Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

2004 - 
Mahlsdorf 
.Commerz- und Privat-Bank 
,rowstr.-->Höriotver Str. 
22. ‘23 ©ärtcit. 
24.25 E Slüdbe, F., Fräser. 
26 Söaitftclsc. 
27 E Hcsse. K„ Gigcntim. 
28 E GroleL, S„ Maschinist 
(SSblcr, E., Schirimstr. 
2Sa ©nrtcit. 
28b Baustelle. 
29 E Nabe. P., (Eigentüm. 
30 Baustelle. 
81 E Utecht, Jt„ Zigarren- 
sbrk. 
32 (Satten. 
33 Baustelle. 
Hohenzollernstr. -> 
83a—35 Gärte». 
36—33 Baiistelleii. 
Königtn-Lulse-Str. -> 
39. 40 Baustellen. 
TemarkungDahlwi» 
41E Dielmau», E., Eiscnb 
Scaml. 
■<- Königin-Lnisc-Str. -> 
4'Z. 43 Baustellen. 
44 E Hopp, ®„ Tapez. 
Mjtr. 
45. 46 Baustellen. 
Hohenzollernstr. -> 
$7—60 Baustellen. 
61 E Flinte, H., Schneider. 
B2 E Stellte, M., Eigen¬ 
tümerin. 
Bikmaim, 3., Bau-An- 
schläg. 
Torncr, O.< Bahnarb. 
tzarlcn geh. z. Waldstr. 2. 
B2a E Holm, 1R., Kfm. , 
V3E Geliert. E.,P°I.fflacht! 
mstr. 
8t—58 Gärten. 
69 EBöitcher, ffl., ffleilmitr, 
Haberland, Gv Wv. 
60 ©Qttm. 
61—62 Baustellen. 
63. 64 E Biets, SB» Verw. 
Juspekt. 
Lange Sir. 
6C E Kostcdowski, 
Schneidcrmstr. T 
Lutz, L, Pvstbeamt. 
66 Garten. 
61 E Plaschzc, F.. fifm. 
$3 E Schreiber, Lina, Scti' 
teff. (Sie. 151. • 
Kreuzer, H„ Stellend. 
Steiner, 21.. fflerkzeug- 
Schtols. T. 
«9. 7U E ffltjifot, 
Geflügelzucht. T. 
Keil, ÜB., StellwcrkLmstr. 
a. D. 
Triflstr. -> 
71 Garten. 
7la SmiiliBt. 
72 E Werner, £>., Fleischer. 
Reinike, D, Schleifer 
73 Banstllle 
74 E Zingel, F.. Tapez. 
Gruiiow. R. Eisenb. 
Beir. Assist. 
78. 76 Baustellen. 
77 E ThainaschcwSky, $., 
Eigciüüm. 
Goetj, SB, Lagerist. 
<Ltm«vaid,B.,Mcherre»if. 
Müller, W.. Sole. 
Schmidt. G., Mechanik. 
Schone, A., fRentenempf 
Siewert,O., Metatldreher. 
Baustellen. 
Cöpenicker Allee -> 
Hamburger Str. 
(Nord) 
■<- Kieler Str. -> 
I—9 Baustellen. 
10 E Kürzmann, P., 
Schuhm. 
Altonaer 6k. -> 
II—19 Baustelle». 
BO Garten. 
21 Baustelle. 
Lübecker Str. -> 
22 SBanfielle. 
23 E Stolzmburg, P., 
Manier. 
B4E@ommerset6, A., Ww. 
Ü5 E Grosse, M, Jnstru, 
mentm. 
26-31 Baustellen. 
Greiftwalder Str. 
32 Baustelle. 
33 E Jonkewitz,' R» Posd 
schaff«. (Berlin). 
34-36 Baustellen. 
Dahlwitzer Sir. 
87 Baustelle. 
38 E Foka, I. Polier. 
39 Baustelle. 
40 £ Götz, &, Gärtner. 
41 Baulielle. 
Stettiner Sir. -> 
42-46 Gärtnerei. 
E Lau, :1t, Gärtnerei. 
Gemarkung Hönow ->• 
47—49 Baustellen. 
BO Garten. 
61 ©auilclte. 
02 E Schneidere», A.. 
Fenerwehrm. (Berlin). 
•äoitstelleii. 
Dahtwitzer Sir. 
Baustellen. 
GteUSWalder Str. 
57 - 65 Baustellen. 
66 E Schultteit, vi., Eigent. 
Lübecker Str. 
