Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

iy. gcii Stettiner Str.—Wagnerstr. 
Cömrrierz-■ und Privat-Bank 
Mahlsdorf 
2009 
Stettiner Str. 
(Nord) 
Sai)ltot|iu Str, ->■ 
1—3 Baustelle». - 
4 E Smtbci, it„ Mechanik. 
6—10 Baustellen. 
Hamburger Sir. ->• 
11 E Sau, 8?., Gärtner. 
12 E Noch. 91.. Arve». 
13—15 Baustellen. 
16 E Höppner, E., Zeichnet. 
Dahlwitzer Sir. -> 
Stralsunder Str. 
(Nord) 
Landsberger Str, ■> 
Baustellen. 
- Löwestr. -> 
Banstelleu. 
Tiziaiislr. -> 
VansteUeii. 
Licbermmmftr. 
Vaiistelle» 
Berdistr. -> 
Geiitoitung 
Lahtwitz -> 
Vaustellen. 
Liebenuamistr. 
Baustelle». 
-<- Tiziaustr. -> 
Baustellen. 
Löweslr. -> 
Vaustelten. 
LanbSberger Sie. 
Straße 52 
Karlstr. -> 
Baustellen. 
Gärtnerei geh. z. Theodorstr. 
Henback/scheS Grimdst. 
Straße 49 -> 
Baustelle». 
Schulze'sche; Sau». 
E Schutze, 6., Frau. 
E — S, Pensionär. 
Baustellen. 
-t- Karlstr. -> 
Straße 135 (Nord) 
jjlorasu. -> 
Baustellen. 
Uhltg'scheS HauS. 
E Uhlig, SB,, Mechanik. 
Fgehinc, 0, Tischler. 
Baustellen. 
Albrech!-Dürer-Str.-> 
Baustellen. 
Neubau. 
Baustelle. 
Neubau. 
Baustelle. 
aioscnljng 
Baustelle». 
-<-Albrecht-Dürer-Str. -> 
Baustelle». 
Flotaslr. -> 
Stranßstr. 
Berluicr Str. 
I—8 Baustelle,,. 
Meyerbeerstr. -> 
9 E Köhler, O., Maler. 
10 E Schulze, 51., Ftatt 
(Betlui). 
E Schulze, H., Bergolder 
(Berlin). 
II—12 Baustellen. 
Mendelssohustr. -%r 
13.^14 Baustellen. 
Bachstr. 
15 E Friudt, G., Gigculum, 
18». 16 Baustellen. 
OsseuBachslr. 
Baustelle». 
-<r Waguerstr. -> 
Baustellen. 
■<- Häudelsli. -> 
Baustellen. 
•<- Beeihovensir. -> 
Kiioll'scheSHaus geh. z. Beel- 
hovenstr. 54. 
Albrecht^scheS HauS. 
EAlbrecht.H,HanblgSgeh. 
Baustelle., 
Händelstr. ->• 
Baustellen. 
Waguerstr. -> 
Baustellen. 
Offeubachstr. -> 
26. 26 E Noack, O., stfm. 
27 Baustelle. 
- Bachstr. ->■ 
28.' 29 Baustellen. 
80 E Slewert, 81., Eisenb. 
Arb. 
■<r MendelSsohustr. ->■ 
8L 33 Baustellen. 
34 E Brauer,H.,Bauunter> 
nehm. 
SleijeiSfctslt. -5f 
Baustelle». 
Berliner Str. -> 
Taxusweg (Nord) 
Altonaer Str. -> 
Sorte». 
Banstelleu. 
-<r ÄrelsSwalder Str, -x. 
Baustelle. 
Garte,,. 
Baustellen. 
Slllonaer Str. 
Theodorstr. 
Kailstr. 
1—3 Baustelle». 
4 E He,l,„an„, P., Poslassisi 
HenBaih. L., Gartnereibes. 
5. 6 EWctdiicr,O.,Mechaii!I 
Baustellen. 
