Path:
Volume Teil IV. Straßen und Häuser Berlins Verwaltungsbezirk Lichtenberg Biesdorf, Friedrichsfelde, Hellersdorf, Karlshorst, Kaulsdorf

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

1954- 
Karlshorst 
Commerz- und Priva't-Bank 
MWWjMWWiME 
GürMerstr. 
4 E Herzog, <?., Sbrtbrf. 
($«lm). 
SoatiiM, Slabtbaurat 
Äcnecke, H., Steindruck. 
Sei. (f-, ©Srlitcr. 
Sonett R., Slelkolcchu. 
Grade, 6„Cb.©ieuetinjp. 
Jrmler, P„ HaitielSm. 
KapllL 6» Bm. 
Schmidlk^ <E, Renten- 
tmpfängmn. 
u.Sarcömu, C.,Ob.Etciien 
inspekt, 
taENather.P, Tifchlennstr 
Hendnch, P, Arbeit. 
6 j.luPriiiz-Adalbert-StrLe. 
E Bierami, St. Kfm. 
(Berlin). 
E Bierarm. 58, Stfm. T. 
V. Beecarb, E, 33». 
SBaibeck, 8r» Potlier.- 
Becker, Redakteur, 
©öftner, H, Mechanik. 
Kichn,- W, flfm. 
Lienig, 0„ Tischler. 
Stahu, P., Postbcami. 
<<-Prinz>SIbLlbert-Str. 
6 E äBttfc, M., Kanzl. Sekr. 
o. D. 
7 Baustelle. 
8 E Drechsler, (?,, flfm. 
Eberwein, A., Maler. 
Ehnert, O, Fntlermstr. 
tttllii. <i., Ww. 
egeket, 91., Schriklfetz. 
Schwabe, Th, Kaisier. 
Sickel, St, Liihogr. 
Weigclt, H., SBctimftr. 
Wurl, M, Mafchinenmst 
3stiller, Arbeit. 
9 E 6(fiilfitt,'Jl.,$itetior.T. 
10 Baustellen 
-<- Traulenaucr Sir. -> 
11 Baustelle. 
12 E Schmidt. 81., Hausbef. 
U 8 als, H, Dach» eck. 
Adam, G„ Banlbeamt 
Barleben, R„ Schlaffer. 
3366m. H., Arbeit. 
Drechsler, St., Filalleit. 
Feidr, I.. Arbeit, 
itloelch, P, Ww. ' 
Pichn, 3, Gpritmd. 
Schwarz, M, Jtfm. 
13 E Shiflc, L, Bankbemnt 
E Nuge, R., Architekt'!'. 
-<-Priuz-ALalbert-Str. -> 
14 E Totnotu. ,h, ©astw. X 
Bühina. 33., Stfm. 
Heldt, E,WerkzengfchIoff. 
Poffmwiu, 21., Prokurist. 
Lemk«. St, Kfm. 
jtlmmlta. O„ Buchdruck. 
Lieber, St, Werkzeug- 
schloff. 
Loesch, H, Poftinspekt 
Morath, A, Ob. Post' 
msvelt. M. G. N. X 
Pfeifet, 81., Stiegr.Stemnl. 
Rolliwnii. K., Mag. Ob. 
Baurat. 
Ik ESchlaegel, M., Gigciv 
tiiraer. 
I Beele, SL, stfra. 
Blümel, F, Maschine!!- 
' bauer. 
Fredrich, St, vw. Steuer- 
tmSani. 
Svritjc, M., Penstonar. 
S4e, 9t, Kstn. 
Hieischer, A., Postbeamt. 
Kuschre, H., Alm. X 
Lange. F.< PoLÄerkführ. 
Löfflcr, 3s!., Ww. 
Löw, 6, Br. phiL X 
Mauaer, 6., Ww. 
SJontfc 11, Mechanik. 
Parlenheiiner. F, Ww. 
Iimiac, Gf)„ ffifitt. 
16 E Lehnig,P.,Bertret. T 
Bickmann, O, Möbel¬ 
tischler. 
