Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

gs, jga s 
2010 
ä ,.S .8 
Mahlsdorf 
 .... Hl i > 
Commerz- und,Pr.ivat-Bank 
Mär^ahn 
Walderseestr. - 
-<- Berliner Sir 
1—24 4ta iftcllen. 
-<- spciloloMiflt. ->■ 
25-26 Beinstellen. 
27 Odilen. 
23E gvio!|c,!t„ Stadt 06. 
Selr. 
29. SO SBaufieUc. 
ftriis«9teiiicr>@lr. -> 
31—37 Bauncllen. 
DuUnljn 
88 B Hedrich, i’l, Stof» 
uärtitii 
E Hednch, I., Kasscnbl. 
S'inmgärmcr. L„ ilrbtriit. 
SPidjicr, O„ Schiisisetz. 
Schulz, P„ knirschet. 
B9 E Holzapfel. W, Sladl 
Selr. 
Plchwe, 6., Frau. 
10 E Oester>tz,P,Buchdrulk. 
titziger, St., Werkmstr. 
chmidt, F., Buchoruck. 
Wagnerstr. 
41—44 Gnindst. d. L (Sem. 
Schule. 
E Mrz'stral. 
Schulz, Th, HauSmstr. 
Schulslr. -> 
46 E. illimdit, S, Kim. T. 
t'6E.Seljren8.G.. itampnerci. 
47t8nrcn geh. j. Sdjulstr.34. 
43. 49 Ba'usicllen. 
•<- '4!ci!cilojjiitr. -> 
B0-C9 SoniliKcn. 
70 E Meyer. 0. Eigentüin. 
Heine. U. SB». 
Schulze, P., Ww. 
71 E toupier, RaBtlt. 
E Kuppler, (?.. Frau. 
72 gen. -j. Berliner Sir. 39. 
BetUuer Sir -> 
26 Mergel,' ©., Maler. 
Siliitfmm, (£, Schlosser. 
Gdjiriniciiicr, H., Ww. 
Scholtz, K, Pollbeamt. 
TerSki, T, fllcmpncrmftt 
Iteätauistt. -> 
27—28 Neubau. - 
E streut, D., 8iäucherh!r, 
(Berlin). 
29 E Slrnnichcif, F., 
Sckueidcrmstr. 
30 E Hammer, SB., Fabrkl. 
Mehrlein, H.. Snlllerqct). 
Siültng, U, Penfionänn. 
31 Banen gelt. z. Nr. SO. 
32 E Bach, 5Jf, Renten- 
cinpinngnn. 
Gnmom, F., Renten» 
empfängerin. 
tain, A., Maurer, 
kmmter, B.. Ww. 
33 ©arten 
34. 35 E Petzei. H, Bnch> 
dnickereibef. 
Slljlbcig, K., GilenB. StrI) 
Petzel Ä, Buchdruck. 
— W„ Buchdruck 
36 E Püppche, St, Sfftn. T. 
tzafchke, 91, Schneider. 
37 E tiemnt, F, 6lmt$. 
Ob. Geh. 
Plehwe, P.. Gärtnereibei. 
Schmidt, M„ Nährill. 
38 E Schulze, SB., Manrrr- 
mftr. T 
Boigtstr. -> 
Banstelle. 
^.Schulze, E, Werkmstr. 
Waldowstr. - 
1—9 cjrifliert nicht 
10 E OruiioW, H, SB». 
(Schulslr). 
Thorner Sir. 
Baustelle. 
12 E Muudt. A, it[m. 
Günther, R, SB». 
13 Garte». 
14 E Fellgebel. P,-Werkob. 
Selr. (Berlin). 
15 Banstelle. 
Boigillt. -> 
16—18 Baustelle». 
19 E Lach. iR„ Inst. 
Sümoffiff. 
Naumatm, Sl, Stereotyp. 
Salzsieder,P., Holet 
Singest. 
•- Snchowski, 5., öolbacS. 
Tonn, Ä, Asm. 
20. 21 Gärten. 
22 E Wogwod, I., Ob. . 
Post Selr. 
Drübiug.O, Sonslittleur. 
