Path:
Volume Teil IV. Straßen und Häuser Berlins Verwaltungsbezirk Cöpenick Friedrichshagen, Grünau, Hessenwinkel, Hirschgarten

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

1\>28 
^riedrichshaäcn 
s v~ ^ _i •■ ** j i » C ^^ -.r"^ i" * V’"^ i^.4- - a ’vl’d-l ,. *4 ^ “ 
Biktoriastrr^Wilhelmstji. 
Commerz- und Privat-Bank 
zdi rs?r - - 
ti E Lubitz, 15., Gigentü'i 
©teilet, 3., Ptwalierc. 
{JcIgciilrSBcr, 81 Ww. 
Herold, II), fvstBrfpotticr. 
Krüger, B, Schlosse 
Gdjiotcr, 3.. Ww. 
7 E Scobcl, 3t, Ww. 
BetciifIechet,S!,Z,minetin. 
Busse, ©., Slrbcit. 
Holzet, H., itfm. 
— K, Dcnlaldepot. 
Lange. W.. itfm. 
SRcgntt, R, Dr., Landger. 
3tnt. 
Stegcmami, P, itfm. 
8 E Hockenkamp, H., itfm. 
(Berlin). 
V. Kempe,,M„ Soz.Reutn. 
Grau, P„ Üinricht. 
H^ell, A., Heizer. 
tuBert, M, Pensionärin, 
rüget, 81, Bcrsich.Beamt. 
Langhanky, H, iCunftform. 
LonkowSki, H, Eisendreh. 
Semmlcr, 33., Manrcr. 
9 E GbelSbachet, K,-Fran. 
(Berlin!. 
Bläste, ST, Schlosser. 
Erhards W, Ww. - 
Jnorawiisch.H., Schlosser. 
Schumann, D., Ww. 
Schwandt, L., Pensionär. 
BleinBach, H.. Band 
Wofür. i. !Jt 
Baustelle. 
<- Durchgang z. ©eefir. -> 
10 E‘ Bader, C., itfm., T. 
11 E Müller, M, Gigc» 
lümain. 
.Altmann, M, Ww. 
Degelow St., Postschassn. 
Hapel, H., Bücherrevif. 
Heiuze, E, Werkzeugui. 
ittei. P., Arbeit. 
Müller, P.. Former. 
— ÜB., itfm. 
12 E Kayfer, ©, Gigeitr 
tümerin. 
itamol)!, ©., Arbeit. 
Krüger, A., Maurer. 
— P. Maurer. 
Lerche, 8L, Ww. 
Marggras, O., Arbeit. 
13 E Dost, H., Eigentum.. 
(Berlin). 
Balzer. Q>„ Poftbeamt. 
Bengsch. W., Ob. Posi- 
.schaffn/a. D. 
Dreyer, H, Magistr.Sekr. 
a. D. 
iWcbicc, W., Magiftr. 
SJeamt. ' • • 
Ney, M, Ww. 
8!ogo>vSki, K, Schmied.- 
Schultz, F., Bildhauer. 
Schwe»», M.j Pr,votiere. 
14 E Welnitz, P, Gigen 
tümerin (Berlin)." ■ 
Bcrenstccher,P.,Zimmerer. 
HaraeSheimer,N.,Mamer. 
tzartmann,C.,Berwalt.Ob. 
Sekt. 
Kühn, 81., Stadtamlm. 
tichmann, Q, Porlefenill. 
Missal, I., Maurer.- 
Stehmaiin, F. Telegr. 
Sekr. iS‘ 
15 E Dorn, H,Blirovorsteh> 
Falk, H„ •Sattler., 
Horn, ©, Ob Bahuafsist. 
a. D. 
Loeffke, F, TclephoNistin. 
Müller, O.,' Hanptkassier. 
Otto,H,Baulcnuutcrr chl. 
Pilz, H.,'Dreher. 
Wallhet, E, Ww. 
10 E PawIick,N,WerrmsIr. 
(Nenköllu). 
V. Dober, O.. Schlosser. 
Barth/K, 3Ragift Seit. 
(t. D. 
BLtae. H„ Bnchhalt. 