Gärtnerei. 
E Henbach, S„ Garten 
Bau Beir. (Nr. 4). 
Baustellen. 
Kopa'scheS Hau?. 
E floyit, F., ©Srfucr ei. 
itopo, Jf, Gärt,,er. 
- O. Ww. ‘ 
Gärtnerei geh. j. Kopa'schcs 
Haus. 
Berliner Str. 
18 Gärtnerei. 
E Christ, L., Gärtnereib es. 
lBerliuerSIr. 103). 
(Sniincici. 
EBaukowiak.M,Gärtncr. 
Braud,'scheü Hans. 
E tiiaubt, A., Gättnerci 
bis. T. 
■<- Straße 49 -> 
Gärtnerei. 
EHeubach.L.,Gärtnc,eibci 
SmilicDci. 
46. 47 E Kreisch,ucr, H., 
Hiltmach. 
43 E Ä!mIenl!n,J. Glaser 
j$iul|lr. -> 
Thorner Str. 
Waldowstr. -> 
I. 2 Bauilelleu. 
3 E Meler, 5, HaiiSdic,,. 
1 E Poetschulal, ®., Zu¬ 
schneider 
Daiiziger Str. ->■ 
Gärtnere! geb. a. DanziAe, 
Str. PopIe'scheJ Haus, 
Baustelle,!. 
Granbcujci Str. 
Baustelle. 
Gärtnerei geh. z. Dauziger 
Stiage 10-12. 
Donziger Str. 
16 E Haberland, P., Post-- 
leamf. a. D. 
Garte,,. 
18 E iBiepetf, F, Tischler 
uistr. 
Baustellen. 
Waldowstr. 
Thorivaldsenstr. 
(Süd) 
B cricl Thorw aldsen 
Dänischer Bildhaner. 
Cöpeuick-Dahlwlyer 
t!haussee ->■ 
(UuBcCaiil). 
Tizianstr. (Nord) 
Stralsunder Str. --- 
1 E Hellge, L, Tischler. 
2—4 Baustellen. 
5—6 E Schulze, 31., Tischler. 
17—10 Baustellen. 
Kolbeiger Str. ->■ 
Hliusaplatz ->• 
11—17 Banstelleu. 
Dablmiher Str. -> 
18 Baustelle. 
19 E Schnnbt, 6, Frau, 
Eiaentü,». 
20 E Hcrimc, 81., SSto. 
Giflcnlftm. 
21—24 Banstelleii. 
25 E Pauliich, A., Garten¬ 
bau. 
26 Baustelle. 
Äoll'crflcr Sir. -> 
27.28 E Nehseld.R., Tischler. 
29— 35 «mistctlra. 
Straljnuder Sir. ->■ 
Treskowstr. 
Bahuhosstr. -> 
1 E Schwliiz,. H, Musiker, 
2 Neubau. 
E Streu!, £>., Näucherw. 
(Berlin). 
Waldowstr. -> 
3 Garten geh. j. SBalbolt) 
striche 20. 
Baustellen. 
Danziger Sir. -> 
Bärtücrei. 
8. 7 E Schicke, F., Schub 
6a„S,ustr. (Berlin)., 
Baier, it„ tfw. Äugest. 
Krüger, £)., Asm. 
8. Gärtnerei. 
E Willeuer, E, Ger. 
Beanit. (Berliu). 
9 E Fischer, !!!.. Konfekt. 
f. D. XNcutölln). 
10 E Werner, R., Techn. 
(Beuln) 
Grande,»er Sir. ->• 
U Baustelle. 
12 E Tölg, A., Kfm. 
Tölg. I., Tischler. 
>3E!IIicboldt,P.. ffilempnec 
i'eiler, (?., Naher,,,. 
14 Banstelle. 
15 E Hofimami, O-, Stfm. 
Baustelle». 