Echillberg O., Gsenb. 
Schaffn. 
Sdjlotlge. E., Mosch Arb. 
Stange,Q.EisenS.Schaffn. 
£3 Baustelle. 
24 E Klei», E., Schlosser. 
Rösener. K, Rangierer. 
26 SoulleHc. 
26 E Sommer, I.. Schuh 
BedarsSarlik 
Bastian, St., HilWartcr. 
Görn, M., Bin. 
Hmlchic, H„ Ww. 
Süfcctljal, B, SBiu. 
Kinth, (£., Just. Broms. 
Säger, K., SJcrtjei ,',m 
Matlle, H., Wost k 
41-46 Baustelle». 
Thorner Slr. -> 
Waldstr. 
Müllerstr. -> 
1—8 Baustellen. 
BiSmarckslr. ->■ 
9 Vanstelle. 
10 E iegne H., HandelSm. 
Gigenlüm. 
1L 32 E flrnag, A., Eigen 
inmer. 
Langenbeckplad -> 
BauUclleu. 
X— AiSmarckstr. -> 
22 24 Gätteiu 
Baustellen. 
Müllerslr. -> 
Waller-Lristikow- 
Straße. (Nord) 
yonöSberget Str. -> 
1—6 Baustellen, 
illembrandtstr. 
6 E Gerjoudc, G, Ww. 
7 Baustelle 
Lemkestr. -> 
j. 9 Banstellen. 
10. 11 sxrikdhos. 
Bremer 
12.-13 Baustellen. 
14.15 ©ttttt». 
li> E Miller, St., Mechanik. 
Landsbergec Str. -> 
Weberstr. (Nord) 
LandSberger Sir. -> 
Baustelle». 
" E Glähcr, G., Asm. 
(Berlin). 
Baustellen. 
Löwesir. -5- 
Banstellcn. 
10 E Lehmann, 5t., Arbeit. 
(Berlin). 
Baustellen. 
Belbisir. 
Baustellen. 
Löwesir. -> 
Banstellen. 
LaudSkerger Sir. -> 
Wiclandstr. (Süb) 
Rödemslr. 
1—2 Baustellen. 
3—4 E 3tüdett,H.. Braner 
5 EJirkowöky.J., Drechsler- 
nckr. 
6 E Tabuer, P, Arbeit. 
7 Garten. 
Hcinrich-Heine-Str. -> 
Gärtnerei geh. z. SSintlerslr 
ilit 41. 
12 E Srcßler. 81., Rabrit. 
13E@chmiM,l£.,Schneiderin. 
-<r Wiutlerslr. ->■ 
14 E Gchrmann, A., 
Wcrlmsir. 
15 E Subrau, SS., Tischler. 
16 Banstelle. 
17 Garten. 
18 E Pitzner, M, Hausdie». 
,furcht, M., Schlosserei. 
19 Garten. 
20 E Przhbilla, M» Frau. 
Przybilla. A. Arbeit. 
— Melalldreh. 
-<- RofjliSftr. ->■ 
21 Garten. 
i<- Gemarkung Cöpmick -> 
jla Glitrlen geh. z. Kohl>S> 
strafe 43. 
KohliSstr. -> 
22 sie'], z. floljlisflr. 66. 
2J B »stelle. 
24 E Marquardi.G., Abteil. 
Sitelu 
25 Garten. 
28EHärtel,R., Markscheid. 
27 E Etrucnsce, E» 
Pensionär. 
28 Baustelle. 
-<r Winlierstr. ->• 
29-31 Banstellen. 
32 ©allem 
33 Saiificllc. 
Hemrich<Heine>Sir. -> 
31 35 Baustellen. 
36 E Melier. &. Werkhelf. 
37 Garlen. 
ä. 39 Baustellen. 
Nöbcrnstr. ->■ 
Wieselstr. 
Frettchenweg -> 
2 E Sohlte, Gastwirt. 
Gleinert, A., it|m 
Baustelle». 
Graudenzer Sir. •> 
Saulicllen. 
Freltchenweg -> 
Wiesenstr. 
Cöpeuilker Allee -> 
I Baustelle. 
2—4 Gürten. 