Foutobeii, Th, Möutxut. 
Gleibö, A., Schlosser, 
— H, Tischler. 
Hi'ize, F, Ww. . 
Hossman», 3t., Fabtk. 
Hohmann, ©, itfm. 
Holtz, 81., Stau. 
Jnngbluth, L, Ww. 
Kühn, I, Lehrerin. 
Nawtoili, I., Parteisekr. 
fochabt,6.,Ser[ich Beamt, 
djuiz,.0., Maurer. 
Bruno-Wille-Sir. 
16a E Thom, M., fflnnt 
birclt. (Schönebesg.). 
V.Asima»n,G..Milchhdl. 
Gngel, H„ itfm. 
iticuti, P„ HandelSm. - 
SübBcn, I., Ob. Schul- 
lehtciiit 
Palm, ,91., Maschinenmstr. 
Scuipcr, H,©esch. Füljr.X 
Wnndetling, 8l.,'Ksui. 
17 E'FrohIich, M., Wwl - 
Beck, G„ Ww. 
Besser, 'B, Ww. - 
Krause, 6., Ww. 
Krämer, M., Pensionärin. 
Krügers S., Aw. 
17 May, F. Schtiflfey. 
Schaaf. itfm. 
18 E Sperling, iK Dipl. 
8ng. 
Heinrich, S., Ww. 
Hempel, G., Pnimeiir. 
Cctlcl, P., Mechanik. 
Rose. M., Mctallfchleis. 
19 E Modrig, if., Nettor 
(KöSlin). 
V. MiSle, L., Ww. 
Güldemeifier, G„ Ww. 
itünig, G„ ilientnciin. 
©tmiiim, 81., Weichen* 
wäiter. 
20 E Bolhe, O. Eigentum. 
Sliinnun, 9L, Ww. 
Mierfch, P., itiüsch. 
Neiimlinn, E., Pensionär. 
21 E Biandeuburg, C 
'Feinmechanik. 
Fütfpaniack, HiifS- 
fchaffn. 
Kazmietzak, M., Werk« 
instr. 
Schindler,Weitmflr. 
Sicbcrt,G.,Giciiereimftr.7. 
- M.. Tischler 
22E8tmelaldj. ®. Schlosser. 
Soff. F.. Ww. 
Howald, F„ Lagerist. 
Menzel, F., Heizer. 
Michel, St., Lengs. Auf¬ 
sey. 
Misjlcr, N., Sicrsoljc. 
Pavclke, 81., itfm.T. ' . 
Pleisfei, ©., Näherin, 
23 AanUelle. 
21 EWilike, H., SBhdermflr.T. 
Brünier, O., Ob.Postsekr. 
Site, 81.. Prwaiiere.' 
Gaer, W., Ingen. 
Gigendorf, V., Buchdruck. 
Lirfch, it„ Ww. 
Hodtcnroth, M., Maler. 
Äriisch, H., Prokurist. 
totas, F.. Packer, 
chewe, H, Markth. In- 
fpekt. 
Schlansch, O.. Sattler. 
Stellmacher,9t, Patmcur. 
25 E Ncumaim, 81., Ww. 
ömimgait. M„ Schlosser. 
Siügcr, P, Bangewerk- 
mfir. 
Hellerhoff, W., Ww. 
Mail, R., Töpser. , 
itliifenei, 38., (trm, 
Lehmanu, I., Ww. 
flcliinpfitl, M, Ww. 
Roslau, B., Porzellanmal. 
Schamuthe, 81., K|m. 
Schwandt,H., SantCcnml. 
Weihe,tz.,Ob.TeIear.Se!r. 
20 E Schilling,®., ÜJtonlcur. 
Bereujtecher,W.,Ziminerti 
— W., Maurer. 
Geitzert, W., Packer. 
Httitmann, I., Ww. 
IViatAittaf, ©., PüvaÜer. 
2Rc!)tli($.,it|irt. 
Wenzel, H» it|in. 
27 E Stocbel, G., itfm. 
(Wien). 
V. u. KarkowSki, G., Ww. 
Bäßler, G„ Arbeit. 
David, 6, Krim. Assist. 