-<r A„i Kornseld -> 
Gemalt,nig 
Kaulsdors -> 
Baiislelleu 
20 E ihug, G, HandelSm. 
21 Baustelle. 
22 V. Panlat, B, Bank- 
Beaiiit. 
Baustellen. 
' ETaubert, B., Maler. 
E Taubert, W, Cisenb. 
Äugest. 
Gärllierei. 
E öiniibf, 51, Gäitnerei- 
6c,.(Ilicoboislr.Sraubl' 
scheS Hau»). 
Lanstellen. 
45 E Roseutranz. P.. Am. 
91o|cukia»,3,51., Klempner. 
16 E Koch. Mstr. 
■17 E Groll), 5L, iSiechanik. 
18 Karle,,. 
49 Gaiteu geh.,. Bahuhosstr. 
Nr. 31. 
Aohuhosstr. -> 
Triftstr. 
NahnSdorser Str. -> 
Baustellen. 
Grnnowstr. -> 
Bauslelleu. 
ÜJlüllcrstr. ->■ 
Baustelle lt. 
Bisniatckstr. 
16 Baustelle. 
17 E BahlS, P., Eigen!- 
Inniri». 
18-20 Garien. 
Lauge,ibeckstr. ->• 
21 Garien. 
22—»■; Baustelle,,. 
Sllioruallcc 
27. 28 ©arte». 
R E Wlrtli, Q.. Wollw. 
!!0 E Dittmcr. &, Tischler, 
jl E. ÄcOler, E., Rohrleger. 
& 33 Gärleii. 
34 E Bulle, P., Bäckerei 
(Beil,»). 
Schulz, "I, Strbeil. 
■<r Jahnsir. -> 
3j Baiislelle. 
ll> Garten. 
Baustellen. 
-<r Blücherstr. ->■ 
Schrobrborffstr. -> 
Baustellen. 
Löpenilker Slllee -> 
Baustellen. 
J5 E WiilU), O., Masch. 
Bauer. 
40 E Bastei,!, E., Ww. 
47 Baustelle. 
48 49 geh. z. Cöpeuicker 
Allee 33. 
Baustellen. 
Boltastr. -> 
50 geh. z. Boltastr. 9. 
51. 52 Gärte». 
Ahoruallee ->■ 
Baustelle. 
Konstaiizer Str. -> 
Baustellen. 
-<r Luthcrstr. -> 
01 Baustelle. 
•<- BiSniarckstr. -> 
62 E iriaiise», I., Ingen. 
tiJ.64£.£a„„c„mm,,.<?,S8cts. 
Slngcsl. 
65 E @oI|), K.. Zimmeiiii. 
Müllersir. -> 
66 E Jeiluer, G., Kfm. T. 
67—70 Gärte». 
71 E Jedike, E., Friseur. 
-<r Gruiiowstr. -> 
72 Baustelle. 
73 E Tnnnucl, M., 
Fleischeruiitr. (Berlin). 
Nvhse, H., Hochv.Sliigest. 
Baustelle,!. 
SlahiiSborser Str. -> 
Ilhlandstr. (Süd) 
Heinrich-Heine-Str. 
1 Efemittzat, SS. Tischler. 
geselle. 
2 Garte,,. ' 
3 E Köbke., M.. Ww. 
Kessel, St., Feuerwehri». 
Wiulleistr. 
4 E Griiger.E, i08.!ämnb. 
instr. 
5—7 Banstelle». - • 
- Seestr. 
Köruerptal! -> 
. flof)l,8,"ir. -»■ 
8 E Hoff. P., Golbarb. 
Funk, K, Arbeit. 
Geniarknug Cöpe„ick->- 
9. 10 Garten geh. z. Kohlls- 
slia&c 28. 
Kohlisstr. -> 
11 Giuleu. 
12 E Kulte», B., Prokurist. 
13 Galten. 
14 E Lehmaun, H., Schnh- 
niacher. 
Haniuauu, 5l„ Friseur. 
15 E Gärtner, G, liigen- 
tfu». (Berlin). 