Kislemnachet, Kassie¬ 
rerin. ' 
Prahl, F, Schlosser. 
Reichell. F, Maurer. 
Schmeiber, F, Manrer- 
" Polier. 
Schwallach, P., Silber- 
drück. 
. Wertheimcr, Pros. 
17 E Noster, 6, flfm. T. 
D lisch. C, Ww. 
Goerilke, Jtfm. 
Henuig, W, SanISeaml. 
Jakob, ti., Ifm. Äugest. 
Atoll), 6., Ww. 
Liefeldt 6., Ww. 
Maßiumui. O., Jngeir. 
TomaLzewSki, (£., Post- 
inspekt. 
Sadowaflr. 
HeiligenbergerStr. 
Pniiz-Heinrich-Str. -> 
1 E.Sopi, L..Hbrkbes.' ‘ 
i Bmubt. D.,-.6chtt:tfcu;t. 
Dckorat. 
1 Helle, 81, flfm. T 
Nachholz H„ Privatier. 
2 E Wohlfahrt, G, S!|m. 
CzikowSlh, G., Maschinen^ 
msir. 
Erdmaim, L., fifuL 
Gröhu,G„ Schueideriustr. 
Nelgenstud, K„ Plätterin. 
Prahl, W., Landw. 
Richter, 33., Äfin. 
Schalau, E.< Beleuchier. 
3 E Weiitzel, 8.. Standes^ 
beamt. 
Broszat, W-, Eli phil. 
Studieurat. 
Jordan, H- Ww. 
Milferstädt.Lili!c.Pcns!oii> 
Rieb, M-, Sfra.T. 
4 E Philivp, H., Stadtnig. 
T. 
Goldschmitt. SB., Ww. 
HMiuger, $L, Lehrer. 
Pöhland, O., Arbeit. 
Echaede, L., Näherin. 
Snaeth, ?L. Lehrer i. R. 
5 E Meier, O,Eiaenimn. 
BalleiUin. R-, Arbeit. 
Behrrnb, M-, Stirn. 
Bothe,A., Ww. 
CbiidzinSIi,M»Bur.DorsI. 
Gerhard, E., Ww. 
Eooflen, H.< Asm. 
Heine. 0, Heizer. 
Kieuin. 6., Kfra. 
floppen, F., Heizer. 
Lange, 3, Zimmerer. 
Süle, P„ $tfm. 
Nickel. St)., Ob. Lehr. 
Soegcr, 21, Ww. 
Schars, I, Schuhm. 
Strebleau, L, Näherin. 
UrbatzyLW., Kontoristin. 
Vogel, D-, Zchlleibriu.7 
Boigt, W., Ob.Lenin.» D. 
Wohlfahrt. I.. Gärtner. 
-<-Augnste-Liktoria-Str-> 
6 E SBofj, E., Sladtsekr. 
Jakobfen, O., Dr, Amis- 
gerichlsrat.. 
fleck, K., Suifemstr. 
7 E geifert, E, Rechn. NaI 
1. 81.. 
Bcerbmim, F, Teppiche 
webrin. 
Blaetz, St, Tischler. 
— E. verw, Slenersekr. 
Hollmichel, 2L, ReichSb. 
Beamt. 
SGcigtl, A, Ww. 
Winter, M» Gürtler. 
8 E »au Sroencnbergh, SR- 
fifm. 
Görlich, Malermsir. 
9 E Krämer,L.,Eig>utüinerin 
lLeipzig-GohliS). 
V.Sinuitr, L., SipL3ng.T 
Nnger, 6„ Expedient. 
MEWiigeUlöfer. W,Äsi». 
11^. Holz, E., j^rair. ' 
Dau, A, Buchdruck. 
Koba, F.„ Negiftrat. 
Meyer, G„ Prokurist. 
12 E Samuel, N., Mode¬ 
haus T. 
Griiel, Äfm. T. 
Geobi-ke, St, TaPez. 
Herrwmiu, SJBantb turnt 
— S, jtfm. X 
Heilt Mirtfchaftrin. 