FenSte, H., Portier. 
Krause, St., Frau. 
Lauge, F., Rechn. Rat. 
Meyer, E,‘Hilf$fch»Ilehrer 
Netgcr, vtu. Dtagislrats 
Sekt.1 
Specht. B., Ww. 
©tcflcmaim, ©., Nohtlcg. 
28 E Faniclow, St., Kassen- 
fiTfjr. 
Banerfeind, 81„ Brauer, 
©ädike, ©., DfeitfcO. ' 
Pelrich, H., Dr. jur.; Ob. 
Iftcg: Rat. 
29 E Mtfchke, Gigcnlmn. 
(itnrjcflr. 13). 
V. Müller, 8t„ Schlösset. 
Seife, H., Arbeit. 
Sicbcrt, G„ Ww. - 
Stelinct, K., Slcbcit. 
Sübmiich, G., Vergold.- 
Waniecke, V:, ©rauenr." 
E Lustig, H., Wollwr. 
Hoffinailii, G„ Gintidiler. 
Kirchhoff, F., Tischler. -■ 
Mühlisch.K., Haudschuhin. 
Wetzig, K., Sekt. 
■Baustelle. 
31 geh. z. Scharuwcberstr. 6. 
Schaimveberftr. 
Waldowstr. 
’Secflr. -> 
Parkanlagen. 
Durchgang n.Secfir. -> 
©nindft. d. ©euosseufchafts- 
l’tmieiei gelp*. Sceftr. 
31t.-22. 23.' - - 
1E GrfleGcuofseufch.Draue- 
reiFliedrichShg.-Betliu 
e. G. in. 6". H. - 
©öl>ler,A.,Brauereidirekt. 
X • • • 
1 Pauli, 81., Brauercidirekl. 
Neimauu, P„ Smimflr.T 
2 E Aladeiu. Rndergef. 8111 
Braudenbg. T. 
V. itliifciicr/D, Serttall, 
3 E Davidsohn, ti., Dr. 
ütcchtSannj. (Berlin). 
E Friedläiidet, it.r Dr. 
NechtSanw. (Berlin). 
E Michaelis, M., Ww. 
(Berlin), 
itlcmig, O.. Maler. 
Remhold, F., Schlosser. 
Schumacher, St., itfm. 
4 E Slaitgcm. ©roi- 
Berlin. 
V. Kofel, 81., Gätluer. 
MofeS, W, Dr. Zahn¬ 
arzt T. 
Söuncckeu, St, Seminar- 
Prorelt. a. D. T 
Weiuberger, {¥., Direkt.?. 
5 E Stadtgem. ©roß-Berliu. 
V. Wegiiet, <t., Heizer. 
Bacr, O., Turnlchrer. 
Ghoinowsli. 81, Fräser. 
Platt), 81.. .SBIV. 
6 E Stadlqcm-Grosj-Belliu. 
V. Krause. M. Kutscher. 
Bkck, 21), 38in. 
— & M. Schmidt, SB., 
Schiffsmall. T. 
Düwell, Ch, Privatier. 
Sippe, F., ^anfangest.' 
Stu.'me, H., Sleniuct. 
Weiden, H., Musik. 
E Schulz, SB., Dr. 
(Gliicngo). ' 
V. Schulz. A., Buch- 
' Ijnller (Berlin). 
Soitne, ©., Privatier. 
Gladenbeck, W. - itfm. 
Sorcnb A„ Fleischer, 
itirfchlp, K. Näherin. 
Lerche. G., Zimmerer. 
Müller, I.. Ww. • , 
Sicumoiiii, M., Ww. ' 
Oito, 6„ Ww/ 
E Bcck 38.. ii. Schmidt, 
M..SchissS»iakler(')!r.8. 
Ebbmcycr,H.Druckcreibcf 
itqti, H., Dr. pbil.; Itfm. 
Weflfahlen, G„ Privatier. 
Wiemauu, H., itfm. 
■<r Bellevueslt. -> 
9 E Bötzow,J.,Brauereibcf 
(Berlin).- 
V. ItrSnu, Hf., Ocfonom T. 
Hotcl-gicflautoitt Bad 
Bellevue a. Müggetfee 
Bellevueslt. -> 
10 E Sicgert.K., Kaffeehaus- 
bcf. T. 