16 Baustelle. 
17 E Gütlich, 51., Peusiouär. 
Beusch, i)L, Melallarb. 
Keil, B„ Krastw. Führ. 
Granbanni, S!., Arbeit. 
Przibilla, P, Lackierer. 
Botz, 5(„ Buchhalt. 
Wüuschel, P. Tischler. 
18E Schmant, M., Tiichler- 
iustr. (Berlin). 
V. Dictz, H, Ziiiimcriii.1'. 
Heuschel, A.. Ww. 
Lange, ist, Ziniineri». 
315,ich, R., Tischler. 
Ulrich, 5l., Bncherrevif. 
•<- Smllnsit. 
19 E Meyer, E„ ülrbeit. 
Beutsch, (£., Bäcker. 
20. 21 iöauuc'icu. 
<• Heiurich-Heiiie-Sir. -> 
Ullrichplätz (Süd) 
Bülowstr. -> 
(Unbebaut). 
INlrichstr. (Süd) 
Eberescheuallee -> 
1 Garteu. 
2 Baustelle. 
3 E P,chon, 51., Eigen» 
” lumeri» (Berlin). 
V. Krüger, K, Sitte,t. 
Franz, P., Schneider. 
1 Garte» geh. z. Akazien- 
allee 7. 
AkazienaNee -> 
Berdistr. (Nord) 
-<-Laudsberger Str. 
I Baustelle. 
2—3 Gärten. 
4 E Bath, SB., Frau. 
Bahrt, E., Slrbeit. 
5—9 Baiistellen. 
10 E Kalbch, F., Arbeit. 
II Bauiielle. 
Mebersir. ->■ 
12 Baustelle. 
13ETcichma»li,O., Tischler. 
14 E Wurl, 51., 'Arbeit. 
15 E Schulze, i)t„ Buchdnick. 
Rnbeiisstr. -> 
Gärtuerei. 
E Schuoekel,5l.,Gärlnerci- 
bcs. 
Kaulbachslr. -> 
Baustelle». 
Stralsunder Sir. 
56—60 Baustellen. 
61—63 Gärtnerei. 
E Hossinaiiii, K, Gurten- 
baubetr. 
Kolberger Sir. ->■ 
64 Baustelle. 
65 E Wolf, ©., Graveur. 
66—67 Baustellen. 
Dahlwitzer Str. 
Baustellen. 
<- Gemarkung Dahlwitz-> 
Bauslellen. 
Dahlwiher Str. -5»- 
76—32 Baustellen. 
83 EKoueicky, 5l., Eletiro 
mout. 
84-87 Vaiistelleu. 
Stralsunder Str. ->• 
Baustellen. 
100—108 Gärtnerei. 
EAnger, Gärtnereibes. 
109 Baustelle. 
110-112 E Sachse, 0., 
flimmern. 
113 E Holzky,"Schtosser. 
Banstellc. 
115 E Prentz, ER., Schlosser 
Baustelle». 
122 E HolSky, G.,Schlosser 
Baustellen.' 
127 E Naniiborf, F., Poliz 
Beaiut. 
Baustelle,,. 
130 E Ftuhuer.N. Fleischer. 
Hcttcl, E., Slcnotypisti». 
LanbSbergcr Str. -> 
Liktoriastr. (Nord) 
-<-@ci,i(irIi,iigÄa,ilSboii->- 
l. 2 Bauslelleu. 
■<- Ftiebrichstr, -> 
3.4 Baustellen. 
5 Garten. 
6 E Birlholb, M, Eigene 
tiiniri». 
Birthold, P., Eisenb. 
Slumüit. 
7—9 Baustellen. 
10 EWolleiiburg, 5t., Post- 
- beamt. a. W. 
11 Garten. 
Hönower Str. 
12 Banstelle. 
13.14 Gärten. 
15 E Loerte, M, Schloffen 
>i, str. 