67—70 Baustellen. 
71 Garten. 
72 Baustelle. 
73 E Rauienberg. P., 
Mühlenarb. (Berlin). 
74 ESittlich st., Buchhdlgk- 
Geh. 
75 Garten geh. J. Nr. 74. 
76 E Rothenburg, E., Arbeit. 
Baumgart, E., Arbeit. 
77 Baustelle > 
-<r Altonaer Sir. -> 
78—87 Baustellen. 
Kieler Str. -> 
Hamsterstr. 
ftrettdjeimicg 
1 E Rieck, H., Lageiver«. 
2. 3 Baulielle». 
Am Kornfeld -> 
4 E Golsch, 8t., Steindruck. 
Händelstr. 
LandSberger Str. -> 
Baustelle». 
Strantzstr. -> 
E Arendt, P., Lehrer. 
2—4 Gärten. 
5 E Schwäminlein, SB., 
Tischler. 
6 Garten. 
<- Liiztstr. -> 
7 Banstclle. 
8.9 Garten geh. z. LiSzistr.8. 
Loiyingstr. -> 
10 Baustelle. 
Gemarkung Dahlwitz-> 
11.12 Baustellen. 
Loryingstr. -> 
13.14 Gärten. 
Baustellen. 
Straubftr. ->* 
Baustellen. 
Laudiberger Sir. -> 
Hausaplatz (Nord) 
Tiziaustr. -> 
tllnbebaut.) 
Heidelberger Str> 
Metzer Str. -> 
(Unbebaut). 
Heidestr. (Süd) 
Hinchgarteustl^ -> 
I. 2 Baustellen. 
Hohenzollernstr. -> 
3. 4 Garten. 
<- Königin-Luise-Str. -> 
5. 6 Gärten. 
Hohenzollernstr. ->■ 
öanstellen. 
Hirschgartenltr. -> 
Heinrich -Heine- 
Straße (Süd) 
-<r Cöpenicker Allee -> 
Bllustelleu. 
Schilleistt. 
k- Projelt. Platz -> 
Saustellen. 
Goeihesir. -> 
7 Baustelle. 
8 E Lindemami,N,'Keller- 
msti. 
9 E Sudler, F., HandlgS- 
10 Baustelle. 
Uhlaiidstr. -> 
^anstellen. 
Selsingslr. -> 
Baustellen. 
Klopstockstr. -> 
Gärtnerei geh. z. Winkln» 
straße 41. 
Äielaudstr. -> 
18. 19 Gärlen. 
Arndtstr. -> 
20 -Ü2 Gärten. 
23 E Wollet W.. Tischler. 
24 existiert nicht. 
25 Garieii. 
Gemarlnng 
Kaulsdors 
26 Garten. 
27 Baustelle. 
Gerhärt Hauptmaiiw 
Straße -> 
28.29 Gärte». 
30 E Wook, 31., Rimmetm. 
Sau, H., Schlosser 
Arndtstr. -> 
31 Gatten. 
52 E Schulze. C., Fliesen- 
leg. 
-<r Wielandstr. -> 
33 Banen. 
31 Baustelle. 
<- Klopstockstr. -> 
35 Baustelle. 
Lessingstr. -> 
i.37 Gärten. 
38 E Nowaik.St., ßimtnetm. 
Herderstr. -> 
Baustellen. 
Goelhcstr. 
Baustelle». 
19 E. Kindt. $8. Arbeit. 
50 E Henschkc. O., Tischlrr! 
Boß, O., Dachdeik. 
61 E '{Sohle, G. Kfm. 
62 Baustelle. 
63 E Bob, D., Maurer. 
Cöpenicker Allee ->• 
Hellersdorfer Str. 
(Nord) 
Sewelinslt. -> 
l-3HolzPlatz. 
E iHitfiter, E., Zimmerei. 
(Nr. 6). T. 
4 Baustelle. 
5 E Schmidt, A., Bauun 
tcruehm. T. 
Richter, <£., ZimmerMstr. 
Schmidt, G., Tap. 
— K., Maurer. 
« chumann, O, Gewttlsch. 
Ängest. 
6 Gatten geh. j. Faust str. 8 
7—8 Baustellen. 
9 E Meiste, st, Steuer« 
Wersche, 33., Musik. T. 
- E, Redn». T. 
10 Baustelle. 
•<- Friedrichstr. -> 
11. 1-2 E Müller, M.. 
Baugesch. T 
Gemarkmig KaulSloif. 