6 Baustelle. 
6. 7. Gäriei,. 
E BojanuS, SB., Ob. 
Steueiinspekl. 
Wiesenweg. -> 
_ Baustelle. 
10. 11 Garten. 
12 E Rechner, W.,Bildhauer. 
13-16 Gfttleiu 
17 Garten geh. z. Cöpcnickei 
Allee 166. 
Cöpeiiicker Allee 
Wiesenwcg 
Cövrnilkn StHce 
-<-.Margarelenslr. -> 
Baustelle». 
Wiesenstr. ->• 
Heidelberger Sir. 
Baustellen. 
Margarelenslr. ->■ 
CöpeniSer Allee -> 
Wildenbmchstr. 
Siinllcrflr. 
I Garten. 
2.3 E John, P., HandelSm 
oertr. T. 
Pacgelow, M., Steindruck. 
Wirth, L., fjrl. 
Seeltr. 
4 E Jmmig. St, Kfm. 
Cilmann, M., Bergolder. 
ISanStr, ($., Kim. 
Merz, £>., Schlosser. 
Morack, M., Ww. 
Priem. 6„ Arbeit. 
Steindorn, SL, Schneider. 
5 EJungbluih, W., Gtaler. 
Biirisch. 61., Tapezier. 
KohliSstr. ->■ 
6 E Krierke, M., Ww. 
Wöne, O.. Maschineuarb. 
-«-.Gemarknng t!öpenick-> 
7 Garten geh. z. KohliS- 
itraBe 13—15. 
KohliSstr. -> 
8E Maresch, !)!., ©leinjeh. 
Klatt, W., Werkmstr. 
Mollenhauei, St., 
Slenlncrin. 
9 E Horlm, .6., Uhmu 
Sceftr. -> 
10 Banstelle. , 
II E Grünich, SB., Echnhm. 
12 E GöraeS. G„ Holzjchuh- 
Ibrk. T. 
Hübner, C.. SJierbr. 
Moll, iß.. Tischler. 
Winlierstr. ->• 
Wildroscngchölz 
(Nord) 
Hönower Sir. ->• 
Neubau. 
E Albrecht, 6)., Schuhm. 
(Berlin). 
H'ermelinenwcg -> 
Gärten. 
TaxnSweg -> 
Gärten. 
An 6mEic6Icrgärkii->- 
ilocfchlc'toeä Haus. 
E iJocichte. M., Beamt. 
Wacholderheide -> 
Gartcngetünde. 
-<- Wachholdcrheidc -> 
ätugat’scheS HanS. 
E-Angat, ff.. Werkmstr. 
-<-SIn 6en@ieblergärien->- 
Görtcii. 
Feldrain ->■ 
Gärten. 
i^löraft*. 
Gärien. 
Hönower Slr. 
Wiihelmstr. 
SialinSborfer Sir. -> 
l ?. n. iliahnsborier Sir. 2. 
E Langer. W, Rentiere 
Dohronz, A., Kfm. 
1-Seii, H, Postschakin. 
Mchnow, F., Arbeit. 
Körbler, M.. Asm. 
Kre»y,Ä.,MagiI!r. Beamt. 
Rata>ezack,P.. Malermstr. 
— P, jun., Maler. 
SioJegct, 6L, Gaklw. 
Stier, W., Schlosser. 
Wallborn, 6., Ww. 
SBolsoll», E., Ww. 
2-6 Baiistelleii. 
6-8 E  HoljcifcI.ro.,  Tisch 
Ienniir. 
9.10 Baustellen. 
11 E Strelo», 6., Ww. 
Kirchhoff. Th., SelriefiS: 
beamt. 
Poppitz. ?L, Ww. 
Strelow.K,Stenolyp!stin. 
12 Baustelle. 
Stratze 48 -> 
18 Bauliellc. 
14—16 E Schaal, H., 
(Sgeniiimcrin. 
Hahn, Ov fflfm. T 
17 Ganen. 
18 E Kauert, C, Tischler. 
Kandcl, G.. Nentenempft. 
19 Garten. 
20 Gatten geh. s.  Karlsir.lL 
stttttftr. -> 
2L 22 Laustelleu. 
