Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

v--e^ 
J"2^j 
IV.-jfeii, Liebermannstr.—Psarrftr. ' 
Commerz- und Priva.t-Bank 
Mahlsdorf 
2007 
23—27 Baustelle». 
28 E Peler, fi, 'litnfionör. 
igelet H., Zeichner. 
29 B Schnecher, F. 
Papierprcss. 
30 £ Hulh. ©., Sdjtlfllctj. 
81 Banilelle. 
■<- Siralsund» Sie. -> 
Lindenallee (Siib) 
-<- Bülowslr. -> 
I Baustelle. 
Donalhstr. ->■ 
Douailjplag -> 
^-Kaiser-,'sriedrich-Sir-> 
2—3 Baustellen. 
4 E 8mrc. '45.. Schlaffer. 
(l. Winter in Berlin). 
B Banstelle. 
-<- KönigSweg -> 
6 EBelkoBorSIl>.J, jleildjcr’ 
mstr. (Berlin). 
Heulschel, R, Geh. Hoj> 
mt, 
7 E Pcuner, C., Bncher- 
rcu.s. T. 
8 Garte». 
-^-Stai[ci-(sric&ritfj»Str->- 
9—10 Banstellen. 
II (Saiten. 
Bülowstr. -> 
Lnldcnstr. (Nord) 
Fricdrichstt. ->• 
1 Baustelle 
2 E Wenzel, H, Siellm. 
3-4 Banen. 
5 E 5tö|>|>e, G., Gigcntüm. 
6—7 Garlen. 
8 Baustelle. 
Hönowcr Sir. --- 
0 geh z. Hönoniet Sli.160, 
1GJ. 
10 E Slontf, N., Dorzeichn 
11. 12 E tirorlj, F., Gärt¬ 
nerei. 
Franz, K, Spanner. 
Kallnieyer. L., Technik. 
Sandmeyer, O, (Jheraif. 
Sauetiiinini. G. Kireler 
Thomas, G, Mcchauit. 
13 Galten. 
Ätelanchihoiistr. 
14 E Schindler, O.Töpser- 
instr. 
Diechller, SB, Ban!« 
Beaml. 
Rtommig, M, Arbeit. 
Östreich, M., Klempiicr. 
15 E Schmidl.M., Sieichäb. 
Beamt. 
Seichetzuiif, fr-, ©örfitcr. 
Sicimctc, 3)1., Schmied. 
16 Baustelle. 
-<r ftlomftr. -> 
17 Baustelle. 
18 Garlen. 
19—^2 Baustellen. 
23 Garlen. 
24 E Schilling, (?., Buch- 
bind. 
Hansen, St, Kürschner. 
25 ISnrleu geh.z.LemIe>lr.l4. 
Lemkestr. -> 
26 Baustelle. 
27 E Dclin, O.. Maschinist. 
Frauz. P, Salilei. 
üladcmachcr, O, Arbeit. 
23 Banilelle. 
29 E tiroimu, 81., Kurjch 
nernislr. 
30 ©ortet. 
31 E Sieyer, 6., SBw. 
Schulz, 9i, GifenB. OS. 
Jnipeki. 
82 E 61cm, 31., Grost- 
stcijchetmstc. 
Bleck, VI. Kontoristin. 
33 E !)ia,td][u&, 6„ Stadt 
Obersekr. i. R. 
©einte. St., Glcltromonl. 
34 E Prölil, 31., Brauer. 
Piolil. !».. Preffer. 
85 E Ailliatsch, A.. Maler. 
gloiastr. ->■ 
86. 37 Baustelle«. 
38 E Gcrlach,O.,Schlosscr 
89 E Voj), Kohle» (Berlin). 
-<r Melanchthonstr. -> 
40 Banslelle. 
41.42 EÄöIk.A., Fleischer. 
Hönowcr Sir. -> 
43 Baustelle. 
44 E Henschke, P., Loto« 
molivoberheiz. 
45-47 Gärten. 
48 Baustelle. 
49 E Filor, St., i$a fsenBolc. 
50 Baustelle. 
-<r Friedrichslk. ->■ 
Lisztstr. 
Häudelstr. -> 
1—4 Baustelle». 
Sectliouciislr. 
6—7 Baustellen. 
8 E Knappe, 5?„ Pol. 
Wachtmslr. 
9—10 Baustellen. 
Haiidclstr. ->- 
Loherrgrinstr. 