10.17 Banstelleu. 
Melanchthouslr. ->• 
18—23 Banstelleu. 
Flotastr. -> 
21 Lauslelle. 
25 Gatte». 
20. 27 Baustellen. 
28 Garteu. 
20 Banstellc. 
ÜUclauchlhoustr. ->■ 
60 Baustelle. 
31 Garteu. 
32 E Richter, C., Schleifer. 
Faschiu, P, Eipedieul. 
33 Galten. 
Houower Str.-> 
34.35 Gälten. 
36—39 Baustellen. 
40 E Friedrich, E. SSto. 
Stichler, 51., Frau. 
41.42 Baustelle,,. 
-<-®cnmrtuugitau[6i)orf->- 
Voigtstr. 
Sialjuljofitr. 
lEMatthieS, W, Feuer¬ 
wehr Beamt. 
Liebuiy, G., Schlosser. 
Passolh, 5(„ Slrbeit. 
Schulz, O, Maurer. 
Weber, C, KrauIiiik.SlNl 
gestellt. 
2—4 Banstelleu. 
5 E Krebs, ©., Maurer. 
Foge, H.. Kircheubien. 
ZiemS, M., Schlosser. 
6 Baustelle. 
-<r Waldowstr. -> 
7 Bauiielle. 
8. 9 E Neumann, N., Tisch¬ 
lerei. 
Danzigec Str. -> 
Baiillelleu. 
12 E 
Haupt, SB., Eigentnm, 
Baustellen. 
Gtandenzer Sir. -> 
Banstellen. 
Frettcheuwcg-> 
Bauiielle,i. 
21 E Weber, W.,Schrislsc<j. 
81m itomfelb -> 
22 E Völker, H., Ralermstr. 
23 Garten. 
Gemarkung KaulS. 
bors -> 
24 Baustelle. 
25 E Plinjch, O., Maurer. 
26 E Fischwasser, K., Stadl- 
.seir. !. Ist. 
Fischwasser, P., Kolonial- 
waren. 
Roschmaiiu, 6., Möbel- 
lackier. 
27E SplcttsIöj!!r,M.,Eisciib. 
Beaint. 
Buchholz, O., Slibeit. 
28 E Helm, F., stfm. 
Giffka, F., Fleilcheriustr. 
29.30 ETHomsen,SL., GlaSn,. 
(Berlin). 
Banstelle». 
Granbenzer Sir. -> 
Baustellen. 
33 E gränzte, K., Fräser. 
Baustellen.' 
■<- Danziger Sir. 
39E Hell,nanu, 6, Lith. 
Anstatt. 
Garte». 
Baustelle». 
-<-> Waldowstr. ->• 
51Gartkiiach.z.Waldowstr.3S 
52 E Schnitze, F., ReichSb. 
Beblenst. 
53 Daiistelle. 
54 E Freybank, k., Maurer. 
Raave, 51., Ww. 
Slopl, M., Ww. 
Thurman», Sli., Maurer 
Weber, B., Bäcker. 
— G., Maurer. 
Wille, H., Schlosser. 
Zngetibr, W.. Arbeit. 
55 E Malcssa.G., Eigentüiii. 
GLtsch, K., Bollsireü.Srtr. 
Lönow, W.. Slrbeit. 
Kahl, M., Ww. 
55 MöwS, (f., Baiiarb. 
Schmidt, 51., Ww. 
Stange. G, Arbeit. 
Bahuhosstr. -> 
Boltastr. 
Cöpeuicker Slllee 
I. 3 Gärten. 
4 Baustelle. 
5 EGiadt.Eiuina. Ncntiere. 
Grabt, ii>, Bildb. 
SchweiiiShanpt, 5l., Bild¬ 
hauer. 
6 Baustelle. 
7 Garten. 
3 Baustelle. 
9 geh. z. Triftstr. 50. 
Triftstr. 
10 Baustelle. 
11E Frairle, 0., Bankabt. 
Direkt, a. D. 