Adam, ®., Pensionär. 
Seng, ©., Frau. 
Duckerfchkin. O., itfm. 
Hossmaini, Siichhalt. 
Leoche, 31., Zimmetra. 
Menge, ©., Heizer. 
Richter, SB., Po|a» 
jiicnlicrmr. 
Schäfer, 81, itanzleifclr. 
Wittke, O., Lehrerina. D. 
11 E Stäche, R., Hotzhdl.,1'. 
Campe, M., Heiser. 
Held, B., Invalide. 
Höfler, G„ 4?taii. 
Thiel ©., Poftfchaffil. 
Trossen, SL, Slibcit, 
Zieglet, P., Ww. 
12—lo Baustellen. 
10 E Micker, Ww. 
Behreudt, P., Poft- 
beanitiu. 
Henlchkc, L., Näherin. 
Silgctt, K„ Rentner. 
Noioschat, A., älrauitotü. 
17 E Gckert F.. Ginciilüm. 
Gcfka, 81. Bildl). 
Drechsler, H., Pofiafsift. 
itenfe, H, Zuschncid. 
~ ' troeit. ' 
Paul. W„ At! 
18 E Wert, ©., Musiker. 
V. Liedtke, G., Ww. 
Haiupel, H., Brancreiarb. 
Rose. M., Schlosser. 
19 E Lange, F., Hofrat. 
Jaeger, H, Ww. 
itöljn, P., Sanbclsfr: 
Sauge, {¥, Dr, Assist. 
Steinbacher, F. Dr. Pro¬ 
fessor, Sluoieiirat. " 
20 E'Stadtgem. ©rotz- 
Berlin. 
Müller, F, Maler. 
Nickel, F., B-amt. " 
21 geh. z. Secflr. 25. ' 
22 E Hermsen/H, Fabrik- 
DetT. 
23 E Wallbntg, 8t., itfm. 
Palm, F., Maurer. 
Selpold, G.: Bersich.^Jnsp. 
Wünsche, 3B., -itfm. 
24 E ©enosleiischaiiL-Bta'li- 
erei FricdrichShageli 
(Secftr. 22) 
Cljlinfl, M., Gleltr.Wont. 
24 SaeSkc, ©., Lithograph. 
Qäustc, H., Gisenb.Sekt. 
a. D. 
©äriuet, A., Ww. 
©ontard, P„ Maler. 
Pelikan. O., Schlosser. 
Nobst, SL-Sircctutc. 
Weidner, D, Arbeit. 
-<r Secflr. 
. Wcstend. 
Göpcititfet" Str. 
Forst. 
■<-.SiisJ)j)attcn, Mähl- 
' weg 
1 Aanilelle. 
2. ü EHartwia,O.,Fabrk. 1°. 
i E Uieban, Ä., Rektor. 
5 E öälincl, ©., Handels. 
bevollmächt.. 
itiilw. ©., Rentcncmpfäng. 
Socbcif, H, Stationä 
schaffn. 
Mehuert. $t., SieichSB, 
SBeanit. 
6 E Leider. F.. Fabrik!. T. 
7 Baustelle. 
8 E Siegett, O., itfm. 
Sirüiting, E., Lagerist. 
Forst. 
Hidchgarlcn, 
'äierliuet Str. ->■ 
Forst. . 
Gopciti der Sir. ->■ 
Wiescngrimd 
Grpelhal 
Kurpark ->- 
.iyorft. 
©cigoloi |thcs HanS. 
fc. ©eign Int, ©., Stellm. 
Sdjiclet’lchcä HanS. 
E Schielet, F., itfm. 
Erundft. d. Restaurant Wie. 
feugrund. 
E Hinze, ©., itfm. 
(Berlin). 
Stiller, F-.. ©afllO. 
©ätlncrei. 
E ®öri|), 38., ©ärlner. 
Navensieiu'scheS SaiiS. 
E Stadtgem. ©ro&< 
Berlin. 
Kinderheim Ravenflein. 