•<- MahlSdorser Str. ->■ 
13. 14 E Lmdner, G, 
Schneider. 
Grolhe, ffi., Arbeit. 
Friedrichstr. -> 
15 Baustelle. 
16 E Luther. P., Ingen. 
Brandt, E, Buchhalt. 
Seine, A.. Ww. 
Kallenberg,P„ Stadlasstst. 
Köhler, G, Kfm. 
Schicht, Th.. Ww. 
Schwadlke, H., Schlosser. 
Warzecha, Ä., Ingen. 
Aipper. P., Tresor 
Bemalt. 
17. 18 Baustellen. 
Siegfriedstr. ->• 
19. 20 Neubau. 
ESchwabtke,H,SchIosser. 
(Nr. 16). 
Hönower Sir. ->• 
Herderstr. (Süd) 
»tödernstr. ->■ 
1. 2 Gärten. 
3—5 Banstellen. 
6 Gatten. 
7—10 Baustellen. 
Heinrich Heine-Str. 
11—15 Baustellen. 
16—18 Gärte». 
-<- Nödernstr. -> 
Hermelinweg 
Altonaer Str. ->• 
l. 2 Gärten. 
3 E Banch, (£., Arbeit. 
Baustellen. 
9 E Lilienthal, SB, Sieh 
eyic» 
10 E Wegener, A, Arbeit 
Baustelle». 
GreitSwaldcr Str. -> 
Baustellen. 
L E Bach, St, Krankenk. 
SBcamt. 
23 E Fritz, P.. Bollz. 
Bcamt. 
24 Gaite». 
25 Neubau. 
Altonaer Str. -> 
Herweghstr. (Süd) 
Cöpenicker Allee -> 
1 E Neumaun, M, Ägen 
tümerin. 
E'Jtcumatm,®, Schristletz. 
2 E Ladewig, F, Böttcher 
i E Habei, Kfm. (Berlin,. 
4 E Ladewig. E. Böttcher. 
Dich, W, Lackier. 
Wegener W.» Schlvffer. 
5 Garten. 
6 Baustelle. 
Goethestr. -> 
Baustellen. 
Herderstr. -> 
Baustellen. 
-£• ©oethestt. -> 
Baustellen. 
10 E Lerntzard, Eigentum. 
(Sirlin). 
Cöpenicker Allee -> 
Hirschgartenstr. 
(Süd) 
Ahornallee -> 
1—11 Baustelle». 
Blücherstr. -> 
12 Baustelle. 
13 Garten. 
14. 15 Baustellen, 
16 Garten. 
17—LO Baiistelleii. 
Blumenthalstr. •> ■ 
21—24 Gärten. 
26 Baustelle. 
26—28 Baustellen. 
29 Baustelle. 
-<r Pfarrstr. -> 
-<- Hobenzolkeruplatz -> 
82—33 Baustellen. 
Nüsiernallee -> 
34 Garten. 
35 E Piatek, R.. Postsekt. 
36 E Raranard, SB., Malev 
m[lr. 
37 Garten. 
38 Baustelle. 
39 Garten. 
40 E Ohnesotge, A, Eigen- 
lüm. 
41. 42 Gätien. 
43 E Gnrilch, M, Frau. 
Hetdestt. 
44.45 Baiistelleii. 
Äkazieuallee -> 
46 Garte». 
47 Baustelle. 
48-50 Gürten. 
51 Baustelle. 
Maztenallee 
52 Garlcn. 
53 E Piel, ®„ Rentier. 
54 Baustelle. 
55 E Baier-Schmidt, St., 
Gastw. 
56 Baustelle. 
-<r Sleiilstr. 
57 Baustelle. 
58 Galten. 
59 E Muggelkerger, K., Kfni. 
60 Garten. 
61E Ordnung,N.. Fleischet» 
mstr. (Adlersho». 
62 E Rog^eubrodt, A, 
Eigentum. 
Siebert, F., SattlbeamL 
63 E«o8kc,3, Ww. 
64ERittuer,P,Schuhsbk. 
Brock, F„ Kütschiiet. 
Hknipel, 58., Bankbeaml. 
Lüdtke G„ iXciifietteütig. 
Reinccke, F, Chemigravh. 
65 E Köhler, R, Beizermstr. 
66 £ Schmidt, SB., Wasch. 
Setz. 
67 Garten. 
68 Garten. 
SBcgaSstr. 
69. 71 Baustellen. 
