörschnerE,Buchhatlerin. 
«lljmtet. M.,Krim. Slifiit. 
Ha>ter,.E-, Maichinenb.au 
Iüuke, G., Krtm. Assist. 
' Lade,. W, Arbeit. 
Liuke. ,s., Heizer. 
Poelke, C.; SicfTm. ■ 
Schulze, H„ Schlosser. 
. Staberuack, H, Magistr. 
Beami. 
Stenzel, Cl, Dertmstr. 
Küstriner Etr, tt> 
6-^9 Lljnstellen. . 
@to|e-Secg^@Ä-^- - 
Baustellen.. ■ 
@oe$([lv. ^jr ... 
Banstelltu. . ' > - - 
Grolsc-Leege-SIr. r>> 
Baüflelleit. 
Küstritter Sir. 
16 EHeinzmaim,M.,Bäcker« 
ntftt (Wilhelmkberg). 
SoeSiter. St, Drv.pralt. 
Tierarzt T. -! ' 
Fischer, 31, Fleischer. 
HamPel, H., Änlicher, 
vockuin, W, Schlosser. 
Äung. H.. Heizer. 
Knschick, P, Bäcker, 
»«Ische, A, Ksm. 
Pöbler, V, Heizer. 
Schü?, R, üHöbeluoI. 
Sltbbitt, H, Postschafflt. 
Tricherl, St, Lädier.- 
Tinim, F, Jnstallat. 
T. 
Aogel, G., Rrnit. 
Will, H, Portier. 
SBuft, I..-Dachdecker. '• 
17 E Reppich, R, Kork- 
schneiderei. T. 
Arnheini,'F., Eefomau) 
Blaeck, R„ Wächter. ■ 
Borowiez, B./'Jngeti. 
Böildjet, E„ Arbeit. 
CoriielinS, B., Ww. 
.Geelhaar, SB., Schloffen 
Giese,. Ä?, Mechanik,. 
Kefali)Ut;'St,Schneide»'ei. 
. Kuuz, SJ Schichtn. Msir. 
' Lenz. sf, Kultcher. 
Loofc, W. Kui'cher. . 
Löwe, ‘4!,.Schlosser,,., 
"ßllick, st„ SBrn; ■' 
OuieS, G. Slrbtsiii. 
Reimann,' M, Ww. 
Schramm, 21, Wm 
Schulz. P, Äbteilnugi» , 
vorsieh.' 
Seeber, F., Bickermslr. 
Zier, H.. KräfimagtiV 
führ. ." 
18 E Nenutanit, 5t, Sifltn» 
tümetin. 
Balk. St., Post Assist. 
Bolde, 81., Tiickler. 
Czimek, D, Tischler. 
DobrzewSIi, 8, Pofl- 
schaffn 
Dorawa, L, Arbeit. 
Düsterhös I, A., Handeltm. 
,fitietitich,;S.i :SBm. 
tirÄbtMtmi; SBJSihMei. 
fittc, I.. Arbeit. • • 
n-bba. P, Arbtrin. 
Koschulk, R.. Arbeit. - 
Ohlrnet SB., tijeitB, 
Jnspekt^ - ‘ ■ 
Cchoo^ S3„ Gcldzühl. 
.Sobrzak Ww. > 
Sprindstttb, (#,- fllni. 
Trieb P, Büroäiigcft. 
Wiese. H, Stratzb. Führ. 
) Baustelle. - 
-<r :S8crlitiet .@ü. -> ; 
Verzeichnis ber Straken mit sämtlichen Häuser» «. Bauplätzen nebst Angabe der Eigentümer, Verwalter ». Mieter 
Das Einwohneroerzeichnis ist In den allgemeinen Etnwohnernachwels (Teil I.) alphabettlch eingereiht 
Dorfstr. 
-<-Teu,arIuul>Bln.-Weitzew 
ftt> Berliner Allee -> 
-<r Hohenschönhausener 
Weg -> 
'.HäiiS.d. .Stadt Berlin. 
1 E SiÄt'Äerlin >GutS- 
verw. Malchow). 
Beter, H.,'Maschinist.' 
. IDaiiint; v, Äuts'gärtn. 
la E'stobt Sciliit iGuIS- 
." veiw.Malchawi. 
Dammack, 8 , GntSirrb. 
EiSietd, ®, Maschinist. 
■ gährmann, O., Gefpann- 
luhr,. 
Mischer -K, G-lPannsühr. 
0 irische; Gespannsühi. 
Läbewig, H, viutSarb. 
Lindendera,M..<öutigLrt». 
., Simon Sf, Pensionär, 
lb Schmiede. - 
E Mull), W, Lchiuiebc- 
' msir. (Nr. .49), . 
LEKrügerke.G.Gartuereibes. 
3 E-Üübcn. F, Lansw. 
I E .Gatow. P., Landw. 
5 E G<>Iow. P, Sanblv. 
(Vti. 4). 
Dänow, M, Arbirin. 
Lei,mann, F, 'ütieseTtoirt 
’!)!oic,‘(£, HandetSsr. 
Weinberg/ H.', Arbtriiu ' 
8 E ^tadt Berliti tGüts' 
virw. Malchow). ' 
Knbe. Ä, Ruhcielbkinvf. 
Müller, F., Gespannsühr. 
Etcinlopl, ffl., lliiheflrib' 
empf. 
Thiekecke, G, Ruhegeld- 
,- cmps. ; ■. ■ ,; . 
7 E. Schneider, G, Landw 
8 E Stobt Bctliit. (Guts« 
vetw. Malchow). 
H, Stöbt Rechn. 
Slalom, B, Bürogeh. . 