-<^Ra'venfIein'scheMühlc->- 
Forst. -> 
Wilhelmstr. 
-<- Secflr. 
I. 2 Baustellen. 
3 E ©erllitcr, H., Brauerei- 
bei. T. • 
-8 E ©ran, H., Melaw 
lutfbik. T. 
E ©inii, F., Fabttbef. T. 
Sicicustechcr,©., Werlmftr. 
Hampel, P., Weikmfir. 
Järifch, 8t„ BelriebSIeit. 
E < ©tau, H., Metall- 
lotfStk.T 
Waller, H., Schuhm, 
10—12 Baustelle». 
13 E Janlnhn, 8(., itfm. 
14 E Schmid-Ost, (£•., Bank- 
bcamt. T. 
15-17 Baustellen. 
18 E Peters, it., Dr, med, 
Saiiit tliot T. • 
Schmill/3.,'iticiä ■ 
Ob. Tnrnw. T. 
19 Baustelle. 
20 E Slüdiatr), 38., Bildy. 
Januafch, H., Mechanik. 
Klein, L., Ww. 
Konrad, M., Ww. 
21 Baustelle. 
22 E Jacobfohn, lt., 
©amasch. Fabrk X 
Sanox Fabrikale, 
K. äarobfohn T 
Schnitze, 8t„ Xylograph. 
23 E Diehl, C., Bildhau. 
-<- Kirchstr. 
24 E Jenseit, H., Werkuistr. 
HargcSheimcr, F., - Zim- 
merm. 
Jung, H.. Postiufpelt. 
itraufe, 81., Ziseleur. " 
Müller, F.. Gifcnb-Bcamt. 
26. 26 Baustellen. 
27 E HargcSheimcr, Sß., 
Zimmctin; ‘ 
Ehrich, 81., Stonlcufc 
Haupt, P, Reifend. 
Matfchke, •$., Ziseleur. 
Metzner, 81, Stepperin. 
MeweS, ti, Pensionär. 
Tafel. W.. Maurer..' ’ 
WeiSbj, P, Lagetatb. 
Zänker, G, Bildh. 
2SEPolack, 8(„ Spatkaff. 
Nend. i. St.- 
Rechner. 38., Polier, 
itraufe, G., Frl. 
29 E Hossma»u,.H, Ww. 
Neumaiiu, ©., Näherin. 
Zundlcr, L., Näherin. 
SKtjIinSgatfen ->■ 
Baustelle. 
30 E Scheele, 3t„ itfm. T. 
Bölick, W„ Ww. 
Slöpper, W., GifcnC. Arb. 
31 E Hause, R, itfm. 
(Berlin). 
Behreudt, ©., Pensionär. 
itacscBier, H., llicnsionär. 
itrfigcr, ti., Ww. 
ticljnmun, G.. Wächter. 
— O., Stnschincntoätt. 
Scijchncr.G., Forinetmflr. 
Moset, O, Schmied. 
Schuchliart, E, Finanz 
Ob. Jnlp. 
Schlinid, D., Ww. 
32 E KaleSki,. 38... ©astw. 
81bramowSki, G., ©cm. 
Sltbcil. 
Blulge, G„ Bahnaib. 
Fti(i, P, ©cm. Arbeit. 
KaleSly.H, Maschinenbau. 
Raasch. G, Ww. 
33 E Stu», 81., Schneidermsir. 
Arlt, C, Prägeriu. 
Bcck, 81.. Kellner. 
tiederzilschneid. 
Schöilebeck, H., Slrbcit. 
34 E Reckiu, ©., Giiicntüm. 
Jhdeu, W., BooiSbancr. 
Rcckm, 8B„ Slrbcit. 
Wöllner, Gh„ Büroaugest. 
35 E liariu?, St„ Fabrk. 
Baumgarteu,81.,Pensi0!iär 
Blümet, H., Tischler. . 
Domeier, G, Schlosser. 
Eckiwarz, P., Ginzich. 
" Beaml. 
33 E Schuecvogl,M.,itfm.X 
Beelih, Helene, Tclcar. 
Slfftlt. 
©loebc, H, Architekt T. 