Alle Fiiij-Slr. ->• 
72 E Schwarz, F, Gastw. 
Gemarkung Göpeuti -> 
73. 74 Banstellcil. 
Navenslciiler Sir. -> 
75 Garten. 
76 E Goebe, SB,, Magistr. 
Beomt. l'Snlin). 
V. Niiidt, G„ Invalide. 
Botch. H., Arbeit. 
Seemaii», M., Ww. 
77 E MiiiiS, SB., Arbeit. 
Seemann, O, Bcamt. 
78. 79 Gärten 
80. 81 Baustellen. 
i$a|la»icimllcc 
82 E Wüst, O, Privatier 1°. 
VerlagSanst. Thuringia 
Biichverl. 
Wüst H., Bnchdrnckereil'. 
83 Baustelle. 
81.86 Gärten. 
86.87 Baustellen, 
Steinftr. -> 
89 SJmiiifUeii. 
90 E Francke, R., Kfm. 
Baniielleii. 
Akaztenallce -> 
Bannellen. 
96 E »leib. M., Ww. 
iJieiii, F., Fleischermstr. 
97 Baustelle. 
DU E Spindel, B, Ingen. 
100 Gatten. 
101 E iirock.A, Kürschner. 
102 ERanze, P.,KoloiiiaIwr. 
103 Baustelle. 
104 Galten. 
105 E itlofe, H., Buchdruck. 
lOti Baulielle. 
107 Garte». 
108 E DeiengowSli, A., 
Ligeniüm. 
109. 110 Baustellen. 
111E Schulz,-..Schlosser. 
Baustellen. 
■<r Rüsternaller -> 
112 EKuhnhardt, O-, Bau- 
iliiternehm. 
112aELosmSk>,A..KLrschner 
113ESchmidt, W-Eigentüm. 
114-117 Gärten. ' 
Psarrllr. -> 
118-126 Baustelle». 
127 Garte». 
128 E Gericke. 8, ßigentün. 
129 E Gilzer, I., Bohrer. 
Blumenthalstr. -> 
130-134 Baustellen. 
135 E Schulte, C, Tavez. 
136 E Kuhlmaun, I., ffltim. 
Sekt. 
137 E Schüttlet, Helga, 
Lebensmiltel. 
Schöltler, G, fifm. 
138 Baustelle. 
Blücherstr. -> 
139 Baustelle. 
140 Garten. 
141.142 Baustellen. 
143 E Dietrich, SB., Eisenb. 
Assist. 
144 .Baustelle. 
145.146 Gärte». 
147. 148 Baustelle». 
•<- Ahornallee -> 
Hohcnzollernplatz 
(Süd) 
Hirschgartenstr. 
Hohenzollernstr. 
Hohenzollernstr. 
RahnSdorser Str. 
Baustellen. 
■<r Grnnowstr. -> 
Baustelle». , 
Müllerstr. -> 
7. 8 Garten gehört z. 
Müllerstr. 45. 
9.10 Gälte». 
11. 12. Baustellen. 
BiSiuatckstr. -> 
13—24 ÜJaullelle». 
Nhornallee 
25 Baustelle. 
28. 27 Gärten. 
28. 29 E Albrecht, L. 
Estenb. Schaff». 
30 Baustelle. 
3) E Pimga. e„ Eigentüm. 
-<r Blücherstr. ->■ 
Sanfiellen. 
43 E Lange, Tapez. 
44 Baustelle. 
Blumenthalstr. -> 
45 E<klenSberg,P.,DrechIler. 
46 ESze«»er,W.,HandelSm. 
KopeS, !R., Ww. 
47. 48 Baustellen. 
49 E Lernte. F, HandelSm. 
' (Berlin). 
ESzermer,®., HandelSm. 
(Ar. 46). 
50. 51 Bauuelle». 
52 E Bewert, H., Schlosser» 
mstr. 
53 Garten. 
54 E Molch, St, Arbeit. 
55—60 Baustelle». 
Rüsternallee ->■ 
61—64 Baustelle». 
65. 66 E. Krämer, SL, 
Schneider. 
67 Garlcn. 
68 Baustelle. 
Heidestr. -> 
69 Garten. 
70 E Ebisch, K. Pol. AM 
(Marzahn). 
71—73 EStaut.H>Privalier 
74 Garten. 
75 E Block, F„ Eigentüm. 
Block, E., IauftiL Ängest, 
Äkazieuallee -> 
76 E Zobel. H., Gastwirtin. 
77 Banstelle. 
77a E Hotmeister, P, 
EigentüiiL 
78 E Klein, I., Fliesenleg. 
79 Baustelle. 
‘l. 81. Gärlen. 