(Nord) 
(Die rechte Seile geh. $. 
KanlSdors). 
Wodanslr. ->■ 
(llubibaul). 
Lortzingstr. 
Berliner Sir. ->■ 
1—11 Baustellen. 
Meyeibeeistr. ->■ 
12. 16 Bansiellen. 
14 E Schaumb, 6» In 
sliilnieiitenni. 
Banuelle. 
LiendelLsohnstr. 
Baustelle. 
Bachstr. -> 
17 Baustelle. 
18 E Scheiinnck, K, GaSanst. 
Beanit. 
Ossenbachstr. -> 
19 E Sintert, W, Maurer. 
20 Banilelle. 
<. ngiicdlr. ->■ 
21 E Zander, Schllhm. 
(Berlin). 
22 Banilelle. 
Händelllr. -> 
23—28 Baustellen. 
Bcctljouciilir. ->• 
29—39 Ban»cllcn. 
Händelsir. —>- 
10 Banilelle. 
11 EWohgast, K, Fabrkarb. 
(Ver>>n>. 
42E JioDtil.Sf .Schneidrrmstr. 
(iicUm). 
43. 44 E Köhriu», 3/ 
Fabrlbes. (jicrlm). 
Lorkntz. H, Privaiier. 
45-4Z Lanstell°i,, 
Oiienbachsti. ->■ 
13—51 9jciii|lcUcii. 
öäEBäulcli. O, Tischler. 
56 BauNelle 
MendelSIohiistr. -> 
37—62 Bansiellen. 
u3.64 E2cl)maim,GißCntü« 
(Berlin). 
Baustellen. 
Beilinec Sir. 
Löwestr. (Nord) 
LaudSberger Sir. 
Banilellen. 
Webersti. ->• 
Banstellen. 
Kanlbachstr. -> 
Banstellen. 
Slralsuuder Sir. — 
la- 29 Banstelle». 
JO geh 5.  JSol6et8CtSit.ll 
31 Satten. 
33 E Wolf, SB, ScifciihMg. 
(Berlin). 
Stolbcrgei Sir. ->• 
Hamaplay -> 
54—59 Banitellen. 
60 E Stofiau, P., Schul,m. 
ol E Klipper!, I, Malet. 
62—61 Baustellen. 
Slialsundet Sir. ->• 
Baustellen. 
Äanlbachslt. ->• 
Baustellen. 
87 E Dpiti, SB, Dreher. 
Baustelle. 
Webetstr. -> 
b9—91 Baustellln. 
92.93 Gälten. 
94 E Kaina, jy., Tischler. 
95 96 Baustelle,,. 
LaudSberger Str. -> 
Lübecker Str. 
(Nord) 
LondSberiicr Str. -> 
1.2 ESchrötcr,F,Privaticr. 
3. 4 Gälten. 
Bremer Sir. -> 
5 Baustelle. 
Hamburger Str. ->■ 
d Garte». 
3cm(e[it. ->• 
Baustellen. 
Wachhold »Heide -> 
Baustellen. 
14 E Stoepsel, R., Mechanik 
15—20 Bnusteflt'i. 
21 E Sun!, H., BuchdrilS. 
22 Baustelle. 
-<r Gie,sswalder Sir. -> 
Baustellen. 
Wacholderheide -> 
Baustellen. 
Lemkestr. -> 
Hamburger Str. -> 
37 Garte». 
Bremer Sir. -> 
38 Garte». 
39 E Werner,M, Zimmerm 
(Lemlesir, 65), 
40 Baustelle. 
üaubSDcrgec Str. -> 
Lutherstr. 
Triststr. 
(Unbebaut). 
Mannheimer Str. 
Cöpeuicker Allee -> 
(Unbebant). 
Marderweg. 
Marllplatz ->• 
(Iti,Bebau,). 
Margaretenstr. 
(Söpemict Str. -> 
SBicscnmeg -> 
1-3 Gälten. 
Metzer Str ->■ 
1 E Steil. SB, Gisenb. Senmt. 
a. D. 
Teubet, I., SB». 
5 Garlen. 
■<6* Fliest ->■ 
Mariellburger Str. 
Berliner Sir. 
Baustelle. 
Gläumct geh. z. Danziget 
Str, Stfjaol’scheS ötnnDlt. 
S(injicier Sir. -> 
Gärtnerei geh z. Danziger 
Sir. Volz'scheS Grnndst 
Gtandenzer Str. 