12 Gailen geh. z. Nr. 14. 
13 Garten. 
14 ETemle, F., Poslbeamt. 
15 Baustelle. 
16 Garten. 
Cöpeuicker Allee ->• 
Wachholderheide 
(Nord) 
-<-5lu bei Siebler- 
gärten -> 
Baustellen. 
E Lehmann, (r, Dr. pliil., 
Sliibieuint. 
Baustelle. 
' E Bieiiuer, M, Fian 
(Bulln.) 
V. Neisei, I. Mechanik. 
Slltcmcc Str. ->■ 
Bauslelleu. 
51,i, Schlehborii ->■ 
Banslellen. 
13 E Steginnnb, M.. Ww. 
Lübecker Str. 
16 E Fiebitz, G., Glasetmstr 
17 E Schulz, F, Gärtner. 
18 E l-ggeri, !)t., Slrbeit. 
19 E Lüthke,5l., Eigentum 
20. 21 Baustellen. 
22 E Reiuke, F., Eigentüm. 
Banstelleu. 
Gteisöwalder Sir. -> 
Baustellen. 
31 E Küh», K., Bautischler. 
Baustelle». 
Greifswalber Sir. -> 
Baustellen. 
41 E Wiudberg,O.,HobIer. 
Lübecker Sie. ->■ 
Baustellen. 
47 EHomnth, P.,Schueiber> 
uistr. 
48 Baustelle/ 
49 Bcnzte, !H., Schlosser. 
5Illo»acr Slr. ->■ 
Baustellen. 
12 Ziinke, SB., Schlosser. 
13 E Schinierbach, SB., 
Schlosser. 
Baustellen. 
Slrosje 103 
BaustcÜc. 
Mardciwcg -> 
Wagncrstr. 
Walbeiseestr. ->■ 
E Floer. SS, Dr, mcil. 
Arzt 7. 
E Hasselbach, S., Bank- 
bcamt. a. D. 
i EWicbeinauu.C., Reulucr. 
Fischer, SB., Koch. 
Junge, 6., Sluqest. 
Kniengk, SB., Monteur. 
Slnfchktr, (£., Bäcker. 
Leschin, H, Ww. 
Scheibe, H„ SBilbfiaucr. 
E iliuboto, M., Bieh- 
exped. 
ERiibow,S.,Cige„tüinriu. 
Garz, H, Fahrstulilsühr. 
Rudow, SB., S-ieh- 
komissiongcsch. T. 
Schulz. F., Müller. 
5 E Dodniann, St., FBrf.T. 
Paschke, 51.,' Kantor. 
Schreiber.P., Nentnerin. 
E v. Rüdiger.' 0, Ksm. 
Surre, M., Rektor a. D. 
SBarleuberg, A., Lehrerin. 
7 Baustelle. . 
j" E Kunslinaun. M.< Bertr. 
Gihlow, (£., Dachdecker- 
iiitlr. 
Maschinsky. E., Siabt- 
06 Jnspekt. 
. E fflolf, P., OBctmsir. 
Kmistiuaun. E., Weilinstr. 
Lehniaun, ($., Sttbeiltiu. 
10 fc. Ernst, 5t„ Ww, 
Ezesnick, B., Ww. 
Hedicke, K, Slrbeit. 
11. 12 Baustellen. ' 
13 14 E. Roseuberg, I., 
Eig'entiiiu. 
Decker, E., Eisenb. Beamt. 
LieBr i, M., Eisenb.Beaml 
13,14 Meser, Ss„ Renlen» 
«upfnngriu. 
Müller, W, (EiffliS. 
Beaiut. 
Noseubeig, H, Bauk<. 
beamt. 
Wembei», M., Ww. 
15 Baustelle. , 
16 EBcutmaiin.®., ÜleichS« 
Baulbeamt. T. 
^ Kleber. F., Packer. 