Silberberg, Sl.tftieielinsic. 
U-@ut8.ios. 
• E Stabt Berlin <GutS> 
- verw. Malchow). : 
Fries, K,-Stadt. iSitt».' 
. abmiuistrat. 
Gregory, I. Cb.Schmest. 
Meyer, E, Dr. nicl ■ 
- - Piakt. Arzt. ■ -i 
Plqte.. W„ Wirtsch. 
. Insp. . • - 
Schmibt. -P./Renttnstr- - 
Wli-uer,-St.,-Hofverwalt. 
10 E-:Wille,- !)l,- fimidw. 
Woittyka, A, Kittldjer. 
SBarletibergstr. 
11 E Puhlmaim, ©, Gastl^ 
• Schenk, g:, Ww. • -r 
12 E Gebert, A.', Laudlo. 
- (Dorsstr. 13,. ' i 
E GcbcrI. H, Mit.' ' 
- Freuzel, M., tftenie'n-1 
- entpfätigriii. 
Tanchntamt,.. G.., Arbtrin. 
W'eitztätin. U, Riejeliöäit. 
1 ■ E Gebert, A,, Landw. , 
E Gcbcti, £>..' Frau. 
. Noack. M, Schinicdentstr. 
14 E PofDitiaa, Ä,' Pri. 
,. vatieie l8ti6enfe(). 
Kallüicha I, Rietelwärt. 
-. MiaaS. 3, Lrainnagearb. 
' Schüler, iß;. Ww,' - ■ 
15 E Poppinga, M, Pri- 
- »allere (Wetßensee). 
Kirchhoff, !M:, arbtrin.' 
; Stile, W-; Gemüsezücht. 
16 E Joh!H, Getnüsegartn. 
Gebert, A, Fadrkarli. 
Moykns. 3, Gemüse.. 
.17 E Silberdeig.H, Lanbw. 
18 E'Silberiera, A, Ww. - 
-<Suhrt,'G, Hm.'' . 
Ladewig O, Arbeit.. ... 
19E Albrecht, R., Möllerei- 
6cf.;, . ■ ■' ' : 
Sräittt. ft, Rieselwärl. . • 
30' E Sielst,' 01, Lanbw. . 
Bleise., P, Söro. ■ 
Schulz, W, Angestellt. ' 
Zahn, K., Irbett. 
21 E Dreyer, F, Lanbw.. 
Herzberg, 0.. Rleselwärt. 
' Bog: Ä, Ww. 
22 E Bäthe, W-, Gemtife- 
.zncht. T. 
Hetzer; ®„ Riese-wärt. 
Behlow, O>. Nicselwärt. 
23E.-Habernroh.G, Lanbw. 
.Pittz. Ä, Pensionär. 
■ Springer. R, Satlliiinstr. 
24 c.,Stobt SierliiL. , - 
Atzmann. R.;Renltnenchs. 
Heidcmänn,'I., Renlcn- 
empf. 
Kranse B, Maschinenmsü. 
Wackeiibach.W, •'onDelBm. 
Steinborn, H, GntSarb. 
Winkler, .H., Chaussee 
wärt.  . 
24a E Nieder,. Ä,. Landw. 
E Nieder. 'M, lyrau.. 
24b E Meißner,. W.', 
Molkereides. . ' 
Bra»». F, Me.it. ' . - 
Dehne, F, Arbeit. ,. 
1 Meißner, " 
24c EMeigner.N, Gemüse. 
Bus Sf;, Ww. ' 
24dE0:oll)e, A, Gemülehdl. 
Hartmaun. P„" Arbeit. 
Kö'vpeu, 51.,,Arbeit' ‘ 
Chausse« ». Liudeil- 
terg- 
Weg n^Bla»le»bürg'->- 
25 E Neubauer, 81, Lanbw. 
. t ' • - 
S.chutllicf, F,Pol.Haupt- 
■' iüladjtiiillr; ..- 
Pojfett., SB.. Arbeit.' - - 
2Ü.ENe»endorf.'P,.. 
' ..HonbcISm. 
®toll)e,'.6, Arbeit. 
Steintopf, SB.V.sUricfltäa. 
21 E Krauls E,' Qen'iüfe- 
züchieriu. - • • 
Gfotnc, Sl, Laubaibkrin. 
— R.. Arbeit. 
Krüger, K, Schuh»!.' 
Roltkt, O, illielclraW. 
27aEffiick,3.. G-mnI-zücht. 
L8 E Meye, G, Ldudw. 
23l>-E-.Lchmatit:. 8f» '" 
' Hättdelsfr.' " 
Kugel, E.V'HaNdelSm. 
Äiliu-fke, A, Arbtrin^ 
Ladewiji, .6," Schutjin. - 
Lehman», L, fimfttt’ 
Führ. ' 
29 E vioack. I, Lltnbw. 
(Nr '30); 
Peter, St.;" Arbeit.- . 
!ieit 8[„ Sticjelwäiicr,. 
jchitlä, Ä., ß-lrtarbtrill. 
30 E Noack, 2.; Landw." 
31 E Albrecht; R, Lanbw.' 
Samanii.; ffi.,:Sieiifiottär, 
'May, H.-, Siraßenh.- - 
-- Schaffn. " 
31a EStnblberg.G,, 
32 E Busche. Ä.,'. .--- 
■' tSigeiitiimrln;, -... ': 
Angcrrr, -St., Ww. .. . 
Kroner.' G', Slri'.eih.;:' . 
: Snbcroig; SB, Dreher. 
33 E'Dnn»bler,:j!.,-Kfui. 
■" -: 
Öl E Hükiicr, SCfi^Sviffbto.
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.