äniistelfci. 
Ofifchcr'sijed Hau?. 
E Fische,, O, Schneider 
Gatten. 
QSoro’ichcS Hai.?. 
E ®oua, K, Sltbcil. 
Baustelle. 
^rettchenwcg -> 
Malerisches Haus. 
E Mater, D, Metallarb. 
Lanliellen. 
Am Kornseld -> 
Gemarlnug 
iSnulSöorf 
Baiutellen 
.sreitchcimcij -> 
Bobach'scheSHanS. 
E Bobach, Q. Ob. Berte. 
Getr. 
PeterS, A„ Gültler. 
hanpt'scheS HanS. 
E Hanpt, P. HilsSniont. 
Haupt, Sl, SB». 
Smmilil’tchcä HanS. 
E Schnndk, P, LebenL- 
mitlel. 
Baustellen. 
Betliner Sir. ->■ 
Markgrafenstr. 
(Nord) 
Oemariimg fiauistors, 
äiicinetsli. -> 
I. 2. Gärten. 
ytiedtichstt. -> 
2-4l> dfärieit. 
5.6E Kuschet. ^„Eigentum. 
Heizog, R, Stsrn. 
Möws, ifi, Poslschaffn. 
J Galten geh. z. Sir. 6. 
7. 8 Bulle». 
Höuower Sir. -> 
Sa E Ladewig, H, Kohlen 
9—13 Bansiellen. 
13 EStoemSh, P, Bankral. 
Melanchlijonstr. ->• 
14 E Berber, 21., Architekt. 
Vogel, Banlbcamt. 
Florastr. 
15 Garten. 
16 E SSietf, SB., SltBeif. 
Melanchthonstr. -> 
17—20 Baustellen. 
Hönowcr Sir. -> 
21 Lagerplav geh. z. Hö- 
uoroer Sir. 22. 
21a Bausieüe. 
Siegsriedstr. -> 
22. 23 Baustellen. 
Friedrichstr. -> 
öaustellen. 
Gemarkung Skanlsders, 
. SBenierstr. 
Melanchthonstr. 
(Nord) 
•<- Nabe der Ostbahn ■> 
Baustellen. 
Markgrasenstr. -> 
II.14 Banstellen. 
Lindenstt. -> 
15. Jö Baustellen. 
17 E Nauck, G., «6teilg8. 
Direkt. 
18 Baustelle. 
19 Gatten. 
Surggrafcnflr. -> 
20.21 Banstellen. 
22 Goitcn. 
23.24 Baustellen. 
Buddeslr. ->• 
25—27 Baustellen. 
28 Gatten. 
29.30 Baustelle». 
■<r Dikioriaflr. -> 
81 Baustelle. 
32 E Strauß, P., Bohrer. 
33—35 Banstellen. 
Allgustaftr. -> 
Baustelle». 
6- stronprinjenftr. -> 
45 E Seidel, F, Glgentiim 
46 E Dietlich, I., (Sero. 
Slimcit. 
Dietrich, M., Maschin. 
Führ. 
Bauitellcn 
48 E Thiele, Sl, Arbeit, 
(tierltn). 
49 E Schüljler, F., Arbeit. 
(Ächlenbg), 
50 Baustelle. 
Am Roseiihag -> 
51 Banstelle. 
52 E Witte, O., Zimmerm. 
(FticbtichSf.) 
®t. Sportplatz 
SauiteKen. 
Ani Nosenhag ->■ 
57 E Beer, P., Drechslet 
. (Lichtenbg). 
68 E Beer, iiii, Maurer, 
Bansiellen. 
Albiecht-Dütet-Sit. 
Banstellen. 
Angnstastr. ->■ 
71 Baustelle. 
72.73 Garte». 
74 existiert nicht. 
75 Baustelle. 
Bikloiiasir. 
76. 77 Baustelle». 
78 - 80 Gärten. 
81 Baustelle. 
Buddcstt. -> 
82 E Liebchen, J?„ Bildha». 
83 Banilelle. 
84 Gatten. 
85.86 Baustellen. 
•<- Butggtajensir. 
87 Baustelle. 
83 Gatten. 
89 elidiert nicht. 
90 E Fächer, Sl., Maletinstt. 
iBeilinj. 
Fischer, W, HantelSni. 
91 Gatten. 
Uuihcnflr. ->• 
92. 93 E Siltner, G, Stfm. 
94. 95 Banstelleu. 