NahuSdorser Sir. -> 
Willrstr. lSüd) 
Göpcnicket Allee -V 
1 Banstelle. 
2 E Radke, M., Gifltnlüm. 
3 E Grüyuer, P., Beamt. 
Goldbach, P-, Werl,e»gni. 
Schäser. A-, Kuiiilmalei. 
Strakow. Kellner. 
-(r SDüIotoftt. -> 
4 E «chüye. M.. Werkmstr. 
Schütze, !IL, Ww. 
Walliier. F„ Jugen. 
5 Ganen. 
6 E Leder, F., Robtll. 
Snrgemcifter, F-. Ksm. T 
-<r tSöpcnitfet Allee ->- 
Winklerstr. (©üb) 
Göpenicket Allee -> 
1 Baustelle. 
2. 3 Gärten. 
Wildenbruchstr. ->■ 
4 Banlielle. 
5 E Henbeck, M., Ww> 
tenbeck, G„ ’Jlährin. 
chulOr SB., Gürtler. 
Wegen, 48., 
Witt F., Werkstattlchreib. 
6 E Satrue L, Ww. 
tSiflcmilmrin. 
Laiimann, <$., Böttcher. 
Girl, M., Bankbeami. 
Lange. M., Arbeit. 
Lelimann, H., Schristsetz. 
©chiuctslt. -> 
7 Garlen. 
8 E Pely. E., Rentner. 
Banholmai, K.. Bnroches. 
Borlherl, Sl, Ww. 
Kulicke, Sl., Steindruck. 
9 Baustelle. 
lUEfircugcr.iB., ElekiroJng. 
Eigentümer. 
©ojlfjeftr. ->' 
11—14 Gärten. 
Ublaiibstr. -> 
15—17 Banuellen. 
Velfiitgstr. -> 
18 Baustelle. 
19-22 Gälte». 
-<- Klopsiockslr. -> 
SS.24ESch»KN.,OS.Post- 
selr. ' 
Wjelandstr. -V 
25 (Sorten. 
26 Bmistelle. 
•<- Amdtstr. -> 
27 geh. z. Vlrnbistr. 28. 
28 Baustelle. 
29 E Gtarofc F, Zimmerei. 
E Starost, H., Fran. 
30.31E Stirnrad, H„ Holel 
angiit, 
Eugscr, Sl. Krankenpsleg. 
Schalk, SB., KraukenMg. 
aSoQ, E, Buchhalt. 
32 BausiellL 
<-®emaifuiigStaul8botf->- 
33 E ffechner.M., Schuhm. 
Bähr, Q, 'BoftbeamL 
tuiupp, 6., Frau. 
öllner. 5J„ Zimmern!. 
84—87 ©ärien. 
SlrnDtsfi. -> 
38 Garten. 
39 E Sog. 6., Schmied em str. 
(ticrliii). 
Wielandstr. ->• 
40 E Schweim. St., Kanzlei- 
selr. 
41 E Lürkens, P., Land- 
fihmtSflnrtr. 
42 E Schmidt. E.,PläIIerei- 
Ecf. (Göpmitfl. 
VL!ieSwa»d,W„Werkmstr. 
Klopstockslr. ->■ 
43 Gatten. 
44 E Noack.A.. Ww. 
45—47 ©nrleit. 
tieifingitr. -> ' 
48 Garten. 
49 ELux.A., Maurer. 
Bmnuert, W., Borarb. 
Lindemann,&, Schneider. 
Müller. ®v Eisenb. 
Bedienst. 
Schneider, A., Arbeit. 
Widulla, li„ HaiidlgSgeh. 
— 0. Metallarb. 
Wollgast, H. Slrbcit. 
50 E 401106, ät., tfjpedicnt. 
Crilleitfcii, E.. Laqerhali. 
fälsche. D.. Arbeit. 
Höllisch, SB.. Arbeit. 
ÄoiisumGinosiemch.Berlin 
li. llrngeg e. 0. in. b.H. 
137. Slbqabeslelle T 
Metzir. B, Expedient. 
Schulte. E., Aibeit. 