Itntjn, 81., Kaufn,. Angest. 
Kqfela, F, Clallman». 
Lemke. H. Arblrin. 
List. 2L,  Kfm.1I 
— Maiia» Dz phil, 
Cludienaff. T. 
SßaiiSte; A, Arbeit. 
Seligfohu, M„ fifm. T. 
Thürling. <&., Pros., Dr. 
phiL Studienrai i. iß. 
— l8„ Glettiom.inL 
Sogt«, E.. Haubfchiihm. 
-<r Prinz-Friedrrch- 
. Wilhelm-Sir. -> 
13 E Schütze, 3, flfm. T 
14 E Stephan. 5.9L, Pro^ 
kurist. 
Hunger, G, Prokurist. 
Martwich, A, Pot Betr. 
Sllstft 
Meißner. G.. Berw Seit 
15 E ikielbach. (?.. Ww. 
(Nr. 16.) 
Lortfch, g, Bankprokurifl 
Mieihlüig, 6, 06.' Post. 
infpcll. 
Reichenbach.O, Schnftsey 
Schlefinger, ä., Jtfm. T. 
Schmiedet 6- ©ötincrT. 
Sicujci, E, Firbrlbe,. T. 
10 E Kielbach, ®„ Ww. 
Hanfe, H., Ärchikelt. 
Kielbach, E, Äfm. 
Liebifch, 6. jjeichn. 
Tretropp. A„ fifm. 
17 E Thiel, ®. stfm. 
Arnhold, 0L, stira. T.. 
18 E Keller, 33.. Molkerei* 
Produkte. T , 
WntUe, P.. Ww. „ 
-<-Aiigustc-!8Iktvria-S!r.-> 
19 E Braetze'fche Erben. 
V. MalthesiuS,A, ÄIhlT 
SBeSrcnit P, Juwelier. 
Rclifc, M., Ww. 
Neitzel, R., Stallm. 
Otto, 2B„ Berichlerstatt 
Sdtil. Jl, Banlbeamt. 
Scheffler, I., Schueiieii». 
jO EModrow.F-.Baugefch.l'. 
Born, 58., Lerfich. Stil. 
Verlr. T. 
Sßiifib, ©, SBlo. 
— £>,- Tapezmilr. 
21 E2Bei|e, ®., itBtliirdLT 
22 E Kniger, Gefchw. 
V. Krüger, 6., stfra. 
Beer, ©, Buchhalt 
Cohn, 81, Stfm. X ' 
Sklonower, F-, Sprach» 
lehrerin. 
Krüger, Telegraphen 
afflftcntm i. R. 
JEupfc, 28., Tischler. 
. van be Bilde. H, Äriisi. 
23 E Hahn. H.. Fabrl. 
HLbuer, R„ Bertr. T 
Prinz-Heiurich-Str. -> 
Krause 
Hentigstraße 
Doroibea» 
str. 
Dönhoifstr. -> 
l t Richter, Privatier. 
Hiuzpeler, ©, Lehrer. 
Just, SB, Baukoorstch. T. 
Schober. ©., SkanzL 
Inspekt. a. D. 
Weigt, Anna, Färbereibes. 
Weinfchat, ffl, strichst. 
ticmiil. 
Wetzet, O, Studienrai. 
Zoll, E, Ob. Posunlpelt 
l E spertiug P, Stfm. X 
Barrat ». ffiI3, Ode X 
Jantzen. F, Stontem. 
Jönsson, SB.. Prolurist. 
Scheffler, B.. flfnt. 
3 E Stengel, O, Privatier. 
Bnrmami, O, Kaffeu- 
buchhalt. 
Gröper, T.,Berüch.Beimit. 
Grund. @„5tfm. 
Helge,iberger. E„ Bank- 
prolurist. 
Kuba>ch, P-, Arbeit 
üurtze, W, Stfm. 
Satze. E, Kontoristin. 
I E Seebach, H, Arbeit. 
Herrmanu, St, Bank- 
jitdlurift. 