Siartgralenftr. -> 
96. 97 Baubeiten. 
98 E Mittniann. R, Bäcker, 
»"linier, O„ flelliict. 
lotge, G, Schmied. 
99 Baustelle. 
Nahe der OslBahu -> 
Mendelssohnstr. 
Landsberger Str. 
1 Baustelle. 
2 E JlHönsch, @,,pen[.5cuer= 
wehim. 
3 Baustelle. 
4. 6 Gälten 
6-8 Baustellen. 
Stiautzstr. -> 
9 Baustelle. 
10 E Gaucit.F.Zimmeimsir. 
11 E6en(elett,$i.,!Diügciifbil. 
(Beth»). 
12. 13 Samleffen. 
14 EDreyer, Wilh., Böttcher. 
Baustelle». 
Lortzingstr. -> 
Baustelle. 
ruschke'icheS ßoiiS. 
E Btuschle, H, 'Arbeit. 
Gei,iatk»«gDahlwitz-> 
22 E StrcnM, SL, Büglet. 
23 E Siicrloni, H, Schlosser. 
-<r Lortzingstr. -> 
Banstellen. 
28 E Hetzberg, E., 
Bnchdinck. 
Siraußfir. -> 
Baustelle». 
30 E Wendt,F., ExpcditiouS- 
leit. 
31 E Marcus, K., Schlosser 
(Berlin). 
Banstellen. 
86 E Nettclmaim, F, 
Gärincrelbes. 
Affer, E, Gärtner 
Baustellen. 
38 E Kleiner, Lanbiuess. 
(Niederlchönhaiiseu). 
LandSBerger Str. -> 
Menzelstr. (Nord) 
Ostbahn -> 
1E. Semmir, C., Nechu.Nat. 
2 Garten. 
3 Baustelle. 
Lemkestr. 
4—7 Baustellen. 
8 E Trott, CH,Bildhauer. 
9EScheibe,H.SteiuBildhan. 
Nembrandtstr. ->■ 
Baustellen. 
Landsberger Sit. -> 
Baustelle». 
•<- Lemkestr. -> 
Saufteffen. 
Ostbahn ->■ 
Metzer Str. 
(Siib) 
Margaretenstr. ->■ 
1—5 «iftteit nicht. 
6—8 Bansiellen. 
9 E Krause M., Glaser. 
10. 11 Baustellen. 
12 E Fabisch,J, Werkmstr. 
Baustellen. 
Wiesensir. 
Baustellen. 
Brachialer Str. -> 
Banstellen. 
Mannheimer Str. -> 
Banstellen. 
-<- Freibnrger Str. -> 
Baustellen. 
44 E 31 a«, F, Schlosser. 
Badeuer Sir. -> 
Baustelle». 
Fuedenstr. -> 
56.57 E Luke, SB., Maurer. 
58 E Willamowsky, A, 
Direkt. 
59 Baustelle 
Kaiser Wilhelm-Sir.-> 
60-61 Baiutellen. 
62-64 Gälten. 
65 E Blümel, M, SBto, 
Dlöbcrnftr. 
66 Banlielle 
67 E Blüinel, H, Giaeitiim. 
Zank, SB, Einrichter. 
n8 Gaiicn. 
b9 Baustelle. 
70 Garieu. 
71. 72 SBauffcITcit. 
Kaiser Withelm-Sir. -> 
73 Baustelle 
74 E 3SeuöIer,St.,8immertn 
75 E Pipping. ©., Äerkiiistr. 
(Berlin). 
77 E Galllua, I., Ww. 
Fuedenstr. ->■ 
Baustelle». 
Badeuer Sir. 
Baustellen. 
FrciBurger Sit. ->■ 
Baustelle». 
87 E Martschin, St, 
Schneidrin. 
Hnli», Sf„ Schneider. 
Mannheimer Str. 
Baustellen. 
92 E Rosinski, F., Zugsühr. 
o. D. 
Brachialer Str. ->■ 
Baustellen. 
Heidelberger Sir. -> 
Baustelle». 
Odcnwaldftr. 
Baustelle». 
137 E Golische,J, Arbeit. 
138 Baustelle. 
139 E Wiedmg, F., Arbeit 
(Berlin). 
Baustellen. 
143 E List, SL, Schuhm. 
144. 115 Baustellen. 
Margaretenstr. -> 
Meyerbeerstr. 
Landsberger Sir. -> 
1—6 Bailstellen. 