51 Garten. 
62 E Deinzer, H„ Bäckermstr. 
Fast. I.. Photogr. 
53 Baustelle. 
-<r Uülandstr. ->• 
64—56 Gärten. 
67 E {jiealcr, 91., ©nentiirn. 
Donoth, B.. Schristenmal. 
Sdjiinbcr.SL, Rentenemps. 
58 E Scheut, it„ Tetegr. 
Sitarni 
Goelhestr. -> 
59EKeller,G.Eigentümerin. 
(Fried ena»). 
VSliiflcI.ti)., Postasstst.a.D. 
Bäcker, Sl., Lehrer. 
>. 61 Gärien. 
K2ED:alieini,W., Apotheker. 
Garten. 
Schillerslr. 
64 Gatten. 
65 E Zöllner, S^., Bnchbmck. 
Kiljter, B., Schristiee. 
66 E BrzezinSki. S„ Eigen* 
iünirin. (Eöpcnltf;. 
67 Baustelle. 
"i. 6!) E Lehman», P., 
Mechanik. 
Lejjrnaim, 28., Maschinist. 
70 E Zimmer, A., Ww. 
71 E Gobau, Lv Gärtner. 
72 Garten. , 
Cöpeiiicker Allee ->• 
Wodanstr. (Nord) 
Hönower Str -> 
t Baustelle. 
3—4 E KoSka, R, Steuer» 
Julpekt. 
MalowSki, SL, Auchhalt. 
6—8 Baustellen. 
9—12 E ».Sprenger,®.,Frau 
(Sollerg). 
Seiko, <L, Maurer- 
13—16 Bauslelleu. 
16—17 Gärten. 
18 E Gitner, 0., Magistr. 
Angcst. 
Schmidt, SB., Kfm. 
19 E flticnie, E., Einricht 
Mankerl, SB., Büroaugest 
20. 21 Baustellen. 
22. 23 Gatten. 
24 E Winklet, M.» ReichLbi 
Ob. Jnspett. 
Winklet. S„ Reichkbk. 
Beamt. a. D. 
25 Baustelle 
Lohengrinsir. -> 
Gcmaikung 
Kaulsdotf, BauSbotssir. -> 
26. 27 Baustellen. 
A-riebridifii. -> 
28 E Slöhr,F.,Ofensekinstr 
2* Baustelle. 
30 Garten. 
31—34 Baustellen. 
Hörlclbergstr. -> 
36. 86 Baustelle». 
37.38EGobeS.A.,Dildli.1. 
39-41 EBandt.F.. Baukrat. 
42.43 ESchelzke, E., Sandte. 
<- Hönower Slr. -> 
Zeppelinstr.(Nord) 
-tz- Honowcr Str. 
1. 2 Zimmerplay. 
E B»mcr,J.,DanmateriaL 
(Hönower Str. 8). 
3E 'Sipoig.St.Slniiiticumt. 
Awchüll. G., Kleinreniner. 
4- u Banstellen. 
7 E Siubbe 31, Schlosser. 
8-10 Baustelle». 
■<- Hörselbergslr. -> 
11 Bauilelle. 
12. 13 Gärten. 
Rriebrichftr. -> 
14. 16 Gürten 
(Srmartima 
KaulSdorf -> 
16 ENow>nSI>,P.,Werkmftr. 
17 Bauuelle. 
Friedtichstr. ->■ 
18. 19 Banstellei,. 
Hölselbergstr. ->■ 
20 'Baustelle. 
21 E Günther, Selten 
(Brrim i. 
22 Baustelle. 
23 E HöseiS, St.. Kfm. 
Bamler, G., Architekt. 
Bleeck, M.. Ww. 
lkpitude, K.. üteg. Scfr. 
Hertct, F„ Kellner. 
HöfcrS, E, Ww. 
Uleutrop, F. 38. Nilimsik. 
o. D. 
24 Baustelle. 
fjttufillr. -> 
25. 26 Bansielle». 
27 Hol,platz. geh. z.HellerS» 
Surfet Str. 1—3. 