Steinsir. -> 
82 Äanstelle. 
83 Gatten. 
«4 E Jahuke, Eigeniüm. 
85 E Milz, «).. Sattler. 
Nauchstr. -> 
86 Gärten. 
87 E Szon», Eigeniüm. 
88. E Wendt, W> Kunst. 
gewerbl. (Mozartstr.2). 
89 Baustelle. 
90 E Hauemeisler, 3f, 
Privatier. 
Hasse, A-, Prokur. 
BegaSstr. -> 
9L 92. E fflrasch, H., 
Eigeniüm. 
93 Baustelle. 
84—97 Gärte». 
9d Baustelle. 
99 Garten. 
■6- Steinsir. -> 
100—104 Baustellen. 
105 E Hassenstein, F« 
Mechiinlk. X 
AkazieiMe» -> 
Baustellen. 
Heidestr. ->• 
Baustellen. 
114 E Grind, T., Eigentüm. 
Rüsternallee ->■ 
Hohenzollemplatz -> 
Pfarrstr. -> 
Baustellen, 
120 E Linke, St., Eigeniüm. 
(Berlin). 
125.-123 Baustellen. 
Baustellen. 
133 E Dell,.A., Frau. 
(Witlenbergel. 
Altrogge, E„ Technik. 
Meerwald, E., Ww. 
134 E Kluke, E. P., 
Eigeniüm. 
Baustelle - 
Blumenthalstr. -> 
Baustelle». 
Blücherstr. -> 
147 EKrüge, F., Eigentüm. 
Baustellen. 
•<- Ahornallee -> 
Baustellen. 
Kantstt. -> 
BaulteÜen. 
BiSmarckstr. ->■ 
163-168 Gärten. 
169 E Kulche,P.,EigenlLin, 
Müllerstr. 
Baustelle». ' 
Grunowstr. -> 
Baustellen. 
176 E Wunderlich, E., 
Eigentüm. 
176 E (jSre&ler, 0., 
Eigeniüm. 
RahnSdorser Sir. 
Hönower Str. 
(Nord) 
Bahnhossir. ->■ 
-<-Bahnhol MahlSdorf-> 
SBaujtelle. 
2 E Greve, P., Eigentüm. 
Trotzki, ($., Kondilormstr. 
Wodanstr. -> 
3 Barnlelle. 
4 E Sutzmann, N., Bgent. 
Bierdel, ffl., Büroangest. 
Höserr & Siitzmann, 
Lebensmitlel. ■ 
Nosenoto.R. Fleischermstr. 
Schackwitz. E., Ww. 
Siefller, SB., Buchdruck. 
5 E Klein, 81., Bildhauer. 
Dix. P. 5lfm. 
Heise. A„ Töpfer. 
Motsch, O., 06. Haupt- 
wachlmstr. 
Mund, St., SIektcomont. 
Schmiedete, F, Kolonial¬ 
waren. 
6 Garten. 
7 Banstelle. 
S E BuvieLR., Dtahtzau» 
fabtk. T. 
Kaliich. ffl., Berstch.Azenl 
■<r Zeppelinstr. -> 
-4r HellerLdorirr Str. -> 
9-11 Baiistelleii. 
12 E Lattich, H.. Bildhauer 
mstr. 
Bitt. H., Kolonialwr. 
Michalak. ffl., Kfm. 
13 E NowakowSki, 3y 
Schneider. 
Nowalowski, E„ Sank' 
Beamt. 
UESiegmiiitd,®., Tischler. 
Blnm, SB., Pol. Seit. 
Giaebe, I., Juspekt. 
Kell, E., Lehrer. 
Müller, O.. Postichaffn. 
Nndolph. L„ Arbtltn. 
15 E8teidicrt,3.,S)irettorl 
Reichert, G.. Ingen. 
16 E Kolbetg, O., Reifend. 
17Efflaigc,0.,Fleischermstr. 
18 Garlcn. 
19—22 Baustellen. 
Jünrtgrafenflr. -> 
23 Baustelle 
84 E Probst. M., Ww. 
25 E $ie!ü?zofle», 8L, 
Schneid evntftr. 
26 E Henkel, lll., Bankgeh. 
21 Baunelle. 
Lindcnstr -> 
28—32 Bäustellen. 
-<r Burgarafeustr. -> 
33 E WillS.P.. GartnerciBcI. 
Egel. P., Üetircr. 