KröSIe, 81.. Lehrer i. R. 
Modrow. !y.. Manrermftr. 
Odeubach.L, Buchhaltrm. 
Schipmann, H.. Kondit. 
Tornow, F, Stirn. 
5 E Vtntljc, 6, Hotelbef. 
(Berlin). 
Eichentelb, N.. Tischler. 
Hclmer, 3t., Bäcker. 
Henfel, 2, Mater. 
Hoegener, F„ film. 
Krüger, E„ Stfm. 
Lehniaiiu, SlgiieS, Ww. 
Schutze, ®, Ob. Poitsekr. 
Etnuipe, 81, Kraukenkaff. 
Angeit. 
E Nengebauer. E„ Gast¬ 
wirtin (WilhelmSbg.). 
V. Klatzel, D,Schll>.mmnr. 
Statlem. H, Maurerpol. 
Stirfchsteiu. St, Arbeit 
üaifig, M-. Ww. 
Meugel, L.. Ww. 
Schmidt, O, Schleifer. 
Weber. P.. Brnteil. 
Dotoibe4slr. -> 
E Kersten, ®, Frau. 
Äallhanje, Eb, Sets. 
Leanil. 
Bunzel H, Rtau. 
Engel, D, Stoffverwall. 
Stitorr, C, Selreläiin. 
— P„ Zufchneidrin. 
MöbiS, St , Skauzleiafstft 
SHuijljtiSti, W. Pförtner. 
Papist, M„ Prokiiriit. 
Strahlte, F, Stfm. 
E Thürmer, R, Eaftw. 
(Lichteuberg). 
Bertram, H., Privaliere. 
®tdf)L P. Bildh. 
Handwerg. E, Ingen, 
Stirfchkc. W, GeloeikfchftS. 
auqest. 
Kleiber, (?., flfm. 
Skippler, <S, Ww. 
8 Strieger. 8t, Ww. 
Lange. F, Ob. Postfchaff». 
a. D. 
Lehmmui, F, Echnei-er- 
mstr. 
Meyer, C, Ob. Telegr. 
Baulühr. 
$0118,8.. Vermess.Leamt 
Thietz, Ä, Schnndenn. 
9 E Hering, K, Eigvitüm. 
(SundeMgenerStiL!" 
31666, F, Architekt. X 
Eiseubrauu, E, sifnr. 
Homaitn, P, Architekt 
Holst t», Berfich. Beamt. 
Prillwitz, H, Äfm. 
Warnt, F, SertoaitgS, 
Beamt 
Wille, 8L Jockei. 
10 E Hering, S^,Eigeulüm. 
lGimdelstugennStrLS). 
Söffe, E.,Lra». 
Gnindke, M, Ww. 
Hering. Sl, Chefredakt 
Klinger, P, Äfiit 
Peters, W, vr. ILhemi!. s. 
Petzolb, W, Möbelpaik. 
aiielhmiiHtr, E, Stfm. X 
Schüler, 3t, Telegr. 
Gehilfin a. D. 
Wnllhvrst. E, Baukbewut. 
11 E Schreiber, S3, (Eigen 
tüm. (Berlin). 
V 'Matt 6, Trlchler. 
Blechfchiuidt. (r., Architekt. 
Kreuz, F. Strdiitett. 
Laube, if, Bnchhalt 
Marx. 6), Tischler. 
Schmidt, A, Ww. 
— H.. Äfm. 
Spüllnig, P, Maurer, 
11a £ Lenz. I, Ww. 
-(Steglig) 
V. Perret» ®, Lauauffeh. 
Äalke, P, RegiUrat. 
flonmu, P, Portierfr. 
Skrainer, B, Ww. 
stuftet, Sl, Ww. 
Lorenz. I, Ww. 
Meiichard, O, Äulomont. 
Mori«,G,HiliSzugschaffu. 
Neie, H.. Ob Eckt. j. D. 
Norfloit, St.Prw.Lehreriii. 
— L, Buchhalüin. 
Thiele. K, Schtoffer. 