«<- Hönower Str. -> 
Marzah« 
Verzeichnis der Straßen mit sämtliche» Häusern n. Bauplätzen nebst Angabe bse Eigentümer, Verwalter u. Mieter 
Das Einwohnerverzeichnis ist in den allgemeinen Einwohnernachweis (Teil L) alphabetisch eingereiht 
Adersleber Straße 
Aierlaiidenklr.' ->- 
(Unbebaut). 
Ahrensfelder Str. 
Schönnaaelftr. ->• 
Sllt-LünbSbitger 
Chaussee -> 
E Mützel, I, SchmiebC' 
mstr. 
Böttcher, N., Nieselwärl 
Satorcnz, A, Arbeit. 
Looie, 6., Arbeit. 
Siofsoto, Sl, Arbeit. 
<- Feldmark -> 
■<- Sttt»£anl)8Ccrflcr 
Chaussee -> 
Schönnojclftr. 
Althanusweg 
öcmarS. BieSdorf 
Nord -> 
Elisabeihstr. -> 
Gärte». 
iSeiWich’fcheS Haus. 
E Weidlich, P. u. R, 
Schristsetz. 
Bierlaiidenslr. -> 
Bauliche. 
Garten. 
Gravensi! mer Stez-> 
©aritn. 
Sitnuidi'sches Hau-, 
E Schmidt, Gebr., Elgen- 
iünL (Berlin).- 
Garten. 
-<r Pekrnnstr. ->• 
Gärten. 
Gravensteiiier Steg -> 
Schwiedewrkr' Haus. 
E SchwiedewSki, E., 
Tischler (Berlin. 
Gärten. 
Baustelle. 
Vierlandeiiftr. -> 
6cnt[chel’sche8 HauS. 
E Henischel, F>, Tischler. 
Nenbnii. 
E Hciitfchcl, F, Tischler. 
Schnlz'fches Haus.- 
I Schulz, Jnstallat. 
(Neukölln). 
Garten. 
Neubau. 
E Lesfnau, F, Schneider. 
Elisabcthstr. ->■ 
Gemark. BieSdors- 
iliorb -> 
Alt-Laudsberger 
Chaussee 
Nickclsir. -> 
1 E Mitzel, ©., Sandln. 
V. Nürnberg, D, Ww. 
2 E koi 66, H, Sanblv. 
3 E Honsejira,, St, Sanbro. 
•üaaic, gen. A„ Rentier. 
4 E Böttcher, DL, Rentier. 
Schönebeck, O, Sandte. 
6 E Lendeck, R, Kfm. 
(Hohenlchönhans.). 
V. @ü[j, M, Werksühr. 
Bnchholz. O, Städt. 
Clianff. Slrbeit. 
Dietrich H, Erpcdient. 
Müller, F» Arbeit. 
Schiefelbeni, A., Arbeit. 
6—9 Baustellen. 
10 Neuer Gem.-Ftiedhof. 
Feldmark -> 
Erundst. d. Talgfchmelze. 
E Lendeck, 'Jt., Kfm. 
(Hohenfchöiihauscn). 
Gemarkung 
AhreiiSfSlbe. -> 
Grofse'icheS Ha»S. 
E Stoffe, G„ flaubto. 
Ebisch. Jl, Pol. Haupt- 
liMichmslr. 
Grosse, E., Renllire. 
Feldmark -> 
SiljtenSselbcr Etr. -> 
Schöimagelslr. -> 
Amanlisweg 
Pekrunstr. ->■- 
ZnUuig'toeS HanS. 
E- Trill!iig,R.,Poftschaffli. 
a. D. 
Baultilkeir. 
•Faflolffiea ■>■ 
Baustellen. 
SendMSti'fcheS HanS. 
E SendowSli, 28., 
Kch osscr. 
Banstellen. 
Baimmimftr. •> 
Baustellen. 
I. 3alii'’fd|cB HanS. 
L Iahn, 66, Maurer. 
Srilljcr’ichcS HauS. 
E Bröther, O., Eifenb. 
Bedient, 
Gemarkung. 
FricdrichSfelde 
Dmistellen. 
Bierlandenflr. ->■ 
Baustelle». 
Graveiistein» Sir. •>
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.