Zienetfe, H., Kellner. 
37 E Schochert,P.,Ptivat!cr. 
Briege. M., 88w. 
Scimitc, F, itfm. 
Hitillcl, F., Näherin 
Krüger, O, Äugest. 
Lerche, G, Tischler, 
flippcit, W, Ingen. 
Möfcr, O, Former. 
Moritz, F., Zigarreum. 
Petzhold, A., Frau. 
Schütte, O„ Bleilöter. 
Stern, 81., Frau. ' 
38 E PS 1,1. 81, Maurer. 
(Gljarloilcnbg.j. 
V. itlalt, {j.,1 ©cwerkfch/ 
Singest. ' 
Hoffinann, H, Mechanik. 
Hmibdorf, M.. Pensionär 
39. 39a Baustellen. 
-4- Durchgang nach 
Fricdrichstr. -> 
40 E Bernhard, D., kfm. 
Singest. 
Biefel, G, Büroangest. 
Flögcl, H, Gifcnb.Acamt 
a. D. . 
©lockmaun, F, Arbeit, 
itlcenmuu O., Arbeit. 
Mätfchke, B-, BanlbcaUit. 
Melde, H, 38«.- 
Nickel, G„ Arbeit. 
SabrowSki, H, Arbeit. 
Trantlvein, M., MonlagC' 
Jufp. 
Wcguer, F, Ob.Laudjäg. 
i. R. 
41 E Kern, I., Bäckermstr. 
Besser, G„ Ziseleur. „ 
Sfliupcl, B., Ww. 
Hinze, W.. Slrbcit. 
itourad, 81., Arbeit. 
Matlhc?, 81., Bootsbau. 
MtugowSky, P, 'Bai!!- 
bcarnt. 
NIcmfch, G, Malet. 
Zimmernmmi, G, itfm. 
42 E Mauzet • M, Ww. 
Hossman», 38., Arbeit. 
Hönow, 81,; Ww. ’ ' 
' Krause, ist., Arbeit. 
Leschke, H, Schlosser. 
Lntzmaiin, 81, itfm.' 
Schaale, E, Ww.- - 
Stier, Ed, Tischler. 
43 E Gärtner, 21., Ww. 
©äiiiicr, ©i Marinor- 
flnltnt. ' 
©rafjiiick, St, Werkzengm. 
i Jeratsch. G, Buchdruck.' 
itauel, F,Mctallschmc>zer. 
tiützmaun, E, Ww. >- 
Rolotz. B,D!agist.Aibtrin. 
. Schlicke, P, Musik. 
Zimmenimiui; M., Ww. 
44 1L ©emciiitieldiiilc.- ' 
E Stadtaem.©rotz-Berliri. 
Fischer. H. HmiSniftr." 
45 Baustelle. 
46 ESmMgem.@ro6-Scrlin. 
Blank, E, Ww. X 
üjlmicrmanit.iD. Betr.Jnfp. 
Schlcsiuger,A,lf,n.Ang«ft. 
Wendel, it.. Straft». Sei. 
Wcitpljal, P, Studienrat. 
Lindenallee -> 
47 E Fuhlbtügge, 8t, 
Pensionär. 
Hamaun, G, Mautet. 
JSracl. P., Schtistseh. 
Ninsesset, O, itfm. 
Scheuucmaiiu, P, Werk- 
niflr. 
Scholz, F., Maurer., 
iWallor, F.. Flcischermflr. 
48 E, Slolzeuburg, © 
Rentier i Berlin). 
Goiibö. G.. Arbeit, 
©iiloinadjct; W.Porticrfr. 
Sarlniig, it, {Träfet.- 
Mickifch, P., Betw. Sekt. 
Miethe, F, Arbeit. " 
Sicumaim, M, SJoolS' 
banetei. 
Schröbet, K, Arbeit. 
Zabel, W, Bilbhaucr. 
49 E Johnson, P, Direkt 
(‘ScrlniF. 
V. ©rasnick, B..Jn!arseur. 
Gichhorft, E, Zimmcrm. 
©eeaiter, 81, ©croctlfch. 
Äugest. 