12 E Äeiuert, C., Aiichhdl. 
iLichtenberg). 
V.tzoffinami,A,Mirfchmen- 
mftt; 
Snifchke, Sf„ SS». 
Fest, H„ Lehrer T , 
Stimm, F, Werkmstr. 
Lange. W„ Juki Ob. Sekr. 
Languer, St., Ww. 
Otto, P, Ww. 
Putzta, L, Portierfr. 
Schade, 6., Ww. 
Scheit, M.. Ww. 
Schöuaich, P, Beisich. 
Beamt. 
Walther W, Magaz. 
Verwalt 
13 E Fest H, Lehrer 
(Nr. 12). 
Bertram, SL. Angestellte. 
Böhm. P, HauLdieu. 
Brami. 11, foienb. arbeit 
Doiiatl). O., Buchbind. 
Heiland, W, Postfchaffn. 
Hinz, Ü!., fifm. 
Höft, E, Telegr. Inspekt. 
tilmgcrt, O, Arbeit 
Kiüieuer, H, Maurer. 
Stimm, ÄIZ- Arbtriu. ■ 
Echimmklpfennig, F., 
itomoimm. 
Schulze, M, Ww. 
— W, Ingen. 
Wargin, P, Arblrin. 
Wegen, E, Ww. 
WronSly, F, Kassierer. 
Straufcftr. -> 
13a E Böcker, I, Rrau. 
V. Böcker, O, Stfm. 
Baron, if., Stirn. X 
Bettele, O, Borarb. 
Friedewald, H, Maurer- 
pol. 
Hofmüller, G„ Stfm. 
Lande, O, Privatier. 
Pechmann,P.Metallform. 
Strnbe, F.. Stfm. 
Bienath, 18, Packer. 
!3l>E Bi-lke,P, Ingen. X 
Üiielk, O, Inge». X, 
Buttiiardt, A., Bnchbind. 
Lawreuz, 8t, Sladtsekr. 
Machner, M, Ww. 
Markwardt. M, Ww. 
Schwarz, E, f$taii. 
WaIter,B,EifendL!nfpekt 
Welgnny, O, HolzbÜdh. 
14 E Sommerfeld, <8. 
Giflililiim. 
Howe. L, Postlekr. a-D. 
Jalin. K, Maschinenbau. 
Kreffe, ®, Stadtoberinfp, 
Stnbilch, F, Stfm. 
Laube, 81, Stfra. 
Pfalz, E, Ingen. 
14 Schneiders, Bcmkbeamt. 
Schatz. B, Baslbtamt. 
Templin. B, Sianzkeifelr. 
Ma E Künstler, M, 
Eigentürnenn. 
Jahre, N, Rabüi-App» 
Ttttc5ouT 
.Kreutz, P, Dipl. Hlwdt 
Lehrer. ' 
Luckau, I, Ob. Postfchaffn 
Lur, B.. Minist. Ob. 
Registrak. 
Moffg, H, Prokurist. 
Palh. H„ Arbtriu. 
EchlAer, W, LaudeZ- 
inlpelt. 
Wcg„er.Ä.,TeIegr.Direkt. 
15 E Sloftfe, S, Leitet 
tiifiuer, 3t, Meikrnftr. 
15a E.Tljntn.6, Weikzeug- 
hdlg. X 
Lehmann, E, flfm. 
16 E Petrooitz, St, Fri)eiir. 
18a E Stimm, M, Ww. 
Grimm, M, Kindir- 
gärtnrin. 
ffliufing, H, Ingen. 
17 E3tee^,e,sn).®taM[«Ir. 
18 E Haeulch, 8t, flfm. 
18a Et3rie8baber,SYRaÖot. 
Conrad. A, StloDimn. 
ffiippcl, F, Fnhth. X 
Engel, F, Berstch. Begml. 
Graunke. A, Steuer Ob. 
Kontroll. 
Günther, L, Polirat. 
Harbarth, St, Strim. Assist 
«offmann, 8t. Jtfm. 
Stoppen, <5, Stäbt. Ob. 