17 Garten. 
-<r Leintestr. ->- 
18. 19. Baustellen 
20 E. Grats,®., Eigentüm. 
Öcc:boif.H.,tic6ciiZm,tlel, 
Guihein?, (?., Ww. 
Hcivchtc, D, Fliesentea. 
Wargin, P., flsni, 
21 E ünll, 0., Pol. Assist. 
Tahnel, K, Gürtler. 
22 E Glaubt, l£., Schufj« 
»iiiiflr. 
Silier, K., Sattler. 
Nickel, St., Zuschneit». 
23 E Miethe, M., Tischler. 
Buch. 51., Maler. 
Diebench. SB., Taulmslr, 
Piuget, (?., Mineialwassec 
Schmidt, E.. Weilinstr. 
Schinölel,P,Garliiereikes. 
21 E Happich, 51., iljin. 
25. 20 Garliiciri. 
E Schmidt, W., Gärl- 
ncreibcs. (Berlin). 
Bcelhovenstr. -> 
27. 28 Gärtnerei. 
E itoch, 0., Giitl,icieibcs. 
(Beilin). 
LandLBergcr Str. -> 
29—32 Gättneiei. 
E hernian»,E., öäiiiicici- 
bcf. (Beilin). 
33-39 Baustellen. 
Slrausjfirajjc -> 
40—49 Baustelle». 
50. 51 E. Bach, Mau'a, EI» 
geiilnm. liiert,,,). 
•<r Lortziugstr. 
2—54 Gättuerki. 
E Schwerdtseger, 01., 
GäilncteiBes. (Bettln). 
35—62 Baustellen. 
Slrnusiflr. -> 
63 E Stessin, il.,Pc»s>ouär, 
64 Baustelle. ’ . 
03 E Nadach, St., 
Schürzentousekt. 
67 E Feuder, H., Maurer. 
68 Baustelle. 
-<r Btahinislr. -> 
69-71 Baustellen. 
-<r LanbSbergcr Sit, -> 
12. 73 Baustelle». 
-<r SchuBerislr. -> 
1i GStlutrci, geh. z. Schul* 
str. 15. 
75 E Guse, SB., EiseuB, 
Beamt. 
Hoffmann, K., Slrbeit. 
Karasiat, St., Ww. 
Kulte, I., Slrbeit. 
Oqueka, 5t., Ksin. 
Reiser, SS., Strbeit. 
Schüler, H., JEnffetiBof. 
76 E Trappe, 51., liigtu» 
lfimtiii. 
Bölling, H., fifm. 
Ftauztowiak.J.Schucider. 
Kühn, SB., Lageratb. 
ffltattlicS, I.. Ww. 
Mobest, F., Ww. 
77 Baustelle. 
ÜJloznrlftr. 
78. 79 Bauslellen. 
SO E Hübte, L., Invalide. 
Gruzka, I., Arbeit. 
— SB., Arbeit. 
Ssed, H, Gärtneieikes. 
- 8t., Arbeit. " 
Schmibt, M„ Frau. 
Schulz, St., Aeicheiisiell. 
Wilckc, ül., Schlosser. 
81 E Siebett, 51. FnBtk.T 
Kusle, 58., SchissSossiz. 
Ulrich, P., Maurer. 
82-66 Bauslelleu. 
87 E SBcmcrt, 5l., Kohle», 
-<r !!leiitgeiistr.,-> 
__ Baustelle. 
69 E Raucke, C., Ksm. T 
Hetzke, 51, Stcllmach. 
lüöbtr, E., Moiiltur. 
Schwilhal, ©, Sicntcit» 
enipsänger. 
90. 91 Baustellen. 
92 E Piömper, 8„ ÜBN). 
Eassel, M, vw. Pros. 
93 E’Jlt!uBai>cr,6.,@ctocr6c« 
lehret. 
94 E. Kaatsch, St., Ww. 
Horn, F., FärBermstr. 
95 Feueiwehidepot. 
E Geiueinbe Groß Billig 
Wülderseestr. ->■
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.