©effert, L, Frau. 
©liiert, B, Monteur. 
Jung, M, Schncibrin. 
Kühn. E, Ww. 
Micihe. L.. verw. Pros. 
Schmake, G., Zimmcnn. 
Schellfisch,81, Dr,®ttlbicn 
Allcff. 
Schwalbe, P., Packet. 
Unger, F, itfm. X 
Zcrbft, ®, Ob/ Sricftr. 
a. D. 
Ziiulcr, P, Ww. 
50 E Schinetlow, E„ {Jrnn- 
Seinze, P, Schulbiichyblg- 
Wolff, ©, Postassist. a.D. 
51 E Kühn, F, Ww. 
Nahn, „SB, Schlosser. 
Sleiitlioff, G, Lanbfch. 
©ärtuer. 
52 E Puiifj. FiSkuS. 
Pol. Revier 242 X 
Klein, Pol.Ob.Wachtmftr. 
53 EJBiitlo, C, Tischlcrmstr. 
Misch, 38., Buchljalt. 
Langlotz. M, 3!crtr. X, 
Nackow, Architekt X 
Simon G, Ww. 
54 E Mauzel, H, Privatier. 
©Icsingcr, H, ©eschästs 
führ. - - 
Lcfchke, P, Former. 
Scherz,Hulba.itoldnialtor. 
55 E Krüger, F, ScltieBS- 
Icif. T. 
Diechnianu,A., ©lufcniifit. 
Hoffmann? F., Ww. 
Leiter, G„ Ww. 
56 E GrilSfon, M, Gigeu-- 
tümeriu (Schweben).- 
V. Ludwig, E, Posisekr 
Felix, St, Ob. öcoract. 
57 E Steuer, F., Invalide. 
Fuchs. I, SBw. • ' ‘ 
©ruleuick, 81, Ww. 
StcichSncr, 8t, Äugest. ' 
Pohl. it., Ww, 
Richter. 81, Dreher. 
Robilscheck, 81, Schnhm. 
SabloniSfi, it, Gjpec. 
Steuer, P, Giscnbaljucr. 
58 Baustelle. 
58a E Spiclbcrg, ©, itfm. 
ISlhoruallee 43). 
©olllchlag. £>., Bügler. 
Krabie», W, Ob. Steuer« 
inspekt. - 
Linke, 8t. itfm. 
Marquardt, 8t, Beruickl. 
59 E Rosset, I, itfm.' _ 
Marx, M, 3Bl». ■ 
Schneider,' it, Wächter. 
Schwabe/K, Ziminctm. 
3Belz, A„ 3Blu. •- ‘ 
Werner, F, Arbeit., ' 
60E@lomm, G, itfm. 
Licsiiiev, B, Pol.OB.Setr. 
a/D. ' ' 
Müller. L-. Etat. Schaffn. 
Strauch, M./ Tapezier. 
61 E itütcr, R.. Minist. 
Beamt/ a. D. .. 
Thurau, P, itfm. 
62 E‘ Akt ©es. norm. H, 
©ladenbeckLSohnBilo- 
gietzerci T. 
V. ßötling, F, ©ieBcrci- 
Dirckt. T. (Ahorn- 
allee 21): ■ 
Melchert, Th, Kutschet. 
Naeihcr, 8t, Kraslw.Führ. 
03 E Wiegert, 51, Beämi. 
(Berlin). . 
V. Nenbaner, F„ Arbeit. 
Albrecht, H, itfm." > 
Ruf, ©., Musiklchrcr. 
Stachow, W..'Bildhauer. 
64 E MauS, F„ Maurer. 
Heimle, G., Stadlfekr. 
—_©, Jnncii-Archilckt 
Suchlandt, Q, Maler. 
64a E Abendrot!), 8t., 
Schlosser. 
1 E Schwancwcdel, I., Ww. 
Arendt, G, Buchdruck. 
Bctzow, 0„ Invalide, 
©enz, 81, Malet. 
Münke, F„ Putzatbeitrin. 
Slahn, P, Filteraufsch. 
64b E Fclifch, M,. Bcrf. 
Sekr. 
Bcrlhold, I, Stcntncriu. 