Archite». 
Slttmmut, W„ ctfnr. 
Lueea», H, Pol. Aclr. 
AM 
Malichkc, E, Dr, Ww. 
SJtuläm, G, Bankproknr. 
Primke, St, Maurer.' 
Puptin, St, Äfm. 
Reichet. E, StiinftmuL 
SabrowSki, P, Fiuanz- 
beamt 
Thiel, St, fifm. 
Tribbeusee,G,Stenermsp. 
Wendler, F, Arbeit, 
Zipfe, SL, Stfm. X 
Hönower Str; -> 
19 E GrieShaber, F, Faktor 
(Nr. 18aX 
Ebeling. I£, Ob. Telegr. 
Sekr. 
Firzlaff, 38, kkabrk. 
@ ei (liier, B, Prolurist. X 
Göllnitz, St, Baukbearnt 
Heinrich. E, Ww.. 
Huuolb, H, Gärtner. 
Paukopf. I., Perlmutt- 
drechs. 
RenowlSki, M, Bnchhalt 
Riedel, A, jtfm. 
ffiriSle, P. flfm. 
Seife, H, Zimmer«. 
Ketg, Ä, Sttm. 
Züge, O., Ob. Konlroll. 
20 E Neumann, Gefchw. 
Marschall, A, Ä|m. X 
21 E ■Wuitrow, A, Telegr. 
Ob. Werknistr. 
22 E Stopp, Th. Lehrer.X 
: Kettlet, B, ShmstgcnrrrbL 
23 E Bogt, M, OScrfclr. 
DebeSmann, ffi, Konnoll 
Flügel, E, ,$iii.Ob.Sc?r. 
Glembowicki, P, Buchdr. 
Jurilch, K, Taxator. 
Müller, F„ Kfm. 
Ricl, tt„ Sladtsekr. 
24 E Jfaae, H., Kfm. 
(Tkeptow). 
Sornitcilt, jtfm. 
Engte, H, Agent. 
Gierloff 18, Sladlmfpckt 
GlowSky, ©, MeiftT 
©örmS. M, BSckermftr. X 
König, O, Rinmizbcamt 
Lässig, F, Sladtsekr. 
Muffgang, G, Trainer X 
Peter, W, Oitramtrst 
Borst. 
PelerS, E, Ww. 
Skobitzll, D, Wirtfchaflrin. 
Schwager, 8t, Kfm. 
Sommerfeld, E, Schlosser. 
21a E Jiaat, H, flfm. 
(Ireptow). 
AhrenZ. I, BärUier. 
Behrenb, Händig?» 
aehilfiu. 
Fischn, B, £ npfreinig. 
Wieselet, M, —'w. 
Hofmann, M, BostfSaffn. 
Jrrganq, E. Stttkititr. 
Kleinfchmid!, O,, Ob. 
Slenersekr. 
Klellner, K, Sebcnämilt. 
Seiltet 
Lehmmin, 33, HandetS- 
rnakl. 
Lieben»», I, Erpedientin. 
Memmen, H, Fra«. 
2ja Neumamv {¥, Arbeit 
NIedergeM 8tr (Eifeni. 
Angest., 
PUaSIi.O!,PostaffiftL.D. 
Welt O, Maschinarb, 
H., Trainer, 
tlle.- 
25 Baustelle, 
as E Hoffmami.8, Rentier 
(jttanleftr. 24 a). 
E Hoffmann, St, Scan 
(Krausest t. 24a). 
Deptola, L, Kfm. 
©enfch, E, Maler X 
Jäkel, 6, Sekretärin. 
Stoppet, O, Ob. Zollsekt. 
jHetito(r,8t, Bci-ethoin» 
flrinfegerastr. 
Klopfer. 8t, Eifenhdlg.X 
Malichenz, H, Koch. 
Meß, <8., Stattest. - 
Ollo. I. Ob. Postsekr. 
Noggisch, N, Kfm. - > 
Scholl.G.F)b.TeIegr.Sekt. 