6 E Krone, £>.. Söpfetmstr. 
7. 8 Banstellen. 
8a ESchnlze,H.,Betgolder 
(Berlin). 
E Schulze, Sf., Frau. 
-<- ©trauststr. -> 
9 E Köblet, St, Maler. 
10—14 Bauitellen 
16 E Hasewalter, L, Tischler 
(Berlin). 
•<- Lortziugsir. -> 
16 Baustelle. 
17 E Lieben, $., Schlosser. 
18-20 Baustellen. 
21 Eillcrnicke, SB., Schlosser. 
22 E Matquardt, F., 
Schneider. 
©Iraiiftsir, -> 
23. 21 Baustellen. 
25 E Stausee, P, Eisenb. 
Werkhels. 
26 -30 Banstellen. 
Landsberger Sit. 
Mozartstr. 
Pestalozzistt. -> 
1 Baustelle. 
2 EBran!>t,B.,Eigeutümiin. 
Demmer, SL, Arblrin. 
Fischer, E., Gärln. 
2 @rannte, 6!., Bäcker, 
vanpl. SB., «leinarb. 
Stoppe, Sl, Arbtri». 
3 E Liege. E. Stsrn. 
Scholz, Sl, Schlossen 
Biehweg, E, Lehrer. 
4 Garten. 
Schulstr. -> 
o Saiten. 
Baustelle. 
7 Garten. 
E gelaentreff, SB., 
Diahizäuiie (Berlin). 
9 Baustelle. 
Äagnerstr. -> 
10 Baustelle. 
11 Estostera,Q).,OB. Feuer» 
tue irrn. 
Kassner, K, Privatier. 
Mönnigheim, A., Bank- 
Beamt. 
Schnitz. M, Näherin. 
Schumann, F, Tischler. 
Zawatzkn, H., Kanzt. Sekr 
12 E Delitz, F, Poubeamt. 
a. D. 
Buchholz, C„ Mechanik. 
Gan», SB, Baukbeamt. 
Häusch. M, Maschinarb. 
Reich O.,Bahnbeamt.a.D. 
lllömmg, >$.. Stirn. 
13—15 Gärten. 
16 E Scheutet, O., Ob. 
Monteur. 
Grabert, F., Beizer. 
Kringel, E. Zimnieriil. 
Neiiiicke, M, Lithogi. 
17 E Dietz, C, Monteur. 
Sitte, B, Neichsdruck. Geh. 
Barra, ,X. GäilncteiBcs. 
Häusch M., AiBinn 
Stailicke, G„ Aüroaiigest. 
Schramm. P, Pensionär. 
Schulstr. 
18 E Pfeiffer. F, P-Iz- 
fmberei s. 
KueseF.ReichSdrlick.Geh 
Mettnet, C., Sicnncss. 
Sefiei 
Schmidt, 8t., Atbltin. 
19 Ellcljmaim, ili, Pripaiiet. 
20 E Kernen, H., Portier 
21E Brote, D., Beaml. 
Stell, A., Steffm. 
Lahn. B„ 3bto. 
üitbecf, Sl., Ww. 
Wiese, M, Beamt. 
22 Baustelle, 
Pestalozzistr. -> 
Miillerstr. 
Cöpenicket Ällee —> 
1-9 Banstellrn. 
10 E Brotsee, M., Friseur 
(Sertm). 
11 E Rohde, O., Zeichner 
(Berlin). 
<- Triststr. -y 
12 Baustelle. 
13 Garten. 
16 E Liudner, P., Eigentum. 
(Berlin) 
Lauge Sir. -»■ 
17 Baustelle. 
18—^2 Gärten. 
23 E Stliemann, SB., Stsrn, 
Steffen, A., Pollbeamt. 
24 Gatten. 
25 E Utuugc, SB., HauSmstr. 
(Berlin). 
26 Gatien. 
27 E Will, SB, MctallarB 
(Berlin). 
E Will, E., Hmidlgsgeh. 
(Berlin i. 
27a—29 Gälten. 
30EHeilmann.P,@teuerfclr. 
GonzienSki, O., Stadt 
Sekr. 
30a Baustelle. 
3üb E stappeK, St, Ww. 
Ludwig, fif., Ww. 
Weber, St, Jockei. 
30c Baustelle. 
31EKi'iilet.N.Gl!enb.AM 
ESchö»,^.,Miistklehtenn 
GenSke, W, Arbeit. 