Lulriugcr, P, Schleifer. 
Plötz. A, Pensionärin. 
Sßöltcr, I, Arbeit 
65 E Schnitz, 'Jt, Möbel- 
sbrk. 
Dörner, G, Packer. 
Hcilmann, O, Tischler. 
Lchmanu, G„ Schneibiin." 
Bteumann, St„ Ww. 
Sobierajzyck, St, ©icsscr. 
66ESlnlt,8l.,!Sia[chinenmftr. 
Bndach, L., Mannt. 
HargcShcimct, G., ffic» 
fchaflSführ. 
Mimdcbiirg.O, Maschinist 
Stesso, G, Buchdind. 
StrcbloiD, F, Spinner. 
L7E Weynch, Dito, Gi|cn6. 
Ob. Seit. i. 8t. 
Blech, 81, Atbtriu. 
Borke, P„ Buchdruck. 
Herbst, M, Sieiiteu- 
einpfäiigtiit. 
itülme, F-, Manier. . 
Müller. M, Gifeub. Slffist. 
i. Ist. 
— ÜB, Gifeub. ©cpäcklrSg. 
Stcinicke, P, Rohtleg. 
Schütz, 38, Zimmenu. 
Sect, E, Gisenb. Zugsüh^ 
n. D. 
Seidel, G, vw. Dr. 
Tempel, G, RcichSBk. OB. 
©cldzähl. n. D. 
68 E Schellet, B, Ww. 
Plauert,W, Dr, Siudicit- 
rak. 
69 E Ohlet, M, Masse» 
wcrkS-Direlt. 
Bohnstcdl, G„ Frau. 
70 E Schmidt, F, Bücher- 
revif. X 
Dnrotin, K,-Heizer. 
Folger, I., Renlner. . 
©rcnlich, E, Gifcnb.Afsist. 
a. D. 
Gnrth, F, Boolsbau. 
Handels- u. Maller.@c« 
sclllchast.nl.  b.h, Treu- 
ijaiit» Geschäft. T. 
Heinrich, H, Mafchin, 
Schlösset, 
itöuig, 81, Singest. 
Kostet, P, Mufilcr. 
Koziotl, ti, Drogist T 
Liebkowsty, F, Revisor. 
— K„ Roltcnnistr. n. D. 
Mülfcr, M, 8ltbciltm. 
Ptnnsch, (£.. Wcrtführ. 
Saewert, I., Slitfmärttiii. 
Schmidt, 58., Pförtner. 
Slranchmann, 0,'itfm. 
Strcblow.it.  Büroangest. 
Trutli, 8t, Arbeit. " 
71 E Kaboth, 81, Schneider. 
Anger, G, ©cm. Slrb. 
Borchert, ©., Mechanik. 
Garlitjdjcck, ist, Maurer. 
Gigendorf, A, Ww. 
tellmig, ©., Renlucr. 
ente, p„ Ww. 
Molilor, H, Malet. 
— 8i, Maler. 
Stiller, G„ Lehrerin. 
Seidler, P, 38ti).‘ 
72 EMcnte,A,Eigentümeriil 
Äalicki, M, Siiro.- 
BrefchinSki, it., Stellten« 
empfäng. 
Lüdecke, li, Gifeub. Stilist. 
Stellte, F, Malerin. 
73 E Manzel, H, Ww. 
itimze, F, Ziuilingcii. T. 
Mauzel, M/Ziseleur. 
— 0, Mänrir. . 
Trutli,. S]Ü Arbeit. 
74 E Presse!, M, ©oft». 
Slrcndfcc, H, itiitichcr.' 
Jütlnet, G„l Ww. 
Kniize,' O, Bnchhalt. : 
Presset, M, Gasiw. • 
PreBiiKilin, 58., Atbtriu. 
Stall nke, '5ß„‘Schlosser.. 
Teichniann, E, itfm, T 
Theile, G./Klempner. 
75 E Eiche, M, Frau. -> 
teinze, O, MetallaiS. 
chnlz, M., Ziseleur.- 
Sichc, H., WetlWr. _ 
Stanke, A.;' Zisiieiir.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.