Klbbert, H, Tischler. 
34 Baustelle. 
d6 E Puhlmann, ffl» 
Etadtarchit. o. D. 
36 Garlcn. 
37 Banstelle. 
-<r Buddrstr. -> 
38. 89 Baustellen. 
40 E Frohnert, W., Maurer. 
Lehmann,ffl.» Klavierarb. 
Schwensow, W., Arbeit. 
10 Seeliget, P., Bäcker. 
SBoHenburg,'Ella, Kürztet. 
41E Pottmann,A„ Maurer. 
Behtendt, L... Laaerverw. 
42 E Prüfet, F., Getreide« 
gtich. T. 
kelling, W., Kanzleisekt. 
ilotog, 8t., Min. Kanzl, 
06. Sekr. 
43 E Prüfet, {?., Getreide. 
(Nr. 42). 
Biktoriastr. -> 
44 Garten. 
48.46E Natusch, 'S.., 
Zimmerm. 
47. 48 Baustellen. 
Augustastr. ->■ 
49’E Kijselat, P., Gast. 
lolrtin T. 
Bath, E., Ww. 
Breidau, E, Gastw., T. 
Dill, SL, Schneidernistr. 
Koschmida, Th., Kanzlei¬ 
schreib. 
itiengcl, ffi.. Waschmstt. 
Ladcntin, M., Mechanik. 
Paul, E., Schlaffer. 
Thiel, I.. Elekirik. 
Zimmermann, W., 
Mechanik. 
Zobel, ill.. Ob. Postsekr. 
50- 53 Banstellen. 
-<- Jcioitprinjenftr. 
54 E Wapmatz, L, Fahr¬ 
stuhls. 
Baustellen. 
Gatten. 
60 E Scheuchet, 31., Ksin. 
Manichiim. ffl., HandlgS- 
geh. 
Am Rosenhag ->• 
64 E Schulze, F, Invalide. 
Garlcn. 
Baustellen. 
66 E Schmidt, A., Eigen» 
tümri». 
E Schmidt, P, Maler. 
BrzuSkowski, I., Post- 
schaft». 
Schmidt, Slenoihpisti». 
— F-, Büglet. 
67  E@icgv.iunt>,  0., Kassen* 
Lote. 
68EKöhtlch, L, Stiatzenv. 
Führ. 
Baustellen. 
r<r Friedrichstr. -> 
Neuba». 
77 E Rüge, ffl., Futz- 
hygienit. 
78 E. Herbert, O., Gastw. 
Döhling. E., Bankdeamt. 
84 Baustelle. 
8oE Bolgiua»», C, _ 
HsiudelSm. 
87. 38.E Schulz, E., Frau. 
->k-Gemarkung Hönow 
Hönower Chaussee *>■ 
Bauuelle». 
E Höher, E.. Tischlelinstr. 
E Höher, Marg., 
Kolonialw. 
i02E’jioggcnrciier, I., 
Schuhm. 
Baultellei-. 
lOTEffleiü, F. Tischler- 
mstr. 
10a EHoeuke, P., Schuhm 
Baustelle». 
~ -<r Altona« Slr -> 
Baustellen. 
120 E Dettbar», A., 
Maschinenb. 
Baustelle». 
r- Am Nosenhag. ->■ 
Bauuillen. 
132 E Bey, F., Mechanik. 
133—135 Baustellen. 
Kronptinzeustr. -> 
136—140 Baustellen. ' 
Augustastr. -> 
141E NoSke, 91.. Bank- 
S tarnt. 
Kiinlh, ffl.. Klempner. 
142 E Hect>er,D.,B äckermstt, 
Beihke, P., Reichsbahnb. 
tenzschel, B„ Dreher. 
o!man»,E.,Fabrk. 
Köbke, K., itfiii. 
Laudgras, O., Bersich. 
Beamt. 
143 E SJctimclet, St, Assist 
Blaha^J.. Ww. 
Brandt, 8t,, Kfm. 
Sieoetmauu, K.. Ww. 
Krieget, H., Kfm. 
©leinte, ©., Maschinen» 
ntllr. 
144. 145 Baustellen. 
Blkloriastr. ->■ 
146 Baustelle. 
147 E Gtuhn M.. Frau. 
148-151 Baustellen. 
Buddestr. ->■ 
152- 164 Baustelle» 
155 E BrLheim M. Wv. 
Ebert, F.. Ingen. 
15» Baustelle. 
Burggrasenstr. ->
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.