32. 33 EGcrroier,V,Gigen« 
tüni. (Berlin). 
34—37 Baustellen. 
Hohenzollernstr. ->• 
38 E Hetslet, F, Buchbind 
(Berlin), 
flönigro Liiise-Sir. ->■ 
39—44 Baustelle». 
45EBenller,P. Rctlentoleif. 
Hohenzollernstr. -> 
46—49 Banstellen. 
50 E Schade, O., Handeism. 
51. 52 Baustellen 
Waldstr. -> 
53 E Landet, E, Kfm. T. 
54—67 Gärten. 
58 Baustelle. 
59 E Leiu.H.Schneidermstr. 
Plautz, P.. Stfm. 
Reich, ©.. Schuhm. 
Schulz, H, Biihnbeamt. 
60. 61 Baustellen. 
62 E Tierier, Dy itfrn. T. 
i)3. 61 Baustellen. 
6.iES$urlatt6,SIgiic5,@afito/n 
Siittiicr, 0, Pcustoiiär. 
— P., Buchdruck. 
Gieglauzki. I., Arbeit. 
Duuker, W., Pensionär, 
teilnöiS, St., Buchdruck. 
H»ih, 15.. HaudlgSgeb. 
Skind, jJ., Schneider. 
MottljicS, Sl., PosthilslX 
Ichaffn. 
Sidbcit, G„ Schnhm. 
Siornuieli, M., Ww, 
<- Lange Str. ->■ 
66 Galten. 
67 SaiiKcilcn. 
08 Gauen. 
Triststr. -> 
Baustellen. 
tiopemtfet Allee ->i 
Odenwaldstraße 
SJleger Str. 
(Unbebaut). 
Offenbachstraßo 
•<- BtamSslr. ->■ 
I Banuelle. 
3 «rautc’IrfjcS HanS. 
E Kraule, P, Gigcntüm. 
•1. 6 Bauuelleu. 
-<r Stiausiftr. ->• 
6 E Lenlschman», O., Alb. 
7—10 Saiiiicllcn. 
II (Satten. 
12. 13 Baustellen. 
14 geh. z. Lortzingstr. 10, 
-<r Lortzingsir. ->• 
15. In Banstellen. 
-<-GemarIungDahlwitz->- 
17. 18 Bansiclleii. 
Lortzingstr. ->• 
19—‘23 Baustellen. 
24 E Mienen, A F., Porlier, 
Banuelle». 
<- Siranßsir. -> 
Baustelle». 
-<r BtamSslr. 
Offenburger Str, 
■<r PCidelberger Sir. -> 
(Unbebaut). 
Pariser Str. (Süd) 
-<r Friedeustr. -> 
1-3 BauNellen. 
4 E Urnckuer, I., Gigcntüm. 
(Berlin). 
5 E Bietst, O., Gigeutüm. 
(Berlin). 
6—9 S3a„|teIIen. 
10 Garten geh z. Kaiser» 
Wilhelm-Str. 20. 
Staijci Wilhelm-Str. 
Baustelle». 
Rödenistr. -> 
Bansiellen. 
ifctifec Wilhelm-Sir.-> 
Baustellen. 
26 E Seiet, H, Glaser« 
mslr. (iBetlm). 
Friedeustr. -> 
Parkstr. (Süd) 
DlöDecnstr. 
lUnbeBaul) 
Pestalozzistraße 
-<r Bahnhosslr. ->- 
Bannellen. 
Waldcrsecstr. ->• 
Baustellen. 
illönfgenslr. -> 
Baustellen. 
Mozartsir. ->■ 
Baustellen. 
Schiibertstr. -> 
BauNellen. 
Landsberger Sir. -> 
Baustelle». 
16 E Senst, G., Gigeniilnt, 
(Berlin). 
Gärtnerei. 
Banstellen. 
Walderseestr. ->■ 
Sanflcllen. 
Dahnhofstr. ->• 
Pfarrstr. (Süd) 
-4- Göpcmckct Allee 
1—3 Baustelle». 
SchrobSdorssstr. 
4 Garten. 
6 E Zählte, P„ 
6—8 Baustellen. 
-<r Lange Str. -> 
9 Garten. 
10 Baustelle. 
11 E Sachse, Gigcntüm. 
(Berlin). -i 
12 Garlen. 
■<r Hirschgarlenstr. 
13 Garlen. ? 
14 Banslelle. 
LMaudstr.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.