Stamm. K, Kfm. X • 
BerkanfZ-Kontor f. 81hei' 
uisch-Westfälische Ju- 
hi[tne=6rzeu^iiil<,. 
Wallesch, ®, Dreher. 
Krausestr. -> ' 
27 s. a. Krausestr. 25. 
E LiLE.Ww. (Lichte ttbg.). 
V. Languickel.E,Kafsterin. 
Alnistcdt, Eh, Ww. . 
Henning, P, .Sdhmetzrc. 
Äictigk. ©., Kutscher. 
Piettalta. H, Schlosser. 
SachS, 3t, Betf. Beamt 
Stilltet. P, Stadtiufp. 
28 E Sommert, Sl; Ww. 
Äaumert, H, .Poftalfift. 
Dammertz, SL, Privatier. 
EliaS, P, Dipt Ingen. X 
Geith, H, Frt 
Hoffmami. K, Nrbtnn. 
Rogatz, G, Eewerlfch. 
Beamt.- 
UhNg, 81, Prokurist X 
29 E Dammertz» Sl, Ww. 
(Nr. 28.) 
Billing, H, Invalide. 
Redmann, O, Ingen. 
Stegeier, M, Monteur. 
Schröter, 8t, LandeSvetf. 
Beamt. 
Schnitze, Th, Ingen. 
Schütz, M, Näherin. 
Scnftlcbcn, F.. yiimuerm. 
Steuer, M, Ww. 
Merrether, G, Drttlkoer- 
lag X 
SOEHoffmami.P, Schloss er 
Bast, H, Sattler. 
Bauer, E, Bürohilft- 
aiblriit 
Eiuholz, H„ 33». 
Fahl, 61, Beamt. 
Stemminfl, &, Schmied. 
Jahnke, F, Photogr. 
Kitzig, M, Beamk. 
Stiiorr, B, Spinner; 
flott. St, Arbeit. ' 
Oloufchek, B, Singest 
Poddex. St, Sattler.' 
— H, tiilll). 
SachS, (£., Schneider. 
Schöwant, S, Mechmnk. 
Schwarzer, M, Elevro- 
kechiu 
31E Warn icke, E,Ani1SratX 
Behnke. tli, SebenSm. 
Härlel, F,Laud.Ob. Sekr. 
Humboldt, I, Ww. 
Meier, Q, Sipl. Kfm. . 
Moedebeck, Ch, Buch» • 
halierin. 
Müller.E, vw.RechiigLrat 
— V, Lehrerin. 
Schroeder, SB, Lehrer. 1 
Seeger, E. Prokurist. 
rhiele.A, SIciup'ncrmjtt.T. 
32 E Pietlch, A, vw. Ob. 
Postsekr.. • • 
Glimmtet/9, Klavier- 
lehrerin. 
Glogau,F,Telegr.Jnspekt 
Pohle, M, Poftbeamt 
Stanke, St, Schleifer. 
— H, Schnhntmstt.' 
TtarnS, R, Kfm. X 
Wattniaün. Sl, Ww. 
Solltet), A„ Poliennflt. 
33 E Lozze, A, Drogist. 
Bärtnec, P, flfm. 
©tolmcit, ffliv. ■" 
Iacobi, (£., Jtfm. X 
Stlintold, ffl, Stadtob. • 
Jnipekt - 
Koßmann^.SB, Kfm.' 
Loqat (L Miltelfchu!» 
Jehter."' . 
Taube, B, Lehrer.,' 
Rieglet, St, Pouveilo a.D. 
34 t Punfiit, 8t, .flfm. X 
SJentel, W.. Ob. Poftsekc. 
Feiereisen, G., kfm.. Antzei«. 
Hechotd, SL, JoiUtl.- 
Metzner. F, Prokittist 
Schmidt H, Friseur. 
Tombrink, S., Äikchhalt.X 
-<t-DofpUKdßt. -3t x 
35 E a Brassard, g, flfm. 
' öntntm, 6, Rtlialleitmn, 
HaaL St. Ww. 
Härtet, E, Bankoorsteb. 
fietlelt, S, flhn.. 
Melatw.H, Ob. Telegr. 
Sekt. 
PrenzIow^L.DiptJngen. 
Reimann,M,Kol»iitaIwr, 
Steinmetz, B, Büchdbt. 
3SEN«hdeA,BuchbindmItr. 
Böttcher, I, Äufwärtrin, 
Rifcher, 3B,:gleitoÄ, 
'Gietmg^jjö.tttozLSekt, 
Hutich. I, Prokurist. 
Jeffeuberger,^, Privatier. 
Stitt 5, Ob.Ielegr. Selr. 
RoggenSan, st, film. 
Starker, £' Fron. : 
37 E Schenke, St, grau 
(Mariendt). 
Becker, St, Arbeit. 
Senfe, ffi, BM. 
Kelln, 8t„ Stonbitont 
Lmdloff, F, Lokomoliv- 
lühr.  
Prruß, 61, Ww. • 
Richtn, A, Ziefbanmatii. 
Sperber. O, Platzmstr, 
Will. A, Stfm. 
38 E Schenke, St, Frau 
lMariendf.). 
Bischof, SL, Ww. 
8lauert, 5?., ERofchinfttz.. 
.Ganz, E, Gärtner. 
Kemp, F, SJtaitrerpoL 
Loba, 81., 38m. 
Mergaur, P,Schuhmmstr, 
Nenners, 3t, Telegr. 
Werkmstr. • 
StranSfi), K, Ob. Post« 
Itlti ■ 
39 Baustelle: 
•<- Döuhoffstt. ->- 
Hourerplatz 
■■4- Tteskowallee ->■ 
(Unbebaut I. 
Hönower Str. 
TreLkowallee ->• 
1 f. a. TteSkowallee SOI 
.E Milch. 8t, Stfm. " • 
tFriedrichShag.). 
Abel.3Iehlopf. M, Ge- 
fanglehreriuX 
Munbelins, W, Bank- 
beamt. 
Riefenstaht D, Rnbtl X 
Schilling, M.. ©astw. X 
Tachi,. E, Banlbeamt 
BauneUen. 
Eiindelfmgener Sir. -> 
Bauftellen. 
Hentigstr. -> 
Banstellen. ■ 
Junker Jörg-Str. 
flaust elleiu 
-<r Hurfteubergollee -> 
Baustellen. 
Cäfotstr. ->■ 
Baustellen. 
■ir TteSkowaltee. -JC-" 
Horatiusstr. 
Hönower Str. 
(Unbebaut). ■ 
Jlsestrqße 
Hönower Str. -> 
Güuther'fcheS HmiL (1). 
E Günther, 33, Kfm. - 
Baustellen.. 
-<r Walküreustr. 
Baustellen? . 
_r<r. Eatlcnltcinfir. -> 
Baustellen. 
Eisenbahn,->. 
Baustellen. . 
Wallensteinstr. ->. 
S oaftcli eii.. . 
Hönower Str. ->■ 
Jngelheimer Str. 
Shrehfeliftt ->■ .. 
1—2 Baustellen. . 
3 E Grundlu Banges Karts- 
Horst, Jngellieimer Str. 
usw. in. b. H. Berlin). 
ibm. P„ Salto. T. 
Stonn. $, ftlcif 
Kühn. St, film. 
. ftlcifd)cmstt. 
Riefen, E, Berlagiblich 
hdlg. X . ■ 
Stöhle, C, Siadtingen.' 
Schneider, .H, Kfm. X 
Stark E; «im. 
Szyrkowitz, I, SipLKfm. 
Wald, R, Lehr in X \ 
Drachenfetifir. 
1 f. a. DrachenselSstr.' 6.V 
E Carl» Donm Bis. ■ 
(Berlin). , 
V. Sic!ke. N„ Sertnit. , • 
Bielle. St, PciWit- , .' • 
Erntete, F, Braiknotft&T 
Stinter, 6, Drogist. 1!' 
Stiiorr,H,"PtonnN
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.